‫בס"ד‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫יש בא ביאה אחת וחייב עליה ו' חטאות‬

‫הבא על אמו והוליד בת‬

‫יצחק‬

‫)ראובן בא על לאה אמו ונולד דינה(‬

‫יעקב‬

‫רחל‬

‫עשו‬

‫לאה‬

‫לבן‬
‫יצחק‬

‫ראובן‬
‫לוי‬

‫דאיסור בתו ואחותו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫שמעון‬

‫דינה‬

‫שנשאת לאחיו מן‬
‫האב של ראובן*‬

‫דינה היא‬
‫בתו ואחותו‬
‫של ראובן‬

‫מיגו דאיתוסף איסור לגבי אחין‬
‫איתוסף איסורא לגבי דידיה‬

‫יעקב‬

‫רחל‬

‫לוי‬

‫ובא זה אביה עליה בנדתה‬

‫שמעון‬

‫דינה‬

‫עשו‬

‫נשאה עשו אחי אביו‬
‫של ראובן את דינה*‬
‫הבא על בתו‬
‫)ראובן הבא על דינה בתו(‬

‫בן או בת‬

‫יעקב‬

‫רחל‬

‫זכר‬
‫נקבה‬

‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫לאה‬

‫יצחק‬

‫)ראובן בא על בתו הנדה דינה(‬

‫ביאה‬

‫לבן‬

‫ראובן‬

‫ולאחר מיתתו‬
‫של שמעון אחיו‬

‫נישואין‬

‫מיגו דאיתוסף איסורא‬
‫לגבי שאר אחי אביו‬
‫איתוסף לגבי דידיה‬

‫לבן‬

‫לאה‬

‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫ראובן‬
‫לוי‬

‫שמעון‬

‫דינה‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור נדה לגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫* אע"פ שדינה ממזרת ואסורה בלאו לבוא בקהל קידושין תופסין בה או שהאיש ג"כ ממזר‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬

‫עשו‬
‫דאיסור אשת איש‬
‫ואשת אחי אביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬

‫בתו‬
‫ואחותו )דינה אחות ראובן מן אמם לאה(‬
‫אשת אחיו )אשת שמעון אחיו מן אביו(‬
‫ואשת אחי אביו )אשת עשו אח אביו(‬
‫ואשת איש )אשת עשו אח אביו(‬
‫ונדה )דינה פרסה נדה(‬
‫)דינה בת לאה וראובן(‬

‫בס"ד‬

‫יש בא ביאה אחת וחייב עליה ז'‬
‫הבא על בת בתו‬
‫נביות‬

‫אברהם‬

‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬

‫זמרן‬

‫יצחק‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫‪ (1‬בת בתו )סרח היא בת דינה בת יעקב(‬
‫‪ (2‬ואחות אשתו* )סרח היא אחות לאה‬

‫ישמעאל‬

‫אשתו של יעקב מן אביהם לבן(‬

‫לבן‬
‫יקשן‬

‫עשו‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫רחל‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫סרח היא‬
‫כלתו של יעקב‬
‫אשת בנו ראובן‬

‫חטאות*‬
‫הבא על בת בתו‬

‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬

‫רבקה‬

‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫לאה‬
‫סרח היא‬
‫אחות אשתו לאה‬
‫מאביה לבן‬
‫ובת בתו‬
‫של יעקב‬

‫דינה‬
‫סרח‬
‫דאיסור בת בתו‬
‫ואחות אשתו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫כלתו‬
‫ואשת אחיו )אשת עשו אח יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ונדה )סרח פרסה נדה(‬
‫)סרח היא אשת ראובן בנו של יעקב(‬

‫הבא על בת בתו‬

‫אברהם‬

‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬

‫נביות‬

‫רבקה‬

‫יצחק‬

‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬
‫* עיין תוד"ה אחות אשתו שלא גורס אחות אשתו ורק יש ו' חטאות כמו בבבא דרישא‬

‫זמרן‬

‫ישמעאל‬

‫לבן‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫סרח היא‬
‫אשת עשו אחיו‬
‫של יעקב‬
‫מיגו דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי יעקב מן האם‬
‫איתוסף איסורא לגבי דידיה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫רחל‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫סרח היא‬
‫כלתו של יעקב‬
‫אשת בנו ראובן‬

‫דינה‬
‫סרח‬

‫לאה‬
‫סרח היא‬
‫אחות אשתו לאה‬
‫מאביה לבן‬
‫ובת בתו‬
‫של יעקב‬

‫בס"ד‬

‫יש בא ביאה אחת וחייב עליה ז'‬
‫הבא על בת בתו‬

‫חטאות*‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫אברהם‬

‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬

‫נביות‬

‫רבקה‬

‫יצחק‬

‫זמרן‬

‫ישמעאל‬

‫לבן‬
‫יקשן‬

‫עשו‬

‫רחל‬

‫יעקב‬

‫לאה‬

‫סרח היא‬
‫אשת ישמעאל‬
‫אח אביו של יעקב‬
‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסורא‬
‫לגבי שאר אחי אביו‬
‫איתוסף לגבי דידיה‬

‫סרח היא‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫אשת עשו אחיו‬
‫ראובן‬
‫שמעון‬
‫דינה‬
‫ואשת אחי אביו‬
‫של יעקב‬
‫היא‬
‫סרח‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫מיגו‬
‫כלתו של יעקב‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫סרח‬
‫לגבי אחי יעקב מן האם אשת בנו ראובן‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫דאיסור בת בתו‬
‫מיגו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫דאיתוסף איסור ואחות אשתו‬
‫לגבי דידיה‬
‫בהדי הדדי אתי איסור נדה לגבי בעלה‬
‫ראובן‬
‫אחי‬
‫לגבי‬
‫הבא על בת בתו‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬
‫איתוסף איסורא‬
‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬
‫לגבי דידיה‬
‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫סרח היא‬
‫אחות אשתו לאה‬
‫מאביה לבן‬
‫ובת בתו של יעקב‬

‫‪ (1‬בת בתו‬
‫‪ (2‬ואחות אשתו* )סרח היא אחות לאה‬

‫בן או בת‬

‫)סרח היא בת דינה בת יעקב(‬

‫זכר‬

‫אשתו של יעקב מן אביהם לבן(‬

‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬
‫* עיין תוד"ה אחות אשתו שלא גורס אחות אשתו ורק יש ו' חטאות כמו בבבא דרישא‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כלתו‬
‫ואשת אחיו )אשת עשו אח יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ונדה )סרח פרסה נדה(‬
‫)סרח היא אשת ראובן בנו של יעקב(‬

‫בס"ד‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫ר' יוסי אומר אם עבר זקן ונשאה חייב עליה משום אשת אב‬
‫אברהם‬

‫הבא על בת בתו‬
‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬

‫נביות‬

‫קטורה‬

‫רבקה‬

‫יצחק‬

‫זמרן‬

‫ישמעאל‬

‫לבן‬
‫דדן‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫רחל‬

‫יעקב‬

‫לאה‬

‫סרח היא‬
‫אשת ישמעאל‬
‫אח אביו של יעקב‬
‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסורא‬
‫לגבי שאר אחי אביו‬
‫איתוסף לגבי דידיה‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫ואשת אחי אביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫סרח היא‬
‫אשת עשו אחיו‬
‫שמעון ראובן‬
‫דינה‬
‫של יעקב‬
‫סרח היא‬
‫מיגו‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫כלתו של יעקב‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫סרח‬
‫לגבי אחי יעקב מן האם אשת בנו ראובן‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬
‫דאיסור בת בתו‬
‫מיגו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫דאיתוסף איסור ואחות אשתו‬
‫לגבי דידיה‬
‫הבא על בת בתו‬
‫בהדי הדדי אתי איסור נדה לגבי בעלה‬
‫ראובן‬
‫אחי‬
‫לגבי‬
‫)יעקב בא על סרח בת בתו(‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬
‫איתוסף איסורא‬
‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫לגבי דידיה‬
‫סרח היא‬
‫אחות אשתו לאה‬
‫מאביה לבן‬
‫ובת בתו של יעקב‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬

‫חייב עליה משום אשת אב‪ ,‬מי שריא ליה ליצחק לישא סרח? הא אשת אחיו היא‬
‫א"ר יוחנן‪ :‬כגון שנפלה לו ליבום‪ .‬שאחיו ישמעאל נפטר בלא בנים‬
‫ולאו כלתו של אב היא אלא אשת חורגו )בן אשתו(‬
‫א"ה‪ ,‬מאי עבר? א"ר יעקב‪ :‬שעבר משום כלת בנו שניה או משום בת בת בנו שניה‬

‫א"ר אבהו‪:‬‬
‫נקבה‬
‫מודה רבי יוסי באיסור מוסיף )תוס' רק איסור מוסיף \ רש"י וגם איסור כולל(‬
‫נישואין‬
‫וכן כי אתא רבין א"ר יוחנן‪ :‬מודה ר' יוסי באיסור מוסיף‬
‫מאי איסור מוסיף איכא הכא?‬
‫ביאה‬
‫דאיכא ברא לסבא )אברהם – רמב"ם ור"י ע"פ שטמ"ק \ יצחק – רש"י(‬
‫מת או‬
‫מיגו דאיתוסף איסורא לגבי בריה )אשת אח – רמב"ם ור"י \ אשת אב – רש"י(‬
‫נתגרשו‬
‫איתוסף איסורא לגבי דידיה‬
‫* עיין תוד"ה אחות אשתו שלא גורס אחות אשתו ורק יש ו' חטאות כמו בבבא דרישא‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫‪ (1‬בת בתו‬
‫‪ (2‬ואחות אשתו* )סרח היא אחות לאה‬
‫)סרח היא בת דינה בת יעקב(‬

‫אשתו של יעקב מן אביהם לבן(‬

‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬

‫כלתו‬
‫ואשת אחיו )אשת עשו אח יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ונדה )סרח פרסה נדה(‬
‫אשת אב )אשת אביו יצחק(‬
‫)סרח היא אשת ראובן בנו של יעקב(‬

‫וכן הבא על בת אשתו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על בת אשתו‬
‫)יעקב בא על רחל בת אשתו לאה(‬

‫ישמעאל‬

‫זמרן‬

‫יקשן‬
‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫רבקה‬

‫עשו‬

‫לאה‬

‫יעקב‬

‫רחל היא‬
‫אשת עשו‬
‫אחיו של יעקב‬

‫רחל‬
‫רחל היא‬
‫בת אשתו לאה‬
‫ואחותו של יעקב‬
‫דאיסור בת אשתו‬
‫ואחותו מאביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫רחל היא‬
‫אשת ישמעאל‬
‫אח אביו של יעקב‬
‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫ישמעאל‬

‫מיגו דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי אביו יצחק‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫ואשת אחי אביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫לאה היא‬
‫אנוסת או‬
‫מפותת‬
‫יצחק אביו‬
‫של יעקב‬
‫והוליד‬
‫ממנה בת‬
‫ואח"כ יעקב‬
‫נשא לאה‬

‫הבא על בת אשתו‬
‫)יעקב בא על רחל בת אשתו לאה(‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫בת אשתו )רחל היא בת לאה אשת יעקב(‬
‫ואחותו מאביו )רחל היא אחותו מאביו(‬
‫אשת אחיו )רחל היא אשת עשו אח יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אביו(‬
‫ונדה )סרח פרסה נדה(‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬

‫אברהם‬

‫רבקה‬

‫זמרן‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יצחק‬

‫לאה‬

‫יעקב‬

‫רחל היא‬
‫אשת עשו‬
‫אחיו של יעקב‬

‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור נדה לגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫רחל‬
‫רחל היא‬
‫בת אשתו לאה‬
‫ואחותו של יעקב‬
‫דאיסור בת אשתו‬
‫ואחותו מאביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫לאה היא‬
‫אנוסת או‬
‫מפותת‬
‫יצחק אביו‬
‫של יעקב‬
‫והוליד‬
‫ממנה בת‬
‫ואח"כ יעקב‬
‫נשא לאה‬

‫וכן הבא על בת בת אשתו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על בת בת אשתו‬

‫שבא לבן אבי אשתו לאה‬
‫על דינה בת לאה אשתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה סרח‬

‫)יעקב בא על סרח בת בת אשתו לאה(‬

‫יצחק‬

‫רבקה‬

‫לבן‬
‫יקשן‬

‫עשו‬

‫יעקב‬

‫רחל‬
‫שמעון‬

‫לאה‬

‫ראובן‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫איתוסף איסורא סרח היא‬
‫לגבי דידיה כלתו של יעקב‬
‫אשת ראובן‬
‫בן יעקב‬

‫ישראל‬
‫דינה‬
‫סרח‬

‫דאיסור‬
‫בת בת אשתו‬
‫ואחותו אשתו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫הבא על בת בת אשתו‬
‫)יעקב בא על רחל בת בת אשתו לאה(‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫בת בת אשתו )סרח היא בת בת לאה(‬
‫ואחות אשתו )סרח היא אחות לאה מלבן(‬
‫כלתו )סרח היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אח יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת עשו אח יעקב(‬
‫ונדה )סרח פרסה נדה(‬

‫סרח היא‬
‫בת בת אשתו לאה‬
‫ואחות אשתו מאביה‬

‫יצחק‬

‫רבקה‬
‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי יעקב‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫שבא לבן אבי אשתו לאה‬
‫על דינה בת לאה אשתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה סרח‬

‫לבן‬
‫עשו‬

‫יקשן‬
‫סרח היא‬
‫אשת עשו‬
‫אח יעקב‬

‫ואיסור אשת איש‬
‫ואשת אביו‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫רחל‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫סרח היא‬
‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור כלתו של יעקב‬
‫לגבי אחי ראובן אשת ראובן‬
‫בן יעקב‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מיגו דאיתוסף איסור נדהלגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫ישראל‬

‫לאה‬
‫דינה‬
‫סרח‬

‫דאיסור‬
‫בת בת אשתו‬
‫ואחותו אשתו‬
‫בהדי הדדי אתי‬

‫סרח היא‬
‫בת בת אשתו לאה‬
‫ואחות אשתו מאביה‬

‫הבא על חמותו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה חמותו(‬

‫ישמעאל‬

‫רבקה‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫אברהם‬

‫זמרן‬

‫יצחק‬

‫בלהה‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫מיגו דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫שבא לבן על בתו לאה‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬

‫הבא על חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה חמותו(‬

‫לבן‬

‫לאה‬
‫לאה היא‬
‫חמותו של יעקב‬
‫רחל‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫דאיסור חמותו‬
‫ואחות אשתו‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫לאה היא‬
‫כלתו של יעקב‬
‫אשת ראובן‬
‫בן יעקב‬

‫הבא על חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה חמותו(‬

‫ישמעאל‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫רבקה‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫לאה היא‬
‫אשת עשו‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫חמותו )לאה אם רחל היא חמותו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬

‫בלהה‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫מיגו דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫זמרן‬

‫שבא לבן על בתו לאה‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬

‫לבן‬

‫לאה‬
‫לאה היא‬
‫חמותו של יעקב‬
‫רחל‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫דאיסור חמותו‬
‫ואחות אשתו‬
‫לאה היא‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫כלתו של יעקב‬
‫אשת ראובן‬
‫בן יעקב‬

‫הבא על חמותו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על חמותו‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫)יעקב בא על לאה חמותו(‬
‫לגבי אחי ישמעאל‬
‫איתוסף איסורא‬
‫ישמעאל‬
‫רבקה‬
‫לגבי דידיה‬
‫לאה היא‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫אשת ישמעאל‬
‫ואשת אח אביו‬
‫אח אבי יעקב‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫עשו‬
‫יקשן‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫לאה היא‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫אשת עשו‬
‫איתוסף נמי‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫לגבי דידיה‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫בלהה‬
‫שמעון‬

‫יעקב‬
‫ראובן‬

‫מיגו דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫זמרן‬

‫)יעקב בא על לאה חמותו(‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫חמותו )לאה אם רחל היא חמותו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫לבן‬

‫לאה‬
‫לאה היא‬
‫חמותו של יעקב‬
‫רחל‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫דאיסור חמותו‬
‫ואחות אשתו‬
‫לאה היא‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫כלתו של יעקב‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫אשת ראובן‬
‫בן יעקב איסור נדה לגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי לגבי דידיה‬

‫הבא על חמותו‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫שבא לבן על בתו לאה‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬

‫וכן הבא על אם חמותו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על אם חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמותו(‬

‫ישמעאל‬

‫רבקה‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫שבא לבן על בת בתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬
‫לבן‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫זמרן‬

‫לאה‬
‫דינה‬

‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫לאה היא‬
‫אם חמותו של יעקב‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫שמעון‬
‫ראובן‬
‫לאה היא דאיסור אם חמותו‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫אשת ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬

‫הבא על אם חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמותו(‬

‫ישמעאל‬

‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫)יעקב בא על לאה אם חמותו(‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫אם חמותו )לאה היא אם דינה חמותו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬
‫שבא לבן על בת בתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬
‫לבן‬

‫יצחק‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬

‫הבא על אם חמותו‬

‫אברהם‬

‫רבקה‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫זמרן‬

‫לאה‬
‫דינה‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫לאה היא‬
‫אשת עשו‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫לאה היא‬
‫אם חמותו של יעקב‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫שמעון‬
‫ראובן‬
‫לאה היא‬
‫דאיסור אם חמותו‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב‬
‫ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫אשת ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫וכן הבא על אם חמותו‬
‫הבא על אם חמותו‬

‫שבא לבן על בת בתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל‬
‫לבן‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמותו(‬
‫לגבי אחי ישמעאל‬
‫איתוסף איסורא‬
‫ישמעאל‬
‫זמרן‬
‫יצחק‬
‫רבקה‬
‫לגבי דידיה‬
‫לאה‬
‫לאה היא‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫אשת ישמעאל‬
‫ואשת אח אביו‬
‫אח אבי יעקב‬
‫דינה‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫עשו‬
‫יקשן‬
‫לאה היא‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫אם חמותו של יעקב‬
‫לאה היא‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫אשת עשו‬
‫איתוסף נמי‬
‫שמעון‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫ראובן לאה היא‬
‫דאיסור אם חמותו‬
‫לגבי דידיה‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב‬
‫ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫אשת ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫איתוסף איסורא‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬
‫לגבי דידיה‬
‫אברהם‬

‫הבא על אם חמותו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמותו(‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫אם חמותו )לאה היא אם דינה חמותו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור נדה‬
‫לגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי‬
‫לגבי דידיה‬

‫וכן הבא על אם חמיו‬

‫בס"ד‬

‫הבא על אם חמיו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמיו(‬

‫ישמעאל‬

‫רבקה‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫שבא לבן על סבתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל דינה‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫זמרן‬

‫לאה‬
‫לבן‬

‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫לאה היא‬
‫אם חמיו של יעקב‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫שמעון‬
‫ראובן‬
‫דאיסור אם חמיו‬
‫לאה היא‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫אשת ראובן‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬

‫הבא על אם חמיו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמיו(‬

‫ישמעאל‬

‫הבא על אם חמיו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמיו(‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫אם חמיו )לאה היא אם לבן חמיו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬
‫שבא לבן על סבתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל דינה‬

‫אברהם‬

‫יצחק‬

‫רבקה‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫זמרן‬

‫לאה‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫יקשן‬

‫עשו‬

‫לאה היא‬
‫אשת עשו‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫איתוסף איסורא‬
‫לגבי דידיה‬

‫לבן‬

‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫לאה היא‬
‫אם חמיו של יעקב‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫שמעון‬
‫ראובן‬
‫לאה היא‬
‫דאיסור אם חמיו‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב‬
‫ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫אשת ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫וכן הבא על אם חמיו‬
‫הבא על אם חמיו‬

‫שבא לבן על סבתו‬
‫והוליד ממנה בת‬
‫ושמה רחל דינה‬

‫מיגו‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמיו(‬
‫לגבי אחי ישמעאל‬
‫איתוסף איסורא‬
‫ישמעאל‬
‫זמרן‬
‫יצחק‬
‫רבקה‬
‫לגבי דידיה‬
‫לאה‬
‫לאה היא‬
‫ואיסור אשת איש‬
‫אשת ישמעאל‬
‫ואשת אח אביו‬
‫אח אבי יעקב‬
‫לבן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫רחל‬
‫יעקב‬
‫בלהה‬
‫עשו‬
‫יקשן‬
‫לאה היא‬
‫מיגו דאיתוסף‬
‫אם חמיו של יעקב‬
‫לאה היא‬
‫איסור לגבי עלמא‬
‫ואחות אשתו מאביה‬
‫אשת עשו‬
‫איתוסף נמי‬
‫שמעון‬
‫מיגו אח יעקב‬
‫ראובן לאה היא‬
‫דאיסור אם חמיו‬
‫לגבי דידיה‬
‫דאיתוסף איסור‬
‫מיגו דאיתוסף איסור כלתו של יעקב‬
‫ואחות אשתו‬
‫לגבי אחי עשו‬
‫לגבי אחי ראובן‬
‫אשת ראובן‬
‫בהדי הדדי אתי‬
‫איתוסף איסורא‬
‫איתוסף איסורא‬
‫בן יעקב‬
‫לגבי דידיה‬
‫לגבי דידיה‬
‫אברהם‬

‫הבא על אם חמיו‬
‫)יעקב בא על לאה אם חמיו(‬

‫בן או בת‬

‫זכר‬
‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫אם חמיו )לאה היא אם לבן חמיו של יעקב(‬
‫אחות אשתו )לאה היא אחות רחל מלבן(‬
‫כלתו )לאה היא אשת ראובן בן יעקב(‬
‫אשת אחיו )אשת עשו אחי יעקב(‬
‫אשת אחי אביו )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ואשת איש )אשת ישמעאל אח אבי יעקב(‬
‫ונדה )לאה פרסה נדה(‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫מיגו דאיתוסף‬
‫איסור נדה‬
‫לגבי בעלה‬
‫איתוסף נמי‬
‫לגבי דידיה‬

‫בס"ד‬

‫הבא על חמותו ואם חמותו ואם חמיו‬
‫מלכה היא‬
‫חמותו של יצחק‬
‫אם חמותו של יצחק‬
‫אם חמיו של יצחק‬

‫מלכה‬

‫נחור‬
‫חמיו של יצחק‬

‫חוה‬

‫לבן‬

‫רבקה‬

‫חמותו של יצחק‬

‫רחל‬

‫לאה‬

‫הבא על חמותו ואם חמותו ואם חמיו‬
‫)יצחק בא על מלכה(‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫בן או בת‬

‫זכר‬

‫‪ (1‬חמותו‬
‫‪ (2‬אם חמותו )מלכה היא אם לאה חמותו מאשתו לאה(‬
‫‪ (3‬אם חמיו )מלכה היא אם לבן חמיו מאשתו רחל(‬
‫)מלכה היא חמותו אם אשתו רבקה(‬

‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יצחק‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫בס"ד‬

‫משכחת לה ברשיעא בת רשיעא‬
‫לאה‬

‫יעקב‬

‫שבא על אמו‬

‫ראובן‬
‫וחזר ובא על אחת מהן‬

‫והוליד בן‬

‫דינה‬

‫חצרון‬

‫סרח‬

‫והוליד ב' בנות‬

‫ובא בנו על אחות אמו‬
‫שהיא אחותו‬
‫שהיא אחות אביו‬

‫הבא על אחותו‬
‫)חצרון בא על סרח אחותו מאביו(‬

‫חייב עליה משום‪:‬‬
‫בן או בת‬

‫זכר‬

‫‪ (1‬אחותו‬
‫‪ (2‬אחות אביו )סרח היא אחות מאביו מלאה אמם(‬
‫‪ (3‬אחות אמו )סרח היא אחות אמו דינה(‬
‫)סרח היא אחותו מאביהם ראובן(‬

‫נקבה‬
‫נישואין‬
‫ביאה‬
‫מת או‬
‫נתגרשו‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫בס"ד‬

‫איסור חל על איסור בבשר וחלב‬

‫כריתות יד‪-‬טו‬

‫פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כריתות פרק ג‬
‫וזכור כללים אלו ושימם נגד עיניך‪ ,‬לפי שלא יצטרפו בפעולה אחת אסורים רבים אלא באחד משלשה כללים אלו או בכולם‪ ,‬והם אסור בת אחת ואסור כולל‬
‫ואסור מוסיף‪ .‬והביא ר' מאיר דוגמא לבאר בה אסור בת אחת והוא אם הוציאו בפיו בעת אכילתו הרי זה חייב שתים משום מוציא מרשות לרשות בשבת וכן ביום‬
‫הכפורים כי אסור שבת ואסור יום הכפורים באין כאחד ואין בזה חולק‪ ,‬אלא שהדבר כמו שאמרו ההוצאה זולת האכילה ואנחנו לא אמרנו אלא היאך יתחייב חטאות‬
‫הרבה על אכילה אחת‪ .‬ויש בדברינו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה‪ ,‬לפי שהיא מפתח לענינים אחרים נוסף למה שיש בה מדייוק העיון‪ ,‬והיא‪ ,‬מן הידוע שבשר‬
‫בחלב אסור בהנאה‪ ,‬והחלב דרך משל מותר בהנאה‪ ,‬ואם בשל החלב בחלב מה טעם לא יחול אסור בשר בחלב על אסור חלב‪ ,‬והוא הדין בנבלה‪ ,‬בהיותו אסור‬
‫מוסיף כמו שאמרנו כאן בחלב הקדשים וחייבנו על אכילתו מעילה מחמת שנוסף בו אסור הנאה‪ ,‬והתשובה לכך שבשר בחלב לא נאסר בהנאה אלא מחמת שאסר‬
‫הכתוב אכילתו לפי הכלל שבארנו שכל שנאסר באכילה נאסר ליהנות בו עד שיפרוט לך הכתוב‪ ,‬ואין בו פסוק האוסר אכילתו ופסוק האוסר ליהנות בו‪ ,‬אלא שני‬
‫הדברים יחד הם אסור בשר בחלב‪ ,‬וכיון שאמרנו אין אסור חל על אסור ולפיכך לא יחול אסור בשר בחלב על אסור נבלה הרי לא יהא אסור בהנאה אלא יהא‬
‫מותר בהנאה והאוכלו לוקה משום נבלה‪ ,‬וירד אסור בשר בחלב לגמרי לפי שלא חל‪ ,‬אבל היה מקום להקשות ויהיה דומה לחלב הקדשים אלו אמרנו שהוא אסור‬
‫בהנאה כדרך שאמרנו בקדשים והאוכלו אינו חייב משום בשר בחלב אז היה מקום להקשות‪ ,‬ואין הדבר כן‪ ,‬אלא אנו אומרים שלא נאסר בשר בחלב זה בהנאה‪ ,‬הלא‬
‫תראה שבמשנה נאמר שבשר בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה וכבר נתבאר זה במקומו‪ ,‬והבן ענין זה כי הוא מקום טעות‪ ,‬ועליו תדון בכל הדומה לו‪.‬‬

‫תוספות מסכת חולין דף קא עמוד א‬
‫איסור כולל באיסור חמור אית ליה ‪ -‬הא דאמרינן בפ' אמרו לו )כריתות יד‪(.‬‬
‫אקדשה מגו דאיתוסף בה איסור הנאה לא נקט לשון איתוסף משום דחשיב בכך‬
‫איסור מוסיף דהא קרי ליה הכא איסור כולל אלא כלומר איתוסף בה חומרא זו‬
‫ואין לומר דאיסור כולל דקאמר הכא לאו דוקא אלא איסור הנאה חשיב איסור‬
‫מוסיף כיון דמעיקרא הוה שרי בהנאה דאם כן אדמייתי הכא רבי יוסי הגלילי דלא‬
‫שמעינן אלא דלית ליה איסור כולל באיסור קל אבל הא דאית ליה באיסור חמור לא‬
‫אשכחן אלא מסברא אמרינן דאית ליה משום דלא שמעינן ליה דפליג כי היכי‬
‫דשמעינן ליה לרבי שמעון גבי האוכל נבלה בי"ה הוה ליה לאתויי רבי יוסי דאית ליה‬
‫בפרק ד' אחין )יבמות לב‪ (.‬אשת איש ונעשית חמותו נידון משום אשת איש דלית‬
‫ליה איסור כולל ואמרינן דמודה רבי יוסי באיסור מוסיף ועוד אי איסור הנאה איסור‬
‫מוסיף הוא מאי פריך בסמוך ורבי יוסי הגלילי נהי דאיסור כולל לית ליה יבא איסור‬
‫חמור ויחול על איסור קל ודילמא לית ליה איסור כולל אפילו באיסור חמור ואיסור‬
‫מוסיף אית ליה אלא ודאי איסור הנאה לא חשיב איסור מוסיף אלא איסור חמור‬
‫בעלמא וכן צריך לפרש בסוף פרק כל הבשר )לקמן קיג‪ (:‬גבי הא דפריך וסבר‬
‫שמואל איסור חל על איסור‪.‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful