ΑΝΘΙΜΟΣ ∆.

ΠΡΟΕΣΤΟΣ

ΤΟΜΟΣ Β΄


Η δηµιουργία του ανθρώπου
Η πλάση του αφθάρτου ανθρώπου - Αδάµ
Η ψυχή και το πνεύµα
Το άφθαρτο σώµα - Η Νέα Ιερουσαλήµ
Η πλάση της άφθαρτης γυναίκας
Η πτώση και το προπατορικό αµάρτηµα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Εδώ στο 1ο κεφάλαιο της Γενέσεως ο Θεός ποιεί, ήτοι φέρνει σε ύπαρξη για πρώτη φορά
στην Ιστορία της Γης τον άνθρωπο. Όµως δεν τον ποιεί εξ αρχής τέλειο, άφθαρτο, αλλά φθαρτό. Η
Γένεση εδώ αναφέρεται στην δηµιουργία του ανθρώπου, ενώ στο 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στην
«πλάση», την διαµόρφωση αυτού σε άφθαρτο, και τότε µόνο τον ονοµάζει «Αδάµ». Όπως θα
αναλύσουµε, αυτά τα δύο συµβάντα είναι τελείως διάφορα µεταξύ των. Και απορώ, πώς τόσοι
θεολόγοι, ερευνητές ή µελετητές της Αγίας Γραφής δεν έχουν εντοπίσει αυτή την πασιφανέστατη
διαφορά. Πώς και δεν εντόπισαν ένα σωρό διαφορές ή και αντιφάσεις οι οποίες υφίστανται στα
δύο αυτά κεφάλαια της Γενέσεως που αφορούν την δηµιουργία του ανθρώπου; Το σφάλµα έχει
προκύψει από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Η ερµηνεία που δόθηκε αρχικά στη Γένεση ήταν
παιδαριώδης, αφού η επιστήµη ακόµη δεν είχε ανακαλύψει τα µεγάλα µυστικά του παρελθόντος.
Οι άνθρωποι τότε είχαν µπερδέψει την Γη µε την παραδοξότητα, το πρώτο φως µε εκείνο του
Ηλίου, τα ύδατα µε τις θάλασσες. Έτσι λοιπόν, καθόλου δεν µε παραξενεύει που µπέρδεψαν και
τον άνθρωπο του 1ου κεφαλαίου µε εκείνον του 2ου, τον Αδάµ. Και νά ’τανε µόνον αυτά... Σήµερα
λοιπόν καλούµεθα να ανιχνεύσουµε εκ νέου τις κρυµµένες για αιώνες αλήθειες σε ένα κείµενο που
όλοι το θεωρούν ακόµη απλό, τετριµµένο και παιδαριώδες. Και όµως, όσο δύσκολη είναι η ερµηνεία της Αποκαλύψεως, άλλο τόσο δύσκολη είναι και η ερµηνεία της Γενέσεως, αφού η Αποκάλυψη µας φανερώνει το άγνωστο µέλλον µας και η Γένεση το αβυσσαλέο παρελθόν µας. Όµως και
τα δύο αυτά, παρελθόν και µέλλον κείνται µακράν της διανοίας µας. Μη νοµίζουµε λοιπόν ότι τα
ξέρουµε όλα. Μη νοµίζουµε ότι η ερµηνεία της Γενέσεως έλαβε τέλος στα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Τέλος πρέπει να λάβει κάποτε η άγνοιά µας. Να προσεγγίσουµε ξανά αυτό το πάνσοφο βιβλίο
από µηδενική βάση, για να µην επαναλάβουµε τα ίδια λάθη. Να το αντιµετωπίσουµε µε το δέος
της Αποκαλύψεως. Και τούτο επειδή το πρώτο και το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, αυτές οι δύο
«άκρες» του Θείου λόγου ενώνονται κατά έναν τρόπο πάνσοφο και Θεϊκό, έτσι ώστε ο «κύκλος»
που κάποτε έκλεισε, τώρα πια δεν έχει αρχή και τέλος...

1. Η δηµιουργία του θνητού ανθρώπου.
Γένεση, κεφ. 1:
26. Και είπεν ο Θεός.
- Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’ εικόναν ηµετέραν και καθ’ οµοίωσιν, και αρχέτωσαν των
ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γής και
πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γής.
Χρονικά βρισκόµαστε ακόµη στην 6η ηµέρα, στην 6η βαθµίδα της δηµιουργίας. Και ενώ οι
προηγούµενες εντολές - παρεµβάσεις είχαν χαρακτήρα παθητικό, αυτή τώρα η παρέµβαση έχει
χαρακτήρα ενεργητικό. Έτσι, ενώ για τη βλάστηση ο Θεός είπε «βλαστησάτω η γη βοτάνην...», για
τα ζώα είπε «Εξαγαγέτω τα ύδατα...» και «Εξαγαγέτω η γη ψυχήν ζώσαν...», τώρα εδώ τα πράγµατα
αλλάζουν, και λέγει «Ποιήσωµεν άνθρωπον...», που σηµαίνει Εµείς οι ίδιοι να τον ποιήσουµε.

2

Χρησιµοποιεί µάλιστα και πληθυντικό: «Ποιήσωµεν». Μα ποιός δύναται να ποιεί; Ποιός
έχει την απόλυτη εξουσία γι’ αυτό; Μόνον ο Θεός. Εποµένως αυτό το «ποιήσωµεν» δηλώνει ότι
εκείνοι που εποίησαν τον άνθρωπο είχαν Θεϊκή υπόσταση. ∆εν δύναται όµως να υπάρχουν πολλοί
Θεοί όπως έχουµε πει, αλλά µόνον Ένας και Τρισυπόστατος. Εποµένως εδώ, ολόκληρο το Θείον
ποιεί τον άνθρωπο κατόπιν «συσκέψεως». Ο Πατέρας Θεός, ο Γεννήτορας, Εκείνος που αποφασίζει, σίγουρα εδώ απευθύνεται σε ένα τουλάχιστον άλλο Θείο Πρόσωπο, ίσως όµως και σε δύο.
Γιατί όχι; ∆ιότι όταν κάποιος µιλάει στον πληθυντικό, τούτο δεν φανερώνει άµεσα και τον αριθµό
του πλήθους. Είτε δηλαδή ο άλλος είναι ένας, είτε δύο, είτε εκατό, πάλι τον πληθυντικό θα χρησιµοποιήσει κανείς. Εποµένως το «ποιήσωµεν» δηλώνει τη συµµετοχή δύο και πλέον Προσώπων.
Όµως µε βάση εκείνο που λέγαµε για την ετερότητα και τον αριθµό 3, το Θείον είναι εξ ορισµού
τρία Πρόσωπα. Ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερα. Μα εάν υποθέσουµε ότι ο Πατήρ απευθύνεται
εδώ µόνο στον Υιό, επειδή το Άγιο Πνεύµα ως πνεύµα είναι εξ ορισµού πανταχού παρόν, (θυµηθείτε στην αρχή που η Γένεση έγραφε ότι πνεύµα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος...), αυτή η
Υπόσταση - Πρόσωπο είναι αδύνατον να απουσιάζει και να µη παρίσταται εκεί. Και ως φύσει
παριστάµενο, σίγουρα µετέχει και ενεργεί εδώ «συν Πατρί και Υιώ», αφού αυτά τα Πρόσωπα
αποτελούν Μονάδα. Λέει ο Ιησούς:
Κατά Ιωάννην, κεφ. 4:
24. Πνεύµα ο Θεός, και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύµατι και αληθεία δεί ποροσκυνείν.
Κατά Ιωάννην, κεφ. 10:
24. Εγώ και ο πατήρ έν εσµέν. (=είµαστε έ ν α και το αυτό.)
Αφού λοιπόν ο Θεός = Πνεύµα (Α) και ο Θεός είναι ο µόνος Άγιος, (Β), (Ησαϊας, κεφ.40,
εδ.25 που γράφει «-Με ποίον λοιπόν θα µε παροµοιάσετε, δια να είµαι ίσος; Λέγει ο µόνος Άγιος»),
άρα από τις σχέσεις Α & Β συνάγεται ότι ο Θεός είναι Άγιο Πνεύµα. Και επειδή ο Πατήρ + Υιός
είναι ένα, το τελικό συµπέρασµα είναι ότι ο Πατήρ = ο Υιός = το Άγιο Πνεύµα. Πώς είναι λοιπόν
δυνατόν το Άγιο Πνεύµα ως Υπόσταση να ήταν τότε αµέτοχο; Λέει ο Ελιούς στον Ιώβ:
Ιώβ, κεφ. 33:
4. Το πνεύµα του Θεού µε έπλασε, και η πνοή του Παντοδυνάµου έδωκεν εις εµέ ζωήν.
Πνοή και πνεύµα είναι το ίδιο. Τον άνθρωπο λοιπόν τον έπλασε και τον ζωοδότησε το Πνεύµα το
Άγιο. Πώς λοιπόν δεν µετείχε τότε στην δηµιουργία του ανθρώπου; Είναι σαν έναν άνθρωπο που
επινόησε και κατασκεύασε ένα computer, εµείς να λέµε ότι το έφτιαξε µόνο µε το χέρι του. Μα τα
χέρια κινούνται κάτω από τις εντολές του εγκεφάλου και του νου του. Χωρίς νουν, καµία επινόηση δεν έρχεται στο φως, και τίποτα δεν γίνεται. Και ο νους είναι πνεύµα. Άρα κάθε πράξη µας
υποκινείται από το πνεύµα, εκείνο το «ψυχθέν πνεύµα», την ψυχή µας. Φανταστείτε δηλαδή έναν
ποιητή που έγραψε κάποιο ποίηµα, εµείς να λέµε ότι τούτο γράφτηκε από το µολύβι του και µόνο!
Ναι, αυτό είναι το υλικό µέρος. Μα τα µολύβια δεν κινούνται από µόνα τους ώστε να γράψουν ένα
ποίηµα, ούτε ο άνθρωπος που κρατούσε το µολύβι όταν έγραφε, το κινούσε έτσι στην τύχη. Πριν
πιάσει το µολύβι είχε σκεφθεί, είχε την έµ-πνευση, την «πνοή», το «πνεύµα», κι εκείνο είναι τελικά
που εκφράστηκε δια µέσω του ανθρώπου και αποτυπώθηκε στο χαρτί ως ποίηµα. Με άλλα λόγια,
το πνεύµα προηγείται του έργου. Και όταν ένα έργο εκτελείται, τούτο γίνεται πάντοτε υπό την
καθοδήγησιν του πνεύµατος. «Αρχή παντός έργου λόγος, και πρό πάσης πράξεως βουλή» γράφει η
Σοφία Σειράχ στο κεφ.37 και εδ.16. Τούτο αποτελεί άλλη µία υπερκόσµια αρχή η οποία ίσχυε,
ισχύει και θα ισχύει για όλα. Γι’ αυτό στο βιβλίο του Ιώβ γράφεται εκείνο που είδαµε: «Το πνεύµα
του Θεού µε έπλασε...». Το πνεύµα του Θεού ΕΙΝΑΙ το Άγιο Πνεύµα. Και αυτό πλάθει, ζωοποιεί,
άρα ενεργεί. Το ίδιο λοιπόν έπραξε και τότε στην δηµιουργία του ανθρώπου, αποτελώντας στην
ουσία το «άλλο χέρι» του Θεού Πατρός.
Η ποίηση του ανθρώπου η οποία είναι και η τελευταία πράξη της ∆ηµιουργίας είναι τόσο
σηµαντική, όσο ήταν και η ποίηση του Σύµπαντος στην αρχή. Ο άνθρωπος όµως ήταν ο τελικός
στόχος της ∆ηµιουργίας. Αυτός είναι ο λόγος που τον εποίησε ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός αυτοπροσώπως, ενώ οι άγγελοι παρέµειναν εδώ θεατές όπως έκαναν και στην αρχή.

Πουθενά δεν έχει εµφανισθεί άγγελος µε άλλη µορφή. Τον ονοµάζει «άνθρωπο».. ενώ δεν γίνεται λόγος για όντα άλλου είδους.». Αφήνει να υπονοηθεί ότι το πρότυπο του ανθρώπου π ρ ο ϋ π ή ρ χ ε! Ήταν γνωστό για Εκείνον το όνοµα του είδους. ο ανεπτυγµένος εγκέφαλος αλλά και η ευφυία. Σε κανένα όµως δεν προκαθόρισε το όνοµά του. εντούτοις παρέµειναν άφθαρτοι. δεν γνωρίζω) αυτή τη δυνατότητα. Καθ’ όµοιο τρόπο τα εποίησε: «Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη. Και το σπουδαιότερο: Ο ίδιος ο Θεός. τον καθιστά κωρωνίδα της ∆ηµιουργίας επί της Γης. Τώρα όµως τον άνθρωπο τον χαρακτηρίζει πριν τον δηµιουργήσει.. Και µάλιστα.χ.. ο Ιησούς Χριστός αργότερα ήλθε στον κόσµο µας µε ανθρώπινη µορφή. ο αντιτακτός αντίχειρας που καθιστά τα χέρια εργαλεία. η λογική που έχει. Ο άνθρωπος σαν βιολογικό ον έχει την καλύτερη λειτουργική µορφή από όλα τα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου. θηρία. Μετά την πτώση τους οι άγγελοι.. θηρία. πετεινά. ∆εν θα µπορούσε εποµένως ένα τέτοιο σώµα να λάβει ποτέ τη µορφή κάποιου κατωτέρου δηµιουργήµατος. δένδρων και ζώων εποίησε. Κατά την ευγενή αυτή συγκατοίκηση. και τούτο γιατί οι άγγελοι είναι καθαγιασµένοι. όποτε εµφανίζονται στις Γραφές ή τα οράµατα. Αυτή τη µορφή θα πρέπει να είχαν όλα εκείνα τα τάγµατα...».. έχασαν δηλαδή ένα µέρος της «αξίας» τους. Εκατοµµύρια είδη βοτάνων. «Εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά. στον οποίον Εκείνος δύναται να εισέρχεται οποιαδήποτε στιγµή. ο χαρακτηρισµός αυτός δείχνει και κάτι άλλο βαθύτερο. αυτή η µορφή είναι η πιο τέλεια από κάθε άποψη... είδος που ποίησε «αυτοπροσώπως». Όλα τα προηγούµενα που ο Θεός εποίησε δεν τα κατονόµασε. αλλά τα χαρακτήρισε κατά τρόπο µαζικό: «Βλαστησάτω η γη βοτάνην χόρτου. έχουν πάντοτε ανθρώπινη µορφή. Εποµένως το ανθρώπινο πρότυπο υπήρχε από τότε. . Τούτο αποδεικνύεται και από το ότι οι άγγελοι. Η ορθία στάση και βάδιση. και θα το διατηρήσει έτσι δια παντός. ∆ιότι απ’ ότι καθίσταται φανερό και στον δικό µας κόσµο. Ο Ιησούς Χριστός γενόµενος άνθρωπος επισφράγισε το πρότυπο αυτό. έτσι θα πρέπει να ήταν όλα τα άφθαρτα όντα στον προηγούµενο Κόσµο. είναι και θα είναι το τελειότερο που σχεδίασε ο Θεός.. ερπετά..Ποιήσωµεν άνθρωπον». όπως λ. καταλήγει στο ότι οι άγγελοι είναι σήµερα µορφολογικά όπως ήσαν και στο προηγούµενο Σύµπαν. «Εξαγαγέτω η γη τετράποδα.και ξύλον κάρπιµον.3 «. Όλα τα άλλα έµβια όντα φαίνεται ότι ουδέποτε υπήρξαν στον προηγούµενο Κόσµο µε την µορφή αυτή που έχουν στον σηµερινό. Το άφθαρτο σώµα τους επιτάσσεται όπως είδαµε από τον Θεό.. Λογικά λοιπόν αν σκεφθεί κανείς. κτήνη. αν και υποβιβάστηκαν. απώλεσαν εν µέρει το αυτόβουλο και έγιναν τελεστές. έστω και αν ακόµα είχε (ή έχει. πτηνά.».. εφόσον η έννοια του αφθάρτου προϋποθέτει και το αναλλοίωτο της µορφής. ερπετά. Και ο άγιος Κοσµάς αναφέρεται σε 10 τάγµατα αγγέλων και µόνο. Συνεπώς διατήρησαν και την υλική µορφή τους. ∆ιότι µε την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. ο Θεός παγίωσε την µορφή αυτή εις τους αιώνας των αιώνων... ενώ για όλα τα άλλα όχι.. Αυτό και µόνο φθάνει να αποδείξει θεολογικά ότι το ανθρώπινο πρότυπο ήταν. Εκτός από την σηµαντικότητα του είδους αυτού.. κάποιου ζώου ή πράγµατος. Και αυτό το επινόησε προ καταβολής του κόσµου τούτου. οποιοδήποτε Πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητος εισέρχεται και κατοικεί προσωρινά στο αγγελικό σώµα κατ’ ουσίαν. διότι κάτι τέτοιο θα σήµαινε βεβήλωση ενός οίκου του Αγίου Θεού.»..

ένα ανάλογο παράδειγµα είναι το νερό. του παρόντος κόσµου. . και όχι ψυχή η οποία είναι «πνεύµα ψυχθέν». (∆ιότι) Εστί σώµα ψυχικόν. µάθετέ το σαν κανόνα: Σώµα ψυχικό = φθαρτό σώµα.. Φαίνεται παράξενο. και σώµατα επίγεια = φθαρτά).. Υπάρχει λοιπόν σώµα ψυχικό. Και όµως. υπήρχε εις τους αιώνας! Όταν η Γραφή αναφέρει την φράση «εις τους αιώνας». που όταν «ψύχεται» χάνει την «ευκινησία» του. και ανίστανται άφθαρτοι). Με βάση τα προηγούµενα. Ήταν άφθαρτος και στο σώµα εκείνο κατοικούσε ολόκληρη η πνευµατική του υπόσταση. κεφ. Και τώρα θα εξετάσουµε από µηδενική βάση το πλέον δύσκολο αλλά και γριφώδες εδάφιο ολόκληρης της Βίβλου: «Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’ εικόναν ηµετέραν και καθ’ οµοίωσιν. δηλαδή ολόκληρης της οντότητας που αποτελεί το άυλο µέρος του ανθρώπου. έτσι και το πνεύµα απαιτεί διαφορετικό σώµα από εκείνο που κατοικεί η ψυχή. Έτσι εξηγείται αυτή η εκ των προτέρω ονοµατοδοσία του όντος που έµελλε να δηµιουργήσει.4 Η φράση «ποιήσωµεν άνθρωπον». Ο άνθρωπος. παύει να είναι ρευστό και παγώνει. Σύµφωνα µε το βιβλίο της Αποκαλύψεως αλλά και µε ολόκληρη τη Βίβλο. τούτο σηµαίνει ότι ο χρόνος στον οποίο αναφέρεται είναι «άπειρος». δεν παύουν να αποτελούνται από την ίδια χηµική ουσία. ή ορθότερα η ανθρώπινη µορφή υπήρχε και στον προηγούµενο κόσµο. 40. είναι σαν να λέει «ας ποιήσουµε τώρα τον άνθρωπο».. ο επόµενος κόσµος που θα δηµιουργηθεί µετά την συντέλεια. ο «άνθρωπος». Για να καταλάβουµε εδώ την διαφορά που υπάρχει µεταξύ πνεύµατος και ψυχής. 44. Υπάρχει καινόν πράγµα περί του οποίου λέγεται «ιδού. Αλλ’ ετέρα µέν η των επουρανίων δόξα. θα κατοικείται από ανθρώπους και αγγέλους µε άφθαρτα σώµατα. Όχι από το Άγιο Πνεύµα που είναι ο Θεός. αυτό είναι νέον». αυτό και θα υπάρχη. το οποίο όταν βρίσκεται σε αέρια ή υγρή µορφή είναι ρευστό και ευκίνητο. ετέρα δέ η των επιγείων. χάνει ένα µέρος της συνειδητότητάς του και µετατρέπεται σε ψυχή. αλλά από το πνεύµα του ανθρώπου. Τόσο όµως το νερό όσο και ο πάγος του. αυτό το ανθρώπινο πρότυπο που θεωρούµε ότι είναι κάτι «νέο». Εποµένως. και σώµα πνευµατικό = το άφθαρτο. Ήδη υπήρχεν εις τους αιώνας οι οποίοι υπήρχον πρό ηµών. ένα µεγάλο µέρος του ανθρωπίνου γένους τελικά θα λάβει αφθαρσία και θα εισέλθει µαζί µε τους ήδη υπάρχοντες αφθάρτους αγγέλους στο επόµενο άφθαρτο Σύµπαν που ο Θεός θα δηµιουργήσει µετά την Συντέλεια «των αιώνων». (* Οι άνθρωποι που πεθαίνουν «σπέρνονται» στη γη φθαρτοί. . παγιώνεται. και αυτό είναι το δικό µας φθαρτό σώµα που κατοικείται από την ψυχή. αυτό και θα γίνηται. (=πολλοί «αιώνες». εγείρεται σώµα π ν ε υ µ α τ ι κ ό ν. τώρα διαµορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες στον πλανήτη ώστε να φέρουµε σε ύπαρξη «τον άνθρωπο». προηγούµενο Σύµπαν). κάτι δηλαδή λιγότερο από το όλο πνεύµα του: Προς Κορινθίους επιστολή Α. (Υπάρχουν) σώµατα επουράνια. ήτοι εκείνον που είχαµε και πριν. 1: 9. θα υπάρξει και στο επόµενο Σύµπαν.. κεφ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγµατα και µε το ευκίνητο πνεύµα. Υπάρχει όµως και το άφθαρτο που κατοικείται από πνεύµα. χάνει την κινητική του ιδιότητα. ήτοι το συγκεκριµένο εκείνο είδος µε τη γνωστή µορφή που είχε στον προηγούµενο κόσµο. 15: 35. Οτιδήποτε έχει υπάρξει. Έτσι η µορφή του ανθρώπου η οποία σήµερα υπάρχει. Και ουδέν καινόν υπάρχει υπό τον ήλιον. Και αυτός είναι ο κοσµικός χρόνος του προηγουµένου Σύµπαντος.Πώς εγείρονται οι νεκροί. και σώµατα επίγεια. 10. (*Σώµατα επουράνια = άφθαρτα. και εστί σώµα πνευµατικόν. Ποίω δέ σώµατι έρχονται. Και όπως το νερό για να φυλαχθεί απαιτεί διαφορετικό δοχείο από εκείνο του πάγου. εγείρεται εν αφθαρσία. Σπείρεται σώµα ψ υ χ ι κ ό ν. Ο Εκκλησιαστής όµως εδώ προσθέτει και κάτι άλλο: Εκκλησιαστής. Η διαφορά έγκειται µόνο στην ρευστότητα. Πολύ βαθιά σε παρελθόν και µέλλον µας οδηγούν αυτά τα εδάφια.». ∆ιότι στο άφθαρτο σώµα κατοικεί π ν ε ύ µ α. 42. Τώρα δηλαδή έφθασε η στιγµή. Και οτιδήποτε έχει γίνει. Όταν όµως ψυχθεί. Σπείρεται εν φθορά. Ούτω και η ανάστασις των νεκρών.

Λέµε λ. το ∆ευτερονόµιο γράφει «Έκτοτε δέν ενεφανίσθη πλέον εις τον Ισραήλ άλλος προφήτης ως ο Μωυσής. αυτό που συνέβη για πρώτη φορά και είναι ό ν τ ω ς µοναδικό για την ίδια την Θεότητα. Και έτσι πράγµατι είναι. η λέξη «οµοίωση» σηµαίνει το όµοιο. ούτε και οι άγγελοι θα µπορούσαν να ατενίσουν την Θεότητα ποτέ. δηλαδή οι ζωγραφικοί πίνακες. εποχή. και δεδοµένου ότι το ανθρώπινο πρότυπο υπήρχε ήδη πριν την δηµιουργία του Σύµπαντός µας. Όµως ο Θεός γνωρίζουµε ότι τότε. Τότε όµως ο Υιός και Λόγος ήταν άσαρκο Πρόσωπο.10).Χ. το φαινόµενο. είναι και θα είναι άσαρκα Πρόσωπα. Ας εξετάσουµε εδώ τις λέξεις µία προς µία. όπως «εκκένωσεν Εαυτόν» (=άδειασε τον Εαυτό του) και ήλθε από αγάπη σε εµάς µε ανθρώπινη µορφή. µέσα από τον οποίο ο Κύριος συνοµιλούσε µε τον Μωυσή προσωπικά. Εποµένως και τα τρία Πρόσωπα τότε ήσαν άσαρκα. «εικαστικές τέχνες». τι δηλώνει η εντολή «ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’ εικόναν η µ ε τ έ ρ α ν και καθ’ οµοίωσιν». Αφού λοιπόν στον παρόντα Κόσµο ο Θεός πράττει ωσαύτως. καθώς και πολλά άλλα παρόµοια περιστατικά κατά τα οποία ο Θεός κάνει χρήση των αφθάρτων σωµάτων των αγγέλων Του για να εικαστεί. εποχή. διότι δέν δύναται άνθρωπος να µε ίδη και να ζήση».33. κεφ. (Λεξικό Liddell & Scott). το είδωλο σε καθρέφτη.. Και το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί το φθαρτό ανθρώπινο σώµα µε προοπτική να γίνει άφθαρτο. µετά του οποίου ο Κύριος συνοµίλει πρόσωπον πρός πρόσωπον» (∆ευτερονόµιο κεφ. κάτι σ α ν το πρωτότυπο. Εποµένως. Εποµένως «εικόνα ηµετέρα» σηµαίνει αυτό που δείχνει η Θεότητα και που εµείς δυνάµεθα να δούµε µε τα υλικά µας µάτια. Ο Χριστός ήλθε ως άνθρωπος για µία και µοναδική φορά στον Κόσµο: Τον δ ι κ ό µας Κόσµο! Στο παρόν Σύµπαν.5 Τι δηλώνει όµως η φράση «κατ’ εικόναν ηµετέραν και καθ’ οµοίωσιν». ο «αρχάγγελος Μιχαήλ» που θα τελέσει την ανάσταση των νεκρών.Χ. αυτοπροσώπως. αλλά και στην µ. Από την άλλη. «Πνεύµα ο Θεός» είπε ο Χριστός στην Σαµαρείτισα. Άλλο ένα τέτοιο περιστατικό είναι όταν ο Θεός εφανερώνετο στον Μωυσή. Το πρόσωπο που ο Μωυσής έβλεπε και συνοµιλούσε ήταν ένας επιτεταγµένος άγγελος. την προσοµοίωση. έτσι θα πρέπει να έπραττε και για εκείνα τα 10 τάγµατα. το αντίγραφο. Απλά.άγγελοι στον Αβραάµ. όλα δείχνουν αυτό ακριβώς. να φανεί προσιτός και οικείος σε εµάς. Άρα. να δει ο άνθρωπος µε τα µάτια του από την άσαρκη Θεότητα. ∆ιότι διαφορετικά. οι αναπαραστάσεις που µπορούµε να δούµε µε τα µάτια µας. γιατί να µην έπραττε αυτό και πριν την «ελαφρά» πτώση τους όταν εκείνοι ήσαν ανώτεροι. Τι µπορούσε τότε να «εικάσει». Μόνον «ο Λόγος σαρξ εγένετο» το 5 π. Αφού τούτο το έπραξε κατ’ επανάληψιν στην π. εδ.. πριν την ενσάρκωση του Θεού λόγου ήταν πνεύµα καθαρό και άσαρκο. ήταν η προσωπική ενσάρκωση του Λόγου. Μόνο το δεύτερο Πρόσωπο της Θεότητας έλαβε υλικό σώµα. Οι τρεις «άνδρες» .Χ. χωρίς να διαθέτει ίδιον Σώµα όπως τώρα. ∆ιότι εφ’ όσον τα 10 τάγµατα των «υπεραγγέλων» είχαν άφθαρτο σώµα. Η ουσία τους ήταν καθαρό και αόρατο Πνεύµα. γιατί τούτο να µη συνέβαινε και στον προηγούµενο «ανώτερο κόσµο» που έλεγε και ο µέγας Βασίλειος. (Έξοδος.34. Ο άνθρωπος λοιπόν αποτελεί αντίγραφο του Θεού. µετά την ενανθρώπισή Του.Χ. ο Υπέρτατος και Τριαδικός Θεός. Γιατί όχι. εάν ο Θεός δεν «εταπείνωνε Εαυτόν» ώστε να εικασθεί ακόµα και σε εκείνους. και µε βάση τα Ιερά κείµενα. Και εάν στην παρούσα φάση ο Θεός εισέρχεται στο άφθαρτο σώµα των ήδη «ταπεινωµένων» αγγέλων. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υφίστατο έτσι και στον προηγούµενο άφθαρτο Κόσµο. Μόνο που στον δικό µας κόσµο.20). ∆ηλώνει το είκασµα. ο άυλος και άσαρκος Θεός θα µπορούσε κάλλιστα να παρίσταται σε εκείνον τον Κόσµο σωµατικά µέσω επιτάξεως. Και ενώ ο Θεός του είχε πει «. οι δύο «άγγελοι» στον Λώτ. εδ. αυτό που φαίνεται. «Εικόνα» σηµαίνει αυτό που βλέπουµε µε τα µάτια µας. ∆ηλώνει ότι ο Θεός είχε ήδη τότε αυτή τη µορφή!!! Μα εµείς οφείλουµε να πιστεύουµε ότι η ενσάρκωση και ενανθρώπιση του Θεού Λόγου συνέβη για µία και µοναδική φορά στην Ιστορία. Σαν απόλυτο Πνεύµα θα ήταν απρόσιτος ακόµη και σε εκείνους. Πόσο δε µάλλον σε εµάς τους θνητούς στην π.χ. Ο Πατέρας Θεός και το Άγιο Πνεύµα ήταν. εποχή.δέν δύνασαι όµως να ίδης το π ρ ό σ ω π ό ν µου. .

κάποιον απρόσβλητο από οτιδήποτε. Το γιατί.Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γής και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γής. ακόµα και από τον ίδιο τον Θεό! ∆ιότι δεν καταφέραµε ακόµα να αγαπήσουµε αυτό το «κάτι άλλο» από τον εαυτό µας. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε να µας δηµιουργήσει ευθύς εξ αρχής «κατ’ εικόναν και καθ’ οµοίωσιν». Μας ανακοινώνει τον τελικό στόχο του υπό δηµιουργίαν ανθρώπου. την µορφή του Θεού (1). ο διευθυντής. ∆ιότι η «οµοίωση» που όπως θα δούµε είναι η αφθαρσία. ας ξαναδούµε πάλι το 26ο εδάφιο: Γένεση. Επίσης θα άρχει όλα τα άλλα όντα στη Γη. Γι’ αυτό άρχουµε και θα άρχουµε µόνον επί της Γης. Γιατί να µας άφηνε να εξουσιάσουµε και άλλους κόσµους. που όµως σχεδόν κανείς µας δεν διαθέτει. ούτε και τον συνάνθρωπό µας. Ποτέ η Γη δεν έπαψε να βάφεται µε αίµα. Μην ονειρεύονται λοιπόν κάποιοι διαστρικά ταξίδια και πολέµους των άστρων. Ένας άφθαρτος και αθάνατος. 1: 26. τελικά µας δηµιουργησε µόνο κατ’ εικόναν.. καθίσταται η τέλεια φονική µηχανή του Σύµπαντος! Είναι σαν να δίνει κανείς στο µωρό παιδί του για παιχνίδι ένα πυρηνικό όπλο. Αυτές είναι οι προδιαγραφές του «κατασκευαστή» µας. ο βασιλιάς. ακόµα και από σφαίρες ή ατοµικά όπλα.Ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’ εικόναν ηµετέραν και καθ’ οµοίωσιν. όταν δεν συνοδεύεται από την απόλυτη ηθική. ουδέποτε θα φθάσει να εξουσιάσει άλλους πλανήτες και κόσµους. και ο κάθε ένας που έχει κάποια µορφή εξουσίας. Προσέξτε όµως: Μόνο της Γης. ο εργοδότης. τα ζώα. ο «κατασκευαστής» υλοποίησε κάτι λιγότερο από αυτές: 27. Ο άνθρωπος απ’ ότι δείχνουν τα πράγµατα. Ποιός αµφισβητεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος άρχει όλα τα άλλα όντα επί της Γης. και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γής και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γής. Φανταστείτε έναν άφθαρτο που δύναται να εµφανίζεται και να εξαφανίζεται όπου και όποτε αυτός θέλει µε διακτίνιση. Βλέπετε. καλώς έπραξε και µας περιόρισε έτσι. δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουµε. δολοφόνος! Ένας και µόνο τέτοιος θα έφτανε να διαλύσει τα πάντα στο Σύµπαν! Γι’ αυτό και ο Θεός αφήρεσε από τον διάβολο το εξωτερικό του «ένδυµα». Και επειδή αυτές ήτανε µάλλον πολλές. κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν α υ τ ό ν. Όχι «και οµοίωσιν». και την οµοίωση (2). Όχι. τον οποίο δεν έτυχε να εξουσιάζουµε. Ο πλανητάρχης. το φυσικό µας περιβάλλον. ∆εν σεβόµαστε τη φύση. Οι προδιαγραφές του ανθρώπου είναι τέτοιες. αφού θα τον καθιστούσε πανίσχυρο και άτρωτο σε όλα. Μερικές φορές δε. να ποτίζεται µε δάκρυ και να πνίγεται στον πόνο εξ αιτίας αυτού του είδους που θέλει να άρχει χωρίς να άρχεται από κανέναν. κεφ. ο πολιτικός. Και όλοι µαζί σαν ανθρωπότητα κάνουµε το ίδιο µε τα άλλα όντα του πλανήτη µας. η εξουσία ως προϊόν του αυτοβούλου θέλει ανώτερη και εφηρµοσµένη ηθική. αυτός να είναι ληστής. άρσεν και θήλυ εποίησεν α υ τ ο ύ ς. Και ηυλόγησεν α υ τ ο ύ ς ο Θεός λέγων: . Το εδάφιο αυτό θέτει τις προδιαγραφές του ανθρώπου που µέλλει να δηµιουργηθεί. . µας κάνει να καταστρέφουµε ότι άρχουµε. ήταν πολύ επικίνδυνο για τον «πρωτοάνθρωπο». Γιατί. Μήπως θα είµασταν καλύτεροι και µε εκείνους. ως δούλο. .6 Και τώρα. Γιατί λοιπόν ο Θεός να µη προδιαγράψει αυτόν τον περιορισµό της εξουσίας µας.. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. Σαν θνητός δηλαδή. ∆ιότι η κακή µας φύση. Ο άνθρωπος είναι συνεχώς σε εµπόλεµη κατάσταση µε τον πλησίον του. Και είπεν ο Θεός. Η απληστία και ο εγωισµός λειτουργεί καταστρεπτικά σε ότι κατακτούµε. δεν θα προφθάσει να απλώσει το χέρι του στα άστρα. 28. Γι’ αυτό λοιπόν. πόσο δε µάλλον µε τον απόµακρο συνάνθρωπο. που η εξουσία του θα περιορίζεται στον πλανήτη του. ούτε και αυτόν. το µόνο πράγµα που κάνει είναι να βλέπει τον υφιστάµενό του ως κατώτερο ον. Αυτό το δηµιούργηµα θα έχει την «εικόνα». απρόσβλητος από οποιοδήποτε φυσικό στοιχείο. ή και ως αντικείµενο προς εκµετάλλευσιν.

στη συνέχεια γράφει «άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς»..». σε πλανήτες. Ύστερα οι λέξεις «άρσεν» και «θήλυ». Μόνο τότε η πρόταση ευσταθεί. σε 400 µάρκες κατασκεύασε αυτά». Τούτο δεν σηµαίνει όµως ότι πρόκειται για δύο µοναδικούς ανθρώπους.. αλλά εποίησε κήτη.π. κ. σε άτοµα.7 Η αφθαρσία. σε άστρα. «Θηρί-α». και όχι έναν άνθρωπο. Τώρα όµως τον άνθρωπο που αποτελεί ένα είδος.Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν και κατακυριεύσατε αυτής.. Όχι «Αδάµ και Εύα» που όλοι νοµίζουν. Τι σηµαίνει τούτο. η παλαιοντολογία έχει ανακαλύψει πλήθος οµοειδών ζώων σε ίδιες εποχές. θηρία. σε φυτά..χ. ένα ψάρι.. «Ποιήσωµεν άνθρωπον.. τούτο εύκολα δείχνει ότι αναφέρεται στα είδη και όχι στα µέλη αυτών. Το ανθρώπινο είδος που δηµιουργήθηκε τότε αποτελείτο από εκατοµµύρια ενδεχοµένως ανθρώπους. αυτό το «καθ’ οµοίωσιν» δεν έπρεπε να δοθεί τότε. Γιατί λοιπόν εδώ να αναφέρεται σε έναν άνδρα και µία γυναίκα. έναν άνδρα και µία γυναίκα. σηµαίνει πολλά είδη αυτών. υδρογόνο και ήλιο. Και ενώ γράφει πως ο Θεός εποίησε «τον άνθρωπο». σε µικρόβια. Ενώ «άρσεν και θήλυ εποίησεν α υ τ ο ύ ς». Τι συµβαίνει εδώ.. Πώς ο Θεός ευλογεί. . Και πράγµατι.χ.. σε γαλαξίες.χ.. Όπως και τα ζώα που πριν δεν εποίησε ένα από το κάθε είδος. έναν άνθρωπο. και όχι «αυτόν»: 27. Η λέξη «άνθρωπος» σηµαίνει γενικά το ανθρώπινο είδος. έτσι έγινε και µε το είδος «άνθρωπος». άρσεν και θήλυ εποίησεν α υ τ ο ύ ς. τώρα διευκρινίζει το πλήθος. λ. σε ζώα. «ερπετά».. Πάλι θα µου πει κανείς ότι «άρσεν και θήλυ». Απλά. ήτοι το είδος. Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. ή και µε τους γονείς τους! Ενώ εάν πρόκειται για την δηµιουργία ενός µεγάλου πλήθους ζευγαριών ευθύς εξ αρχής. η λέξη «αυτόν» βρίσκεται στον ενικό. πράγµα που σηµαίνει ότι όλα αυτά που έζησαν µαζί. Εδόθη όµως πολύ αργότερα στον Αδάµ. Η λέξη «αυτοκίνητο» στον ενικό δηλώνει γενικά την έννοια.. Εάν επρόκειτο γι’ αυτούς. την εφεύρεση. παντού. Είναι σαν να λέµε σήµερα λ. άρα προτρέπει τον άνθρωπο στην επιµιξία. Το ανθρώπινο είδος δηλαδή συνίσταται από δύο και µόνο φύλα. αλλά ένα τεράστιο πλήθος αυτών. επιµιξία δεν υφίσταται στο είδος. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα είχε ως άµεση συνέπεια την επιµιξία των ανθρώπων καθώς εκείνοι θα επολλαπλασιάζοντο: 28. ∆ιότι εάν αυτοί εδώ οι πρώτοι άνθρωποι ήσαν όντως ένα µοναδικό ζευγάρι. αλλά πλήθη.. Εάν εδηµιουργείτο ένας λ. δεινόσαυρος. ενώ η λέξη «αυτά» στον πληθυντικό δείχνει το πλήθος. άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς».κατ’ εικόναν Θεού εποίησεν αυτόν. η Γένεση τον αναφέρει στον ενικό. δεν δηµιουργεί µονάδες.χ. Αφού στην ίδια πρόταση το γραµµατικό αντικείµενο. τούτο οφείλει να βρίσκεται έτσι και στην υπόλοιπη πρόταση. . σε φωτόνια. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η Γένεση στο 1ο κεφάλαιο δεν αναφέρει ακόµα την λέξη «Αδάµ». αλλά και εκείνος ακόµη δεν µπόρεσε να την κρατήσει. και τούτο συµβαίνει σε όλα τα επίπεδα της ∆ηµιουργίας. Και όταν η Γένεση γράφει ότι ο Θεός εποίησεν λ. ένα θηρίο. δύο ανθρώπους. Και ηυλόγησεν α υ τ ο ύ ς ο Θεός λέγων: .. ∆εν παρήχθη όµως ένα άτοµο υδρογόνου και ένα ηλίου.ο άνθρωπος κατασκεύασε το αυτοκίνητο. Και δεν νοµίζω ο Θεός να άλλαξε τον ηθικό αυτό νόµο στο διάβα του χρόνου. οι απόγονοί τους για να συνεχίσουν το είδος θα έπρεπε να έλθουν σε γενετική επαφή µεταξύ τους. είναι λέξεις που προσδιορίζουν το φύλο και όχι το αληθές πλήθος. Κάτι αντίστοιχο είδαµε και στην Μεγάλη Έκρηξη που παρήχθησαν αρχικά δύο ειδών άτοµα. Και το είδος αυτό εποιήθη ευθύς εξ αρχής «άρσεν και θήλυ». «πτηνά». άρα τον Αδάµ και την Εύα. ένα ερπετό. αλλά την λέξη «άνθρωπο». τούτος για να πολλαπλασιαστεί και να παράξει άλλες ποικιλίες δεινοσαύρων µε φυσική εξέλιξη. ίσως ολόκληρη η αιωνιότητα να µην αρκούσε! Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όλα τα είδη ζώων.. ευθύς εξ αρχής. ήτοι πολλά µαζί. τότε τι πρόβληµα θα είχε η Γραφή να τα παρουσιάσει και στο 1ο κεφάλαιο. Άλλωστε είναι συντακτικό λάθος να πει κανείς στην ίδια πρόταση ότι «... Βλέπουµε λοιπόν ότι ο Θεός όταν δηµιουργεί κάτι. ερπετά. Σε quarks. Όλα τα µέλη ενός εκάστου είδους αποδεικνύεται ότι δηµιουργήθηκαν συγχρόνως. κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν α υ τ ό ν. «θηρία». Μα το 1ο κεφάλαιο δεν αναφέρει τα ονόµατα αυτά.λ. δηµιουργήθηκαν και την ίδια εποχή.

.19 εδ. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή: . Ενώ λίγο πριν και κατά τον ευαγγελισµό του Ζαχαρία. Εποίησε ο Υιός – Λόγος (=ο Θεός) κατ’ εικόνα Θεού Πατρός. Εποµένως έχουµε τα εξής: • Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπο. Άρα και µόνον αυτό θα έφτανε για να καταλάβει κανείς εδώ ότι στη φράση «εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον». «Ποιός» εποίησε και µε βάση «ποίου» την εικόνα εποίησε. (=ενικός). δεν πρέπει να αναφέρεται δεύτερη φορά. Σαν Θεία Φύση όµως παραµένει «άφυλον». κατ’ εικόναν Α υ τ ο ύ». διό και το γεννώµενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού.∆εν αναγνώσατε ότι ο ποιήσας α π’ α ρ χ ή ς εποίησεν αυτούς άρσεν και θήλυ.. Τα υποκείµενα εδώ είναι δύο και όχι ένα. κατ’ εικόναν Θεού εποίησεν αυτόν». Στην πραγµατικότητα όµως. και όχι αυτόν. Τι συµβαίνει εδώ. Αρχικά λοιπόν όταν ο Θεός εποίησε «τον άνθρωπο» = ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙ∆ΟΣ. Ενώ στην σύλληψη του Κυρίου και Θεού το γένος που χρησιµοποιεί ο άγγελος είναι ουδέτερο. αλλά παρουσιάζεται ως άρσεν.η γυνή σου Ελισάβετ γεννήση υιόν σοι. εδ. «Το γεννώµενον». Μία άλλη παρατήρηση εδώ είναι και πάλι στην σύνταξη της προτάσεως. ήτοι άρρενες άνευ γεννητικών οργάνων. κατ’ εικόναν Θεού εποίησεν αυτόν». ίσως και επιτεταγµένος εκείνη τη στιγµή από το Θείον µας ορίζει. . κεφ. το γραµµατικό υποκείµενο της προτάσεως που εδώ είναι η λέξη «Θεός».. Εδώ που πρόκειται για έναν άνθρωπο τον προσδιορίζει µε γένος αρσενικό.10. Το Πνεύµα το Άγιον. Το Θείον. δηµιούργησε ευθύς εξ αρχής αρσενικό και θηλυκό γένος. ο Χριστός. αναφερόµενος στην σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή είπε «.30) που έλεγε «Εγώ και ο Πατήρ έν εσµέν».. Πώς λοιπόν αυτή η Μοναδική «εικόνα του Θεού» προέβαλλε το θήλυ. Ας σηµειωθεί εδώ ότι ούτε και στους αγγέλους υφίσταται η έννοια του θήλεος. (=όχι τον Αδάµ). ήτοι του ιδίου του Εαυτού Του.8 Υπάρχει όµως και ένα άλλο λογικό πρόβληµα. Εάν λοιπόν εδώ η λέξη «άνθρωπος».. αφού ο άγγελος. ότι ήταν ερµαφρόδιτος. εδώ βρίσκεται διατυπωµένη ορθά. Τούτο δεν σηµαίνει ότι ο άνθρωπος έφερε συγχρόνως και τα δύο φύλα. και καλέσης το όνοµα αυτού Ιωάννην». η λέξη «άνθρωπος» αναφέρεται στο είδος και µόνον. Επιβεβαιώνει και ο Ιησούς στο κατά Ματθαίο κεφ. ∆ιότι λέει άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. αφού γράφει «εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. ήλθε µε σώµα ανδρικό ως Ιησούς Χριστός για εµάς και µόνο. Ο Θεός εποίησεν «τον άνθρωπον» κατ’ εικόναν Αυτού.. εάν βέβαια επρόκειτο να γεννηθεί ένα αρσενικό παιδί.. Εάν όµως κάποιος θελήσει να θεολογήσει βαθιά. νεαροί και «ευνούχοι». ο ίδιος άγγελος και την ίδια εποχή. ήτοι «το Θείον». τότε «η εικόνα του Θεού» οφείλει να είναι συγχρόνως «άρσεν και θήλυ»! Ο Θεός όµως δεν έχει «θήλυ»: Ο Πατήρ. Όλοι οι άγγελοι είναι άρρενες. Η πρόταση λοιπόν όφειλε να γράφει «Εποίησεν ο Θεός. • κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. αφού τέτοια φύση δεν υφίσταται στο Θείον. Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς (=πληθυντικός). Κι έτσι οφείλουµε να πράξουµε.. ούτε και «άρσεν» είναι. Εδώ φαίνεται η συνταύτιση Υιού και Πατρός που αναφέρει και ο Ιησούς στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο (κεφ.. έχει βρει εδώ την απάντηση. αφού ως άφθαρτοι δεν αναπαράγονται.4.. Και είναι αίρεση να πει κανείς ότι Αυτό «το γεννώµενον» δεν είναι υιός Θεού. ολόκληρη η Θεότητα. που όπως αναφέρει η Γένεση εποιήθη εξ αρχής «άρσεν και θήλυ» δεν ερµηνευθεί ως « το ανθρώπινο είδος».εποίησεν ο Θεός. εάν κάποιος δεχθεί την παιδαριώδη άποψη της δηµιουργίας εδώ του ενός και µόνο ζεύγους. Γιατί η πρόταση φέρει «δύο γραµµατικά υποκείµενα». και όχι «ο γεννώµενος» που όφειλε να πει ο άγγελος. Και «Αυτό» εµείς θα το καλέσουµε «υιό Θεού». εάν ως κεχρισµένος χριστιανός Ορθόδοξος θέλει να µάθει ακόµη και τα βάθη του Θεού. «.Πνεύµα Άγιον επελεύσεται επί σέ και δύναµις υψίστου επισκιάσοι σοί. Στα αρχαία Ελληνικά που είναι γλώσσα σοφή και µαθηµατική. Προσέξτε τι λέγεται στον Ευαγγελισµό: Κατά Λουκάν. Άλλωστε η ίδια πρόταση που έχει ως γραµµατικό αντικείµενο τον άνθρωπο. λέγοντας: . 1: 35. Ο Υιός. «Το γεννώµενον». (ουδέτερο) δεν έχει καν φύλο.

Οι άνθρωποι του 1ου κεφαλαίου της Γενέσεως που έγιναν κατά το τέλος της 6ης ηµέρας της ∆ηµιουργίας αυξάνονται και πληθύνονται. και ο άνθρωπος είναι βιολογικά ίδια. τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα «εβίβρωσκον». η εντολή προς εκείνους τους ανθρώπους ήταν «. τούτο δηλώνει ότι το σώµα αντανακλά ότι λαµβάνει και δεν «κρατάει» τίποτα για τον εαυτό του.. και οι άνθρωποι «πάν χόρτον σπόριµον σπείρον σπέρµα» και «πάν ξύλον (=δένδρο) ό έχει εν εαυτώ καρπόν σπέρµατος σπορίµου». τα όποια συµπεράσµατα είναι δικά σας.πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν». ∆ιότι εάν κάποιος πει ότι οι άνθρωποι εδώ ήσαν ο Αδάµ και η Εύα. το σώµα αυτό απορροφά όλα τα άλλα και αντανακλά το κόκκινο. Τα ζώα «πάντα χόρτον χλωρόν». κεφ. Και τούτο δεν είναι ρατσιστικό. Και εγένετο ούτως. σηµαίνει ότι απορροφά όλα τα µήκη κύµατος του προσπίπτοντος λευκού φωτός του Ηλίου και ανακλά εκείνα τα µήκη κύµατος που συνθέτουν το χρώµα που βλέπουµε.». και πάν ξύλον (=δένδρο) ό έχει εν εαυτώ καρπόν σπέρµατος σπορίµου. Είναι δέκτης και τέλειος ποµπός. διότι στο χρώµα υπεισέρχεται και έννοια µεταφυσική. ενός Θεού στον οποίο δεν υπάρχει ίχνος «σκοτίας». αφού ήσαν όλοι τους «εικόνα Θεού». πολλαπλασιάζονται. ούτε και ο άνθρωπος.. Εάν ανοίξετε ένα καλό λεξικό στο ρήµα «βιβρώσκω» ή στο ουσιαστικό «βρώσις». Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι είναι θ ν η τ ο ί. δέδωκα υµίν πάν χόρτον σπόριµον σπείρον σπέρµα.. καταβροχθίζω. ό έστιν επάνω πάσης της γής. Εάν τώρα στη θέση του ηλίου βάλετε τον «Ήλιο της δικαιοσύνης». αλλά µε το πέρασµα χιλιετιών η διατροφή άλλαξε. ούτε και ότι απ’ αρχής υπήρχαν λευκοί. Εάν το χρώµα που βλέπουµε είναι το λευκό. κατατρώγω. Κάτι έγινε λοιπόν στα βάθη των αιώνων και οι άνθρωποι διαχωρίστηκαν σε φυλές. κατακρατεί όλα τα µήκη κύµατος κατά την ίδια αναλογία και αντανακλά ένα µικρό µέρος του αρχικού συνθέτου ηλιακού φωτός. Εποµένως στη φάση αυτή της Ιστορίας. αλλά εκείνη που έλεγε να µη φάγουν «εκ του ξύλου του γιγνώσκειν το κακόν και πονηρόν». Εδώ ο Θεός µιλάει στους ανθρώπους. Όµως µόνον οι θνητοί βιβρώσκουν. . Τέλος εάν είναι µαύρο. Κάποτε λοιπόν. Και µη φανταστεί κανείς ότι η «πρωτογλώσσα» εκείνη έµοιαζε µε κάποια από τις σηµερινές. Και ως θνητοί που είναι. «βιβρώσκουν»: Γένεσις. Άλλη µιά απόδειξη λοιπόν ότι εδώ οι άνθρωποι ήσαν Θ Ν Η Τ Ο Ι. ως άφθαρτοι δεν έπρεπε να βιβρώσκουν όπως και τα θνητά ζώα. Βιβρώσκουν. Θα πρέπει αρχικά να υπήρχε µία γλώσσα.. και έτσι φαίνεται σκοτεινό. Ένα σώµα που δείχνει κάποιο χρώµα (εξ απορροφήσεως). µία φυλή. αφού δεν αλλοιώνει ότι λαµβάνει. Υµίν έσται εις βρώσιν. πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν. Τούτο όµως ίσχυε πριν από 3 µε 4 εκατοµµύρια έτη. . Όλα τα είδη. 30. Τα θηρία κάποτε δηλαδή δεν ήσαν σαρκοφάγα.Ιδού. ήτοι σε ό λ ο υ ς τους ανθρώπους. Τούτο όµως άλλαξε µε το πέρασµα του χρόνου. Τούτο ισχύει και συµβαίνει µόνο στους θνητούς. την Θεότητα την οποία και συµβολίζει. π. και µία αληθινή θρησκεία..Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν. ο Θεός τους φανερώθηκε και τους απηύθυνε λόγο. Και είπεν ο Θεός. Εάν το χρώµα είναι το οποιοδήπορε άλλο. και µάλλον είχαν χρώµα λευκό.χ. θα βρείτε ότι η λέξη αυτή χρησιµοποιείται κυριολεκτικά µ ό ν ο ν στην περίπτωση της λήψεως τροφής από το στόµα. ο Θεός δεν έδωσε τέτοια εντολή. ζουν και πεθαίνουν όλα το ίδιο. γλώσσες και θρησκείες. αλλά η Βίβλος δεν το αναφέρει αυτό. κόκκινο.9 Τέλος. και κάποια είδη έγιναν σαρκοφάγα. Εδώ λοιπόν το ανθρώπινο είδος βρίσκεται σε κατάσταση θνητότητας όπως και τα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου. εκεί στην αρχή που ο άνθρωπος πρωτοεµφανίστηκε ως έµφρων (Homo Sapiens) στη Γη. Και πάσι (=σε όλα) τοις θηρίοις της γής και πάσι τοις πετεινοίς του ουρανού και παντί ερπετώ τω έρποντι επί της γής ό έχει εν εαυτώ ψυχήν ζωής.. 1: 29. Την ίδια βέβαια εντολή ο Θεός έδωσε και στα ζώα: «. Οι άφθαρτοι δ ε ν βιβρώσκουν. Και όλα τα είδη. Οι πρώτοι άνθρωποι λοιπόν ήσαν θνητοί και «εβίβρωσκον»: «Υµίν έσται εις βρώσιν». ερυθρόδερµοι και κίτρινοι. Στον Αδάµ και την Εύα που όπως θα δούµε ήταν άφθαρτοι. Εκείνοι οι προ Αδαµιαίοι άνθρωποι έζησαν πριν εκατοµµύρια έτη. έτρωγαν όπως σήµερα. Ο Χριστός ήλθε µε σώµα λευκό. νέγροι. και σηµαίνει τρώγω δια του στόµατος ανοιγοκλείνοντας τις γνάθους. άνθρωπος και ζώα βιβρώσκουν φυτικά προϊόντα.

2. Και για να µη κάνουµε το λάθος που δυστυχώς κάναµε τελικά στην ερµηνεία της Γενέσεως. 3. κεφ. µόνο κάποιος που δεν θέλει να το δει δεν το βλέπει. και κ α τ έ π α υ σ ε ν (=τέλος. Από εδώ και πέρα ο Θεός δεν θα ποιεί. ηµέρα έκτη. διαµορφώνω κάτι το προϋπάρχον. κεφ. ∆εν φθάνουν οι 5 φορές. όσα εποίησεν. και η Ιστορία εισήλθε στην 7η ηµέρα. νετρόνια σε πρωτόνια και αντιστρόφως. δηµιουργώ κάτι εκ του µη όντος. 2. Τίποτα δεν δηµιουργείται σήµερα από το µηδέν. αλλά και η ίδια η ∆ηµιουργία ολοκληρώθηκε µε την ποίηση του θνητού ανθρώπου.χ.) Τώρα τελείωσε η 6η ηµέρα της ∆ηµιουργίας. δεύτερη φορά το αναφέρει) ο Θεός εν τη ηµέρα τη έκτη τα έργα αυτού ά εποίησεν. η µάζα µετατρέπεται σε ισοδύναµη ενέργεια (Ε = mc2). Αύτη η βίβλος γενέσεως ουρανού και γής ότε ε γ έ ν ε τ ο. Γένεσις. όχι µόνον αυτή. ∆ηλαδή τελείωσε η 6η ηµέρα. 2: 1. ο Θεός συνεχίζει να µας τονίζει ότι εδώ η ∆ηµιουργία τ ε λ ε ί ω σ ε. Ούτε ένα quark ή ένα φωτόνιο σε ολόκληρο το Σύµπαν! Όλα µετατρέπονται σε όλα. και ηγίασεν αυτήν. Έχει και συνέχεια όµως: 4. και ιδού καλά λίαν. τέλος!) τη ηµέρα τη εβδόµη από πάντων των έργων αυτού ών εποίησεν. ο φούρναρης πλάθει το ψωµί. . 4. Έπαψε πλέον να ποιεί. Ο φούρναρης είναι αρτο-ποιός και «ποιεί» τον άρτον. διότι και αυτήν ακόµα την διαµόρφωσε από προϋπάρχοντα υλικά. αλλά το σύνολο της ύλης και ενεργείας του Σύµπαντος παραµένει σταθερό. ∆ηλαδή όταν άρχισε να ποιεί.10 2. Πράγµατι λοιπόν ο Θεός κατέπαυσε από ό λ α όσα άρχισε κάποτε να ποιεί. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί. ότι εν αυτή κ α τ έ π α υ σ ε ν (=4η φορά «τέλος»!) από πάντων των έργων αυτού ών ή ρ ξ α τ ο ο Θεός ποιήσαι. Αν και η µορφή. Και µάλιστα. Πόσες φορές µας το δίνει αυτό. και όχι άριστα. (Προσοχή: «καλά λίαν». το σχήµα του άρτου (φρατζόλα ή το κουλούρι) δεν υπήρχαν έτσι πριν την πλάση τους. Μα τι άλλο θέλουµε να µας πει για να εννοήσουµε ότι η ∆ηµιουργία Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε . Τέλος της 6ης ηµέρας: Κατάπαυση της ∆ηµιουργίας.. Ενώ κάποιος που συλλαµβάνει εκ του µη όντος την ιδέα και την καταγράφει ως ποίηµα. Γένεσις. Μεγάλη διαφορά έχουν αυτά τα δύο ρήµατα: «Ποιώ» σηµαίνει φέρω σε ύπαρξη για πρώτη φορά. εντούτοις η ζύµη προϋπήρχε. «Πλάθω» σηµαίνει µορφοποιώ. διότι τούτο είναι όντως µία δηµιουργία. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί. αυτός λέγεται ποιητής. Και σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε ν (=τελείωσε. Ο Θεός κατέπαυσε από όλα τα έργα Του. Λέµε λ. Και ηυλόγησεν ο Θεός την ηµέραν την εβδόµην και ηγίασεν αυτήν. µετασχηµατίζω. 1. και κατέπαυσεν τη ηµέρα τη εβδόµη από πάντων των έργων αυτού ών εποίησεν. ηµέρα έκτη. αλλά θα π λ ά θ ε ι. και ούτω καθ’ εξής. (=όταν πρωτοέγινε) ή ηµέρα εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν Τελικά. 3. Παίρνει δηλαδή τη ζύµη και της δίνει την ανάλογη µορφή. Και ηυλόγησεν ο Θεός την ηµέραν την εβδόµην (=την περίοδο που διανύουµε και σήµερα). Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη και πάς ο κόσµος αυτών. Και συνετέλεσεν ο Θεός εν τη ηµέρα τη έκτη τα έργα αυτού ά εποίησεν. ότι εν αυτή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ών ήρξατο ο Θεός ποιήσαι. όχι όµως και τα υλικά του! Ο αρτοποιός στην ουσία αυτό που κάνει είναι να µορφοποιεί και όχι να ποιεί τον άρτο. 5. ∆εν δηµιούργησε την ζύµη από το µηδέν. 1: 31. «όψη και ανάποδα». τέλος. Σήµερα βρισκόµαστε στην «7η ηµέρα» της ∆ηµιουργίας όπου τίποτα δεν δηµιουργείται πλέον. και αντιστρόφως. Σήµερα στον υλικό κόσµο δεν παρατηρείται καµία δηµιουργική δραστηριότητα. Άρα εδώ αφήνεται να εννοηθεί ότι η ∆ηµιουργία επιδέχεται ακόµα βελτίωση! Όντως το Σύµπαν µέλλει να αφθαρτοποιηθεί. Και συνετελέσθησαν (=τελείωσαν) ο ουρανός και η γη και πάς ο κόσµος (=διάκοσµος) αυτών.. Και είδεν ο Θεός τα πάντα. Φωτόνια µετατρέπονται σε ηλεκτρόνια και αντιστρόφως.

Και ποιά είναι αυτά τα ελάχιστα τµήµατα της ύλης. Ο Θεός βλέπει την διάπλαση του ανθρώπου στη µήτρα σε ατοµικό . Γένεση. ενώ «γη» είναι η ύλη. κεφ. ∆ιότι τελικά το πρώτο Σύµπαν εποιήθη µόλις 1 dt µετά την ύπαρξη του Θεού. 33: 4. 139): 15. Ο Αδάµ όπως θα δούµε πλάθεται και δεν ποιείται. (Εβρ. Γνωρίζω ότι πάν ότι ε π ο ί η σ ε ν ο Θεός θα υπάρχη πάντοτε. ενώ όταν γίνει η Συντέλεια θα παραχθεί ένα επόµενο άφθαρτο και αιώνιο που θα είναι το τελευταίο Σύµπαν. γιατί απλά όπως έχουµε δείξει. Τα µάτια µας όµως είναι ανεπαρκή για να δούνε το τι ακριβώς συµβαίνει στην πραγµατικότητα. Η λέξη «µέρη» δεν δηλώνει τόπο. και οτιδήποτε θα υπάρξη. Το Πνεύµα του Θεού µε έ π λ α σ ε. Η γυναίκα η ληφθείσα εκ του Αδάµ «οικοδοµείται» και δεν ποιείται. ούτως ώστε η ανθρωπότης να µή δύναται να ανακαλύψη το έργον. 11. Σήµερα όµως η επιστήµη αποδεικνύει ότι αυτό το «τίποτα» είναι άτοµα και µόρια που συγκροτούνται σε κύτταρα. 2: 7. Ακόµα και το ίδιο το Σύµπαν προέκυψε από ένα προηγούµενο άφθαρτο. «Κατώτερα µέρη» σηµαίνει ελάχιστα τµήµατα. µε τον οποίον να απασχολώνται. αυτοδοµείται από την προϋπάρχουσα ύλη. αλλά τµήµα. όταν γεννιέται ένας άνθρωπος λέµε ότι αυτός δηµιουργείται τώρα. Τίποτα δεν έρχεται σε ύπαρξη από το «0». τον καλοπροαίρετο). ιστούς και όργανα. (Η δηµιουργία είναι τετελεσµένη) 10. (=να ασχολούµεθα και να προβληµατιζόµαστε περί του Θεού). αλλά κτίζεται. ήτοι τα άτοµα. 3: 9. και τίποτα δεν ποιείται ή αφανίζεται στο Σύµπαν. πλάθεται. υπήρξε πρό µακρού. ώστε οι άνθρωποι να ευρίσκονται εν φόβω (=σεβασµό) ενώπιόν Του. Γι’ αυτό επί αιώνες πιστεύαµε ότι ο άνθρωπος δηµιουργείται κατά τον τοκετό.. Τίποτε δεν δύναται να προστεθή εις αυτό και τίποτε δεν δύναται να αφαιρεθή από αυτό. ήτοι ! . κεφ. αλλά στη µήτρα. διαµορφώνεται από την προϋπάρχουσα ύλη. ενώ στην πραγµατικότητα δεν έρχεται σε ύπαρξη από το µηδέν. Και έ π λ α σ ε ν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γής και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. και τίποτα δεν δύναται να καταλήξει στο «0». Και ο Θεός ζητεί τον διωχθέντα. Αυτά τα «κατώτερα» µέρη της γης είναι τα µικρότερα µέρη της ύλης. Βλέπω το έργον το οποίον ώρισεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων. (=αυτόν που επιδιώκει να µάθει. Άρα λοιπόν όλα τα έργα του Θεού είναι τετελεσµένα. το δεύτερο πεπερασµένο. έτσι και το σώµα µας δοµείται. Τί κερδίζει ο δηµιουργός από το έργο το οποίον έχει κάµει.µοριακό . Το λέει και η Βίβλος: Ψαλµός 138. ∆έν εκρύφθησαν από Σέ τα οστά µου όταν επλαττόµην κρυφίως και διεµορφωνόµην εις τα κατώτερα µέρη της γής. και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. υπήρχε πρό µακρού. 15. και το τρίτο ατελεύτητο. ∆ανειζόµαστε για λίγο τα στοιχεία αυτά. Αλλ’ επίσης ενεφύτευσε την άγνοιαν εις τον νούν των. Τι κατώτερα «µέρη» = τόποι της γης µπορούν να υπάρχουν στη µήτρα. Κι όπως ένα κτήριο κατασκευάζεται από υλικά που προϋπάρχουν. Ο Θεός εδηµιούργησε τούτο κατά τοιούτον τρόπον. και η πνοή του Παντοδυνάµου έδωκεν εις εµέ ζωήν. Το DNA δίνει την εντολή.κυτταρικό επίπεδο. Ιώβ. δεν δηµιουργείται. το οποίον ο Θεός έπραξεν απ’ αρχής µέχρι τέλους. ∆ιότι το σώµα µας αποτελείται από χηµικά στοιχεία της γης. Όλα φαίνεται ότι έχουν ποιηθεί και τίποτα δεν δύναται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από τον παρόντα Κόσµο: Εκκλησιαστής. παρέχοντας το σχέδιο βάσει του οποίου κτίζεται το σώµα µας. Έτσι τελικά η Αγία Τριάδα αποτυπώνεται και στην όλη ∆ηµιουργική της πορεία: • Τρία «Σύµπαντα»: Το πρώτο άνευ αρχής. ∆ιότι η ύλη δεν έχει «επάνω» και «κάτω». Εµείς µακροσκοπικά βέβαια βλέπουµε έναν άνθρωπο να «δηµιουργείται» από το «τίποτα». (!) 14. Είναι τα άτοµα της ύλης. Οτιδήποτε υπάρχει. ούτε ο άνθρωπος πλάθεται πουθενά στο κέντρο της Γης. Τούτο όµως αποτελεί απλοποίηση των πραγµάτων και δεν ευσταθεί κυριολεκτικά. η έννοια του µηδενός όπως και του απείρου δεν υφίσταται στον υπαρκτό κόσµο. Αυτός εδηµιούργησεν τ α π ά ν τ α κατάλληλα εις τον καιρόν των.11 Βέβαια εµείς λόγω απλότητας. κεφ. Όχι..

ζώα.Χ.000 π.Αδάµ του 2ου. Έχουν βρεθεί τσεκούρια και λίθινα εργαλεία στην Αφρική που χρονολογούνται περί τα 2.. και εποµένως πριν το 1800 µ.000.Χ.000 έτη πριν.000 έτη π. ενώ ο ∆υτικός Asher κατάφερε . η ανακάλυψη του τροχού για συρόµενα οχήµατα στη Μεσοποταµία γύρω στα 3.508 έτη µετά την κτίση . Τα ευρήµατα λοιπόν δείχνουν ότι: 1.800. Πράγµατι ο Χριστός γεννήθηκε 5. η αρχαιότερη που έχει βρεθεί εµφανίζεται γύρω στα 30. 5. Η ανοησία αυτή προέκυψε από την κατάφορη παρερµηνεία της Γενέσεως.400.000 π. Αυτά αποδεικνύουν τα ευρήµατα. Μέχρι πρότινος η κοινή γνώµη πίστευε ότι το ανθρώπινο είδος εµφανίστηκε µόλις µερικές χιλιάδες χρόνια π. Η παλαιοντολογία είναι µία σχετικά πρόσφατη επιστήµη που ασχολείται µε την µελέτη και χρονολόγηση των απολιθωµάτων των εµβίων όντων που έζησαν στη Γη κατά τις διάφορες γεωλογικές περιόδους. 2. θα διαβάσει στην αρχή ότι ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός εγεννήθη 5.Χ. 15.000 έτη π. τούτο δεν σηµαίνει ότι το ένα προήλθε από το άλλο. Όχι όµως και από την δηµιουργία του θνητού ανθρώπου. η χύτευση του χαλκού το 6.Χ. ενώ σήµερα τα δεδοµένα άλλαξαν κάπως. Η φωτιά ανακαλύφθηκε τουλάχιστον πριν 380.000 έτη.000 π. Εµείς οι ορθόδοξοι. 50. και ότι ολόκληρος ο κόσµος δηµιουργήθηκε ακριβώς τότε.600.000 έτη πριν κάνει την εµφάνισή του ο Homo Erctus 6. Έµφρονες (Homo Sapiens) γίναµε ενδεχοµένως πριν 130. 3. ενώ η Ελληνική γραφή χρονολογείται στα 8. αλλά έχουν βρεθεί αντίστοιχα ευρήµατα και στην Κένυα που χρονολογούνται στα 1. Το πρόβληµα όµως βρίσκεται σε εκείνο το ερµηνευτικό µπέρδεµα του ανθρώπου του 1ου κεφαλαίου µε τον άνθρωπο . Ο πρώτος γνωστός πολιτισµός στη Γιουγκοσλαβία υφίστατο ήδη το 7. 2. Γη και Σύµπαν έγιναν έτσι «µαγικά» µέσα σε µία και µόνον «εβδοµάδα».300 π.Χ.004 π. 1. αναγκαστικά εβασίζοντο στις Γραφές και µόνο.000 έτη πριν εµφανίζεται ο Homo Habilis.Χ.12 3. δική µας «ορθοδοξία» που λέγαµε. Πότε εµφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη. επειδή εκείνη η «µία ηµέρα».Χ.Χ. Άνθρωπος. και πολύ σωστά είναι όλα αυτά. Αυτά ήταν τα στοιχεία που διαθέταµε µέχρι το 1990. και το πρώτο σιδηρούν εργαλείο χρονολογείται γύρω στα 2.000 ετών. η Τσατάλ Χουγιούκ είναι 10. και ίσως παλαιότερα.500 π. Η αρχαιότερη πόλη που βρέθηκε. µε εκείνη τη. και τα αρχαιότερα κεραµικά που βρέθηκαν στην Ιαπωνία είναι του 10. . Έτσι. . Ως κλάδος της βιολογίας αναπτύχθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. καταφαινόµεθα ότι ο κόσµος έγινε το 5. γιατί οι άνθρωποι θεώρησαν ότι η ∆ηµιουργία επιτελέστηκε µέσα σε µία ηµερολογιακή εβδοµάδα.000.Χ.Χ.Χ. 4.000 έτη σύµφωνα µε ευρήµατα στην Ουγγαρία.πλάση του Αδάµ. Η προαριθµητική γραφή. Τα ευρήµατα των διαφόρων ανθρωπιδών δείχνουν ότι ο έµφρων άνθρωπος προέκυψε από τον πίθηκο.000 έτη πριν εµφανίζεται ο πρόγονος του Αυστραλοπιθήκου.508 έτη από κτίσεως Αδάµ.000 µε 120. και µάλιστα στις 6:00 το απόγευµα. η πρώτη της ∆ηµιουργίας τελείωσε µε «εσπέρα»! Βέβαια εάν κάποιος ανοίξει σήµερα το Πασχάλιο της Εκκλησίας µας. Το ότι ο άνθρωπος δεν είναι «χθεσινός» το µαρτυρά πλήθος άλλων ευρηµάτων που δείχνουν ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ίδιο λέγει και ο άγιος Κοσµάς στις διδαχές του.700 π. Το ανθρώπινο είδος υπάρχει στη Γη εδώ και εκατοµµύρια έτη όπως δείχνουν τα παλαιοντολογικά ευρήµατα.000 έτη πριν εµφανίζονται οι προπίθηκοι και µετά οι πίθηκοι. οι άνθρωποι δεν διέθεταν τις δέουσες αποδείξεις για την παλαιότητα των εµβίων όντων.508 π. ενώ οι αρχαιότερες βραχογραφίες που έχουν βρεθεί είναι 33. και αυτό απετέλεσε και τη βάση για την ∆αρβινική θεωρία.Χ.000 π.να αποφανθεί ότι η ηµεροµηνία της δηµιουργίας ήταν Σάββατο 22 Οκτωβρίου του 4. Βέβαια το ότι τα είδη αυτά µοιάζουν µορφολογικά. 400.000 έτη πριν εµφανίζεται ο Homo Sapiens.αλήθεια πώς.000.600. το πρώτο πλάσµα µε ικανότητα οµιλίας.000 έτη πριν ο πρώτος Αυστραλοπίθηκος βαδίζει όρθιος.Χ. βλάστηση. 3..

Υπάρχει καινόν πράγµα περί του οποίου λέγεται «ιδού. µέλος της οµάδας του Αlemsegen.. αφού όπως είπαµε ολόκληρη η καταγεγραµµένη ιστορία µας ίσα και µετά βίας φθάνει τα 10.13 Τα στοιχεία που καθορίζουν το εάν ένα τέτοιο εύρηµα προέρχεται από άνθρωπο ή πίθηκο. και ανακαλύφθηκε από τον Tilahun Gebreselasi. αυτό το «ρολόι» µας ίσα που αγγίζει τα 40. αυτό και θα γίνηται. Οτιδήποτε έχει υπάρξει. ο έµφρων άνθρωπος είναι κατά πολύ αρχαιότερος του 5. Ένα όµως είναι σίγουρο: Εκείνο το ον που ο Θεός χαρακτήρισε «άνθρωπο».1500 cm3. Εκκλησιαστής.000. 1: 9.000 έτη.4 εκατοµµύρια έτη. είναι οι Άτλαντες. Και πάλι όµως τέτοιοι µεγάλοι κύκλοι πολιτισµών θα µπορούσαν να παρελάσουν από τον πλανήτη 75 φορές χωρίς οι µνήµες τους να µεταφέρονται από τον έναν στον άλλον.4 εκατοµµυρίων ετών.Χ. Ο Homo Sapiens τελικά. Ήδη υπήρχεν εις τους αιώνας οι οποίοι υπήρχον πρό ηµών. στις 10 ∆εκεµβρίου του 2000 βρέθηκε στην Ντικίκα της Αιθιοπίας ο σκελετός κοριτσιού τριών ετών που πέθανε πριν 3. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι και πάλι πολύ µεγάλο για τα ανθρώπινα δεδοµένα. ΣΗΜΕΡΑ . Ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταλαµβάνει όγκο 1350 . Και ουδέν καινόν υπάρχει υπό τον ήλιον.508 π.. Ποιός µας διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξαν παλαιότερα τέτοιοι κύκλοι πολιτισµών που χάθηκαν στην άβυσσο του χρόνου αλλά δεν θυµόµαστε τίποτε γι’ αυτούς.000. . δύναται ασφαλώς να χαρακτηρισθεί ως «άνθρωπος».000 πριν.. Ποιός µας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν έχει δηµιουργήσει τέτοιους πολιτισµούς κατ’ επανάληψιν στο παρελθόν. κεφ. ∆έν θα υπάρξη µ ν ή µ η και των ακόµη µεταγενεστέρων. Και οτιδήποτε έχει γίνει. 11. 10. είναι της τάξεως των 2 . Με βάση αυτά τα κριτήρια µπορούµε να πούµε ότι ο Homo Habilis που είναι το πρώτο πλάσµα µε ικανότητα οµιλίας και που εµφανίστηκε 2. Τούτο σηµαίνει ότι πολιτισµοί σαν τον δικό µας θα µπορούσαν να έχουν δηµιουργηθεί και εξαφανισθεί 300 φορές στο διάστηµα αυτό.3 εκατοµµύρια έτη .3 . Έτσι το βάθος χρόνου για τον έµφρονα άνθρωπο µεγάλωσε αρκετά. αυτό και θα υπάρχη. παροµοίως και των µελλόντων να έλθουν εις την ζωήν. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το πολύ να φτάσουµε στα 5 εκατοµµύρια έτη πριν. απ’ όποιο είδος ανθρωπιδών κι αν προήλθε. Παρ’ όλα ταύτα όµως.. Πόσο σοφά φαίνονται και πάλι αυτά τα λόγια του Εκκλησιαστή. ∆έν διατηρείται η µ ν ή µ η των προηγηθέντων ανθρώπων. Κι αν συµπεριλάβουµε όλους τους αρχαιότατους πολιτισµούς τους οποίους µύθοι αναφέρουν όπως λ. αυτό είναι νέον».000 έτη. ενώ στους πιθήκους αυτός είναι µικρότερος από 800 cm3. στη µελέτη µας θα θεωρήσουµε ότι ο άνθρωπος εµφανίστηκε µόνο 3.000 έτη πριν. είναι ο όγκος του εγκεφάλου και η ύπαρξη ή όχι κέντρου λόγου (Broca) σε αυτόν.65 εκατοµµύρια έτη Εξαφάνιση δεινοσαύρων Εµφάνιση του ανθρώπου Εµείς όµως για να είµαστε σίγουροι.χ.

Τούτο µαρτυρούν διάφορα περίεργα ευρήµατα που ανακαλύπτουµε κατά καιρούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. αλλά µία απεγνωσµένη «σκίαση» της αληθείας. Γιατί δηλαδή οι εξωγήινοι να αποτελούνται υποχρεωτικά από πρωτεϊνες. Πώς έγιναν όλα αυτά.) µετέδωσε αυτή την εικόνα: Μιά πυραµίδα µε ανθρώπινο πρόσωπο στον Άρη! Ειδικά για την περίπτωση της Αρειανής πυραµίδας.π. οι διάδροµοι της Νάσκα στο Περού στους πρόποδες των Άνδεων που µοιάζουν µε κοσµοδρόµιο.000 πλανήτες που είναι ίδιοι µε τη Γη στους οποίους επικρατούν παρόµοιες συνθήκες µε τον δικό µας. Και γιατί θα πρέπει οι εξωγήινοι να έχουν δύο πόδια. Γιατί να έχουν δοµικό στοιχείο τον άνθρακα και όχι το πυρίτιο. Το ζήτηµα όµως εδώ δεν είναι αν υπάρχει ζωή. που ίσως ακόµη και τα δοµικά υλικά του να είναι διαφορετικά από τα δικά µας τι διαφορές θα πρέπει να έχει σε σχέση µε εµάς. Ούτε πάλι οι αύλακες της Νάσκα που µόνο από αεροπλάνο φαίνονται ως οργανωµένα σχήµατα νοµίζω ότι αποτελούν έργα αρχαίων αγροτών. όµοια δηλαδή γενική µορφολογία µε εµάς. κ.λ. σε έναν και τον αυτόν πλανήτη.π. περίεργες πυραµίδες κάτω από θάλασσες. Μέσα σε αυτό το χρονικό χάσµα που χωρίζει τις δικές µας µνήµες από τότε που ο έµφρων άνθρωπος πρωτοεµφανίστηκε στη Γη. ∆εν νοµίζω όµως η εικόνα αυτή που «µιλάει από µόνη της» να είναι ένα παιχνίδισµα σκιών. Αλήθεια. και όχι µόνο σε αυτόν. Ζωή µπορεί να έχουν και άλλοι πλανήτες που είναι τελείως διαφορετικοί από τη Γη. λίπη. αλλά µε εκείνη της επιδράσεως των συνθηκών του περιβάλλοντος. ίσως πιο εξελιγµένοι επιστηµονικά και τεχνολογικά από εµάς. Υπάρχουν άραγε όντα τα οποία δηµιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν σε άλλους πλανήτες. δύο χέρια. Ναι. Οι αληθείς εξωγήινοι λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικοί από εµάς. Έτσι στις χώρες του Ισηµερινού που φωτίζονται περισσότερο από τον ήλιο συναντάµε µαύρους. Έτσι. Είναι αδύνατον να µην υπάρχουν. διότι και αν ακόµη οι συνθήκες του πλανήτη τους είναι όµοιες µε τις δικές µας. η ΝASA έσπευσε αµέσως να διαψεύσει την είδηση και να δικαιολογήσει την εικόνα ως ιδιόµορφη σκίαση κάποιου όρους. οι ορεινοί λαοί από την µειωµένη αναλογία οξυγόνου είναι ερυθρόδερµοι. υπάρχουν εξωγήινοι. που είναι στοιχείο παρεµφερές µε τον άνθρακα. Τέτοια όντα λοιπόν ουδέποτε επισκεύθηκαν τον πλανήτη µας. . Η λέξη εξέλιξη εδώ δεν χρησιµοποιείται βέβαια µε την την ∆αρβινική έννοια. Στατιστικά υπολογίζεται ότι στο Σύµπαν υπάρχουν περίπου 100. αλλά και η πυραµίδα µε πρόσωπο ανθρώπινο που βρέθηκε στον Άρη. Οι «προαδαµιαίοι» πολιτισµοί και το ζήτηµα των εξωγήινων. Αυτοί θεωρούνται πραγµατικοί εξωγήινοι. Κι επειδή το µυαλό µας συνήθως δεν πηγαίνει στα αυτονόητα. Φωτογραφία της επιφανείας του Άρη που ελήφθη στις 26/8 του 1993 από δορυφόρο που χάθηκε (. όλα αυτά είναι µάλλον έργα προηγηθέντων ανθρώπων και όχι εξωγήινων.λ. Φανταστείτε τώρα ένα ον το οποίο πλάσθηκε και «εξελίχθηκε» σε έναν άλλον πλανήτη. Οι πραγµατικοί εξωγήινοι είναι αδύνατον να έχουν µορφή ανθρώπινη. σίγουρα πέρασαν κάποιοι πολιτισµοί. αλλά αν υπάρχουν νοήµονα όντα που να µπορούν να µας επισκευθούν. µία συνθήκη αλλάζει και οι άνθρωποι διαφέρουν µεταξύ τους. κ. υδατάνθρακες και DNA. είναι Α∆ΥΝΑΤΟΝ να είναι α π ο λ ύ τ ω ς ίδιες µε αυτές της Γης ώστε να έχουν υποστεί και την ίδια «εξέλιξη» µε εµάς. όλα εκείνα τα θεωρούµε έργα εξωγήινων. Εδώ στη Γη. ανεξήγητα τείχη που προχωρούν και µέσα στον ωκεανό. Ακόµα και αυτές οι πυραµίδες της Αιγύπτου δείχνουν την αρχαιότατη ανθρώπινη παρουσία στη Γη. ∆ιόλου απίθανο λοιπόν µερικοί από αυτούς να έχουν ζωή. Ποιός είχε συµφέρον να κάνει µιά πυραµίδα στον Άρη σαν αυτές που βρίσκονται στη Γη.14 4.

Κι εκεί που νοµίζουν ότι το ανθρώπινο είδος έχει ιστορία µόνο αυτά τα 10. ούτε αρχαί. ή το πιο πιθανό. Όµως τι άλλο εκτός από αγγέλους. κάτι σαν σιλικόνη. Έστω λοιπόν ότι γίνεται σήµερα ένας παγκόσµιος κατακλυσµός και ότι έχουµε δηµιουργήσει καταποντίζεται.. Άρα µε βάση τον λόγο του Θεού. Μόνο ο Θεός και οι άγγελοί Του. µάλλον θα τον χαρακτηρίζαµε εξωγήινο. ούτε ύψωµα. σίγουρα εκείνα δεν είναι εξω-γήινοι. Τούτο βέβαια µας δίνει το δικαίωµα να σκεφθούµε πολλά. Στέλουν λοιπόν τους δύτες τους και εκείνοι βρίσκουν µία στοά του µετρό από µπετόν. στα επόµενα 10.λ. Όµως όλες οι άλλες περιπτώσεις όπου τα όντα έχουν ανθρώπινη µορφή και υ φ ή. κ. γιατί οι «εξωγήινοι» να κατασκευάσουν στον Άρη µία πυραµίδα µε µορφή ανθρώπου κι όχι µε τη δική τους. παρ’ όλη την ενηµέρωση και τα βιώµατα που έχουµε. ούτε ζωή. που ήδη ανέφερε.. . Τι άλλο µπορεί να αποτελεί «κτίση» = κτίσµα. Μήπως άλλα όντα που δηµιουργήθηκαν από τον Θεό όπως κι’ εµείς. σιδηροτροχιές. θα καταστραφεί και ο δικός µας. κεφ. και ότι υπάρχει τώρα θα υπάρξει και στο µέλλον. ∆έν θα υπάρξη µνήµη και των ακόµη µεταγενεστέρων». Και ή πρόκειται για ανθρώπους παλαιοτέρων ανθρωπίνων πολιτισµών που ξέφυγαν από την καταστροφή. Πιο ύστερα ανακαλύπτουν κοµµάτια από κίονες µνηµείων. αεροπορικούς διαδρόµους. Οι επιστήµονες που έσπευσαν να εξετάσουν το άγνωστο αυτό αντικείµενο. συρµοί. έχουν εξαφανισθεί τελείως από την διάβρωση αιώνων. Όπου λοιπόν εµφανίζονται πύρινα άρµατα και όντα που έχουν ανθρώπινη µορφή. ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ηµάς χωρίσαι από της αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ηµών. να είσαστε βέβαιοι 200% ότι πρόκειται για όντα που έχουν «άµεση συγγένεια» µε εµάς. Πάντως οι εξωγήινοι αποτελούν πράγµατι «ετέρα κτίση». Πέπεισµαι γάρ ότι ούτε θάνατος. δυνάµεις. να περνάει µέσα από την ύλη και να έρχεται µε «πύρινο άρµα». αρχές.000 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ξεχάσει τα πάντα. 8: 38. χαρακτηρίζοντάς τους ως «ετέρα κτίση»: Προς Ρωµαίους. αυτά µάλλον έγιναν από ανθρώπινους πολιτισµούς κατά το απώτατο παρελθόν. Ύστερα από 100. για αφθάρτους αγγέλους. «Ετέρα κτίσις» σηµαίνει άλλο δηµιούργηµα.π. µόνο που ο χρόνος έσβησε τελείως τις µνήµες τους όπως γράφει και ο Εκκλησιαστής: «∆έν διατηρείται η µνήµη των προηγηθέντων ανθρώπων. πριν από εµάς θα πρέπει να υπήρχαν άνθρωποι που ο πολιτισµός τους καταστράφηκε. Αυτός λοιπόν µας λέει µέσα από τον Εκκλησιαστή. Ο απόστολος δεν απέκλεισε λοιπόν την ύπαρξη εξωγήινων. και το ανθρώπινο είδος σώζεται. Αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι που θα κατορθώσουν να γλυτώσουν σε κάποια απόµακρα µέρη επιβιώνουν. Ίσως. ούτε άγγελοι. Τι νοµίζετε ότι θα συµβεί εάν όλοι εµείς οι «πολιτισµένοι» λαοί χαθούµε ξαφνικά από το πρόσωπο της Γης.15 Το ενδεχόµενο της υπάρξεως εξωγήινων το αναφέρει και ο απόστολος Παύλος. ξαφνικά ανακαλύπτουν µία µισοβυθισµένη πόλη σαν την Αθήνα. ούτε ενεστώτα. ποιός είναι αιώνιος ώστε να µας το επιβεβαιώσει. Όσο για τα παράξενα έργα που βρίσκουµε.000 χρόνια αναπτύσσουν πολιτισµό παρόµοιο µε τον δικό µας. παροµοίως και των µελλόντων να έλθουν εις την ζωήν. 39. Μπορεί δηλαδή να υπήρξε ξανά η Γη όπως σήµερα και να καταστράφηκε ολοσχερώς όπως πρόκειται να καταστραφεί σύντοµα. Απεναντίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο της υπάρξεως τους. ούτε µέλλοντα. Γήινοι πολιτισµοί είναι λοιπόν αυτοί που εµείς χαρακτηρίζουµε σαν εξωγήινους. ούτε δυνάµεις. Αυτά τα όντα κάλλιστα µπορούµε να τα χαρακτηρίσουµε εξωγήινους. Εάν σήµερα βλέπαµε έναν άφθαρτο άνθρωπο µπροστά µας να εµφανίζεται και να εξαφανίζεται σαν από διακτίνιση. αγάλµατα. µε έκπληξη διαπίστωσαν ότι τα νεκρά όντα (άρα ήταν θνητά) που αποτελούσαν το πλήρωµά του συνίσταντο από µία πολυµερή χηµική ουσία που είχε ως βάση το πυρίτιο. όπως σίγουρα έτσι όπως πάµε. τον υιό του ∆αυίδ πως ότι υπάρχει τώρα υπήρξε και στο απώτατο παρελθόν. Ποιός παραµένει στον αιώνα. Στη Ρωσία κατά την δεκαετία του ’60 έπεσε ένα UFO στις στέππες.000 χρόνια. που κι αυτοί συγγενεύουν «άµεσα» µε εµάς από εκείνο το προηγούµενο Σύµπαν. ούτε βάθος. αφού όλα τα άλλα µεταλλικά αντικείµενα.

. Γι’ αυτό θα ακούσετε να λένε. θυγάτηρ δέ του Επιµηθέως η Πύρρα. θα αναρωτηθούν: . αν και δεν ξέρω για ποιόν «νου» οµιλούν εδώ.Χ.500 π. Η αλήθεια όµως είναι ότι «δεν διατηρούνται οι µνήµες.800 έτη.000 π. Βέβαια πολλοί σήµερα λένε πράγµατα ανιστόρητα και αστήρικτα. Κάτι τέτοιο συµβαίνει και µε εµάς σήµερα που ανακαλύπτουµε «εξωγήινη» δραστηριότητα στον Άρη.Γιατί είναι όλα από πέτρα.». ότι αυτή την ιστορία του κατακλυσµού του Νώε οι Εβραίοι την έκλεψαν από την ελληνική µυθολογία που ήταν ο κατακλυσµός του ∆ευκαλίωνα. Γιατί εγώ που διάβασα ολόκληρη την Ελληνική ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Προµηθέως. Επί του ∆ευκαλίωνος και της Πύρρας επεκράτησε εις την γήν υπερβολική ασέβεια. Ύστερα. Εκ δέ του ∆ευκαλίωνος και της Πύρρας εγεννήθη ο Έλλην.534 π. Η εποχή του καταποντισµού της συνέπεσε µε εκείνη των παγετώνων που υπολογίζεται ότι έλειωσαν οι πάγοι. . αντίθετη όµως από την σηµερινή. και ήκµασαν µέχρι το 10. χρονολογία η οποία πλησιάζει στο 2. Λέγεται ότι οι Άτλαντες ανέπτυξαν πολιτισµό περί το 25...900 έτη από σήµερα. που προκύπτει από τη Γένεση. Και τότε δηλαδή έγινε ένας κατακλυσµός.Χ. ένα σκάφανδρο ή και µία εγκαταλελειµµένη σεληνάκατο. ενώ σήµερα δεν σώζεται τίποτε από αυτήν. γράφει κατά λέξιν: «. τότε όλα αυτά θα τα θεωρήσουν «εγκυρότατες αποδείξεις» για την ύπαρξη εξωγήινων.». µία «κιβωτό». υλικό που εκείνοι δεν γνωρίζουν. Μήπως είναι κατασκευάσµατα 9. όχι όµως του Νώε ο οποίος κατά την Βίβλο έγινε 2.500 π. . Βλέποντας λοιπόν αυτές τις «παράξενες» στοές µε γεωµετρικά σχήµατα και δοκούς από µπετόν.000 µ. Μα πώς κοροϊδεύουν έτσι τον κόσµο.. . άρα το µισό είναι 12.000 ετών της «λίθινης εποχής» µας. για ποιόν προηγούµενο και αρχαιότατο κατακλυσµό «του Ωγύγου» οµιλούν.Χ. βασιλεύοντος εν τη Αττική του Ωγύγου.Χ. ήτοι κατά τους υπολογισµούς εκείνων οίτινες επεχείρησαν προς τοις άλλοις να χρονολογήσωσι τας µυθικάς ταύτας παραδόσεις. Εάν αφαιρέσουµε τα 2. το µόνο που µπορεί να κάνει για να σωθεί είναι να κατασκευάσει ένα ξύλινο πλεούµενο.Μα ποιοί και πώς ελάξευσαν την «πέτρα» τόσο έντεχνα κάτω από το νερό.16 Όλα τα ευρήµατά τους θα είναι λίθινα. αλλά µάλλον πρόκειται για δύο παράλληλες ιστορίες. όπου χάθηκαν ξαφνικά ύστερα από τον καταποντισµό της Ατλαντίδας. Η περίοδος µεταπτώσεως του άξονα διαρκεί 25. Λένε ακόµη ότι εµείς οι αρχαιότατοι Έλληνες έχουµε στη µυθολογία µας έναν παλαιότερο κατακλυσµό. την οποίαν είχεν κατασκευάσει κατόπιν προτροπής του πατρός του.500 χρόνια.Χ. Ο κατακλυσµός ούτος συνέβη. Αφού ο Ώγυγος ήταν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς του ∆ευκαλίωνα.. στον πρώτο τόµο και στο κεφάλαιο «Προϊστορικοί χρόνοι». όταν κάποιος γνωρίζει ότι θα γίνει κατακλυσµός..534 έτη π. Όθεν ο Ζεύς απεφάσισε να καταστρέψη το ανθρώπινον γένος δια γενικού κατακλυσµού. Κατόπιν θα θέσουν παρόµοια ερωτήµατα και για τους διαβρωµένους αεροδιαδρόµους. και θα πουν ότι λέµε εµείς σήµερα για όλα εκείνα τα παράξενα ευρήµατα του τύπου των διαδρόµων της Νάσκα. Επειδή όµως στην ελληνική µυθολογία δεν σώζονται γενεαλογικά δένδρα όπως στην Παλαιά ∆ιαθήκη..Χ.. Ο άξονας περιστροφής της Γης τότε παρουσίαζε µεγίστη κλίση ως προς το ηλιακό επίπεδο. Όταν µάλιστα φθάσουν να κάνουν ταξίδια στο φεγγάρι και τύχει να βρουν εκεί µιά σηµαία.Χ. τους κίονες ή και τα αγάλµατα που θα βρούνε. αφού το νερό κατά το πέρασµα χιλιετιών διαβρώνει όλα τα υλικά. έτσι κάπως µε στόµφο.Χ.υιός του Προµηθέως και της Πανδώρας ήτο ο ∆ευκαλίων.500 π.ήπειρος που βρισκόταν κάπου στο µέσον του Ατλαντικού ωκεανού χάθηκε µε βία πριν από 12. ή οπουδήποτε αλλού στη Γη. Ο ∆ευκαλίων εσώθη µετά της Πύρρας εντός κιβωτού. τω 1796 πρό Χριστού. πέφτουµε σχεδόν επάνω στην περίοδο εκείνη. είναι επόµενο η χρονολόγηση των ιστορικών να αποκλίνει τόσο. εκείνον του Ωγύγου που έγινε όταν χάθηκαν οι Άτλαντες περί το 10. τούτο δεν σηµαίνει ότι η µία ιστορία αποτελεί αντίγραφο της άλλης. Που τα βρήκατε αυτά γραµµένα.. Πού βρήκαν όµως οι σύγχρονοι «Ελληναράδες» τον κατακλυσµό του Ωγύγου το 10. Ο δε χρόνος του κατακλυσµού του ∆ευκαλίωνος υπολογίστηκε από τους ιστορικούς της εποχής του Παπαρηγόπουλου περί το 1796 π... εκτός από την πέτρα. Το ότι έπραξαν αυτό δύο άσχετοι µεταξύ τους άνθρωποι όπως ο Νώε στη Μεσοποταµία και ο ∆ευκαλίωνας στην Ελλάδα.! Τι λέτε µωρέ στον κόσµο.Τι πέτρινες αντικρυστές πλατφόρµες είναι αυτές κάθε µερικά χιλιόµετρα. Επίσης το όνοµα «Νώε» ήταν ο «νους». Έτσι αυτή η χώρα .

όπως ισχυρίζεται ο Έριχ φον Νταίνικεν. αν πολλαπλασιαστεί µε την άλλη µηδενική πιθανότητα της επινοήσεως διαφορετικών γλωσσών. Έστω λοιπόν ότι κάποια φυλή ανέπτυξε γλώσσα. Όµως η µοίρα του ανθρώπου είναι να φθάνει κάποτε ψηλά και µετά να πέφτει να γκρεµίζεται.000. η πιθανότητα δύο αποµεµακρυσµένες και αποµονωµένες µεταξύ των αγέλες τέτοιων έξυπνων πρωτανθρώπων να αναπτύξουν γλώσσες είναι εξωφρενικά µικρή. Φυσικά. Ο διαχωρισµός των γλωσσών. οι διάδροµοι της Νάσκα. Μέσα σε τρία και πλέον εκατοµµύρια χρόνια ο άνθρωπος πρόλαβε να επινοήσει τις διάφορες γλώσσες από εκείνη την αρχική «παγκόσµια πρωτογλώσσα» στην οποία ο Θεός του µίλησε κατά την περίοδο της δηµιουργίας του. όλα αυτά τα αποδίδουµε σε εξωγήϊνους πολιτισµούς. Όλα αυτά όµως είναι κατάλοιπα ενός ή περισσοτέρων γήινων προαδαµιαίων πολιτισµών που υπήρξαν ίσως πιο πριν και από τους Άτλαντες.17 Καταλήγοντας µπορούµε να πούµε ότι µέσα στα 3. Μεταξύ των διαφόρων πολιτισµών που ο άνθρωπος δηµιουργεί παρεµβάλλεται µεγάλο χρονικό διάστηµα έτσι ώστε οι µνήµες να σβήνουν τελείως. το αποτέλεσµα των δύο αυτών τυχαίων γεγονότων είναι «0». σοκάρεται και δεν την δέχεται. Βέβαια η πιθανότητα να συµβεί η ταυτόχρονη µετάλλαξη ενός ζεύγους πιθήκων πρακτικά είναι 0. Έτσι. Όπως κι αν προέκυψε ο άνθρωπος έµφρων.000 και πλέον χρόνια που ο άνθρωπος υπάρχει ως έµφρων στη Γη. η ανηθικότητα και η ασέβεια που επιδεινκύει όταν φθάσει στην κορυφή. Αυτή η µετάλλαξη ως γεγονός τυχαίο.1. Τούτο συµβαίνει επειδή ο θνητός άνθρωπος δεν έχει την δέουσα ηθική για να κρατηθεί ψηλά αιωνίως. 4. κάνει τον Πανάγαθο να επιτρέπει κατά καιρούς µεγάλες καταστροφές που επιφέρουν κάθαρση. Μα και αν κάποιος δεχθεί ότι ο άνθρωπος έγινε έτσι µόνος του από την Φύση και όχι από τον Θεό. πυραµίδες ή διάφορα σήµατα που λαµβάνουµε από περίεργους δορυφόρους που µεταδίδουν συνεχώς κωδικοποιηµένα µηνύµατα. Αλλά δυστυχώς για τους οπαδούς της θεωρίας της εξελίξεως του ανθρώπου από τον πίθηκο. ∆ιότι και πάλι. ΣΙΓΟΥΡΑ! . τα οποία εδρεύουν σε πολλά χρωµατοσώµατα. Αυτή είναι η προσωπική µου άποψη για όλα αυτά τα παράξενα «εξωγήινα» σηµάδια. Η αλλαζονεία. Αυτή τότε η φυλή θα υπερείχε και θα αφοµοίωνε σύντοµα όλες τις άλλες. πολιτισµοί που χάθηκαν στα βάθη των αιώνων. Η διαφορά του ανθρώπου από τον πλέον εξελιγµένο πίθηκο. Κάποιος εδώ παρενέβη µε Σοφία και έκανε αυτό το θαύµα. µετατρέποντας τον πίθηκο σε έµφρονα άνθρωπο. αν όχι και περισσότερες κατά το απώτατο παρελθόν.000 έτη ολόκληρο το ανθρώπινο εκείνο γένος υποχρεωτικά διέθετε µία και µόνο γλώσσα για να συνεννοείαι. η µηδενική πιθανότητα της συγχρόνου εµφανίσεως εµφρόνων ανθρώπων σε διάφορα µέρη του πλανήτη. ενώ κάθε επόµενη «ανθρωπότητα» που προκύπτει έχει την ψευδαίσθηση της µοναδικότητας στην ιστορία της Γης.. µε αποτέλεσµα να επικρατήσει αυτή η µία γλώσσα. ∆ιότι έστω ότι σε κάποιο είδος πιθήκου έγινε «τυχαία» η σπανιώτατη εκείνη µετάλλαξη που τον έκανε έµφρονα και τον κατέστησε ικανό να οµιλεί. Εποµένως αυτή η γενετική µεταβολή είναι φύσει α δ ύ ν α τ ο ν να συνέβη µε µία και µόνο τυχαία µετάλλαξη. στατιστικώς είναι αδύνατο να έγινε σε δύο ή περισσοτέρους τέτοιους «πιθήκους» συγχρόνως σε πολλά µέρη της Γης. µέσα σε ένα τέτοιο εύρος χρόνου στο οποίο παρήλασαν οι όποιοι προαδαµιαίοι πολιτισµοί. όπως π. Γι’ αυτό εµείς σήµερα όταν ανακαλύπτουµε διάφορα περίεργα σηµάδια. θα πρέπει να συνέβησαν πολλά. αυτή θα πρέπει να ήταν και µοναδική. τούτο δεν αλλάζει τα πράγµατα ως προς την «πρωτογλώσσα». αν όχι µηδενική. Η µετάλλαξη αυτή οφείλει να συνέβη σε έναν και µόνο πίθηκο. Ούτε καν σε ζεύγος αυτών! Πόσο µάλλον σε ζεύγη που ζούσαν σε διάφορα µέρη. Και όταν ο άνθρωπος έρχεται αντιµέτωπος µε την αλήθεια.. οι γενετικές διαφορές µεταξύ των δύο αυτών ειδών είναι πολλές. Έστω όµως ότι εκείνο το ένα τυχερό ζεύγος κάποια στιγµή έγινε «άνθρωπος» και στη συνέχεια διαιωνίστηκε µε τον γνωστό τρόπο. ούτε σε 100. αλλά σε πολλά περισσότερα γονίδια. τον χιµπατζή. όταν έγινε πριν 3.000. ακόµη και η πυραµίδα στον Άρη.χ. δεν οφείλεται ούτε σε ένα. πρόλαβε και δηµιούργησε πολιτισµό µε υψηλή τεχνολογία και επιστήµες τουλάχιστον µία φορά. Ύστερα από κάποιες χιλιάδες χρόνια που το έξυπνο αυτό είδος ανέπτυξε γλώσσα.

και γρήγορα διασπάστηκε για να σχηµατίσει αρχικά την Λαυρασία και την Γκοντβαλάνδη. Η Γη πριν 70. Η 2η πανγαία πριν 200. Οι έµφονες άνθρωποι οφείλουν να ενφανίστηκαν σε κάποια από τις σηµερινές 5 ηπείρους. τούτο απαιτεί πολλές πολλές χιλιάδες χρόνια. Όµως ο έµφρων άνθρωπος εµφανίστηκε στη Γη πολύ αργότερα.000 έτη. Αυτές πάλι οι δύο υπερήπειροι διασπάστηκαν και πάλι για να αποδώσουν περίπου την σηµερινή διάταξη της Γης πριν 70.000 έτη.000 έτη και η ζωική (µικροβιακή βλαστητική) διαφοροποίηση αυξήθηκε σηµαντικά.000. Οι γλώσσες λοιπόν αποτελούν άλλη µία απόδειξη ότι ο έµφρων άνθρωπος είναι κατά πολύ παλαιότερος απ’ όσο οι ερµηνευτές της Βίβλου θεωρούν.18 Αλλά ας αφήσουµε αυτό το θέµα της µεταλλάξεως. µε µοναδική εξαίρεση το «νησί» της Ατλαντίδας στο µέσον του Ατλαντικού που καταποντίστηκε. 3. 1.500 έτη για να µεταβληθεί από την αρχαία στην νεοελληνική. 4. αλλά αυτή η δεύτερη Πανγαία δεν είχε µεγάλη διάρκεια. Με την µετανάστευση αυτή οι πληθυσµοί διαχωρίστηκαν και αποµονώθηκαν για πολλές χιλιάδες χρόνια. ∆ιότι εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η Ελληνική γλώσσα χρειάστηκε 2. Πανγαία πριν 100. Και επειδή τα αρχαιότερα ευρήµατα Homo ευρέθησαν στην Αφρική. που στην ουσία καµία σχέση δεν φαίνεται να έχουν αυτές οι γλώσσες. όπου οι τέσσερις εκείνες πρωτοήπειροι ξανασυναντήθηκαν κατά την Πέρµια γεωλογική περίοδο για να σχηµατίσουν τη νέα «υπερήπειρο». αλλά σε κάτι άλλο.000.000.000. Τότε η Γη είχε σχεδόν τον χάρτη που έχει και σήµερα.000. µε αποτέλεσµα σήµερα η γήινη επιφάνεια να απολαµβάνει την µεγαλύτερη δυνατή ζωική ποικιλία. Με βάση την ταχύτητα µετατοπίσεως των ηπείρων. την δεύτερη Παν-γαία. Όµως για να διασπασθεί µιά γλώσσα σε άλλες θυγατρικές µε τόσο µεγάλες διαφορές. που µας είναι αδιανόητη η όποια κοινή καταγωγή τους.000 µε 2.000 έτη.000 έτη. που τις χώριζε ένας καινούριος ωκεανός. ενώ στη συνέχεια µετανάστευσε και στις άλλες ηπείρους. Αλλά και τα διάφορα είδη γραφής έχουν τεράστιες διαφορές. Ο έµφρων άνθρωπος πριν 3. φανταστείτε τώρα µία άλλη γλώσσα πόσα χρόνια θα χρειάστηκε για να δώσει ως κλάδους της την Ελληνική και την Κινεζική. η γραµµική Α µε την σφηνοειδή γραφή. µέχρι που οι τέσσερις καινούριες ήπειροι απέκτησαν πλήρη αυτονοµία πριν 450. Η διαφοροποίηση συνεχίστηκε µέχρι πριν 200.000. κατά πάσα πιθανότητα από εκεί ξεκίνησε την ιστορία του ο έµφρων άνθρωπος µε εκείνη την πρωτογλώσσα.000 έτη βρήκε τη Γη όπως είναι περίπου σήµερα.000 έτη. η πρώτη Παν-γαία διασπάστηκε πριν 600. µε αποτέλεσµα η αρχική γλώσσα να εξελιχθεί σε άλλες. Η διαφοροποίηση των ειδών αυξήθηκε και πάλι µε την διάσπαση αυτής της «υπερηπείρου» σε 2 και στη συνέχεια σε 7 ηπείρους.000 έτη µετά τον τελικό σχηµατισµό της. Όλα αυτά για να συµβούν απαιτούν πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 2. . η Τηθύς. και εποµένως η διασπορά του ανθρωπίνου είδους δεν οφείλεται στην µετατόπιση των ηπείρων. Η πρώτη ανθρωπότητα πριν αυτά τα εκατοµµύρια έτη διέθετε µία παγκόσµια γλώσσα. όπως λ. Κατά την εποχή αυτή ο αριθµός των ειδών που καταγράφονται στα απολιθώµατα µειώνεται σηµαντικά.000. Σήµερα παρατηρούµε ότι οι γλώσσες διαφέρουν τόσο.000.χ. Αποµάκρυνση των 2 υπερηπείρων.

η οποία ως γνωστόν δ ε ν κληρονοµείται. Μετανάστευση όµως υπήρξε ενδεχοµένως και κατά το απώτατο παρελθόν που εµείς αγνοούµε.χ. Η δηµιουργία των ανθρωπίνων φυλών.ά. οι γνάθοι προεξέχουν. λ. είναι βραχύσωµοι. σχήµα προσώπου πιο στρογγυλό. όταν επιστρέψει θα ξαναγίνει όπως ήταν µέσα σε λίγο χρόνο.19 4. Εάν κάποιος λευκός ζήσει στην Αραβία 30 χρόνια. όπου τα περιφερικά του αγγεία θα διασταλούν.χ. σύντοµα το Φθινόπωρο γινόµαστε πάλι όπως πριν. Αυστραλοειδής φυλή Η κατάταξη του ανθρώπου σε φυλές γίνεται µε διάφορα κριτήρια. Το αξιοπερίεργο εδώ είναι ότι η κάθε φυλή κατοικοεδρεύει πρωτογενώς και σε µιά συγκεκριµµένη ήπειρο. Έτσι λ. η οσµή του δέρµατος είναι χαρακτηριστική. Έτσι οι Ευρωπαίοι του 15ου αιώνα πήραν νέγρους από την Αφρική και τους µετέφεραν στην Αµερική για δούλους. η κίτρινη στην Ασία. οι ερυθρόδερµοι στις πολικές ζώνες και η λευκή στις εύκρατες περιοχές του πλανήτη. επειδή δεν εδράζουν στο DNA. η οσµή του δέρµατος είναι διαφορετική αλλά χαρακτηριστική. 1. τα χέλη είναι σαρκώδη. Άλλωστε το µαύρο χρώµα του ανθρώπου έχει βρεθεί ότι οφείλεται σε 5 συνεργικά γονίδια. τα µάτια πιο αποµεµακρυσµένα. Μογγολοειδής φυλή 4. Η µαύρη φυλή ως επί το πλείστον βρίσκεται συγκεντρωµένη στην Αφρική και νότια Αµερική. Αυτές οι επίκτητες µεταβολές δεν θα κληρονοµηθούν. Έτσι λ. κ. οι νέγροι προέκυψαν από τη λευκή φυλή επειδή σε εκείνες τις χώρες ο ήλιος φωτίζει µε µεγαλύτερη ένταση και προκαλεί περισσότερη έκκριση µελανίνης στο δέρµα. Γι αυτό και η ιδιότητα αυτή είναι κληρονοµήσιµη.ά. τόσο πιο µέλας καθίσταται. Νεγροειδής φυλή 3. ο Homo Sapiens διακρίνεται σε φυλές που εµφανίζουν µεγάλες διαφορές µεταξύ τους. Εποµένως το µαύρο χρώµα στους νέγρους οφείλεται σε γονίδια και όχι στο περιβάλλον.2. Οµοίως συµβαίνει και µε την µογγολική κίτρινη φυλή η οποία φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως λ. Όσα πιο πολλά ζεύγη οµολόγων γονιδίων διαθέτει ο άνθρωπος. στη µαύρη φυλή τα ζυγωµατικά οστά και το µέτωπο προεξέχουν. εµείς που µαυρίζουµε το καλοκαίρι µε τον µηχανισµό αυτόν.χ. Ευρωποειδής φυλή 2. Το ίδιο θα συµβεί εάν ο λευκός ζήσει σε ορεινή περιοχή και το δέρµα του γίνει ερυθρό εξ αιτίας της χαµηλότερης ατµοσφαιρικής πιέσεως και της ελλείψεως οξυγόνου. Το σηµερινό ανακάτεµα των φυλών οφείλεται στην µετανάστευση.χ. Όµως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε µία επίκτητη µεταβολή. ενώ αυτό το µαύρισµά του δεν θα µεταβιβαστεί στους απογόνους. Κάποιοι ανοήτως πιστεύουν ότι οι διάφορες ανθρώπινες φυλές προέκυψαν από τις διαφορετικές συνθήκες του περιβάλλοντος. όπου το κάθε ένα τους προσθέτει και περισσότερο µαύρο χρώµα (αθροιστική γονιδιακή ιδιότητα). Έτσι. Όµως δεν διαφέρουν οι νέργροι µόνο στο χρώµα. . Σύµφωνα µε τις πρόσφατες απόψεις οι φυλές διακρίνονται σε 9. αλλά και σε άλλα µορφολογικά και βιοχηµικά στοιχεία. αλλά τούτο δεν έχει σηµασία εν προκειµένω. κ. Όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθορίζονται από γονίδια. Αυτό που εδώ µας ενδιαφέρει είναι ότι ένα και το αυτό είδος. Σίγουρα παλαιότεροι και προηγµένοι τεχνολογικά πολιτισµοί θα διέσπειραν τις φυλές όπως συµβαίνει µε εµάς σήµερα που µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς οι λαοί µπορούν και διακινούνται σε όλα τα µήκη και πλάτη της Γης.

20

Όταν όµως εκείνοι οι προηγµένοι πολιτισµοί καταστράφηκαν, οι φυλές αποµονώθηκαν, η
ιστορία ξεχάστηκε, ενώ κάποιοι «πρωτόγονοι» λαοί πέρασαν εκείνη την ιστορική εµπειρία στους
µύθους και τις θρησκείες. Αυτός είναι πιστεύω και ο λόγος που σήµερα ορισµένοι ιθαγενείς έχουν
στους µύθους τους διάφορα περίεργα έθιµα, όπως λ.χ. τελετές που ντύνονται σαν αστροναύτες,
ναοί των Μάγιας και Ίνκας που µοιάζουν µε αρχαίους ελληνικούς ναούς, αετώµατα ναών που
φέρουν σκαλισµένα ελικόπτερα και αεροπλάνα, µύθοι ιθαγενών που αναφέρουν ότι κάποτε οι θεοί
τους ήλθαν από τα άστρα, σχήµατα σε ναούς που εξεταζόµενα σήµερα δείχνουν την αστρική θέση
της Γης πριν 10.000 χρόνια, κ.ά. Όλα αυτά είναι αναµνήσεις παλαιότερων γήινων προαδαµιαίων
πολιτισµών που οι µνήµες τους χάθηκαν στα βάθη των αιώνων.

Μορφή αρχαίας Μεξικανικής
θεότητας που βρέθηκε στο Τλαπακόγια µε εµφανή τα αστροναυτικά εξαρτήµατα.

Άγνωστο είδωλο θεότητας από
Κολοµβία ηλικίας 3.000 ετών
µε αστροναυτικά εξαρτήµατα.

Αρχαία πέτρα στο Περού που
έχει χαραγµένη µια εγχείριση
καρδιάς! Έργο ανθρώπων των
σπηλαίων, ή των ινδιάνων;

Οι ινδιάνοι Καϋάπο της Βραζιλίας σε τελετή µε αχυρένια κοστούµια αστροναυτών που
συµβολίζουν τους επισκέπτες από τον
ουρανό. Κάπως έτσι θα συµβόλιζαν σηµερινοί ιθαγενείς αν έβλεπαν έναν Αµερικανό
αστροναύτη µε στολή...

* Φωτογραφίες από το βιβλίο «Αποδείξεις» του Έριχ φον Νταίνικεν, εκδόσεων «Νότος» 1977.

21

Το ερώτηµα όµως παραµένει. Πώς προέκυψαν οι ανθρώπινες φυλές από εκείνη την µία και
µοναδική λευκή φυλή που πρωτοδηµιουργήθηκε; ∆ιότι δεν νοµίζω ο Θεός να δηµιούργησε τότε
πολλές διαφορετικές «εικόνες» Του. Εάν κάποιος τώρα δεν θέλει τον Θεό για δηµιουργό αλλά την
εξέλιξη από τον πίθηκο, πάλι υπάρχει πρόβληµα, αφού είναι στατιστικά αδύνατον να προέκυψαν
συγχρόνως και εξ αρχής οι διάφορες φυλές ανθρώπων από τα αντίστοιχα είδη πηθίκων. Συνεπώς,
αφού και στις δύο περιπτώσεις το ανθρώπινο είδος αρχικά ήταν ενιαίο, ο διαχωρισµός σε φυλές θα
πρέπει να έγινε αργότερα µε κάποιο τρόπο. Πώς; Μέχρι και 100 χρόνια πριν ήταν αδιανόητο να
φανταστεί κανείς ότι θα µπορούσε κάποιος να παρέµβει στο ανθρώπινο γονιδίωµα, στο DNA και
να δηµιουργήσει κληρονοµήσιµες µεταβολές στο είδος. Σήµερα όµως που οι γενετιστές παίζουν το
ρόλο του Θεού, κάτι τέτοιο φαίνεται εφικτό. Λίγο ακόµη θέλουµε για να επιτύχουµε σαν είδος τις
µεταλλάξεις µας. ∆ιόλου απίθανο λοιπόν παρελθόντες πολιτισµοί να έφθασαν σε αυτό το επίπεδο
επιστήµης, τεχνογνωσίας και να το πέτυχαν. Ανθρώπινοι πολιτισµοί ίσως και πριν τους Άτλαντες
να παρήγαγαν ανθρώπους διαφορετικούς, όπως έγινε και µε τους «υιούς του Θεού» οι οποίοι
«ενυµφεύθησαν τας γυναίκας των ανθρώπων» και γέννησαν τους γίγαντες, που θα δούµε στο 6ο
κεφάλαιο της Γενέσεως. Αδύνατον; Μα αυτό έχει γίνει και είναι καταγεγραµµένο στη Βίβλο!
Φυσικά οι εξωγήινοι καµία θέση δεν έχουν εδώ όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες τις οποίες
παρέθεσα, που όλες τους δείχνουν να πρωτοστατούν ανθρωπόµορφα όντα. Άνθρωποι ήταν λοιπόν
εκείνοι οι παράξενοι θεοί των ινδιάνων, των Μεξικανών, των Κολοµβιανών και όχι εξω-γήινοι.
Άνθρωποι που φάνηκαν σε εκείνους ως θεοί, όπως θα φάνταζε σήµερα ένας αστροναύτης εάν
παρουσιαζόταν σε ένα αποµονωµένο χωριό ιθαγενών της Αφρικής. Κατά την ταπεινή µου άποψη,
οι φυλές προέκυψαν κατόπιν κατευθυνοµένων µεταλλάξεων µέσα σε αυτά τα 3.000.000 έτη
ανθρώπινης παρουσίας σε ετούτη την ταλαίπωρη Γη...

4.3. Η δηµιουργία των διαφόρων θρησκειών.
Η απόσχιση των διαφόρων ανθρωπίνων οµάδων και στη συνέχεια η αποµόνωσή τους επί
µακρόν, προκάλεσε και την γέννηση νέων δοξασιών και θρησκειών. Το κοµµάτι αυτό µας το δίνει
έτοιµο η Αγία Γραφή, παρουσιάζοντάς µας το πώς προέκυψαν οι ειδωλολατρικές θρησκείες. Εδώ
θα µεταφράσω στη νεοελληνική για να µη κουραστεί άσκοπα ο αναγνώστης:
Σοφία Σολοµώντος, κεφ. 14:
12. ∆ιότι αρχή της πορνείας είναι η επινόηση των ειδώλων,
(* Ιδού γιατί η λέξη «πορνεία» στις Γραφές είναι σχεδόν πάντοτε η λατρεία άλλων θεών)
η δε εφεύρεση αυτών είναι φθορά ζωής.
13. ∆ιότι ούτε (αυτή) υπήρχε απ’ αρχής, ούτε και θα παραµείνει στον αιώνα.
14. ∆ιότι δια της κενοδοξίας των ανθρώπων εισήλθε στον κόσµο, και δια τούτο σύντοµο τέλος
επενοήθη (στους ανθρώπους).
(* Γι’ αυτό ο Θεός περιέκοψε τα έτη των ανθρώπων και ζούνε πλέον λιγότερο από 120 έτη).
15. Κάποιος πατέρας από την µεγάλη θλίψη του πένθους που έχασε πρόωρα και γρήγορα το παιδί
του, αφού εποίησε την εικόνα του, τον κάποτε νεκρό άνθρωπο τώρα ως θεό ετίµησε, και παρέδωσε στους υποτελείς του διάφορα µυστήρια και τελετές.
16. Έπειτα και ύστερα από αρκετό καιρό η ασεβής αυτή συνήθεια τηρήθηκε σαν νόµος,
17. και κάτω από τις διαταγές τυράνων (ο λαός) εθρησκεύετο τα γλυπτά. Και επειδή αργότερα ούτε
µπορούσαν να τιµήσουν τους τυράνους τους εξ’ αιτίας της µεγάλης αποστάσεως που εκείνοι
κατοικούσαν, εποίησαν εµφανή εικόνα του βασιλέα τους για να κολακεύσουν τον απόντα ως
παρόντα δια της λατρείας.
18. Και καθ’ υπερβάλλοντα ζήλο, προέτρεψαν όλους εκείνους που αγνοούσαν το συµβάν να λατρέψουν θρησκευτικά την εικόνα του τεχνίτη,
19. µε το πρόσχηµα ότι τάχα ο επικρατών βασιλιάς αρέσκεται µε αυτό, ο τεχνίτης βελτίωσε την
εικόνα του και την τελειοποίησε,

22

20. το δέ πλήθος ελκόµενο από την όµορφη αυτή εργασία, τον άνθρωπο που λίγο πρίν τιµούσαν,
τώρα τον εξέλαβαν ως σέβασµα (=θρησκεία).
21. Και αυτό έγινε παγίδα στη ζωή τους, διότι κάτι από τη δυστυχία, κάτι από την τυρανία οι
άνθρωποι υποδουλώθηκαν (σε αυτό), και το ακοινώνητο όνοµα (= τη νεα αυτή θεότητα)
στόλισαν µε λίθους και ξύλα.
22. Έπειτα, σάν να µή τους αρκούσε να πλανώνται σε αυτή την περί του Θεού γνώση, αλλά και
ζώντες σε πλήρη άγνοια και σε µεγάλη περίοδο ειρήνης,
23. εισήγαγαν ξέφρενους και έξαλλους θεσµούς, τεκνοφόνους τελετές και κρυφά µυστήρια.
24. Έτσι, ούτε βίους, ούτε γάµους καθαρούς εφύλαξαν πλέον, και ο ένας τον άλλον ενεδρεύοντας
φονεύει ή εξαπατώντας θλίβει τους άλλους,
25. όλα δέ αυτά συνοδευόµενα µε αίµα και φόνους και κλοπές και δόλο, φθορά, απιστία, ταραχή,
επιορκία,
26. έλλειψη αγαθών, άρση της χάριτος, µιασµός ψυχών, γενέσεως εναλλαγή, γάµων αταξία,
µοιχεία και ασέλγεια.
27. ∆ιότι η θρησκεία των ανωνύµων (=ακατονόµαστων) ειδώλων είναι αρχή παντός κακού και
αποτελεί την αιτία για το τέλος (αυτών που την επινοούν).
Μήπως χρειάζεται και σχόλιο; Αρχικά λοιπόν δεν υπήρχε η ειδωλολατρεία, αλλά επινοήθηκε από τους ανθρώπους δια µέσω των αιώνων. Όµως τελικά θα πάψει να υφίσταται κάποτε από
προσώπου Γης. Και αν αυτή η ιστορία φαίνεται παδαριώδης, εντούτοις έχει αξία γιατί µας δείχνει
τον µηχανισµό γενέσεως µιάς ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι προέκυψαν οι νέες θρησκείες από
εκείνη την αρχική. Κάποιοι µεγάλοι και ισχυροί του παρελθόντος παρεξέκλιναν από την αλήθεια
και δηµιούργησαν νέες δοξασίες µε κέντρο το πρόσωπό τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι άνθρωποι
που συνέζησαν µε όντα «υπερφυσικά» τα εξέλαβαν ως θεούς. Έτσι λοιπόν και στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι που ζούσαν εδώ περί το 4.000 µε 2534 π.Χ. συνυπήρξαν µε «ανώτερα όντα», µε
όντα υπερφυσικά, δηλαδή µε κάποιους από τους «υιούς του Θεού» που αναφέρει το 6ο κεφάλαιο
της Γενέσεως, οι οποίοι κατηύθυναν τον κόσµο. Επρόκειτο για αφθάρτους ανθρώπους µε εξαιρετικές ιδιότητες, όπως λ.χ. διακτίνιση, µεταµορφισµό, αντιβαρυτικές ιδιότητες που τις εφήρµοζαν
κατά βούλησιν ώστε να συµβάλλουν σε µεγάλα έργα, παρήγαγαν γενετικά τους γίγαντες, τους
κύκλωπες και τους Τιτάνες, όντα πανίσχυρα αλλά κουτά, κ.λ.π. που θα δούµε στο αντίστοιχο
κεφάλαιο. Επόµενο ήταν λοιπόν εκείνοι οι άνθρωποι, οι «αρχαίοι Έλληνες» να τους εκλάβουν ως
θεούς του Ολύµπου και όχι µόνο. ∆ιότι η αρχαία πατρογονική υποτίθεται θρησκεία περιελάµβανε
πολλούς θεούς (το γράµµα «θ» µε µικρό) και όχι τους 12 γνωστούς, όπως λ.χ. ο θεός «έρωτας», ο
«Πάνας». Όµως τα πρόσωπα αυτά αν και ισχυρά, εντούτοις δεν ήσαν ο Θεός και ∆ηµιουργός του
Σύµπαντος κόσµου. Τούτο άλλωστε οµολογούν και οι ίδιοι οι σύγχρονοι οπαδοί του δωδεκαθέου.
Ο ∆ίας, η Αθηνά, ο ∆ιόνυσος κ.λ.π. απετέλεσαν πρόσωπα ονοµαστά, όπως λ.χ. σήµερα ένας
πρόεδρος της Αµερικής ή ένας ισχυρός πρωθυπουργός της Ελλάδος. Με τίποτα όµως αυτοί δεν
µπορούν να εκληφθούν ως θεοί. Οι Γιουνάν στην Ασία τον µέγα Αλέξανδρο τον θεωρούν θεό. Τι
θα γινόταν δηλαδή εάν σήµερα όλοι εµείς καταστραφούµε, επιβιώσουν µόνο εκείνοι, και περάσουν
5.000 χρόνια; ∆εν θα λένε ότι κάποτε ο «θεός Αλέξανδρος» τους έδωσε τα φώτα του πολιτισµού
τους; Μήπως έτσι δεν λένε και οι ινδιάνοι σήµερα για όλους εκείνους που τους επισκεύθηκαν
κάποτε από τον «ουρανό»; Τι θα σηµαίνει αυτό; Ότι ο µέγας Αλέξανδρος ήταν ο ∆ηµιουργός;
Αυτή η σύγχρονη προγονολατρεία οµοιάζει µε την «σοφία» των ιθαγενών. Είναι ίδια µε τις
απόψεις περί Θεού που έχουν σήµερα οι ιθαγενείς στις ζούγκλες. Λένε σήµερα οι διάφοροι εµπορίσκοι βιβλίων για τους «ελοχίµ» που εποίησαν τον άνθρωπο, οι οποίοι αργότερα ήλθαν σε επαφή
µε τις γυναίκες των ανθρώπων, µπερδεύοντας τα γεγονότα της Βίβλου. ∆ιότι η εβραϊκή λέξη
«ελοάχ» σηµαίνει «ισχυρός», και «ελοχίµ» = οι ισχυροί. Αν και η λέξη αυτή χρησιµοποιείται στο
εβραϊκό πρωτότυπο για τον Θεό, «και εποίησεν ελοχείµ τον άνθρωπο», η ίδια λέξη χρησιµοποιείται
και στο 6ο κεφάλαιο για τους υιούς του Θεού που ήλθαν σε επαφή µε τις γυναίκες των ανθρώπων.
Όµως, τόσο ο Θεός όσο και οι υιοί Του ήσαν «ισχυροί». ∆εν σηµαίνει όµως ότι ήταν και οι ίδιοι!

Τελικά ο έµφρων άνθρωπος µέσα στα 3 . όσο χειρότερος και να είναι από τους φίλους και γείτονές του. όπως λέµε κάθε Κυριακή στην Θεία λειτουργία. 6. Είναι σαν να λέµε ότι επειδή ο δήµαρχος είναι άρχοντας όπως και ο πρωθυπουργός. όχι γενετική. Οι άγγελοι είναι αγγελιαφόροι. ούτε και στον «ερχόµενο αιώνα». Ενώ το «δαχτυλίδι» που η παραβολή αναφέρει είναι ο αρραβώνας του Αγίου Πνεύµατος που οφείλουµε να διατηρήσουµε µέχρι τότε.23 Η ιδιότητα δεν δηλώνει και το όνοµα.. εντούτοις δεν ανήκουν στην Θεία «οικογένεια». «ελοχείµ». ισχυρός είναι και ο Θεός. Θα δώσουµε λόγο απέναντί Του κάποια στιγµή... Όµως τούτο θα αλλάξει. ισχυροί και οι άγγελοι.. Τόσο επικίνδυνο είναι αυτό το «φλερτάρισµα» του χριστιανού µε άλλες θρησκείες. οι οποίοι αν και είναι άφθαρτοι. το πρόσωπο που την φέρει. κάποιοι από τους οποίους αναφέρονται και στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως. σατανισµό. Ο µεγαλύτερος υιός που ποτέ δεν έφυγε από τον οίκο του πατρός του είναι οι άλλοι άφθαρτοι «υιοί Θεού». ∆ιότι τότε διαγράφεται δια παντός από την Θεία «οικογένεια». και απορρίψτε δια της σοφίας την βλακεία του διαβόλου! ∆ιότι δεν είµαστε εµείς οι Έλληνες τυχαίος λαός. αφού σαν «υιός». Όταν λοιπόν η Γραφή αναφέρει την λέξη. Και αυτό διατηρείται όταν ο κεχρισµένος δεν ασπαστεί και λατρέψει δια τελετής άλλους θεούς. σαν υιός διεκδικεί την πατρική περιουσία. και ότι άλλο µηχανεύτηκε ο ∆ιάβολος για να µας γκρεµίσει! . άρα ο δήµαρχος είναι και ο πρωθυπουργός της χώρας! Συνέλθετε! Είµαστε απόγονοι σοφών και όχι κρετίνων! Ορθοτοµείστε τον λόγο της Αυτού αληθείας. ισχυροί είναι και οι άφθαρτοι υιοί του Θεού. Με άλλα λόγια. τελεστές και όχι «υιοί». Παρέµεινε δηλαδή «υιός». Κάθε χριστιανός που ασπάζεται και λατρεύει άλλους θεούς βλασφηµεί το Πνεύµα το Άγιο και εκπίπτει δια π α ν τ ό ς! Τότε παύει να είναι «υιός» αυτού του Θεού και τούτο δεν συγχωρείται ποτέ. Άλλοι ισχυροί ήταν εκείνοι που ήλθαν σε επαφή. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου.4 εκατοµµύρια χρόνια που υπάρχει στη Γη έχασε τον δρόµο του προς την Θέωση και ξέχασε από που ξεκίνησε. και επόµενο είναι να έχει απαιτήσεις. 3. ούτε γνώσις Θεού εις την χώραν. ούτε αγάπη. όλα. ήτοι συγγενής πρώτου βαθµού µε το Θείον θα έχει αφθαρσία και πλήρες αυτόβουλο.. και άλλοι «Ισχυροί». κεφ. χάραγµα. και ο άνθρωπος που θα αφθαρτοποιηθεί θα ξεπεράσει όλες τις αγγελικές βαθµίδες. µε τις προκατακλυσµιαίες γυναίκες που προήρχοντο από το γένος του Αδάµ. διότι δεν υπάρχει αλήθεια. ισχυρός είναι και ο διάβολος σε σχέση µε τον άνθρωπο. ∆ιότι ο Κύριος έχει κρίσιν µε τους κατοίκους της χώρας. 6: 6. Και γνώσιν Θεού µάλλον παρά ολοκαυτώµατα. Έτσι. Αυτό διδάσκει και η παραβολή του ασώτου. και φρόνιµο θα είναι αυτή η απολογία να είναι καλή έναντι του φοβερού βήµατος του Ιησού Χριστού.. Ο Θεός του Σύµπαντος κόσµου έχει επενδύσει στις ψυχές µας από καταβολής κόσµου ένα µεγάλο κεφάλαιο του Πνεύµατός Του. Ούτε σε αυτόν. Μακριά λοιπόν από δωδεκάθεα. Γνώση και αγάπη Θεού παρά «ολοκαυτώµατα». και µάλιστα λίαν συντόµως. Εάν όµως είχε αρνηθεί τον πατέρα του.. Βουδισµούς. ∆ια τούτο η χώρα πενθεί και πάν το εν αυτή υπάρχον µαραίνεται. Μπορεί σήµερα οι άγγελοι να είναι ανώτεροι από εµάς τους θνητούς. Άρα εδώ δεν µπορούµε να ταυτίσουµε τα πρόσωπα λόγω της κοινής τους ιδιότητας. Άλλωστε ο υιός. ο χριστιανός µπορεί να κάνει ότι θέλει. 4: 1. Ιεχωβάδες. θυσίες και κοµποσχοίνια. Αυτός είναι και ο συµβολικός «µόσχος ο σιτευτός» που ο Πατέρας έστειλε σε εµάς για να «σφαγεί» και να µας «θρέψει». αλλά ουδέποτε αρνήθηκε και την π α τ ρ ό τ η τ α. ήτοι συνάνθρωποι και οµοούσιοί του είναι οι άγγελοι. έφυγε και κατασπατάλησε την περιουσία που νόµιζε ότι του ανήκε. Ωσηέ. εκτός από ένα: Να µη βλασφηµήσει το Πνεύµα το Άγιο που φέρει. όπου ο «άσωτος υιός» είναι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο «άσωτος υιός» ασώτευσε. έστω και µετά την ασωτεία του. Σοφία θέλει από εµάς ο Θεός και όχι µωρία. κεφ. Ο λαός µου κατεστράφη από έλλειψιν γνώσεως. Οι φίλοι αυτού του «µεγάλου υιού». Αυτό το Άγιο Πνεύµα το χορήγησε ο Πατέρας Θεός σε εµάς δια του Ιησού Χριστού µε την σταυρική Του θυσία. αυτή δεν µας βοηθάει να κατανοήσουµε και το πρόσωπο που έχει την ισχύ. ήτοι η Τριαδική Θεότητα που εποίησε τον άνθρωπο.. ουδέποτε θα υπήρχε επιστροφή και άφεση αµαρτιών. ∆ιότι αγάπην επιθυµώ και όχι θυσίας. Ωσηέ.

διότι τα προηγούµενα. (θηρία και κτήνη). Ύστερα που αυτά τα ζώα µεταβόλισαν όλα τα τοξικά κατάλοιπα και η ξηρά ήταν έτοιµη.Χ. Έτσι από τα θηλαστικά ξεχώρισαν οι ανθρωπίδες και ο πρώτος Homo Erectus. και ύστερα τα δένδρα (πριν 425 εκατοµµύρια έτη). Αρχικά ο Θεός εποίησε το υλικό Σύµπαν µε την Μεγάλη Έκρηξη πριν 13. ήταν µόνο «κατ’ εικόνα Θεού». και εκείνα αυξήθηκαν και πλήθυναν όπως Εκείνος όρισε. και ίσως από µετεωρίτες και κοµήτες έφθασαν στην επιφάνειά της οι πρώτοι µικροοργανισµοί περίπου πριν 3.512 π. και ιδού καλά λίαν. καθώς και πάλι ερπετά. Στη συνέχεια ο Θεός παρενέβαινε δια των αγγέλων και τροποποιούσε τα όντα αυτά. είχαν µία γλώσσα και την µία αληθινή θρησκεία ευλογήθηκαν. Με την πάροδο 3 . Σύντοµη ανασκόπηση των προηγουµένων. Έτσι φθάνουµε στα 5. ήτοι τα θηλαστικά. Μα και ολόκληρο το Σύµπαν µετά την συντέλεια των αιώνων µέλλει να αφθαρτοποιηθεί. δηλαδή κάποια συγκεκριµµένη οµάδα θνητών ανθρώπων έλαβε αφθαρσία. Με κάποια κριτήρια που είχε θέσει αλλά δεν γνωρίζουµε. Η πρωτογενής αυτή βλάστηση καθάρισε την ατµόσφαιρα και το έδαφος από τα τοξικά υλικά των ηφαιστείων.5 δισεκατοµµύρια χρόνια. Όλα αυτά τα ευλόγησε τότε. γλώσσες και θρησκείες. να µετατρέψει τον «χοϊκό» φθαρτό άνθρωπο σε ά φ θ α ρ τ ο. ο οποίος παρέµεινε και µέχρι τον κατακλυσµό του Νώε. αυξήθηκαν και κατέλαβαν τη Γη ως κυρίαρχα όντα. Και ενώ στο τέλος της 6ης ηµέρας είδεν ο Θεός τα πάντα. έτη) καθώς και τα πτηνά (= πριν 181 εκατ. όπως προκύπτει µε βάση τα απολιθώµατα. έτη. Στο διάστηµα αυτό το ανθρώπινο γένος διαχωρίστηκε σε φυλές. ήτοι τα ψάρια και τα κήτη.7 δισεκατοµµύρια έτη και το διαµόρφωσε όπως έχει σήµερα.). ο πρώτος όρθιος πίθηκος εµφανίζεται στο προσκήνιο πριν 15. Το ανθρώπινο είδος που δηµιουργήθηκε τότε ευθύς εξ αρχής άρσεν και θήλυ. όπως άλλωστε θα συµβεί και στο κοντινό µας µέλλον µε τους 144. Το δικό µας ηλιακό σύστηµα δηµιουργήθηκε πριν 4. ο αρχηγός στον οποίο ο Θεός απευθύνει και τον λόγο ήταν ο Αδάµ. τα πρώτα µεγάλα ερπετά (= πριν 345 εκατ. τώρα στην 7η έρχεται να τελειοποιήσει µόνο τον άνθρωπο. Ας υποµνησθεί ότι κατά την περίοδο εκείνη ο άξονας της Γης µε βάση την µετάπτωση ήταν κάθετος στο ηλιακό επίπεδο και η Γη έφερε δακτύλιο που σκίαζε την ισηµερινή περιοχή. ο Θεός και πάλι παρενέβη οµοίως και ποίησε ζώα από την γη. αρχικά η χαµηλή. και τότε ο Θεός παρενέβη δια των επιτεταγµένων αγγέλων Του και προκλήθηκε η πρώτη βλάστηση. ο Θεός πάλι παρενέβη µε τον ίδιο τρόπο και δηµιούργησε τα πρώτα θαλάσσια όντα. (πριν 1. έτη).24 5.8 . Πέρασαν άλλα 2 και πλέον δις. Και από «λίαν καλώς» τον προάγει σε άριστα.508 + 4 το σφάλµα από την λανθασµένη χρονολόγηση = το έτος 5.000. έτη). (= πριν 500 εκατ.5 δις έτη. οι οποίοι ήρχοντο και παρήρχοντο ανά τους αιώνας. Αφού το περιβάλλον καθάρισε από όλα αυτά και φάνηκε ο Ήλιος. όσα εποίησεν. ενώ το µεγάλο αυτό χρονικό διάστηµα συνετέλεσε στην µείωση της ραδιενέργειας των πρωτοσχηµατισθέντων πετρωµάτων. µετασχηµατίζοντάς τον από φθαρτό σε άφθαρτο. . ενώ η Γη απέκτησε τον στερεό φλοιό της σε διάστηµα 600. και ο Θεός έρχεται πάλι να παρέµβει Αυτοπροσώπως για να «πλάσει». (5. ώστε να λάβει κι εκείνο το «άριστα». µε αποτέλεσµα το κλίµα τότε να ήταν διαφορετικό στην περιοχή εκείνη. η Σελήνη και τα άστρα. οι δεινόσαυροι είχαν εξαφανισθεί από τον πλανήτη εξ αιτίας της πτώσεως αστεροειδούς πριν 65.000 που η Αποκάλυψη ορίζει. Στη συνέχεια και πάλι µε παρεµβάσεις ο Θεός κατευθύνει τα πράγµατα ώστε να προκύψει ο Ηomo Sapiens πριν 3 – 4 εκατοµµύρια έτη. έτη).000 περίπου ετών.000. από ολόκληρη την Αγία Τριάδα.000 έτη. ήτοι θνητό. τα αµφίβια (= πριν 405 εκατ.000 περίπου έτη. Τότε ήταν που η Γη απέκτησε δακτύλιο στον ισηµερινό της. ένας «εκλεκτός λαός». βρήκαν πρόσφορο έδαφος και κατέκλυσαν τον πλανήτη σε ξηρά και θάλασσα. και έτσι το ον που προέκυψε εκλήθη άνθρωπος.3. Ένας από αυτούς.1 δις έτη). Τότε λοιπόν ο Θεός έπλασε τον άφθαρτο «Αδάµ».000. Οι πρώτοι άνθρωποι που αρχικά αποτελούσαν µία φυλή.4 εκατοµµυρίων ετών δηµιούργησαν πολιτισµούς επί πολιτισµών. Αρχικά η Γη ήταν άβια.508 πριν τη γέννηση του Χριστού. Αυτή όµως η παρέµβαση έγινε από τον Ίδιον.

Το κλίµα της Γης κατά την εποχή της πλάσεως του Αδάµ. φροντίζοντας για την ∆ηµιουργία. Η βλάστηση «ανέτειλε». Όπως δηλαδή ο ήλιος ανατέλλει. Τούτο συµβαίνει για πρώτη φορά στην Θεϊκή Ιστορία. και γι’ αυτό η βλάστηση που «ανέτειλε» παρήχθη σε µεγάλη ποικιλία ευθύς εξ αρχής. Άρα. Γένεσις. 2: Αύτη η βίβλος γενέσεως ουρανού και γής ότε εγένετο (=όταν πρωτοέγιναν). Ποίηση. την «ηµέρα». Κάποιοι έκαναν κάτι σε ορισµένα µονοκύτταρα. εδώ όντως κάτι προϋπήρχε µέσα στη Γη που «ανέτειλε». ∆ιότι δεν νοµίζω ο Θεός να έκανε κάτι «µυστηριακό». ώστε από το πουθενά να προκύψουν τα φυτά. και έτσι ανατέλλει. αλλά στο εξής θα µετέχει δια του Υιού και του Αγίου Πνεύµατος. Γι’ αυτό είπαµε πριν ότι η βλάστηση προέκυψε από µικροοργανισµούς που προϋπήρχαν ως µικροβιακή χλωρίδα στη γη.».γονιδιακό επίπεδο. Αυτή είναι και η βίβλος γενέσεως .. Πηγή δέ ανέβαινεν εκ της γής και επότιζεν πάν πρόσωπον της γής. 6.Αδάµ. φυτρώσει. έτσι «ανέτειλε» και «πάν χλωρόν χόρτον». και πάν χόρτον πρό του ανατείλαι (= και κάθε χόρτο πριν αυτό βλαστήσει από τη Γη αρχικά). εισήλθε σε µία φάση καταπαύσεως. 5. µετασχηµατίζει. Η εντολή εκτελέστηκε σε κυτταρικό .δηµιουργίας του ουρανού και της Γης όταν εκείνα έγιναν αρχικά. διότι ουδέποτε άλλοτε (δηλαδή στο προηγούµενο άφθαρτο Σύµπαν) υπήρξε άνθρωπος φθαρτός. .25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η 6η ηµέρα της ∆ηµιουργίας τελείωσε µε την ποίηση του θνητού ανθρώπου. Και ενώ το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως αναφέρεται στη δηµιουργία του θ ν η τ ο ύ ανθρώπου. ήτοι την περίοδο κατά την οποία ο Θεός ε π ο ί η σ ε ουρανό και Γη. το δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί τώρα στην πλάση του αφθάρτου ανθρώπου .δηµιουργίας και για την βλάστηση πριν αυτή «ανατείλει». Από τότε και µέχρι την Συντέλεια των αιώνων ο Πατέρας Θεός δεν προτίθεται να δηµιουργήσει τίποτα. βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Γης η οποία η γυρίζει. Το απαρέµφατο που χρησιµοποιεί εδώ είναι αποκαλυπτικό: «Ανατείλαι». στην οποία ο Θεός έδωσε εντολή να βλαστήσει. την οποία χαρακτήρισε ως «έβδοµη ηµέρα». 1. και έτσι αυτά έδωσαν τη βλάστηση. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ού γάρ έβρεξεν ο Θεός επί την γήν. Θυµηθείτε την εντολή που έλεγε «βλαστησάτω η γή. εννοώντας τώρα τον πλανήτη. 4. κεφ. Το ίδιο γράφει εδώ ότι συνέβη και µε την βλάστηση. αλλά «πλάθει». αλλά όλα µαζί «ανέτειλαν» σε κάποια συγκεκριµµένη εποχή. γι’ αυτό ο άνθρωπος εδώ ε π ο ι ή θ η. Αυτή είναι λοιπόν η βίβλος γενέσεως . Οι άγγελοί Του ήταν εκείνοι που έκαναν τις αντίστοιχες µεταλλάξεις σε ήδη υπάρχοντες µικροοργανισµούς. Μα ο ήλιος δεν δηµιουργείται όταν ανατέλλει! Ο ήλιος προϋπάρχει. διαµορφώνει τα ήδη υπάρχοντα «υλικά» της ∆ηµιουργίας Του. ή ηµέρα εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γήν και πάν χλωρόν του αγρού (ολόκληρη την βλάστηση) πριν (αυτά) γίνουν επί της γής. και έτσι µοιραία πλανηθήκαµε και πλανώµεθα ακόµη. ή «ανατείλαι».. και άνθρωπος ούκ ήν εργαζόµενος επί την γήν. Και τώρα που ο Θεός περάτωσε όλη την «εξαήµερη» ∆ηµιουργία Του. ούτε ένα φωτόνιο στο υλικό Σύµπαν. το κείµενο θα έγραφε «γενηθήτω» και όχι «βλαστησάτω». Και δεν εξελίχθηκε το ένα είδος από το άλλο. Εµείς όµως σαν ερµηνευτές των λόγων Του δεν προσέξαµε πολύ αυτή την έντονη διαχωριστική γραµµή. Η κατάπαυση αυτή τονίζεται ιδιαίτερα ώστε να κατανοήσουµε ότι από εδώ και πέρα ο Θεός δεν δηµιουργεί.

«Πηγή δέ ανέβαινεν εκ της γής και επότιζεν πάν πρόσωπον της γής». που ήταν ο Τίγρης. . φεύγει και καταλήγει σε ποταµούς και θάλασσες. Οι τελευταίοι παγετώνες που έλειωσαν πριν 12. Οι λίµνες πάλι που βρίσκονται ψηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας. Τούτο δηλώνει τον τοπικό χαρακτήρα του φαινοµένου. εφόσον ο υδροφόρος ορίζοντας δεν αναπληρώνει µε βροχή τα αποθέµατά του. Τι συµβαίνει εδώ. Όταν λοιπόν η Γραφή αναφέρει ότι «άνθρωπος ούκ ήν εργαζόµενος επί την γήν». Προσχωσιγενή πετρώµατα που σχηµατίστηκαν σε πανήψυλα όρη. Κι ενώ η αφήγηση αναφερόταν εδώ στην αρχική βλάστηση. ήτοι ολόκληρη την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτή η κίνηση του νερού δείχνει ότι τούτο αντικαθίστατο διαρκώς. Έχουµε βρει αρχαιότατα πετρώµατα που είναι διαβρωµένα. ο Φισών και ο Γηών εξαφανίστηκαν. τα γραµµατικά αντικείµενα της προτάσεως είναι «πάν χλωρόν του αγρού» και «πάν χόρτον». όπως συνέβη και στην 4η ηµέρα της ∆ηµιουργίας.000 έτη επέφεραν κατακλυσµούς. Μα εµείς γνωρίζουµε ότι το φαινόµενο της βροχής υπήρχε ακόµα και όταν η Γη βρισκόταν σε αβιοτική κατάσταση. Εύκολα κάποιος εδώ θα πει ότι ουδέποτε έβρεχε σε ολόκληρη τη Γη. στα οποία δεν νοµίζω ότι το νερό εκεί µπορούσε να αναβλύσει. πατώντας και πάλι σε δύο εποχές: «Ού γάρ έβρεξεν ο Θεός επί την γήν. Βροχή όµως εκεί δεν υπήρχε και για έναν άλλο λόγο που είπαµε. αφού το νερό πήγαζε και πότιζε «πάν πρόσωπον της γής». να κατεργάζεται την γη. η συγκεκριµµένη περιοχή όπως θα δούµε οριζόταν από τέσσερις ποταµούς. και δη στα στα υψηλά όρη. τούτο δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε το ανθρώπινο είδος στον πλανήτη. ∆ιαφορετικά λιµνάζει.. Η βλάστηση για να παραχθεί και να διατηρηθεί απαιτεί ηλιακό φως. Πώς διατρήρησαν τα νερά τους. Αλλά το ίδιο το κείµενο εδώ που χρησιµοποιεί την λέξη «ανατείλαι». εδώ και 4 δισεκατοµµύρια έτη. µόνο µε το φαινόµενο της βροχής µπορούσε να µεταφερθεί. Και το νερό αυτό για να βρεθεί εκεί ψηλά ώστε να ρέει. Χωρίς ήλιο. Και τώρα προσοχή: Στο σηµείο αυτό η διήγηση αλλάζει βαθµίδα. ο Φισών και ο Γηών που όριζαν ένα τετράγωνο. και ως στάσιµο µολύνεται.Χ. Το νερό που πηγάζει κινείται συνεχώς από τα κάτω προς τα άνω κατόπιν πιέσεως. Όµως από πού. την Εδέµ. Στην ισηµερινή ζώνη υπήρχε δακτύλιος που είχε σχηµατιστεί από τότε που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Ο ήλιος πάντοτε θέρµαινε και εξάτµιζε τα επιφανειακά ύδατα όπως συµβαίνει σήµερα. Σοφία: Το φαινόµενο αυτό συνέβαινε µόνο στην περιοχή εκείνη που έµελλε να πλασθεί ο Αδάµ! Εκεί κάπου στην Μεσοποταµία και κατά την εποχή του 5. επειδή η παρουσία του παρεµπόδιζε τις τροπικές βροχές και τους µουσώνες. ο κύκλος του ύδατος στη Γη ουδέποτε διεκόπη. το οποίο όµως δεν παραµένει στάσιµο.512 π. Μετά όµως τον κατακλυσµό που έγινε αργότερα. αλλά εκεί δεν υπήρχε άνθρωπος για να εργάζεται.». κάποια στιγµή θα άδειαζαν και δεν θα ξαναγέµιζαν χωρίς βροχή. ο Ευφράτης.26 Εάν πάλι κάποιος που θέλει την απλοϊκή ερµηνεία υποστηρίξει εδώ ότι αυτή η «ανατολή» αφορά τον ήλιο. Το νερό των πηγών λόγω της βαρύτητος κινείται. πώς αυτό επέστρεφε πάλι ψηλότερα για να συντηρήσει το φαινόµενο. Μέσα σε αυτή την περιχαρακωµένη «τετράγωνη» περιοχή τα νερά των ποταµών τροφοδοτούσαν υπογείως την Εδέµ. Οι ποταµοί που ξεκινούν από τα όρη και τα διέβρωναν σχηµατίζοντας φαράγγια. Τι περίεργη ανοµβρία είναι αυτή. τώρα µεταβαίνει στην εποχή του Αδάµ. Με άλλα λόγια. Όµως υπάρχουν λίµνες δισεκατοµµυρίων ετών. Η σκίαση που επέφερε ο υδάτινος δακτύλιος είχε µεταβάλλει τοπικά το κλίµα. Εάν πράγµατι το νερό ανέβλυζε σε ολόκληρη τη Γη όπως τα αρτεσιανά φρέατα. και τούτο συνεπάγει το φαινόµενο της βροχής. θα έπρεπε να τροφοδοτούντο συνεχώς από νερό επί δισεκατοµµύρια χρόνια.. η βλάστηση αφανίζεται σύντοµα. «Πηγή δέ ανέβαινεν εκ της γής. και κατά συνέπειαν ο ήλιος δηµιουργήθηκε µετά τη βλάστηση όπως δείχνει το κείµενο στην 4η ηµέρα. Αυτά ανέτειλαν λοιπόν και όχι ο ήλιος. τούτο είναι εντελώς ανυπόστατο. και άνθρωπος ούκ ήν εργαζόµενος επί την γήν».

512 π. Η µετάπτωση του άξονα της Γης είναι ένα περιοδικό φαινόµενο που διαρκεί ακριβώς 25. για να εξαλείψουν την ειδωλολατρική εορτή του Ήλιου. Αυτός είναι ο λόγος που µερικοί σήµερα λένε βλακείες για την εποχή της γεννήσεως του Χριστού. Επ’ ευκαιρίας.512 π. Σε ολόκληρο τον πλανήτη τότε επικρατούσε µία ήπια άνοιξη όλο το έτος. σαν µία κρύα άνοιξη. δηλαδή περί το 4. Σήµερα στην Ελλάδα δεν ζούνε λεοντάρια επειδή το κλίµα έπαψε να είναι θερµό και τροπικό. πέφτουµε στις 18 ∆εκεµβρίου του 5 π. και από το 1 µ. όπως αποδεικνύεται. Γι’ αυτό στην εποχή µας οι χειµώνες και τα καλοκαίρια είναι έντονα.Χ.Χ. Τα πρόβατα λένε βόσκονται κατά την άνοιξη. την εποχή που ο Αδάµ επλάσθη το κλίµα στη Γη ήταν γενικά θερµότερο. περιοχή «εν µέσω ποταµών» τα ύδατα επήγαζαν και πότιζαν «πάν πρόσωπον της γής».Χ. όπως συµβαίνει σήµερα στην Αυστραλία.000 χρόνια πριν. όπως π. Εκείνο είναι το «πάν πρόσωπον της γής» που η Γένεση αναφέρει εδώ. δηλαδή εκείνης µόνον της γης.Χ. το 5. Τα καλοκαίρια λ.000:2 = 13. Και µόνο στην Μεσοποταµία.796 έτη. κι έτσι µετά το 2. Μα τότε. ο χάρτης της Γης διαµορφώθηκε όπως έχει σήµερα. Πηγαίνοντας λοιπόν 109.Χ.. ήταν διαφορετικός. Τα υπόλοιπα 0. τότε που συνέβησαν οι τελευταίοι παγετώνες και καταποντίστηκε η Ατλαντίδα. άρα και ο Χριστός γεννήθηκε τότε. και η µεγίστη γωνία που σχηµατίζει µε την κάθετη της εκλειπτικής είναι 23ο και 27΄ που είναι σήµερα.. Ότι θέλει λέει τελικά ο καθένας. Το κλίµα τότε σε ολόκληρη τη Γη ήταν ένα µέσο κλίµα χωρίς έντονες εποχές εξαιτίας της καθετότητας του άξονα περιστροφής του πλανήτη.χ. συνεπώς οι εποχές τότε ήσαν εξισορροπηµένες και χωρίς µεγάλες εναλλαγές. και τούτο σηµαίνει ότι η εποχή του χειµώνα τότε στο Ισραήλ. Τελικά. στην Ελλάδα ήταν ψυχρά και οι χειµώνες θερµοί.500 π. Γι’ αυτό και στην αρχαία Ελλάδα ζούσαν τότε λέοντες.Χ.000:4 = 6. στην Μεσοποταµία συνέβαιναν αυτά και όχι σε ολόκληρη τη Γη.. το λεοντάρι της Νεµέας στους άθλους του Ηρακλή. τα πρόβατα τα βόσκουµε από τον χειµώνα ώστε να είναι θρεµµένα και έτοιµα την άνοιξη για τη σφαγή.5 ηµέρες πίσω από τις 7 Απριλίου του 4 π. Χρειάζονται και κάποιοι 3 ή 4 µήνες για να µεγαλώσουν. Όµως οι πρώτοι χριστανοί θέσπισαν την 25η ∆εκεµβρίου ως ηµεροµηνία γεννήσεως. Η αµάθεια προτιµωτέρα της ηµιµαθείας. διότι εκεί θα διαδραµατιστεί η ιστορία της πλάσεως του ανθρώπου.Χ. ήτοι στις 15ο και όχι στις 23ο που είναι σήµερα. Τότε έγινε η γέννηση στη Βηθλεέµ. που ο Αδάµ επλάσθη οι συνθήκες ήταν κάπως έτσι.27 Σε εκείνο λοιπόν το σηµείο του πλανήτη. και µόνο µετά τον κατακλυσµό (2.Χ. ∆εκέµβριο όµως γεννήθηκε ο Κύριος. Γι’ αυτό βλέπουµε όλα τα αρχαία αγάλµατά µας οι ανθρωποι να είναι ελαφρά ντυµένοι.500 έτη πριν..3 έτη είναι 109..3 ετών ακριβώς. .533 π. Αυτή η ισηµερινή ανοµβρία εξέλειψε µε τον κατακλυσµό αργότερα. η κλίση του άξονα της Γης βρισκόταν περίπου στα 2/3 της µεγίστης.533 π. ο Χριστός σταυρώθηκε στις 7 Απριλίου του έτους 30 µ. ο άξονας περιστροφής του πλανήτη ήταν κάθετος µε την εκλειπτική. Κάθε 26. η Γη είχε ακριβώς την αντίστροφη κλίση και οι εποχές στα δύο ηµισφαίρια ήταν αντεστραµένες. Όµως στα 26. Εάν αφαιρέσουµε τα 33 έτη πέφτουµε ακριβώς στις 7 Απριλίου του 4 π. ενώ στην περιοχή της Μεσοποταµίας καθώς και σε ολόκληρη την ισηµερινή ζώνη επικρατούσε ανοµβρία λόγω σκιάς του δακτυλίου. το 5 π.) όταν ο άξονας άρχισε να κλίνει εµφανώς προς την σηµερινή θέση οι εποχές άρχισαν να εντείνονται. ήτοι σε µια χώρα εγγύτερα του Ισηµερινού ήταν ηπιότερη.χ. και ήταν ηλικίας 33.000 περίπου έτη λοιπόν ο άξονας περιστροφής κάνει µία πλήρη κωνοειδή ταλάντωση όπως η σβούρα.Χ. Τότε όµως. ότι τάχα δηλαδή ο Χριστός δεν γεννήθηκε ∆εκέµβριο αλλά την άνοιξη επειδή τότε στη φάτνη τον υποδέχθηκαν βοσκοί προβάτων. περνάµε στό 1 π.Χ.Χ.Χ. Έπειτα. Εποµένως 26. αφού έτος «0» δεν υφίσταται. Εποµένως κατά το 5. και η Γη δεν σχηµάτιζε καµία γωνία ως προς το ηλιακό επίπεδο.5 ηµέρες.

. Μα και τα άτοµα είναι ένας λεπτός.2 από το εβραϊκό πρωτότυπο). Το χώµα είναι ένας λεπτός διαµερισµός από πετρώµατα. Τι είναι αυτό το «χώµα» που ο Θεός έλαβε από την γη και έπλασε τον άνθρωπο. Εσείς τι λέτε. Η πλάση του αφθάρτου ανθρώπου .. όχι όµως εδώ.28 Η Γη την εποχή του Αδάµ είχε τον άξονα περιστροφής της κάθετο προς το ηλιακό επίπεδο και οι εποχές του έτους ήταν ηπιότερες. κεφ. ή έστω παρόµοια χηµική σύσταση του χώµατος. ο λεπτότερος διαµερισµός της ύλης. Ο 138ος ψαλµός έγραφε «. 2.» γράφει ο ∆ανιήλ (κεφ. το ότι εδώ πρόκειται για την δηµιουργία του πρώτου και µοναδικού ανθρώπου στη Γη. «Και πολλοί εξ εκείνων οι οποίοι κοιµώνται εις τον κονιορτόν της γής θα εγερθούν. 2: Και έ π λ α σ ε ν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γής και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. ∆ιότι εάν δεχθούµε αυτό που η τετριµµένη θεολογία λέει.12. Εδώ ο Θεός πλάθει και δεν ποιεί. .όταν επλαττόµην κρυφίως και διεµορφωνόµην εις τα κατώτερα µέρη της γής».. φθαρτή ύλη. Όµως κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. εννοώντας βέβαια την διάπλαση του ανθρώπου στη µήτρα από τα στοιχειώδη µέρη. Έτσι εξηγείται η τοπική ανοµβρία στη Μεσοποταµία µέχρι τον κατακλυσµό. εδ. Ούτε γράφει «έπτυσε» ο Θεός και έκανε πηλό που µας έλεγαν στο σχολείο. «χώµα».Αδάµ. Μήπως έλαβε κοινό χώµα και το διεµόρφωσε σε άνθωπο. ένας «κονιορτός». Μα το χώµα δεν πλάθεται! Πλάθεται ο πηλός. Τι να έλαβε τελικά. Ή µήπως έλαβε τον ήδη υπάρχοντα φθαρτό άνθρωπο. Ο Θεός εδώ έλαβε ένα σύνολο από άτοµα φθαρτής ύλης. που γίνεται από χώµα και ύδωρ.. Είναι κονιορτοποιηµένα πετρώµατα. και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Γένεσις. τα µόρια και άτοµα της ύλης. ο οποίος αποτελείτο από αυτή τη «σκόνη». Τον έπλασε από «χώµα της γης». Η Γραφή αναφέρει την λέξη πηλό για τον άνθρωπο σε άλλα µέρη. Ο δακτύλιος που είχε σχηµατιστεί από πτώση αστεροειδούς τότε που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι υπήρχε και µέχρι τον κατακλυσµό του Νώε και σκίαζε την ισηµερινή περιοχή της Γης. του Αδάµ από τον οποίο κατόπιν προέκυψε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. τότε το σώµα µας όφειλε να έχει την ίδια. ∆ιαµορφώνει. Εδώ όµως ύδωρ δεν αναφέρεται. ήτοι άτοµα της ύλης. Εποµένως η φράση «χούν από της γής» µάλλον θα πρέπει να ερµηνευθεί ως «φθαρτή ύλη» σε λεπτότατο διαµερισµό. 7. µετασχηµατίζει και δεν δηµιουργεί αυτόν. σκόνη.

(Ησαϊας κεφ. Λίθος. Αν πράγµατι η Γένεση κυριολεκτούσε. Το περίεργο όµως είναι ότι. ενώ στους ζώντες οργανισµούς και τον άνθρωπο ορισµένα στοιχεία βρίσκονται σε µεγάλη αναλογία.Χ. αλλά τον εποίησε µόνον κατ’ εικόναν Θεού. και µε αυτόν έπλασε τον Αδάµ. εδ. ο Θεός διοχετεύει πνεύµα. Άλλωστε η Γραφή βρίθει από συµβολισµούς. Εδώ όµως συµβαίνει το α ν τ ί θ ε τ ο. Τώρα όµως ο άνθρωπος α ν α β α θ µ ί ζ ε τ α ι και λαµβάνει πνοή ζωής.29 Το χώµα και γενικότερα το έδαφος αποτελείται κατά 97% από ανόργανες ενώσεις. Ο Θεός πάντοτε διέπεται από την Θεία οικονοµία. ότι «…η δέ πέτρα ήν ο Χριστός». Όµως το ότι τόσο τα ζώα όσο και ο άνθρωπος εβίβρωσκον. Μέσα στο σώµα το οποίο έχει ήδη µεταπλάσει σε άφθαρτο. Ότι πράττει το πράττει µε το λιγότερο δυνατό «κόστος». ο γενόµενος εις κεφαλήν γωνίας». γιατί πολλοί νοµίζουν ότι ο Θεός έπτυσε στο χώµα και έκανε πηλό. τότε το χώµα. ήτοι πνεύµα το οποίο δεν ποιείται. που οι κυριώτερες είναι:  Υλικό Άµµος Άργιλος Ασβεστόλιθος Χηµικός τύπος SiO2 (∆ιοξείδιο πυριτίου) ΑlSiO(OH) Fe(OH)2 CaCO3 (Aνθρακικό ασβέστιο) Βασικό στοιχείο . ενώ για τον άνθρωπο δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός έπτυσε στο χώµα. Γράφει ο απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους Α΄ επιστολή. Άρα αυτό το «χώµα της γής» από το οποίο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο είναι συµβολικό. έκανε πηλό και τον έθεσε στα µάτια. κάλιο.004 = 7. εδ. Τον θνητό άνθρωπο! Μη λησµονούµε ότι χρονικά βρισκόµαστε στό 5. αλλά εµφυσσάται. Βράχος. (άζωτο.004%. «Χώµα» σηµαίνει ύλη. Όχι νερό. Λάθος. (Ιωάννης κεφ. φαίνεται ότι και ο θνητός άνθρωπος είχε µέχρι τότε «ψυχήν ζωής». αλλά το πνεύµα του ήδη υπάρχοντος ανθρώπου το οποίο ο Θεός έφερε εντός Του. Κοντολογής. αλλά συµβολικά.6). Ειδικότερα. αν και τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε υψηλή αναλογία στο χώµα. Αν ήταν λοιπόν να λάβει κάποιο υλικό για να το πλάσει σε άνθρωπο. θα έπρεπε τουλάχιστον η αναλογίες των στοιχείων χώµατος και ανθρώπου να είναι παραπλήσιες. Θα ελάµβανε έναν έτοιµο «χοϊκό» θνητό άνθρωπο και όχι χώµα για να το µετατρέψει σε άφθαρτο. Εφ’ όσον λοιπόν ο Χριστός. καθώς και οι Πράξεις των αποστόλων (κεφ.µέταλλο Πυρίτιο Αργίλιο – πυρίτιο – σίδηρος Ασβέστιο Στο έδαφος ανευρίσκονται σε µικρότερα ή ελάχιστα ποσά όλα τα χηµικά στοιχεία της Φύσεως. νάτριο. αλλά στον εκ γεννετής τυφλό. το ανθρώπινο σώµα περιέχει ίχνη πυριτίου (Si) και αργιλίου (Al).512 π.51. .000 φορές περισσότερο του άνθρακα! Πώς λοιπόν ο άνθρωπος είναι από χώµα. να είσαστε σίγουροι ότι θα ελάµβανε το πλέον εγγύτερο προς τούτο. ο άνθρακας που είναι το βασικότερο στοιχείο του σώµατός µας. θείο. η αναλογία του στον στερεό φλοιό της Γης είναι µόλις 0.4. ηυξάνοντο και επληθύνοντο οµοίως. Μέχρι τώρα στα ζώα ο Θεός είχε χορηγήσει «ψυχήν ζωής». φώσφορος. και δεδοµένου εκείνου του εδαφίου του Εκκλησιαστή που έγραφε ότι εις ουδέν υπερτερεί βιολογικά ο άνθρωπος από το ζώο. Και τώρα ο άνθωπος εγένετο εις ψυχήν ζώσαν. ο Θεός συµβολίζεται µε λίθο. Αυτό που έγινε εδώ για πρώτη φορά στην Ιστορία του παρόντος Σύµπαντος είναι η χορήγηση της α φ θ α ρ σ ί α ς. ήτοι ο ακρογωνιαίος λίθος που οι Ιουδαίοι απέρριψαν. ενώ του πυριτίου 28%. και καθίσταται πνευµατικός. στο έδαφος βρίσκονται σε ίχνη. ο Θεός έλαβε θνητό άνθρωπο και τον µετέπλασε σε άφθαρτο. Πέτρα είναι ο Χριστός. Όχι βέβαια κυριολεκτικά.1).11) για τον Ιησού ότι «…ούτος εστίν ο λίθος ο εξουθενωθείς υφ’ υµών των οικοδοµούντων. «…Και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής…». Προσέξτε. µεταβιβάζεται απ’ το «στόµα» του Θεού. Αντίθετα. Η Γένεση αναφέρει µ ό ν ο χώµα. και ότι ο άνθρωπος αποδεδειγµένα υπήρχε εδώ και 3 µε 4 εκατοµµύρια χρόνια. χλώριο). ως «λεπτότερες πέτρες» τι µπορεί να συµβολίζει. διοχετεύεται. Όχι Άγιο Πνεύµα. (Έχει σηµασία αυτό). που δηλώνει ζωή στον υπερθετικό βαθµό της. Αυτό σηµαίνει ότι το πυρίτιο στο χώµα είναι 28 : 0.9. πέτρα και βράχο. όχι του οποιουδήποτε τυφλού. εδ. Ο Ησαϊας πάλι Τον προλέγει ως βράχο: «…Παρατηρήσατε τον βράχον από τον οποίον απεκόπητε και το λατοµείον από το οποίον ελατοµήθητε». ήτοι ολόκληρη την άυλη οντότητα του ανθρώπου σε αυτό.

Μόνον υλικά όντα µε ανθρώπινη µορφή δύνανται να εµφυσούν πνοή σε κάτι το υλικό. Γιατί και εδώ λοιπόν που πρόκειται σχεδόν για το ίδιο πράγµα . Μα οι άνθρωποι δεν είναι πράγµατα οµοειδή. την υλική υπόσταση του φαινοµένου. Απλά. και ποτέ ο απόστολος δεν θα χαρακτήριζε έτσι τον άνθρωπο. Εποµένως η σύνταξη της προτάσεως υποκρύπτει ότι άλλο αντικείµενο δηλώνει η λέξη «άνθρωπος» την πρώτη φορά. και όχι τον «χούν της γής» που αποτελεί τον προσδιορισµό αυτού. ή υπάρχει και ζει. Εκείνη η αφθαρτοποίηση . εν ριπή οφθαλµού εν τη εσχάτι σάλπιγγι». γράφει ο απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους Α΄ επιστολή (κεφ. ∆ηλαδή πριν η ψυχή του δ ε ν ήταν «ζώσα». ένα πήλινο άγαλµα ή ένα «ξόανο». ή δεν υπάρχει. ο Θεός να µην ευρίσκετο «εν σώµατι αρχαγγέλου». Έτσι έγινε και εδώ µε την πλάση του ανθρώπου. Όµως η ίδια πρόταση στο δεύτερο σκέλος της (µετά το κόµα) αναφέρει το αντικείµενο «άνθρωπος» δεύτερη φορά. πράγµα ανεπίτρεπτο γραµµατικά. αθάνατο και του εγκατέστησε ολόκληρη την οντότητα που έχει. Ας δούµε πάλι ολόκληρο το εδάφιο: 7. η οποία θα γίνει «εν ριπή οφθαλµού». ο πρώτος στην πρόταση είναι ο θνητός και ο δεύτερος ο άφθαρτος. Έχουν όνοµα Θεού και προσωπικότητα.αλλαγή του σώµατος των ανεστηµένων νεκρών θα γίνει «εν ατόµω. Ύστερα. και µάλιστα µε πρόσωπο. τότε έχουµε και άλλα δυσεπίλυτα προβλήµατα.αν όχι και ακριβώς -. εδ. Ο φθαρτός άνθρωπος έγινε τότε άφθαρτος όπως µέλλει να ξαναγίνει.15. που σηµαίνει ότι τώρα εγένετο. την α θ α ν α σ ί α. (1) και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.52). Ενώ η ψυχή η ζώσα φέρει ολόκληρη τη ζωή. τα δύο γραµµατικά υποκείµενα ήσαν όντως δύο διαφορετικά Θεία Πρόσωπα. την φύση. • Πώς ένας άσαρκος Θεός ενεφύσησε πνοή ζωής. Τώρα όµως τι διαφορά υφίσταται µεταξύ των δύο αυτών «ανθρώπων». Θυµηθείτε την ανάσταση και αφθαρτοποίηση των νεκρών που θα γίνει «εν φωνή αρχαγγέλου». Εδώ πολύ σωστά τα αντικείµενα βρίσκονται συντεταγµένα. και άλλο την δεύτερη. Η ψυχή.. που τώρα ως άφθαρτο θα την φιλοξενεί αιωνίως. «Ατοµικά» που λέµε εµείς σήµερα. Τον έκανε άφθαρτο. πριν η ψυχή εκείνη γίνει «ζώσα». Αφορά το σώµα. Κανονικά έπρεπε να λέει «έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον… και εγένετο ούτος εις ψυχήν ζώσαν». ψυχή που είχε µέχρι τώρα. προσωπικότητα! Τι πρόσωπο µπορεί να έχει ένα νεκρό κουφάρι. δια του οποίου ως τέλειος Θεός αλλά µε ανθρώπινο πρότυπο θα µπορούσε να εµφυσήσει πνοή. δηλαδή ήταν ή δ η άνθρωπος. υποδηλώνοντας την αιώνια ζωή. Τι σηµαίνει «εν ατόµω». Εκεί όπως είδαµε.. Έλαβε τον άνθρωπο και τον µετέπλασε σε ά λ λ ο ν άνθρωπο. Εάν τα πράγµατα δεν είναι έτσι και θεωρήσουµε ότι τώρα πρωτοδηµιουργείται ο άνθρωπος. αφού αυτή ως άυλη οντότητα είναι φύσει αθάνατη. εάν τα πράγµατα δεν είναι έτσι αλλά όπως τα ξέραµε. ακαριαία.. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο και εµφυσσά σε α υ τ ό ν πνοή ζωής. το ον στο οποίο αναφέρεται ήταν «ο άνθρωπος». Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γής και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Ήταν ο Υιός που εποίησε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα Πατρός. Και τώρα ζει πραγµατικά σε όλο το πλάτος της υπάρξεώς του ο άνθρωπος. Εάν τώρα αναλογιστούµε την κλασσική θεολογική ερµηνεία. το πνεύµα και όχι το «ψυχθέν πνεύµα». Σηµαίνει ατοµική . Βέβαια η αθανασία δεν αφορά την ψυχή. Μοιάζει η πρόταση µε εκείνη που είδαµε πριν που έγραφε «εποίησεν ο Θεός… κατ’ εικόνα Θεού». Κι επειδή η διαφορά τους είναι ασύγκριτη. Σε ποιά υλική υπόσταση έδραζε ο Θεός. . Άρα η φράση «εν ατόµω» δηλώνει τον τρόπο µεταβολής. Ψυχή ζωής είναι η ψυχή που έχει ένα µέρος της ζωής.. ∆ιότι άλλο σηµαίνει «ψυχή ζωής» και άλλο «ψυχή ζώσα».πυρηνική αντίδραση των ατόµων της ύλης του σώµατός µας. εντός ελαχίστων msec. αφού από απλός σαρκικός και θνητός άνθρωπος που ήταν τώρα µετασχηµατίστηκε σε αληθινό υιό Θεού. Τον άνθρωπο που ήταν «χούς από την γήν». νεκρός: «. η πρόταση εκλαµβάνει τον δεύτερο ως «κάτι άλλο». τότε οφείλουµε να παραδεχθούµε ότι πριν ο Θεός του εµφυσήσει πνοή ζωής. Μα νεκρή ψυχή δεν νοείται.Και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Τούτο φαίνεται και συντακτικά: Τι έπλασε ο Θεός. (2) Προσέξτε την πρόταση στο πρώτο της σκέλος: «Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον… και ενεφύσησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής…».30 Τώρα ο Θεός εποίησε τον άνθρωπο και καθ’ οµοίωσιν. αν όχι σε κάποιο επιτεταγµένο άφθαρτο ον. εννοώντας «ένας προς έναν». εκείνος δεν είχε ζωή και ήταν άψυχος.

Γράφει ο απόστολος Παύλος: «. ο µη ενσαρκωθέντας ακόµη Ιησούς Χριστός. τότε υπάρχει αντίφαση. «δι ού τα πάντα εγένοντο». ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ’ ουρανού» (προς Κορινθίους Α΄επιστολή κεφ. Όµως όπως θα διαπιστώσουµε. Μα εδώ είπαµε ότι δεν ποιεί..508 χρόνια και ενδιάµεσα αυτών δεν υπήρξαν άλλοι άνθρωποι. Εάν επρόκειτο εδώ για έναν άνθρωπο. τότε προκύπτει πρόβληµα. Είναι ο Θεός Λόγος. όλο και επικεντρώνει τον «φακό» της περιγραφής. Ο Θεός θέλοντας να φθάσει στον έναν άφθαρτο άνθρωπο που ξέπεσε. Ο Θεός – Υιός έλαβε κάποιους ήδη υπάρχοντες υλικούς ανθρώπους και τους µετέτρεψε σε αφθάρτους. ύστερα στο φθαρτό ανθρώπινο είδος. Από ολόκληρο το Σύµπαν στην αρχή... Εάν αυτά τα δύο γεγονότα δεν είναι διαφορετικά. και µάλιστα Εκείνο που δύναται να εµφυσήσει δια του «στόµατος». ότι πρόκειται για διπλή διήγηση της δηµιουργίας του ανθρώπου.22). Φυσικά δεν έγιναν όλοι οι άνθρωποι της Γης άφθαρτοι τότε. και αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι αυτά τα δύο γεγονότα είναι διαφορετικά. όπου εκεί δεν επρόκειτο για έναν άνθρωπο.47). Όπως διαπιστώνουµε. και τώρα στους αφθάρτους. Εάν εδώ κάποιος εκλάβει κατά λέξιν τα γεγραµµένα. Στην ποίηση του ανθρώπου ο Θεός είπε «Ποιήσωµεν» και στην πράξη εποίησεν κατ’ εικόναν Θεού. αλλά πλάθει τον «άνθρωπο». Όµως ο Αδάµ ήταν ο αρχηγός εκείνου του συνόλου των αφθάρτων που έπλασε τότε ο Θεός. Πρόκειται όµως για σύνολο και όχι για έναν µοναδικό άνθρωπο όπως θα δούµε σύντοµα. Να λοιπόν που ο Αδάµ δεν ήταν κυριολεκτικά ο πρώτος άνθρωπος. Ας σηµειωθεί εδώ ότι ακόµη δεν έχει αναφερθεί το όνοµα «Αδάµ». Εάν εδώ κάποιος εκλάβει αυτά τα δύο γεγονότα ως ένα. ∆ιότι η «Εύα» θα δούµε ότι έγινε µετά τον Αδάµ εκ της πλευράς αυτού. Αρχικά το παρατηρεί σε µικρή µεγέθυνση. Τώρα όµως το θήλυ δεν αναφέρεται στην πλάση του «ανθρώπου». Εκεί πλέον βλέπει τα µεµονωµένα κύτταρα που τον ενδιαφέρουν. Ο Χριστός που µετά την ανάστασή Του ενεφύσησε στους µαθητές λέγοντάς τους « . εδ. αλλά ο πρώτος άφθαρτος άνρωπος. ύστερα στην µεγαλύτερη. όλοι αυτοί του αφηγητικού περιθωρίου σε κάποια εδάφια «ξεπροβάλλουν» έτσι ξαφνικά και από το «πουθενά» και προβληµατίζουν τον µελετητή και κάθε έξυπνο αναγνώστη. Εδώ βέβαια είναι δικαιολογηµένη η σύγχιση που επικρατεί ανά τους αιώνας. Οι υπόλοιποι που διαβάζουν τις Γραφές έτσι επιπόλαια και φευγαλέα δεν φθάνουν.31 • • • Εδώ στην πλάση του ανθρώπου ο Θεός είναι ένα Πρόσωπο και όχι τρία όπως ήταν πριν κατά την ποίησή του.20. τον Αδάµ. όπως και ο Χριστός αποτελεί τον Αρχηγό της πίστεώς µας. (Χ400) και τέλος στην µέγιστη (Χ1000). τότε µόνο δύο άνθρωποι υπήρξαν στη Γη µεταξύ του Αδάµ και του Χριστού! ∆ηλαδή επί 5.15. επειδή δεν αποτελούν κρίκο στο γενεαλογικό δένδρο του Θεανθρώπου. Έτσι συµβαίνει και εδώ.Λάβετε Πνεύµα Άγιον». η Γραφή συνεχώς εστιάζει στα γεγονότα. τίθενται µοιραία στο περιθώριο. διότι αµέσως µετά η Γένεση αναφέρεται στον Αδάµ. Κι αυτοί δυστυχώς είναι οι πολλοί. Και πού είναι το «θήλυ». όπως και ο βιολόγος που παρατηρεί στο µικροσκόπιο ένα δείγµα. Μα στο 1ο κεφάλαιο ο Θεός εποίησεν ευθύς εξ αρχής τον άνθρωπο άρσεν και θήλυ και τους ευλόγησε συγχρόνως µε εκείνο το «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε». ήτοι ένα πρόσωπο. τον Αδάµ.Ο πρώτος άνθρωπος εκ γής χοϊκός. δηλώνοντας έτσι την συµµετοχή ολόκληρης της Τριάδος. (Ιωάννης κεφ. και δη ο αρχηγός κάποιων. . Και καθώς εστιάζει. εδ. εάν δηλαδή αρκεσθεί σε εκείνο που οι θεολόγοι λένε. Τι αντίφαση είναι αυτή. Τώρα πάλι και κάτω από το ίδιο πνεύµα η Γραφή κάνει χρήση της λέξεως «άνθρωπος». ενώ τα υπόλοιπα. ούτε θα φθάσουν ποτέ στο επίπεδο να ανακαλύψουν έστω αυτά τα κραυγαλαία πράγµατα. µοιραία θέτει στο περιθώριο τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι µη αφθαρτοποιηµένοι τίθενται στο περιθώριο της αφηγήσεως. (Χ100). «Ο άνθρωπος» που αναφέρει εδώ έχει ακριβώς την ίδια έννοια µε εκείνον του 1ου κεφαλαίου. µιά πίστη που περιλαµβάνει δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Τι συνέβη λοιπόν εδώ τελικά. τότε γιατί δεν τον ονοµατίζει εδώ. εστιάζει στη Γη. τόσο σε εµάς.. κάνει «ζούµ» στα γεγονότα.. Τώρα όµως στην πλάση του ανθρώπου ενεργεί ένα Πρόσωπο. αν και υπάρχουν.. Φυσικά εδώ το Θείο Πρόσωπο είναι ένα. αλλά για το ανθρώπινο γένος. όσο και στις Γραφές.

Και φυσικά. Ο Θεός µε κάποιο τρόπο και κάποια κριτήρια «καθάρισε» την περιοχή από όλους τους ασεβείς ανθρώπους των προαδαµιαίων πολιτισµών. 8. Αρχικά προετοιµάζουµε τον τόπο. άρα η ζητούµενη «οικία» θα πρέπει να είναι η δική Του οικία! Πού «µένει» ο Θεός. Όχι τελείως. 2: Και ε ν ε φ ύ τ ε υ σ ε ν κύριος ο Θεός π α ρ ά δ ε ι σ ο ν εν Εδέµ κατά ανατολάς και έθετο εκεί τον άνθρωπον. ούτε έχουν γενετικές ορµές. όλοι τους άνδρες και «ευνούχοι». και αγιάζων τους επί σοί πεποιθότας. Και σήµερα ισχύει το ίδιο. αλλά ο ίδιος ο κήπος. επειδή δεν Τον αναγνωρίζουν ως ∆ηµιουργό τους. Ενώ ο αγρός δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει οικία. Γένεσις. µία κυβική πόλη.32 3. που ως όντα άφθαρτα δεν αναπαράγονται.. . Όπως αντίστοιχα φυτεύουµε εµείς τα δένδρα και τα φυτά σε έναν περίφρακτο τόπο. Προσέξτε που ο Θεός έθεσε εκεί «τον άνθρωπον όν έπλασεν». ο Θεός τους εγκαταλείπει. τον σπέρνουµε και τον περιφράσσουµε. και όχι τον Αδάµ. Κι εµείς δεν αγαπάµε τόσο. Γι’ αυτό και ο «κήπος της Εδέµ» που οριζόταν από τέσσερις ποταµούς επάγει την σκέψη µας σε ένα περίπου τετράγωνο. και ύστερα από κάποιο χρονικό διάστηµα ο κήπος µας αποδίδει ότι εµείς σπείραµε. σώµατα άφθαρτα όπως των αγγέλων. Ακόµη το όνοµα αυτό δεν έχει αναφερθεί. προαύλιο της οικίας Του που προκαλούσε την ευχαρίστηση. Κάπως έτσι θα πρέπει να έγινε και µε αυτόν τον Θεϊκό «κήπο».. αναβάθµισε γεωλογικά την περιοχή. Εκείνοι οι άφθαρτοι στη Γένεση είχαν όλοι τους µορφή ανδρική. Τον καθαρίζουµε από τα ζιζάνια. εξ αιτίας των πράξεων των ανθρώπων. δεν νοείται κήπος χωρίς «οικία».». Όχι τους Βουδιστές. Η Θεϊκή «οικία» είναι εκείνη που η Αποκάλυψη αναφέρει ως την άνωθεν Νέα Ιερουσαλήµ. Και τώρα προσοχή. τον ανασκάπτουµε. Φαίνεται δηλαδή ότι οι άλλοι τόποι δεν ήσαν και τόσο ευχάριστοι τότε στον Θεό. ευχαρίστηση. όσο αγαπάµε εκείνους που µας σέβονται και µας αγαπούν. Εδέµ: Σηµαίνει τρυφή. Εποµένως «παράδεισος εν Εδέµ» σηµαίνει ένας κήπος. ∆ιότι εφόσον αυτόν τον «κήπο» τον εφύτευσε – ενέβαλλε ο Θεός. Τόποι που η Τριαδική Θεότητα δεν λατρεύεται. Είναι αυτό ρατσισµός. ένας «κυβικός οίκος» τριών διαστάσεων προβαλλόµενος στη Γη. τον ποτίζουµε κατά περιόδους και τον επιβλέπουµε. αναψυχή. ήτοι εκείνη την οµάδα των αφθάρτων. Κι εµείς οι άνθωποι θα κάναµε το ίδιο µε ένα από τα παιδιά µας όταν εκείνο ήταν αποστάτης και δεν αναγνώριζε την πατρότητα του φυσικού γονέα του. ορίζει στην επιφάνειά της ένα γεωδεσικό τετράγωνο. ούτε περίφραξη. Τι κάνουµε όταν φυτεύουµε. «Ο άνθρωπος» εδώ είναι σύνολο αφθάρτων. τότε έ θ ε σ ε τον άνθρωπο που έπλασε. η οποία αποτελείται από άφθαρτη ύλη. Μόνο αυτούς.. κεφ. ∆εν µισούµε τους άλλους. Πού είδε ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εκείνον τον θρόνο στον οποίο εκάθητο ο Θεός. έτσι έγινε κι εδώ από τον Θεό κάπου επί της Γης. Κήπος είναι ένας περίφρακτος χώρος στην επιφάνεια της γης. Παράδεισος: Η λέξη αυτή προέρχεται από την Περσική λέξη paradez που σηµαίνει κήπος.. γιατί οι λέξεις εδώ. είναι εξόχως σηµαντικές. και όταν ο τόπος ήταν έτοιµος. Οι κήποι πάντοτε αποτελούν τον περίβολο κάποιας οικίας που βρίσκεται συνήθως εντός αυτών.220 χιλιόµετρα και δεν είναι διαστηµόπλοιο! Αυτήν όµως θα την µελετήσουµε λίγο αργότερα. την περιέφραξε µε εκείνους τους ποταµούς. Ενεφύτευσεν: Αυτός ο κήπος «εφυτεύθη». ενώ δεν υπάρχει ακόµα το θήλυ σε άφθαρτη µορφή. αλλά σε έναν µεγάλο βαθµό. Ισλαµιστές ή αθέους. Ο παράδεισος. υπήρχε από το προηγούµενο άφθαρτο Σύµπαν. Λέει στην Κυριακάτικη Θεία λειτουργία εκεί κατά το τέλος ο ιερέας: «Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε. Πού πήγε ο Χριστός µετά την ανάληψή Του στον ουρανό. αλλά και δεν τους αγαπάµε όπως τους φίλους ή τους συγγενείς µας. σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονοµίαν σου. µόνο τους χριστιανούς ευλογεί αυτός ο Θεός. Είναι άλλωστε γνωστή η έκφραση «ο κήπος της Εδέµ». ∆εν Του είναι όλοι οι τόποι ευχάριστοι. εκείνο δηλαδή του «κήπου» της. όπως συµβαίνει και µε τους αγγέλους. αλλά φυσική συνέπεια. Η λέξη λοιπόν αυτή και µόνο πρέπει να µας προβληµατίζει. αν και απλές. όν έπλασεν. Όχι µε δένδρα. Πάντως. Είναι µία «κυβική πόλη» όπως θα δούµε. Ποιά και που ήταν αυτή η «οικία». Και δεν είναι αυτό ρατσισµός. έχει ακµή 2.

Εάν αυτό δεν έγινε στην Εδέµ. Εµάς βέβαια τούτο µας πονάει. Και αν φθάσετε να τον διώξετε. ενώ οι άλλοι όχι. Όχι οι γείτονες και όλος ο κόσµος. Εποµένως ετέθη. ∆εν το καταλαβαίνετε. ∆ιότι κάποια στιγµή ως οδηγοί θα αποθρασυνθούµε και θα περάσουµε σε µεγαλύτερες και σοβαρότερες παραβάσεις. Όχι ότι εµείς είµαστε πιο καλοί. Άγονται δηλαδή από αυτόν τον Θεό. οι χριστιανοί. Είσαστε ρατσιστές. δικέ µας Πατέρα. ο εν τοις ουρανοίς. εκείνους και ο Κύριος ευλογεί. Ποιός το έκανε ποτέ αυτό. ∆εν αποπαιδίζονται. Το κάνετε. Ρατσισµός. ή δεν το κάνουµε ποτέ. αλλά ο στοργικός Πατέρας βλέποντας πιο µακριά από τα παιδιά. Αν επιπλέον η εταιρεία προβλέπει φύλακες. αυτό δεν σηµαίνει ότι παραγράφονται αυτόµατα και τα αδικήµατα. που όµως δεν εκπίπτουν από την οικογένεια. Οι άλλοι όµως που δεν θεωρούν Πατέρα τους αυτόν τον Θεό που βρίσκεται εν τοις ουρανοίς. Ο δίκαιος είναι υποχρεωµένος να επιβάλλει την ποινή που προβλέπεται.. ε. Τώρα εάν λόγω αγάπης δεν την επιβάλλει άµεσα. αλλά Πάτερ ηµών. στην Νέα Ιερουσαλήµ! Εκεί έγιναν και οι γίγαντες από τους «υιούς του Θεού» όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Βαρούχ: . Ο υιός και η κόρη σας είναι η οικογένειά σας και οι κληρονόµοι σας. αλλά προέχει ο συνετισµός. Μόνον οι χριστιανοί αποτελούν «λαό και κληρονοµίαν» Του. Η δική µας ασφάλεια είναι αυτός ο Θεός. τούτο δεν σηµαίνει ότι είµαστε ελεύθεροι να διαπράττουµε παραβάσεις..». Ο άνθωπος αυτός ε τ έ θ η και δεν εποιήθη στη Γη: «Γνωρίζεις τούτο από παλαιόθεν αφ’ ότου οι άνθρωπος ετέθη επί της γής» γράφει το βιβλίο του Ιώβ (κεφ. θα αποτελούµε πιο εύκολη λεία. Εκείνον που επιβαίνει των παλαιοτάτων ουρανών όπως είπαµε. Εάν λοιπόν η αγάπη σας ξεχειλίζει τόσο. ήτοι σε όλους τους «ουρανούς».20. Εµάς θα χτυπήσουν πρώτα και ύστερα τους ασφαλισµένους. αυτό είναι άλλο ζήτηµα.33 Αυτοί είναι «ο λαός» και «η κληρονοµία» Του. Όσοι Τον ευλογούν. Και όταν έλθει εκείνη η µοιραία ώρα.. και τότε µπορεί να συµβεί το µοιραίο. τότε τελειώσατε κατά πάντα και δια πάντα. αλλά διότι έχουµε την προστασία που εκείνοι δεν έχουν. τότε θα αποζηµιωθούµε. να αλλάξετε δηλαδή πίστη. Ξεκινάµε την Κυριακή προσευχή λέγοντας «Πάτερ η µ ώ ν. δώστε σε όλους αυτούς την περιουσία σας! Μα είναι αυτό δυνατόν.. Ο κακός χριστιανός τιµωρείται συνετιστικά. ∆ιότι ο Θεός εκτός από Αγάπη είναι και ∆ικαιοσύνη. όταν ό µη γένοιτο συµβεί κάτι. τότε αποφεύγουµε και τα δυσάρεστα συµβάντα. Υπάρχουν και «κακά παιδιά». Όσο διατηρούµε το συµβόλαιό µας µε την εταιρεία. ούτε καν στον πλανήτη Γη. Εάν όµως ακυρώσουµε το συµβόλαιό µας. Είναι σαν µία ασφάλεια ζωής που κάνουµε. όλοι εκείνοι δεν ευλογούνται όπως εµείς. ας µη το ξεχνάµε αυτό. άρα δεν επλάσθη εκεί! Κάπου αλλού έγινε η «πλάση» . τότε βάλτε όλο τον κόσµο στο σπίτι σας και θρέψτε τον όπως τα παιδιά σας. Θα τα πληρώσουµε όλα εµείς.διαµόρφωση του θνητού ανθρώπου σε άφθαρτο και όχι στον «κήπο». τότε θα δείτε την ανοησία που κάνατε. Το ότι σήµερα ζούµε στην εποχή της χάριτος. δεν σηµαίνει ότι είµαστε όλοι καλά παιδιά. που νοµίζετε ότι επλάσθη ο άνθρωπος. ούτε όµως και τους καταράται.4). οι συνέπειες θα είναι όλες δικές µας. Και µόνον αυτοί οι ευλογούντες Αυτόν αγιάζονται. Το ότι υπάρχει ανοχή της τροχαίας στις µικροπαραβάσεις των οδηγών. εδ. ενώ οι αλλόθρησκοι απλά τιµωρούνται ως απόρροια της ∆ικαιοσύνης Του. πολλές φορές κάνει χρήση βίας για να τα συνετίσει. δηλαδή επί της Γης! Εσείς πού λέτε να διαπράχθηκε ένα τόσο σηµαντικό έργο. Τους άλλους δεν τους ευλογεί. ή συνεπαγωγή.. Επλάσθη στον «οίκο» Του. αγιασθήτω το όνοµά σου. «Ο ευλογών τους ευλογούντας σέ Κύριε. Γι αυτό και βλέπουµε να συµβαίνουν αλλού µεγάλες καταστροφές µε πάµπολλα θύµατα σε λαούς µη χριστιανικούς. έτσι συµβαίνει και µε εµάς τους χριστιανούς όταν παραβαίνουµε τον Θείο νόµο. Όχι απλώς Πάτερ.. Απλά µένει πιο αδιάφορος.µετάπλαση . εάν µπορούν. τότε εάν θα µας συµβεί κάτι. Κι επειδή οι κλέφτες θα γνωρίζουν ότι είµαστε ανασφάλιστοι. Τι αξιώσεις έχουµε λοιπόν εµείς από τον Πατέρα µας Θεό. ∆ιότι όπως σε ένα κράτος οι πολίτες που παραβαίνουν τον νόµο πρέπει να τιµωρούνται. εµπιστοσύνη σε Εκείνον βλασφηµώντας το Πνεύµα Του το Άγιο.». Βέβαια κι εµείς που ανήκουµε στην δική Του οικογένεια. δηλαδή Πατέρα µας. Εάν δεν εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας στον «Ασφαλιστή» σας. ∆ιότι µόνοι τους οι άλλοι αφίστανται από Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός. ε ά ν θα µας συµβεί κάτι. Ο Θεός λοιπόν έθεσε τον άνθρωπο που έπλασε στον παράδεισο εν Εδέµ.

Ού τούτους εξελέξατο ο Θεός (=δεν τους εξέλεξε γιατί έγιναν από βιασµό της βουλής Του). αλλά στο ανατολικό τµήµα της «Εδέµ». τότε γιατί να είναι παράξενο που ο Θεός έλαβε «τον άνθρωπον χούν εκ της γής».. Ενώ ο «κήπος». ο µαύρος. ∆ιότι εκείνος που θα έλθει να κηρύξει «το ευαγγέλιο» στις µέρες µας. .34 24. απώλοντο δια την αβουλίαν αυτών. ενώ περαιτέρω ακρίβεια δεν χρειάζεται εδώ. ουδέ οδόν επιστήµης έδωκεν αυτοίς. Και εξανέτειλεν ο Θεός έ τ ι (=ακόµη. Εάν ο τµηµατάρχης ή ο ανώτερος υπάλληλος που έχει κάποια διοικητική θέση και ελευθερία δύναται να κάνει χρήση των µηχανισµών της εταιρείας του. Οι δύο ποταµοί. Ούτος ο κυλών πάσαν την γήν Αιθιοπίας. όπως δείχνει και η Γένεση: 9. Ούτος ο (ποταµός ο) κυλών πάσαν την γήν Ευιλάτ (ή Αβιλά). εδ.22). για να καταστήσουν τους αρνητές τους αναπολόγητους όταν έλθει ο Αντίχριστος. (Μάρκος κεφ. Πού ήταν όµως αυτός ο παράδεισος επί της Γης. ήτοι τον πήρε φθαρτό από τη Γη και τον µετέθεσε στον Οικο Του για να τον µεταπλάσει σε άφθαρτο. επιπλέον) εκ της γής (εκείνης) πάν ξύλον ωραίον εις όρασιν και καλόν εις βρώσιν και το ξύλον της ζωής εν µέσω τω παραδείσω. επιστάµενοι πόλεµον. Και όνοµνα τω ποταµώ τω δευτέρω Γηών. 3: Ώ Ισραήλ.4. Η γεωγραφική περιοχή του παραδείσου ήταν σίγουρα στη σηµερινή Μεσοποταµία. και απώλοντο παρά το µή έχειν φρόνησιν. Γηών και Φισών χάθηκαν µε τον κατακλυσµό. η προβολή της ουράνιας Νέας Ιερουσαλήµ. της ευχαριστήσεως. Εκεί µάλλον θα βρισκόταν το Θείο Βήµα. ο «κήπος» βρισκόταν στην σηµερινή Μεσοποταµία. Εάν λοιπόν οι «υιοί του Θεού» ως άφθαρτα δηµιουργήµατα έκαναν κάτι τέτοιο. εκεί ού έστιν το χρυσίον. Σύµφωνα µε όλους τους ερευνητές. Άρα τότε υπήρχαν µαύροι!) 14. 28. «Και ενεφύτευσεν κύριος ο Θεός παράδεισον εν Εδέµ κατά ανατολάς». 11. ο τόπος της τέρψεως. Το δέ χρυσίον της γής εκείνης καλόν. στην Νέα Ιερουσαλήµ. αλλ’ ίνα έλθη εις φανερόν». ούτε η πιο προηγµένη επιστηµονική φαντασία δεν θα φθάνει για να αποδόσει τα όσα έγιναν και θα γίνουν! ∆ιότι όπως και ο Κύριος µας έχει υποσχεθεί. οι ονοµαστοί οι απ’ αρχής (=πρό κατακλυσµού). ως µέγας ο οίκος του Θεού και επιµήκης ο τόπος της κτήσεως (ιδιοκτησίας) αυτού. Και εκεί εστιν ο άνθραξ και ο λίθος ο πράσινος. Μέγας και ουκ έχει τελευτήν. Όλα τα κεκρυµµένα των Γραφών πριν το τέλος θα φανερωθούν. υπήρχε ένας µεγάλος ποταµός που ως κλάδους έδινε αυτούς τους τέσσερις που όριζαν τον παράδεισο. (=κλάδους). 12. και το ξύλον του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού. Όχι ανατολικά. Εκεί εγεννήθησαν οι γ ί γ α ν τ ε ς. 10. που ήταν ο τόπος της τέρψεως. Και ο ποταµός ο τρίτος Τίγρης.. Ποταµός δέ εκπορεύεται εξ Εδέµ ποτίζειν τον παράδεισον. Βαρούχ. ουδέ εγένετο απόκρυφον. Αφού έγινε το ένα. στον «οίκο του Θεού». όταν κάποτε ο χριστιανισµός αποδοθεί στις πραγµατικές του διαστάσεις. κάτι σαν βιολογικά «ροµπότ»). Όνοµα τω ενί Φισών. Εκείθεν αφορίζεται εις τέσσαρας αρχάς. 25. γενόµενοι ευµεγέθεις. ούτος Ευφράτης. ο παράδεισος βρισκόταν ανατολικά του Οίκου. παίρνοντας γυναίκες των εξ Αδάµ ανθρώπων και τις «υβριδοποίησαν» µε τους εαυτούς τους εκεί. 13. πώς δεν έγινε και το άλλο. Αιθίωψ σηµαίνει ο έχων όψιν αιθάλης. 27. Ο δέ ποταµός ο τέταρτος. όταν οι Γραφές ερµηνευθούν όπως πρέπει. µε κέντρο ίσως την σηµερινή περιοχή των αγίων Τόπων στο Ισραήλ. (*Οι γίγαντες ήσαν σωµατώδεις αλλά κουτοί και άβουλοι. Αρχικά λοιπόν και πριν τον κατακλυσµό του Νώε όπου ο χάρτης της Γης άλλαξε. Και αυτή η εποχή µάλλον έφθασε. 26. Ενώ η ίδια η Εδέµ που κατελάµβανε µεγαλύτερο µέρος θα πρέπει να επεκτείνετο και δυτικότερα. «Ου γάρ έστι κρυπτόν ό εάν µή φανερωθή. Και αυτά θα είναι πολλά. (* Αιθιοπία. υψηλός και αµέτρητος. πόσο µάλλον ο γενικός διευθυντής της! Αλήθεια. αυτός ο µεγάλος άγιος Ιωάννης και µε την συγκατάνευση του Θεού θα µας αποκαλύψει τα πάντα. κεφ. Ούτος ο πορευόµενος κατέναντι Ασσυρίων.

Η εντολή προς τον Αδάµ.35 Η περιοχή που εδώ υποδεικνύεται είναι τεράστια και έχει διαστάσεις µιάς ηπείρου! Πολύ µεγάλος «κήπος»! Από την Αιθιοπία µέχρι τον Τίγρη και Ευφράτη είναι 3 . Ζώα ακόµη ο Θεός δεν είχε εγκαταστήσει εκεί. Αν µου λύσετε την απορία. ενώ από την περιγραφή προκύπτει ότι επρόκειτο για µία περιοχή µεγαλύτερη από την Αραβική χερσόνησο. κεφ. Και θα πρέπει να το γνώριζαν αυτό οι περιφερικοί θνητοί. Γένεση. Εποµένως αυτός ο άνθρωπος που δεν γνώριζε το πονηρόν. Γι’ αυτό χρειαζόταν η φύλαξη από τον «πλασµένον άνθρωπο». γιατί ως πνεύµα δεν έχει ανάγκη µακροζωίας. Γιατί ο Θεός τους έδωσε δένδρα που ήσαν καλά σε βρώση. δεν θα µπορούσε να τον αναγνωρίσει επειδή του είχε απαγορευθεί το «ξύλο του ειδέναι γνωστόν του καλού και πονηρού». κάτι δηλαδή που δίνει ζωή. τότε ως προϋπάρχοντα εκεί πριν την εγκατάσταση του ανθρώπου. δηλαδή πλούσια και εκλεκτή βλάστηση. 2: 15. τότε περιµένω την άλλη σας απάντηση. θα γίνετε ο καλύτερος σύµβουλος όλων των ασφαλιστικών εταιρειών. Μόνον εκείνοι θα είχαν το κίνητρο να παραβιάσουν τα όρια του «κήπου» της Εδέµ για να κάνουν χρήση του δένδρου της ζωής ώστε να γίνουν αθάνατοι. Μία ολόκληρη ήπειρο µόνος του. ούτε και ζώα αναφέρει το κείµενο. Μία άλλη παρατήρηση εδώ είναι ότι ο Θεός εξανέτειλεν έ τ ι (=ακόµη. Άρα ο µόνος εχθρός ή κλέπτης που ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να αποτρέψει ήταν µόνο οι άλλοι φθαρτοί άνθρωποι οι οποίοι ευρίσκοντο «στο περιθώριο» του παραδείσου και της Βιβλικής διηγήσεως. ούτε Αδάµ.. τον τοποθέτησε στον παράδεισο. επιπλέον) εκ της γής (εκείνης) πάν ξύλον ωραίον εις όρασιν και καλόν εις βρώσιν. Πρόκειται για πολλούς αφθάρτους. Υπενθυµίζω ότι µέχρι εδώ η Γένεση δεν έχει κάνει ακόµη λόγο για τον Αδάµ. . Εάν δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Εάν υπήρχαν ζώα αλλά η Γραφή δεν τα αναφέρει ως κάτι το ευνόητο. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής εκείνης είναι έρηµοι. ακόµη δε χειρότερα θνητός. ότι κακό ήταν να κάνουν θα το είχαν κάνει. πώς θα ήταν δυνατόν να αναγνωρίσει τον παµπόνηρο. Αυτό θα το δούµε µετά όταν θα κάνουµε λόγο για το άφθαρτο σώµα. Εάν πάλι πείτε ότι ο άνθρωπος εδώ είναι ένας και µοναδικός. που διακτινίζονται και είναι άτρωτοι. Και τώρα ένα παράξενο: Τον έθεσε εκεί για να εργάζεται και να τον φ υ λ ά τ τ ε ι! Από τι και από ποιούς να τον φυλάττει. Εδώ «ο άνθρωπος» είναι ολόκληρη εκείνη η οµάδα που ο Θεός έπλασε. όν έπλασεν. 4. Θα πρέπει να ήξεραν ότι µέσα εκεί βρίσκεται κάτι πολύτιµο για να το κλέψουν.4 χιλιάδες χιλιόµετρα. ∆ιότι εάν υποθέσουµε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Αδάµ και µόνο. Τώρα όµως σε αυτή τη φάση. Και έλαβεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον. Μόνον ένας άφθαρτος που ειδοποιείται και µεταβαίνει επί τόπου στιγµιαία µπορεί να αποτρέψει τον όποιον επίδοξο παραβάτη. και έθετο αυτόν εν τω παραδείσω εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν. αφού αυτός ήταν ο µοναδικός άνθρωπος στη Γη. Τότε όµως το κλίµα ήταν διαφορετικό λόγω της µεταπτώσεως του άξονα της Γης. και δεν θα περίµεναν να έλθει ο φύλακας για να µη το κάνουν! Άρα η περίπτωση των ζώων απορρίπτεται. Ένας «κήπος» που έφερε στο µέσον του το «ξύλο της ζωής». αλλά τα οδήγησε αργότερα όπως θα δούµε για να τα ονοµατίσει ο Αδάµ. Όµως οι άφθαρτοι είπαµε ότι δεν βιβρώσκουν. Οι άφθαρτοι που δεν κοιµούνται ποτέ. Μα και αν ακόµη ο άνθρωπος είχε να κάνει µε τον πονηρό διάβολο. της αστυνοµίας και του στρατού µαζί! ∆εν φυλάσσεται µία τόσο µεγάλη περιοχή από έναν κοινό θνητό άνθρωπο. και τώρα θα το δείτε αυτό κατάµατα.. Αυτόν τον «άνθρωπο» λοιπόν που έπλασε (και όχι εποίησε) τον έθεσε. από τι κινδύνευε ο παράδεισος ώστε να χρειάζεται φύλαξη. Από κάτι άλλο θα κινδύνευε αυτός ο «κήπος». µακροζωία και αθανασία. Και αυτό µόνο θνητοί άνθρωποι θα το επιβουλεύοντο! Ούτε και ο διάβολος είχε ανάγκη αυτού του «ξύλου της ζωής». τότε πως είναι δυνατόν ένας ανθρωπάκος σαν εµάς να φυλάει έναν «κήπο» τέτοιων διαστάσεων. Άρα για άλλη µιά φορά φαίνεται ότι αυτός ο «άνθρωπος» δεν επλάσθη εκεί.

36

16. Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάµ λέγων:
- Από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώση φάγη,
17. από δέ του ξύλου του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν ού φ ά γ ε σ θ ε απ’ αυτού. Ή δ’ άν
ηµέρα φ ά γ η τ ε απ’ αυτού, θανάτω α π ο θ α ν ε ί σ θ ε.
Τ ώ ρ α αναφέρεται για πρώτη φορά το όνοµα Αδάµ, που σηµαίνει «χοϊκός». Ποτέ πριν.
Τώρα ο Θεός απευθύνεται σε ένα µόνο πρόσωπο που φέρει όνοµα. Ενώ πριν µιλούσε για «τον άνθρωπο» που αρχικά εποίησε και ύστερα έπλασε. Η λέξη «Αδάµ» προέρχεται από την ελληνοποιηµένη εβραϊκή λέξη «adama» που σηµαίνει «χοϊκός», από χώµα. Εµείς όµως είδαµε τι ήταν αυτό το
«χώµα». Όλοι εκείνοι οι άφθαρτοι, «ο άνθρωπος όν έπλασεν ο Θεός» ήσαν χοϊκοί, άρα και ο
αρχηγός τους ο Αδάµ. Το ότι εκείνος ήταν ο αρχηγός φαίνεται τώρα καθαρά µε την εντολή που ο
Θεός διατυπώνει στον έναν, υποτίθεται και µοναδικό άνθρωπο επί της Γης, τον Αδάµ:
«...από δέ του ξύλου του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν ού φάγεσθε απ’ αυτού. Ή δ’ άν ηµέρα
φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε.». Γιατί εδώ ο Θεός που απευθύνεται σε ένα και µόνο
πλάσµα, τον Αδάµ, του µιλάει στον πληθυντικό; Τι πληθυντικοί είναι αυτοί; «Ού φάγε-σθε», «φάγητε» και «αποθανεί-σθε»; Μιλάει σε πολλούς; Μα ένας είναι ο Αδάµ, και τούτο ορίζεται σαφώς
από το κείµενο: «...Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάµ λέγων». Τι συµβαίνει εδώ; ∆ιότι στην
αρχαία Ελληνική γλώσσα ο πληθυντικός δεν αποτελεί τύπο ευγενείας, ούτε και ο Θεός θα µιλούσε
στο δηµιούργηµά Του έτσι ευγενικά, µε το «σεις» και µε το «σας» που κάνουµε, ή µάλλον που δεν
κάνουµε σήµερα εµείς λόγω της αγένειας που µας χαρακτηρίζει. Άρα αυτοί οι πληθυντικοί υποδηλώνουν ένα πλήθος οµοίων αφθάρτων ανθρώπων όπως ο Αδάµ. Και εδώ δεν θα µπορέσει να µε
πείσει κ α ν έ ν α ς ότι τα πράγµατα δεν είναι έτσι! Εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Αδάµ είναι ο
αρχηγός στον οποίο ο Θεός δίνει την εντολή για όλη την οµάδα. Και δεν µε ενδιαφέρει εάν οι
προηγούµενοι µελετητές ή ερµηνευτές, ή φιλόλογοι, ή «πατέρες» ή και άγγελοι εξ ουρανού έδωσαν
την οποιαδήποτε άλλη εξήγηση σε αυτό το εδάφιο. ∆ιότι είναι τόσο οφθαλµοφανές, που κάθε άλλη
ερµηνεία είναι κουτή. Γι’ αυτό είπα πριν ότι θα πρέπει να εξετάσουµε τη Γένεση από µηδενική
βάση, και στον α΄ τόµο ότι έχουµε πρόβληµα µε την ήδη δοσµένη ερµηνεία. Μα εάν κάποιος
ακόµη και σήµερα επιµένει σε εκείνη την «πατερική ερµηνεία» ως απόλυτη και Θεόδοτη, µάλλον
θα πρέπει να έχει πρόβληµα ευφυίας και ο ίδιος. ∆ιότι όταν κάποιος µιλάει στον πληθυντικό
απευθύνεται π ά ν τ ο τ ε σε πολλούς. Τέλος!
Τι συµβαίνει εδώ; Συµβαίνει ότι και µε έναν αρχηγό - εκπρόσωπο ενός συνόλου. Έστω ότι
ο πρωθυπουργός της Ελλάδος µεταβαίνει στην Αµερική και συνοµιλεί µε τον πρόεδρό της, µε τον
κακώς λεγόµενο πλανητάρχη, και εκείνος του λέει: «Προσέξτε εσείς διότι θα υποστείτε κυρώσεις
εάν παραβείτε την συµφωνία». Ένας υποθετικός εξωγήινος που λαµβάνει την δορυφορική αυτή
εκποµπή και δεν γνωρίζει ότι στη Γη υπάρχουν λαοί και έθνη, βλέποντας στον δέκτη του δύο και
µόνον ανθρώπους να συνοµιλούν έτσι, τι µπορεί να υποθέσει; Εάν είναι κουτός, θα πει ότι οι διάλογοι είναι λανθασµένοι, ή ότι εδώ διεξάγεται µία ευγενική συζήτηση. Μα τι ευγένεια µπορεί να
δείξει ο εξουσιαστής που προαναγγέλει µία ενδεχόµενη τιµωρία σε έναν υποτελή; Εάν όµως είναι
έξυπνος, θα αρχίσει να προβληµατίζεται: «...Για να µιλάει κάποιος στον πληθυντικό, µάλλον θα
πρόκειται για εκπροσώπους οµάδων. Άρα πίσω από τους πληθυντικούς υποκρύπτονται πολλοί που
εµείς δεν βλέπουµε. Άρα στη Γη υπάρχουν λαοί και έθνη», κ.λ.π. Το δεύτερο βέβαια είναι και το
σωστό. Κάπως έτσι έχουν τα πράγµατα κι εδώ. Ο Θεός µιλάει στον έναν, αλλά η εντολή Του
απευθύνεται σε πολλούς που ήδη υφίστανται και τους αφορούν.
Πολλοί για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, θεωρούν ότι αυτή η εντολή σε πληθυντικό διατυπώθηκε και για την Εύα που ο Θεός έµελλε να πλάσει. Όλα αυτά είναι λάθος ακόµα και
σαν έκφραση, διότι η γυνάκα που έπεται της εντολής και δεν είναι παρούσα, λέγεται «γυνή» ή
«ανδρίς», ενώ Εύα ονοµάζεται µετά την πτώση. Ύστερα, δεν δίνει κάποιος προσωπική εντολή σε
απόντες ή µέλλοντες να υπάρξουν. Και εδώ η άφθαρτη «γυνή» δεν έχει ακόµα «οικοδοµηθεί» από
την πλευρά του Αδάµ. Ο Αδάµ κατά την φάση αυτή υποτίθεται ότι είναι µόνος και έρηµος. Σε
ποιούς απευθύνεται λοιπόν ο πληθυντικός, εάν όχι σε µία ήδη υπάρχουσα οµάδα;

37

Μια άλλη επισήµανση εδώ είναι ότι ένα ον που πρωτοεµφανίζεται ζωντανό στη Γη, δεν
γνωρίζει την έννοια του θανάτου. Η εντολή όµως λέει «θανάτω αποθανείσθε». Το πνεύµα, η ψυχή
η ζώσα του Αδάµ εισήλθε στο ήδη ετοιµασµένο άφθαρτο σώµα που έπλασε ο Θεός, συνεπώς
εκείνος δεν γνώριζε τι εστί θάνατος. Ούτε καµία εµπειρία θανάτου είχε, αφού προέκυψε από το
υποτιθέµενο «χώµα» και δεν προήλθε από φυσικούς γονείς, αλλά από τον Θεό και µόνο. Πώς ένας
άνθρωπος µε παντελή άγνοια του θανάτου θα κατανοούσε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ κακό ώστε να
φοβηθεί και να τηρήσει την εντολή; Αυτό το «θανάτω αποθανείσθε» είναι µία υπερθετική απειλή:
«Θα πεθάνετε µε θάνατο». Εάν κάποιος δεν έχει αντίληψη της εννοίας του θανάτου, ουδόλως
προβληµατίζεται, όπως ένα παιδί που δεν έχει την εµπειρία του εγκαύµατος και ο γονέας του λέει
«πρόσεχε, θα καείς». Για να λειτουργήσει συνετιστικά µία απειλή, πρέπει να υπάρχει η πρότερη
εµπειρία της. Άρα, ο Αδάµ θα πρέπει να γνώριζε πολύ καλά τον θάνατο. Πώς, αφού δεν είχε
προσωπική εµπειρία; Λένε ότι ο Αδάµ µπορούσε να προφητέψει, άρα τον εννόησε προφητικά. Μα
εάν προφήτευε, δεν θα διέπραττε αργότερα και το παράπτωµα! Εποµένως εδώ, ένα πράγµα µπορεί
να συµβαίνει: Ο Αδάµ και οι υπόλοιποι άφθαρτοι γνώριζαν τον θάνατο από τους έξωθεν του
παραδείσου θνητούς, από τους οποίος θα έπρεπε να φυλάξουν και τον παράδεισο! Ή συγχρόνως µε
αυτό, να διατηρούσαν την εµπειρία ως προϋπάρχοντες θνητοί. Πιστεύω ότι εδώ ισχύουν και τα
δύο. ∆ιότι το άφθαρτο σώµα που κατοικείται από πνεύµα, ολόκληρη την άυλη υπόσταση του όντος,
ως πλατύτερη συνείδηση γνωρίζει και τα προηγούµενα. Φέρει ολόκληρη την προσωπική ιστορική
του µνήµη στο συνειδέναι και συνειδητοποιεί τα πάντα. Ενώ η ψυχή των θνητών, ως ψυχθέν πνεύµα συνειδητοποιεί ένα µικρό µέρος του όλου.
Και τώρα µία άλλη σηµαντική επισήµανση. Ο Αδάµ και οι συν αυτού «έτρωγαν»:
«Από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώση φάγη, από δέ του ξύλου του γιγνώσκειν καλόν και
πονηρόν ού φάγεσθε απ’ αυτού. Ή δ’ άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε».
Τρώνε οι άφθαρτοι; Ναι! Οι άφθαρτοι «τρώγουν», αλλά δεν βιβρώσκουν! Οι δύο αυτές
λέξεις έχουν την ίδια σηµασία, µόνο εν µέρει:
Η λέξη «βιβρώσκω» σηµαίνει «τρώγω δια του στόµατος», «καταβροχθίζω», «καταπίνω», και
δηλώνει πάντοτε την λήψη τροφής από το στόµα. Από αυτή τη λέξη προέρχεται το «βρώµα» που
σηµαίνει τροφή. Επειδή παλαιότερα η κατάψυξη και συντήρηση των τροφίµων δεν είχε ανακαλυφθεί, τα τρόφιµα που έµεναν έξω για πολύ σάπιζαν και µύριζαν, γι’ αυτό η λέξη δήλωνε την δυσοσµία, την «βρώµα». (Η λέξη γράφεται µε ω-µέγα και όχι µε ό-µικρον που την γράφουν σήµερα κατά
κόρον όλοι οι αγράµµατοι).
Η λέξη «τρώγω», «έφαγον» δεν σηµαίνει µόνο τη λήψη της τροφής, αλλά έχει και άλλες έννοιες,
όπως «αφοµοιώνω», «καταναλώνω», «σπαταλώ», κ.ά. Έτσι ο άγιος Ιωάννης «έφαγε» το βιβλίο
που του εδόθη από τον άγγελο. Το ίδιο συνέβη και µε τον Ιεζεκιήλ παλαιότερα:
«...και έλαβον το βιβλίον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό. Και ήν εν τω στόµατί µου
ως µέλι γλυκύ, και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία µου» (Αποκάλυψη κεφ.10, εδ.10,11).
«...Υιέ ανθρώπου, φάγε και χώνευσε το βιβλίον τούτο το οποίον δίδω εις σέ... Και όταν έφαγον το
βιβλίον ήτο γλυκύ ως µέλι εις το στόµα µου». (Ιεζεκιήλ κεφ.3, εδ.1,2,3).
Τρώγεται το βιβλίο; Όχι, αλλά αφοµοιώνεται, κατανοείται, εισέρχεται στον νου και την ψυχή όπως
και οι τροφές εισέρχονται στο σώµα. Άρα η λέξη «τρώγω» κατά την Γραφή τουλάχιστον έχει την
έννοια του «αφοµοιώνω» και του «χρησιµοποιώ». Η λέξη «τρώγω» στην περίπτωση της τροφής
χρησιµοποιείται µόνο για φυτικές τροφές. Η εντολή εδώ δίνει την αίσθηση ότι οι άφθαρτοι
«τρώνε» από αυτά τα «ξύλα», τα δένδρα του παραδείσου: «Από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω
βρώση φάγη», δηλαδή από όλα τα άλλα δένδρα του παραδείσου µπορείτε «να φάγετε». Μήπως οι
άφθαρτοι, αν και δεν είναι απαραίτητο για τη ζωή, έκαναν χρήση των δένδρων και των καρπών
τρώγοντας µόνο και µόνο για ευχαρίστηση; ∆ιότι ποιά άλλη καταναλωτική χρήση θα µπορούσανε
να έχουν εκείνα τα δένδρα; Και σε εµάς ο Θεός στην µ.Χ εποχή στον µυστικό δείπνο έδωσε την
εντολή «λάβετε, φ ά γ ε τ ε, τούτο εστί το σώµα µου...». «Τρώγεται» το σώµα του Θεού – ο Θεός;

38

Οι άφθαρτοι δεν έχουν τις βιολογικές ανάγκες που έχουµε εµείς. ∆εν τους είναι απαραίτητη
η λήψη τροφής. Η τέρψη, η ευχαρίστηση όµως είναι Θείο δώρο. Αυτό το διαπιστώνουµε κι εµείς
σήµερα από την κακή όµως πλευρά, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι των συγχρόνων κοινωνιών
υπερτρέφονται και καθίστανται παχύσαρκοι. ∆εν τρώµε πολύ επειδή πεινάµε, αλλά γιατί µας αρέσει να τρώµε, έστω κι αν αυτό µας αρρωσταίνει. Τρώµε από ευχαρίστηση, για απόλαυση και όχι
από ανάγκη, παχαίνουµε, και ύστερα τρέχουµε στα γυµναστήρια και στα κέντρα αδυνατίσµατος για
να χάσουµε τα περιττά κιλά µας. Άρα η ευχαρίστηση είναι κάτι σηµαντικό για τον άνθρωπο, είτε
αυτός είναι φθαρτός, είτε άφθαρτος. Τι καλά που θα ήταν δηλαδή να µην έχουµε ανάγκη να τρώµε,
αλλά να τρώµε όποτε και όσο θέλουµε χωρίς τις δυσµενείς επιπτώσεις! Πιστεύω ότι ο Θεός έπλασε
έτσι τον άφθαρτο άνθρωπο να τρώγει, επειδή η εµπειρία του φαγητού προϋπήρχε σε αυτόν από
πρίν που ήταν θνητός. Έτσι το έκανε για να διατηρηθεί η προϋπάρχουσα ευχαρίστηση.
Ας σηµειωθεί ότι εδώ οι άφθαρτοι µε αρχηγό τον Αδάµ λέγονται πρωτόπλαστοι, γιατί ήταν
οι πρώτοι άνθρωποι που επλάσθησαν άφθαρτοι, ενώ ο όρος αυτός περιλαµβάνει και την γυναίκα,
την «Εύα» όπως την ξέρουµε. Εµείς από το σχολείο και την κλασσική ερµηνεία της Γενέσεως
θεωρούµε ότι οι πρωτόπλαστοι ήσαν µόνο ο Αδάµ και η Εύα. Το λάθος εδώ έγκειται στο ότι οι
ερµηνευτές ουδέποτε είδαν και τους υπόλοιπους. Έστω όµως και έτσι. «Ο Αδάµ και η Εύα»
λοιπόν ήταν οι πρωτό π λ α σ τ ο ι, και όχι πρωτο δ η µ ι ο ύ ρ γ η τ ο ι. Άλλο το ένα, και άλλο το
άλλο.
Εδώ όµως, για να κατανοήσουµε σε βάθος τα υπόλοιπα, θα πρέπει να αναλύσουµε τι είναι η
αφθαρσία, η ψυχή, το πνεύµα και «ο ναός του Θεού», η άφθαρτη Νέα Ιερουσαλήµ. Όλα αυτά η
εκκλησία θα έπρεπε να τα γνωρίζει και να µας τα είχε διδάξει πρό πολλού, και όχι να ερχόµαστε
εµείς σήµερα να κάνουµε τους «διδασκάλους» του εαυτού µας. Επειδή όµως πολλά χρόνια αδράνειας πέρασαν και θα περάσουν ακόµη, εµείς θα προσπαθήσουµε από µόνοι µας να βρούµε την
άκρη, πριν µας βάλει ο Θεός στην «άκρη» λόγω της παρατεταµένης αγνοίας που τείνει σήµερα να
µεταπέσει σε ασέβεια και βλασφηµία προς Εκείνον. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν να λέµε «προσδοκώ
ανάστασιν νεκρών και ζωήν του µέλλοντος αιώνος...» και να µη γνωρίζουµε τι είναι αυτό που προσδοκούµε. ∆εν επιτρέπεται να ερωτώνται ιερείς ή θεολόγοι στην τηλεόραση και να µη γνωρίζουν
σχεδόν τίποτα περί αφθαρσίας. ∆ιότι σε τελική ανάλυση, η αµοιβή του χριστιανού είναι µία και
µόνο:

Η αφθαρσία!
Ούτε παράδεισοι µε δενδράκια και ποταµάκια, ούτε κολάσεις µε φωτιές και φιδάρες που τρώνε,
ούτε τελώνια τραβολογάνε την ψυχή του νεκρού, ούτε στην κόλαση πηγαίνουν οι χριστιανοί όταν
δεν είναι καλοί... Όλα αυτά κάποτε θα πρέπει να εξαλειφθούν ως γραιώδεις µύθοι και γεροντικά
παραληρήµατα ανθρώπων που λόγω υπερβολής ή αµαθείας έφτιαξαν έναν χριστιανισµό στα µέτρα
τους ενώ ύστερα ξέχασαν και το πώς έγινε αυτό. Με αυτά τα παιδαριώδη, ανόητα και ακατανόητα
ουρανοκατέβατα «δόγµατα», µετέτρεψαν τον χριστιανισµό από θρησκεία αληθείας και σοφίας σε
ένα παραµύθι για κουτά παιδιά. ∆ιότι ακόµη και τα µικρά παιδιά έφτασαν να εντοπίζουν αυτές τις
παραφωνίες και να ρωτούν:
- Πώς από τον Αδάµ και την Εύα προήλθε ολόκληρη η ανθρωπότητα;
- Τα παιδιά ήλθαν σε γενετική σχέση µεταξύ τους;
- Πού βρήκε ο Κάϊν γυνάκα στη χώρα Ναϊδ και παντρεύτηκε αφού δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι;
- Γιατί θα πρέπει να πληρώσουµε εµείς σήµερα ένα αµάρτηµα που έκαναν τότε ο Αδάµ και η Εύα;
- Η ψυχή δηµιουργείται ή προϋπάρχει; Εάν δηµιουργείται τώρα, γιατί να φέρει κάποιο αµάρτηµα;
- Γιατί να είµαστε χριστιανοί, αφού ένας είναι ο Θεός; Τί θα κερδίσουµε από αυτή την πίστη;
- Τί γίνεται ο άνθρωπος µετά τον θάνατο; Πού πηγαίνει σήµερα η ψυχή του;
- Τί είναι ψυχή και τί το πνεύµα; Τί θα πει άυλο σώµα; Πώς, τί, γιατί;...
Αµέτρητα και βαθειά ερωτήµατα µε λίγες και ρηχές απαντήσεις...

ούτε όλοι οι πλανήτες του δικού µας συστήµατος. Ούτε τα ίδια τα data του υπολογιστή σας βλέπετε όταν κάνετε οτιδήποτε µε αυτόν. Για παράδειγµα.π. Μη νοµίζουµε δηλαδή ότι φθάσαµε στην κορυφή της πυραµίδας της γνώσεως. Έτσι όλες οι εµπειρίες µας βασίζονται στον υλικό κόσµο. 1.λ. Πάντοτε κάτι θα υπάρχει να µάθουµε. Πριν την εφεύρεση του µικροσκοπίου ο άνθρωπος πίστευε ότι οι ασθένειες ήταν κάτι το µεταφυσικό. και µε βάση τη λογική οδηγούν σε νέες παραστάσεις που αποτελούν τα συµπεράσµατα. Εισαγόµενα δεδοµένα αποτελούν και παραστάσεις. ακούει και αντιλαµβάνεται µε τις σωµατικές αισθήσεις του. ούτε µόρια και άτοµα.. κ. Τι είναι λοιπόν η ψυχή. οι υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες δεν υπάρχουν γιατί δεν τις βλέπει. Ο ιδιότητες της ψυχής.39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Όλες οι εµπειρίες του θνητού ανθρώπου βασίζονται στην παρατήρηση υλικών πραγµάτων και φαινοµένων. ούτε µικρόβια και ιοί. Τα «δεδοµένα» που εισάγονται είναι παραστάσεις. Και µάλλον έπεται συνέχεια. Όλα τα άλλα «δεν υπήρχαν» για τον άνθρωπο. όσο ψηλά και αν ανέβει. οι οποίες είναι πληροφορίες σαν εικόνες. Από τι συνίσταται αυτή η άυλη οντότητα. και γενικά άυλες οντότητες που δεν µπορούµε να δούµε µε τα µάτια µας. . ούτε άλλα πλανητικά συστήµατα. Συνεπώς κάτι που είναι άυλο φαίνεται παράξενο ή απόκοσµο. ή ότι οι ακτίνες Χ (Roedgen). Ποιά είναι όµως η φύση της. ούτε δύο ακόµα ήπειροι. Οι παραστάσεις είναι έννοιες. Αυτή η διαδικασία αποτελεί τον λεγόµενο διαλογισµό. και πριν το τηλεσκόπιο ότι ο κόσµος όλος ήταν οι πέντε γνωστοί πλανήτες και ο Ήλιος. Ποιά είναι η ουσία της. πάντα θα βρίσκεται κάτω από όλα τ’ άστρα. Οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες είναι οι εξής: Η σκέψη: Είναι η ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος να φέρνει στο συνειδητό µας παραστάσεις. δηλαδή πράγµατα που βλέπει. κανείς δεν µπορεί σήµερα να πει ότι δεν υπάρχουν υπέρηχοι επειδή δεν τους ακούει. Η λογική: Είναι το κριτήριο µε το οποίο ο σκεπτόµενος άνθρωπος ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος. ∆ιότι η ψυχή είναι πράγµατι µία οντότητα. κ.π. Όλη η γνώση του ανθρώπου έχει αποκτηθεί από εµπειρίες. συναισθήµατα. Αυτό που βλέπετε και ακούτε είναι η ερµηνεία τους στην οθόνη ή το µεγάφωνό του.. Αµερική και Αυστραλία στη Γη. Στην ουσία πρόκειται για µία σύγκριση δεδοµένων. όσο είναι θνητός. το πνεύµα. Ούτε γαλαξίες. που προέρχονται από τον ίδιο τον εγκέφαλο µε την λειτουργία της µνήµης. Όσο ο άνθρωπος διαθέτει αυτό το φθαρτό σώµα. Για την ιατρική επιστήµη η ψυχή είναι το σύνολο των ανωτέρων πνευµατικών λειτουργιών του ανθρώπου οι οποίες έχουν έδρα τον εγκέφαλο. τα µικροκύµατα.λ. το σκέπτεσθαι του ανθρώπου. Τώρα όµως υπάρχουν! Πάντοτε υπήρχαν και περίµεναν εκεί να τα ανακαλύψουµε. εικόνες. ο Θεός. που προσλαµβάνονται από το περιβάλλον δια των φυσικών αισθήσεων. ερεθίσµατα. Γι’ αυτό δεν κατανοούµε έννοιες όπως η ψυχή. σκέψεις. και να τις επεξεργάζεται µε άλλες. αφού τελικά πολύ λίγα πράγµατα αντιλαµβανόµαστε µε τις σωµατικές αισθήσεις µας από αυτά που πράγµατι υπάρχουν. µία ύπαρξη. Πολλές τέτοιες παραστάσεις συγκρίνονται µεταξύ τους. και ειδικότερα τον φλοιό του εγκεφάλου. Τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν κιόλας.

Όµως αυτό που την εκάστοτε στιγµή επεξεργαζόµαστε στον υπολογιστή µας είναι ένα µικρό µέρος των δεδοµένων . που όµως είναι πολύπλοκη και ξεφεύγει από τα πλαίσια του βιβλίου τούτου. Και εκείνος διαθέτει µιά µικρή και ευέλικτη µνήµη σαν την Ram. η οποία τροφοδοτείται από µία µεγαλύτερη. ήτοι αντίθετο µε τους νόµους της Φύσεως. Τα πρότυπα και τα ιδανικά όµως του ανθρώπου διαµορφώνονται από την συνολική εµπειρία του στη ζωή. αλλά ούτε και θα καταλαβαίναµε και τίποτα. τα computers. αυτό θα πέσει προς τα κάτω. άρα «λογικό» είναι το ότι τα σώµατα πέφτουν πάντοτε προς τα κάτω. αλλά για έλλειψη δεδοµένων. ή οτιδήποτε άλλο όψιµο στον χρήστη. Κατά τα αυτά λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όταν µάλιστα το σκάφος τους επιταχύνεται προς τη γη. Θα είµασταν «φυτά». κρατάει το «σωστό» που είναι σύµφωνο µε τα εσωτερικά δεδοµένα του. Φαίνεται ότι έτσι µόνο λειτουργούν τα πράγµατα και όχι αλλιώς. Χωρίς µνήµη δεν θα µπορούσαµε να σκεφθούµε απολύτως τίποτα. Ο µηχανισµός της µνήµης ανθρώπων και ζώων είναι ο αυτός. τότε γίνεται η συνειδητοποίηση της παραστάσεως. και του απαράδεκτου = λάθους. το οποίο ερχόµενο στην ευέλικτη µνήµη Ram γίνεται εικόνα. Στη συνέχεια το συνειδητό απορρίπτει το λάθος. Έτσι οι αστροναύτες που ζούνε στο διάστηµα θεωρούν παράλογο το ότι τα αντικείµενα δεν πέφτουν στο δάπεδο του σκάφους. Μία µικρή. Οι παραστάσεις είναι πληροφορίες οι οποίες συνίστανται από νευρικά ρευµατίδια (νευρικές ώσεις) που επιδρούν στα ειδικά αυτά κύτταρα µνήµης και προκαλούν χηµικές µεταβολές στο κυτταρόπλασµά τους. διότι αυτό συµβαίνει πάντοτε. τον «σκληρό δίσκο» του εγκεφάλου. Η εγγραφή των παραστάσεων γίνεται σε ειδικά νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου. Από την σύγκριση των δεδοµένων προκύπτει η εύρεση του παραδεκτού = σωστού. Αυτό έχει διδάξει η εµπειρία. Χωρίς καµία µνήµη λοιπόν. Έτσι η εισαγόµενη πληροφορία που ήταν ένα ρευµατίδιο µεταφράζεται σε χηµική ουσία. τα memory sticks και τα cd. διότι θα είχαµε πλήρη έλλειψη εµπειριών. Παράδειγµα: Όλοι ξέρουµε ότι άµα αφήσουµε ένα σώµα να πέσει στη γη. και δέχεται. η οποία λόγω της µεγαλύτερης χωρητικότητάς της καθίσταται βραδύτερη και αντιστοιχεί στην µνήµη Rom του υπολογιστή. Αυτό είναι η λογική. Απλώς πρόκειται για έλλειψη δεδοµένων. αρχίζουν τώρα λόγω αδρανείας να «φεύγουν» προς την οροφή. ευέλικτη αλλά γρήγορη. Συνεπώς το παραδεκτό. Συνεπώς σε αυτό ακριβώς το σηµείο η εµπειρία επιδρά και διαµορφώνει την λογική και τον τρόπο που σκεπτόµαστε.εγγράφεται στο κύτταρο. που είναι οι σκληροί δίσκοι του.40 Όλα αυτά τα δεδοµένα που εισάγονται συγκρίνονται µε πρότυπες παραστάσεις. (η µνήµη Ram). αλλά δεν θα είχαµε καν συνείδηση. ήχος. Το σύνολο αυτών των εσωτερικών σταθερών δεδοµένων αποτελεί την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου. και σίγουρα εµείς µιµιθήκαµε τη Φύση και όχι εκείνη εµάς. Τίποτε όµως απ’ όλα αυτά που χαρακτηρίζουν σαν «παράλογα» δεν είναι στην πραγµατικότητα παράλογο. Γι’ αυτό κάθε τι το οποίο ξεφεύγει από αυτές το χαρακτηρίζουµε «παράλογο». που είναι το υποσυνείδητο. Για να κατασκευάσουµε µιά λογική µηχανή. αλλά αιωρούνται στο κενό. τις αρχές που έχει ο άνθρωπος µέσα του σαν σταθερά δεδοµένα. Η εµπειρία όµως αποκτάται µόνο µε τις σωµατικές αισθήσεις. Στην πραγµατικότητα όµως δεν πρόκειται πάντοτε για αληθές παράλογο. τα αντικείµενα δεν πέφτουν πουθενά. δηλαδή να πέφτουν προς τα άνω. τα πρότυπα. ήτοι προς το έδαφος που πατούν τα πόδια µας.data της αποθήκης. η µνήµη. Στο διάστηµα όµως που δεν υπάρχει βαρύτητα. και µάλιστα κάτι παρόµοιο που εµείς σήµερα εφαρµόζουµε στις µηχανές τεχνητής νοηµοσύνης. αφού αυτή στοιχειοθετείται και προκύπτει από την ευέλικτη µνήµη «Ram» του εγκεφάλου. ούτε «Ram» ούτε «Rom». . και µία µεγάλη που παίζει τον ρόλο αποθήκης. ή το κακό σαν καλό. και µε την µορφή αυτή καταχωρείται . η διατήρηση των πληροφοριών της είναι επιβεβληµένη. Όλα αυτά αποτελούν τις αποθήκες των δεδοµένων. τα αντικείµενα που ήταν µετέωρα. Η µνήµη: Είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αποθηκεύει τις πληροφορίες (=παραστάσεις) που λαµβάνει. Όταν αντλούµε κάποια πληροφορία από την µνήµη συµβαίνει µία αντίστροφη περίπου διαδικασία. όχι µόνο δεν θα θυµόµασταν τίποτα. Όταν όµως κάποια παράσταση έρχεται στην µικρή και ευέλικτη «Ram» του εγκεφάλου. ∆ύο ειδών µνήµες απαιτούνται γι’ αυτό. Μόνο σε περίπτωση ψυχικής βλάβης ο άνθρωπος δέχεται το λάθος σαν σωστό.

Όσο στεναχωριέται το γρανάζι που σας κόβει το χέρι. και καταλήγουν στην περιφέρεια. και µάλλον δεν θα φθάσουν ποτέ να εννοήσουν. Η «αντίληψη» των µηχανών δεν είναι αληθής ατίληψη. Η τελική παράσταση που προκύπτει έτσι. παρά το αποτέλεσµα της λειτουργίας πολλών νευρικών κυττάρων που συνδέονται πολύπλοκα και συνεργάζονται άψογα µεταξύ τους. άλλο τόσο θα θλίβεται και ολόκληρο το διαδίκτυο των computers του κόσµου όταν θα σας αφανίζει από προσώπου Γης! Αυτές είναι οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες µας: Σκέψη. Είναι η τάση που έχει ο άνθρωπος να ξαναβιώσει τις παραστάσεις εκείνες που συνοδεύονται από ευχάριστα µόνο συναισθήµατα. Αυτός είναι ο µηχανισµός που κάνει τον άνθρωπο να θέλει ή να µη θέλει κάτι. τη σκέψη και την λογική. Η µηχανή δεν έχει οίκτο. Και όλες αυτές οι συνισταµένες έχουν έδρα τον φλοιό του εγκεφάλου. Ουδέποτε ένα computer θα ανοίξει από µόνο του τον διακόπτη και θα σας πει οτιδήποτε. δεν αποφασίζει όπως κάνει και το τελευταίο ζώο στον πλανήτη. άστοργη και άψυχη. και ουαί σε εµάς όταν κρεµάσουµε επάνω της τις ζωές µας! Ουαί και τρις αλί στον άνθρωπο που θα δώσει την απόλυτη εξουσία στη µηχανή για να τον κυβερνήσει! ∆ιότι σε τελική ανάλυση. όταν «δει» ότι δεν έχετε ηλεκτρονικές µονάδες. αν ζητήσετε από το σύστηµα τότε βοήθεια και έλεος. λογική. που βρίσκονται διάσπαρτα στον φλοιό. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι το πιο τέλειο και πολύπλοκο πράγµα που υπάρχει στην φύση. δεν σκέπτεται. αλλά µία παγκόσµια µηχανή χωρίς έλεος! Και όταν βρεθείτε στο δρόµο αβοήθητος και χωρίς «χρήµα» . Η µηχανή δεν έχει συναισθήµατα. ∆ιότι ακόµη και τα πλέον πολύπλοκα computers δεν έφθασαν ακόµη στο επίπεδο µιάς στοιχειώδους έστω αυτοδυνειδησίας. Όλα αυτά δεν είναι άλλο. ∆ιαθέτει 100 δισεκατοµµύρια νευρικά κύτταρα περίπου. Φτιάχνουµε ένα «θηρίο». στοχασµός). Πρόκειται για το λεγόµενο «συνειδέναι» το οποίο προκύπτει από µία πολύπλοκη λειτουργική διασύνδεση των δύο ειδών µνήµης. Τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου βρίσκονται καθ’ οµάδες και συγκροτούν πυρήνες. τα εγκεφαλικά κέντρα. Το µηχάνηµα αναλήψεως µετρητών σήµερα. ίδια πάντοτε σε ίδια ερεθίσµατα. Είναι η συνειδητοποίηση του έξω κόσµου. εάν εσείς δεν το προγραµµατίσετε έτσι. δεν λυπάται. αλλά εντέλλεται να κάνει κάτι. ∆εν πονάει. µνήµη. Η µηχανή είναι άβουλη. διαλογισµός. να είσαστε σίγουροι ότι η µηχανή δεν θα σας λυπηθεί. το οποίο δεν θα είναι άνθρωπος. µία επιθυµία. αλλά ακολουθεί παθητικά µία ρουτίνα προγραµµάτων και εντολών. προκαλούν τον σχηµατισµό νέων παραστάσεων οι οποίες ουδέποτε εισήχθησαν στην πραγµατικότητα (=φαντασία). τους προσωπικούς κωδικούς και τις κάρτες. αντίληψη. πάντοτε όµως παθητικά.κάρτα χρήµατος ή barcode. ώστε να πούνε τη λέξη «εγώ». ενώ όλα τους λειτουργούν στην εντέλεια εφ’ όρου ζωής. την «µεγάλη µνήµη Rom». η βούληση. αλλά και του «εγώ» µας. Με αυτές η ψυχή εκφράζεται στον υλικό κόσµο. Με όσα γεννηθήκαµε. Η µηχανή που της έχουµε βάλει εµείς κάποιο πρόγραµµα. και εκεί µε την σύγκριση και την διαπλοκή τους (σκέψη. το 1ο θηρίο της Αποκακαλύψεως. µε τόσα και λιγότερα θα πεθάνουµε. Έτσι. Αν όµως είναι δυσάρεστη δηµιουργεί ένα αντικίνητρο. δεν «αποφασίζει».. και αύριο εκείνο που θα σκανάρει το barcode. αλλά πληροφορία από κάποιο αισθητήριο – αισθητήρα. τα οποία συνδέονται µεταξύ τους πολύπλοκα και πάνσοφα.. τα barcode. Τέρας αδηφάγο και παµφάγο! ∆ιότι η µηχανή δεν πονάει όπως ο άνθρωπος. Από τα κέντρα αυτά αναδύονται τα εγκεφαλικά νεύρα. στον πλανήτη µας τουλάχιστον. και όχι µόνο. Αυτός είναι ο µηχανισµός της γενέσεως των επιθυµιών. Εδώ θα πρέπει να υπεισέρχεται και κάτι άλλο «µεταφυσικό». Η µηχανή δεν αποφασίζει. . αλλά και την εσωτερική µας ύπαρξη. παραστάσεις που προκαλούν ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήµατα ανασύρονται από το υποσυνείδητο. βούληση. Η βούληση που είναι η ικανότητα να επιθυµούµε. είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την µνήµη. µία αποστροφή. Η αντίληψη: Είναι η ικανότητα να συνειδητοποιούµε τον έξω κόσµο. Όλες αυτές αποτελούν τις βασικές ιδιότητες της ψυχής. εάν είναι ευχάριστη δηµιουργεί ένα κίνητρο.41 Η βούληση: Είναι το «θέλω» του ανθρώπου (και των ζώων). τα οποία διαπερνούν τα οστά µέσα από τρήµατα και σχισµές. αυτό πάµε να κάνουµε σήµερα µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. θα σας αφήσει να πεθάνετε χωρις κανένα έλεος! «Θηρίο». ∆ιότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. ∆εν έφθασαν.

όπως έχουµε αναφέρει και στην σελίδα 19 του α΄ τόµου: Ιώβ. 2. Οι ρίζες του είναι στην κορυφή. Η δοµή της ψυχής. Αλλά στον Ιώβ είδαµε και το πώς λειτουργεί η µνήµη σε κυτταρικό επίπεδο. ενώ οι νευρικοί κλάδοι που είναι η συνέχεια των ριζών διαπερνούν τους «λίθους» του σώµατος που είναι τα οστά. οι εγκεφαλικοί πυρήνες στην ιατρική λέγονται ρίζες. ενώ ο κορµός του Νωτιαίος µυελός (=ο νωτιαίος µυελός) εκφύεται από τα άνω και καταλήγει διακλαδούµενος σε όλη την περιφέρεια. Ποιά είναι η υπόστασή της. στον εγκέφαλο που αποτελεί την οροφή του σώµατός µας. εάν αποµακρύνης από την σκηνήν σου την αδικίαν.χηµικό επίπεδο. ή καλύτερα τετραδιάστατο κόσµο µας. και διαπερούν τους λίθους. Οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες που είδαµε είναι το αποτέλεσµα της λειτουργίας δισεκατοµµυρίων νευρικών κυττάρων που συνδέονται (συνάπτονται) και συνεργάζονται άψογα. 23. εάν την συγκρατήσει. Τι είναι λοιπόν η ψυχή. αυτή δέν θα αντέξη. τους παλµούς. και αυτές περιπλέκονται στην οροφή της «πήλινης οικίας» µας. κεφ. κεφ. αποκοµίζοντας έτσι εµπειρίες. πάλι βέβαια ποιητικά: Περιφερικά νεύρα Ιώβ. ήτοι στο σώµα. Είναι χλωρός (=χόρτο) πρό του ηλίου και οι κλάδοι του απλώνονται επί του κήπου του. 17 αι ρίζαι του περιπλέκονται επί της οροφής του. δηλαδή στις συνάψεις. Εάν (ο άνθρωπος) επιστηριχθή εις την οικίαν του. Ο «χρυσός του Ωφίρ» είναι ο πολυτιµότατος λόγος του Θεού που συσσωρεύεται = εγγράφεται «µεταξύ των λίθων των χειµάρρων» ήτοι των νευρικών κυττάρων. 25. σε υλικό . Ο «χρυσός» είναι τα Θεϊκά µηνύµατα – δεδοµένα που συσσωρεύονται = εγγράφονται στο «χώµα». αύτη δέν θα σταθή. (=την επισκευάσει). 24. και σωρεύσης χρυσόν εις το χώµα και χρυσόν του Ωφίρ µεταξύ των λίθων των χειµάρρων. ενώ οι «χείµαρροι» είναι οι νευρικές ίνες που διαρρέονται από τα «καταρρακτώδη». τις ηλεκτρικές ώσεις. Συνεπώς εδώ η λειτουργική µονάδα είναι το νευρικό κύτταρο. στα κύτταρα. Αν και οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες επιτελούνται στον εγκέφαλο. . Όλα αυτά αφορούν βέβαια το φθαρτό σώµα. Εδώ η Γραφή παραβάλλει το ανθρώπινο σώµα µε Εγκέφαλος οικία που φθείρεται σαν το χόρτο µπροστά στον ήλιο. (=το σώµα του). 8: 15. Ο εγκέφαλος είναι η πύλη επικοινωνίας της ψυχής µε τον υλικό τρισδιάστατο. Όθεν διδάξου από το στόµα Του και βάλε τους λόγους Του εις την καρδίαν σου. 22: 22. Εάν επιστρέψης (=στραφείς) εις τον Παντοδύναµον και ταπεινωθής. ενώ το άφθαρτο δεν θα είναι έτσι. εντούτοις αυτός είναι το όργανο της ψυχής. 16. Πράγµατι. Οι «λίθοι» είναι τα νευρικά κύτταρα. Ολόκληρο το νευρικό σύστηµα µοιάζει µε δένδρο που είναι φυτεµένο ανάποδα στον κήπο που λέγεται σώµα.42 Ιδού πώς η Παλαιά ∆ιαθήκη περιγράφει ποιητικά την όλη εικόνα του νευρικού συστήµατος του ανθρώπου. τα χειµαρρώδη ρευµατίδια. ο Παντοδύναµος θα είναι ο χρυσός σου και ο αστράπτων άργυρός σου. µέσω του οποίου εκφράζεται στον υλικό κόσµο.

Κάτι είναι λοιπόν ο χωροχρόνος που µοιάζει µε κενό. ηλεκτρικά ή µηχανικά). (χηµικά. • Η διάδοση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι µια ιδιότητα που έχει ο ίδιος ο χώρος. Αιτία της κινήσεώς τους είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από κάποιες βιοχηµικές µεταβολές στο κυτταρόπλασµα. και κάθε ταλάντωση για να διαδοθεί απαιτεί ένα υλικό µέσον. φθάνοντας στην άκρη της νευρικής ίνας µεταδίδει το ρεύµα του σε άλλα νευρικά κύτταρα τα οποία ερεθίζει και δραστηριοποιεί.νατρίου που διαπερνούν εκατέρωθεν την κυτταρική µεµβράνη της Κίνηση ηλεκτρονίων νευρικής ίνας. αποτελεί το όριο των ταχυτήτων στη Φύση και είναι ένας φραγµός αξεπέραστος για την ύλη και την ενέργεια. κ. Φανταστείτε τι πολύπλοκα βιορεύµατα διατρέχουν τον φλοιό του εγκεφάλου καθώς αυτός λειτουργεί. δεν παύει να είναι µία ηλεκτροµαγνητική διαταραχή του χώρου. ή καλύτερα του χωροχρόνου. Από την Φυσική γνωρίζουµε ότι κάθε κίνηση φορτίου δηµιουργεί στον γύρω χώρο και ένα µαγνητικό πεδίο. που αποτελούν µία οντότητα. Το κενό. Το φως είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που βλέπουµε. όπως δείχνει το σχήµα. Έτσι. Όπως όλα τα πεδία. • Αυτό που ταλαντώνεται δεν είναι η ύλη.λ. διότι η συχνότητες των κυµάτων αυτών γίνονται αντιληπτές από το µάτι µας. είτε την βλέπουµε. Στην ουσία πρόκειται για κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. που µοιάζουν και συµπεριφέρονται σαν καλώδια.π. Αυτά στη συνέχεια µεταδίδουν µε τη σειρά τους το ερέθισµα σε άλλα. Εποµένως όταν κινούνται ηλεκτρόνια. έτσι το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο διαδίδονται αλληλένδετα στον χώρο µε την ταχύτητα του φωτός υπό µορφήν κύµατος που λέγεται ηλεκτροµαγνητικό κύµα.π. Αφού το φως είναι ταλάντωση η οποία µεταδίδεται στο µέσον Χ µε την ταχύτητά του. το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Το «τίποτα». Τα βιορεύµατα αυτά οφείλονται στην κίνηση ιόντων καλίου .43 Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται από το κυτταρικό σώµα και από τις αποφυάδες του. αλλά ο ίδιος ο χωροχρόνος. ήτοι 10-43 sec και στοιχειοθετούν το χωροχρονικό συνεχές. Κάθε κύµα είναι µία ταλάντωση. Αν και η νευρική ώση άγεται κατά µήκος της Κίνηση παλµού νευρικής ίνας. Το ρευµατίδιο αυτό (νευρική ώση). κ. Μα φύση δεν υφίσταται η έννοια του µηδενός. κανένα υλικό σώµα δεν µπορεί να ξεπεράσει την οριακή αυτή ταχύτητα. µία ή περισσότερες. και συνεπώς. συνυπάρχουν πάντοτε ηλεκτρικό + µαγνητικό πεδίο. τότε ποιό µέσον ταλαντώνεται. Hλεκτροµαγνητικό κύµα H Tt Η ταχύτητα του φωτός είναι η µεγαλύτερη δυνατή που µπορεί να υπάρξει στον υλικό κόσµο. είτε όχι. Όµως κάθε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Τα νευρικά κύτταρα όταν ερεθιστούν. Αυτό είναι που ταλαντώνεται. (=την οριακή ταχύτητα του φωτός). παράγουν έναν ηλεκτρικό παλµό 50-90 mV περίπου. ο οποίος διαδίδεται κατά µήκος της µακριάς αποφυάδας του που λέγεται νευρίτης. στην πραγµατικότητα τα ηλεκτρικά φορτία κινούνται κάθετα προς αυτήν. • Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δεν απαιτεί υλικό µέσον για να διαδοθεί στον χώρο. όπως ήδη έχουµε αναφέρει. λ ο . Είναι µία θάλασσα σωµατιδίων αλληλεπιδράσεως που δηµιουργούνται και αλληλοεξουδετερώνονται κατά ζεύγη σε χρόνο Plank.λ.

Λέγεται πως όταν ο Ιησούς προσευχόταν στον κήπο της Γεσθηµανή. Κάτι θα είχαν δει. Καθώς µάτων. είναι ένας µικρός ποµπός που εκπέµπει ακατάπαυστα όλες του τις δραστηριότητες. Αυτό το φωτεινό τον ακίνητο παρατηρητή προς όλες τις κατευθύνσεις µε την ταχύτητα όριο του σύµπαντος συνεχίζει να εκτείνεται σφαιριτου φωτός. Γιατί τοποθέτησαν φωτοστέφανο µόνο στο κεφάλι. και ιδίως το νευρικό. και ειδικότερα τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου καθώς λειτουργούν και διαρρέονται από µεταβαλλόµενα βιορεύµατα (=ώσεις). (σκέψεις. Γι’ αυτό η ταχύτητα του φωτός δεν εξαρτάται από την πηγή. όλα τα εσωτερικά σηµεία του διαστέλλονται µε την ίδια ταχύτητα. «συµπίεση» που εκφράζεται στο κινούµενο σώµα ως διαστολή του χρόνου. και αυτά που δεν συνειδητοποιούµε. συναισθήµατα. ∆υστυχώς για τους άπιστους. Ακόµη και τους κρυφούς διαλογισµούς.. Εάν τώρα ο «ακίνητος» παρατηρητής που βρίσκεται πάντοτε εντός του εκτυλισσοµένου χωροχρόνου προκαλέσει κάποια ηλεκτροµαγνητική διαταραχή. Είναι άραγε τυχαίο που όλοι οι αγιογράφοι περιέβαλλαν µε φωτοστέφανο την κεφαλή των αγίων που ζωγράφιζαν. Γι’ αυτό η ταχύτητα του φωτός είναι αξεπέραστη. Και όλο το σώµα συµπεριφέρεται σαν ένας µεγάλος ποµπός. αυτή θα απαχθεί σφαιρικά από τον διαστελλόµενο χωροχρόνο µε την ταχύτητα διαστολής. αλλά υπάρχουν απτές αποδείξεις. Άρα. Η διαστολή αυτή είναι κά και να διανοίγει τον χωροχρόνο σαν ένα µπαλόνι ανεξάρτητη της κινήσεως των σω. ----------------------------------------------------Κάθε σηµείο του χωροχρόνου ανοίγει και επεκτείνε2. λοιπόν το µπαλόνι αυτό διαστέλλεται. η αγία κεφαλή Του ακτινοβολούσε ένα φως που ήταν σαν το φωτοστέφανο που βλέπουµε στις εικόνες. Με άλλα λόγια. γιατί στην ουσία δεν κινείται το φως από την πηγή προς τον χωροχρόνο. Τι είναι άραγε το φωτοστέφανο των αγίων. Γιατί δεν περιέβαλλαν και την καρδιά µε κάτι παρόµοιο. . κατεύθυνση της κινήσεως. Τα πάντα! Και όλα αυτά δεν είναι θεωρίες.. την ταχύτητα του φωτός. κάθε δραστηριότητα του νευρικού µας συστήµατος. η την οριακή ταχύτητα. Μήπως ζητάει κανείς υλικές αποδείξεις.που φουσκώνει µε την ταχύτητα του φωτός. Θα έλεγε κανείς ότι κάθε κύτταρο. κατά την κίνηση αυτή των φορτίων παράγονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπονται στον χώρο και διαδίδονται µε την ταχύτητα του φωτός. Μήπως θέλει κανείς να τα επιβεβαιώσει µε το πείραµα. Όπως είπαµε τα κύτταρά µας. το φως που «εκπέµπεται» από µιά φωτεινή πηγή. ο χωροχρόνος δείχνει να συµπιέζεται προς την ταχύτητα του φωτός εν σχέσει προς αυτόν είναι πάντοτε σταθερή και αµετάβλητη. άρχισε να επεκτείνεται σφαιρικά προς το Άκτιστο Φως και που διαχωρί1. αλλά ο χωροχρόνος αποµακρύνεται σφαιρικά από την πηγή µε την σταθερή ταχύτητα του. αλλά από τον χωροχρόνο. Ο λόγος είναι η διαστολή του Σύµπαντος.) εκπέµπεται στον χώρο υπό µορφήν ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. εποµένως προς οποιαδήταχύτητες που πλησιάζουν αυτή ποτε διεύθυνση και αν κινηθεί κανείς στο Σύµπαν. Μήπως είναι κάτι το φανταστικό.44 Ο χωροχρόνος λοιπόν έχει την φυσική ιδιότητα να µεταφέρει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα προς όλες τις κατευθύνσεις του µε µία σ τ α θ ε ρ ή και κ α θ ο ρ ι σ µ έ ν η ταχύτητα. ένας ανοιχτός τηλεοπτικός σταθµός που όσο παραµένουµε ζωντανοί εκπέµπει στον χώρο τα πάντα. Στην παλαιά εποχή οι άνθρωποι πίστευαν ότι το κέντρο του ανθρώπου είναι η καρδιά. και όταν η πηγή τείνει προς την ταχύτητα του φωτός = την ταχύτητα διαστολής του χωροχρόνου. στην ουσία δεν εκπέµπεται. Είναι πραγµατικότητα. Άν ο παρατηρητής κινείται µε ται µε την ταχύτητα αυτή. τα όνειρα. αλλά απάγεται από τον διαστελλόµενο χωροχρόνο. άρα µε την ταχύτητα του φωτός. και τίποτα δεν κρατάει µυστικό. Κάτι ήξεραν αυτοί. κλπ. Ο χωροχρόνος ξετυλίγεται από ζεται µε την µεµβρανώδη άβυσσο. αυτός φαίνεται να συµπιέζεται προς την κατεύθυνση της κινήσεως. όπου µετά την Μεγάλη Έκρηξη η πρώτη ακτίδα «φωτός» = ενεργείας που ξεπήδησε. Γιατί έχει αυτή την ιδιότητα.

Σκεφθείτε πόσα πολλά και πολύπλοκα βιορεύµατα διαρρέουν τον φλοιό του εγκεφάλου όταν σκεπτόµαστε. βιορεύµατα διαρρέουν ένα κύτταρο. αλλά για επιστηµονική αλήθεια. 35. Αυτή η ακτινοβολία στην εποχή µας φωτογραφήθηκε. Και δεν πρόκειται εδώ για κάποια Θιβετιανή δοξασία. Γι’ αυτό λοιπόν οι αγιογράφοι τοποθέτησαν το φωτοστέφανο γύρω από την κεφαλή. Ποιός αµφισβητεί λοιπόν την ύπαρξη των βιορευµάτων του εγκεφάλου. δέν εγνώριζεν ο ίδιος ο Μωυσής ότι το δέρµα του προσώπου του ήτο λαµπρόν λόγω της οµιλίας του µε τον Θεόν. Όταν δέ ο Μωυσής κατήλθεν από το όρος Σινά. Από κάθε ζωντανό κύτταρο εκέµπεται αυτή η αύρα που είναι ένα µόνο µέρος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που λέγαµε. τόσο περισσότερο εκπέµπει αύρα. και εποµένως ποιά µέρη του πρόκειται να παρουσιάσουν πρόβληµα. εκπέµπει περισσότερο και φαίνεται πιο φωτεινό. ο Μωυσής επανέθετε τον πέπλον επί του προσώπου του.. για να δώσουµε ένα τελικό χτύπηµα σε κάθε υλιστή και άθεο που εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη του πνεύµατος. ιστός. Όµως δεν παύει να είναι µία γραπτή µαρτυρία ότι πρόσωπο ανθρώπου α κ τ ι ν ο β ο λ ο ύ σ ε εµφανώς. Η φωτογράφιση της ακτινοβολίας Κίρλιαν έφερε στο φως µεγάλες αποκαλύψεις. Ποιό είδος κυττάρων του οργανισµού παράγει τα περισσότερα βιορεύµατα. αλλά σε πολύ ελάχιστο βαθµό. Αλλά καιρός είναι να µαζέψουµε τις αποδείξεις µας. έως ότου έλθη πάλιν να συνοµιλήση µετ’ Αυτού. Στον εγκέφαλο. βλέπουµε ποιά σηµεία του κυττάρου ή του οργάνου υπολειτουργούν. 30. Πρόκειται για την γνωστή αύρα που περιβάλλει όλους µας. όπως είναι σήµερα οι υπέρηχοι και οι ακτίνες Roedgen. τόσο περισσότερο ακτινοβολεί. Κάθε µέρος του κυττάρου που υπερλειτουργεί. Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως τώρα. διαλογιζόµαστε ή κάνουµε κάποια πνευµατική εργασία. Τα νευρικά κύτταρα. Βλέποντας σκοτεινές περιοχές σε µία τέτοια φωτογραφία αύρας. 34: 29. Η ηλεκτροφωτογράφιση αποκαλύπτει είναι ότι όσο περισσότερο λειτουργεί ένα κύτταρο ή την ύπαρξη αύρας που εκπέµπει το σώµα. το δέρµα του προσώπου του ακτινοβολούσε: Έξοδος κεφ. Και πού βρίσκονται τα πιο πολλά νευρικά κύτταρα. Όσο πιο πολλά (Ακτινοβολία Κίρλιαν). και εφοβήθησαν να πλησιάσουν αυτόν. και η οποία λέγεται ακτινοβολία Κίρλιαν. που επιβεβαιώνει και την ύπαρξή τους. Αυτή η φωτογραφία της αύρας αποκαλύπτει την οµαλή ή παθολογική λειτουργία των κυττάρων και οι επιστήµονες λένε ότι στο προσεχές µέλλον θα αποτελέσει ένα διαγνωστικό ιατρικό µέσον. που είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Το ίδιο συµβαίνει µε όλους µας. Έτσι στο µέλλον ίσως να µπορεί να διαγνωσθεί ο καρκίνος πριν ακόµη αυτός δηµιουργηθεί. Τα βιορεύµατα του εγκεφάλου τα καταγράφουµε εδώ και χρόνια µε το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. ..45 Αλλά και ο Μωυσής όταν κατέβηκε από το όρος Σινά που συνάντησε τον Θεό. Ο Ααρών όµως και οι Ισραηλίται όλοι είδον ότι το δέρµα του προσώπου του Μωυσέως ηκτινοβόλει. Βέβαια η ιστορία αυτή ήταν προτύπωση της Μεταµορφώσεως του Ιησού. Και επειδή οι Ισραηλίται θα έβλεπον ότι το δέρµα του προσώπου του Μωυσέως ηκτονοβόλει.

συγχρόνως όµως θα ήταν και παγωµένος. Θα είσασταν παντογνώστης. άφθαρτη. Όταν κάποτε η ταχύτητα του κινουµένου σώµατος γίνει ίση µε την οριακή ταχύτητα του φωτός. Όµως για εσάς που ο χρόνος έχει πάψει να κυλάει. Και αυτή η συνολική βιοενέργεια του ανθρώπου που εκπέµπεται. Για τον υλικό άνθρωπο ένα τέτοιο ταξίδι θα απαιτούσε άπειρο χρόνο. ακίνητος. 2. σε χρόνο 0. Ο νόµος της σχετικότητας λοιπόν λέει ότι όσο ένα σώµα πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός. Τότε θα βλέπατε τα πάντα µονοµιάς σαν µία φωτογραφία και θα αποκτούσατε συµπαντική συνείδηση. ναι µεν θα ήταν αθάνατος. δεν χάνεται. γιατί κάθε επιπλέον κίνηση θα σήµαινε πρόσθεση κάποιας έστω και µικρής ταχύτητας στην ταχύτητα του φωτός. δεν φθείρεται. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δηλαδή υπόκειται στο φυσικό µέγεθος που λέγεται χρόνος. ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. και αυτό το προσωπικό µας φως ταξιδεύει στον χώρο µε την ταχύτητα του φωτός. το ταξίδι αυτό σε ολόκληρο το Σύµπαν θα γινόταν αστραπιαία. αλλά είναι αιώνια και αθάνατη. αλλά και διαχρονικός. µνήµης. Η θεωρία της σχετικότητας δεν είναι µόνο µία απλή θεωρία. τότε θα είσασταν άπειρος και αιώνιος. Κάθε κίνηση ηλεκτρικού φορτίου συνοδεύεται από εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. άπειρη στον χώρο. τόσο ο χρόνος κυλάει βραδύτερα σε αυτό. Τότε και το σύνολο της βιοενέργειας που εκπέµπεται από τον άνθρωπο µε την µορφή της αύρας = ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι α θ ά ν α τ ο .κινείται µε την ταχύτητα του φωτός. Ο Χ Ι ! π Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έτσι και παραχθεί. Όχι. Τα νευρικά κύτταρα κατά την λειτουργία τους παράγουν βιορεύµατα που τα διαρρέουν. Τι γίνεται λοιπόν τώρα και µε το σύνολο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που παράγει και εκπέµπει στη ζωή του ο άνθρωπος. ∆ιότι η φθορά είναι µία µεταβολή καταστάσεως σε σχέση µε τον χρόνο. κ. αποκτώντας κανείς την οριακή ταχύτητα του φωτός. Θα είσασταν αθάνατος και θα ζούσατε σε όλες τις εποχές της αιωνιότητος. αλλά και ολόκληρη η βιολογική µας εξέλιξη. αύρα. εκπέµπει διαρκώς ένα είδος φωτός.χ. δηλαδή καταλαβαίνατε ότι υπάρχετε. ∆ιότι καθώς οι ακτίνες σας θα διέσχιζαν όλο τον διαθέσιµο χώρο του Σύµπαντος. διαχρονική. διότι δεν έχει χρόνο. Αν σταµατήσει να κυλάει ο χρόνος. εποµένως ούτε φθορά. Η ακτινοβολία αυτή (=αύρα) εκπέµπεται στον χώρο µε την ταχύτητα του φωτός. Συνεπώς ισχύουν όλα όσα λέγαµε στο προηγούµενο παράδειγµα. Και τώρα. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπουµε έχουν την µορφή σφαίρας. θα πέρναγαν διαδοχικά από όλα τα σηµεία του. Χάνεται ποτέ. έχει χρόνο. αλλά ένα σώµα από ακτίνες φωτός. υποθέστε ότι δεν είχατε υλικό σώµα. 5. απλώνεται . Τίποτα επάνω µας δεν θα µπορούσε να κινηθεί. το µεγάλο ερώτηµα: • Ότι κινείται µε την ταχύτητα του φωτός δεν έχει χρόνο.λ. ∆ηλαδή όσο ο άνθρωπος ζει στον υλικό κόσµο. γιατί θα υπήρχατε σε όλες τις εποχές ταυτόχρονα. τίποτα δεν µπορεί να µεταβληθεί. Εποµένως θα υπήρχατε παντού.46 Όλες οι πνευµατικές λειτουργίες έχουν έδρα τον εγκέφαλο. συνειδήσεως. 3.π. ∆εν µεταβάλλεται µε το πέρασµα του χρόνου. αλλά έχει επιβεβαιωθεί µε πειράµατα ακριβείας που έγιναν κατά καιρούς. ∆ηλαδή η συνολική βιοενέργεια που εκπέµπει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι αιώνια. 4. χωρίς ικανότητα σκέψεως. κάθε πληροφορία εκπέµπεται στον χώρο σαν φως. Ο εγκέφαλος αποτελείται κυρίως από νευρικά κύτταρα. Εποµένως κάθε κυτταρική δραστηριότητα. ολόκληρη την αιωνιότητα. ο χρόνος θα σταµατούσε για εµάς. µε έναν πύραυλο. Αν λοιπόν στην «φωτεινή» αυτή κατάσταση που θα είσασταν µπορούσατε να διατηρήσετε και την συνειδητότητά σας. Με άλλα λόγια. Θα σταµατούσε όχι µόνο το ρολόι. ο χρόνος για το σώµα αυτό παύει να κυλάει. και προπαντός ά υ λ η ! . Άρα δεν έχει χρόνο. Επιπλέον θα είχατε και πανταχού παρουσία. που η επιφάνειά της διαστέλλεται µε την ταχύτητα του φωτός. Το φαινόµενο αυτό λέγεται διαστολή του χρόνου. Για να καταλάβετε τι σηµαίνει αυτό. πράγµα όµως απαγορευτικό για την ύλη. • Το φως που κινείται µε την ταχύτητα αυτή. 1. Αν µπορούσαµε δηλαδή να τρέξουµε µε την ταχύτητα του φωτός π.

κεφ. το προσωπικό µας αποτύπωµα στον χωροχρόνο και έτσι να βελτιώσουµε την προσωπικότητά µας. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουµε ως ένσαρκοι άνθρωποι. ώτα και καρδίαν έδωκεν (ο Θεός) διανοείσθαι αυτοίς (=για να διανοούνται). Άρα «καρδία» σηµαίνει Νους. έχει την δυνατότητα να κάνει διορθώσεις. . ∆ιότι ακόµη και κατά την ύστατη στιγµή που ο άνθρωπος διατηρεί την συνειδητότητά του. και τότε παύουµε να σκεπτόµαστε. καθόσον ο άνθρωπος βλέπει την εξωτερικήν εµφάνισιν. «Καρδία» σηµαίνει το κέντρο υπάρξεως του ανθρώπου. την συνείδηση. Όλα αυτά βέβαια εκπέµπονται στο Σύµπαν ακαριαία. το απέρριψε µε βάση τη λογική και την όλη ηθική του. 7: 21. διότι είναι πνεύµα. έχουµε την δυνατότητα να αλλάξουµε ιδέες. το οποίο φέρει όλες τις πληροφορίες της ιστορίας µας. Όταν όµως επέλθει ο βιολογικός θάνατος η λειτουργία του εγκεφάλου σταµατάει. Κατοπτεύει τα κύµατά µας. εις απλούν άνθρωπον εις τον οποίον δέν υπάρχει βοήθεια. Προφανώς ο Θεός δεν έχει καρδιά. έθεσε τον οφθαλµόν αυτού επί τας καρδίας αυτών (=των ανθρώπων). ενώ ο Κύριος βλέπει εις την καρδίαν. κατά την καρδίαν Σου εποίησας όλα αυτά τα µεγαλεία. κλείσει το βιβλίο και το εκδόσει. Αυτό το συµπέρασµα µας το δίνει έτοιµο η Βίβλος. Κατ’ εκείνην την ηµέραν εξαφανίζονται οι διαλογισµοί του. Αυτή η λήψη της αποφάσεως µετανοίας µετατρέπει τον αµαρτωλό άνθρωπο σε δυνητικά καλό. (∆ιότι) όταν εξέρχηται το πνεύµα του. Βασιλειών Β. . Γι’ αυτό ερχόµαστε µε υλικό σώµα σε αυτόν τον κόσµο. Αυτό είναι το συµβολικό βιβλίο της ζωής. Μήν έχετε πεποίθησιν εις άρχοντας. κ. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να µετανοήσει. 4. διότι για την Κρίση σηµασία έχει η κατάσταση. τότε καµία αλλαγή δεν µπορεί να γίνει πλέον. αλλά σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. το κέντρο της υπάρξεώς µας. Ερχόµαστε για να δ ι α µ ο ρ φ ώ σ ο υ µ ε το προσωπικό µας «σήµα». να θυµόµαστε και να διαλογιζόµαστε. να αισθανόµαστε. (* Προσέξτε που εξέρχεται πνεύµα και όχι ψυχή). Λέει ο Θεός στον Σαµουήλ: Βασιλειών Α. σηµαίνει πως αναγνώρισε το λάθος του. όχι σε γράµµατα. και γενικά να επιφέρουµε µεταβολές στην συνειδητότητά µας. και έτσι πήρε την απόφαση να µη το επαναλάβει. ο νους. Όσο ζούµε και διαθέτουµε το υλικό σώµα µας. 8. και τα δεδοµένα των σελίδων του παραµένουν αναλλοίωτα για πάντα. (=την ψυχή). 7.αστρικό σώµα».λ. =146): 3. ενώ έξω από αυτό βρίσκεται σε µία κατάσταση που δεν µπορεί να περιγραφεί λόγω ελλείψεως δεδοµένων. µπορεί να εκπέµψει στον χώρο αυτή την µεταβολή της ψυχικής του καταστάσεως. να µετανοήσουµε για τις πράξεις µας. Σοφία Σειράχ. απόψεις. κεφ.47 ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ! Νά η ά υ λ η υπόστασή της! Έτσι εξηγείται η αθανασία της ψυχής! Όταν βρίσκεται στο υλικό σώµα εκδηλώνεται σαν συνειδητότητα. και όχι η οδός από την οποία πέρασε για να φτάσει εκεί που είναι. Έτσι µας βλέπει ο Θεός. Ψαλµός 145 (Εβρ. Γι’ αυτό ίσως ο Ιησούς συγχώρεσε τον πραγµατικά µετανοηµένο ληστή στον σταυρό. Όταν όµως ο συγγραφέας ολοκληρώσει την συγγραφή. 6: 6. όταν ο ληστής ζήτησε συγχώρεση. Αυτό είναι το «άυλο . Όσο χρόνο ζούµε σε αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός συγχωρεί αµαρτίες έστω και την τελευταία στιγµή της ζωής µας. 17: 6. Για την Βίβλο η λέξη «καρδία» πάντοτε έχει συµβολικό χαρακτήρα. ∆ιαβούλιον (=σκέψη) και γλώσσαν και οφθαλµούς. Είναι σαν ένα βιβλίο που όσο γράφει σε αυτό κανείς. Εποµένως ο Θεός τον κρίνει πλέον σαν καλό. την «καρδίαν». . τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου παράγουν σκέψεις και ιδέες που εκπέµπονται στον χώρο σαν φως. κεφ. η ψυχή. η ωριµότητα της ψυχής. να µεταβάλλουµε την συµπεριφορά µας. επιστρέφει εις την γήν του. ∆ιότι ο Κύριος δέν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος. Είναι η ψυχή µας η οποία στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως το βιβλίο της ζωής. Με τον θάνατο όµως του σώµατος σταµατάει κάθε εξέλιξη και ωρίµαση. .π.

∆ιότι για να παράξουµε κάποια σκέψη ή µνήµη. κεφ. 23: 19. Οι οφθαλµοί του Κυρίου ευρίσκονται εις πάντα τόπον. κύτταρο προς κύτταρο! Όχι µόνον επισκοπεί. παρατηρούντες πονηρούς και αγαθούς. αλλά πνεύµα. 3. τα πάντα γνωστοποιούνται εις Αυτόν. το οποίο βλέπει ολόκληρο το Σύµπαν και την Ιστορία του σαν µία φωτογραφία. ∆εν θα µπορούσε να δηµιουργήσει σκέψη. την ακτινοβολία που εκπέµπουµε. . κεφ. Άρα εκείνο το άυλο σώµα µας από ακτίνες που λέγαµε δεν µπορεί να κάνει καµία πρόσθετη κίνηση. στην οντότητά του. Θυµηθείτε πως τίποτα δεν µπορεί να ξεπεράσει την ταχύτητα του φωτός. Για την ψυχή ο χρόνος σταµατάει να κυλά. υπάρχει σε ολόκληρο τον χωροχρόνο. Η ψυχή µετά τον βιολογικό θάνατο. Ας σηµειωθεί ότι η ψυχή µετά τον θάνατο δεν είναι ψυχή. Πώς αντιλαµβάνεται η «ψυχή» τον τρισδιάστατο υλικό κόσµο µας όταν δεν βρίσκεται συνδεδεµένη µε το σώµα. επιβλέπουν όλας τας οδούς των ανθρώπων. Όµως µόνο «βλέπει». 37: 14. και κατανοούν όλα τα απόκρυφα µέρη (του νου τους). Είναι παρατηρητής και δεν έχει τη δυνατότητα να επιφέρει καµία αλλαγή στον εαυτό του. Και αυτή τα ανακοινώνει όλα.ότι οι οφθαλµοί του Κυρίου είναι µυριαπλασίως φωτεινότεροι του ηλίου. 20. ενώ ο Θεός επισκοπεί όλη την διαδικασία παραγωγής της. 11 Ο Άδης και η Απώλεια είναι ανοικτά πρό του Κυρίου. πράγµα όµως αδύνατον. θέτουµε σε λειτουργία πολλά εγκεφαλικά κέντρα. Πώς «βλέπουν» οι ψυχές τον κόσµο. Τι µπορεί να ξεφύγει από τον «οφθαλµό» του Θεού. . η «ψυχή». Το πνεύµα ζει. Εµείς βέβαια συνειδητοποιούµε το αποτέλεσµα. ∆ιότι η ψυχή του ανθρώπου απαγγέλλει τα έσωθεν (αυτής) καλύτερα και από επτά σκοπούς που κάθονται µετέωροι (=εκτεθειµένοι) στην σκοπιά.. Σταµάτηµα του χρόνου σηµαίνει ότι όλη η δική µας αιωνιότητα περνάει σαν αστραπή από την ψυχή. Παροιµίες.48 Ο Θεός βλέπει την «καρδία». Σοφία Σειράχ. το προσωπικό µας φως. την παράσταση. αφού κάτι τέτοιο θα σήµαινε υπέρβαση της ανωτέρας επιτρεπτής ταχύτητας. διότι αυτό θα σήµαινε κάποια εσωτερική κίνηση. Εποµένως αυτό το ον από ακτίνες θα ήταν «ακίνητο» σε σχέση µε τον εαυτό του. 15: 3.. Εκατοµµύρια νευρικά κύτταρα συνεργάζονται για µιά απλή σκέψη ή παράσταση που θα φέρουµε στο συνειδητό µας. η ακτινοβολία. εποµένως ούτε και το ίδιο το φως. κεφ. Πρίν ακόµη κτισθούν (οι διαλογισµοί τους). αλλά και καταγράφει τα πάντα στον διαστελλόµενο χωροχρόνο. Σοφία Σειράχ. την ψυχή. Πόσο µάλλον αι καρδίαι των ανθρώπων. και τότε το πνεύµα ζει και είναι πανταχού παρόν σε ολόκληρο τον διαθέσιµο χώρο και χρόνο του Σύµπαντος.

και γι’ αυτό παρακαλάει τον Αβραάµ να στείλει τον Λάζαρο να τους νουθετήσει. 22. που ήσαν εν φυλακί πνεύµατι. αλλά δεν βλέπει τους δικούς του στη γη. ή καλύτερα. ∆ιότι εις τον θάνατον δέν υπάρχει ενθύµησις περί Σού. όπου µεταβαίνεις. ότι εξεπέµφθη. 10: 18. Η ακτινοβολία.19-31). Άφησέ µε λοιπόν ήσυχο δια να εύρω λίγη ανάπαυσιν. Ψαλµός 29: 9. 20. Ιώβ. αλλ’ αυτός δέν το αντιλαµβάνεται. ∆ιατί µε εξήγαγες (Κύριε) εκ της µήτρας. µιλάει στον Αβραάµ. εντούτοις δεν συνειδητοποιούν τίποτα από το υλικό Σύµπαν. Θα σε υµνή ο κονιορτός. όπου και το φώς είναι ως το σκότος. Θυµηθείτε τις ψυχές στις οποίες ο Κύριος εκήρυξε. Μεταβάλλεις την όψιν του (=γερνάει) και τον αποπέµπεις (=θάνατος). θα βρίσκεται στην κατάσταση αυτή γιά πάντα σαν παγιδευµένο. ο πλούσιος «υπάρχων εν βασάνοις» βλέπει τον Λάζαρο. Οι ψυχές των µαρτύρων στην 5η σφραγίδα διαµαρτύρονται. παύει να εξαγγέλλει. • Η ψυχή στον «άδη» σ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ε ί την ύπαρξή της και δ ε ν είναι αναίσθητη.16 εδ. Υπερισχύεις (Κύριε του ανθρώπου) πάντοτε. Νά λοιπόν γιατί έχει αξία αυτή η ένσαρκη ζωή µας που πολλοί αφελώς περιφρονούν. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι καµία ανθρώπινη ψυχή µετά τον βιολογικό θάνατο δεν µπορεί από µόνη της να αντιληφθεί τον κόσµο µας. Όταν όµως κατέλθει ο άνθρωπος στον άδη. Ποίον όφελος θα υπάρχη εις το αίµα µου (=στην ύπαρξή µου) εάν κατέλθω εις τον λάκκον. να ακτινοβολεί. αν και υπάρχουν. Θα είχον εκπνεύσει και οφθαλµός δέν θα µε είχεν ίδει. πρίν µεταβώ (εκεί) όπου ουδέποτε θα επιστρέψω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ότι η ψυχή δεν αντιλαµβάνεται τον κόσµο µας. Το σώµα µας αποτελεί ποµπό που εξαγγέλλει. Στον Άδη δεν υπάρχει η αντίληψη του κοσµικού φωτός. Εποµένως οι ψυχές των νεκρών. δεν αισθάνεται τίποτε απολύτως από όσα συµβαίνουν στον κόσµο µας. πάνσοφα χαρακτηρίζεται από την Βίβλο ως τόπος αναπαύσεως των ψυχών. σαν φυλακισµένο από απόψεως ελευθερίας κινήσεων. αυτό το φωτεινό ον θα έβλεπε το φως «ακίνητο». (=στον άδη). κεφ. και βυθίζονται εις αφάνειαν. ή σκέψις. . Εποµένως λόγω της σχετικότητας των κινήσεων. αλλ’ αυτός δέν το γνωρίζει. κεφ. και πενθεί µόνον δι’εαυτόν.. . Αυτό το «φωτεινό ον» που είναι η ψυχή µας µετά τον βιολογικό θάνατο.49 Ούτε θα µπορούσε να δει το φως όπως το βλέπουµε εµείς.αναίσθητη. Ποίος σε δοξολογεί εις τον Άδην. Συνειδητοποιούν άλλα πράγµατα. Αισθάνεται µόνον τον ιδικόν του πόνον.πνεύµατα των νεκρών µετέβαιναν στον Άδη). εις τόπον σκιάς. ή σοφία υπάρχει εις τον Άδην. και αυτός παρέρχεται. Ψαλµός 6: 6. Άρα δεν θα είχε την αντίληψη του φωτός. Όταν όµως κλείσει ο σταθµός. ή γνώσις. Εκκλησιαστής.∆ιότι ουδέν έργον. ∆εν σηµαίνει ότι δεν έχει αυτοσυνειδησία. Αυτή η περίεργη κατάσταση αναµονής. την ίδια ταχύτητα διαστολής µε αυτήν του χωροχρόνου. Θα εξαγγέλλη (το χώµα) την πιστότητά σου. Θα ήµην ως να µή ήµην. θα είχον µεταφερθή από την κοιλίαν εις τον τάφον. 9: 10. εις τόπον σκότους και ζόφου. Άρα έχουν αυτοσυνειδησία. (* Στην π. και προς τον Κύριον (=Πατέρα) εδεήθην. όπως και ένας σταθµός που όσο λειτουργεί. η αύρα µας. Ιώβ. εξεπέµφθη. Τι εξαγγέλλει. . . τούτο δεν σηµαίνει ότι είναι και . 21. κεφ. δεν ακούει. 14 (από το Εβραϊκό): 20. ως γνόφος σκότους και χάους. 19. Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου (Λουκάς κεφ. Προς σέ Κύριε (=Θεέ Λόγε) εκέκραξα. ανακοινώνει την ύπαρξή µας στον Θεό. Η ψυχή του νεκρού δεν βλέπει. διότι θα είχε την ίδια ακριβώς ταχύτητα µε το φως.Χ εποχή «οι ψυχές» . ο παραγωγός µπορεί να µεταβάλλει το πρόγραµµα που εκπέµπει. Άρα η ψυχή του ανθρώπου µετά τον θάνατο δεν µετέχει πουθενά σε ότι γίνεται στον υλικό µας κόσµο. 21. αλλά και που δύναται αυτοβούλως να µεταβάλλει την εκποµπή του. Τα τέκνα αυτού ανέρχονται εις τιµητικάς θέσεις. ∆έν είναι ολίγαι αι ηµέραι της ζωής µου.

Ας υποθέσουµε ότι ο χωροχρόνος είναι µια λίµνη δίχως όχθες. Από του τόπου της κατοικίας Του θεωρεί πάντας τους κατοίκους της γής. Η επιφάνεια της λίµνης που περιέχει όλα τα κύµατα είναι µία χωροχρονική εικόνα. Όµως η Ύπαρξή Του µας δίνει την οντότητά µας σε ζωή και σε θάνατο. ούτε χωροχρόνος θα υπήρχε. αυτός ο οποίος διαµορφώνει τας καρδίας όλων αυτών. κεφ. 7: 8.33): 13. Σηκώνει τα µάτια του να δει τα κύµατα που εξεπέµφθησαν αλλά δεν τα βλέπει. Τότε ο παρατηρητής που βρίσκεται στο κέντρο της λίµνης λέει: «εδώ δεν υπάρχει τίπoτα». έτσι και ο νεκρός που «καθεύδει». διότι δεν δύναται να κάνει από µόνη της κάποια «εσωτερική ενεργειακή κίνηση». ενώ οι νεκροί δέν γνωρίζουν απολύτως τίποτε και ουδεµίαν έχουν πλέον ανάµνησιν. ∆εν υποπίπτει στις αισθήσεις µας. το πνεύµα του εις ουδέν µετέχει εις τα υπό τον ήλιον γενόµενα: Εκκλησιαστής. ούτε ψυχή. εν Πνεύµατι Θεού. Εκείνος µας δίδει την συνείδηση και «ζωοποιεί» την παθητική ακτινοβολία µας. 15 πάσα σάρξ θα εξέπνεεν αµέσως και ο άνθρωπος θα επέστρεφεν εις το χώµα. Ψαλµός 32. Η ψυχή του νεκρού για τον δικό µας κόσµο είναι σαν να µην υπάρχει. Τα κύµατα άπαξ και εξεπέµφθησαν. Ο νεκρός «δεν υπάρχει» για τον κόσµο µας. το Άγιό του Πνεύµα. Ιώβ. 14. κεφ. Τι είναι όµως µία χωροχρονική εικόνα. ∆εν βλέπει αυτούς που άφησε πίσω στη γη και δεν µπορεί να στείλει κανένα µήνυµα προς τον κόσµο µας. στη «µνήµη». Ο Θεός όµως που είναι πανταχού παρών. Έτσι µας βλέπει ο Θεός. ούτε µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µας. βλέπει τον εαυτό της στατικό. Απλώς διατηρείται ως κύµατα στον χωροχρόνο. Πώς είναι δυνατόν ένας οφθαλµός να βλέπει κάτι ανύπαρκτο. 15. Και όπως όταν κοιµόµαστε αγνοούµε παντελώς τον κόσµο. Ζούµε εποµένως επειδή υπάρχει ο Θεός.50 Αισθάνεται λοιπόν η ψυχή. ο οποίος παρατηρεί όλα τα έργα των. ενώ ο άνθρωπος βρίσκεται στο µέσον της και προκαλεί κύµατα. διότι καµία εσωτερική κίνηση δεν µπορεί να γίνει πλέον. ∆ιότι οι ζώντες γνωρίζουν ότι θα αποθάνουν. όσο και στον θάνατο. παραµένουν αµετάβλητα στον αιώνα και ζούνε µία ανεξάρτητη ζωή. ∆εν βλέπει όµως τον κόσµο µας. αλλά κοίµηση. . ακίνητο και παγωµένο. τόσο στη ζωή. Έτσι για εµάς είναι σαν να µην είναι. κατοπτεύοντας όλα τα κύµατά του. Έχει πλήρη συνείδηση του «εγώ» της. Τότε λέει: «Ποτέ δεν υπήρξε τίποτα εδώ». γιατί αυτά αποµακρύνονται µε την ταχύτητα του φωτός. Όχι µόνον η αγάπη αυτών. αλλά και το µίσος αυτών και ο φθόνος αυτών έχουν ήδη εξαφανισθή και δέν έχουν πλέον καµµίαν µερίδα εις πάν γινόµενον υπό τον ήλιον. επάνω στην ακτινοβολία που εξέπεµψε όταν ζούσε. Ενώ η ψυχή-πνεύµα που είναι τα ίδια τα κύµατα. Ο οφθαλµός Σου θα είναι επάνω µου. 6. και όλα θα κατέληγαν στο «µηδέν». Ιώβ. όµως «ο οφθαλµός του Κυρίου» είναι επάνω του. Γι’ αυτό και κατά την χριστιανική διδασκαλία δεν υπάρχει θάνατος. Παρ’ όλα ταύτα όµως. Ο Κύριος κατοπτεύει από τους ουρανούς. Εάν «απέσυρε» την «πνοήν» Του. βλέπει την λίµνη από ψηλά. (Εβρ. κεφ. αλλ’ εγώ δέν θα υπάρχω. βλέπει όλους τους υιούς των ανθρώπων. υπάρχει. 34: 14. 9: 5. Εάν (ο Θεός) επρόκειτο να αποσύρη το πνεύµα του εις εαυτόν και να συναγάγη την πνοήν του (=τον χωροχρόνο που διαστέλλεται) εις εαυτόν. Βλέπει όλα τα κύµατα του εκλειπόντος να απλώνονται µέσα Του. ∆ιότι η µνήµη των λησµονείται. ούτε πνεύµα. Τα κύµατα αυτά επεκτείνονται κυκλικά µε σταθερή ταχύτητα. Συνολικά και µε κάθε λεπτοµέρεια. Ο Θεός «βλέπει» την χωροχρονική εικόνα του ανθρώπου. Ξαφνικά ο άνθρωπος παύει να προκαλεί κύµατα.

Ενώ για τον Θεό που είναι πανταχού παρών και συγχρόνως περιβάλλει το Σύµπαν. και σκοτία εν αυτώ ουκ έστιν ουδεµία.. ∆ιαθήκη και που πλησιάζει περισσότερο στην αλήθεια είναι «ο Ών». . 14. αν και ο Θεός δεν έχει όνοµα. Πάνσοφη η ελληνική γλώσσα. εκεί κρύπτεται η δύναµίς του.. Ωσηέ κεφ. διότι είναι ενώπιόν µου. 3: Και είπεν ο Θεός εις τον Μωυσήν. ενώ η ψυχή του ανθρώπου στην κατάσταση αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο «φυλακισµένη» και δεν µπορεί να δράσει. Γι’ αυτό. 104): 1. Η ψυχή.. Σοφία Σολοµώντος κεφ. κεφ. . εντούτοις το «όνοµα» που Τον χαρακτηρίζει καλύτερα στην Π. 13: 1. Είναι εκ φύσεως µάταιοι οι άνθρωποι στους οποίους υπάρχει αγνωσία Θεού. παρόν και µέλλον. εργάζεται και αντιλαµβάνεται τα πάντα στην κατάσταση αυτή. ∆ιότι ο Θεός κινείται σε περισσότερες από 10 διαστάσεις χώρου. φέρεται δίχως να κινείται σε όλα τα σηµεία του. 1: 5. Αββακούµ. .. Είναι «εκ φύσεως µάταιος». Για την ακρίβεια ο Θεός δεν είναι φως απλό. Σύ. Γι’ αυτό ο Θεός µπορεί να εργάζεται στην πνευµατική αυτή κατάσταση. Συνεπώς εάν κάποιος έχει την πλατύτερη ύπαρξη.. Εµείς είµαστε ένα µικρό «οννν. Έτσι θα πείς εις τους Ισραηλίτας. Έτσι. ο οποίος απλώνεις τον ουρανόν ως σκηνήν. το πνεύµα µας είναι αθάνατο. 2. οι οποίοι από τα ορώµενα αγαθά δεν µπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν τον ό ν τ α. απλώνεται. ∆ιότι είναι σαν να ζει στο κέντρο του ηλίου και να αρνείται την ύπαρξη του φωτός του.». αν κάποιος υπάρχει πραγµατικά. Γι’ αυτό ο άνθρωπος που δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού είναι τουλάχιστον ανόητος.. ενεδύθης τιµήν και µεγαλοπρέπειαν. Έτσι µπορεί να ευρίσκεται ταυτόχρονα σε παρελθόν. Αυτό είναι πράγµατι ασύλληπτο για τον άνθρωπο. 4. αιωνιότητα. που και αυτό ακολουθείται από το ίδιο σύµφωνο. τα κύµατα αυτά είναι «ενώπιόν Του». Ο Θεός περιβάλλεται το κοσµικό φως σαν ιµάτιο = περίβληµα. αντίθετα το Πνεύµα του Θεού µπορεί να κινείται και να δρα στον χώρο αυτό τελείως ελεύθερα. ατελεύτητο. το πνεύµα και ο Θεός. µικρό «ο». µεγάλο και διαρκές «ω» που ακολουθείται από το σύµφωνο «ν» το οποίο δηλώνει διάρκεια. ενώ δια του Αγίου Αυτού Πνεύµατος υπάρχει και εντός του χωροχρόνου.Ο Θεός φώς εστί. ότι τώρα τα έργα των περικυκλώνουν αυτούς. Ευλόγει ψυχή µου τον Κύριον! Κύριε Θεέ µου. . Και όχι µόνον υπάρχει. Για τον Θεό η λέξη που χαρακτηρίζει την Ύπαρξη γράφεται µε ω–µέγα. ακτίνες εξέρχονται από τας χείρας του. Έξοδος κεφ. Είναι «φως ζωντανό»! Ψαλµός 103: (Εβρ.Είµαι ο Ών. Σε αντίθεση µε το πνεύµα του ανθρώπου. ο οποίος περιβάλλεσαι το φώς ως ιµάτιον. «Ο Ών µε απέστειλε προς εσάς».. αυτός είναι πρώτα ο Θεός. Ο Θεός είναι ο «Ωννν. ο Θεός στην πνευµατική αυτή κατάσταση µπορεί να ενεργεί και να εργάζεται. αλλά κάτι παραπάνω. αφού και η δική µας οντότητα. Και οι δύο λέξεις έχουν ίδιο ήχο. πράγµα που δηλώνει και την άµεση σχέση µας µε Εκείνον. 3: 4. και ύστερα ακολουθούν όλα τα άλλα όντα. Αλλ’ ουδέποτε εσκέφθησαν ότι θα ενθυµηθώ όλας τας ανοµίας των. σε ολόκληρο το Σύµπαν. και δύο τουλάχιστον διαστάσεις χρόνου. εµεγαλύνθης πολύ. Η λάµψις του είναι ως το φώς. Είναι το µοναδικό Ον που έχει συµπαντική συνειδητότητα και πλήρη ελευθερία κινήσεων.». 7: 2. Ενώ για όλα τα δηµιουργήµατά Του. αλλά συνειδητοποιεί.. . Κατά συνέπειαν τα κύµατα αυτά µας περικυκλώνουν. Επιστολή Ιωάννου Α΄ κεφ. ως κάτι λιγότερο από Αυτόν η λέξη γράφεται µε ο–µικρόν.51 Τα πάντα εκπέµπονται στον χωροχρόνο υπό µορφήν σφαιρικών κυµάτων.

φώς οικών απρόσιτον. στο Άκτιστο Φώς έξωθεν του χωροχρόνου και ενδύεται το κοσµικό φως σαν ιµάτιο. Προς Τιµόθεον επιστολή Α. Από τον χωροχρόνο. Πνεύµα ψευδόµενο µόνον ο διάβολος είναι. 20.Ποίος θα εξαπατήση τον Αχαάβ. 8. Πού να πορευθώ από του πνεύµατός σου. Το φως είναι ιδιότητα του ιδίου του χωροχρόνου. σύ είσαι και εκεί. Εάν αναβώ εις τον ουρανόν. 18: 18. Από πού εξήλθε. διότι «εκεί» δεν έχει ανοιχθεί ακόµη τόπος για το φως. και η άλλη το Άγιο Πνεύµα. (Ο Θεός είναι) ο µόνος έχων αθανασίαν. και µόνο κατόπιν εντολής του Θεού «εξέρχεται» σώος και αβλαβής. η Ουσία Του δεν είναι απλώς «φως» = ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. . Παίρνοντας κανείς θεωρητικά αυτές τις «πτέρυγες» µπορεί να «πετάξει» έξω από την «θάλασσα» του χωροχρόνου. είναι η πρώτη ακτίδα φωτός. Ο Κύριος είναι επί των πολλών υδάτων. Ψαλµός 28 (=29 κατά το Εβραϊκό): 3. 12. . ουδέ ιδείν δύναται. Και αν πει κανείς ότι «θα µε σκεπάσει το σκότος» του θανάτου. Όµως ο Θεός είναι κάτι παραπάνω από αυτό το κοσµικό φως. Άρα ο διάβολος κατοικεί µέσα στον χωροχρόνο. Άρα ο Κύριος που είναι.52 Η Φύση του Θεού. Ποιά είναι η «αυγή» για τον κόσµο µας. Ο διάβολος εξήλθε και στάθηκε µπροστά στον Θεό. αυτό που «φτερούγησε» πρώτο. και ολόκληρον την στρατιάν των ουρανών ισταµένην εκ δεξιών και αριστερών αυτού. Τα έργα του Θεού είναι «επί των υδάτων». κεφ. Ενώ όλες οι άλλες οντότητες είναι µέσα στο Σύµπαν. έξω από τον χωροχρόνο. Εάν κάµω τον Άδην κλίνην µου. Εξήλθε λοιπόν από το Σύµπαν και «στάθηκε» στην µεµβρανώδη άβυσσο µπροστά στον Κύριο. και γι’ αυτό δεν µπορεί να υπάρξει έξω από το φωτεινό όριο του Σύµπαντος. εντός του οποίου όποιος εισέλθει µέσα δεν γυρίζει πίσω. Παραλειποµένων Β. έως ότου πνεύµα ε ξ ή λ θ ε και εστάθη έµπροσθεν του Κυρίου και είπεν: 21. Είναι η αυγή της ∆ηµιουργίας. ώστε να αναβή και πέση εις Ραµώθ Γαλαάδ. και εκεί ακόµη θα οδηγείται από το «χέρι» του Θεού. Και είπεν ο Κύριος: .. σύ είσαι εκεί. οπότε η «θάλασσα» αυτή θα κείται πίσω του. όν είδεν ουδείς ανθρώπων. και ο έτερος εκείνο. αλλ’ η νύξ είναι φωτεινή ως η ηµέρα. . Το σκότος δέν κάµνει αυτήν υπερσκοτεινή δια σέ. εσωτερική κίνηση και βούληση. (* ∆ύο «χείρες»: Η δεξιά είναι ο Υιός. 6: 16. Και οι πτέρυγές της.) 11. Μήπως αυτό είναι το λευκό φως που έλκει την ψυχή. Η φωνή του Κυρίου είναι επι των υδάτων. και εκεί πάλιν θα µε οδηγή η χείρ σου και θα µε κρατή η δεξιά σου. µέσα στο υλικό Σύµπαν. «έξω» στην άβυσσο. Σκότος και φώς δια σέ είναι το ίδιον. και µόνον όταν ο Θεός θελήσει «έρχονται έξω» προς Αυτόν. Μήπως αυτό είναι εκείνο το φως που βλέπουν ορισµένοι οι οποίοι παθαίνουν νεκροφάνεια. Εάν είπω «αναµφιβόλως το σκότος θα µε σκεπάση». 19. τότε η νύξ γύρω µου γίνεται φώς. Και πού να φύγω από την παρουσίαν σου. Ο Θεός είναι φως ζωντανό. Ψαλµός 138 (=139 απο Εβραϊκό): 7. Είναι έξω από τον χωρόχρονο. Ο Θεός κατοικεί σε φως απρόσιτο. το φωτεινό όριο του Σύµπαντος. µόλις πεθάνει. . τον βασιλέα του Ισραήλ. Είναι ένα «φως» που µπορεί να υπάρξει και µέσα. Είναι «φως» µε ζωή. Τι είναι αυτές οι «πτέρυγες της αυγής». Θα µεταβώ και θα γίνω πνεύµα ψευδόµενον εις στο στόµα των προφητών του.Είδον τον Κύριον καθήµενον επί του θρόνου του.Εγώ θα τον εξαπατήσω. έξω από την άβυσσο που Τον «µονώνει» από το υλικό µας Σύµπαν. Και αν ακόµη λοιπόν κάποιος πάρει αυτές τις πτέρυγες της αυγής και κατοικήσει «όπισθεν της θαλάσσης». κεφ. 10. Η ύπαρξη του νεκρού φωτίζεται µε το φως της Θεότητος. 9. εντός του χωροχρόνου. και «έξω» από τον χωροχρόνο.. Τότε ο είς έλεγε τούτο. αυτή η «νύχτα» γίνεται «ηµέρα». . Όµως ο Ίδιος είναι «έξω» στα «πολλά ύδατα». Εάν αναλάβω τας πτέρυγας της αυγής και κατοικήσω όπισθεν της θαλάσσης. διότι το φως µπορεί και υπάρχει µόνο µέσα στον διαστελλόµενο χωροχρόνο.

αλλά για πραγµατική εξωσωµατική εµπειρία. ότι όλες αυτές δηλαδή οι µεταθανάτιες εµπειρίες οφείλονται στον εγκέφαλο που εκφυλίζεται. Έχει ένα βάθος γεµάτο και ζεστό. ∆εν είναι σίγουρος για το εάν τον είδε ζωντανός ή εξωσωµατικά. µπαίνουν πάλι στο σώµα και «συνέρχονται». Σύµφωνα λοιπόν µε όλες τις µαρτυρίες. Οι πιο αξιόπιστοι λένε ότι βλέπουν τη Γη από µακριά. Άλλωστε και οι µεγάλοι γέροντες της εποχής µας. αφού στη φάση αυτή είναι όντως νεκροί. Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ πρό ετών δεκατεσσάρων.. και «τολµάµε» ακόµη να Τον αποκαλούµε «Πατέρα»! . να ασχολούµεθα και να Τον ανιχνεύουµε δια των «ουρανών που εξαγγέλουν το έργο των χειρών Του». και κατά έναν περίεργο τρόπο όλες προέρχονται από χριστιανούς. εάν επρόκειτο για µία φυσική διαδικασία όπως λένε µερικοί. ενώ παύουν να φοβούνται τον θάνατο. Κάποιοι ακούνε και µυνήµατα. όπως π.. επέστρεψαν από τον θάνατο και τους επιτράπηκε να θυµούνται τι είδαν.53 Υπάρχουν πολλές τέτοιες µαρτυρίες. Καυχάσθαι δή ού συµφέρει µοι.. λέγοντας ότι «θα έλθω σε αποκαλύψεις Κυρίου». για όσους ξέρουν. Γιατί δεν το βλέπουν και οι άλλοι που ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Η δε φωνή είναι µία φωνή ανδρική. Εδώ παίζει βέβαια ρόλο το µορφωτικό επίπεδο του καθενός που βιώνει κάτι τέτοιο. στέλνοντάς µας και το Πνεύµα του το Άγιο στην µ. Ελεύσοµαι γάρ εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. ο Θεός οίδεν.χ. Η γλώσσα είναι εκείνη που µιλάει ο άνθρωπος. όλοι σχεδόν περιγράφουν ότι µετά τον θάνατο είδαν το σώµα τους από ψηλά. είχε τέτοιες εµπειρίες. ά ουκ εξόν ανθρώπω λαλήσαι. αλλά κατά χάριν όντα εκείνου του Όντος. ∆εν είµαστε άξιοι λοιπόν. και οίδα τον τοιούτον άνθρωπον. είτε εκτός σώµατος ούκ οίδα. Όµως αυτό που είδε δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν το είδε εντός του σώµατος ή και ε κ τ ό ς. και οι άνθρωποι γίνονται πιο πιστοί. Τέλος. βλέπουν όλους τους ανθρώπους συγχρόνως αλλά και ξεχωριστά τον καθέναν. δεν επιστρέφουν πίσω στο σώµα. Αυτό το «λευκό φως» το χαρακτηρίζουν ζεστό και φιλικό. ∆ηλαδή εδώ ο απόστολος Παύλος βεβαιώνει την εξωσωµατική εµπειρία! Και επειδή αυτό είναι βαθύ µυστήριο. Ουδέποτε θα µας επιτραπεί να θέσουµε τον Θεό και ∆ηµιουργό µας στον «δοκιµαστικό σωλήνα» για να τον εξετάσουµε! ∆ιότι σε τελική ανάλυση Εκείνος θα εξετάσει εµάς. Υπάρχει και το υπέρτατο µεταφυσικό το οποίο ουδέποτε θα εντάξουµε στους δικούς µας κανόνες. 2. όπου εξερχόµενοι είδαν διάφορα πράγµατα. Αρπαγέντα τον τοιούτον έως τρίτου ουρανού. είτε εν σώµατι. Άνθρωποι που πέθαναν για λίγο. 12: 1. Αλήθεια. Ο απόστολος Παύλος λέει για κάποιον άλλον εν Χριστώ. ενώ τα λεγόµενα είναι λίγα και περιεκτικά. ότι ηρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήµατα. και όχι εµείς Εκείνον! Μεγάλη είναι η χάρη που µας αξίωσε έστω και να Τον µελετάµε εκ του µακρόθεν. ίσως και του ιδίου του Θεού. Είτε εν σώµατι ούκ οίδα. 3. Γιατί δεν συµβαίνει τούτο.. γι’ αυτό προλογίζει την ιστορία στο 1ο εδάφιο. Απλά. Σε ολόκληρο αυτό το ταξίδι τους υπάρχει ένα λευκό φως από επάνω τους. ίσως αγγέλων. Πάλι καλά που υπάρχουµε ύστερα από όλα αυτά που πράξαµε ως ανθρωπότητα εναντίον Του. Αυτή η εξωσωµατική εµπειρία είναι κατάσταση που έζησε και ο απόστολος Παύλος: Προς Κορινθίους Β επιστολή. τούτο θα έπρεπε να συµβαίνει σε όλους τους αναθρώπους και στην ίδια περίπου αναλογία. ενώ στη συνέχεια εισήλθαν σε ένα «τούνελ».Χ. ήτοι χριστιανό που έζησε αυτή την αρπαγή. και µοιάζει να έρχεται από επάνω αλλά και από παντού. Eδώ δεν πρόκειται για όνειρο ή όραµα. ο Θεός οίδεν. είτε εκτός του σώµατος ούκ οίδα. 4. επιβλητική αλλά συγχρόνως γλυκιά. κάποια στιγµή συνειδητοποιούν ότι επιστρέφουν πίσω αστραπιαία. ∆εν είναι όλα φυσικοί και µόνο νόµοι. το οποίο εάν ατενίσουν και εισέλθουν. Και ζητάµε και τα «ρέστα». Κανονικά. έβλεπαν όλα όσα ενδεχοµένως οι ιατροί έκαναν για να τους επαναφέρουν. εµείς το «δαγκώσαµε». κεφ. Όσοι έζησαν κάτι τέτοιο η ζωή τους αλλάζει. ο γέροντας Πορφύριος. κι εκείνος αντί να µας κόψει κοµµάτια επί τόπου. µέσα από την λογική και την συνείδηση που µας έδωσε! Μεγάλη τιµή που µας άπλωσε το δεξί Του Χέρι. µόνον οι χριστιανοί όλων των δογµάτων βλέπουν µετά θάνατον αυτό το «λευκό φως». ενώ από την «άλλη πλευρά» βλέπουν τους νεκρούς σαν πίσω από γυαλί. εσείς τι θα κάνατε εάν σας σκότωναν έτσι άδικα και απάνθρωπα το παιδί σας. εποχή κατά την πεντηκοστή. µας άπλωσε και το «αρισετό».

αλλά εµείς δεν τον δεχόµαστε και δεν τον λατρεύουµε ως θεό. Η βάπτιση που έχει προηγηθεί µας έχει «πλύνει» από το «προπατορικό αµάρτηµα». «µακρινούς»..Ο πιστεύων εις τον υιόν έχει ζωήν αιώνιον». Εάν η σωτηρία µας εξαρτάτο από τον Βούδα ή τον Αλλάχ και όχι από τον Χριστό. άσχετα εάν είναι καλά ή όχι. εποχή από την βάπτιση. έχει ζωήν αιώνιον. Οι άλλοι θεοί δεν τόλµησαν να υποσχεθούν κάτι τέτοιο. Οι άλλοι δεν ανήκουν στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. όπως και ο γείτονας που είναι έξω από την δική µας οικογένεια. Ούτε και οι Ολύµπιοι θεοί είπαν ποτέ ότι θα δώσουν αφθαρσία ή αθανασία στους αποδέκετες τους.54 Οι εν Χριστώ νεκροί αντιµετωπίζονται διαφορετικά από τον Θεό µετά το θάνατό τους. Χρίσµα ελάµβαναν π. Γι’ αυτό λοιπόν µόνο οι χριστιανοί βλέπουν µετά θάνατον αυτό το Φως. Αυτό και µόνον είναι που κάνει αυτή την διαφορά. αλλά απλώς εξήγειραν τον θαυµασµό περί των προσώπων τους. Κι εµείς οι χριστιανοί δεν ανήκουµε στον Βούδα. το Φως Εκείνου. .. αφού δεν τον δεχόµαστε ως θεό. (Ιωάν. παθητική και νεκρή. αλλά µόνο τα δικά µας ανήκουν στην οικογένειά µας. γιατί απλά δεν δύνανται να το εκπληρώσουν.. ή επιλογή µε κάποια κριτήρια. εφόσον αποτελεούνται από κύτταρα εκπέµπουν ακτινοβολία. διότι µόνον Αυτός δύναται να χορηγήσει αυτά. Είναι αυτό ρατσισµός. Ενώ ο Χριστός το λέει ξεκάθαρα: «. ∆ιότι και οι άλλοι είναι σταθµοί. Ενώ οι άλλοι που δεν φέρουν την σφραγίδα αυτή. και στη συνέχεια το Χρίσµα ως «σφραγίδα» Εκείνου. Όλοι είναι απόφοιτοι λυκείου. και µόνον εάν κάποιος εκπέσει του χρίσµατος διαγράφεται δια παντός από το «βιβλίο της ζωής» του Αρνίου. εδ. Είναι µεροληψία. Αυτή έχει ενδιαφέρον για Εκείνον και αυτήν «ακροάται». µας καθιστά «συγγενείς εξ αίµατος» πρώτου βαθµού. έτσι και ο Θεός «ακούει» κατά προτίµησιν την ακτινοβολία των δικών Του πιστών. αλλά µόνον εκείνοι που έδωσαν εξετάσεις και πέρασαν στο πανεπιστήµιο είναι φοιτητές.Χ. τι υποχρέωση έχει εκείνος ο άλλος να µας δώσει ότι υπόσχεται στους πιστούς του. αποτελούν για Εκείνον γείτονες. του Χριστού. Ο δικός µας Θεός υπόσχεται αφθαρσία και αθανασία. Ποιός άλλος Θεός δύναται να το εκπληρώσει αυτό. αλλά µεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάννης κεφ. «Ο τον λόγον µου ακούων και πιστεύων τω πέµψατί µε (=τον Πατέρα Θεό). Άνθρωποι είναι όλοι. Είµαστε ρατσιστές που δεν παρακολουθούµε όλα τα ραδιοφωνικά προγράµµατα συγχρόνως και απορρίπτουµε εκείνα που δεν µας ενδιαφέρουν. ακόµα και οι γυναίκες που τότε ήσαν «έξω» από αυτήν την προοπτική. επειδή δεν δύνανται να περιέλθουν εν Πνεύµατι Αγίω. έτσι κάνει και ο Θεός µε την ανθρώπινη ακτινοβολία. ενώ ο λαός είχε την περιτοµή. Οι αβάπτιστοι που δεν φέρουν την σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύµατος είναι ακόµα έξω από την Θεία «οικογένεια». Τώρα όλοι είµαστε δυνητικά «βασιλείς». επειδή φέρουν το Χρίσµα. ποιά αξίωση θα είχαµε να µας σώσουν εκείνοι όταν πεθάνουµε. εδ.. και οι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθµοί εκπέµπουν. Είναι ρατσισµός. Γιατί δεν τους ακούµε όλους όπως τον δικό µας. και εις κρίσιν ουκ έρχεται.5. ήτοι διεκδικούµε την αφθαρσία. Όµως αυτή η εκποµπή τους είναι αδιαµόρφωτη. Αυτό αποτελεί άλλη µία απόδειξη ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πλήν Εκείνου του Τριαδικού Θεού µας! Οι µη βαπτισµένοι µετά θάνατον µεταβαίνουν ακόµη στον Άδη. ενώ το χρίσµα τώρα το λαµβάνουν όλοι ανεξαιρέτως οι βαπτισµένοι. αν και είναι άνθρωποι όπως εµείς.Χ. αλλά δεν ανήκουν σε αυτόν τον Θεό.3. Όλα είναι παιδιά. Μήπως όλοι εκείνοι διακήρυξαν κάποια µορφή σωτηρίας στους πιστούς τους. Και τι έγινε δηλαδή εάν κάποιος θαυµάζει σήµερα τον ∆ία ή τον Απόλλωνα. κεφ. Όλα τα έµβια όντα. Όπως εµείς που ακούµε ένα πρόγραµµα στο ραδιόφωνο διαλέγουµε έναν συγκεκριµµένο σταθµό και συντονίζουµε τον δέκτη µας σε αυτόν. Εάν ο Θεός δεν ήταν ο Χριστός αλλά κάποιος άλλος που εµείς απλώς γνωρίζουµε ότι υπάρχει και λατρεύεται κάπου και από κάποιους. και όχι του οποιουδήποτε άλλου «θεού». Θέλει και παρακολουθεί αυτή και µόνο των ανθρώπων. Και οι λάµπες. απορρίπτει όλες τις µη ενδιαφέρουσες για Εκείνον και κρατά µόνον όσες έχουν αξία γι’ Αυτόν. Και τότε θα ήταν καλύτερα να µην είχε γεννηθεί ποτέ.24). Η περιτοµή αντικαταστάθηκε στην µ. µόνον οι βασιλείς. αφού πλέον γινόµαστε υιοί Του. Ο Θεός που κατοπτεύει τα κύµατα όλων των όντων και πραγµάτων. Και όπως στη ραδιοφωνική «µπάντα» υπάρχουν και άλλοι σταθµοί αλλά εµείς ακούµε έναν συγκεκριµµένο της επιλογής µας.36).

Έτσι κάνουµε σε όλα. όπου το πλάτος του αντιστοιχεί στην έννοια χώρος. Ότι ίχνος αφήνει το µολύβι πίσω του είναι γραµµή που άπαξ και γραφεί δεν µπορεί να µεταβληθεί. χωρίς όµως να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Στην περίπτωση του παραδείγµατός µας. όπου τα γεγονότα της ιστορίας δεν αλλάζουν. Και όχι µόνο είναι. το κριτήριο είναι εκείνο που τον απορρίπτει και όχι ο Θεός. διαλέγουµε τα συγκεκριµµένα ρούχα ή αγαθά. Ποιός αποφασίζει. ένα και µόνο πράγµα µπορεί να γίνει: Εµείς να «εκπέµψουµε» στην δική Του «συχνότητα». να αγοράσουµε την µουσική της επιλογής µας σε ένα δισκοπωλείο. κεφ. Τι υπάρχει µπροστά από την γραφίδα. τελικά µία σειρά γεγονότων θα πραγµατοποιηθεί. και κανείς δεν µπορεί να µας επιβάλλει το τι θα αγοράσουµε. Εάν ο άνθρωπος την απορρίψει. αλλά βλέπει και δρα. Με άλλα λόγια. δηλαδή εργάζεται ακατάπαυστα. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. ∆ιαµορφώνει το µέλλον µας χωρίς να το προκαθορίζει. Η γραφίδα του υποθετικού µολυβιού ακουµπάει σε ένα Παρελθόν Μέλλον µόνο σηµείο του χαρτιού και αντιπροσωπεύει την ύπαρξή σας την στιγµή εκείνη. το µολύβι. αποτελώντας το «εδώ» και το «τώρα». µέσα στα πλαίσια του οποίου το µολύβι µας µπορεί να διέλθει κατά απείρους τρόπους και να διαγράψει άπειρες πορείες. ∆ιαλέγουµε έναν συγκεκριµµένον άνθρωπο για σύντροφό µας. Το χαρτί.55 Όχι. αν και µπροστά µας απλώνονται άπειρες δυνατότητες και τα γεγονότα µπορούν να πάρουν την οποιαδήποτε τροπή. Εκείνος περιµένει να Τον αποδεχθούν όλοι. και όχι Εκείνος δικός µας! ∆εν το καταλαβαίνετε αυτό. θα πούµε ένα παράδειγµα: Υποθέστε ότι ο χωροχρόνος είναι ένα κοµµάτι χαρτί. Έστω ότι κινείτε το µολύΠαρόν βι αυτό µε σταθερή ταχύτητα µόνο προς τα εµπρός. Ποιά σειρά θα είναι όµως αυτή. Αυτά άλλωστε συνιστούν και την προσωπικότητά µας. Προνοεί και δεν παρεµβαίνει. ο δέ Κύριος διευθύνει τα βήµατά του. Ο Θεός λοιπόν έχει θέσει ως κριτήριο επιλογής την αποδοχή της Πατρότητος εκ µέρους του ανθρώπου. και το µήκος του στην έννοια χρόνος. έστω και αν πρόκειται για ανθρώπους. Ποιός καθορίζει το τι θα συµβεί. Αυτό σηµαίνει ελευθερία και κρίση. Ο «δέκτης» Του είναι «προσυντονισµένος» σε εκείνη µόνο την «συχνότητα» που επέλεξε µε βάση τα δικά Του κριτήρια. που στο κάτω-κάτω του ανήκουν. Αυτό αποτελεί το παρελθόν. Εµείς καθυστερούµε να Τον δεχθούµε ως Πατέρα. Παροιµίες. ενώ το ίχνος που αφήνει το µολύβι στο χαρτί είναι τα έργα και η ακτινοβολία σας που παραµένουν αναλλοίωτα. ή αυτός που κινεί το µολύβι. Ο άνθρωπος ηµπορεί να προσχεδιάζει τον δρόµον του. τι θα ακούσουµε και τι θα δούµε. Για να µας ακροαστεί λοιπόν. Το µολύβι αντιπροσωπεύει το Γεγονότα υλικό σώµα. Υπάρχει ένα ολόκληρο επίπεδο. Όµως µία πορεία τελικά θα ακολουθήσει το µολύβι. από το οποίο θα περάσει η γραφίδα των γεγονότων. Ο Θεός βρίσκεται παντού και πάντα. Σαν πρόσωπα λοιπόν επιλέγουµε να ακούσουµε αυτό που θέλουµε στο ραδιόφωνο. Γιατί και ο Θεός να µην έχει το «δικαίωµα» αυτό της επιλογής. 16 (υπάρχει µόνο στο Εβραϊκό πρωτότυπο): 9. και όχι Εκείνος στη δική µας! Εµείς να γίνουµε δικοί Του. Εκείνος περιµένει όπως και στην παραβολή του ασώτου υιού. όσες δηλαδή ευθείες περιέχονται και στο επίπεδο αυτό. Το σηµείο που ακουµπάει στο χαρτί είναι το παρόν το οποίο διαρκώς µετατοπίζεται στον χρόνο σύµφωνα µε το µονοσήµαντο βέλος του. ποιός καθορίζει την πορεία του µολυβιού. Ότι βρίσκεται µπροστά από το µολύβι αποτελεί το µέλλον. στα οποία εµείς δεν έχουµε το δικαίωµα να παρέµβουµε για να Του τα αλλάξουµε. και να δούµε το κανάλι που θέλουµε στην τηλεόραση. Επειδή αυτό φαίνεται ακατανόητο. ∆ικαίωµά µας είναι να έχουµε τα δικά µας κριτήρια. Υποθέστε επίσης ότι έχετε και ένα µολύβι µε το οποίο γράφετε σε αυτό το χαρτί. .

Η ελευθερία για τον Θεό είναι µία απαράβατη αρχή. Ο απώτερος όµως χειριστής του µολυβιού του παραδείγµατος δεν είναι το χέρι. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου περισσότερο απ’ όσο την σέβεται ο άνθρωπος. εφόσον αυτό δεν το κάνει ούτε ο Θεός. η ψυχή). η Αγία Γραφή και η Ιερά παράδοση. και ό εάν ευδοκήση. Εκκλησιαστής. ή τις απορρίπτουµε. και η ενεργητική . Έτσι ακριβώς λειτουργεί και ο χωροχρόνος επάνω µας. και για το ζώο. είναι σαν να δεχόµαστε ότι το χαρτί είναι εκείνο που καθορίζει το τι θα γράψουµε εµείς επάνω του. κι’ εµείς ή τις αποδεχόµαστε και τις υλοποιούµε οπότε πράττουµε το θέληµά Του. Επιπλέον όµως µας δίνει και τις κατευθυντήριες γραµµές που είναι ο λόγος Του. ο Θεός θα παρενέβαινε επί τόπου και θα µας σταµατούσε. Αυτή αποφασίζει και διατάζει. Ούκ ενετείλατο ουδενί ασεβείν. γιατί όταν θα πέρναγε έστω και η σκέψη του κακού από το µυαλό µας. αυτή λαµβάνει αποφάσεις. όµως σε σύγκριση µε αυτήν της ψυχής µας δεν είναι παρά ένα παράσιτο. γι’ αυτό άλλωστε έχουµε και την ευθύνη των πράξεών µας. ∆εν καθορίζει όµως και την πορεία του. Αυτός κατευθύνει την ψυχή µας χωρίς να την επιτάσσει. αυτή δίδει την προτεραιότητα στα γεγονότα που θα συµβούν. Αυτός ο απώτατος εγκέφαλος στο Σύµπαν είναι ο Θεός. ούτε πνευµατικό. Αυτός εξ αρχής εποίησεν άνθρωπον και αφήκεν αυτόν εν χερί διαβουλίου αυτού. Και όσο µπορεί ένα ραδιοφωνικό παράσιτο να τροποποιήσει το µουσικό έργο που εκπέµπει ο σταθµός. Η ακτινοβολία των άστρων µπορεί µεν να είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Μέσα στο διάστηµα υπάρχουν πολλά είδη ακτινοβολιών. Αυτή είναι η έννοια της Θείας Πρόνοιας. Ποιός κρατάει το µολύβι. όσο το παράσιτο µπορεί να αλλάξει την σύνθεση του µουσικού έργου που µεταδίδεται. Γι’ αυτό και τα άστρα ∆ΕΝ µπορούν να καθορίσουν την µοίρα µας. ού εάν θέλης εκτενείς την χείραν σου. έτσι ώστε να µη παραβούµε τα όρια του χαρτιού. Ποιός «κρατεί» = επικρατεί στο υλικό σώµα µας. ενώ η τυχαία ακτινοβολία των άστρων αποτελεί το ραδιοφωνικό παράσιτο που δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν στο όλο πρόγραµµα. Αν ο Θεός δεν σεβόταν την ελευθερία µας. Αν δεχθούµε ότι η ακτινοβολία των άστρων καθορίζει ή επηρεάζει το µέλλον µας. Εµείς αποφασίζουµε τελικά τι θα κρατήσουµε και τι θα αφήσουµε. Μοιάζει µε ένα µουσικό έργο που εκπέµπει ο ραδιοφωνικός σταθµός. δοθήσεται αυτώ. τότε δεν θα µας επέτρεπε να σφάλουµε. Αυτός εµφυτεύει τις ιδέες. και αυτό είναι βλακώδες! Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις είναι εκείνος που κρατάει το µολύβι. κεφ. Ο Θεός προνοεί για τον άνθρωπο χωρίς να τον επιτάσσει. . αλλά ο εγκέφαλος που κατευθύνει το χέρι. Η ψυχή µε την βούληση που διαθέτει. 16. Σοφία Σειράχ. Η ίδια τύχη και για τα δύο. ενώ η ακτινοβολία της ψυχής είναι «διαµορφωµένη» ακτινοβολία. και ουκ έδωκεν άνεσιν ουδενί αµαρτάνειν. Τίποτε στον χωροχρόνο δεν είναι σε θέση να καθορίσει το πεπρωµένο µας. και µας δίνει το ελεύθερο να αποφασίζουµε το πώς θα κατευθύνουµε τα γεγονότα στη ζωή µας (=αυτόβουλο). τι είναι λοιπόν ο µάγος ή ο αστρολόγος που θα την παραβιάσει. Κατασκευάζει τον χωροχρόνο (=το χαρτί) και την ύλη (=το µολύβι). ∆ιότι υπάρχει κοινή τύχη και για τον άνθρωπο. τα όρια της ηθικής και του πρέποντος. Όπως αποθνήσκει ο ένας αποθνήσκει και το άλλο. Αυτή κινεί το σώµα. Αφού ο Θεός ο ίδιος δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Ποιός τολµάει να λέει ότι µπορεί να προκαθορίσει την µοίρα µας.56 Το χαρτί απλώς περιέχει όλους τους πιθανούς δρόµους από τους οποίους δύναται να διέλθει το µολύβι. Μας δίνει την εξουσία να κρατήσουµε το µολύβι (=το χέρι. Η ίδια πνοή υπάρχει σε όλα. Ούτε υλικό. και ο άνθρωπος δέν έχει κάποιο πλεονέκτηµα από το ζώο. ∆εν θα είχαµε την δυνατότητα να επιλέξουµε το κακό από το καλό. άλλο τόσο µπορούν και τα άστρα να επιδράσουν στον άνθρωπο. 15: 14. Έναντι ανθρώπων η ζωή (=η αιώνιος) και ο θάνατος. 3: 19. Υπάρχει η παθητική ακτινοβολία της ύλης. κεφ. 20. όπως λένε οι αστρολόγοι. Και τα ζώα εκπέµπουν όπως ο άνθρωπος. Έχουν και αυτά ψυχή της ιδίας φύσεως µε εµάς όπως είδαµε.διαµορφωµένη αντινοβολία των όντων. 17. Παρέθηκέν σοι πύρ και ύδωρ.

1. Ο αποκτηνωµένος άνθρωπος δηλαδή καθίσταται χειρότερος και από ζώο. εξαπατούν τον κόσµο ασυστόλως. 14. ζώα.3. Ακόµη δε λιγότερο το Πνεύµα το Άγιο.Είδον θείον όν αναβαίνον από της γής.. οι άφθαρτοι άγγελοι. Ακόµη και η άβια ύλη εκπέµπει αύρα. Πράγµατι.. που φθάνει να επιδεικνύεται µόνο στους αγίους (=κεχρισµένους). και οι άγιοι κατά παραχώρησιν του Αγίου Πνεύµατος. ∆ιότι µε αυτούς έχει περισσότερα κοινά. Μεγάλη η χάρη µας! Και ακόµη µεγαλύτερη που µας αποκαλεί. οι άγιοι. και σε τίποτα δέν διαφέρει η φύση της εκπεµποµένης ακτινοβολίας αµφοτέρων. Λιγότερο από τον Πατέρα είναι ο Υιός που φθάνει µόνο στα λογικά όντα. Τούτο δε είναι επόµενο. οτιδήποτε έµβιο ον εκπέµπει την ακτινοβολία του. (Βιβλίο «Περί Αρχών» κεφ. Φέρουν νευρικό ιστό και εγκέφαλο που λειτουργεί όπως ο δικός µας. τονίζω ιδιαίτερα το εξής.57 Και τα ζώα έχουν ψυχή της ιδίας φύσεως µε τον άνθρωπο. κεφ. Μπορεί και τα ζώα να συνειδητοποιούν την ύπαρξη του Θεού. δεν ακούνε.Ποία είναι η µορφή αυτού. ∆ιότι κανένα ζώο δεν θα έφτανε να σταυρώσει τον Χριστό. Τι γίνεται λοιπόν και ο άνθρωπος ξεχωρίζει. ή µε άγιο. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη ο Σαούλ πήγε στην νεκροµάντιδα της Αενδώρ για να του αναβιβάσει το πνεύµα του Σαµουήλ που είχε πεθάνει. που του ταιριάζουν περισσότερο. φυτά. αλλά και υιούς Του. ∆εν συµφιλιώνεται µία διάνοια µε έναν κουτό. αφού αποτελούνται και αυτά από ιστούς όµοιους µε τους δικούς µας. Και ιδού τι έγινε: Βασιλειών Α΄ κεφ. ∆ιότι αυτό ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.Ο µέν Θεός και Πατήρ επειδή συνέχει τα πάντα φθάνει σε όλα τα όντα.Άνθρωπος γέρων αναβαίνει και είναι περιβεβληµένος µε µανδύαν. τα ζώα στη φάτνη Τον αναγνώρισαν για Κύριο και ήλθαν να Τον ζεστάνουν. Λέει ο άσαρκος ακόµη Ιησούς. µικρόβια. Οι νεκροί από µόνοι τους δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους ζωντανούς. να είναι βέβαιος ότι µιλάει. Είναι σαν να ψάχνει κάποιος να βρει φίλους σε µία πόλη. Αυτό που τον κάνει να υπερέχει είναι ο Θεός. όχι µόνο φίλους Του. Οι νεκροί δεν έχουν καµία συµµετοχή στον κόσµο. Τα µόνα πνεύµατα που µπορούν να «κινηθούν» σε εκείνη την κατάσταση είναι ο Θεός. Ο Θεός που είναι Ο Λογικός. Όµως µόνον ο άνθρωπος φτάνει να Τον δοξολογήσει.5) Ολοκληρώνοντας. ο Υιός και Λόγος για τους Ισραηλίτες που έµελλε να µη Τον δεχθούν: Ησαϊας. όπως συµβαίνει µε τους αγίους. Επιλέγει και χαριτώνει το «όµοιο». Μόνον αυτά τα όντα έχουν φυσική ελευθερία κινήσεων στη χώρα των νεκρών. εκτός εάν ο Θεός τους το επιτρέψει. Άρα τα κύτταρά τους εκπέµπουν όπως και τα δικά µας. ∆ιότι και ο διάβολος µετασχηµατίζεται σε άγγελο φωτός. Τότε ο Σαούλ εγνώρισεν ότι ήτο ο Σαµουήλ. Άνθρωποι. Ούτε ο πρωθυπουργός µε τους αλήτες του δρόµου. στ. ο λαός µου δεν αντιλαµβάνεται. Εκείνος δέ είπεν: . Οι άγγελοι και οι δαίµονες επειδή έχουν φύση ανώτερη. Η διαφορά όµως είναι ότι ο άνθρωπος είναι ασύγκριτα λογικότερος από όλα τα ζώα. ∆ιότι καθώς Εκείνος βρίσκεται παντού και όλα είναι µέσα Του. όχι όµως ανεπτυγµένη λογική. ενώ οι Ισραηλίτες όχι. . Την καλύτερη όµως θέση που διάβασα ποτέ στο ζήτηµα αυτό είναι του Ωριγένη: «. Τα ζώα λοιπόν έχουν ψυχή. ή µε άγγελο. όταν ο Ιησούς εγεννήθη στη Βηθλεέµ. Έτσι και ο Θεός συµφιλιώθηκε µε το ανθρώπινο γένος. θέλει και επιλέγει τον άνθρωπο. Και είπεν αύτη: . Και είπεν η γυνή πρός τον Σαούλ: . και τελικά κάνει εκείνους που του µοιάζουν. και οι δαίµονες. Άρα όσοι λένε ότι καλούν πνεύµατα ανθρώπων που έχουν πεθάνει. 1: 3. δεν αντιλαµβάνονται τον κόσµο. Η διαφορά µας έγκειται στην λογική. Άρα όταν κάποιος «επικοινωνεί» µε κάποιο πνεύµα. ή µε δαίµονα! Και είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς µε τι επικοινωνεί. και έσκυψε µε το πρόσωπν κατά γής και προσεκύνησε. 28: (από Εβραϊκό): 13. (διότι δεύτερος είναι του Πατρός). Οι ψυχές δεν βλέπουν. αλλά µε όµοιούς του. Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορά του και ο όνος την φάτνην του κυρίου του.. µεταδίδοντας σε κάθε ένα από αυτά από το ίδιο Του το είναι. από όλα τα είδη στη γη επιλέγει εκείνο που προσεγγίζει στη φύση Του. αλλ’ ο Ισραήλ δεν γνωρίζει.

και είναι η συνολική βιοενέργεια που εξέπεµψε ο άνθρωπος από συλλήψεώς του µέχρι και τον θάνατό του. µή παντί πνεύµατι πιστεύετε. Έτσι σιωπά και δεν οµολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα. Φρίττει στην ιδέα και µόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός του και Θεός του. τα data. Η πληροφορία όµως δεν είναι τα ίδια τα ηλεκτρόνια. Τα κύµατα της «λίµνης µας» θα άπλωναν αιωνίως χωρίς νόηµα στο διάστηµα. ούτε µετά θάνατον. (Ο διάβολος ως πνεύµα βρίσκεται ήδη στον κόσµο και πρό της ελεύσεως του Αντιχρίστου). δίχως ποτέ να βρούνε κάποια όχθη για να αποδόσουν την πληροφορία τους. χωρίς κανέναν δέκτη για να τον ακροασθεί. τα οποία µεταφέρουν και µόνο την πληροφορία του σταθµού. Τι είναι λοιπόν η ψυχή. καλό θα είναι να το ξανασκεφθείτε. Προσοχή. ούτε και ο Σαούλ υποψιάζεται ότι πρόκειται για τον διάβολο. Η φύση του πνεύµατος είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Τότε δεν θα είχαµε συνείδηση. Κι επειδή τα κύµατά µας αυτά είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που είναι άυλη και αθάνατη. όλα τα όντα θα είµασταν µία παθητική και νεκρή ακτινοβολία όπως το φως µιάς άψυχης λάµπας ή µιάς αστραπής. αλλά δ ο κ ι µ ά ζ ε τ ε τα πνεύµατα εί εκ του Θεού έστιν. που εκείνη αποκωδικοποιείται και µας δίνει εικόνα και ήχο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα ηλεκτρόνια που ένας υπολογιστής διακινεί. αν και όλα διαθέτουν τον ίδιο µηχανισµό παραγωγής κυµάτων. ∆εν είναι τα κύµατα. να ενώσει αυτά τα κύµατά µας. Ο χριστιανισµός δεν απορρίπτει τον πνευµατισµό. 2. Βασίζεται σε αυτό που η µάντιδα λέει. Αγαπητοί. και όχι τα κύµατα καθεαυτά. το πνεύµα είναι εξ φύσεως άυλο και αθάνατο. Είναι πνεύµα ψυχθέν. «Η µνήµη». Πώς θα ξέρουµε λοιπόν αν το πνεύµα που ενδεχοµένως µιλάει είναι εκ Θεού. Και πάν πνεύµα ό µή οµολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα. αν και όλα τα έµβια όντα εκπέµπουν οµοίως. αυτό που Τον ενδιαφέρει είναι η πληροφορία και όχι τα κύµατα. Εν τούτω γιγνώσκετε το πνεύµα του Θεού. Πνεύµα που έχει ελαττωθεί από τον Θεό και τίθεται στον θνητό άνθρωπο.. ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν εις τον κόσµον. Γι’ αυτό. Εάν δεν υπήρχε Θεός. ο Θεός ξεχωρίζει µόνον εκείνα που Του ταιριάζουν και Τον ενδιαφέρουν. Το µέντιουµ µπορεί να κάνει ότι κοιµάται και ως άνθρωπος να λέει ότι θέλει. Ο Ιωάννης όµως γράφει πνεύµα. 3. διότι αυτός είναι πνευµατισµός. Ο «ραδιοφωνικός σταθµός µας» θα εξέπεµπε µαταίως. εκ του Θεού ούκ εστί. Τα data και όχι ο σκληρός δίσκος ή ο υπολογιστής. τα αρχεία θα τρέξουν όπως και πριν χωρίς καµµία απώλεια δεδοµένων… . Οι άνθρωποι µπορούν να ψεύδονται προκειµένου να παραπλανήσουν. Έτσι συµβαίνει και µε το πνεύµα. όχι πονηρού και ψευδοµένου. Και εκείνη κρατάει τελικά. ακόµα και αν ο υπολογιστής καταστραφεί. ∆εν βλέπει τον Θεό.. Το πρόβληµα εντοπίζεται στην δ ι ά κ ρ ι σ η των πνευµάτων τα οποία επικαλείται κανείς. κεφ. στην ουσία δεν χάνει τίποτα. Και τούτο εστί το του αντιχρίστου. Πάν πνεύµα ό οµολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα. και νύν εν τω κόσµω εστίν ήδη. ∆ιότι εάν κάποιος σώσει τα data του υπολογιστή του. και θα δείτε. Αυτό είναι κάτι ανάλογο µε τα ραδιοφωνικά κύµατα. όλα θα ήταν µάταια και άσκοπα. Η πληροφορία λοιπόν προέχει και όχι ο φορέας της. αλλά η οργάνωσή τους. Απατώνται όµως και οι δύο. βάζοντας ο χρήστης τα σωσµένα αρχεία σε ένα άλλο µηχάνηµα ίδιων περίπου προδιαγραφών. αλλά η διαµόρφωσή τους εκείνο που µας ενδιαφέρει. Αν κάποιοι από εσάς καταφύγατε σε πνευµατιστές. Βέβαια οι θεολόγοι ισχυρίζονται ότι εδώ ο Ιωάννης αναφέρεται σε αιρετικούς ανθρώπους. ό ακηκόατε ότι έρχεται. Αν όµως θελήσετε να ξαναπάτε. Ένα αλάθητο κριτήριο είναι το εξής: Επιστολή Ιωάννου Α. παραβλέποντας όλα τα άλλα. Μόνο ο διάβολος µπορεί και ψεύδεται. κάντε αυτή την ερώτηση. Οι άγγελοι όµως δεν µπορούν να ψευσθούν. Αυτό που έχει αξία για τον Θεό είναι η πληροφορία που φέρεται στην ακτινοβολία. Πνεύµατος όµως αγαθού. ούτε στη ζωή. Ο Θεός που ως πανταχού παρών συνέχει τα κύµατά µας. Όµως στην προκειµένη περίπτωση αποφεύγει και να προφέρει ακόµη το άγιο όνοµα του Κυρίου. Εκείνα είναι απλώς ο φορέας. 4: 1. Σήµερα πολλοί είναι εκείνοι που πηγαίνουν στα µέντιουµ και ασχολούνται µε την παραψυχολογία. Εάν όµως δεν υπήρχε ο Θεός να συνέξει. «άνθρωπο γέροντα περιβεβληµένο µε µανδύα». εκ του Θεού εστί.58 Προσέξτε που η µάντιδα βλέπει «θείο ον». και ο Σαούλ συµπεραίνει λανθασµένα ότι πρόκειται για τον Σαµουήλ. Μα πρωτίστως όλα θα ήταν και ανύπαρκτα.

Εποµένως έχει την παλτυτάτη συνείδηση και ύπαρξη σαν να ήταν σε εκείνη την «φωτεινή» κατάσταση που λέγαµε. Ενός Κόσµου που ήταν «πριν» την Μεγάλη Έκρηξη. Το άφθαρτο Σύµπαν θα είναι «άπειρο» όπως και το Άκτιστο Φως. Το σώµα αυτό αποτελείται από ύλη. Γι’ αυτό µιλάµε για Θέωση του ανθρώπου µε την λήψη της αφθαρσίας. Τα σώµατα αυτά δύνανται να περνούν µέσα από την γνωστή ύλη όπως το φως από το γυαλί. δεν κοιµάται. Είναι πνεύµατα που κατοικούν σε ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ. Το άφθαρτο σώµα δεν έχει ανάγκη να θρέφεται. Το κτιστό εκείνο κοσµικό φως θα διαδίδεται µε «άπειρη» ταχύτητα. Το πνεύµα µας όµως για να κατοικήσει στην ύλη απαιτεί ένα άφθαρτο σώµα. αλλά ανά πάσα στιγµή αντλούν πληροφορίες και βιώµατα από την συνείδηση όλων. αλλά µε µία ειδοποιό διαφορά: Ο άφθαρτος άνθρωπος προβλέπεται να έχει π λ ή ρ ε ς αυτόβουλο όπως και ο Θεός. µε αποτέλεσµα τα πάντα να είναι «εν πάσι». Αυτό το σώµα είχε και ο Κύριός µας Ιησούς Χριστός και το φανέρωσε µετά την ανάστασή Του. Η επιστηµονική φαντασία δεν επαρκεί εδώ για να συλλάβει την εικόνα ενός τέτοιου Κόσµου. ο Θεός δύναται να «επιτάξει ευγενικώς» τον οποιονδήποτε ή και όλους. που όµως έχει διαφορετικές ιδιότητες από την γνωστή ύλη µας. όπου ο άνθρωπος θα είναι ελαφρώς κατώτερος του Θεού.. Αλλά και το επόµενο υλικό Σύµπαν θα είναι άφθαρτο και θα έχει άλλες ανώτερες ιδιότητες. τότε αυτή η αµεταβλητότητα θα επεκταθεί και στον µακρόκοσµο. Τέτοιο σώµα έχουν οι άγγελοι. είναι άµεσα «συνδεδεµένος» µε το Άγιο Πνεύµα. ελεύθερος από το κάθε τι. το οποίο τότε θα συνυπάρχει µε εκείνο το κτιστό. διαθέτει ολόκληρο το πνεύµα του. αλλά που µέλλει να ξανα υπάρξει. χωρίς η ταχύτητα του φωτός να αποτελεί όριο. Συνειδητοποιεί και βιώνει τα πάντα όπως ο Θεός! Και τούτο επειδή ως πνεύµα. Οι άφθαρτοι άνθρωποι είναι σαν ένα δίκτυο συνειδήσεων όπως είναι σήµερα και οι περιφερικοί υπολογιστές που είναι στο διαδίκτυο (internet). ∆εν θα διέπεται από περιορισµούς όπως αυτή της οριακής ταχύτητας του φωτός. Μία Θέωση υλική και πνευµατική. δεν κουράζεται. Αυτό θα έπρεπε να µας διδάσκουν και στην «εκκλησία». στους ναούς οι ιερείς και οι θεολόγοι. ούτε θα φθείρεται µακροσκοπικά. δεν προσβάλλεται από τίποτα. ∆εν είναι «πνεύµατα στον ουρανό». Τέτοιο σώµα είχε ο Αδάµ και η «Εύα» πριν την δραµατική πτώση τους και το έχασαν µε το παράπτωµα που διέπραξαν. δεν έχει βιολογικές ανάγκες.. έχει τη δυνατότητα τηλεµεταφοράς σε «µηδενικό» χρόνο. Αυτό το σώµα προσδοκούµε να λάβουµε µετά την ανάστασή µας. ∆ύνανται να τηλεµεταφέρονται κατά βούλησιν µε ταχύτητα «άπειρη».59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ Η ψυχή που είναι ένα µέρος του όλου πνεύµατός µας φιλοξενείται στο φθαρτό σώµα. διότι θα συνίσταται από άφθαρτη ύλη. Και όπως σήµερα το σύνολο της ύλης και της ενέργειας παραµένει σταθερό και τίποτα δεν µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από την ∆ηµιουργία σε υποατοµικό όµως επίπεδο. . η Παναγία και ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. χάθηκε. που όµως είναι άφθαρτο. Ο άνθρωπος που αποτελείται από αυτή την ύλη είναι απειρόβιος. ∆ιότι αυτή είναι και η τελική αµοιβή που ο Θεός θα δώσει στον άνθρωπο: Η α φ θ α ρ σ ί α. και το κυριότερο. Ένα υλικό σώµα που είναι ανώτερο από αυτό που σήµερα έχουµε. έτσι γενικά και αόριστα που λένε οι µη γνωρίζοντες. και δεν θα υπάρχει η άβυσσος να το διαχωρίζει. και είναι άτρωτο από την κλασσική ύλη. άτρωτος. Επιπλέον. το πνεύµα του να συγκατοικεί κατ’ ουσίαν µε το Θείον όπως συµβαίνει τώρα µε τους αγγέλους. ∆ιατηρούν την προσωπικότητά τους. και η «κατωτερότητα» αυτή θα έγκειται στο ότι ο Θεός θα προεξάρχει τότε µόνο κατά τον «Θρόνο». µε αποτέλεσµα η οντότητα του ανθρώπου.

τους ηλεκτρονικούς φλοιούς. Ο εξωτερικός ηλεκτρονικός φλοιός είναι αυτός που καθορίζει την χηµική συµπεριφορά και τον όγκο του κάθε ατόµου. εν τούτοις δεν γνωρίζουµε τί είναι το ηλεκτρικό φορτίο. Ο πυρήνας αποτελείται από δύο είδη σωµατιδίων. Τρία quarks και ένα γλοιόνιο συνιστούν ένα πρωτόνιο ή νετρόνιο.000 φορές µικρότερος του όλου ατόµου. τελικά τα Άτοµο άτοµα είναι σχεδόν κενά. και δέν διεισδύει το ένα µέσα στο άλλο. Όµως για να µεταβούµε στην άφθαρτη. Η φθαρτή ύλη. Η µάζα του ηλεκτρονίου είναι 1836 φορές µικρότερη από την µάζα ενός πρωτονίου. Στην ουσία όµως τα άτοµα δεν είναι καθόλου συµπαγή. Έτσι και αυτός ο «συµπαγής» πυρήνας του ατόµου στην ουσία είναι Νετρόνιο κενός από ύλη. θα πω µε απλά λόγια ότι το άτοµο της ύλης αποτελείται από έναν πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο του. Κάθε δύο πρωτόνια συµπλέκονται µε δύο νετρόνια και συνιστούν ένα τετραπλό σύµπλεγµα που µοιάζει µε τον πυρήνα του στοιχείου ηλίου (4He). Υπολογίζεται ότι το ηλεκτρόνιο κάνει πάνω από 100 τρισεκατοµµύρια (=1014) περιστροφές το δευτερόλεπτο. Quark Ηλεκτρόνιο . και στην ιδιότητα αυτή οφείλεται η «συµπαγής» και «στερεά» δοµή του ατόµου. το ένα ασκεί αντίσταση επί του άλλου. Είναι σχεδόν κενά. Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε λεπτοµέρειες που για να κατανοηθούν απαιτούνται γνώσεις πυρηνικής φυσικής. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν είναι σωµατίδια συµπαγή όπως πιστεύαµε στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι. Αλλά η διαιρετότητα της ύλης δέν σταµατάει εκεί. Τα πρωτόνια φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και τα νετρόνια είναι ηλεκτρικώς ουδέτερα. πρακτικά ολόκληρη η µάζα του ατόµου βρίσκεται συγκεντρωµένη στον πυρήνα. Πρωτόνια και νετρόνια βρίσκονται ενωµένα και αποτελούν συσωµατίδια. τα ηλεκτρόνια τους πλανήτες. αν και οι γνώσεις µας για την δοµή του ατόµου είναι αρκετές. Λόγω της ασύλληπτης αυτής ταχύτητας βρίσκεται σχεδόν ταυτόχρονα παντού σε ολόκληρη την ηλεκτρονική στιβάδα. θα πρέπει να υπενθυµίσουµε λίγα πράγµατα. Θά ’λεγε κανείς ότι κάθε άτοµο αποτελεί µία µικρογραφία ενός πλανητικού συστήµατος όπου ο πυρήνας υποκαθιστά τον ήλιο. ενώ το εσωτερικό του ατόµου είναι τόσο κενό. τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Αυτή µας είναι σήµερα εν πολλοίς γνωστή. όσο και ένα πλανητικό σύστηµα. και από τα ηλεκτρόνια τα οποία περιστρέφονται γύρω από αυτόν σε µεγάλη σχετικά απόσταση.60 1. Σήµερα. Αποτελούνται από µικρότερα συστατικά. Τα ηλεκτρόνια φέρουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο και περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα µε µεγάλη ταχύτητα σχηµατίζοντας στιβάδες. τα Πυρήνας Quarks (κουάρκς). Ο πυρήνας υπολογίζεται ότι είναι 100. Και δεδοµένου ότι τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται σε τεράστιες σχετικά αποστάσεις από αυτόν. Αυτό που ξέρουµε όµως από αρχαιότατα χρόνια είναι πως όταν δύο σώµατα εφάπτονται µεταξύ τους.

Και η όποια γνώση µας για την ύλη εντάσσεται σε αυτή την αλήθεια. αλλά φορτίζονται και εκφορτίζονται συν τω χρόνω µε µεγάλη συχνότητα. διότι τα άτοµα είναι σχεδόν κενά στο εσωτερικό τους. Η αλήθεια όµως είναι κάτι το πιο βαθύ. Έτσι ένα άτοµο καθίσταται στιγµιαία δίπολο και έλκει εξ επαγωγής το άλλο. Το φαινόµενο αυτό κρατάει ξύ πρωτονίων .νετρονίων. Στην ουσία ύλη δεν υφίσταται ως κάτι το στερεό. Ποίος δύναται να εύρη αυτό. Αυτό δηλαδή που εµποδίζει την διείσδυση των ατόµων µεταξύ τους είναι το ηλεκτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων. Το φαινόµενο οφείλεται στην ανταλλαγή quarks µεταξύ των πρωαυτό οφείλεται στην ανταλλαγή quarks µετα. Feynman. µε αποτέλεσµα οι δεσµοί να ταλαντεύονται σε µία «µέση τιµή» µεταξύ µονού και διπλού δεσµού. Πρόκειται για το αποτέλεσµα της «αθροίσεως ιστοριών» κατά τον R. όπου ένας διπλός δεσµός µεταξύ δύο ατόµων άνθρακος εναλλάσσεται ταχέως µε έναν απλό.τονίων και νετρονίων. αλλά το µοντέλο αυτό ήταν µία καλή πεοσέγγιση στην αλήθεια. αυτής της ακατανόητης ουσίας που εµείς χαρακτηρίζουµε «κενό». «Ότι υπάρχει είναι πολύ µακράν και πολύ βαθύ. η Φυσική επιστήµη δεν αρκεί. Έτσι όταν ένα πρωτόνιο µετατρέπεται σε νετρόνιο. Για τον πυρήνα του ατόµου σήµερα γνωρίζουµε ότι τα πρωτόνια δεν παραµένουν συνεχώς φορτισµένα.» (Εκκλησιαστής κεφ. ή διασποράς. τα οµώνυµα αρνητικά φορτία των ηλεκτρονίων τους απωθούνται. τους κραδασµούς του πυρήνα. quarks και ηλεκτρόνια. λεται η συνοχή του πυρήνα. Εάν µε κάποιο τρόπο καταργηθεί το ηλεκτρικό φορτίο των ηλεκτρονίων των ατόµων του σώµατός µας χωρίς βέβαια να καταστραφούν τα άτοµα. Αν δεν συνέβαινε αυτή η ταλάντευση των φορτίων στον πυρήνα. ούτε καν αυτά τα φωτόνια ως υλικές διάκριτες οντότητες. πόσο µάλλον την άφθαρτη.61 Τούτο συµβαίνει διότι όταν οι εξωτερικές στιβάδες των ηλεκτρονίων των δύο σωµάτων πλησιάζουν η µιά την άλλη. ∆εν αποκλείεται το γεγονός αυτό να αποτελεί και την κινητήρια δύναµη των «ηλεκτρονίων».7. όπου όλοι οι άλλοι πιθανοί δρόµοι ενός σωµατιδίου . όπως πρωτόνια. Πρόκειται δηλαδή για ένα περιοδικό φαινόµενο. εδ. ∆εν γνωρίζουµε αν υπάρχει κάποιος συντονισµός. Γνωρίζουµε όµως ότι και το φορτίο των ηλεκτρονίων ταλαντεύεται µε τη µορφή διακυµάνσεων της πυκνότητας του ηλεκτρονικού νέφους. νετρτόνια. κεφ. µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται µεταξύ τους ελκτικές δυνάµεις που ονοµάζονται δυνάµεις London. Έτσι τα άτοµα των δύο αυτών σωµάτων απωθούνται σαν να ήταν ελαστικές σφαίρες που τις συµπιέζουµε µεταξύ τους.φορτίου αλληλοαναιρούνται και µένει µόνον εκείνος που ο νόµος των πιθανοτήτων αφήνει ανεπηρέαστο. µε αποτέλεσµα το θετικό φορτίο του πυρήνα να ταλανΗ ταλάντευση των θετικών φορτίων του πυρήνα τεύεται µε µεγάλη συχνότητα. τα οµώνυµα φορτία λόγω απώσεως θα τον διέλυαν. Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα. ∆εν υφίστανται σωµατίδια. αλλά όλα είναι πυκνώµατα του πεδίου. Εάν λοιπόν δεν δυνάµεθα ακόµη να κατανοήσουµε την υπαρκτή και απτή ύλη µας.» (Εκκλ. αλλά πρόκειται για ένα είδος συντονισµού του χώρου που επάγει ο πυρήνας. Βέβαια η δοµή της ύλης δεν είναι ακριβώς έτσι όπως πιστεύαµε πριν έναν αιώνα.24). αλλά όλα βρίσκονται σε ταλάντευση και κίνηση. Η ταλάντευση του θετικού φορτίου του πυρήνα πρέπει µάλλον να βρίσκεται σε συντονισµό µε παρόµοια ταλάντευση του αρνητικού φορτίου των «ηλεκτρονίων».τον πυρήνα σε συνοχή. και σε αυτό οφεί. Τελικά στη Φύση δεν υπάρχουν σταθερές ποσότητες. Εδώ ο µόνος τρόπος προσεγγίσεως είναι οι Γραφές που ο Θεός επέτρεψε να έχουµε. εδ. την ίδια χρονική στιγµή ένα νετρόνιο µετατρέπεται σε πρωτόνιο. αλλά σε αντίστροφη φάση. . Εποµένως για να προσεγγίσουµε µία τέτοια απόκοσµη αλήθεια. Τούτο µοιάζει µε το φαινόµενο της µεταµέρειας του οµοιοπολικού δεσµού στη Χηµεία.8.1). «Ποίος γνωρίζει την εξήγησιν ενός πράγµατος. τότε η ύλη του σώµατός µας θα περνούσε ανενόχλητη και χωρίς προβλήµατα µέσα από τα άλλα υλικά. του χωροχρόνου. Το ίδιο γίνεται και µε τα νετρόνια. Σήµερα πιστεύεται ότι ηλεκτρόνια δεν υπάρχουν ως σωµατίδια.

Γι αυτό µας φαίνονται παράξενα. αν και συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο πολλά σήµατα από διάφορους σταθµούς. διότι θα ξαναγίνει από τα ίδια υλικά (=στοιχεία) µέν. Άλλωστε. όπου. Μα ίσως εδώ να κρύβεται η εξήγηση των περιέργων ιδιοτήτων του αφθάρτου σώµατος που προσδοκούµε. τόσο η κυµατική φύση υπερισχύει της σωµατιδιακής. τοίχους και οροφές. µε αποτέλεσµα αυτό να µπορεί να διέρχεται κατά βούλησιν µέσα από τοίχους.62607 Χ 10-27 erg X sec / (3 Χ 1010 cm/sec)2 = 6. Το τι είναι ύλη και τι κύµα. σελ. έπεται ότι mc2 = h X ν. Όµως το c και το h είναι σταθερές. αλλά όσο πιο µικρά είναι. ∆έν θα έχει ανάγκη συντηρήσεως. ήδη σήµερα η πυρηνική φυσική κάνει λόγο για κύµατα ύλης.62 2. και λ = h / mc2. Φαίνεται ότι κάτι θα συµβεί στην ύλη µας. Το άφθαρτο σώµα. αλλά όπως το Άγιο Σώµα του Κυρίου µας. όταν και όποτε το θελήσει. µέσα από τα άλλα άτοµα που δεν θα έχουν υποστεί µεταβολή. ούτε ιδρώνει ούτε αιµορραγεί.λ. Τι µας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα περί συντονισµού των ηλεκτρικών φορτίων. δεν τραυµατίζεται. Θα πρόκειται ίσως για ύλη «άλλης συχνότητος». άρα το πηλίκον τους αποτελεί σταθερό παράγοντα που στον κόσµο µας ισούται πάντοτε µε: 6. Θα πάψει ο νόµος της διαιωνίσεως του είδους διότι ο άνθρωπος δέν θα πολλαπλασιάζεται πλέον. ήτοι να τρώει και να πίνει. και τότε δεν θα ισχύει ο νόµος της περιχωρήσεως. διότι εκείνοι έψαχναν στα βαθειά της Πίστεως.62607 Χ 10-27 erg X sec / 9 Χ 1020 cm2/sec2 .62607 X 10-27 erg X sec δείχνει ότι όλα τα υλικά σώµατα έχουν κυµατική φύση. δεν αρρωσταίνει. στα ηλεκτρόνια αποκαθίσταται εύκολα και η δυαδικότητα γίνεται εµφανής. Θα έχει την ευχέρεια ταχείας µετακινήσεως. Έτσι το «ηλεκτρόνιο» που έχει µάζα ηρεµίας 9 Χ 10-28 gr. και τότε θα αλλάξει η συχνότητα των κραδασµών της ύλης (=εν ατόµω) των σωµάτων µας. πόρτες. όπως προείπε και ο ιερός Χρυσόστοµος: «Το άφθαρτο σώµα θα είναι το αυτό. Κάπως έτσι θα συµβαίνει και µε τα άτοµα του αφθάρτου σώµατος. δέν θα πονάει και δέν θα αρρωσταίνει. η ισορροπία ανάµεσα στις δύο όψεις της εξισώσεως Plank (Ε = h X ν. όπου Ε η ενέργεια και ν η συχνότητα). ∆έν θα ισχύει σε αυτό ο νόµος της περιχωρήσεως. το φαινόµενο περιθλάσεως των ηλεκτρονίων). Και ο Ιππόλυτος Ρώµης όµως αναφέρει τα ίδια όπως βλέπετε στο παραπλεύρως αυθεντικό κείµενο (Πατρολογία Migne PG10. δεν κοιµάται. Και επειδή η συχνότητα ν = 1/λ (λ=µήκος κύµατος). Η εξωτερική του µορφή θα είναι όπως και αυτή που είχε όταν ζούσε στη γή». αλλά όχι το ίδιο µε εκείνο που διαλύθηκε στον τάφο. χωρίς τούτο να σηµαίνει και την πανταχού παρουσία του. για τους γνώστες της φυσικής: Επειδή Ε = mc2. καθορίζεται από την σταθερά Plank που δείχνει τον βαθύτερο δεσµό µεταξύ ύλης και κύµατος – ενέργειας. και διαπερνά την φθαρτή ύλη σαν να διακτινίζεται. Βλέπετε οι πατέρες των πρωτοχριστιανικών χρόνων τα είχαν ανακαλύψει και τα είχαν διατυπώσει όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι ανάλογο µε τα ραδιοφωνικά κύµατα. Ενώ άµα έχουµε να κάνουµε µε ένα µεγάλο σώµα πολλών γραµµαρίων το µήκος κύµατος που του αντιστοιχεί καταντά γελοίο και κυριαρχεί η σωµατιδιακή φύση. δεν πεθαίνει. κάτι θα µεταβληθεί στα φορτία. Η εξαιρετικά µικρή τιµή της h = 6. .χ. επειδή έχουν διαφορετική συχνότητα δεν συγχέονται µεταξύ τους. θα µπορεί να διαπερνά ανάµεσα από πόρτες. τελικά η εξίσωση έχει την µορφή mc2 = h / λ.π. µιά και έχει αποδειχθεί ότι τα ηλεκτρόνια κάτω από ορισµένες συνθήκες συµπεριφέρονται ως ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (π. κ. Ο άφθαρτος άνθρωπος λοιπόν δεν αυξάνει. Ειδικότερα. Εµείς όµως σήµερα τα έχουµε ξεχάσει και δεν ασχολούµεθα κάν µε όλα αυτά.861) στον λόγο του τον περί αναστάσεως και αφθαρσίας. ∆έν θα γερνάει. αλλά άφθαρτο δέ.

Όλες αυτές οι γηρεογόνες ουσίες είναι κατάλοιπα. άρα και κανένας νοσογόνος ή γηρεογόνος παράγοντας. ως διαίρεση του h/c2. όπως τα ουδέτερα νετρόνια που εισέρχονται και βοµβαρδίζουν τους πυρήνες των ατόµων και δεν υφίστανται άπωση καθώς πλησιάζουν τον θετικά φορτισµένο πυρήνα. εγκαύµατα. Το ίδιο θα ισχύει και για τα θετικά φορτία του πυρήνα. Βλάβες στα κύτταρα προξενούν επίσης και οι ιοί. µηχανικές κακώσεις. τότε αυτά θα συµπεριφέρονται ως ουδέτερα σε σχέση µε το περιβάλλον και θα µπορούν να διέρχονται ανενόχλητα µέσα από τα άλλα άτοµα. Μή νοµίζετε ότι αυτά είναι επιστηµονική φαντασία. Κάτι τέτοιο ίσως έ γ ι ν ε και µε το γνωστό πείραµα της Φιλαδέλφειας. οι οποίες στην πραγµατικότητα οφείλονται στην αλληλεπίδραση των εξωτερικών στιβάδων των ηλεκτρονίων των ατόµων ή µορίων. Όλα αυτά βέβαια γίνονται µε χηµικές αντιδράσεις.χ. Το γήρας του σώµατος είναι ένα είδος φυσιολογικής φθοράς του και αποτελεί βιολογικό φαινόµενο που έχει τη βάση του σε χηµικές αντιδράσεις και µόνο. καθώς επίσης και οι διάφοροι φυσικοί και χηµικοί παράγοντες. σαν εκείνη που εµφανίζεται στο περιβόητο τρίγωνο των Βερµούδων όταν εξαφανίζονται και εκεί κατά καιρούς διάφορα πλοία ή αεροπλάνα. Μάλλον είναι και τα δύο. ψύξη. τότε µοιραία θα βρεθούν σε διαφορά φάσεως µε τα άτοµα του υπολοίπου κόσµου. εκδηλώνονται και τα αντίστοιχα συµπτώµατα της Χ ασθένειας. (10-47/10-28 = 10-19). Αν τώρα µε κάποιο τρόπο µπορέσουµε να αναστείλουµε την παραγωγή τους. Η σταθερές της Φύσεως. Έτσι δηµιουργούν προβλήµατα στις βιοχηµικές αντιδράσεις. όπου ένα πολεµικό πλοίο ακτινοβολήθηκε µε κάποια πειραµατική συσκευή και εξαφανίστηκε µέσα σε µία περίεργη πράσινη οµίχλη. Αν αυτή η «διαφορά φάσεως φορτίου». το αντίστοιχο κύµα είναι µετρήσιµο. . Σε µιά τέτοια περίπτωση το άφθαρτο σώµα δεν θα αρρωσταίνει και δεν θα γερνάει.63 Εποµένως ο σταθερός παράγοντας είναι 0. Έτσι τα κύτταρα του οργανισµού µας γερνάνε. Ανάλογα µε την έκταση. Οι ασθένειες οφείλονται στους µικροοργανισµούς. και όπως θα δούµε.736 Χ 10-47. Εάν τα άτοµα του δικού µας αφθάρτου σώµατος αναγνώριζαν λόγω συχνότητος τα ξένα προς αυτό άτοµα και δεν αντιδρούσαν µε αυτά. αφού αυτό το πηλίκον που είδαµε πριν. Και ως γνωστόν τα κύµατα προϋποθέτουν συχνότητα. δρώντας βέβαια διαφορετικά... ήτοι βλαβερές χηµικές ουσίες που επιδρούν δυσµενώς στα κύταρα. τότε καµία «ξένη» ουσία δεν θα µπορούσε να επιδράσει επάνω µας. Ενώ για ένα «ηλεκτρόνιο» που η µάζα του είναι 9 Χ 10-28 gr. Κάτι όντως συµβαίνει λοιπόν µε την ύλη µας. ο παράγοντας που διαχωρίζει την ύλη από το κύµα καθίσταται µηδέν. ή κύµα συχνότητος 1047 Hertz. σε εκείνο η ταχύτητα του φωτός θα είναι άπειρη. Σίγουρα διαθέτουν κυµατική φύση. Αυτό σηµαίνει ότι ένα σώµα µε µάζα 1 gr αντιστοιχεί σε κύµα 10-47 cm. ίσως το γήρας περάσει στην ιστορία. µε τελικό αποτέλεσµα η άφθαρτη ύλη να διαπερνά την φθαρτή ανεµπόδιστα. δηλητήρια. Τελικά δεν είµαστε σε θέση να απαντήσουµε αν τα ηλεκτρόνια είναι ύλη ή κύµα. εάν to c = άπειρον.π. µε αποτέλεσµα δυσλειτουργία ή και νέκρωση των κυττάρων του οργανισµού. κ. αυτός ο αποσυγχρονισµός είναι 180ο. Και τότε. χάνουν σταδιακά την ζωντάνια και τις αρχικές βιολογικές τους ικανότητες. Ας επιστρέψουµε όµως στο σήµερα. ρύποι που παράγονται από τις βιοχηµικές αντιδράσεις των κυττάρων. το είδος και την εντόπιση των βλαβών των ιστών. Όµως το σίγουρο είναι ότι η ύλη µεταλλάσσεται «εν ατόµω». ή κβάντα ενεργείας η τιµή τείνει προς την µονάδα.λ. Στο επόµενο όµως Σύµπαν που θα προκύψει από µία νέα Μεγάλη Έκρηξη οι νόµοι αυτοί θα µεταβληθούν. Κάτι που ίσως να µη µάθουµε ποτέ. και γι’ αυτό στο φως επικρατεί σχεδόν ολοκληρωτικά η κυµατική φύση. αφού το µήκος του είναι της τάξεως των 10-19 cm.. Αν λοιπόν µε κάποιο τρόπο µεταβληθεί κατάλληλα η συχνότητα των ατόµων του σώµατος. όπως λ.σήµατα σε έναν τέτοιο κόσµο θα µεταδίδονται ακαριαία και παντού δίχως καµία καθυστέρηση. επειδή κατά τη διάρκεια της ζωής τους σχηµατίζονται επιβλαβείς χηµικές ουσίες που αθροίζονται σε αυτά. ένας τέτοιος κόσµος θα είναι συγχρόνως ύλη και ενέργεια! Όλα τα υλικά του συστατικά θα είναι άφθαρτα όπως είναι σήµερα το φως. Τούτο σηµαίνει ότι τα πάντα θα αλλάξουν. Οι πληροφορίες . Τα µικρόβια παράγουν τοξίνες. Τέλος για τα «φωτόνια». ακτινοβολίες.. όπως η ταχύτητα c του φωτός έχουν αυτή την τιµή στο παρόν φθαρτό Σύµπαν. Απλή φυσική.

Αυτή η τηλεµεταφορά όµως θα γίνεται «εν Πνεύµατι Αγίω» που είναι πανταχού Παρόν. Εδώ όµως το κείµενο αναφέρει µ ε τ α φ ο ρ ά! Μετακίνηση. τότε γιατί να πεθάνει. «Κήπος των καρυών».64 Αλλά δεν είναι µόνο τα άτοµα της ύλης που θα µεταβληθούν. έτσι για ασχολία. Άνθρακας και πυρίτιο είναι στοιχεία τετρασθενή και ανήκουν στην ίδια οµάδα. δεν θα γερνάει. Όπως και να έχουν τα πράγµατα. το υδρογόνο. Αν εκείνοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων έφθασαν σε τέτοιο βάθος. Τώρα οι νέοι φεύγουν από τον χριστιανισµό γιατί δεν βρίσκουν απαντήσεις και καταφεύγουν σε άλλες ανατολικές θρησκείες. ∆εν θα έχει οργανικά συστήµατα. Αν δηλαδή οι άνθρωποι των πρώτων χριστιανικών αιώνων µιλούσαν έτσι για τα µυστήρια αυτά. εµπειρίες και µπορούµε να συλλάβουµε τέτοιες έννοιες. δεν θα χρειάζεται να αντικαθίστανται όπως γίνεται τώρα µε εµάς. διότι τώρα πρέπει να το προσεγγίσουµε. κάτι που και σήµερα ακόµη αποτελεί όνειρο επιστηµονικής φαντασίας. Και η µεταφορά τους αυτή θα είναι ακαριαία. Τώρα κι’ εµείς πρέπει να σηµάνουµε συναγερµό. Η µεταστοιχείωση είναι πυρηνική αντίδραση. Και το πυρίτιο δίνει πολυµερείς ενώσεις. Οι ενώσεις αυτές έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τις οργανικές. όπως πεπτικό. Το ανθρώπινο σώµα έχει ως βασικά στοιχεία τον άνθρακα. Και τούτο διότι µε την σκέψη δεν µεταφέρεται κάποιος. Αυτοί λοιπόν ως άφθαρτοι θα µεταφέρονται µε το «άρµα του θερµού αγαπητού». Μήπως το άφθαρτο σώµα. ∆ιότι ο άνθρκας που αποτελεί την βάση των οργανικών ουσιών είναι στοιχείο συγγενές του πυριτίου. να ίδω εάν εβλάστησεν η άµπελος. . Προσεγγίζω επιστηµονικά το µυστήριο. δηλαδή σαν ένα είδος τηλεµεταφοράς ή διακτινίσεως. υποστεί και χ η µ ι κ ή µετουσίωση. Θα πάψουν δηλαδή οι βιολογικές ανάγκες. άρα και α κ α ρ ι α ί α! Ιδού πώς αλληγορεί τούτο η Γραφή: Άσµα ασµάτων. Μήπως λοιπόν κατά την αλλαγή της ύλης µας συµβεί κ α ι αυτό. Εγώ εδώ δίνω µία φυσική εξήγηση όλων αυτών των θαυµασίων ιδιοτήτων που θα έχει το άφθαρτο σώµα. Φυσικά οι άφθαρτοι άνθρωποι δεν θα αναπαράγονται επειδή ζώντας αιώνια. «χλόη της κοιλάδας» και «άµπελος» είναι οι θνητοί λαοί και έθνη της «χιλιετίας» στους οποίους θα µεταβαίνουν οι 144. δηλαδή του Θεού Λόγου – Ιησού Χριστού. το άφθαρτο σώµα θα εξαλείψει κάθε κακό που σήµερα µας βασανίζει. και γενικά δεν θα φθείρεται. η εργασία θα αποτελεί ενασχόληση άνευ κόπου. και όχι µόνον αυτού. Eπειδή στο άφθαρτο σώµα δεν θα υπάρχει η βιολογική φθορά. Άλλωστε αυτό το «εν ατόµω» του αποστόλου Παύλου δεν αποκλείει την µεταστοιχείωση του άνθρακα σε πυρίτιο. η οποία θα βιώνεται από τους αφθάρτους ως «φαντασία». γεννητικό. ο Ιππόλυτος Ρώµης και ο ιερός Χρυσόστοµος. εµείς πώς πρέπει να µιλάµε σήµερα. και από τι.000 άφθαρτοι «ιερείς του Θεού» να τους επιτηρούν και να τους καθοδηγούν. ∆ιότι αφού ο άνθρωπος δεν θα αρρωσταίνει. Τέτοια «εργασία» ενέτειλε και ο Θεός στους αφθάρτους µε αρχηγό τον Αδάµ. αφού δεν θα έχει πλέον βιολογικές ανάγκες. δεν θα υπάρχουν απώλειες. Χωρίς να το καταλάβω (=ακαριαία) η φαντασία µου µε µ ε τ έ φ ε ρ ε ν εις το άρµα του θερµού αγαπητού µου. αφού θα γίνεται ακαριαία χωρίς εκείνοι να το καταλαβαίνουν. δεν θα είναι υποχρεωµένος και να εργάζεται. ουροποιητικό.λ. εάν ήνθισαν αι ροϊδιαί. Θα αποτελεί µία αρεστή δραστηριότητα όπως είναι σήµερα τα διάφορα «χόµπυ». αλλά φαντάζεται.π. είναι πιο σταθερές και ανθεκτικές. 6: 11. 12. Τώρα έχουµε τις σχετικές γνώσεις. αλλά οι Γραφές. όπως σιλάνια και σιλικόνες. Ένα σώµα µε βάση το πυρίτιο θα ήταν απρόσβλητο από οτιδήποτε προσβάλλει σήµερα το φθαρτό σώµα. σαν αυτό που εµείς εσφαλµένα λέµε σήµερα «ταχύτητα σκέψεως». µήπως και προλάβουµε το κακό. εκτός από φυσική. κ. Όλα αυτά δεν τα λέω εγώ. Τώρα θα ερευνήσουµε. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος που θα ενδυθεί αφθαρσία. Τα άφθαρτα σώµατα θα έχουν την δυνατότητα να µετακινούνται γρήγορα και να πηγαίνουν παντού. κυκλοφορικό. Είναι «εν ατόµω». δεν θα πίνει και δεν θα αναπνέει κατ’ ανάγκην. Κατέβην εις τον κήπον των καρυών να κοιτάξω εις την χλόην τγς κοιλάδος. κεφ. Με άλλα λόγια το άφθαρτο σώµα δεν θα τρώει. εποµένως δεν θα χρειάζεται να τις συµπληρώνουµε. το οξυγόνο και το άζωτο. γιατί σήµερα εµείς θα πρέπει να µη τα ψάχνουµε καθόλου. που είναι το Πνεύµα το Άγιο. Το άφθαρτο σώµα δεν θα έχει την ίδια δοµή µε το φθαρτό σηµερινό σώµα. Αν θα το κάνει.

ουδ’ ού µή πέση επ’ αυτούς ο ήλιος ουδέ πάν καύµα. Ο πόνος που στο φθαρτό σώµα αποτελεί ειδοιποίηση για κάτι το δυσµενές αλλά και που προκαλεί δυσάρεστο συναίσθηµα δεν θα υφίσταται στο άφθαρτο σώµα. 7: 15. για απόλαυση της αιωνίου ζωής. κεφ. και που για να τα βρει κανείς θα πρέπει να είναι γνώστης όλων των Γραφών και να κοπιάσει αρκετά. Ότι το Αρνίον το ανά µέσον του θρόνου ποιµαίνει αυτούς. την πρώτη άφθαρτη γυναίκα όλων των εποχών. εδ. Στοιχεία που είναι διάσπαρτα στις Γραφές και στην Παράδοση. Λέει ο Κύριος για την ηµέρα που θα αναστηθούν οι επί της γης νεκροί: Ματθαίος. δηλαδή έχουν όψη ανδρός 20 µε 25 ετών και είναι µόνο «άρρενες».. Και επειδή κανείς δεν θα εξαρτάται από κανέναν. και εξαλείψει ο Θεός πάν δάκρυον εκ των οφθαλµών αυτών. ούτε ζέστη. το άφθαρτο σώµα δεν θα αισθάνεται ούτε κρύο. θα γεύονται.. διότι ο ελεών αυτούς θα τους οδηδήση και θα τους κατευθύνη παρά τας πηγάς ύδατος. και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων (=αθανασία). 24: 40. ούτε φτώχεια. Αυτοί οι άφθαρτοι του παρόντος κόσµου.14). 49 (από το Εβραϊκό): 9.65 Ας δούµε τώρα τα εδάφια εκείνα που στοιχειοθετούν τα προαναφερθέντα. ούτε θα πονάει. κεφ. Ού πεινάσωσιν έτι ουδέ διψήσουσιν έτι. 10. ήτοι αρχηγοί των υπολοίπων λαών και φυλών και εθνών και γλωσσών που θα αφθαρτοποιηθούν µετά την ∆ευτέρα Παρουσία.. Οι άφθαρτοι θα βλέπουν. Η αίσθηση των αφθάρτων θα είναι αίσθηση για ευχαρίστηση. Οι πέντε αισθήσεις θα υφίστανται µόνο για τέρψη. κάτι που ακόµη οι ερµηνευτές και θεολόγοι δεν πρόσεξαν ποτέ. ∆εν θα πεινάσουν ούτε θα διψάσουν και δεν θα προσβάλη αυτούς ούτε θερµός άνεµος ούτε ήλιος. Ούτε κόπος. . Μία παραλαµβάνεται και µία αφεθήσεται. (οι 144. ∆ύο α λ έ θ ο υ σ α ι εν τω µυλώνι. 41. (Είναι εκείνο το «ύδωρ» της ζωής που ο Χριστός λέγει στην Σαµαρείτισα.000 που δεν θα λάβουν το χάραγµα επί Αντιχρίστου) εισίν ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτώ ηµέρας και νυκτός εν τω ναώ αυτού (στην Νέα Ιερουσαλήµ). Τότε δύο έσονται εν τω αγρώ. και ο καθήµενος επί του θρόνου σκηνώσει επ’ αυτούς.. Και οι άγγελοι έχουν την ίδια «µορφολογική ηλικία» µεταξύ τους. Ιδιότητες του αφθάρτου σώµατος κατά τις Γραφές. γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλοµένου εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης κεφ. Ο Χριστός αναφέρει καθαρά ότι στην αφθαρσία προβλέπεται και η γυναίκα.000 που θα αφθαρτοποιηθούν θα αποτελούν «ιερείς» του Θεού. . Ησαϊας. δεν θα τους αγγίξει κανένα βάσανο). (=θα κατοικεί µε εκείνη την «ευγενή επίταξη» που είπαµε). Η αφθαρσία των πολλών θα δοθεί στο νέο Σύµπαν). αλλά και αλληγορικά. όταν της είπε «Ός άν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ ού µή διψήση εις τον αιώνα. Και γυναίκες θα αφθαρτοποιηθούν! ∆ιότι η αρχή έγινε µε την Εύα. Εκτός από τις θαυµάσιες αυτές ιδιότητες. Εµείς όµως θα φέρουµε στην τάξη µας και το θήλυ. Αυτούς θα «νέµουν» µέχρι να γίνουν κι εκείνοι άφθαρτοι.Εις όλας τας οδούς θα βόσκουν και επί όλων των γυµνών λόφων θα είναι η ν ο µ ή των.000) θα έχουν την µορφή που είχαν στη γη σε ηλικία 33 ετών µας είπε ο άγιος Κοσµάς. (Οι πρώτοι 144. και θα είναι «βασιλείς». ήτοι ισόβιοι άρχοντες του εαυτού τους.4. Ο είς παραλαµβάνεται και ο είς αφίεται. θα οσφραίνονται και θα αισθάνονται µόνον επ’ αγαθώ. αφού εκείνο δεν θα κινδυνεύει από τίποτα. 17.. αλλά το ύδωρ ό δώσω αυτώ. ∆εν θα έχει δηλαδή την επώδυνη πλευρά της αισθήσεως της αφής: Αποκάλυψη. ∆ια τούτο (οι 144. 16. γι’ αυτό θα είναι «βασιλείς». Μόνο που ο βίος τους θα είναι ατελεύτητος. ∆εν θα υπάρχουν µεταξύ τους γέροντες και παιδιά. θα ακούνε. κεφ. 3.. και επισφραγίστηκε µε την αφθαρτοποίηση της Παναγίας µας. (=Καµία επιβλαβής ακτινοβολία. ούτε και η ανησυχία του θανάτου θα έχουν πλέον νόηµα.

αλλά δεν θα το κάνουν. όπως ο αθώος παιδικός έρωτας που όλοι αναζητάµε και σαν ώριµοι άνθρωποι. ∆εν µπορεί η ψυχή του ανθρώπου να δίδεται σε πολλούς . και συνεκδοχικά οι νεκροί που θα κείτονται σε αυτό. Τα κοιτάζει ο µερικώς χορτασµένος ή ο πλεονέκτης. Και «µυλώνας» = ο µύλος που γυρίζει. Εν γάρ τη αναστάσει ούτε γαµούσιν ούτε εκγαµίζονται.. Ο πεινασµένος που χόρτασε δεν κοιτάζει άλλα εδέσµατα. είναι κορεσµένος και δεν χρειάζεται να ψάξει αλλού. διότι µία φορά αγαπάει κανείς πραγµατικά. αλλά θα είναι τόσο βαθύς. αφού µόνον οι γυναίκες εκγαµίζονται. αλλά για ευχαρίστηση. και καλό θα είναι να το ξανασκεφθούν. Η έλξη τους θα πρέπει να είναι όπως εκείνη των παιδιών. Αν στις προδιαγραφές του ανθρώπου ήταν και η πολυγαµία. ο Θεός δεν θα έδιδε µία σύντροφο στον Αδάµ. η λέξη «εκγαµίζονται» δεν θα είχε θέση στο κείµενο. ∆ιότι ο έρωτας χωρίς σαρκική επαφή είναι ανώτερος επειδή τείνει προς την απόλυτη αγάπη. Οι άνθρωποι που θεωρούν «σύγχρονο» και «µαγκιά» τους πολλούς ερωτικούς συντρόφους είναι ως επί το πλείστον µόνοι στη ζωή τους και δηµιουργούν δυστυχισµένες οικογένειες. ούτε έχουν τέτοια τάση εγκεφαλική που έχουµε εµείς οι φθαρτοί. 22: 30. η έλξη µεταξύ άρρενος και θήλεος θα υφίσταται. είναι ο πλανήτης Γη. Αυτό που γίνεται σήµερα µε το sex γκρέµισε την κοινωνία. Οι άνθρωποι που µε υπερηφάνεια χαρακτηρίζουν τον έρωτα βιολογική ανάγκη. Όµως εµείς σήµερα ξεπεράσαµε τα όρια. Η σηµερινή ασυδοσία στον έρωτα τον έχει καταντήσει «βιολογική ανάγκη» όπως οι άλλες κατώτερες σωµατικές ανάγκες. διέλυσε την οικογένεια. «Χαρέµια» όµως µόνον οι ανατολίτες έχουν και . αλλ’ ω ς άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισί. αύριο δε και δυστυχείς. Όµως ο έρωτας. η έλξη σβήνει. πράγµα που σηµαίνει πρόχειρη και κακή επιλογή. Θα µπορούσαν δηλαδή να υπανδρεύονται και να νυµφεύονται. Εάν κάποιος έτυχε να ερωτευθεί βαθειά. όχι για αναπαραγωγή. πολύ πριν τον Γαλιλαίο… Το ότι θα υπάρξουν και γυναίκες άφθαρτες. Ψάχνουν όσοι δεν µπόρεσαν να σβήσουν την επιθυµία τους στον έναν σύντροφο. στην ουσία επιζητούν την αυτοεπιβεβαίωση. νέκρωσε τις σχέσεις και άδειασε την ψυχή. οι παραχωρήσεις παύουν. το βαθύτερο «είναι» µας! Λες και ο έρωτας δεν είναι σκαλοπάτι για την αγάπη µας προς τον άλλον άνθρωπο. ο απόλυτος Πλατωνικός έρωτας. Θα πρόκειται για έναν έρωτα χωρίς την σεξουαλική πράξη. ενώ όσοι δεν το έλαβαν θα αφθαρτοποιηθούν και θα «αρπαγούν εν νεφέλαις προς προϋπάντησιν του Κυρίου» που είπε και ο απόστολος Παύλος.. Στην παραλαβή όµως αυτή θα βρίσκονται και γ υ ν α ί κ ε ς! Όσο γι’ αυτόν τον «αγρό» και «µυλώνα».sex παρέρχεται. και τότε αποκαλύπεται ένα κενό. ελάχιστοι άνθρωποι θα ήρχοντο σε σχέση για να διαιωνίσουν το είδος. Όλα τα άλλα αποτελούν σατανικές παραλλαγές και αµερικάνικες επινοήσεις. Τούτο δεν θα χρειάζεται γιατί οι άφθαρτοι δεν αναπαράγονται. αλλά πολλές. ∆ιότι η «σωµατική ανάγκη» . διότι είναι σαν να διασπάται σε κοµµάτια. αγάπη που θα µας οδηγήσει και στην Θέωση! Η ψυχή του ανθρώπου δεν χρειάζεται µεγάλους αριθµούς ερωτικών συντρόφων. ότι τάχα το προπατορικό αµάρτηµα των πρωτοπλάστων ήταν η γενετική σχέση. Εδώ ο Κύριος µας λέει ότι η Γη γυρίζει. Φιλοσοφείστε το και θα το δείτε. Γι’ αυτό και µόλις παρέρχεται η νιότη βγαίνουν όλα τα στραβά στους συζύγους. Λες και χρειάζεται πείρα για να κάνει κάποιος µία οποιαδήποτε άλλη σωµατική του ανάγκη! Λες και ο έρωτας είναι µόνο σάρκα και δεν συµµετέχει το πνεύµα. Και όσοι λένε διάφορα. επειδή η σχέση τους αυτή δεν µπόρεσε να µετατραπεί σε αγάπη. «Αγρός» = χωράφι. ενώ οι γυναίκες τον επιζητούν για εµπειρία. Τέτοιος «έρωτας» υπήρξε µεταξύ του Αδάµ και της «Εύας».πολλές συντρόφους. φαίνεται από εκείνο που είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους και Σαδδουκαίους: Ματθαίος. Εάν στον φθαρτό άνθρωπο ο Θεός δεν είχε θέσει και την επιθυµία της σωµατικής επαφής. γι’ αυτό σήµερα δεν υφίσταται βαθύς δεσµός κι αγάπη προς τις ή τους συντρόφους µας. είναι σήµερα πνευµατικά ελλεπείς.66 Αυτή η «παραλαβή» από τον αρχάγγελο Μιχαήλ θα γίνει µετά την αφθαρτοποίηση των ανεστηµένων νεκρών. χώµα. κεφ. Θεωρούµε ανδρισµό εµείς οι άνδρες τον µεγάλο αριθµό ερωτικών συντρόφων. Εάν επρόκειτο οι άφθαρτοι µετά την ανάστασή τους να είναι µόνον άνδρες. αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν την γη. ∆ιότι οι άφθαρτοι δεν φέρουν εξωτερικά γενητικά όργανα. αυτό είναι ανόητο. Και όσοι έλαβαν το χάραγµα θα «αφεθούν». Η απόλυτη ηδονή της ψυχής είναι στην µονάδα.

∆ιότι και οι άγγελοι δεν βιβρώσκουν: Κριταί. 6: 13. (τώρα ο άγγελος. Και είπεν εις αυτόν ο άγγελος του Θεού: (* τώρα είναι και πάλι ο άγγελος χωρίς επίταξη) .Θα είµαι εγώ µαζί σου. Αλλ’ ο άγγελος του Κυρίου είπεν εις τον Μανωέ: . Τότε ο Μανωέ αντελήφθη ότι ούτος ήτο ο άγγελος του Κυρίου.. τώρα οµιλεί ο ίδιος ο Κύριος µέσα από το σώµα του αγγέλου καθ’ επίταξιν αυτού). 20. Και είπεν ο Κ ύ ρ ι ο ς πρός αυτόν: .. ∆ιότι ποιό θα ήταν το πρόβληµα να του αποκαλύψει το όνοµά του. εγώ δέν θα δοκιµάσω το φαγητόν σας. αν και πρόκειται για επιτεταγµένον άγγελο. Μόνο το Όνοµα του Θεού δ έ ν δύναται να λεχθεί! ∆ιότι Εκείνος δεν έχει Όνοµα ουσίας. Κοινωνίες που.. 6: 11.Ποίον είναι το όνοµά σου. Και ενεφανίσθη ο άγγελος του Κυρίου πρός αυτόν και είπεν..Και άν ακόµη µε κρατήσης. αλλά απλώς «άγγελος Κυρίου»: Κριταί. αλλά τω Κυρίω.Λάβε το κρέας και τους αζύµους άρτους και τοποθέτησέ τα επί του βράχου εκεί. . Και ο Μανωέ είπεν πρός τον άγγελον του Κυρίου: . κεφ. Ο δέ Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. διά να σε τιµώµεν όπως πρέπει.Παρακαλούµεν. εντούτοις αυτός αρχικά δεν ήταν «ο άγγελος του Κυρίου». (απλώς άγγελος) 12... 13: 15. Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου πρός αυτόν: . Γαβριήλ και ο µεγάλος άγγελος Ραφαήλ απεκάλυψαν τα ονόµατά τους. άρα επίταξη) 16. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ. ∆εν θα έχουν ανάγκες ή εξαρτήσεις όπως σήµερα. Γιατί αυτός εδώ ο άγγελος του Κυρίου δεν το αποκαλύπτει.. κεφ. αφού βλέπεις ότι είναι ανέκφραστον. Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή. Τα βρώµατα (=τροφές έγιναν για) τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώµασιν. 17. αλλά το όνοµά του είναι α ν έ κ φ ρ α σ τ ο ν. Τότε ο Μανωέ έλαβε το ερίφιον µετά της προσφοράς δηµητριακών και προσέφερε ταύτα επί του βράχου εις τον Κύριον. αλλ’ εάν θέλητε να ετοιµάσητε ολοκαύτωµα. δεν εκτιµούν καθόλου την γυναίκα. Άλλωστε το έναρθρον του λόγου. 16.. αν και πολυγαµικές. και οι άνθρωποι θα είναι όπως οι άγγελοι στον «ουρανό».∆ιατί µε ερωτάς διά το όνοµά µου. το δέ (άφθαρτο) σώµα ού τη πορνεία. όπου ο Γεδεών εκοπάνιζε σίτον εντός του ληνού. το τέλειο ζευγάρι χαρακτηρίζεται µε τον αριθµό 2 και µόνο. (* Ενώ πριν ήταν ο άγγελος. 19. Χύσε όµως τον ζωµόν.. πείνα και τροφές. 18. Άρα εδώ τουλάχιστον αυτός ο άγγελος ήταν επιτεταγµένος. επίτρεψέ µας να σε κρατήσωµεν και να ετοιµάσωµεν διά σέ ερίφιον. Μα πάντοτε όπου υπερτερούν οι αριθµοί µειώνεται η ποιότητα. «ο άγγελος του Κυρίου» υποδηλώνει ότι εδώ δεν πρόκειται για έναν οποιονδήποτε άγγελο. Όταν η φλόξ ανήλθεν από το θυσιαστήριο πρός τον ουρανόν. Με την αφθαρσία ο Θεός θα «καταργήσει» κοιλίαν και βρώµατα. και ο Κύριος τω σώµατι. όταν εκπληρωθή η υπόσχεσίς σου. αλλά θα είναι πλήρη µε την βαθύτερη πνευµατική σχέση και θα χαίρονται δια παντός. Ενώ στην περίπτωση του Γεδεών. 20. ο άγγελος του Κυρίου ανήλθεν εντός των φλογών του βωµού. Τα άφθαρτα σώµατα λοιπόν θα είναι απαλλαγµένα από αυτή την «σαρκική επιθυµία». προσφέρατε αυτό προς τον Κύριον.. κεφ.. Ανατολικές θρησκείες και κοινωνίες που απέχουν µακριά από την Αλήθεια. δηλαδή δεν δύναται να λεχθεί. Και εδώ στην περίπτωση των τέλειων συντρόφων. Και ο Μανωέ είπεν πρός τον άγγελον του Κυρίου: .67 ονειρεύονται. Και ήλθεν άγγελος Κυρίου και εκάθησεν υπό τον δρύν εις Εφραθά.. αλλά για κάποιον συγκεκριµένον .υπόστρωµα στον οποίο κατοικεί ο ίδιος ο Κύριος! Και αυτός ο άγγελος θα πρέπει να είναι ο υψηλότερα ιστάµενος στις σηµερινές αγγελικές δυνάµεις.εκφραστή . Και (ο Γεδεών) έπραξεν ούτω.

Ο δέ άγγελος είπεν αυτώ: . εντούτοις δεν έτρωγε. Άλλη παρατήρηση εδώ είναι το ότι ο Γεδεών λέγει «Κύριε. αν και ήλθε και κάθισε παρά τον δρυν. είπεν αυτοίς: . είς εκ των επτά αγίων αγγέλων. αν και άφθαρτος ζήτησε να φάγει. 12: 15. ή να τηλεµεταφέρονται. αν και δεν του εζητήθη. ∆ιότι στο 11ο εδάφιο ο άγγελος. . έφαγεν. αλλά έτσι άφηνε να φανεί! Γιατί να µας το αποκαλύπτει αυτό ο άγγελος. Οι δέ πορευόµενοι την οδόν ήλθον εσπέρας επί τον Τίγρην ποταµόν και ηυλίζοντο εκεί. Και λαβών ενώπιον αυτών. µεθ’ ό εξεπήδησε πύρ από τον βράχον και κατέφαγε το κρέας και τους αζύµους άρτους. γιατί ήταν «ανέκφραστον»). ουδέ έπιον.68 21. είδον τον άγγελον του Κυρίου (δεύτερο Πρόσωπο)».Ειρήνη υµίν. Τότε ο άγγελος του Κυρίου εξέτεινε το άκρον της ράβδου την οποίαν εκράτει εις την χείραν του και ήγγισε το κρέας και τους αζύµους άρτους. Κύριε.. κεφ. (Ο Κύριος µε το άφθαρτό Του σώµα εµφανίσθηκε σαν από «διακτίνιση»). 5. 40. δύο πράγµατα µπορεί να συµβαίνουν.. 39. οί προσαναφέρουσιν τας προσευχάς των αγίων (=κεχρισµένων) και εισπορεύονται ενώπιον της δόξης του αγίου (Θεού). Και τούτο ειπών επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας. τον δέ ιχθύν οπτήσαντες έφαγον. Ταύτα δέ αυτών λαλούντων. (!) Ο άγγελος λοιπόν. Τωβίτ. ότι αυτός εγώ ειµί. Έπειτα ο άγγελος του Κυρίου εξηφανίσθη από τους οφθαλµούς αυτού. 22. µας αποκαλύπτει κάτι το πρωτοφανές: Τωβίτ. 19. εντούτοις δεν ήταν ορατός από τον Γεδεών. υιό του Τωβίτ για να εξορκίσει το δαιµόνιο Ασµοδαύν που είχε η µέλλουσα σύζυγος του Τωβία. 42. και ούκ έφαγον. «Θεέ» (2). αν και φαινόταν να τρώει και να πίνει. 24: 36. Και εποίησεν το παιδάριον ως είπεν αυτώ ο άγγελος. Εγώ ειµί Ραφαήλ. «του Κυρίου» (3). Το ότι οι άφθαρτοι δεν βιβρώσκουν φαίνεται καθαρά και από τον άγγελο Ραφαήλ που συνόδευε επί µακρόν τον Τωβία. όπου βλέποντας την δυσπιστία τους. Ή αλλάζουν τους κραδασµούς της ύλης τους και το φως δεν αλληλεπιδρά στο σώµα τους. Και κάτι έκανε και κατέστη εµφανής. Άρα ήταν και δεν φαινόταν από τον θνητό Γεδεών. ούτε έπινε. Και είπεν ο Γεδεών: .. 6: 1. αλλά όρασιν υµείς εθεωρείτε. Θεέ. κεφ. Απλά. (* Να που εδώ ο άγγελος αποκαλύπτει το προσωπικό του όνοµα.Έχετε τι βρώσιµον ενθάδε. Ίδετε τας χείρας µου και τους πόδας µου.Επιλαβού του ιχθύος (=πιάσε το ψάρι). Έτι δέ απιστούντων αυτών (=επειδή ακόµη δεν πίστευαν). µπορεί και τρία. καθώς εµέ θεωρείτε έχοντα. Το δέ παιδάριον (=ο Τωβίας) κατέβη περικλύσασθαι (=να πλυθεί). Κατά τα άλλα ο Θεός στην Παλαιά ∆ιαθήκη είναι Ένας.Αλλοίµονον. διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον πρός πρόσωπον! Οι άγγελοι εποµένως δεν είναι άυλα «πνεύµατα στον ουρανό». κεφ. όχι τυχαία. Πάσας τας ηµέρας ωπτανόµην υµίν (=έτρωγα µε εσάς). για να εξηγήσουµε αργότερα εκείνο που ο Χριστός έκανε µετά την ανάστασή Του στους µαθητές. Το ότι χάνονται από τα µάτια µας. και ανεπήδησεν ιχθύς από του ποταµού και εβουλήθη καταπίειν το παιδάριον. 43. ενώ στον Μανωέ εζητήθη το όνοµα και δεν εδόθη. Ούτω ο Γεδεών αντελήφθη ότι ούτος ήτο ο άγγελος του Κυρίου. Θεέ. Ψηλαφήσατέ µε και ίδετε ότι (το) πνεύµα σάρκα και οστέα ουκ έχει (όπως εγώ). (=ένα Πρόσωπο). 41. από της χαράς και θαυµαζόντων. Οι δέ επέδωκαν αυτώ ιχθύος οπτού µέρος (=όπως και στον Τωβίτ) και από µελισσίου κηρίου. γι’ αυτό και το 12ο εδάφιο γράφει ότι ε ν ε φ α ν ί σ θ η εις αυτόν. αλλά ένσαρκα πρόσωπα που µπορούν να εµφανίζονται και να εξαφανίζονται κατά βούλησιν από τα µάτια των ανθρώπων. κηρύθρα µελισσίου και ιχθύν: Λουκάς. αφού λέγει «Κύριε» (1).. Ο Θεός εδώ είναι τουλάχιστον δύο Πρόσωπα. αυτός ο Ιησούς έστη εν µέσω αυτών και λέγει αυτοίς: . 2. Και ενώ οι άγγελος έδειχνε ότι τρώγει όπως ένας κοινός θνητός. άρα παύει να εκπέµπεται η εικόνα τους προς εµάς. 3.

13: 40. αλλά αυτό θα το εξετάσουµε µετά. ήτοι του Σύµπαντος. Στη συνέχεια η Γη θα ντελαπάρει και θα καταστραφεί ο φλοιός της. Εν τάχει θα υπενθυµίσω ότι µετά την εποχή του Αντιχρίστου οι 144. Όµως ένα σώµα. Ιδού ποιό «ύδωρ» εννοούσε ο Χριστός όταν µιλούσε στην Σαµαρείτισα. κατά µήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού. (∆ηλαδή συγκεκριµµένος «αιώνας» = περίοδος. γι’ αυτό η περίοδος εκείνη λέγεται «Χιλιετία»! Εδώ καλό θα είναι να ανατρέξετε και στο προηγούµενο βιβλίο «Οι κρυµµένοι θησαυροί της Αποκαλύψεως».. και άλλο το άλλο: Ματθαίος. άρα ότι ισχύει για εκείνους. ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ως άφθαρτος πλέον ατενίζει τον θρόνο και τον καθήµενον επ’ αυτού χωρίς πρόβληµα. Σε όλες δε τις περιπτώσεις που είδαµε. ενώ τα «φύλλα» στους θνητούς της «χιλιετίας» ήτοι στους αµέτρητους λαούς και έθνη που θα υπάρξουν κατά την ∆ευτέρα Παρουσία. δηλώνοντας έτσι ότι το άφθαρτο σώµα του είχε σάρκα και οστά. Τα έθνη δηλαδή θα χρειάζονται κάποια βιολογική «διόρθωση». Είναι η ∆ευτέρα Παρουσία. Αυτές είχαν ο Αδάµ και η Εύα.Τούτο νύν οστούν εκ των οστέων µου και σάρξ εκ της σαρκός µου. «Τρώει» η φωτιά. κεφ. 22: 1. Κάπως έτσι µάλλον «έφαγεν» ο άγγελος και ο Κύριος. έστω και άφθαρτο απαιτεί ε ν έ ρ γ ε ι α.000 περίπου έτη.000 που τότε δεν θα λάβουν το χάραγµα. Όχι. ζώντες και νεκροί θα αφθαρτοποιηθούν και θα αρπαγούν στον ουρανό προς προϋπάντησιν του Κυρίου στην Νέα Ιερουσαλήµ. έκανε ότι και ο άγγελος Ραφαήλ. εξαφανίζει.». στην άφθαρτη Νέα Ιερουσαλήµ όπου βρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Ναι. ∆ιότι δεν θα έτρωγε εάν οι µαθητές πίστευαν αµέσως. Και έδειξέν µοι ποταµόν ύδατος ζωής λαµπρόν ως κρύσταλλον. ότι σωµατικές ιδιότητες έχουν εκείνοι. Μα και ο Αδάµ όπως θα δούµε είπε µόλις είδε την γυναίκα που του παρουσίασε ο Θεός «. ατενίζοντας την Θεότητα θα πέθαινε. Αναφερόµαστε στο σώµα των αγγέλων επειδή αυτό είναι ταυτόσηµο µε των αφθάρτων ανθρώπων. Αυτή είναι η «θεραπεία» των εθνών.) Υπάρχει δηλαδή και άλλος «αιώνας» = περίοδος. Από πού θα την αντλεί. τόσο στον Ραφαήλ όσο και στον Ιησού Χριστό. κεφ. το ρήµα που χρησιµοποιείται είναι το «τρώγω». ώστε αντί να ζούνε 100. και όλοι οι υπόλοιποι σφραγισµένοι µε barcode στο σώµα κάτοικοί της θα πεθάνουν. ∆εν θα πρόκειται όµως για την συντέλεια των αιώνων. διάστηµα που στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως «Χιλιετία». και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Εποµένως εκεί βρίσκεται τώρα εκείνο το «ξύλο της ζωής» που έκανε χρήση ο Αδάµ και η «Εύα» πρίν την πτώση τους. αλλά την «συντέλεια του αιώνος τούτου» καθώς λέγει και ο Χριστός ερµηνεύοντας την παραβολή του σπορέως. Γράφει ο άγιος Ιωάννης: Αποκάλυψη. Το σώµα όµως του Κυρίου υπερβαίνει και εκείνο των αφθάρτων. Οι καρποί του «δένδρου» αυτού θα δίδονται στους αφθάρτους. µετασχηµατίζει. Όµως για να τους ενισχύσει την πίστη.. Και το πυρ που ξεπήδησε από τον βράχο «κατέφαγε» το κρέας και τους αζύµους άρτους. Ώσπερ ούν συλλέγεται τα ζιζάνια και πυρί καίεται. Ποιός µπορεί να το αποκλείσει. «έφαγεν» και όχι «έβρωσεν». ∆ιότι εάν ήταν φθαρτός. Οι άφθαρτοι άνθρωποι θα είναι ως οι άγγελοι εν τω ουρανώ. εκπορευόµενον εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. 2.. αυτές θα έχουν και οι άνθρωποι. Εν µέσω της πλατείας αυτής και του ποταµού εντεύθεν και εκείθεν ξύλον ζωής ποιούν καρπούς δώδεκα. Αυτοί θα αποτελεούν τους «ιερείς» της εποµένης περιόδου της Γης. ούτως έσται εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. τώρα θα ζούνε 1. Εκείνο που «ποτίζεται» από τον «ποταµό ύδατος ζωής» που εξέρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Άλλο το ένα. Η άλλη πληροφορία εδώ είναι ότι το άφθαρτο σώµα του Ιησού φέρει σάρκα και οστά. και οι «χρήστες» αυτών των «φύλλων» θα ζούνε στο δεκαπλάσιο απ’ όσο ζούµε σήµερα. αποτελούµενα όµως από άφθαρτη ύλη.. «έφαγον».69 Μήπως ο Κύριος «έφαγε» όπως και ο άγγελος Ραφαήλ. αλλά αναλώνει. Οι άφθαρτοι λοιπόν δεν βιβρώσκουν και δεν τρώγουν από ανάγκη. Εκείνος είναι ο «ερχόµενος αιώνας»: . Μέσα στον ναό του Θεού.

000 αφθάρτους θα «γεννήσει» λαό ή έθνος: Ησαϊας. 66: 17. αλλ’ ο νεώτερος θα αποθνήσκη εις ηλικίαν εκατό ετών. στην «Χιλιετία»). Η Συντέλεια «των αιώνων» είναι το τέλος του Σύµπαντος κόσµου µε καταστροφή του χωροχρόνου. ή αγρούς ένεκεν εµού και ένεκεν του ευαγγελίου. ενώ η δεύτερη τη συντέλεια του Σύµπαντος. Οι δέ άνθρωποι θα χαίρονται και θα αγάλλονται δια παντός µε πάν ότι δηµιουργώ. Τα φύλλα οποιουδήποτε δένδρου περιέχουν πάντα λιγότερες ζωτικές ουσίες από τους καρπούς του.000 άφθαρτοι που ο χρόνος θα έχει πάψει να κυλάει γι’ αυτούς. Απλά. θα παραµείνει ακατοίκητη για πολλά εκατοµµύρια χρόνια µέχρι να αποκατασταθεί ο στερεός φλοιός. Τα «φύλλα» επιβραδύνουν µάλλον την βιολογική εξέλιξη των θνητών στο 1/10. λαµβάνοντας αυτά τα «φύλλα» θα ζήσει 850. αλλά της «εποµένης Γης». και συνεπώς η ζωή τους επιµηκύνεται στο δεκαπλάσιο. Τι συνέβαινε µε εκείνους που θα συµβεί και µε τους επόµενους θ ν η τ ο ύ ς της τόσο παρεξηγηµένης «Χιλιετίας». όπου ο Πατέρας Θεός τώρα στο κεφάλαιο 21 λέγει «Ιδού καινά ποιώ π ά ν τ α». ή αδελφάς. 10: 29. Ο κάθε ένας από τους 144. θα δηµιουργήσω καινόν ουρανόν και καινήν γήν. άρα και επικατάρατος. Όταν η Γη καταστραφεί στον παρόντα «αιώνα». ουδείς εστίν ός αφήκεν οικίαν ή αδελφούς. Έτσι συµβαίνει κι εδώ. Και φυσικά αυτή η παροχή «φύλλων» θα σηµαίνει αποδοχή της Τριαδικής Θεότητος. εδ. Γι’ αυτό ο Ησαϊας ανέφερε ότι όποιος θα πεθαίνει κάτω από τα 100 έτη θα θεωρείται επικατάσατος. (Αποκ. Εγώ ο Κύριος θα επιταχύνω τούτο εις τον κατάλληλον καιρόν (=την «χιλιετία»). ∆έν θα ακουσθή πλέον εις αυτήν φωνή κλαυθµού και φωνή κραυγής. κεφ. 20 Και δέν θα υπάρξη εις αυτήν νέος ή γέρων. Ενώ ο καρπός του «ξύλου της ζωής». Έτσι αν κάποιος συγκεκριµµένος άνθρωπος ήταν να ζήσει 85 έτη. Πότε ο άνθρωπος έζησε τόσο. Τότε θα σχηµατισθεί µία «νέα Γη». Ποιός είναι ο «µέλλοντας αιώνας». Όλοι παραβλέπουν την σειρά µε την οποία η Αποκάλυψη παρουσιάζει τα µέλλοντα και συγχέουν την κρίση του Υιού µε την τελική κρίση του Πατρός. και που τότε ήταν στην Εδέµ. και τίποτα δεν θα διασωθεί από τα προηγούµενα. 60: 22. κεφ. Λέµε και στο σύµβολο της Πίστεώς µας: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του µέλλοντος αιώνος αµήν».. Το ίδιο λέγει και στό κατά Λουκάν κεφ. Αµήν λέγω υµίν. ο µικρότερος ισχυρόν έθνος. ένας κάθε µήνα που ορίζει η Αποκάλυψη δίνει µάλλον την ενέργεια στους αφθάρτους. ερχόµενοι υπό του Κυρίου θα αποτελέσουν τους γενήτορες όλων των εθνών του εποµένου κόσµου.. ελάµβαναν εκείνα τα «φύλλα» του δένδρου της ζωής που αναφέρει η Αποκάλυψη. την καταστροφή µόνο της Γης. κεφ. . ∆ιότι ο άνθρωπος που δεν θα λαµβάνει τα «φύλλα» αυτά θα είναι αρνητής του χορηγού των «φύλλων» που είναι ο Τριαδικός Θεός. Γιατί. Ο ελάχιστος θα γίνη φυλή. Ησαϊας. ή τέκνα. οικίας και αδελφούς και αδελφάς και πατέρα και µητέρα και τέκνα και αγρούς µετά διωγµών. εάν µή λάβη εκατονταπλασίονα νύν εν τω καιρώ τούτω (=ο παρών «αιώνας» = περίοδος). ή πατέρα ή µητέρα. 30. 19. Η πρώτη αφορά την συντέλεια του παρόντος αιώνος. Όχι του Σύµπαντος. ή γυναίκα. Ενώ η Συντέλεια του Σύµπαντος αναφέρεται στην Αποκάλυψη µετά την πάροδο της «χιλιετίας». 30. 18. ο ίδιος ο πλανήτης µε άλλον όµως χάρτη. (Στην επόµενη περίοδο της Γης. χωρίς να ολοκληρώση το πλήρες µήκος της ζωής του (άρα πρόκειται για φθαρτούς µ ε τ ά από αυτήν την «καινή γη» και ουρανό). ο δέ αποθνήσκων κάτω των εκατόν ετών θα λογίζηται επικατάρατος. διότι ιδού! ∆ηµιουργώ την Ιερουσαλήµ αγαλίαµα και τον λαόν µου ευφροσύνην.70 Μάρκος. ∆ιότι ιδού. δηλαδή όλα. ούτε θα έρχονται εις τον νούν. κεφ. όπου όλοι εκεί είναι νεκροί και κρίνονται µε ένα και µόνο κριτήριο: Εάν είναι ή όχι εγεγραµµένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. εδ. και τα προηγούµενα δέν θα µνηµονεύονται.20. και στους θνητούς τα «φύλλα» επιµηκύνουν την ζωή.15). 18. Μόνο πριν τον κατακλυσµό οι άνθρωποι από το γένος του Αδάµ ζούσαν µέχρι 980 έτη. και εν τω αιώνι τω ε ρ χ ο µ έ ν ω ζωήν αιώνιον. Τι είναι αυτά εδώ που οι Γραφές αναφέρουν και οι θεολόγοι δεν τα λένε. Οι 144.

πορευόµενος εις αγρόν. τα οποία αποδιεγειρόµενα εκπέµπουν άλλα φωτόνια.000 θα διωχθούν. Σίγουρα δεν θα υπάρξει άλλη «πτώση». 30. ∆ιότι η εικόνα που λαµβάνουµε εµείς από το οποιοδήποτε σώµα είναι το φως που ανακλάται στην επιφάνειά του. σίγουρα δεν θα θελήσουν ποτέ να διαπράξουν κάτι ανάλογο µε τον Αδάµ και την Εύα. (ως άφθαρτοι) πρόσωπον προς πρόσωπον. λαβών τον άρτον ευλόγησε. εµείς βλέπουµε την επεξεργασµένη εικόνα που ο σταθµός εκπέµπει. ή να δείχνει σε εµάς άλλη µορφή. Τα φωτόνια που προσπίπτουν σε ένα σώµα απορροφώνται και διεγείρουν τις ηλεκτρονικές στιβάδες των ατόµων. 13: 12. 24: 15.. 31. Οι µέλλοντες άφθαρτοι θα έχουν κοπιάσει για την αφθαρσία τους. άλλοι θα µαρτυρήσουν και άλλοι θα φύγουν και θα δεινοπαθήσουν εκεί στην «έρηµο». Πώς «εκρατούντο» οι οφθαλµοί των µαθητών ώστε να µη Τον αναγνωρίσουν. Μετά δέ ταύτα δυσίν εξ αυτών (=σε δύο από τους µαθητές) περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα µορφή. έχοντας όλες τις πρότερες επώδυνες µνήµες. Και αυτό είπαµε ότι δεν είναι ρατσισµός. τα «φωτόνια» που «ανακλώνται» από το κάθε σώµα. ή σαν να «διακτινίστηκε». κεφ. Οι άφθαρτοι λοιπόν θα κάνουν χρήση του «καρπού» του δένδρου της ζωής τακτικά. διότι το άφθαρτο σώµα δύναται να φαίνεται σε εµάς όπως εκείνο θέλει. Εµείς σήµερα βλέπουµε τον κόσµο ως από κάτοπτρο. Μια άλλη ιδιότητα του αφθάρτου σώµατος είναι ο µεταµορφισµός. Εάν οµιλεί κυριολεκτικά. Έχοντας λοιπόν την πλήρη συνείδηση όταν θα αφθαρτοποιηθούν. Και µόνον όταν τον επέγνωσαν «εξηφανίσθη» σαν ένα φως που έσβησε. Και αυτός άφαντος εγένετο απ’ αυτών. και όλων των υπολοίπων που θα την λάβουν αργότερα ως λαοί και έθνη της «Χιλιετίας». εφάνη µε άλλη µορφή: Λουκάς. Εάν µε κάποιο τρόπο η άφθαρτη ύλη επεξεργάζεται έντεχνα αυτή την εκποµπή. Οι 144. και εκείνα έρχονται στον οφθαλµό µας. όπως οι οθόνες των τηλεοράσεων που αν και είναι ένα γυαλί. και αυτός ο Ιησούς εγγίσας συνεπορεύετο αυτοίς. «Εν ετέρα µορφή» ήτοι µε άλλη όψη. εµείς θα δούµε το όποιο αποτέλεσµα αυτής της επεξεργασίας και όχι αυτό που είναι.. 16. Οι δέ οφθαλµοί αυτών ε κ ρ α τ ο ύ ν τ ο του µή επιγνώναι αυτόν. και κλάσας (=κόπτοντας) επιδίδου αυτοίς. Πώς µπορεί να γίνεται αυτό. αυτών δέ δ ι η ν ο ί χ θ η σ α ν οι οφθαλµοί και επέγνωσαν αυτόν. αλλά µία φυσική συνέπεια όπως κι εδώ στον Ησαϊα. Η εικόνα που εκπέµπεται σε εµάς είναι κατά κάποιο τρόπο «επεξεργασµένη» από την επιφάνεια των σωµάτων. αφού έτσι σήµερα η Φυσική εξηγεί την όραση των ετερόφωτων σωµάτων. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο που οι τριτοκοσµικοί λαοί υποφέρουν και δεινοπαθούν. Έτσι ο Θεός θα «ασφαλίσει» την αφθαρσία τους. κεφ. κεφ. κάτι που δεν συνέβη µε τον Αδάµ και την Εύα διότι έχασαν την αφθαρσία µε το παράπτωµά τους. Μάρκος. Οι άνθρωποι εκείνοι δεν ευλογούνται όπως ο χειρότερος από εµάς τους κεχρισµένους. που όµως θα κρατήσει εις τον αιώνα. Μπορεί να αλλάζει πράγµατι µορφή. σαν να έπαψε να τους εκπέµπει το ανακλώµενο φως που έπιπτε στο σώµα Του. Εκείνοι οι «επικατάρατοι» που θα πεθαίνουν όπως σήµερα εµείς. Θα είναι µιά «δυναµική» σχέση. εν αινίγµατι. 16: 12. και µέσω αυτών. Τότε δέ. όπως κάτι ανάλογο συµβαίνει σήµερα µε όλους τους µη χριστιανικούς λαούς.71 Οι αρνητές τότε θα είναι όπως σήµερα οι αλλόθρησκοι στον 3ο κόσµο. εντούτοις θα εξακολουθούν να αρνούνται την ένταξή τους σε αυτόν τον Θεό. Ο Κύριος όταν εφάνη στους µαθητές του κατά την πορεία αυτών στους Εµαούς. Ο Χριστός τους εµφανίστηκε µε άλλη µορφή. τούτο αποτελεί επιστηµονική παρατήρηση. Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή. Και εγένετο εν τω οµιλείν αυτούς και συζητείν. Βλέποµεν γάρ άρτι δι’ εσόπτρου (∆ιότι βλέπουµε ακόµη ως από καθρέπτη). Και εγένετο εν τω κατακλισθήναι µετ’ αυτών (=όταν κάθησε να συνφάγει µε αυτούς). παρόλο που θα γνωρίζουν ότι η λήψη των «φύλλων» του δένδρου της ζωής δεκαπλασιάζει τη ζωή. . γιατί όχι. µία φορά τον µήνα και τούτο θα σηµαίνει την διαρκή αποδοχή της Αγίας Τριάδος εκ µέρους τους.

. ∆εν είµαστε σε θέση να το διατάξουµε. ούτως ώστε γνωρίζει όλα όσα γίνονται επί της γής. «Πνεύµα ψευδόµενο» που λέει και αλήθειες για να παραπλανήσει. εκεί στην παραγωγή της σκέψεώς µας και να την διαστρέψει. κατά σοφίαν αγγέλου του Θεού. ∆ιότι το αγαθό πνεύµα δεν υπόκειται σε βιασµό. µε αποτέλεσµα να είναι παρόντες. ∆ύο όµως πρόσωπα δεν δύναται να παραστήσει: Τον Ιησού Χριστό και την Παναγία.. . Ίσως και τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. κεφ.. Πόσο µάλλον τους νεκρούς. να γνωρίζουν ότι είναι αδύνατον στον άνθρωπο που τελεί «εν εκστάσει» να καταλάβει το πνεύµα που τον διέπει. και εµείς να νοµίζουµε ότι είδαµε όραµα αγγέλου. τότε εύκολα δύνανται να δείξουν εκείνο που θέλουν. «Θείο όν» είδε η νεκροµάντις για λογαριασµό του Σαούλ. 20. να την διαβάλλει. ακόµα και σαν άγγελος φωτός που γράφει ο απόστολος. κεφ.Αυτός γάρ ο σατανάς µετασχηµατίζεται εις άγγελον φωτός. δηλαδή όλα. Βασιλειών Β. γνωρίζουν ότι και το πνεύµα. αγίου.∆ιότι καθώς ο άγγελος του Θεού. Αν και δεν διαθέτει υλικό σώµα για να υλοποιηθεί µπροστά µας κατ’ ουσίαν. διότι ως πνεύµατα που κατοικούν σε σάρκα. Έχει παρουσιαστεί και σε µοναχούς ως κάποιος «άγιος». εντούτοις δύναται να εκπέµψει την όποια εικόνα (και ήχο) θελήσει. . και έτσι θα πρέπει να έχουν τα πράγµατα όταν άγγελοι εµφανίζονται σε όνειρα. πράγµα που όµως δεν γίνεται αφού οι νεκροί σε εκείνη την «ακτινική» κατάσταση που βρίσκονται δεν δύνανται από µόνοι τους να πράξουν το οτιδήποτε... εξ ού και «διάβολος» καλείται: Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή. νεκρού.Αλλ’ ο κύριός µου είναι σοφός.. Μπορούν να επιδράσουν και στην συνείδησή µας «πνευµατικά» δηµιουργώντας τις όποιες παραστάσεις θελήσουν.. ούτω και ο κύριός µου ο βασιλεύς είναι διά να ακούη κακόν και καλόν. οι άγγελοι ή και οι άφθαρτοι µπορούν να παρουσιασθούν µε οποιαδήποτε µορφή προκειµένου να µας καταστούν οικείοι. µαντείες και άλλες τέτοιες σύγχρονες βλακείες. και εκείνος λέει τα όσα περίεργα προφέρει ο υποτιθέµενος «εξελθών». Στο όνειρο όµως που σκοπό έχει κάποιο µήνυµα. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι ο διάβολος. . «πατέρας» πάσης πονηρίας. ∆ύναται να εµφυτέψει στο µυαλό µας τις παραστάσεις που θέλει. 11: 14..72 Εάν οι άφθαρτοι δύνανται να ελέγχουν αυτή την εκποµπή του φωτός τους προς τα έξω. γιατί το ίδιο µπορεί να κάνει ως άσαρκο πνεύµα και ο διάβολος. Προσοχή όµως. Έτσι λαµβάνουν τη µορφή νεκρών προσφιλών προσώπων και εµείς νοµίζουµε ότι είδαµε τον νεκρό. ή να «σβήσουν» την εκποµπή τους. και δεν θα τα βγάλετε πέρα εύκολα µαζί του. αλλά να εξαφανισθούν από τα µάτια και τις αισθήσεις µας. Προσοχή λοιπόν για όσους κάνουν «παραψυχολογικά πειράµατα». Οι άγγελοι και οι άφθαρτοι γνωρίζουν όλα όσα συµβαίνουν επί της Γης. . ή οτιδήποτε εκείνος αντιποιηθεί. Γι’ αυτό. επιδρώντας στο συνειδέναι. διότι οι τρεις αυτοί διατελούν εν αφθαρσία. τόσο στον ύπνο. όσο και στην εγρήγορση. ώστε να µας πει αυτό που θέλουµε εµείς. ζώου. µακριά από πνευµατισµούς. Όλους όµως τους άλλους µπορεί να µιµηθεί.. 14: 17. Όσοι «βγαίνουν» υποτίθεται από το σώµα τους κατ’ εντολήν κάποιου «παραψυχολόγου» και λένε διάφορα. Όµως δεν ήταν «θείο».. Είναι «πρωτοµάστορας» στην πλάνη και την διαβολή. γιατί δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν µε τι πνεύµα έχουν να κάνουν. Όλοι µαζί οι πονηροί του κόσµου δεν «µετράνε» µπροστά του! Ο διάβολος αντιποιείται τους αφθάρτους σε όλα. και «εις ουδέν µετέχουν εις τα υπό τον ήλιον γενόµενα». αλλά διαβολικό.

αφού εκείνο το ανώτερο τρισδιάστατο ον τους είναι αόρατο. ∆ύναται να φανερώνεται κατά βούλησιν σε έναν ή περισσότερους. αλλά σε κάτι ανώτερο αυτών. χωρίς όµως να µπορούµε να δούµε αυτό το πολυδιάστατο Ον. ή «σωµατίδια αλληλεπιδράσεως του Ακτίστου Φωτός». (Εβρ. γραµµές και όχι επιφάνειες.73 Το άφθαρτο σώµα αγγέλων και ανθρώπων έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Φυσικά ο Θεός δεν κινείται. βλέπουν n-1 διαστάσεις από όσες διαθέτουν. αλλά απλώς είναι. (του κενού). αλλά είναι «στάσιµα» και «κατοπτεύοντα» τον τετραδιάστατο χωροχρόνο µας. δια του ελέγχου της συνειδήσεως των θνητών. και που κατοικείται από πνεύµα και όχι ψυχή. Ένας εξωτερικός τρισδιάστατος παρατηρητής που βλέπει την επιφάνεια αυτή από ψηλά. Το σώµα τους δύναται να επιταχθεί ευγενώς από τον Θεό. Το άφθαρτο σώµα δύναται να εκπέµψει την εικόνα που το πνεύµα του θέλει προς τον θνητό άνθρωπο. ακατάληπτο αλλά πανταχού παρόν «δια του πνεύµατός του». Φανταστείτε µία επιφάνεια δύο διαστάσεων που την κατοικούν εκείνοι οι «επιπεδάνθρωποι» που λέγαµε. αναλογικά θα καταλάβετε πώς ο εξωχοροχρονικός Θεός κατοπτεύει και ενεργεί στο Σύµπαν. και έτσι το Θείον να εκφραστεί και να ενεργήσει δια µέσω του αφθάρτου σώµατος ενός εκάστου.πρόσωπα. άρα κάτι υπερέβη τον «επιπεδοχρόνο» τους. και αυτό εµείς το ερµηνεύουµε ως δράση Του. είτε εκείνος είναι σε ύπνο. Η «µατιά» Του που βλέπει ολόκληρο τον χωροχρόνο µονοµιάς είναι σαν να συνέχει όλα τα σηµεία δια του Φωτός Του. ∆ύναται να λαµβάνει διάφορες µορφές . αλλά άµεσα από το Πνεύµα του Θεού που είναι πανταχού παρόν. µε ένα νεύµα του να διακινήσει κάποιους «επιπεδανθρώπους» στο επίπεδό τους. ενώ οι άλλοι συµπαρευρισκόµενοι να µην το αντιλαµβάνονται. Εάν ο τρισδιάστατος παρατηρητής αποφασίσει να επέµβει στον επίπεδο κόσµο και µε τη µατιά.όραµα). ∆ύναται να τηλεµεταφέρεται µε ταχύτητα µεγαλύτερη του φωτός. . Συνεπώς η «ταχύτητα του φωτός τους» θα θεωρήσουν ότι ξεπεράστηκε και έγινε «άπειρη». είτε σε εγρήγορση (όνειρο . που θα τολµήσω να το ονοµάσω «Θεία Ουσία του Ακτίστου Φωτός». τα οποία όµως δεν «κινούνται» µέσα στον χωροχρόνο µε την οριακή ταχύτητα c.1 = 1). αλλά από άφθαρτη ύλη. αυτή η έξωθεν παρέµβαση θα φανεί για εκείνους αδάπανη και ακαριαία. αυτή γίνεται σε µηδενικό χρόνο επειδή η άφθαρτη ύλη δεν εδράζει στα «σωµατίδια αλληλεπιδράσεως» που συγκροτούν τον χωροχρόνο και την φθαρτή ύλη. Έτσι βιώνουµε µία πανταχού παρουσία Του ακαριαία. σαν ένα δάκτυλο που ακουµπάει τον χωροχρόνο µας κι εµείς βλέπουµε µόνο το αποτύπωµά του. και το µόνο που κάνει είναι να «συγκεντρώνει» τον Εαυτό Του κατά τόπους και όπου βούλεται. ενώ η οποιαδήποτε παρέµβασή Του φαίνεται σε εµάς ακαριαία. όχι του φωτός. (2 . την κατοπτεύει όλη µε µιά µατιά χωρίς να κινήσει τα µάτια του και να καταβάλλει ενέργεια ή προσωπικό χρόνο. (µεταµορφισµός). Άλλωστε εκείνοι οι επιπεδάνθρωποι βλέπουν τον ορίζοντα της επιφανείας που ζούνε. «κάθεται». Εάν το τρισδιάστατο εξωτερικό ον θελήσει να αγγίξει τώρα τον επιπεδόκοσµο µε το δάκτυλό του. Η ύλη αυτή δύναται να περνά κατά βούλησιν µέσα από την κανονική ύλη όπως το φως από το γυαλί. Εποµένως οι ενέργειές Του και ο λόγος Του διατρέχουν µε την µεγίστη ταχύτητα. το άγγιγµα θα συµβεί ταυτόχρονα σε όλα τα σηµεία του επιπέδου κόσµου τους. όχι όµως του υλικού µας κόσµου. ο λόγος Του διατρέχει µε µεγίστην ταχύτητα. σαν να βρίσκονται από «επάνω» του. Συνεπώς η 3η διάσταση τους είναι ακατανόητη.15) Αποστέλλει την εντολήν Του εις την γήν. Είναι ένα σώµα υλικό µε ανθρώπινη µορφή. Το «άγγιγµα» αυτό φαίνεται σε εµάς ταυτόχρονο σε ολόκληρο το υλικό Σύµπαν. βρίσκεται σε «ακινησία». µία διάσταση. Θα θεωρήσουν ότι κάτι το υπερβατικό συνέβη σε ολόκληρο το «σύµπαν» τους σε χρόνο «0». Ειδικότερα για την τηλεµεταφορά. επειδή η µεταφορά του δεν γίνεται δια µέσω των σωµατιδίων αλληλεπιδράσεως. αλλά του απανταχού παρόντος Ακτίστου Φωτός: Ψαλµός 147: 4. και οι επιπεδάνθρωποι θα το αντιληφθούν σαν κάτι που έρχεται συγχρόνως από παντού και από το πουθενά. Τα δισδιάστατα αυτά όντα για να µεταφερθούν από κάποιο σηµείο της επιφάνειας σε ένα άλλο χρειάζονται ενέργεια και χρόνο. Εάν τώρα τον «επιπεδόκοσµο» του παραδείγµατος αντικαταστήσετε µε τον τρισδιάστατο κόσµο µας.

Ο «άρτος» είναι το άφθαρτο σώµα. (* «Ροδιές» = «καρποφόρα δένδρα» = άνθρωποι που θα καρποφορήσουν τότε κατά Θεόν). Είναι λέξη «κατασκευασµένη» από τον ίδιο τον Χριστό και έχει δύο έννοιες. ∆ιότι αυτό προσδοκούµε τελικά. άπειρη! Αυτή είναι η µεγίστη ταχύτητα. Ποιό είναι το «άρµα» του Θεού.000) Τότε θα λέγουν µεταξύ των εθνών (της χιλιετίας): . ∆εν είναι σήµερα ο Θεός παρών στον Κόσµο δια του Αγίου Πνεύµατος. θα είµεθα ως οι ονειρευόµενοι. Ιερουσαλήµ). Έτσι µεταφέρονται και σήµερα. ενώ η λέξη «επιούσιος» είναι λέξη καινοφανής που απαντάται µόνο στα Ευαγγέλια. Είναι το άφθαρτο σώµα του Χριστού.. σαν σε όνειρο! Το γράφει και ο Ψαλµός: Ψαλµός 125 (Εβρ. 12. Το βιβλίο «Άσµα ασµάτων» της Παλαιάς ∆ιαθήκης που είναι εξ’ ολοκλήρου αλληγορικό.απογόνους – τους θνητούς της χιλιετίας) εάν ήνθισαν αι ροϊδίαι. σαν να µεταφέρονται δια της φαντασίας τους. έστω και του φωτός µεταξύ δύο γειτονικών σηµείων που απέχουν θεωρητικά την ελάχιστη δυνατή απόσταση Plank.. ο «άρτος ζωής» που διαβάζεται στον ναό κάποιες Κυριακές πριν την Θεία Μετάληψη. (* Η «νύµφη» που οµιλεί είναι οι 144. Ωδή των αναβαθµών: 1. Αυτή την ανάσταση νεκρών επικαλούµεθα και στο σύµβολο της Πίστεως. οι καλύτεροι άθρωποι) να κυττάξω εις την χλόην της κοιλάδος («χλόη» = λαοί και έθνη). Αφθαρσία ζητάµε στην Κυριακή προσευχή όταν λέµε «Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς. Ο Θεός µπορεί να µην αγγίζει την ύλη µας.Ο Κύριος έκαµε µεγαλεία δι’ αυτούς! 3.000 άφθαρτοι τότε «ιερείς» της χιλιετίας. να ίδω εάν εβλάστησεν η άµπελος.000 αφθάρτους της «χιλιετίας» που θα κατεβαίνουν στη Γη ώστε να επιβλέπουν την εξέλιξη των φθαρτών λαών και εθνών που θα έχουν προκύψει από αυτούς: Άσµα ασµάτων.. quarks. ηλεκτρόνια. δηλαδή. Χωρίς να το καταλάβω η φαντασία µου µε µετέφερεν εις το άρµα του θερµού αγαπητού µου. Το άρτον ηµών τον επιούσιον δός ηµίν σήµερον και άφες ηµίν τα οφειλήµατα ηµών. Τότε το στόµα µας θα γεµίση µε γέλωτα και η γλώσσα µας µε αλαλαγµούς χαράς. γράφει για τους 144. στην περίπτωση του Θεού η ταχύτητα επιδράσεώς Του στην ύλη και η διάδοση του λόγου Του στο Σύµπαν είναι λίγο µικρότερη από το άπειρον. 4. και ο «αγαπητός» και «άνδρας» είναι ο Χριστός. όµως την περιέχει σε υποατοµικό επίπεδο.. περιβάλλοντας ένα προς ένα όλα τα «σωµατίδια» αλληλεπιδράσεως. ∆εν είναι το Άγιο Πνεύµα δια του οποίου φέρεται στο Σύµπαν. Ποιό είναι το «όχηµα» που Τον «µεταφέρει» σε εµάς. Όταν ο Κύριος επαναφέρη τους µέλλοντας να επιστρέψουν στην Σιών (=την Ν. δηλαδή ακαριαία και δίχως κόπο.. Άρα «άµπελος» = άφθαρτοι που θα «βλαστήσουν». Η Ουσία Του εφάπτεται όλων αυτών.74 Όταν κάτι µεταδίδεται µε µεγίστη ταχύτητα. 2. Κατέβην εις τον κήπον των καρυών (* «κήπος» = Γη χιλιετίας. «εγώ ειµί η άµπελος». (* Θυµηθείτε εκείνο που λέει ο Χριστός. «καρυές» = «σκληροί καρποί»... Ο µυστικός δείπνος και το άφθαρτο σώµα του Ιησού Χριστού.». και εποµένως η κάθε ενέργειά Του µεταδίδεται σε αυτά σε «χρόνο d t».. 126).. (Θα λένε οι 144. Όλα αυτά δεν αποτελούν επιστηµονική φαντασία. αφού δεν είναι µόνον «έξω» από το φωτεινό όριο του Σύµπαντος.. αλλά µελλοντική πραγµατικότητα που κανονικά θα έπρεπε να έχει διδαχθεί από την εκκλησία. Κι ενώ στον κόσµο µας η έννοια του απείρου δεν υφίσταται. 6: 11. κεφ. . στέρεοι. Ο Κύριος έκαµε µεγαλεία δι’ ηµάς. πρακτικά ο χρόνος διαδόσεώς του είναι 0. αφού τότε θα έχει γίνει ο «γάµος» του Αρνίου).000 άφθαρτοι) Σαν όνειρο λοιπόν θα µεταφέρονται τότε οι άφθαρτοι. φωτόνια. Αυτό λοιπόν το «άρµα». αυτός ο Φορέας θα µεταφέρει τότε τους αφθάρτους χωρίς να το καταλάβουν. θα βγάλουν «βλαστούς» . αλλά και µέσα στο Σύµπαν. (=10-33 cm). είµαθα πλήρεις χαράς. (=οι 144.

Εν δέ τούτο µή λανθανέτω υµάς αγαπητοί. εδ.4. συντονίζεται και το πνεύµα µας µε Εκείνον.16. όπου επί «40 έτη» θα υπάρξει σχετική ταλαιπωρία των θνητών. αφού 89ος Ψαλµός γράφει «. εδ. όλα τα δισεκατοµµύρια ανθρώπων που πέθαναν χριστιανοί αλλά δεν αξιώθηκαν να ζήσουν στην εποχή του µεγάλου πειρασµού του Αντιχρίστου θα λάβουν τον «άρτο» τους στον επόµενο κόσµο. και Ματθαίος κεφ. 16: 3..15). (κεφ. στον ερχόµενο αιώνα. αλληγορούν την διάρκεια της «χιλιετίας».000 χρόνια στην βασικότερη προσευχή της πίστεώς µας που ο ίδιος ο Χριστός ενέτειλε. ώστε να ενθυµήσαι την ηµέραν κατά την οποίαν εγκατέλειψες την Αίγυπτον εις ολόκληρον την ζωήν σου.. επαναλαµβάνουµε τα ίδια ακριβώς λόγια του Ιησού Χριστού.4).4.χιλιετίας. Ολόκληρη η παρούσα ∆ηµιουργία είναι το «Σήµερα». Έτσι ο 40ήµερος πειρασµός του Ιησού και οι 40 ηµέρες που έµεινε Εκείνος στη Γη µετά την ανάσταση είναι σίγουρα αλληγορικές. κεφ.000 ετών! . διότι µε τρόµον ανεχώρησες από την χώραν της Αιγύπτου. Πλήρης συντονισµός ψυχής και σώµατος µε το Θείον! Το άφθαρτο σώµα συµβολίζεται µε άρτο.. ∆εν είναι η ιστορία των Εβραίων που µερικοί θέλουν να πιστεύουν. Βέβαια δεν πρόκειται για ψωµί. και χίλια έτη ως ηµέρα µία».4. στο οποίο όλοι θα εισέλθουν ασφαλώς άφθαρτοι. Τα 40 έτη στην έρηµο που οι Εβραίοι λόγω της απιστίας τους ταλαιπωρήθηκαν και πέθαναν εκεί. «Ηµέρα».» (Λουκάς κεφ. στην «χιλιετία».Κακείθεν αποπλεύσαντες τη επιούση καταντήσαµεν αντικρύ Χίου. το «Πάτερ ηµών. τον άρτον της θλίψεως.φθοράς. Ο άζυµος άρτος ήταν «ο άρτος της θλίψεως» στην Π. της ∆ευτέρας Παρουσίας. Και αν την εννούµε κιόλας. ∆ευτερονόµιο. αλλά το υπενθυµίζει και ο απόστολος Πέτρος στην Β΄ επιστολή του «. ∆ιαθήκη επειδή οι Ισραηλίτες έφυγαν άρον άρον από την Αίγυπτο χωρίς εκείνος να προλάβει να ζυµωθεί. Ποιό είναι αυτό το «αύριο». ήτοι ένζυµο και ψηµένο ψωµί. και η αυριανή «επιούσα»: «Αναχθέντες ούν από της Τρωάδος ευθυδροµήσαµεν εις Σαµοθράκην. δώσ’ τον µας «σήµερα» στον παρόντα κόσµο.8) Όλα αυτά τα 40άρια δείχνουν ότι η «χιλιετία» µάλλον είναι διάστηµα 40. Τι ζητάµε λοιπόν κάθε Κυριακή εδώ και 2.3. εάν γνωρίζουµε το τι ζητάµε. τη δέ επιούση εις Νεάπολιν» (Πράξεις κεφ.. Άρα ο «άρτος ο επιούσιος» είναι η απαραίτητη αφθαρσία. εάν βέβαια δεν βλασφηµήσουµε το Πνεύµα το Άγιο και δεν εκπέσουµε της χριστιανικής µας ιδιότητας. ∆ιότι η σηµερινή ηµέρα λέγεται «ούσα». Αυτόν τον «επιούσιο»..«Πάσχα» από την Ερυθρά θάλασσα προτυπώνει το βάπτισµα που µας «περνάει» στην αντίπερα όχθη.75 Η µία που γνωρίζετε είναι «ο αναγκαίος»..» (εδ. Πώς είδαµε ότι ονοµάζει ο Θεός ολόκληρη την ∆ηµιουργία. εδ. Να µή φάγητε άρτον µε αυτό (πρόβατο και βοδινό κατά την εορτή του «Πάσχα» = πέρασµα). Ζητάµε την αφθαρσία. «. Ολόκληρη η Έξοδος είναι αλληγορική και οµιλεί σκιωδώς για τα µέλλοντα.. ο άρτος ο επιούσιος είναι ο «Αυριανός» «άρτος» ΜΑΣ! Είναι η αφθαρσία που ως κεχρισµένοι θα την λάβουµε σ ί γ ο υ ρ α στο επόµενο Σύµπαν. Πράγµατι ο Θεός θα χορηγήσει την αφθαρσία αρχικά στους 144. Το πέρασµα .11)... Όπου βλέπετε στις Γραφές να συµβαίνει κάτι επί 40 ηµέρες.» (Πράξεις κεφ.Χίλια έτη ενώπιόν Σου είναι απλώς ως η χθεσική ηµέρα η οποία παρήλθε.. Η Έξοδος ολόκληρη αλληγορεί την «έξοδο» του ανθρώπου από την φθορά του παρόντος κόσµου όπου η ανθρωπότητα θα ελευθερωθεί από την «σκλαβιά» της αµαρτίας . δηλαδή τον δικό µας «άρτο». αφού ο ίδιος ο Χριστός έχει πει προηγουµένως εκεί στον πρώτο πειρασµό «ουκ επ’ ά ρ τ ω µόνω ζήσεται άνθρωπος.. άρα το «Αύριο». ως επί το πλείστον αυτές αλληγορούν για το διάστηµα της ∆ευτέρας Παρουσίας .. της Τριαδικής Θεότητος και το στόµα µας «συντονίζεται» απόλυτα µε το Θείον. στο επόµενο Σύµπαν εκ του ασφαλούς. τον «αυριανό».4)... η επιούσα.000 «εδώ και τώρα». εδ. «Το άρτον η µ ώ ν». Η δεύτερη έννοια της λέξεως «επιούσιος» είναι «αυριανός». αλλά µετά τον θάνατο αυτών η «επόµενη γενεά» θα φθάσει στην πολυπόθητη «γη της επαγγελίας» που αλληγορεί το επόµενο άφθαρτο Σύµπαν. Επί επτά ηµέρας θα τρώγητε µε αυτό αζύµους πίττας.» είναι καθαρά εσχατολογική. ότι µία ηµέρα παρά Κυρίω ως χίλια έτη. εκείνο δηλαδή που σίγουρα έχουµε να λαµβάνουµε στην επόµενη ∆ηµιουργία. Κύριε. εδ. Κάθε φορά που την λέµε. που είναι κεκτηµένος. Η Κυριακή προσευχή. ενώ οι υπόλοιποι.20.

. κάνοντας έτσι λόγο για την «έσχατη γενεά» της. Το σώµα Του ήταν ήδη «αρτινό» = άφθαρτο. το υπέρ ηµών κλώµενον εις άφεσιν αµαρτιών. εδώ µόνον οι 12 και κεκλεισµένων των θυρών λαµβάνουν χέρι µε Χέρι τον άρτο. Προσέξτε τι λέει ο ιερέας κατά την Θεία Λειτουργία. το της Καινής ∆ιαθήκης. Ο µυστικός δείπνος που αποτελεί την βάση της Θείας Λειτουργίας είναι και αυτός αλληγορικός. Και αυτοί θα γίνουν «ιερείς» της χιλιετίας. Γι’ αυτό περπάτησε επί της θαλάσσης χωρίς να βυθίζεται στο νερό. Γιατί. τ ώ ρ α ε σ τ ί! Κατά τον µυστικό δείπνο δηλαδή ο Χριστός είχε ήδη το άφθαρτό Του σώµα! Ο Χριστός δεν απέκτησε την αφθαρσία µετά την Ανάσταση. όχι αίµα.6. Εκείνος είναι Ο Θεός! Το ίδιο ισχύει και µε τον οίνο. Μα ο ίδιος είπε πριν την σταύρωση «Εγώ ειµί ο ά ρ τ ο ς της ζωής.. λίγο πριν πει «τα σά εκ των σών». Από τις τρεις αυτές κατηγορίες. επέλεξε να πονέσει.Πίετε εξ αυτού π ά ν τ ε ς. τούτο µου εστί το Σώµα. αφού ο Χριστός ακόµη δεν εδιώκετο. Και µετά θα έλθει η Συντέλεια των αιώνων..000 άνευ διακοπής. «Τούτο ε σ τ ί» σηµαίνει ότι είναι το σώµα Του! ∆εν είπε «τούτο έσεται» = θα είναι στο µέλλον µετά την ανάσταση. φάγετε.000 στην παρούσα φάση της Ιστορίας θα φθάσουν να λάβουν την αφθαρσία «χέρι µε Χέρι» από τον Χριστό δια της Εκκλησίας.76 Και όταν αυτό συµπληρωθεί. κλάσας (κόπτοντας). εις άφεσιν αµαρτιών. έδωκε τοις αγίοις αυτού Μαθηταίς και Αποστόλοις. το κρασί που έδωσε µ ε τ ά τον δείπνο. Σύντοµα αυτά θα αναλυθούν και θα κηρυχθούν παγκοσµίως από άµβωνος και τηλεοράσεως στην εποχή του αγίου Ιωάννη και πριν την έλευση του Αντχρίστου. επών: .. γι’ αυτό διήλθε από τον παρθενικό υµένα χωρίς να τον διατρήσει. Γι’ αυτό στην προσευχή στον κήπο της Γεσθηµανή ο ιδρώτας Του έγινε. αφού λαϊκοί όντες µετέδωσαν και δίδαξαν σε εµάς τον χριστιανισµό.35 & 48). αλλά «εστί». τον άζυµο άρτο είναι έξω από το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. λαός.. Εποµένως η αλληγορία είναι η εξής: . τότε θα «λυθεί ο σατανάς από την φυλακή του» που γράφει η Αποκάλυψη. φάγετε. και τότε όλοι εκείνοι οι «µεγάλοι» και «µικροί» θεολόγοι θα ντρέπονται που άθελά τους υπέθαλπαν επί 2000 χρόνια αυτή την παιδιαριώδη ερµηνεία των Γραφών. Αλληγορίες πολλές. αγιάσας. επειδή το άφθαρτο σώµα έχει και αβαρυτικές ιδιότητες όταν ο κάτοχός του το θελήσει. εδ. λέγων: .λαβών άρτον εν ταις αγίαις αυτού και αχράντοις και αµωµήτοις χερσίν. Γι’ αυτό άντεξε τα µαρτύρια που άλλος κοινός θνητός δεν θα άντεχε τόσο. Οµοίως και το Ποτήριον. Έτσι πέρασε στην Εκκλησία η Θεία Χάρη από τον Χριστό σε εµάς. το υπέρ υµών και π ο λ λ ώ ν εκχυνόµενον. αν και άφθαρτος. αλλά την είχε ανέκαθεν. του Σύµπαντος κόσµου.. Τώρα όµως ο Χριστός είναι «ο άρτος της ζωής». Γι’ αυτό οι παπικοί που «µεταλαµβάνουν» µε την όστια. τον έκοψε και έδωσε στους µαθητές λέγοντας «Λάβετε. στην σηµαντικότερη φάση αυτής: «.λαός ήταν εκεί. να µαρτυρήσει και να κατέλθει στον Άδη ε κ ο υ σ ί ω ς! Και εδώ είναι το µυστήριο της υπερβατικότητός Του: Πώς ο άφθαρτος π έ θ α ν ε.000. ∆ιότι ο Χριστός έλαβε άρτο. εις άφεσιν αµαρτιών». από εµάς στους 144. τούτο ε σ τ ί το αίµα µου το της καινής διαθήκης. η Αποστολική διακονία της οποίας γίνεται δια της χειροτονίας. δωµάτιο υπερυψωµένο µε τους 12 και µόνον µαθητές και «µείζονες αποστόλους». άφθαρτοι απόστολοι και ιερουργοί. Ο Χριστός..Λάβετε. και που είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες. Μάρκου και Λουκά. Έγινε σε «ανώγαιον». ενώ οι υπόλοιποι 70 ελάσσονες είχαν εγκαταλείψει τον Χριστό και δεν παρευρίσκοντο εκεί. Και αυτό δεν έχει συµβεί ποτέ σε κανέναν θνητό. Μεµνηµένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής. και δείχνει την σωστή σειρά των πραγµάτων που θα οδηγήσουν το ανθρώπινο γένος στην αφθαρσία. Το «Χέρι» του Χριστού που έδωσε τον «άρτο» προεκτείνεται δια της χειροτονίας από τους Αποστόλους προς τους 144. Ούτε άλλοι πιστοί . Το σώµα Του είναι «άρτος» και το αίµα Του «οίνος». Ο ∆είπνος αυτός ήταν µ υ σ τ ι κ ό ς. το υπέρ πολλών εκχυνόµενον εις άφεσιν αµαρτιών». Μα είπαµε. τούτο ε σ τ ί το σώµα µου το υπέρ ηµών κλώµενον. Τα άζυµα λοιπόν ήταν ο «άρτος της θλίψεως». τούτο εστί το Αίµα µου. ελάσσονες 70 και µείζονες 12 µαθητές.. Ματθαίου. τον ευλόγησε.. Έτσι και οι 144. αλλά ωσεί θρόµβοι αίµατος. ευχαριστήσας και ευλογήσας. και από εκείνους στους αµέτρητους λαούς και έθνη στην «χιλιετία»..» (Ιωάννης κεφ. όπως οι 12 µείζονες απόστολοι που έγιναν ως «ιερείς».. µετά του δειπνήσαι. Στην εκκλησία µας η Θεία µυσταγωγία του άρτου και του οίνου υπαγορεύεται από τον συγκερασµό των τριών Ευαγγελιστών.

000 εκλεκτών. µυσταγωγικά. ∆ηλαδή ο άρτος ήταν ανεπαρκής για να παραγραφούν τα αµαρτήµατά τους. αλληγορώντας τους λαούς και έθνη της χιλιετίας που θα είναι περί τα 6. Είναι ο δείπνος της παραβολής (Λουκάς κεφ.. Γιατί όµως ο Θεός να επιλέξει τον άρτο για να συµβολίσει την αφθαρσία. Το εσωτερικό του που δεν έχει όργανα και οργανικά συστήµατα θα πρέπει να είναι οµοιογενές.. Ο οίνος που έδωσε ο Χριστός ήταν και αυτός εις άφεσιν αµαρτιών. ενώ εξωτερικά θα φαίνεται άνθρωπος. Ο µυστικός δείπνος: Η όλη διαδικασία έµελλε να γίνει µυστηριακά. ενώ η σκληρότερη κόρα που τον περιβάλλει.. ενώ λίγο αργότερα που πάλι ήσαν οι ίδιοι είπε «πίετε εξ αυτού π ά ν τ ε ς.. αλληγορεί την σκοτεινή εποχή του Αντιχρίστου που ο χριστιανισµός θα προδοθεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. αλλά για εµάς. Οι 70 ελάσσονες απόντες µαθητές: Είναι οι λαοί και τα έθνη της χιλιετίας.». Και γιατί όταν χορήγησε τον άρτο καθόρισε τους παρόντες. Εάν κόψετε τον άρτο θα δείτε ότι η ψίχα είναι οµοιογενής. Ο µυστικός δείπνος τελικά αλληγορεί για τα µέλλοντα. Κι εκείνοι θα λάβουν άφεση αµαρτιών τότε. την «εσπέρα» που ο ήλιος ακόµα φωτίζει θα γίνει µυστηριακά αυτός ο «δείπνος» των 144. Εποµένως ήταν περιττή µία δεύτερη άφεση αµαρτιών από τον οίνο που τους δόθηκε µετά! Τι συµβαίνει εδώ. Μα ο δείπνος γίνεται κατά την εσπέρα. Οι άλλοι απόντες και όχι µαθητές: Είναι όσοι θα απωλεσθούν και δεν θα λάβουν αφθαρσία. Ο οίνος του µυστικού δείπνου που αποτελεί και το Αίµα του Χριστού εδόθη για τους πολλούς. αλλά η διαφορά θα έγκειται στην όψη και µόνο.000 ετών χριστιανισµού! Πολλοί. Κανονικά η πόση προηγείται του δείπνου. Το ανώγαιον: Η διαδικασία αυτή γίνεται «αφ’ υψηλού». όλως παραδόξως χορηγεί τον οίνο µετά του δειπνήσαι.. Άλλο παράδοξο που δείχνει την αλληγορική φύση του µυσικού δείπνου είναι το εξής. το απόγευµα και όχι την νύχτα! Τι παράξενα πράγµατα είναι αυτά. Ποιοί πολλοί. Απλώς..14. . γι’ αυτό λέγεται και πρόποση.ήν γάρ νύξ» (εδ. Έτσι θα πρέπει να είναι µάλλον και το άφθαρτο σώµα. Εδώ όµως ο Χριστός. Ο µυστικός δείπνος προτυπώνει τον «δείπνο του γάµου του Αρνίου» που γράφει η Αποκάλυψη: «Μακάριοι οι εις το δείπνον του γάµου του αρνίου κεκληµένοι» (κεφ.9). αν και αποτελείται από την ίδια ουσία δείχνει διαφορετική και του προσδίδει το εξωτερικό σχήµα. και η οµοούσια κόρα την εξωτερική όψη του αφθάρτου σώµατος. Με άλλα λόγια η ψίχα δηλώνει την εσωτερική οµοιογένεια.000. Όλη την «ηµέρα». Οι µαθητές που είχαν λάβει προηγουµένως τον άρτο εις άφεσιν αµαρτιών. ήτοι την δισχιλιετή και κάτι περίοδο του χριστιανισµού που είναι οι καιροί των εθνών η ανθρωπότητα θα «πεινάσει» για αφθαρσία. Μη γένοιτο! Αυτά λοιπόν δεν έγιναν για εκείνους. Αφού και πάλι ήσαν 12 όπως πριν. ενώ αµέσως µετά θα έλθει η «νύχτα». οι αµαρτίες τους είχαν ήδη αφεθεί. αφού στον δείπνο εκείνον δεν ήλθαν άλλοι. µυστικά. εδ. από τον Θεό. Γιατί. είναι αλληγορικά. τώρα όµως εδόθη για τους π ο λ λ ο ύς..5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι! Είναι όλοι όσοι έγιναν και πέθαναν χριστιανοί στην παρούσα φάση των 2.16-24).77 • • • • • Οι 12 µαθητές: Αντιστοιχούν στους 144. Το εξωτερικό περίβληµα του αφθάρτου σώµατος σίγουρα θα είναι της αυτής ουσίας µε το εσωτερικό του.. Στο το τέλος της «ηµέρας» αυτής. του Αντιχρίστου.19. εδ. θα καθαρίσουν τελείως από το προπατορικό τους αµάρτηµα και θα λάβουν αφθαρσία όπως οι 144. τότε υπάρχει πρόβληµα. λέγοντας «έδωκε τοις αγίοις αυτού µαθηταίς». και µάλιστα ήταν νύχτα όπως καταγράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του που λέγει εκείνη την περίφηµη φράση «. Και η «νύχτα» κατά την οποίαν ο Ιούδας έφυγε για να προδόσει. Ο Ιούδας έφυγε µετά τον δείπνο.30).000 που θα λάβουν άµεσα την αφθαρσία τώρα. Εάν εδώ δεν υπάρχει συµβολισµός. όπως στον άρτο που τον αποτελούν η κόρα και η ψίχα του.

Φυσικά το Άγιο Πνεύµα ουδέποτε έφυγε από τον Ιησού. εδ. ήτοι οι χριστιανοί όλων των εποχών συν γυναιξί και τέκνοις.Μεταλαβών τω Πνεύµατί σου τω Αγίω. Έτσι το «αίµα Του». και θα διαπιστώσετε ότι το γάλα δεν θα πάθει τίποτα. εις άφεσιν αµαρτιών. µόνο εµείς στην ελληνική γλώσσα τη λέµε οινόπνευµα = το πνεύµα του οίνου! Εδώ η ελληνική γλώσσα για άλλη µια φορά αποδεικνύεται νοητικό εργαλείο για την κατανόηση βαθυτέρων εννοιών. και έµεινεν επ’αυτόν». εκτός από το ότι είναι εξ ορισµού το σώµα και αίµα του Χριστού. Εάν όµως το διαποτίσουµε µε κρασί και το κλείσουµε σε µπουκάλι για να µην εξατµισθεί το οινόπνευµα. «Και εµαρτύρησεν Ιωάννης (ο Βαπτιστής) λέγων ότι τεθέαµαι το Πνεύµα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού. ως φορέας της ζωής (Γένεσις κεφ.. το κρασί. ώστε γενέσθαι τοις µεταλαµβάνουσιν εις νήψιν ψυχής. τον Ιησού Χριστό. αιωνιότητα! Με άλλα λόγια.. εκείνον που αυτοχαρακτηρίστηκε «άµπελος». το ψωµί θα παραµείνει ως έχει για καιρό. διότι φεύγει το οινόπνευµα. εδ.000 πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν τόσοι που χόρτασαν όλοι και περίσσεψαν κοφίνια ολόκληρα. εκτός ψυγείου όσο χρόνο θέλετε.λ. εκτός από το µεταφυσικό µέρος. η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. ο άρτος και ο οίνος της Θείας Μεταλήψεως. Όπως οι 5 άρτοι στον χορτασµό των 5. Το «αίµα» εποµένως του Χριστού φέρει και το Πνεύµα.. Και αυτή η ουσία είναι πτητική. Και ενώ όλοι οι ξένοι την λένε «αλκοόλ». σείς δέ τα κλίµατα» (Ιωάννης κεφ. Έτσι είναι και το Άγιο Πνεύµα που έµεινε στον Υιό. εδ. ξανακλείστε καλά το µπουκάλι να µη διαφύγει η αλκοόλη και αφήστε το έξω. σταθερότητα. Ενώ τα «περισσεύµατα» που αντιστοιχούν λογικά σε όσους δεν παρευρίσκοντο εκεί που ο Χριστός εκήρυττε αλληγορούν όλους τους «απόντες».π. Ο Υιός δεν νοείται χωρίς το Άγιο Πνεύµα. κατά τα αυτά θα δοθεί και η αφθαρσία κάποτε που θα τη λάβουν όλοι οι «παρευρισκόµενοι». Ξεραίνεται και µουχλιάζει.9.63). Σε αυτά βασίζεται όλη η Θεία λειτουργία και λατρεία. είναι και ζήτηµα χηµείας που δεν µεταδίδονται λοιµώδεις ασθένειες από την Θεία Κοινωνία. Αφθαρσία συµβολίζει σχεδόν πάντοτε ο άρτος στις Γραφές και δεν είναι κυριολεκτικός.15). γι’ αυτό δια του αίµατος του Ιησού Χριστού κοινωνούµε . εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύµατος». Υιός + Άγιο Πνεύµα συγκροτούν το σώµα του Χριστού: «. εκείνοι µε το χάραγµα που θα πάρουν δεν θα την λάβουν. ήτοι µία ευαίσθητη οργανική ουσία εάν µείνει σε θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κλειστό µπουκάλι θα αναπτύξει µικροοργανισµούς και θα ξυνίσει. ∆οκιµάστε ένα αλκοολούχο ποτό που έχει και γάλα (Batida ce Coco.4) είχε πάντοτε το Πνεύµα. Beily’s). «Εγώ ειµί η άµπελος. συνεπώς «ο άρτος» τους θα «περισσέψει». το αλκοολούχο διάλυµα θα παραµείνει άσηπτο για µήνες και χρόνια. Τι ιδιότητες έχει ο οίνος. και µόνο εάν αφεθεί το µπουκάλι ανοιχτό και εξατµιστεί η αλκοόλη χαλάει αµέσως. εξατµίζεται.. µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζει την σήψη. Τι γίνεται τώρα µε ένα κοµάτι ψωµί που το αφήνουµε έξω. Είναι τα συστατικά της Θείας µυσταγωγίας. ∆εν είναι το ψωµί που τρώµε. Ενώ οποιοδήποτε µη αλκοολούχο ποτό που έχει γάλα. Τα ρήµατα ά εγώ λαλώ υµίν πνεύµα εστίν και ζωή εστίν» (Ιωάννης κεφ. κ. Γι’ αυτό και το κρασί δεν χαλάει όσα χρόνια και αν περάσουν. Και επειδή το οινόπνευµα δρα ανασταλτικά έναντι όλων των ιών και µικροβίων.. συµβολίζει το «αίµα» του Χριστού και κατ’ επέκτασιν των αφθάρτων. Αν το άφθαρτο σώµα είναι ένας «άρτος» διαποτισµένος µε τέτοιο «αίµα».συγκοινωνούµε και το Άγιο Πνεύµα. όπως ο οίνος. Το βασικό συστατικό που τον καθιστά οίνο είναι η αιθυλική αλκοόλη. που ενώ ο Θεός προέβλεψε την αφθαρσία τους. Το «πνεύµα του οίνου» που είναι η αιθυλική αλκοόλη δίνει την οντότητα στον οίνο. Ο οίνος αποτελεί το δεύτερο βασικό συστατικό της Θείας Μεταλήψεως και δίδεται όπως και ο άρτος εις άφεσιν αµαρτιών. αµεταβλητότητα.000 και οι 7 στον χορτασµό των 4. ενώ αυτό που µένει είναι ένας στιφός ζωµός άνευ ουσίας.Το πνεύµα εστί το ζωποιούν. Λέει µυστικά ο ιερέας µετά «τα σά εκ των σών»: «. . Η αιθυλική αλκοόλη σε χαµηλή συγκέντρωση έχει την ιδιότητα να αδρανοποιεί µικρόβια και ιούς. συµβολίζει κατά τον καλύτερο τρόπο και την υποσχόµενη από τον Θεό αφθαρσία. αδειάστε το µισό ή πιείτε από το στόµιο του µπουκαλιού για να το µολύνετε.78 Και οι άρτοι που ο Χριστός ευλόγησε στους δύο χορτασµούς αλληγορούν την αφθαρσία.. γίνεται αέριο που φεύγει και πάει στον «ουρανό». το «πνεύµα» που το συντηρεί. Ο οίνος που είναι ο µετουσιωµένος ζωµός της αµπέλου.6. το σώµα αυτό εκτός από αφθαρσία έχει και «ασηψία».5.

Εκείνος εγκατέλειψε εκουσίως τη ζωή για να µεταβεί στον Άδη και να κηρύξει στους προκατακλυσµιαίους νεκρούς. ο φορέας της ζωής του προσβάλλεται από τον διάβολο. Η αιθυλική αλκοόλη µετουσιώνεται σε οξικό οξύ µόνο εάν µολυνθεί µε ζυµοµύκητες και επέλθει η αλκοολική ζύµωση. 20.Χ. Το αναφέρει καθαρά ο Εκκλησιαστής στο τέλος που κάνει λόγο για τους νεκρούς: Εκκλησιαστής. ό αντίτυπον νύν και ηµάς σώζει βάπτισµα.12: 7. Έτσι είναι ο άνθρωπος χωρίς ε κ ε ί ν ο ν τον Θεό. απειθήσασί ποτε (που κάποτε απείθησαν) ότε απεξεδέχετο η του Θεού µακροθυµία εν ηµέραις Νώε κατασκευαζοµένης κιβωτού εις ήν ολίγαι. προγνωρίζοντας βέβαια ότι θα του δώσουν όξο. δι’ αναστάσεως Ιησού Χριστού. και της συνεχούσης αυτόν πικράς ασθενείας. Και µόλις ήλθε Εκείνος ο «υγιής οίνος» σε επαφή µε τον όξο. και το πνεύµα επιστρέψη εις τον Θεόν ο οποίος έδωκεν αυτό. Προβληµατιστείτε.. έναν «χαλασµένο» . εδ.79 Τίποτα δεν είναι τυχαίο στις Γραφές και στα γεγονότα που ο Θεός προόρισε. και ανάπαυσον αυτόν. Τότε ο οίνος µετατρέπεται σε ξύδι.29-30). (Προσοχή: έδωκεν και όχι εποίησεν! Το πνεύµα δηλαδή προϋπάρχει!) Γιατί όµως ο Χριστός πορευθείς στον Άδη δεν εκήρυξε σε όλους τους π.48-50. ανάπαυσον…» και «…λύσον τον δούλον σου (τάδε) της αφορήτου ταύτης οδύνης. και ο κονιορτός επιστρέψη εις την γήν όπως ήτο. αλλά συνειδήσεως αγαθής επερώτηµα εις Θεόν. αποφάσισε να πει «τετέλεσται».19. κεφ. διότι εκείνοι µάλλον ήσαν περισσότερο επιδεκτικοί των λόγων Του από εκείνη την άπιστη και σκολεά γενεά των σταυρωτών Του! Α΄επιστολή Πέτρου. αποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για άφθαρτο σώµα που έφερε πνεύµα. σε όξο. ∆ιότι οι νεκροί εκείνοι ευρίσκοντο σε φυλακή πνεύµατος και όχι ψυχών. Έναν «οίνο» ανθρώπινο. 19. ∆εν εκήρυξε λοιπόν σε όλους τους νεκρούς. ού σαρκός απόθεσις ρύπου.. . θανατωθείς µέν σαρκί. παραδίδοντας. «Όξο» είχαν εποµένως εκείνοι οι άνθρωποι και όξο Του έδωσαν να πιεί. Ιωάννης κεφ. τότε και σαν να επιτελέστηκε βδέλυγµα προς την Θεότητα. 3: 18. εν ώ και τοις εν φυλακί πνεύµατι πορευθείς εκήρυξεν. (Ματθαίος κεφ. Να που η ψυχή του ανθρώπου όταν εξέρχεται γίνεται πνεύµα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Χριστός πριν πει τελέλεσται επί του σταυρού είπε «διψώ». αλλά πνεύµα. «σήπτεται» και γίνεται «όξος». ζωοποιηθείς δέ πνεύµατι. ένθα των δικαίων τα πνεύµατα». κεφ. δηλαδή «έχει τελειώσει» το έργο Του ως Υιός και Λόγος επί της Γης. Εκεί στον Άδη ήσαν πνεύµατα και όχι ψυχές. Το λέµε κι εµείς σήµερα στη νεκρώσιµο ακολουθία για τους κεκοιµηµένους – νεκρούς: «…µετα π ν ε υ µ ά τ ω ν δικαίων τετελειωµένων την ψυχήν του δούλου σου. όχι ψυχή. φυλακισµένοι σε εκείνη την ακτινική κατάσταση που ήσαν µέχρι τότε. Σώτερ. 21. δίκαιος υπέρ αδίκων. χωρίς το Θεϊκό στοιχείο του Αγίου Πνεύµατος. Όταν το όξος άγγιξε τον άκρατον αυτόν «οίνο» της ζωής. αλλά µόνον σε εκείνους που απετέλεσαν την «έσχατη» προκατακλυσµιαία γενεά! Μετέβη στους χειρότερους που ήσαν «εν φυλακί πνεύµατι». Το «αίµα του».οξυνισµένον οίνο.27. ίνα ηµάς προσαγάγη τω Θεώ. εδ. Ότι και Χριστός άπαξ περί αµαρτιών έπαθε. νεκρούς αλλά µόνο στους προκατακλυσµιαίους. τουτ’ εστίν οκτώ ψυχαί διεσώθησαν δι’ ύδατος.

. αλλά για µία «πόλη» τελείως διαφορετική απ’ ότι νοµίζουµε. κεφ. και δώσω αυτώ ψήφον λευκήν. αλλά το κυριότερο ήταν «Γιαχβέ» που σηµαίνει «ο Ων». και το όνοµά µου το καινόν.Χ. αφού όλοι τους θα έχουν διατηρήσει την Σφραγίδα του Θεού. Η Νέα Ιερουσαλήµ είναι «ουράνια πόλη». της καινής Ιερουσαλήµ. ούτε καν µε το όνοµα του Υιού Του! Στην π. Και πώς γίνεται αυτοί οι θνητοί που θα έλθουν για να πεθάνουν στη Γη επί Αντιχρίστου να ζούνε µέχρι σήµερα. Πού βρίσκεται ο Θρόνος του Θεού. και έξω ού µή εξέλθη έτι.Χ.000 θα λάβουν νέο όνοµα που θα το λάβουν µετά την αφθαρτοποίησή τους.. . Σε άλλον πλανήτη. ήτοι της όλης οντότητος. και επί την ψήφον όνοµα καινόν γεγραµµένον. Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα η κλασσική απάντηση είναι «στον ουρανό». Γιατί ο Θεός θα χρειαστεί να τους µετονοµάσει. Αυτό βέβαια είναι σωστό. ∆εν µας καλύπτει σήµερα µιά τέτοια µονολεκτική ακαθόριστη απάντηση. ο Άγιος του Ισραήλ. εδ. (Αποκάλυψη κεφ.. το οποίο κατήργησε όλα τα προηγούµενα και τούτο θα ισχύει µέχρι την ∆ευτέρα Παρουσία. Μετεωρείται στο διάστηµα. αλλά έδωσε νέο όνοµα. Πού πήγε ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης που τον πήρε ένα «πύρινο άρµα» στον ουρανό.13). ήτοι το Χρίσµα. Αποκάλυψη. όπως Αδωναϊ. Πού πήγε όµως. Ο νικών. κεφ. και γράψω επ’ αυτόν το όνοµα του Θεού µου (θα τους µετονοµάσει). ποιήσω αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού µου. ό ουδείς οίδεν. Είναι µιά «πόλη» που θα υπάρχει και κατά την ∆ευτέρα Παρουσία ενώπιον των ανθρώπων.19. εποχή ο Υιός έφερε πολλά ονόµατα. Αλλά και οι 144. την Νέα Ιερουσαλήµ και είναι αρκετά σαφής. εκείνο που ενδεχοµένως είχαν στο προηγούµενο Σύµπαν! Ιδού τι γράφει περί αυτού του νέου ονόµατός τους: Αποκάλυψη. Ελ Ροϊ. 2: 17. Και όµως η Αποκάλυψη κάνει λόγο για µία ουράνια πόλη.80 Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Κατά την ανάληψη του Κυρίου το άφθαρτο σώµα Του ανήλθε στον ουρανό. αγγέλους και αφθάρτους από την Συντέλεια. συνεπώς και το όνοµά τους που έλαβαν κατά την βάπτιση. Πού διαµένουν οι άφθαρτοι άγγελοι. 3: 12. αφού δεν πρόκειται για κάποια πόλη που θα ανοικοδοµηθεί στη θέση της σηµερινής Ιερουσαλήµ. αλλά δεν µας λέει και πολλά.ουρανό! Πρόκειται για τον ναό του Θεού. Ο Θεός δεν έχει πρόβληµα µε τα ονόµατά µας. και µάλλον θα πρόκειται για το όνοµα της «ψυχής». αναφέροντάς την ως Ιερουσαλήµ και Σιών. και το όνοµα της πόλεως του Θεού µου. του πνεύµατός τους.ει µή ο λαµβάνων. «Ιησούς Χριστός». Πού πήγε ο προφήτης Ενώχ που κι εκείνος µετέστη ζωντανός στον ουρανό το 3. . Κανένα όµως από αυτά δεν έφερε όταν ήλθε στον κόσµο. 5. ή καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού (Πατρός) µου. «Σιών» σηµαίνει πόλις του ∆αυίδ. Αυτή η Νέα Ιερουσαλήµ θα έλθει από τον . αλλά καµία σχέση δεν έχει µε τα Ιεροσόλυµα. Ή «εξαϋλώθηκε». Η «πόλη» αυτή ήταν που διαφύλαξε και θα διαφυλάξει πάλι τα άφθαρτα υλικά όντα. Τω νικώντι δώσω αυτώ του µάννα του κεκρυµµένου (=την αφθαρσία). ενώ σήµερα σηµαίνει «Σωτήρ ο Κεχρισµένος».. Ο Ιησούς Χριστός κατά την χιλιετία θα φέρει άλλο «όνοµα» που θα σηµαίνει «Ο λόγος του Θεού». ο Παλαιός των Ηµερών. Αλλά και η Παλαιά ∆ιαθήκη περιέχει διάσπαρτα πληροφορίες γι’ αυτήν την ουράνια «πόλη».196 π.

81

Όµως σ τ η ν ∆ευτέρα Παρουσία που είναι η «χιλιετία» θα φέρει νέο όνοµα, εκείνο που
προσεγγίζει την Ουσία του Υιού, γι’ αυτό θα είναι τέτοιο που θα σηµαίνει «Ο Λόγος του Θεού».
Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Θεός «µεταβάλλει» το Όνοµά Του, εµείς τι πρόβληµα έχουµε που θα µεταβάλλει το δικό µας; Το όνοµα που ο Θεός δίδει τώρα στον χριστιανό είναι προσωρινό και άσχετο
µε εκείνο του πνεύµατός του, γι’ αυτό και θα καταργήσει το πρώτο, το «γήινο» ώστε να ισχύσει το
δεύτερο που όµως ήταν όντως και το πρώτο, το πρωταρχικό! Εδώ βασίζεται εκείνο που κάνουν οι
µοναχοί και αρχιµανδρίτες όταν κηρεύονται που λαµβάνουν άλλο όνοµα. Η εκκλησία τους µετονοµάζει έχοντας ως πρότυπο αυτό το εδάφιο, διότι ως ιεροµόναχοι προτυπώνουν τους µέλλοντες
144.000 αφθάρτους «ιερείς» της χιλιετίας.
Η «πόλη» αυτή βρίσκεται στον ουρανό. Η λέξη «πόλη» δηλώνει έναν τόπο στον οποίο
ζούνε πολλοί. Εκείνη είναι ο τόπος κατοικίας των αφθάρτων αγγέλων, ανθρώπων, και ο «οίκος»
του Θεού. Εκεί µετέβη ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για να λάβει την Αποκάλυψη, αφού πρώτα
αφθαρτοποιήθηκε. Εκεί είναι ο «θρόνος» του Θεού, εκεί µετέβη ο Χριστός µετά την ανάληψη,
εκεί θα πάνε οι ανεστηµένοι νεκροί και οι περιλειπόµενοι ζωντανοί, σύνολο 144.000 που θα
αφθαρτοποιηθούν και θα αρπαγούν «εν νεφέλαις» για να προϋπαντήσουν τον Κύριο στον ουρανό.
Αυτή είναι η άνωθεν Ιερουσαλήµ που γράφει ο απόστολος Παύλος:
Προς Γαλάτας επιστολή, κεφ. 4:
26. Η δέ άνω Ιερουσαλήµ ελευθέρα εστί, ήτις εστί µ ή τ η ρ πάντων ηµών (των χριστιανών).
«Μήτηρ πάντων»; Μας έχει δηλαδή «γεννήσει»; Πότε µας «γέννησε»; Μάλλον εδώ δεν
πρέπει να αναφέρεται στο σώµα, αλλά στο πνεύµα. Οι χριστιανοί έχουν ως «πνευµατική µητέρα»
εκείνον τον ναό του Θεού διότι από εκεί ξεκινάει κάθε Θεϊκός λόγος, ενώ «πατέρας», πνευµατικός
και υλικός είναι ο Θεός που κατοικεί σε αυτόν. Η επίσηµη χριστιανική θεολογία θεωρεί µέχρι
σήµερα αυτόν τον ναό «πνευµατικό» και όχι υλικό. Όντως σε κάποιο βαθµό έχει δίκιο, αφού πρόκειται για άφθαρτο υλικό οικοδόµηµα. Η Νέα Ιερουσαλήµ εκτίσθη από τον ίδιο τον Θεό µε ύλη
άφθαρτη στο προηγούµενο Σύµπαν. Είναι ένα άφθαρτο «οικοδόµηµα» που λειτούργησε και ως
κιβωτός για όλα τα άφθαρτα όντα του προηγουµένου Κόσµου που «επιβίωσαν» της Συντελείας, και
που θα ξαναλειτουργήσει έτσι στην επόµενη Συντέλεια. Είναι όντως Η «Κιβωτός»!
Αποκάλυψη, κεφ. 21:
9. Και ήλθεν είς εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας τας γεµούσας των επτά πληγών των εσχάτων, και ελάλησε µετ’ εµού λέγων:
- ∆εύρο δείξω σοι την νύµφην την γυναίκα του αρνίου.
«∆εύρο», έλα, δηλαδή εσύ έλα, άρα δύνασαι να έλθεις µόνος σου για να δεις. Ο άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος εδώ έχει λάβει αφθαρσία, γι’ αυτό δύναται τώρα να πηγαίνει όπου ο άγγελος
του λέει. Η λέξη «δεύρο» δείχνει ότι εδώ δεν πρόκειται για όραµα, αλλά για βίωµα. Ένσαρκα ο
άγιος Ιωάννης παρίσταται εκεί. ∆εν έλαβε λοιπόν την Αποκάλυψη στο σπήλαιο της Πάτµου, αλλά
στην Νέα Ιερουσαλήµ όπως φαίνεται στο 4ο και 5ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως:
Αποκάλυψη, κεφ. 4:
1. Μετά ταύτα (το όραµα των επτά εκκλησιών) είδον, και ιδού θύρα ανεωγµένη εν τω ουρανώ,
και η φωνή η πρώτη ήν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης µετ’ εµού, λέγων: (όχι λέγουσα)
- Ανάβα ώδε και δείξω σοί ά δεί γενέσθαι µετά ταύτα. (Εσύ «ανάβα», άρα δύναται να ανέβει).
2. Και ευθύς εγενόµην εν πνεύµατι, και ιδού θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ, και επί τον θρόνον
καθήµενος, (=ο Θεός, άρα ο άγιος Ιωάννης βρίσκεται τώρα εντός της Νέας Ιερουσαλήµ. Η
µεταφορά του εκεί περιγράφεται µε τη φράση «απήνεγκέ µοι εν π ν ε ύ µ α τ ι. Μεταφέρθηκε εκεί «πνευµατικά», εν ριπή οφθαλµού δίχως να το καταλάβει, µε τηλεµεταφορά διακτίνιση θα λέγαµε σήµερα...)
3. όµοιος οράσει λίθω, ιάσπιδι και σαρδίω. Και ίρις κυκλόθεν του θρόνου, οµοίως όρασις σµαραγδίνων.

82

Και κυκλόθεν του θρόνου θρόνοι εισίν είκοσι τέσσαρες, και επί τους θρόνους τους είκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθηµένους, περιβεβληµένους εν ιµατίοις λευκοίς, και επί τας κεφαλάς
αυτών στεφάνους χρυσούς.
(* Όχι άγγελοι, αλλά άφθαρτοι µε ανθρώπινη µορφή. «Πρεσβύτεροι» = µεγάλοι, αξιωµατούχοι και παλαιότεροι χρονικά. Από πότε οι 24 αυτοί άφθαρτοι εγκατεστάθησαν εκεί;)
5. Και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπαί και φωναί και βρονταί και επτά λαµπάδες πυρός
καιόµεναι ενώπιον του θρόνου, αί εισί τα επτά πνεύµατα του Θεού. (=οι 7 µεγάλοι άγγελοι).
6. Και ενώπιον του θρόνου θάλασσα υαλίνη, οµοία κρυστάλλω (=κάτι σαν «οθόνη;), και εν µέσω
του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσερα ζ ώ α γέµοντα οφθαλµών έµπροσθεν και όπισθεν.
(«Ζώα»; Όντα δηλαδή άφθαρτα που ζουν εκεί;)
7. Και το ζώον το πρώτον όµοιον λέοντι, και το δεύτερον ζώον όµοιον µόσχω, και το τρίτο ζώον
έχον το πρόσωπον ως ανθρώπου, και το τέταρτον ζώον όµοιον αετώ πετουµένω.
8. Και τα τέσσαρα ζώα, έν καθ’ έν αυτών έχον ανά πτέρυγας έξ (=τα γνωστά «εξαπτέρυγα»),
κυκλόθεν και έσωθεν γέµουσιν οφθαλµών, και ανάπαυσιν ούκ έχουσιν ηµέρας και νυκτός, λέγοντες (και όχι «λέγοντα» που όφειλε να γράφει. Άρα τα όντα αυτά είναι «ισαγγελικά»):
- Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκτάτωρ, ο ήν, ο ών και ο ερχόµενος.
(* Τούτο αποτελεί τον τρισάγιο ύµνο που γράφει και ο Ηασϊας «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος
Σαββαώθ... στο κεφ.6, εδ.3 που λέµε στους ναούς κάθε Κυριακή. Είναι ουράνια δοξολογία,
και εδώ φαίνεται για άλλη µιά φορά η διασύνδεση Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης).
11. (Και οι 24 πρεσβύτεροι λέγουν):
- Άξιος εί, ο Κύριος και Θεός ηµών λαβείν την δόξαν και την τιµήν και την δύναµιν, ότι σύ
έκτισας τα πάντα, και διά το θέληµά σου ήσαν και εκτίσθησαν.
4.

Τα πάντα που ο Θεός έκτισε, δια του θελήµατός Του ήσαν; Υπήρχαν πριν κτισθούν; Άρα
προϋπήρχαν! Μα είπαµε ότι πριν το δικό µας Σύµπαν υπήρχε ένα προηγούµενο και άφθαρτο. Από
εκεί λοιπόν όλα προϋπήρχαν, διότι σε εκείνο είχαν πρωτοκτισθεί όλα, ενώ µετά τη Συντέλειά του
και τη δηµιουργία του παρόντος Σύµπαντος ο Θεός θέλησε να επανακτισθούν όλα τα φθαρτά όντα,
ενώ τα άφθαρτα, αγγέλους, εξαπτέρυγα, διετήρησε στην Νέα Ιερουσαλήµ που παρέµεινε αλώβητη
από την Συντέλεια. Το ότι όλα εκτίσθησαν δύο φορές φαίνεται εδώ καθαρά στην πρόταση, αφού η
λέξη αυτή αναφέρεται δύο φορές, κάτι που στην αρχαία ελληνική γλώσσα είπαµε ότι είναι ανεπίτρεπτο: «έκτισας τα πάντα...ήσαν και εκτίσθησαν». Όσο για αυτά τα εξαπτέρυγα «ζώα», φυσικά
άφθαρτα, αυτά θα δούµε αργότερα πως προέκυψαν. Ας επιστρέψουµε όµως και πάλι στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως για να δούµε και την έξωθεν περιγραφή της Νέας Ιερουσαλήµ:
Αποκάλυψη, κεφ. 21:
10. Και απήνεγκέ µε εν πνεύµατι επ’ όρος µέγα και υψηλόν, και έδειξέ µοι την πόλιν την αγίαν
Ιερουσαλήµ καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού,
( * Πάλι αυτή η µεταφορά γίνεται «εν πνεύµατι», ακαριαία και ασυνείδητα όπως πριν)
11. έχουσαν την δόξαν του Θεού. Ο φωστήρ αυτής όµοιος λίθω τιµιωτάτω ως λίθω ιάσπιδι
κρυσταλλίζοντι
(* Η δόξα του Θεού είναι ο Υιός και η αφθαρσία. Ο Χριστός που βρίσκεται εντός της είναι ο
«φωστήρ» και ολόκληρη η «πόλη» έχει την «δόξα του Θεού», δηλαδή άφθαρτη υπόσταση.)
12. έχουσα τείχος µέγα και υψηλόν, έχουσα πυλώνας δώδεκα, και επί τοις πυλώσιν αγγέλους δώδεκα, και ονόµατα επιγεγραµµένα, ά έστιν ονόµατα των δώδεκα φυλών του Ισραήλ.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί κάτι που είναι παρεξηγηµένο. Ο Θεός απέρριψε το Ισραήλ
ως λαό Του δια παντός την Μεγάλη Παρασκευή όταν έγινε η σταύρωση και σκοτείνιασε ο ουρανός επί τρεις ώρες. Τους είχε άλλωστε προειδοποιήσει µε τον προφήτη Ιερεµία, λέγοντάς τους το
εξής παράδοξο:

83

6. Οι 12 φυλές του Ισραήλ ως έκφραση οικουµενικότητος.
Ιερεµίας, κεφ. 38:
35. Ούτω λέγει ο Κύριος, ο οποίος έχει δώσει τον ήλιον δια να φωτίζη κατά την ηµέραν, και τας
σταθεράς τροχιάς της σελήνης και των άστρων δια να φωτίζουν κατά την νύκτα...
36. - Εάν αι σταθεραί τροχιαί αύται εκλείψουν από εµπρός µου, τότε θα παύση και η φ υ λ ή του
Ισραήλ να είναι έθνος ενώπιόν µου διά παντός.
Τελικά τα κατάφεραν οι Ιουδαίοι να αναστείλουν τους νόµους του ουρανού. Με την σταύρωση το 30 µ.Χ. επήλθε ένα περίεργο σκότος τριών ωρών σε ολόκληρη τη Γη:
Ματθαίος, κεφ. 27:
45. Από δέ έκτης ώρας σκότος εγένετο επί π ά σ α ν την γήν έως ώρας ενάτης.
Το ίδιο γράφει ο Μάρκος (κεφ.15, εδ.33), καθώς και ο Λουκάς που προσθέτει «...του ηλίου εκλείποντος» (κεφ.23, εδ.44). Η ηµέρα την εποχή εκείνη και µέχρι τα Βυζαντινά χρόνια άρχιζε στις
06:00 το πρωί και αυτή ήταν η πρώτη ώρα της ηµέρας. Εποµένως η «6η ώρα» της σταυρώσεως
ήταν η σηµερινή 12η πρωϊνή, ήτοι από 11:00 - 12:00 π.µ, και η 9η ήταν από 14:00 - 15:00 µ.µ. Το
περίεργο αυτό σκοτείνιασµα από υπερφυσική «έκλειψη ηλίου» όταν το είδε ο ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης που βρισκόταν τότε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου είπε την γνωστή ρήση «ή Θεός πάσχει, ή
το πάν απώλλυται». Επρόκειτο για µία περίεργη «έκλειψη» που θα την εξετάσουµε αµέσως µετά.
Τότε ακριβώς λοιπόν ο Ισραήλ απερρίφθη δια παντός από τον Θεό. Πώς τώρα στην Αποκάλυψη,
σε ένα βιβλίο που εδόθη το 96 µ.Χ. ο Θεός «τιµάει» αυτά τα ονόµατα και τα έχει επιγεγραµµένα
στον ίδιο τον ναό Του; Και οι 144.000 σωσµένοι θα προέρχονται από αυτές τις 12 φυλές, εκτός
από την φυλή του ∆άν που έχει αντικατασταθεί µε εκείνη του Μανασσή. Όλες δε οι φυλές περιλαµβάνουν 12.000 σωσµένους α κ ρ ι β ώς:
Αποκάλυψη, κεφ. 7:
4. Και ήκουσα τον αριθµόν των εσφραγισµένων, 144.000 εσφραγισµένοι εκ πάσης φυλής υιών
Ισραήλ.
5. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισµένοι, εκ φυλής Ρουβήν 12.000, εκ φυλής Ασήρ 12.000... κλπ.
Στη συνέχεια η Αποκάλυψη αναφέρει τις 12 φυλές του Ισραήλ µία προς µία, όπου στην
κάθε µία οι σωσµένοι είναι 12.000 ακριβώς και σε όλες. Παράξενο. Πως γίνεται ο αριθµός των
σωσµένων να είναι ακριβώς ο ίδιος και στις 12 φυλές; Είναι σαν να λέµε ότι µιά χώρα που έχει
800.000 κατοίκους και 10 πόλεις, υποχρεωτικά όλες οι πόλεις έχουν ισάριθµο πληθυσµό 80.000
κατοίκων. Μα καµία πόλη στον κόσµο δεν έχει τον ίδιο ακριβώς πληθυσµό µε άλλη. Στατιστικά
αυτό είναι αδύνατον. Τι συµβαίνει λοιπόν εδώ; Γιατί εδώ να υπάρχει αυτή η ι σ ο κ α τ α ν ο µ ή;
Κατ’ αρχήν γιατί να σωθούν µόνον Ισραηλίτες; Αφού ο Θεός δεν µεροληπτεί, δεν κάνει
φυλετικές διακρίσεις. Γιατί αναφέρει µόνο τις φυλές του Ισραήλ, και µάλιστα στην Αποκάλυψη
που είναι βιβλίο της Καινής ∆ιαθήκης; Μα ο λαός Ισραήλ µετά την σταύρωση απερρίφθη δια
παντός. Πώς τώρα «σώζονται µόνο αυτοί»; Άρα δεν πρέπει εδώ να εννοεί τους Ισραηλίτες...
Οι φυλές του Ισραήλ ήσαν 12 και από αυτές προέκυψαν «όλες οι φυλές της γης». Όχι όµως
ιστορικά, όχι βιολογικά. Το χρίσµα, η ευλογία ήταν εκείνο που διήλθε µέσα από αυτούς και
µεταδόθηκε σε όλες τις φυλές της Γης. Προσέξτε. Μετά τον Κατακλυσµό, ο µοναδικός απόγονος του Αδάµ ο οποίος επέζησε ήταν ο Νώε. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που επέζησαν του
κατακλυσµού, όχι όµως από τον άφθαρτο Αδάµ. ∆ιαφορετικά, εάν ο κατακλυσµός ήταν παγκόσµιος, δεν θα έπρεπε να βρίσκαµε ανθρώπους στην Αµερική το 1492 µ.Χ. και την Αυστραλία το
1786 µ.Χ. αφού αυτές οι ήπειροι περιβρέχονται από ωκεανούς και είναι αποµονωµένες από την
Ασία - Ευρώπη - Αφρική. Στον κατακλυσµό του Νώε πέθαναν «όλοι» οι άνθρωποι που ήσαν
απόγονοι του Αδάµ, και µόνο η οικογένεια του Νώε επέζησε.

10) και τον ευλογεί. ο Θεός τον παρακάµπτει και λαµβάνει τον Ιακώβ ως δένδρο του Χριστού. (Έξοδος κεφ. αλλά κάθε λαό που ακολουθεί τις εντολές και τον νόµο Του. Ζαβουλών.13).Χ.). εδ.28). Πέρασαν 430 έτη στην Αίγυπτο και οι απόγονοί τους έγιναν πολυάριθµος λαός. Τελικά ο λαός Ισραήλ. αφού πρώτα τον τιµωρεί. Σοφό: ∆εν εννοεί κυριολεκτικά τον λαό Ισραήλ.29-30).49). Έτσι από όλους τους απογόνους του Νώε ο Θεός επιλέγει τον Αβραάµ για ρίζα του Χριστού. (Γένεση κεφ.23).Χ.13). Έτσι τιµωρήθηκαν σκληρά για την πώληση του Ιωσήφ. «λαός Ισραήλ» είναι πλέον όλοι οι Χριστιανοί. Ισσάχαρ. Ο Αβραάµ γεννά τον Ισαάκ από την σύζυγο. κι’ έτσι τα 11/12 του «σπέρµατος του Αδάµ» διαχύθηκαν σε ολόκληρο τον κόσµο. Τότε οι Αιγύπτιοι άρχισαν να τους φοβούνται. και τον Ισµαήλ από την δούλη Άγαρ. (Γένεσις κεφ. (Γένεση κεφ. (1510 π. που αποτελεί προτύπωση βαπτίσµατος. Τελικά.17. Επειδή ο Θεός όµως είναι µε τον καταπιεζόµενο και όχι µε τον δυνάστη. Ασήρ. εδ. και γύρω στο 719 π. η ευλογία που υπήρχε στους µαθητές που δεν απερρίφθησαν. Στη συνέχεια οι 1 1 υιοί πωλούν τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Έτσι καθαρόαιµος διάδοχος του Αδάµ είναι ο Ισαάκ.24). Ο πληθυσµός που έφερε καταβολές του Αδάµ.84 Ο Νώε και οι τρεις υιοί του ήσαν οι µοναδικοί φυσικοί διάδοχοι του Αδάµ. τουτέστιν σε ολόκληρο τον κόσµο.17.7. ανεγείρει τον Μωυσή και τον εξουσιοδοτεί να τους βγάλει από την δουλεία. Η δε υπόσχεση που προφητικά δίδει ο ∆αυίδ. (Βασιλειών Β΄κεφ. πέρασε στα Έθνη. Από τον Σήµ και ύστερα από 10 γενεές γεννήθηκε ο Αβράµ.25. επειδή πούλησε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ έναντι πινακίου φακής. Έτσι ουδέποτε έπαψε να υπάρχει «λαός Ισραήλ». ο οποίος αργότερα γεννά τον Ησαύ και Ιακώβ. Λευί. (Έξοδος κεφ. Ιούδα. γι’ αυτό τους περιήγαγαν σε σκληρή δουλεία.37 εδ. Στον Αβράµ παρουσιάζεται ο Θεός και δίνει την εντολή για περιτοµή. όλοι τους απόγονοι των 12 υιών του Ιακώβ εξέρχονται από την Αίγυπτο. και ύστερα από 40 χρόνια περιπλανήσεως στην έρηµο οδηγούνται στην γη της επαγγελίας.9.22). Νεφθαλίµ. επειδή οι Ισραηλίτες πολλές φορές λάτρεψαν ξένους Θεούς και εγκατέλειψαν την διαθήκη. (Γένεση κεφ. απέρριψε και τους Ιουδαίους. Αργότερα ο Θεός εµφανίζεται και µετονοµάζει τον Ιακώβ σε Ισραήλ. Στη συνέχεια λαµβάνει την ευλογία του Ισαάκ. σύ δε Κύριε έγινες Θεός αυτών.1 εδ. (Βασιλειών ∆΄ κεφ. Τι γίνεται λοιπόν τώρα µε τον «λαό» Ισραήλ.Χ. Ιωσήφ και Βενιαµίν. Γιατί επιτρέπει στον προφητάνακτα ∆αυίδ να πει κάτι τέτοιο και δεν τον διορθώνει. Και όταν πεθαίνει ο Ιακώβ στην Αίγυπτο ευλογεί τους 12 υιούς του. εδ. Οι υπόλοιπες 11 φυλές διεσπάρθησαν στα έθνη. οι µοναδικοί Ισραηλίτες ήσαν αυτοί οι 12 και ο Ιακώβ. Από τους τρεις αυτούς υιούς. Σήµ Χάµ και Ιάφεθ προήλθε όλος ο πληθυσµός της Γης.. ενώ µε την Πεντηκοστή ο Πατέρας Θεός εκχέει το Άγιο Πνεύµα στα «έθνη».» (Παραλειποµένων Α΄ κεφ. Αργότερα που ήλθε ο Χριστός και έπαθε από αυτούς. κι έτσι γίνεται η περίφηµη Έξοδος. (Γένεση κεφ. Ποιός «όλος». άκρως αλληγορική και τύπος των µελλόντων. Ο Θεός γνώριζε ότι θα τους απορρίψει. . τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύµατος! Είναι προφητεία για τους διαφυγόντες στην «έρηµο»! Η διαδοχή του Χρίσµατος δηλαδή ουδέποτε θα διακοπεί. αυτό το «εις τον αιώνα» αποδεικνύει ότι ουδέποτε θα υπάρξει χρόνος που να µην υφίστανται ένσαρκοι άνθρωποι φέροντες το Χρίσµα. Γάδ. εδ..18). Έτσι το χρίσµα φέρεται από τον Ισραήλ στους 12 υιούς του. λαµβάνουν τον Νόµο άµεσα από τον Θεό δια µέσω του Μωυσέως. Γι’ αυτό ο Κύριος είπε ότι «αν ο Θεός δεν εκολόβωνε τις ηµέρες εκείνες δεν θα εσώζετο πάσα σάρξ». διά να είναι ιδικός σου λαός δια παντός». κι’ έτσι το «χρίσµα» περνάει σε αυτόν. εδ. Αν και ο Ησαύ ήταν πρωτότοκος και έπρεπε να ευλογηθεί.31-34). (Γένεσις κεφ. ∆άν. ∆ιότι είχε πει ο ∆αυίδ εν Αγίω Πνεύµατι: «Και σύ (Κύριε) εστερέωσες δια τον εαυτόν Σου τον λαόν σου Ισραήλ. Ο Ιακώβ ύστερα γεννά 12 υιούς: Ρουβήν. Πέρασαν χρόνια. ο Θεός απέρριψε όλες τις φυλές εκτός από την φυλή του Ιούδα. 302 έτη µετά τον κατακλυσµό.17. και η αµαρτία τους αυτή γίνεται αιτία να µεταχθούν στην Αίγυπτο το 1940 π. και «∆ιότι κατέστησες τον λαόν του Ισραήλ λαόν ιδικόν σου εις τον αιώνα. Ευθύς µετά την απόρριψη του λαού Ισραήλ κατά την σταύρωση. εδ.35 εδ. Συµεών. Γι’ αυτό ο Ιησούς ονοµάζεται Ιουδαίος. Από εδώ και πέρα Ισραηλίτες είναι µόνο οι Ιουδαίοι. Μετά την Πεντηκοστή. Ποιός είναι τώρα ο λαός Του.

000 έτη. όλα θα αποκαλυφθούν πριν το τέλος και οι λόγοι Του θα αποφέρουν τους δέοντες καρπούς.Χ. Όλα τα δείγµατα θα περιέχουν το 1/12 των αρχικών χρωµάτων. µόνο 144. Αν όµως αφήσετε να περάσει ένα µεγάλο χρονικό διάσηµα και οι σταγόνες προλάβουν να διαλυθούν. 11. Γράφει ο απόστολος: Προς Ρωµαίους επιστολή. Φαίνεται πως ο Θεός θέλει να περιέλθουν και τα 12/12. 55: 10. όταν η Ιερουσαλήµ κατεστράφη από τον Τίτο το 70 µ. διά να δώση σπόρον εις στον σπείροντα (=όχι στον οποιονδήποτε. τούτο έχει έννοια επαγωγική. ∆έν θα επιστρέψη εις εµέ άκαρπος χωρίς να έχη εκπληρώσει τον σκοπόν. χριστιανοί.. Τούτ’ εστίν ού τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού. αλλ’ εν Ισαάκ κληθήσεταί σοι σπέρµα. επειδή δεν θα έχει προλάβει να γίνει οµοιοκατανοµή. Αυτό σηµαίνει ότι είµαστε όλοι «απόγονοι» του Αβραάµ. ούτω θα είναι ο λόγος µου ο εξερχόµενος εκ του στόµατός µου. Έχει κυριολεκτικά επέλθει ι σ ο κ α τ α ν ο µ ή των 12 φυλών τους σε ολόκληρο τον Κόσµο.ευλογία πέρασε εξ επαγωγής στα έθνη χωρίς κάποια σαρκική συνέχεια δια του DNA. Η οµοιοκατανοµή της ευλογίας στην Υφήλιο µε το πέρασµα του χρόνου µοιάζει µε το εξής φυσικό ανάλογο: Φανταστείτε ότι ρίχνετε σε µία µπανιέρα µε νερό 12 σταγόνες από διαφορετικά χρώµατα. εννοεί από ολόκληρη τη γη! Σηµαίνει πως την εποχή του Αντιχρίστου. Ο νέος Ισραήλ δεν είναι οι Ισραηλίτες. κεφ. Ουδ’ ότι εισί σπέρµα Αβραάµ πάντες (φυσικά) τέκνα.ού γάρ πάντες οι εξ Ισραήλ. κεφ. αλλά όλα θα τελεσφορήσουν. Ισαάκ και Ιακώβ. λέγοντας σήµερα η Γραφή 144. µοιραία θα υπάρχουν 144. Καθαρός λόγος. εποχή «λαός Ισραήλ». καθώς κατέρχεται η βροχή και η χιών εκ του ουρανού και δέν επιστρέφει εκεί χωρίς να έχη ποτίσει την γήν και να έχη κάµει αυτήν να παραγάγη και να βλαστήση.Χ.000 άνθρωποι παγκοσµίως δεν θα σφραγισθούν. θα λάβετε διάφορα χρώµατα κατά τόπους. ∆ιότι.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ. παλαιά (11/12) και νέα (1/12) στην Ανθρωπότητα.) οι φυσικοί διάδοχοι του Αδάµ διεσπάρθησαν στα Έθνη και τα 11/12 του «σπέρµατος του Αδάµ» περιήλθε σε ολόκληρη την οικουµένη. Η ευλογία στην π. ∆ιότι τίποτα δικό Του δεν είναι λίγο για να απωλεσθεί. Μέσα σε τόσα χρόνια η κατανοµή και των 12 φυλών του Ισραήλ έχει γίνει πλέον οµοιογενής. Παίρνοντας λοιπόν ύστερα από τόσα χρόνια ο Θεός ένα «δείγµα» από ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή είναι που κατανεµήθη οµοιογενώς.000 από κάθε φυλή του Ισραήλ α κ ρ ι β ώ ς. Η διασπορά αυτή µέχρι και την ανάσταση των νεκρών γίνεται περί τα 2.. ούτοι Ισραήλ. Τίποτα από όσα ο Θεός έστειλε δεν θα πάει χαµένο. Όταν ο Θεός απέρριψε τις 11 φυλές (719 π. 8. αλλά σε αυτόν που «σπέρνει») και άρτον εις τον εσθίοντα («άρτος».000 : 12 = 12.720 και πλέον χρόνια σε ολόκληρη τη γη. Πόσο µάλλον η ευλογία που έδωσε στον Ιακώβ.Χ. Εποµένως όταν η Απολάκυψη γράφει ότι οι σωσµένοι 144. αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρµα.000. εποχή + η ευλογία και τα µυστήρια στην µ. εποχή. ήτοι λαός του Θεού είναι οι χριστιανοί και όχι οι Εβραίοι.Χ.Χ. δια τον οποίον τον απέστειλα. Κι επειδή το «δείγµα» αυτό θα είναι εξ ορισµού 144. Ο λόγος αυτός έχει εφαρµογή σε πολλά. Έγινε οµοιοκατανοµή των φυλών. Έτσι συµβαίνει και µε τις 12 φυλές του Ισραήλ που διεσπάρθησαν πριν 2. όσο και να είναι αυτό.. ολόκληρη η ευλογία Του. µας ενδιαφέρει όµως η διασπορά της ευλογίας του Υψίστου.. . Μετά την απόρριψη του Ιούδα το 30 µ.Χ. θεωρητικά θα υπάρχουν και οι 12 φυλές του Ισραήλ στην ίδια αναλογία ακριβώς. άνθρωπο που απετέλεσε βασικό κρίκο της βιολογικής αλυσίδας του Χριστού. τότε σε οποιοδήποτε δείγµα που θα λάβετε θα υπάρχουν όλα τα χρώµατα και στην ίδια αναλογία ακριβώς. Αν αµέσως µετά πάρετε διάφορα δείγµατα του νερού από διάφορα σηµεία. όλα αυτά µας καθιστούν «τέκνα Θεού». (=∆εν είναι «Ισραήλ» όλοι οι Ισραηλίτες) 7.000 θα προέρχονται εξ όλων των φυλών Ισραήλ και κατά την ίδια αναλογία. Όσον αφορά τις Γραφές και τα κρύφια αυτών.). όπως γράφει και ο Ησαίας τον οποίο διαβάζουµε στην εορτή των Θεοφανείων: Ησαϊας. αλλά οι χριστιανοί στους οποίους η επαγγελία . Άρα. και αυτή η φυλή διασκορπίστηκε στα Έθνη. 8: 6. Αν και δεν µας ενδιαφέρουν οι Εβραίοι και η ιστορία τους. .85 Στη µ.000 από κάθε φυλή τους. 12.

000 θα προκύψουν τελικά από έναν και µόνο γήινο λαό. 18.. Και εµέτρησε το τείχος αυτής εκατόν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχών.86 Και για την ακρίβεια. Η Αθήνα απέχει από την Μόσχα (σε ευθεία) 2210 km. Το σχήµα και οι διαστάσεις της Νέας Ιερουσαλήµ. το τοίχωµα της ουράνιας πόλεως ισούται µε 144 αρχαίους πήχεις.υµείς οι ακολουθήσαντές µοι. αυτή θα κάλυπτε µία µεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή της εικόνας λόγω της παρασκιάς. Σιών και Ιερουσαλήµ. Έναν λαό που υπηρέτησε τον χριστιανισµό «απ’ αρχής» του χριστιανισµού και οι άνθρωποί του παρέµειναν «παρθένοι». και το µήκος αυτής όσον και το πλάτος. (µέτρον ανθρώπου). καΡιάν λύπτει άνετα την περιοχή «Εδέµ». εκτός από τα ιστορικά κείµενα της Π.000 Χ 185 = 2. Και αυτοί προκύπτουν µε τον ίδιο µηχανισµό των «12 σταγόνων» που είπαµε. Αυτές οι 12 φυλές του «Ισραήλ» είναι οι λαοί και έθνη της χιλιετίας.28). . οι 144. άρα έχει 144 Χ 0. ∆ιαθήκης. 16. Αποκάλυψη. κεφ.. όταν καθίση ο υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού. που εαν επεκταθούµε θα ξεφύγουµε από το θέµα του παρόντος βιβλίου. άρα η κάθε πλευρά έχει µήκος 12. Και εµέτρησεν την πόλιν εν τω καλάµω επί σταδίους δώδεκα χιλιάδων. που είναι άλλες θρησκείες! Αλλά αυτό είναι µιά άλλη ιστορία που έχει αναλυθεί σε προηγούµενο βιβλίο. µέτρον ανθρώπου. 7. εν τη παλιγενεσία. Και ο λαλών µετ’ εµού είχε µέτρον κάλαµον και χρυσούν. πλάτος και ύ ψ ο ς που είναι ίσα.) 15. Και αφού 1 στάδιο = 185 µέτρα. η άλλη γωνία θα έφθανε στη Μόσχα. τα ονόµατα αυτά έχουν σχεδόν πάντοτε αλληγορική έννοια και σηµαίνουν τον «νέο Ισραήλ» και την «Νέα Ιερουσαλήµ». οι οποίοι διετέλεσαν όλα αυτά τα 2000 χρόνια χριστιανοί και δεν αξιώθηκαν να ζήσουν στην εποχή του Αντιχρίστου. (*Και ο Χριστός είχε πει στον Πέτρο «. Και το τείχος της πόλεως έχον θεµελίους δώδεκα. Και ήν η ενδόµησις του τείχους αυτής ίασπις.4624 = 66. Κρατήστε µόνον αυτό: Όπου βλέπετε τις λέξεις Ισραήλ. Και η πόλις τ ε τ ρ ά γ ω ν ο ς κείται. όµοιον υάλω καθαρώ.5 δις. αλλά κ υ β ι κ ή! ∆ιότι έχει µήκος. και η πόλις χρυσίον καθαρόν.58 µέτρα πάχος. 17.220 χιλιόµετρα! Αυτό το «τείχος». ό εστίν αγγέλου. η τρίτη στο Ουζµπεκιστάν και η τέταρτη στο Ριάντ 2220 km της Σαουδικής Αραβίας κοντά στο Κουβέϊτ! Φανταστείτε τώρα εάν αυτή Ουζµπεκιστάν Αθήνα παρεµβληθεί µεταξύ ηλίου και Γης και ρίξει τη σκιά της σε έναν τόπο. καθίσεσθε και υµείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ» (Ματθαίος κεφ.19. ίνα µετρήση την πόλιν και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Η πόλη αυτή δεν είναι τετράγωνη. και επ’ αυτών δώδεκα ονόµατα των δώδεκα αποστόλων του αρνίου. θνητών ανθρώπων που θα γεννηθούν τότε από τους αφθάρτους. Αν το τετράγωνο αυτό προβληθεί στην Κουβέϊτ περιοχή της Αραβικής χερσονήσου. Και το µήκος και το πλάτος και το ύ ψ ο ς (!) αυτής ίσα εστί. 6. µη µολυνθέντες µε «γυναίκες». εδ. Εάν δηΜόσχα λαδή η Νέα Ιερουσαλήµ προσγειωνόταν στη Γη µε την µία γωνία της να ακουµπάει στην Αθήνα. 21: 14.

κυβική. Και µε έφερεν µε οράσεις του Θεού εις την χώραν του Ισραήλ. Γιατί η Νέα Ιερουσαλήµ να είναι κυβική.8). εκράτει εις την χείρα του νήµα λινούν και ράβδον µετρήσεως (όπως στην Αποκάλυψη) και ίστατο παρά την πύλην. και τούτο δείχνει για άλλη µιά φορά την άµεση σχέση της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης. ο «ουρανός του» είναι κλειστός διότι οι τοίχοι συγκλίνουν σε ένα σηµείο στο κέντρο της οροφής. µία τέτοια κατασκευή σίγουρα δεν χωράει στο εσωτερικό µιάς πυραµίδας. Με άλλα λόγια. η οποία έχει βάση τετράγωνη και ύψος όσο η πλευρά της βάσεώς της. εποχή. ήτοι το «ενδότερο δωµάτιο Αυτού» είναι κύβος και όχι πυραµίδα. 3. αλλά κυβικά. των 144. Και ο ανήρ εµέτρησεν αυτό µε την εις χείρα του ράβδον µετρήσεως. την Νέα Ιερουσαλήµ. Όσο παραµένουν µη κεχρισµένοι. η µία συµπληρώνει την άλλη. ∆εν ζούµε σε δωµάτια πυραµιδοειδή. Οι Αιγύπτιοι ήταν οι διώκτες των Ισραηλιτών στην Έξοδο. στην αφθαρσία. Τούτο προκύπτει από τα ακόλουθα αλληγορικά εδάφια: Από τον ναό που περιγράφει ο Ιεζεκιήλ στο κεφάλαιο 40 όπου όλα είναι τετράγωνα. εποχή ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τα Ιεροσόλυµα της εποχής του Αντιχρίστου «Σόδοµα και Αίγυπτο». το µήκος που εξυπακούεται και το ύψος ήταν κι εδώ ίσα!) Το ενδότερο δωµάτιο στο εσωτερικό του ναού του Σολοµώντος όπου ετοποθετήθη η κιβωτός της διαθήκης είχε µήκος.. θα είναι τετράγωνη . υπήρχεν τείχος περιβάλλον κυκλόθεν το εσωτερικόν του ναού. εδ. Άρα και η Νέα Ιερουσαλήµ που αποτελεί «πόλη» των ιερωµένων. αυτός δείχνει ανοιχτός και άπειρος αφού οι τοίχοι είναι παράλληλοι και δεν συγκλίνουν. (Το πλάτος. Ιεζεκιήλ. Και ιδού. ενώ ο διαβιών σε κύβο έχει τον ουρανό του ανοικτό και άπειρο. 40: 2. Με έφερεν εκεί (δια οράσεως έξω από την Νέα Ιερουσαλήµ). Εάν κάποιος που ζει µέσα σε ένα κυβικό δωµάτιο στρέψει το βλέµµα του στην οροφή. Υπάρχει και κάποιος µεταφυσικός λόγος που οι άνθρωποι διαβιούν σε δωµάτια κυβικά και όχι πυραµιδοειδή. ήτο εκεί άνθρωπος (=άγγελος) του οποίου η θέα ήτο ως η θέα χαλκού. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού φαίνεται ότι ο Ιεζεκιήλ είδε εκείνο που είδε και ο άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. αλλά µε «οράσεις Θεού». ενώ στην µ. Το ενδότερο αυτό δωµάτιο προτυπώνει ίσως και το «ενδότερον» που βρίσκεται ο Κύριος.. µε αποτέλεσµα αυτός να γίνεται σηµειακός και να χάνεται ως προοπτική. Άρα αυτό το δωµάτιο υποχρεωτικά είχε σχήµα Μοντέλο της κιβωτού της διαθήκης κύβου.Χ. πλάτος και ύψος ίσα. ή 0. διότι ο Ιεζεκιήλ δεν ήταν άφθαρτος ώστε να µεταβεί εκεί).Χ.8 µέτρων.87 ∆ύο γεωµετρικά σχήµατα διαθέτουν µήκος. 5-8) ήταν τετράγωνες µε πλευρά 2. οι οποίοι ήσαν πάντοτε ο αντίποδας της «Ισραηλιτικής» πίστεως. ουδέποτε θα ιδούν την κυβική Νέα Ιερουσαλήµ.4624 Χ 2000 = 924.11. και µε απέθεσεν (µε οράσεις) επί όρους πολύ οµαλού (. Η Θεοφάνεια στον Ιεζεκιήλ ήταν περίπου η αυτή µε εκείνη της Αποκαλύψεως.000 πήχεων. κεφ. Εποµένως και η Νέα Ιερουσαλήµ που είναι ο ναός του Θεού. (Βασιλειών Γ΄ κεφ. Το κρυµµένο µήνυµα εδώ είναι ότι οι λαοί και τα έθνη που δεν πιστεύουν στον Χριστό. και εύρεν αυτό έχον µιάς ράβδου πλάτος και µιάς ράβδου ύψος. τα φυσικά όρη δεν είναι οµαλά!) επί του οποίου εξετείνετο οικοδόµηµα ως πόλις απέναντι εµού. εικόνες τηλεπαθητικού τύπου. (Αποκάλυψη κεφ. Είναι τυχαίο που οι πυραµίδες χαρακτηρίζουν τους ναούς και τους τάφους των Αιγυπτίων. και µάλιστα σε κάποια σηµεία. Άλλωστε η λεξη «δωµάτιο» σηµαίνει χώρο κυβικό. και ιδού. (όχι µε µεταφορά όπως ο Ιωάννης.6 εδ.000 αφθάρτων ιερέων του Θεού. Εάν όµως ζει σε πυραµίδα. Επειδή η κιβωτός της διαθήκης ήταν ένα κιβώτιο. τον «ουρανό του». Οι Λευίτες ήσαν οι ιερείς στην π. Οι 48 Λευιτικές πόλεις που ο Θεός ενέτειλε στον Μωϋσή να κατασκευάσει (Αριθµοί κεφ. Ο κύβος και η κανονική πυραµίδα. ο έχων ως «κατοικία» την πυραµίδα στερείται ουρανού. 5.20). Αγιοπνευµατικές. πλάτος και ύψος 6 πήχεων.. οι µη χριστιανικοί λαοί δεν έχουν µερίδιο στον «ουρανό». ..35 εδ.

ή δεν είχαν δει καν αυτόν τον «αστέρα»)... λέγοντες: ..220 km. Υπήρχε και ο Συµεών ο αρχιερέας τους που γνώρισε τον Χριστό και είπε κατά την περιτοµή Του «νύν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα. Και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραµµατείς του λαού επυνθάνετο (=ζήτησε να µάθει) παρ’ αυτών πού ο Χριστός γεννάται. και όχι µόνο από τρεις µάγους. κεφ.. επάν δέ εύρητε. Το «άστρο» της Βηθλεέµ και το σκότος της Μεγάλης Παρασκευής. 2. άρα δεν είχε δει και δεν ήξερε για το άστρο). ότι είδον οι οφθαλµοί µου το σωτήριόν σου». ουδαµώς ελαχίστη εί εν τοις ηγεµόσιν Ιούδα. µία αστρική σύνοδος. 4. Γι’ αυτό ίσως οι πλευρές της Εδέµ δεν φαίνονται να συνιστούν τετράγωνο. Μήπως λοιπόν αυτό ήταν το άστρο της Βηθλεέµ. Όµως η Νέα Ιερουσαλήµ είναι από άφθαρτη ύλη που έχει άλλες ιδιότητες.O. Ιερουσαλήµ). γή Ιούδα. φαίνεται από τη Γη σαν τετράγωνο φεγγάρι.29-30). εάν αυτή προσεδαφιζόταν στην επιφάνεια της Σελήνης θα φαινόταν από τη Γη σαν ένα περιγεγραµµένο τετράγωνο λίγο µικρότερο της περιφερείας της! Ένα τόσο µεγάλο ουράνιο σώµα εάν βρεθεί Έτσι θα φαινόταν η Νέα Ιερουσαλήµ σε απόσταση λίγο µικρότερη από αυτή της Σελήνης θα εάν θεωρητικά πατούσε στη σελήνη. Είδοµεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθοµεν προσκυνήσαι αυτώ. 5. και δεν θα χρειαζόταν να ρωτήσει τους ραββίνους περί αυτού.Πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων.F. (Εξακρίβωσε τον χρόνο.) Οι δέ είπον αυτώ: .Πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου (όχι νεογνού ή βρέφους). θα έδειχνε σαν καινοφανές άστρο. Θα το έβλεπε και ο Ηρώδης που είχε αστρολόγους στην αυλή του. (Λουκάς κεφ. Πολύ περίεργο «άστρο».Εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας. ή Χαλδαία. όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. δηµιουργείται σε αυτήν ένα σχήµα που λέγεται γεωδεσικό τετράγωνο όπου οι πλευρές δεν είναι ευθείες. Όταν ένας κύβος προβάλλει θεωρητικά σε µία επιφάνεια σφαίρας όπως της Γης.733 km και η ακµή της Νέας Ιερουσαλήµ 2. ιδού µάγοι (αστρολόγοι) από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυµα. Ακούσας δέ Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυµα µετ’ αυτού. Ούτω γάρ γέγραπται διά του προφήτου (Ησαϊα): «Και σύ Βηθλεέµ.2. Και πέµψας αυτούς εις Βηθλεέµ είπε: . ενώ σε µεγαλύτερη απόσταση και έστω φωτιζόµενο από τον Ήλιο. Εκ σού γάρ εξελεύσεται ηγούµενος (=αρχηγός) όστις ποιµανεί τον λαόν µου τον Ισραήλ. Ιδού λοιπόν ο «οίκος» του «κήπου» της Εδέµ! Ο οίκος ήταν στον ουρανό και ο κήπος ήταν ένας «πρόβολος». αλλά τοξοειδείς. 7. 8. (* Άρα το ιερατείο και οι γραµµατείς γνώριζαν πολύ καλά ότι τότε γεννήθηκε ο Μεσσίας. Ματθαίος.88 8. ίσως και έτος.Υιός είναι ο «ιδιοκτήτης» της Ν. µία προβολή του στην γήινη επιφάνεια σε ίσες περίπου διαστάσεις. 2: Του δέ Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας εν ηµέραις Ηρώδου του βασιλέως. εδ. .) Τότε ο Ηρώδης λάθρα καλέσας τους µάγους ηκρίβωσε παρ’ αυτών τον χρόνον του φαινοµένου αστέρος. (* Ο Χριστός είχε ήδη γεννηθεί τουλάχιστον πριν µερικούς µήνες. 1. Πώς λοιπόν ύστερα από 33 χρόνια έκαναν ότι δεν γνώριζαν. αλλά ένα ακαθόριστο τετράπλευρο. 3. όσο χρόνο περίπου διήρκεσε το οδοιπορικό των µάγων που ήλθαν πιθανώς από Περσία ή Αραβία. Μπορεί να εξαφανίζεται από τα µάτια µας και να εµφανίζεται όπως και όποτε το θελήσει ο «Ιδιοκτήτης» της. ως φαινόµενο θα ήταν ορατό από όλους. (* Τον δικό Του αστέρα! Όντως ο Ιησούς . ένας supernova ή ακόµη και ένα U. απαγγείλατέ µοι. Αν λάβουµε υπόψιν µας ότι η ακτίνα της Σελήνης είναι 1. 6. (* Άρα όλοι δεν είχαν προσέξει ή αντιληφθεί. ∆ιότι ένα φυσιολογικό άστρο. ή Βαβυλωνία.

αστρικές συνόδους. 9. ιστορικά επιβεβαιωµένο. Μάταια όµως. Ίσως σε αυτή την παρεµβολή της να οφείλεται και ο σεισµός που έγινε όταν ο Χριστός ετελείωσε στον σταυρό. Ύστερα η ολική έκλειψη ηλίου λόγω της Σελήνης διαρκεί το πολύ 7. επειδή βρίσκεται κοντά στη Γη ασκεί πρόσθετη έλξη στον φλοιό.Χ. αφού εάν επρόκειτο για κάτι φυσικό θα το έβλεπε και θα ακολουθούσε εκείνος ή οι στρατιώτες του. 162. 922. 314. επειδή η Σελήνη βρίσκεται απέναντι στον ήλιο. ∆ιότι η 1η ηµέρα του µηνός αυτού λαµβάνεται η 1η ηµέρα της νέας Σελήνης. Η Νέα Ιερουσαλήµ που λειτούργησε στη Γέννηση ως φωτεινό άστρο. άρα η γέννηση είχε προηγηθεί κατά πολύ) είδον το παιδίον µετά Μαρίας της µητρός αυτού. «ιδού ο αστήρ όν είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς. Ο Χριστός γεννήθηκε το 5 π. Και ελθόντες εις την ο ι κ ί α ν (και όχι φάτνη. άφθαρτη κυβική πόλη στον ουρανό. Ένα τόσο µεγάλο υλικό σώµα όταν παρεµβληθεί µεταξύ Ηλίου και Γης. Και ξαφνικά. UFO για να εξηγήσουν αυτό το «άστρο» της Βηθλεέµ. Τυχόν πρόσθετη φόρτισή τους (έλξη) από ένα τόσο µεγάλο ουράνιο σώµα. 694. το οποίο «στάθηκε» 3 ώρες σαν γεωστατικός δορυφόρος! Παρακολουθούσε δηλαδή την κίνηση της Γης έτσι ώστε να ρίχνει την σκιά του σε εκείνο το µέρος επί 3 περίπου ώρες. 1226. αφού η σταύρωση έγινε στις 14 Νισσάν που εξ ορισµού ήταν πάντοτε πανσέληνος. 1453 .89 Οι δέ ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν. 466. Όλοι εδώ και χρόνια ψάχνουν να βρουν συναστρίες. Και ιδού ο αστήρ όν είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς. 1834. 1682. όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ».76 = το 1910. Όλα αυτά δείχνουν ότι το άστρο της Βηθλεέµ ήταν η Νέα Ιερουσαλήµ από µακριά.Χ. κάνει την εµφάνισή του κάθε 76 περίπου έτη. και σε 14 ηµέρες προκύπτει πανσέληνος. . και το 10 µ..Χ. γιατί κανείς µέχρι σήµερα δεν συνέλαβε ότι η Νέα Ιερουσαλήµ είναι µία υλικλή. 1530. 1758. 86. η τελευταία φορά που πέρασε από τη Γη ήταν τον ∆εκέµβριο του 1985 και χάθηκε τον Μάρτιο του 1986. τώρα στη σταύρωση έδρασε ως σκοτεινό αντικείµενο. 1074. τον κοµήτη του Halley. και κανείς εποµένως δεν την συνεδύασε µε αυτό. ένδειξη πένθους σε Γη και ουρανό. η οποία µε την άφθαρτη ύλη της έδειχνε όπως θα εβούλετο και ένας άφθαρτος άγγελος. 390. 572. και ο κοµήτης πέρασε το 66 π. 846. Συνεπώς αφαιρώντας 76 έτη κάθε φορά.χ. 998. 1150. που ανάβει και σβήνει κατά «βούλησιν» και είναι τόσο ακριβές στον φωτισµό του ώστε να οδηγήσει τους µάγους ακριβώς επάνω από το παιδί. και 66 π. αφού η απογραφή που διεξήγαγε ο Ηρώδης. γιατί να µη προκαλέσει σεισµό. έγινε το 5 π. Τι είδους «άστρο» είναι αυτό που δεν φαίνεται από όλους... Άρα τότε δεν έφεγγε στα Ιεροσόλυµα. ∆ιότι όλα τα άλλα θα ήσαν παρατηρήσιµα από πολλούς.Χ. 238. 1606. (!) 11. και τούτο πράγµατι έχει καταγραφεί. Η φάση της Σελήνης διαρκεί 7 ηµέρες όπου το φεγγάρι «γεµίζει».5 λεπτά.Χ. εκρήξεις καινοφανών αστέρων. λίγο µικρότερο της Σελήνης αλλά ευρισκόµενο εγγύτερα. Το άστρο αυτό είχε σβήσει όταν οι µάγοι εισήλθαν στα Ιεροσόλυµα. Στην περιοχή της Παλαιστίνης τα εδάφη είναι αυτόσειστα και έχουν µεγάλες τάσεις για σεισµούς. και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ. «Είδοµεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή». ενώ το σκότος επήλθε 3 περίπου ώρες! Εποµένως κάτι άλλο παρενεβλήθη µεταξύ Ηλίου και Γης. Άρα η περίπτωση του κοµήτη του Halley απορρίπτεται εκ των πραγµάτων. 10 µ.1454 (τυχαίο. Άρα η προηγούµενη φορά που πέρασε ήταν 1985 . 770. Ο κοµήτης του Halley λ.. Όταν όµως έχουµε πανσέληνο είναι αστρονοµικά αδύνατον τις ηµέρες εκείνες να προκύψει έκλειψη ηλίου από αυτήν. ακόµη και.. συνεπώς δεν χρειαζόταν να πει στους µάγους «πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου επάν δέ εύρητε. Πολύ διακριτικό και ακριβές «άστρο» ήταν αυτό.. 1378. Ούτε ακτίνα laser δεν θα είχε τέτοια ακρίβεια! Και πάλι όµως το «άστρο» ήταν αόρατο από τον Ηρώδη. έως ελθείν έστη επάνω ού ήν το παιδίον. 1302. 618.). και γι’ αυτό ρώτησαν πού είναι ο τεχθείς βασιλεύς.Χ. έως ελθείν έστη επάνω ού ήν το παιδίον». Η χρονολογία της γεννήσεως ήταν πράγµατι αυτή. υπολογίζουµε τα έτη της διελεύσεώς του που είναι: 1910. ∆εν αποκλείεται ο σεισµός να προκλήθηκε και από τους αγγέλους την κατάλληλη στιγµή. Το σκότος της Μεγάλης Παρασκευής που διήρκεσε 3 περίπου ώρες στην Παλαιστίνη και στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου που είδε ο ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης σίγουρα δεν οφείλετο στη Σελήνη. απαγγείλατέ µοι.

Η Νέα Ιερουσαλήµ κατά την εποχή της ∆ευτέρας Παρουσίας. δηλαδή ανέστρεψε την πορεία του και καθάρισε ο ήλιος από δυµών προς ανατολάς! Τούτο αναφέρει και ο άγιος Μάξιµος σε επεξήγηση: (∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης. διότι το στόµα του Κυρίου των δυνάµεων ελάλησεν («στόµα Κυρίου» = ο Θεός Λόγος δια µέσω των αφθάρτων). Τότε τι ήταν. Ούτε πλανήτης ή αστεροειδής. χωρίς να φανούν και άστρα όπως στις ολικές εκλείψεις… 9. (* Οι 144. (Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ µέχρι σήµερα. εις τον ναόν του Θεού Ιακώβ δια να µας διδάξη τας οδούς του. Θα δικάζη µεταξύ πολλών λαών και θα αποφαίνηται µεταξύ ισχυρών εθνών. Μόνο η Νέα Ιερουσαλήµ που το µέγεθός της είναι παραπλήσιο της σελήνης και παρεµβαλλόµενη κοντά στη Γή σκίασε ένα µεγάλο µέρος της επιφανείας της για 3 ολόκληρες ώρες. δίνοντάς µας και µία καταπληκτική λεπτοµέρεια η οποία δεν δίδεται στα Ευαγγέλια. την «χιλιετία») 4. Τι θα µπορούσε να κάνει µιά τέτοια πορεία σαν διασηµόπλοιο. Κατά τας εσχάτας ηµέρας το όρος του ναού του Κυρίου θα θεµελιωθή επί της κορυφής των ορέων και θα υψούται υπέρ τα βουνά. 3. .) και µέχρι την εσπέρα αυτό το σώµα που ήλθε από ανατολάς. της «χιλιετίας» θα µετεωρείται πάνω από τα τότε όρη της Γης. αναπόδισε. σελ. άρα ο λόγος αφορά το µέλλον. Αλλ’ έκαστος θα κάθηται υπό την συκήν του χωρίς κανείς να τον ενοχλή. αντί να φύγει προς τη δύση. διότι από την Σιών (=Νέα Ιερουσαλήµ) θα προέλθη η παιδεία. το ονόµασε σελήνη.µ. 4: 1. ∆έν θα υψώση πλέον το ξίφος έθνος εναντίον έθνους και δέν θα εξασκώνται εις τον πόλεµον. Η σελήνη δεν ήταν. Από τα ξίφη των θα κατασκευάσουν άροτρα και από τας λόγχας των δρέπανα. Μιχαίας. ας αναβώµεν εις το όρος του Κυρίου. σελ. Το σώµα αυτό αν και δεν ήταν η σελήνη. ανέστρεψε την πορεία της και έφυγε πάλι προς την ανατολή! Κάτι τέτοιο όµως ουδέποτε συµβαίνει µε φ υ σ ι κ ό ουράνιο σώµα! Τα φυσικά ουράνια σώµατα κάνουν διέλευση. (ου γαρ ήν συνόδου καιρός). Παρασκευής το περιγράφει ο αυτόπτης ∆ιονύσιος Αρεοπαγίτης.544) Από την ανατολή λοιπόν ήλθε «η σελήνη».1081) (Άγιος Μάξιµος. Άλλα στοιχεία για την Νέα Ιερουσαλήµ. (Στη µετάφραση των εβδοµήκοντα γράφει «µετεωρηθήσεται υπεράνω των βουνών») 2. και ο λόγος του Κυρίου από την (Νέα) Ιερουσαλήµ. διότι σε τέτοια κοντινή απόσταση θα ήλκετο προς τη Γή και θα συνεκρούετο µε αυτήν. και ύστερα. Τότε θα είναι ορατή από τη Γη σαν άλλη «σελήνη». επιστολή Ζ΄ προς Πολύκαρπον. σχόλιο στον λόγο του αγίου ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου. κεφ. Από την 9η ώρα (=15:00 µ.000 άφθαρτοι «ιερείς» που θα έρχονται από εκεί θα διδάσκουν τους θνητούς). PG 3. ενώ στο νέο άφθαρτο Σύµπαν θα βρίσκεται «ενώπιον των ανθρώπων». Έθνη πολλά (=της χιλιετίας) θα προσέρχονται λέγοντα: .Έλθετε. µη γνωρίζοντας τι είναι.90 Το σκότος αυτό της Μ. PG 4. στάθηκε 3 ώρες µπροστά στον ήλιο. πέρασµα και όχι αναστροφή.

Η άφθαρτη ύλη δεν έχει την ανάγκη υπάρξεώς του.. εποχή δεν συµβαίνει. αλλά προσκαλεί τα έθνη. επειδή όλοι τελικά θα λάβουν αθραρσία και θα ανέλθουν εκεί στην επόµενη ∆ηµιουργία. 31. Οι πρώτοι θα αφθαρτοποιηθούν ζωντανοί. «Ενθυµούµενος». ∆ιότι εάν κάποιος ισχυσισθεί ότι αυτά αφορούσαν την µ.». και συνεπώς θα φαίνεται σαν να µετεωρείται πάνω από όλα τα τότε όρη της Γης. Ιερουσαλήµ ωκοδοµηµένη ως πόλις. εποχή. Μέγας και ουκ έχει τελευτήν.38 εδ.. και 2.. αι φυλαί του Κυρίου. Εκεί θα µεταβούν οι 144. (n = 2). ως µέγας ο οίκος του Θεού και επιµήκης ο τόπος της κτήσεως αυτού. Τότε ο Χριστός θα «δικάζει» πολλούς λαούς. Ως γνωστόν αυτή περιέχει άπειρα σηµεία. επειδή αποτελεί την «πέµπτη διάσταση» που υπερκαλύπτει τις κάτωθεν τέσσερις αυτής. θα πρέπει να έχει υπάρξει κάποτε εκεί! ∆εν είναι λογικό να γίνεται εδώ λόγος για ενθύµιση – µνήµη εάν αυτός δεν υπήρξε εκεί ποτέ! Ναι. Όλοι υπήρχαµε τότε. 2. («αι φυλαί.000 εκείνοι οι 12 Χ 12. άπειρες ευθείες (n = 1) και άπειρα σηµεία (n = 0). 4.Ας αναβώµεν εις τον οίκον του Κυρίου. ουδέ ο ενθυµούµενος (.000. Έξω από τον χωροχρόνο. Η Νέα Ιερουσαλήµ λοιπόν δεν είναι πόλη. άρα µέσα στο Άκτιστο Φως. 25. και φυσικά άπειρα σηµεία (n = 0). περιέχει άπειρες ευθείες (n = 1). Εχάρην όταν είπον εις εµέ. Οι πόδες ηµών ίστανται εντός των πυλών σου. «ηµείς οι ζώντες περιλειπόµενοι άµα σύν αυτοίς αρπαγησόµεθα. Έστω µία ευθεία γραµµή. δύο φορές. εγώ δεν ξέρω κάποια περίοδό της που να µην είχε πόλεµο. ∆ηλαδή η 1η διάσταση (n = 1) που είναι το µήκος. και αυτό στην µ. και αµέτρητος. . αλλά κάτι σαν πόλη.Χ. και βέβαια από άφθαρτη ύλη. τον ναό του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι «κάποτε». 30. ήτοι ο χώρος περιέχει άπειρα επίπεδα (n = 2). Τίς διέβη πέραν της θαλάσσης (=τον χωροχρόνο) και εύρεν αυτήν και οίσει αυτήν (=θα της προσκοµίσει) χρυσίου εκλεκτού. γι’ αυτό και θα λέγουν: Ψαλµός 121 (από εβραϊκό πρωτότυπο): 1. εννοώντας όλα τα τότε έθνη που θα ζουν ειρηνικά.000 θα αποτελεούνται από δύο υποσύνολα.000 από όλες τις «φυλές του Ισραήλ» που είπαµε. περιέχει άπειρες «µηδενικές διαστάσεις» (n = 0). «…γνωρίζεις σύ. Ιερουσαλήµ (άρα οι οµιλώντες είναι άφθαρτοι) 3. Τίς ανέβη εις τον ουρανόν και έλαβεν αυτήν (=την Νέα Ιερουσαλήµ) και κατέβασεν αυτήν εκ των νεφελών. Ώ Ισραήλ. αφού σήµερα ο Χριστός δεν δικάζει. ενώ οι άλλοι θα αναστηθούν και θα αφθαρτοποιηθούν. υψηλός (άρα έχει και ύψος). 3: 24. Ένα τρισδιάστατο σύστηµα (n = 3) που αποτελεί γινόµενο τριών ευθειών. Μα για να θυµηθεί κάποιος. προς την οποίαν ανεβαίνουν αι φυλαί. τους διαφυγόντες στην «έρηµο» και τους παραµένοντες .. Για την ακρίβεια θα βρίσκεται σχετικά µακριά από τη Γη.21.000 µετά την αφθαρτοποίησή τους. Ένα επίπεδο που ορίζεται ως το γινόµενο δύο τεµνοµένων ευθειών και που αποτελεί κάτι το δισδιάστατο. Τότε λοιπόν αυτή η Νέα Ιερουσαλήµ θα µ ε τ ε ω ρ ε ί τ α ι πάνω από τα όρη. Ας µιλήσουµε όµως και πάλι για µαθηµατικές διαστάσεις. στο προηγούµενο άφθαρτο Σύµπαν υπήρχαµε και βιώναµε αυτή την «ως πόλη». αφού µόνο τότε θα πάψουν οι πόλεµοι µεταξύ των εθνών.91 Αυτά θα συµβούν µόνο στην «χιλιετία». Αρχικά οι 144.µαρτυρήσαντες στη Γη. (Η λέξη «Ιερουσαλήµ» αναφέρεται δύο φορές επειδή οι 144.Χ. 29. Σύνολο 144. . διότι είχες γεννηθή τότε και ο αριθµός των ηµερών σου είναι µέγας!» λέει ο Θεός στον Ιώβ κεφ.) την τρίβον αυτής. αλλά «δεν διατηρείται η µνήµη των ανθρώπων…» Σήµερα αυτό το οικοδόµηµα που είναι «ως πόλις» βρίσκεται πέραν της θαλάσσης. αι φυλαί». όπως είδαµε και στο βιβλίο του Βαρούχ στο κεφ. Αυτή η «συκή» στον Μιχαία σηµαίνει «έθνος». ∆ιότι µόνο τέτοια ύλη δύναται να σταθεί και εκτός χωροχρόνου. (ή το γινόµενο ενός επιπέδου επί µιάν ευθεία κάθετη στο επίπεδο). που και αυτά θεωρητικά θα προέρχονται από εκείνα «εξ επαγωγής». σε δύο όµως φάσεις: 1. Ουκ εστίν ο γιγνώσκων την οδόν αυτής. η οποία είναι στερεωµένη εκ νέου. τα έθνη της χιλιετίας. Εδώ σαν «Σιών» και «οίκος του Κυρίου» εννοείται η Νέα Ιερουσαλήµ.

ταχύτητα φωτός c και οτιδήποτε άλλο που έχει όριο. Αφού λοιπόν όλα είναι πυκνώµατα (έντονα ή όχι) του πεδίου . ο Θεός τον κράτησε εντός Του στο Άκτιστο Φως. Γι’ αυτό προηγουµένως ανέφερα ότι η άφθαρτη ύλη θα πρέπει να εδράζει στα «σωµατίδια αλληλεπιδράσεως» του Ακτίστου Φωτός. και άγει τον κοσµικό χώρο µονοσήµαντα προς κάποια κατεύθυνση µέσα στις άπειρες στιγµές του. παραµένει αλώβητο και επιβιώνει από τις Συντέλειες του χωροχρόνου. Το πραγµατικό άπειρο δεν περιορίζεται ούτε στο όλον. Ιδού λοιπόν γιατί η αφθαρσία είναι ο µόνος τρόπος για να περάσει ο άνθρωπος ένσαρκα στο επόµενο Σύµπαν. το αρνίον) είναι εις το µέσον της. αυτό θα πρέπει λογικά να περιέχει «άπειρους χώρους». Η ευθεία περιέχει άπειρα σηµεία. Ο Θεός (=ο Υιός. Ο χρόνος δηλαδή περιλαµβάνει άπειρους χώρους όπως ο χώρος τα άπειρα επίπεδα. ενώ µετά την δηµιουργία του δικού µας φθαρτού κόσµου η Νέα Ιερουσαλήµ και οι κάτοικοί της δύνανται λόγω αφθαρσίας να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τον χωροχρόνο µας ακαριαία και όποτε χρειαστεί. Αν θέλουµε τώρα να φανταστούµε ένα τετραδιάστατο σύστηµα. τότε θα εισέλθουν κι εκείνοι ως υιοί του Θεού του Υψίστου. ορατών τε και αοράτων. κατά συνέπειαν θα δύναται να υφίσταται και εκτός χωροχρόνου µας. Η Ουσία του Θεού που είναι το πραγµατικό ά π ε ι ρ ο ν δεν έχει κίνηση. Άρα η 4η διάσταση είναι ο χρόνος. Έξω παραµένει ως µίασµα ο διάβολος και οι φθαρτοί άνθρωποι που είναι όλοι ακάθαρτοι. το επίπεδο άπειρες ευθείες. Ψαλµός 45 (Εβραϊκό 46): 5. αυτό περιέχει άπειρο αριθµό των κατωτέρων του συστηµάτων.92 Βλέπουµε ότι κάθε σύστηµα που συνίσταται από µία επιπλέον διάσταση (n + 1). ούτε στο κατά µέρος του. Ποιά µπορεί να είναι τώρα η 5η διάσταση. αλλά κάτι άλλο ανώτερο αυτών. Υπάρχει ποταµός (=ο ποταµός της ζωής) του οποίου το ρεύµα ευφραίνει την πόλιν του Θεού. Να γιατί επιβάλλεται η αφθαρσία στον άνθρωπο ώστε να περάσει «απέναντι» στην επόµενη «Ηµέρα» της ∆ηµιουργίας. κατεύθυνση. Τι είναι αυτό. Να γιατί οι άγγελοι παρέµειναν ένσαρκοι και επιβίωσαν της Συντελείας.ροή προς τα «εµπρός». Και όταν καθαρθούν. και γι’ αυτό τηλεµεταφέρεται µε άπειρη ταχύτητα. Ο χωροχρόνος! Η έννοια του χρόνου είναι εκείνη που δίνει την προοπτική του χώρου προς άπειρες άλλες κατευθύνσεις. Ο χρόνος έχει βέλος. ήτοι και κατ’ αναλογίαν στα «συστατικά» της Θείας Ουσίας. Μέσα στον χωροχρόνο υπάρχει η ύλη και η ενέργεια που γνωρίζουµε. που όµως εκτυλίσσεται µε σταθερή ταχύτητα . µεγέθη αλληλοµετατρέψιµα κατά την εξίσωση E = mc2. Ακόµα και στην άφθαρτη ύλη των 5 ή και περισσοτέρων ίσως διαστάσεων. (n = 4). αλλά σίγουρα η άφθαρτη ύλη έχει άµεση φυσική σχέση µε το Άκτιστο Φως της Θεότητος. εξέλιξη. την αγιωτάτην κατοικίαν του Υψίστου (= την Νέα Ιερουσαλήµ). ∆έν θα σαλευθή. Ο ναός του Θεού οικοδοµήθηκε στον προηγούµενο άφθαρτο κόσµο. Η άφθαρτη ύλη! Μιά «ύλη» που δεν την συγκροτούν τα δικά µας εσωχωροχρονικά «σωµατίδια αλληλεπιδράσεως». ο οποίος είναι σαν µιά άλλη κάθετη ευθεία που φέρεται στον χώρο. Τι µπορεί να είναι αυτό που δύναται να περιέχει άπειρους χωροχρόνους. «πέραν της θαλάσσης». Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που δεν εδράζει σε χωροχρόνους. ∆ιότι στο Άκτιστο Φως δεν ισχύουν περιορισµοί. άρα φθαρτή ύλη και ενέργεια δεν δύνανται να υπάρξουν χωρίς χώρο και χρόνο. αφού ακόµη και εκείνη εµπεριέχεται σε Αυτόν.χωροχρόνου. µία άλλη όψη του. Και τι είναι αυτό που µπορεί να περιέχει «άπειρους χώρους» εκτεινοµένους «κάθετα» προς αυτόν. Μπορεί και να µην είναι έτσι ακριβώς. Η Ουσία Του υπερβαίνει των ΠΑΝΤΩΝ. αφού στην ουσία η ύλη είναι πυκνές και η ενέργεια αραιές περιοχές του πεδίου – χωροχρόνου. διότι ως γινόµενο χώρου επί τον χρόνο καθορίζει την ανέλιξή του χώρου δια των γεγονότων που συµβαίνουν σε αυτόν. και όταν εκείνος συνετελέσθη. Αυτό σηµαίνει «υπερβατικός Θεός». και αποτελούν µία έκφανση. 6. . Να γιατί η Νέα Ιερουσαλήµ παρέµεινε σε ύπαρξη µετά την Συντέλεια του προηγουµένου κόσµου και θα παραµείνει άτρωτη στην Συντέλεια του παρόντος κόσµου. Ο Θεός θα την βοηθήση µε το χάραγµα της αυγής. και ο χώρος άπειρα επίπεδα. Η φθαρτή ύλη του Σύµπαντος υπάρχει επειδή υφίσταται ο τετραδιάστατος χωροχρόνος.

Και είδον ουρανόν καινόν και γήν καινήν.. και ο θάνατος ούκ έσται έτι. αφού η λέξη «δίκαιος» σηµαίνει δικαιωµένος . όπως έπραξε και παλαιότερα στο δικό µας Σύµπαν. Ουδέν όπλον κατασκευασθέν κατά σού θα επιτύχη.. και σκηνώση µετ’ αυτών. διότι αύτη δέν θα σας πλησιάζη. Και είπεν ο καθήµενος επί τω θρόνω: .Γράψον.93 «Αυγή» είναι η αρχή του νέου Σύµπαντος.Ιδού η σκηνή του Θεού µετά των ανθρώπων. 54: 3. µιάς µεγάλης καταστροφής. 5. αλλά θα είναι µαζί. («Τα πάντα» = πολλά είδη αφθάρτων όντων) 10. 21: 1. άρα οι 144. (* Τώρα δεν θα µετεωρείται. Προσέξτε τον µέλλοντα συνεχείας «. Το εσωτερικό της Νέας Ιερουσαλήµ περιγράφεται στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. ακόµη και στην Συντέλεια των αιώνων). Το «χάραγµα της αυγής» είναι η πρώτη ακτίδα φωτός του νέου Σύµπαντος. προφυλάσσοντάς την από την καταστροφή. 14. Και λέγει µοι: . Ιερουσαλήµ είναι οι 144. Όλοι οι υιοί σου θα διδαχθούν από τον Κύριον και θα είναι µεγάλη η ευτυχία των τέκνων σου. ενώ τα «τέκνα» της οι θνητοί λαοί και έθνη που θα προκύψουν από αυτούς). (* Οι άφθαρτοι που θα είναι άτρωτοι). στο νέο Σύµπαν θα είναι όλοι άφθαρτοι). Και την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήµ καινήν είδον καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού. Έτσι θα την βοηθήσει µε το χάραγµα της αυγής. Αύτη είναι η τύχη των δούλων του Κυρίου και η εκ µέρους µου υπεράσπισις αυτών. ενώ µέσα σε αυτήν τα πάντα θα λένε δόξα.. το οποίο τελικά σε εκείνο το Σύµπαν θα καταστεί άπειρο. 15. ότι ούτοι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισί. (* Υιοί της Ν. ∆ιότι θα επεκταθής δεξιά και αριστερά (=θα έλθουν σε σένα και άλλοι άφθαρτοι). Ψαλµός 28 (από Εβραϊκό 29): 7. 13. 3. 9. κεφ. .000) θα κατάσχουν την κληρονοµίαν των εθνών (τους λαούς της χιλιετίας) και θα εποικήσουν (τα έθνη αυτά) τας ερηµωµένας πόλεις (=θα ξανακάνουν πόλεις στη Γη).. (* Μακράν της καταστροφής. Και ήκουσα φωνής µεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης: .χριστιανός) και θα είσθε µακράν από την καταστροφήν. Εµείς εδώ θα σταθούµε σε µερικά µόνο σηµεία. (Άρα νέα ∆ηµιουργία).000 θα είναι έξω από κάθε καταστροφή ή δολιοφθορά εις το διηνεκές. Εάν τίς επιτεθή κατά σού θα πέση επάνω σου διά να καταστραφή. Σε κάποιο προφητικό λόγο του αγίου Ανδρέα Σαλού τον οποίο δεν µπόρεσα να βρω και να τον µεταφέρω αυτούσιο. και η θάλασσα ούκ έστιν έτι. Θα την «εµφυτεύσει». θα είσθε µακράν από την καταδυνάστευσιν (του διαβόλου). 17. το φωτεινό όριο κατά την Μεγάλη Έκρηξη που θα προηγηθεί της δηµιουργίας του. Το ίδιο αναφέρουν και οι Ψαλµοί. και οι απόγονοί σου (=οι 144. και αυτός ο Θεός µετ’ αυτών έσται. 18. αναφέρει ότι κατά την συντέλεια των αιώνων ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους του να περικυκλώσουν την πόλη των αγίων. Ο Κύριος κάθηται επί της πληµµύρας (= στα πολλά ύδατα). άρα της Συντελείας. 4. Ενώ εις τον ναόν αυτού τα πάντα λέγουν «δόξα». Η φωνή του Κυρίου αποκόπτει φλόγας πυρός.. θα τοποθετήσει και πάλι την άφθαρτη πόλη Του στο νέο Σύµπαν. ενώ µόλις γίνει η νέα Μεγάλη Έκρηξη και το φως . ότι τα πρώτα απήλθον. (Άρα εδώ αναφέρεται µετά την Συντέλεια των αιώνων). ητοιµασµένην ως νύµφην κεκοσµηµένην τω ανδρί αυτής.. ∆ια δικαιοσύνης θα στερεωθήτε. εν µέσω των αφθάρτων πλέον ανθρώπων). Αποκάλυψη. και πάσαν γλώσσαν υψουµένην εν τη κρίσει κατά σού θα αναιρέσης.000.Ιδού καινά ποιώ πάντα. (Άρα εδώ. Ο Θεός θα βοηθήσει τη Νέα Ιερουσαλήµ να µη καταστραφεί όταν δεν θα υπάρχει χωροχρόνος κατά την «στιγµή 0» της Συντελείας. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γή απήλθον. ο Κύριος κάθηται ως βασιλεύς εις τον αιώνα.δεν θα σας πλησιάζει». και εξαλείψει απ’ αυτών ο Θεός πάν δάκρυον από των οφθαλµών αυτών. κεφ. 2. και αυτοί λαός αυτού έσονται.χωροχρόνος αρχίσει να «δραπετεύει» από την «καινούρια γη» = παραδοξότητα. (= τον Ιησού Χριστό). η φωνή του Κυρίου περιδινεί την έρηµον. («δικαιοσύνη» = χριστιανισµός. Λέει ο Θεός για την Νέα Ιερουσαλήµ: Ησαϊας.

. (Στο διάστηµα της χιλιετίας οι «πύλες της» θα είναι συνεχώς ανοιχτές. 23. Και ναόν ούκ είδον εν αυτή. «τόπος κατοικίας» και «αγιαστήριο» του Θεού που κατασκευάστηκε µε τα ίδια Του τα «χέρια». Και ού µή εισέλθη εις αυτήν πάν κοινόν (=µιαρό) και ο ποιών βδέλυγµα και ψεύδος. µία «διαρκής ηµέρα» µε φως πνευµατικό...000 άφθαρτοι ιερείς θα αποτελούν τους συνδετηµόνες µεταξύ Θεού και ανθρώπων) 27. Πολλά εδάφια στην Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρονται άµεσα και έµµεσα στην άφθαρτη Νέα Ιερουσαλήµ. Με την καλωσύνην σου ωδήγησες τον λαόν τον οποίον ηλευθέρωσες. τον Υιό και το Άγιο Πνεύµα. µε την δύναµίν σου ωδήγησες αυτούς εις την αγίαν σου κατοικίαν. 17. . εις το αγιαστήριον Κύριε το οποίον ίδρυσες µε τας χείρας σου. Τότε θα είναι µία περίοδος φωτεινή. εις τον τόπον της διαµονής σου Κύριε τον οποίον κατεσκεύασες. Τους έφερες και τους εφύτευσες εις το ιδικόν σου όρος. όµως για να µη µακρυγορούµε. Νύξ γάρ ούκ έσται εκεί. Τελικά σε αυτή θα εισέλθουν µόνον όσοι διετέλεσαν χριστιανοί στα 2. η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν. . ∆εν θα λάβουν αφθαρσία και θα παραµείνουν άσαρκα πνεύµατα «εν φυλακή πνεύµατι» για πάντα. (* Εδώ το κείµενο κάνει ένα «πισωγύρισµα» και αναφέρεται στους θνητούς της χιλιετίας).) 26. αφού όλοι τους θα λάβουν αφθαρσία. Ενώ οι σφραγισµένοι επί Αντιχρίστου που θα διαγραφούν από αυτό το «βιβλίο» δεν θα έχουν µερίδα ζωής εκεί. 22. (∆ιότι οι ναοί δεν έχουν ναό στο εσωτερικό τους). όχι για τους φθαρτούς αλλά για τους αφθάρτους. ενώ κόλαση είναι η ασαρκία.. που θα τις διέρχονται για να έλθουν στη Γη και να διδάξουν τους θνητούς.94 10. µία όµως άφθαρτη κατασκευή που έγινε προ καταβολής του Κόσµου τούτου. (*Οι 144. (αλληγορία για την Νέα Ιερουσαλήµ): 13. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ ναός αυτής εστί. Και οίσουσι (=θα φέρνουν) την δόξαν και την τιµήν των εθνών εις αυτήν. και το αρνίον. Ιδού λοιπόν ποιός είναι ο «παράδεισος» και η «κόλαση»: Παράδεισος είναι η αφθαρσία και η συµµετοχή στον µέλλοντα άφθαρτο κόσµο.και έδειξέν µοι την πόλιν την αγίαν Ιερουσαλήµ καταβαίνουσα εκ του ουρανού. 24. εκείνο που δείχνει καθαρά ότι αυτή κατασκευάστηκε από το ίδιο τον Θεό είναι το εξής αλληγορικό εδάφιο: Έξοδος κεφ. Μόνον η Νέα Ιερουσαλήµ µπορεί να είναι «όρος». 25.. Και οι πυλώνες αυτής (=πύλες) ού µή κλεισθώσιν ηµέρας. Και η πόλις ού χρείαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης ίνα φαίνωσιν αυτή. κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο διάβολος! Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για µικρά παιδιά. 15..000 χρόνια του χριστιανισµού.. Και περιπατήσουσι τα έθνη (της χιλιετίας) διά του (πνευµατικού) φωτός αυτής.. και οι βασιλείς της γής φέρουσι την δόξαν και την τιµήν αυτών εις αυτήν. και ο λύχνος αυτής το αρνίον. ει µή οι γεγραµµένοι εν τω βιβλίω της ζωής του αρνίου.

Γένεση. 2: 18. αλλά περνάει έτσι απαρατήρητο από πολλούς: 19. και πάν ό εάν εκάλεσεν αυτό Αδάµ ψυχήν ζώσαν. άφθαρτο). όπως έγινε και τότε µε την ποίηση του ανθρώπου. κεφ. Και εκάλεσεν (:ονόµασε) Αδάµ ονόµατα πάσιν τοις κτήνεσιν και πάσι τους πετεινοίς του ουρανού και πάσι τοις θηρίοις του αγρού. τούτο όνοµα αυτού. Εποµένως πρόκειται για «ποίηση». Μα ο Αδάµ δεν ήταν µόνος αφού υπήρχαν και άλλοι άφθαρτοι όπως είδαµε. Πριν από αυτό όµως ο Θεός κάνει κάτι που θα πρέπει να µας εκπλήσσει.Ου καλόν είναι τον άνθρωπον µόνον. αφού άφθαρτη γυναίκα ο υ δ έ π ο τ ε υπήρξε. για κάτι που θα έλθει σε ύπαρξη για πρώτη φορά σε ολόκληρη την «Θεϊκή Ιστορία». Και έπλασεν έ τ ι (=ακόµη) ο Θεός εκ της γής πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και ήγαγεν αυτά προς τον Αδάµ ιδείν. όπως εποίησε τότε τον φθαρτό άνθρωπο «άρσεν και θήλυ». Μα δεν πρόκειται για απλό βοηθό. «Ποιήσωµεν». Μέχρι τώρα άφθαρτοι ήσαν οι άγγελοι και οι πλασµένοι άνθρωποι µε αρχηγό τον Αδάµ. Τι ιδιαιτερότητα θα έχει λοιπόν αυτός ο «κατ’ αυτόν» βοηθός. Όµως εδώ χρονικά βρισκόµαστε στην 7η «ηµέρα» της ∆ηµιουργίας που ο Θεός κατέπαυσε από όλα τα έργα Του. Μετά την εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάµ. Αυτή ήταν η βουλή. 1. (* «Ζώσα» = πλήρης ζωής. Η απόφαση για την δηµιουργία της άφθαρτης γυναίκας. τί καλέσει αυτά. όσο ήταν και η δηµιουργία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. αλλά και για το προηγούµενο Σύµπαν. Στην 7η ηµέρα δεν ποιεί. άγγελοι και άνθρωποι είχαν την µορφή ανδρός «ευνούχου». όχι µόνο για το παρόν. εκεί που ο Θεός έδωσε την εντολή στον άφθαρτο Αδάµ και στους συν αυτώ. δεν φέρει σε ύπαρξη εκ του µηδενός τίποτα.. τω δέ Αδάµ ούχ ευρέθη βοηθός όµοιος αυτώ.. αλλά για προσωπικό βοηθό . Πώς εδώ προτίθεται να ποιήσει. η απόφαση. δηλαδή όµοιο του Αδάµ. Ο Θεός θα συµπεριλάβει και το θήλυ στην αφθαρσία! Θα «δηµιουργήσει» την πρώτη άφθαρτη γυναίκα. Αυτό που πρόκειται να πράξει συµβαίνει για πρώτη φορά. προέβη και πάλι σε «σύσκεψη» µε τα άλλα δύο Πρόσωπα. Όλοι. Απλά. Ποιήσωµεν αυτώ βοηθόν κατ’ αυτόν. οι οποίοι κάλλιστα θα µπορούσαν να είναι βοηθοί του. Τώρα όµως θα συµβεί κάτι το πρωτοφανές. Ο Θεός θα ποιήσει «βοηθόν κατ’ αυτόν». Τούτο δείχνει ότι εδώ επίκειται κάτι τόσο µεγαλειώδες. Ακόµη και στο προηγούµενο Σύµπαν όλα τα όντα είχαν αυτή τη µορφή ενώ στην αφθαρσία δεν υπήρχε το θήλυ.σύντροφο.95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Ας επιστρέψουµε όµως και πάλι στη Γένεση. 20. Και είπεν ο Κύριος ο Θεός: . . πάλι ολόκληρη η Αγία Τριάδα θα ποιήσει αυτόν τον «βοηθό» του Αδάµ. εδώ πρόκειται για την απόφαση και όχι το έργο.

Όι έκανε πριν µε τον άνθρωπο.βαθµίδα της ∆ηµιουργίας υπερέχει κατά πολύ της προηγουµένης της. έτσι και τώρα αυτά τα ζώα. Έτσι τα αντικατέστησε µε τα πτηνά. τα µετασκευάζει σε άφθαρτα όπως τον Αδάµ. εδ.. Τούτο αποκτά µεγαλύτερη βαρύτητα. τα πετεινά και τα πρώτα ερπετά που τώρα είχαν εξαλειφθεί. στο τέλος και όχι στην αρχή της 5ης ηµέρας. ακόµη και άφθαρτα. ο όφις που σέρνεται στο χώµα και ο πονηρός κροκόδειλος συµβολίζουν τον διάβολο. και πάντα τα πετεινά.14)... όχι όλα τα είδη. Τα πτηνά είναι όντα του ουρανού. όχι µόνο του Αδάµ. τα θηρία και τα µεταγενέστερα ερπετά. Αντίθετα τα ερπετά. είναι γενική. πετεινά. ο Θεός δεν τίµησε τα ερπετά µε αφθαρσία. ενώ πολύ αργότερα τον έπλασε. όλως παραδόξως χαρακτηρίζεται ως «θηρίο» και όχι ερπετό. οι δύο πτέρυγες του οποίου εδόθησαν στην διαφυγούσα εκκλησία για να ίπταται στην «έρηµο»...». Άλλωστε και το Άγιο Πνεύµα εφάνη ως π ε ρ ι σ τ ε ρ ά. της υψηλότερης βαθµίδας της ∆ηµιουργίας στην οποία εποιήθη και ο άνθρωπος. Ο Θεός αφθαρτοποιεί ζώα της 6ης ηµέρας µε εξαίρεση τα ερπετά.Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γής. Η αφθαρτοποίηση δηλαδή γίνεται σε όντα της 6ης ηµέρας. Μα υπήρχε περίπτωση ζώα φθαρτά να αποτελέσουν «βοηθό» ενός ανθρώπου αφθάρτου και παντοδυνάµου επί της Γης. Εδώ συµβαίνει ότι και µε τον άνθρωπο τον οποίο αρχικά εποίησε. Ενώ τα ζώα της 6ης ηµέρας ήταν τα τετράποδα κτήνη.. (Αποκ. Εφόσον λοιπόν αυτή η «πλάση» των θηρίων και πετεινών σηµαίνει την αφθαρτοποίησή τους όπως συνέβη και µε τον άνθρωπο.. αυτές οι κατηγορίες ζώων θα πρέπει να παρέµειναν έτσι για πάντα.12. ενώ τελικά ποίησε ερπετά. συνεπάγεται από την οµοιότητα των εδαφίων: «. τα κήτη και τα ερπετά.. πτηνά και τα κήτη που δεν τα ανέφερε στην εντολή. ήτοι τα τελευταία της 5ης ηµέρας. και γι’ αυτό µετά την «πλάση» τους αυτά είχαν ψυχήν ζώσαν και όχι ψυχή ζωής που έχουν τα φθαρτά ζώα. ενώ στην πράξη προκύπτουν και άλλα που δεν αναφέρονται σε αυτήν. Το ότι η «πλάση» δηλώνει αφθαρτοποίηση. ο δε αετός επιπλέον και την δύναµη. να παραπλανήσει την γυναίκα και να µετατραπεί σε ερπετό. ενώ ο Θεός στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως α ε τ ό ς ο µεγάλος. επειδή στο προηγούµενο εδάφιο είχε γίνει λόγος για ποίηση β ο η θ ο ύ του Αδάµ. Εποµένως µετάπλαση . Θυµηθείτε τι άφθαρτα ζώα βρίσκονται στην άφθαρτη Νέα Ιερουσαλήµ. ήταν αδύνατον να αποτελέσουν «βοηθό ό µ ο ι ο» του Αδάµ. Τα ζώα της 5ης ηµέρας ήταν τα κήτη. Γιατί αυτό το «ουχ ευρέθη βοηθός» διαπιστώνεται µετά την προσαγωγή των ζώων στον Αδάµ και την ονοµατοδότησή τους από αυτόν. Φαίνεται ότι η κάθε επόµενη «ηµέρα» .». και τα ζώα που ποιήθηκαν στην 5η ηµέρα είναι πολύ κατώτερα εκείνων της 6ης. ο Θεός τα «πλάθει». Απορρίπτοντας εποµένως ο Θεός γενικώς την τάξη των ερπετών από την αφθαρσία. ίπτανται.αφθαρτοποίηση υπέστησαν πετεινά. Και όπως η πλάση του ανθρώπου σήµαινε την αφθαρτοποίησή του. Ο όφις που αργότερα θα συναντήσουµε. Η πλάση ζώων µετά τον Αδάµ! Ο Θεός «έπλασεν έτι» θηρία και πετεινά. οι ιχθείς. Το ίδιο συµβαίνει και στην 5η ηµέρα που η εντολή ήταν «εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά. Εποµένως η εντολή κι’ εδώ µάλλον έχει ίδιο «πνεύµα».. όχι τυχαία. Τα ζώα εννοούσε. και τη θέση τους παίρνουν τα πτηνά που είναι της 5ης ηµέρας. Μα αυτά είχαν ήδη ποιηθεί στην 6η ηµέρα και προϋπήρχαν.. θηρία και τετράποδα κτήνη. ∆εν γνώριζε ο Θεός ότι εκείνα. και «. κάνει τώρα και µε αυτά τα ζώα.έπλασεν ο Θεός έτι εκ της γής πάντα τα θηρία. κεφ. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι τα ζώα που ο Θεός «έπλασε έτι εκ της γής» είναι θηρία και πετεινά. Επειδή όµως ο όφις έµελλε να γίνει φορέας του διαβόλου. τα κήτη και τους ιχθείς. αλλά και του ανθρωπίνου γένους! Πώς τώρα έπονται του Αδάµ.».. κήτη και ερπετά. Άρα στην πλάση αυτή των ζώων δεν συµπεριλαµβάνονται ερπετά..96 2. Σίγουρα πάντως εδώ δεν γίνεται λόγος για ιχθείς. λαµβάνει τα πτηνά που βρίσκονται.. ενώ προσήγαγε στον Αδάµ επιπλέον και κτήνη.τω δέ Αδάµ ούχ ευρέθη βοηθός όµοιος αυτώ». ήτοι τετράποδα που δεν ανέφερε πριν. και συµβολίζουν την ελευθερία. χωρίς όµως να συµπεριλάβει και τα υπόλοιπα αυτής.. κήτη και ιχθείς.. και γι’ αυτό τα συγκρίνει µε τον Αδάµ λέγοντγας ότι «. Γι’ αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα προηγουµένως ότι άλλο σηµαίνει «ποιώ» και άλλο «πλάθω». τον ναό του Θεού και εν µέσω του θρόνου Του: . Όχι οι ιχθείς. Γιατί.

τον Πατέρα Θεό. αλλά εδώ παρουσιάζονται µόνο αυτά τα τέσσερα. Έπλασε: Θηρία . Σηµαίνουν ότι εµείς οι άνθρωποι µέχρι τώρα δεν έχουµε ερµηνέψει ορθά την Γένεση. όταν ο Θεός τα αφθαρτοποίησε τα οδήγησε στον Αδάµ. µόσχου (τετράποδο). ο ών και ο ερχόµενος. Τι σηµαίνουν όλα αυτά. και επειδή θεωρούµε τους «πατέρες» αλάθητους.κτήνη . και µετά προκύπτει η γυναίκα! Άλλη αντίφαση εδώ. στο 1ο κεφάλαιο ο Θεός εποίησε τον άνθρωπο ευθύς εξ αρχής άρσεν + θήλυ. Αγνοούµε όµως τον ανθρώπινο παράγοντα και την νηπιακή επιστηµονική γνώση της εποχής τους. σίγουρα είναι άφθαρτα. Αγνοούµε εκείνο το «πλήρης Πνεύµατος Αγίου» που αναφέρουν οι Γραφές.. εφόσον βρίσκονται εν µέσω του θρόνου του Θεού.ερπετά (6η ηµέρα). ενώ στο 2ο πλάθονται µετά τον άνθρωπο – Αδάµ. µάλλον κάτι σαν πίθηκος (θηλαστικό). και το τρίτο ζώον έχον το πρόσωπον ως ανθρώπου. ∆ιότι ως άφθαρτα δεν ήταν δυνατόν να πεθάνουν δια πνιγµού στον κατακλυσµό. Όµως εδώ βλέπουµε ότι στο 1ο κεφάλαιο τα ζώα ποιούνται πριν τον άνθρωπο. Και τα ζώα που πλάθει είναι εδώ λιγότερα από εκείνα που εποίησε: Ποίησε: Κήτη (+ιχθείς) . έν καθ’ έν αυτών έχον ανά πτέρυγας έξ (=τα εξαπτέρυγα). έχουν µορφή λέοντος (θηρίο). του δίνει εντολή. αυτές όφειλαν να είναι απολύτως όµοιες και πουθενά αντιφατικές. και νοµίζουµε ότι κάθε «άγιος πατέρας» είναι και παντογνώστης! Λές και η ερµηνευτική ικανότητα µετράται µε την «αγιότητα». κυκλόθεν και έσωθεν γέµουσιν οφθαλµών. τον Θεό Λόγο και την λογική µας. κάτι που δηλώνει ότι όλα ίπτανται.Άγιος. Έγιναν λάθη στα πρωτοχριστιανικά χρόνια που αποκρυσταλλώθηκαν στην ερµηνευτική πατρολογία. αν όχι στη Νέα Ιερουσαλήµ. ο ήν. Και παραβλέπουµε τις ίδιες τις Γραφές. Και τούτο επειδή όλοι έχουν µπερδέψει και ταυτίσει την ποίηση µε την πλάση του ανθρώπου. διότι αυτά τα είπαν «οι πατέρες». αλλά στις ζούγκλες! Τι «θηρία» του αγρού έπλασε έτι εκ της γης.πετεινά (5η ηµέρα) και θηρία . ∆ιότι εάν δεχθούµε την θεωρία της «διπλής διηγήσεως». δεν δεχόµαστε καµία αλλαγή στα όσα εκείνοι είπαν και έγραψαν. πλάθει ζώα. και το δεύτερον ζώον όµοιον µόσχω. ενώ όλα φέρουν έξι πτέρυγες. Στο πρώτο κεφάλαιο η Γένεση αναφέρεται γενικά στην δηµιουργία του κόσµου.97 Αποκάλυψη. και το τέταρτον ζώον όµοιον αετώ πετουµένω. λογικά και καθαγιασµένα. . Όσο γι’ αυτόν τον «αγρό». η περιοχή έξωθεν κάλλιστα µπορεί να θεωρηθεί «αγρός». ενώ εδώ στο 2ο κεφάλαιο πλάθει πρώτα τον Αδάµ. µετά τον κατακλυσµό ο Θεός πήρε εκείνα τα άφθαρτα ζώα που έπλασε τότε «έτι εκ της γής» στην εποχή του Αδάµ και τα έθεσε εκεί. αετού (πτηνό) και κάποιο που έχει «πρόσωπο ανθρώπου». . λέγοντες . 7. Στον προηγούµενο κόσµο ζώα δεν υπήρχαν.. Έτσι όµως προκύπτει σοβαρό ερµηνευτικό πρόβληµα. Και τα τέσσαρα ζώα. Πότε δηµιουργήθηκαν αυτά. Ένα άλλο περίεργο αφορά τα θηρία. εάν η Εδέµ είναι «κήπος». Πού πήγαν λοιπόν ως άφθαρτα. Αυτά επλάσθησαν σ ί γ ο υ ρ α µ ε τ ά τον Αδάµ. Μέχρι σήµερα η θεολογία που ερµηνεύει την Γένεση δέχεται ότι εδώ πρόκειται για διπλή διήγηση. Έχουν ταυτίσει τον άνθρωπο και των δύο κεφαλαίων µε τον Αδάµ και την Εύα.. Και το ζώον το πρώτον όµοιον λέοντι. ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα ίδια γεγονότα από άλλη σκοπιά.ερπετά . άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκτάτωρ. και ανάπαυσιν ούκ έχουσιν ηµέρας και νυκτός. Μα και µόνο η φράση «έτι εκ της γης» δηλώνει την µεταγενέστερη πλάση αυτών από αυτή του ανθρώπου. Και επειδή στην Εδέµ τα φθαρτά ζώα δεν είχαν πρόσβαση. Τα εξαπτέρυγα ζώα που εδώ δοξολογούν και δεν έχουν ανάπαυση ηµέρα και νύκτα. και µάλιστα πριν την Εύα! Πού είναι λοιπόν εδώ η διπλή διήγηση. Σίγουρα τέτοια άφθαρτα όντα θα υπάρχουν και αλλού στον ναό του Θεού.. οι ιχθείς και τα ερπετά από την 2η υποτιθέµενη διήγηση. Μήπως τελικά. 4: 6. Βλέπουµε ότι εδώ λείπουν τα κήτη. Τα ζώα στην Νέα Ιερουσαλήµ που είναι άφθαρτα. Στο 1ο κεφάλαιο τα θηρία είναι της γης. τον ασκητισµό ή τον ορθό χριστιανικό βίο. και µε κανένα τρόπο δεν δέχονται άλλη ερµηνεία.κτήνη που προσάγει στον Αδάµ. Ούτε στη Γη παρέµειναν. Μα τα θηρία δεν ζούνε στον αγρό. 8. κεφ. Ύστερα όπως είδαµε. ενώ στο 2ο του αγρού.και εν µέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσερα ζώα γέµοντα οφθαλµών έµπροσθεν και όπισθεν. σύµφωνα µε τον άγιο Κοσµά που έκανε λόγο για 10 τάγµατα αγγέλων και µόνο.πετεινά . άγιος.

βιβλίο «Περί Αρχών». αλλά είναι κρυµµένοι στο παρασκήνιο της σηµερινής αγνοίας. ∆ιότι κάποιοι από εκείνους τελικά κατάφεραν να βρούνε θησαυρούς.000 έτη πρό Αδάµ.ότι κάποιοι τέλος πάντων πατέρες έδωσαν και αυτή την ερµηνεία . Αυτά τα δύσκολα ήσαν πάντοτε κάτω από την σφαίρα της µυστικής θεολογίας. Άρα τα έτη από ∆ηµιουργίας θα πρέπει να είναι αναρίθµητα. PG6. τον δε από της γής πλασθέντα ύστερα κατά το προϋπάρχον είδος να γίνεται». τότε πώς η Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι άµµον θαλασσών και σταγόνας υετού και ηµέρας αιώνος τις δύναται εξαριθµήσει.000 έτη) από γενέσεως κόσµου. Ιδού λοιπόν µερικές «πατερικές» αλήθειες: Ωριγένης. σελ.άποψη. Αυτά έτσι για την «ιστορία»… Και τώρα ερωτώ: Γιατί οι θεολόγοι δεν έχουν αγγίξει κάν α υ τ ά τα κείµενα. ο Ωριγένης. ∆ιότι οι άνθρωποι τότε ήσαν νήπιοι ως προς την πίστη και πιθανόν.Χ. ∆ιότι ουδέποτε έχω ακούσει . Πλανώνται λοιπόν όλοι όσοι έλγαν και λένε ότι ο Αδάµ ήταν ο πρώτος άνθρωπος.7 δισεκατοµµύρια έτη! Αµέτρητα… Οµοίως και ο άγιος Ιουστίνος γράφει ότι ο άνθρωπος προϋπήρχε του Αδάµ: (Ιουστίνος.98 Και µιάς και είπαµε για τους «πατέρες». λόγος παραινετικός προς Έλληνας. την Ιερά Παράδοση. καθώς και ότι ο κόσµος έγινε αληθώς πρίν 6 ηµέρες πριν τον Αδάµ. µη αντιλαµβανόµενοι τα δύσκολα να τα διέστρεφαν προς ίδιαν ζηµίαν. Στοιχηµατίζω ότι µάλλον δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. υπήρχε λόγος. Κατά τα άλλα «…οι πατέρες δεν τα λένε αυτά»! Και όµως τα έλεγαν και τα έγραψαν ήδη από το 130 (ο Ιουστίνος) µε 260 µ.680) συµφωνώντας και µε τον απόστολο Παύλο που γράφει ότι «ου γάρ συµφέρει τα πάντα εν πάσιν». (PG 5 σελ. Και αν κάποια πράγµατα δεν τα δηµοσίευσαν. PG 11 σελ. Μα αυτό έλεγα κι εγώ. Και µάλιστα το κείµενο αυτό το ανακάλυψα 18 χρόνια µετά αφού είχα εντοπίσει και γράψει στους «κρυµµένους θησαυρούς της Αποκαλύψεως» ότι ο Αδάµ δεν ήταν όντως ο πρώτος άνθρωπος που δηµιουργήθηκε στη Γη. που ήταν ο διδάσκαλος των µεγάλων πρωτοχριστιανών πατέρων.140. όπως αναφέρει ο άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή προς Τραλλιανούς.το ίδιο νοµίζω κι εσείς . ∆ιότι η ∆ηµιουργία είναι τουλάχιστον 6 x 1000 = 6. είναι της τάξεως των δισεκατοµµυρίων… Μόνο 13. αναφέρει σαφώς ότι «ούτε όπως λένε µερικοί ο άνθρωπος δεν υπήρχε πριν τον Αδάµ που ήταν ο πρώτος πλασθείς.297) «…βλέπουµε λοιπόν ότι ο πρότερος κατονοµασθείς άνθρωπος να προϋπάρχει του γενοµένου (Αδάµ). ούτε ο κόσµος άρχισε να δηµιουργείται έξι ηµέρες πριν τον Αδάµ». . ποιός σας είπε ότι εκείνοι δεν είχαν εντοπίσει την αλήθεια. Μα κι αν ακόµη ήσαν 13 «ηµέρες» στα µάτια του Θεού (=13. Σωστά.

Το καλό το ήξερε. Τυχόν εκούσια παραβίαση µιάς τέτοιας συνειδήσεως.. γι’ αυτό και του είχε απαγορευθεί η χρήση του «ξύλου του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν».µετασκευή αυτών των ζώων. δεν κρύωναν ή εκαυµατίζοντο. αφού «ήγαγεν αυτά προς τον Αδάµ ιδείν.. Ο Αδάµ και όλη εκείνη η φυλή των αφθάρτων είχαν τις ιδιότητες που έχουµε αναφέρει για το άφθαρτο σώµα. ο προαιώνιος Λόγος και κατά φύσιν Θεός.. ∆εν γερνούσαν. Και έλαβεν µίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσεν (στην θέση της ληφθείσης πλευράς) σάρκα αντ’ αυτής.. πλήρως ελεύθερος. ∆ιότι «αµαρτία» σηµαίνει συνειδητή παραβίαση υπάρχοντος νόµου. Ο νόµος υπήρχε: «Ου φάγεσθε». δεν πεινούσαν ή διψούσαν).. δεν κοπίαζαν.. Ο πρώτος και καλύτερος! Ένα σκαλοπάτι πιό κάτω από τον Θεό. µπορούµε να παρασπονδούµε ή και να αµαρτάνουµε. Η δηµιουργία της άφθαρτης γυναίκας..». 2: 21.. δίδοντας έτσι όνοµα στο µέλλον δηµιούργηµά Του. Έµενε η συνειδητή . όχι όµως στον βαθµό των αφθάρτων.και είπεν ο Θεός. κεφ. είναι θανάσιµη αµαρτία.. Και δεν ονοµάζεται Εύα εξ αρχής. Όµως αυτή η συνείδηση των αφθάρτων είναι κατά πολύ βαθύτερη των φθαρτών. δεν κοιµούνται. λόγω «ρηχότητας» της συνειδήσεως. Μόνο τον «πρώτο και καλύτερο» αξίωσε αυτής της τιµής. . αλλά γυνή (κατά τους Ο΄) και ανδρίς (κατά την µετάφραση του διωρθωµένου Εβραϊκού πρωτοτύπου).και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωµα ουρανόν. µόνο στον αρχηγό. Εύα θα κληθεί µετά την πτώση. ολόκληρη την άυλη οντότητά του στο σώµα. ποιήσωµεν άνθρωπον. 22. ανώτερος και από τους αγγέλους. Γι’ αυτό οδήγησε σε αυτόν τα ζώα για να τα ονοµάσει. επειδή το άφθαρτο σώµα δεν κοπιάζει ώστε να χρειάζεται ανάπαυση. ∆εν έπρεπε λοιπόν να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Και εκείνα τα ζώα στον θρόνο του Θεού ως άφθαρτα «ανάπαυσιν ούκ έχουσιν ηµέρας και νυκτός»... εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν πρός τον Αδάµ.και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάµ». δεν εβίβρωσκαν κατ’ ανάγκην. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει το κακό. τούτο όνοµα αυτού». Ενώ ο Αδάµ ως δηµιούργηµα. Ενώ εµείς οι φθαρτοί που έχουµε ψυχή. και µε την έγκριση Εκείνου! Στο µόνο που διέφερε από τον Ιησού Χριστό είναι ότι ο Αδάµ ήταν δηµιούργηµα.αυτόβουλη παραβίασή του. λόγω της µερικής αγνοίας µας.. ο «δεύτερος Αδάµ» που γράφει ο απόστολος Παύλος γέννηµα. ονοµατοδοτώντας έτσι τον συγκεκριµµένον άνθρωπο. Άφθαρτος µε πλήρες αυτόβουλο και εξουσία.και εκάλεσεν ο Θεός το φώς ηµέραν και το σκότος εκάλεσεν νύκτα». Και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάµ... και µόνο το κακό δεν γνώριζε. (δεν πονούσαν.και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν γήν και τα συστήµατα των υδάτων εκάλεσεν θαλάσσας. τώρα η γυναίκα έρχεται στο προσκήνιο. Τώρα όµως αυτή την εξουσία την παρέχει στον Αδάµ. στον Αδάµ ο Θεός θέλησε να παράσχει σύντροφο. αλλά ως τέλειο Ον το παραβλέπει και το αγνοεί παντελώς. Γένεσις. και το µικρότερο παράπτωµα είναι βαρύτατο. κάτι που µέχρι τώρα µόνον ο Θεός έκανε: «. κάτι λιγότερο από το όλο πνεύµα µας. δείχνοντας έτσι ότι εκείνος πλέον είναι ο αρχηγός επί της Γης.99 3. Αν και όλοι οι άφθαρτοι άνθρωποι έχουν αυτές τις ιδιότητες. εάν είχε την γνώση του κακού ενδεχοµένως και να το έπραττε. ενώ ο Χριστός. Οι άφθαρτοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα και βαθύτερα το οτιδήποτε από τους θνητούς. διότι φαίνεται ο Θεός τιµά την ιεραρχία και την τάξη. και ύπνωσεν. «. και δεν εκοιµώντο. δεν αναπαρήγοντο.». δεν είχαν την επώδυνη πλευρά των αισθήσεων. ως κάτι λιγότερο από Εκείνον. και πάν ό εάν εκάλεσεν αυτό Αδάµ ψυχήν ζώσαν. τί καλέσει αυτά. «. Ως άφθαρτος ο Αδάµ είχε πνεύµα. έστω και για κάτι ασήµαντο επισύρει σε αυτόν βαρύτατη αµαρτία. Ότι πει δηλαδή ο Αδάµ! Όλα δικά του! Ο Αδάµ έγινε κατά χάριν θεός επί της Γης. ∆ιότι στον άφθαρτο που η συνείδηση είναι βαθύτατη. δεν αρρώσταιναν. συνεπώς είχε όλη τη γνώση του Θεού εκτός από το κακό. «. «. ενώ τηλεµεταφέροντο όποτε και όπου ήθελαν..». Τα ίδια ισχύουν και για τους αγγέλους. Και ω κ ο δ ό µ η σ ε ν Κύριος ο Θεός την πλευράν ήν έλαβεν από του Αδάµ.. Μετά την «πλάση» .

Χωρίς οστά και γενικά ερειστικό σύστηµα. και όχι «καθώς εστί». που έπρεπε να γίνει εν αγνοία του.. αλλά η άφθαρτη γυναίκα.Και ωκοδόµησεν ο Θεός την πλευράν εις γυναίκαν. µεταξύ πίστεως και απιστίας. Η γυναίκα δεν θα είναι ούτε ανώτερη. και όταν η Γραφή αναφέρει αυτή τη λέξη. «. Λέγει ο Ιησούς στον Θωµά: «. Το άφθαρτο σώµα του Αδάµ όµως έχει οστά και σάρκα από ύλη άφθαρτη. πάντοτε εννοεί τους µη βαπτισµένους. Κάτι του έκανε ο Θεός. υποκρύπτει ότι το πρότυπο της γυναίκας υπήρχε στους έξω του παραδείσου φθαρτούς. Έτσι τουλάχιστον θα συνέβαινε σε εµάς τους φθαρτούς. ∆ιότι άπιστος είναι εκείνος που δεν πιστεύει καθόλου.. Ήταν δ ύ σ π ι σ τ ο ς.100 Οι άφθαρτοι λοιπόν δεν κοιµούνται. ενώ η πλευρά να µεταφέρθηκε στο ναό του Θεού. Κατά συνέπειαν αποτελούσε την φυσική κόρη του! Όµως εδώ µιλάµε για αφθάρτους. δεν ξέρουµε τι. γι’ αυτό ο Ιησούς του λέει «µη γίνου ά-πιστος. η φύση τους και οι κανόνες άλλαξαν. Όχι λοιπόν ο άπιστος. µετακίνηση. Η γυναίκα που προέκυψε ήταν άφθαρτη εξ αρχής. Γι’ αυτό ο Θεός επέβαλεν έκστασιν επί τον Αδάµ.Αδάµ. Επ’ ευκαιρίας. Γι’ αυτό εδώ γράφει «έκσταση και ύπνωσεν»..». Ποτέ τον κακό ή τον πληµµελή χριστιανό.παρεκτόπιση . πράγµα που µας δίνει το δικαίωµα να σκεφθούµε ότι αυτό επέτρεψε να θεωρήσουν. ούτε κατώτερη αυτού του ανδρός. «ίσταµαι εκτός» σηµαίνει µετατόπιση. Έτσι η φράση «ωκοδόµησεν ο Θεός εις γυναίκα». Γιατί να µην έγινε εκεί και η «πλάση» της γυναίκας. Συνεπώς το σώµα που οικοδοµήθηκε είχε την ίδια σύσταση. εντούτοις µετά την πτώση που έγιναν θνητοί. και η Εύα έγινε σύζυγος. ώστε να ληφθεί η πλευρά που αναπληρώθηκε . η γυναίκα δεν προήλθε από «χούν της γής». Για να δείξει ότι η γυναίκα αυτή προέρχεται από το µέσον του ανδρός και όχι από το κεφάλι ή τα πόδια.. .... αλλά θα µετατρέπετο λόγω ελαστικότητος σε σφαιροειδή µάζα.Ψηλαφήσατέ µε και ίδετε ότι πνεύµα σάρκα και οστέα ουκ έχει.. άρα την «γέννησε» ο Αδάµ. Ενώ το έλλειµα από την λήψη της πλευράς του Αδάµ το έκλεισε µε αναπλήρωση σάρκας. Το είπε άλλωστε αυτό και ο Χριστός που εµφανίστηκε µετά την ανάστασή Του στους µαθητές: «. Ο Θωµάς εδώ βρίσκεται στο «µέσον».. ειδωλολάτρες και αθέους. αφού προήλθε από το σώµα του Αδάµ. Ίσως όµως αυτή η «έκσταση» του Αδάµ να σηµαίνει µετατόπιση . αλλά πιστός». Επιβλήθηκε διότι ο Αδάµ ως άφθαρτος δεν κοιµόταν.Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείρας µου. και ύπνωσεν. Οι άφθαρτοι έχουν άλλες σχέσεις µεταξύ τους και δεν ισχύουν σε αυτούς οι κανόνες και οι νόµοι των θνητών. και εκεί να «οικοδοµήθηκε» σε γυναίκα. Γιατί ο Θεός έλαβε πλευρά. ούτε εποίησε. αλλά κατ’ ευθείαν από άφθαρτη ύλη. όπως έγινε και η «πλάση του ανθρώπου» . και φέρε την χείραν σου και βάλε εις την π λ ε υ ρ ά ν µου. «χούς εκ της γης» και έγινε άφθαρτος. αλλά άφησε τον Αδάµ να την καλέσει «γυνή». καθώς υµείς θεωρείτε έχοντα». Περίεργο ρήµα για δηµιουργία ανθρώπου! Αυτή την άφθαρτη γυναίκα. Άρα δεν ήταν άπιστος. µετάθεση. Πάντως αυτή η «οικοδόµηση» σίγουρα έγινε στην Νέα Ιερουσαλήµ. ο Θωµάς δεν είναι άπιστος όπως όλοι λένε εσφαλµένα. Ενώ ο Αδάµ κάποτε διετέλεσε φθαρτός.. την πλευρά που αφαίρεσε την «οικοδόµησε εις γυναίκα». Μία άλλη πληροφορία που προκύπτει εδώ είναι ότι το άφθαρτο σώµα φέρει οστά και σάρκα. τους µη χριστιανούς. Το µέσον δείχνει την ισότητα. να αντιληφθούν δια των αισθήσεων. και όχι ύπνωση.παράκαµψη της συνειδήσεώς του χωρίς σωµατική µετακίνηση. Η λέξη «έκσταση». Η τέλεια άσπιλος και αµόλυντος «παρθένος»! Ύστερα αυτή η γυναίκα. τους αλλοθρήσκους. Αν και ήταν «κόρη» του. ο άνθρωπος δεν θα µπορούσε να διατηρήσει το σχήµα του. Αυτό δηλαδή που δηµιουργήθηκε εδώ δεν ήταν η γυναίκα. Η έκσταση επιβλήθηκε και ο Αδάµ ύπνωσεν. ούτε έπλασε. όπου στη συνέχεια ο Θεός έθεσε επί της Γης στον παράδεισο. και ίσως γι’ αυτό λέγει «καθώς υµείς θ ε ω ρ ε ί τ ε έχοντα». Ένα άλλο λιγότερο εµφανές είναι το ότι ο Θεός δεν ονοµατοδοτεί την γυναίκα όπως έκανε µε τον Αδάµ.. του αφθάρτου Αδάµ. Ως άφθαρτοι όµως ήταν ίσοι. αλλά πιστός». Η κατωτερότητα προέκυψε µετά την παράβαση και την απώλεια της αφθαρσίας τους. αλλά οικοδόµησε.αντικαταστάθηκε µε σάρκα.. και µή γίνου άπιστος. και ο Αδάµ «εξετοπίσθη». Άλλωστε εκεί έγιναν και οι γίγαντες όπως είδαµε στον Βαρούχ. Βέβαια το άφθαρτο σώµα του Χριστού είναι ανώτερο από των αφθάρτων ανθρώπων και αγγέλων. ούτε όµως και πιστός. Ίσως να πρόκειται και για πραγµατική µεταφορά του στην Νέα Ιερουσαλήµ. Φυσικά αυτή αποτελείτο από ύλη άφθαρτη. αλλά ο δύσπιστος Θωµάς.

ένα κύτταρο από την σάρκα του Αδάµ και να το κλωνοποιήσει.. Πώς ήταν και σάρξ εκ της σαρκός του. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα. αφού θα µπορούσε να λάβει ένα µικρότερο µέρος.. Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα αυτού και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. σίγουρα εντός του παραδείσου. να λάβει την πλευρά και να κλείσει το «έλλειµµα». άρα κάπου αλλού την έπλασε. ..7. «. Εποµένως δεν θα χρειαζόταν να την οδηγήσει ο Θεός σε αυτόν. θα γνώριζε τον τόπο. εδ. Είπαµε ότι ο Θεός εργάζεται πάντοτε κατ’ οικονοµίαν. άρα που είχε και την εποπτεία του. Τα φθαρτά έµβια όντα αποτελούνται από κύτταρα επειδή οι ιστοί τους πρέπει να αντικαθίστανται συνεχώς λόγω φθοράς. 2: 23. Στο εβραϊκό πρωτότυπο γράφει «ανδρίς» που σηµαίνει «εκ του ανδρός») ότι εκ του ανδρός αυτής ελήµφθη αύτη.Τούτο ν ύ ν οστούν εκ των οστέων µου και σάρξ εκ της σαρκός µου. αφού αυτή «οικοδοµήθηκε» από την πλευρά του. Φαίνεται ότι η αφθαρτοποίηση επιτελέστηκε τότε για όλους και όλα µόνον στην Νέα Ιερουσαλήµ.. από την πλευρά του Αδάµ και όχι από «χούν της γής». έχει πλέον καθαγιαστεί δια της Θείας Μεταλήψεως. από το οστούν και την σάρκα του. άρα ούτε DNA διαθέτουν.άνδρας στον κόσµο. Ύστερα ο Θεός έλαβε µόνο την πλευρά. συνεπώς είχε όλα τα σωµατικά στοιχεία εκείνου.. Πολλοί θα σκεφθούν εδώ κάποιο είδος κλωνοποιήσεως. και ούκ ησχύνοντο. αφού το σώµα τους δεν φέρει οργανικά συστήµατα και όργανα. Τέλος η γυναίκα αυτή. «. «Πατέρας» του ήταν ο Θεός. κεφ. Κατ’ αρχήν ο Αδάµ ήταν σε ύπνωση όταν έγινε αυτή η πλάση της γυναίκας.101 Γιατί όµως ο Θεός να δηµιουργήσει έτσι την άφθαρτη γυναίκα. ενώ η σάρκα της γυναίκας «οικοδοµήθηκε» και δεν ελήφθη από τον Αδάµ. (* Όχι Εύα ακόµη.. όχι στον παράδεισο. όχι στη Γη! ∆ιότι εάν την είχε πλάσει επί της Γης. Εάν το άφθαρτο σώµα διέθετε DNA ως λειτουργικό ή δοµικό στοιχείο. ως άφθαρτη είχε πνεύµα όπως και ο Αδάµ το οποίο ενεφυσήθη σε αυτήν που η Γένεση δεν αναφέρει. όµως εκείνοι θα είναι άτρωτοι από αυτά.Ου µή πέση επ’ αυτούς ο ήλιος ουδέ πάν καύµα» γράφει η Αποκάλυψη (κεφ. το άφθαρτο σώµα του Αδάµ από κάποιο φθαρτό που θά ’πρεπε να αφθαρτοποιήσει εξ ολοκλήρου.16). Ήλιος και καύµα βέβαια θα πέφτουν. 4. ενώ µητέρα δεν γνώρισε αφού ήταν αµήτωρ.000 τούτο θα συµβεί στη Γη από τον Υιό και µέσα από τη «φωνή αρχαγγέλου». που και αυτά «ήγαγεν» προς τον Αδάµ. Γιατί τώρα να αλλάξουν τα πράγµατα. Τούτο όµως δεν ευσταθεί.Χ. Τώρα ο άνθρωπος φέρει εντός του σώµατός του το Σώµα του Χριστού. έχει αναµιχθεί σαρκικά µε Εκείνον. την Θεότητα. Ήταν λοιπόν εγγύτερο το «πρόπλασµα». ο Αδάµ ήταν ο πρώτος άνθρωπος . 25. και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν. Και ήσαν οι δύο γυµνοί. Οι άφθαρτοι όµως δεν διέπονται από τους δικούς µας βιολογικούς κανόνες. Μάλλον επειδή ο άνθρωπος στην µ. εποχή έχει λάβει το χρίσµα. Εάν είχαν. Όµως οι άφθαρτοι είναι αλώβητοι από αυτές. Αύτη κληθήσεται γυνή. οστούν. Γένεση.Και ήγαγεν αυτήν πρός τον Αδάµ». Και µάλλον δεν αποτελείται από κύτταρα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι έτσι δείχνει και την απόλυτη οµοιότητά της µε τον Αδάµ. τότε γιατί ο Θεός να προβεί σε µία τέτοια διαδικασία. θα ήταν ευάλωτο και στις ακτινοβολίες. Σύµφωνα µε την κλασσική ερµηνεία της Γενέσεως. Πώς λέει εδώ ότι ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και την µητέρα αυτού. ό τε Αδάµ και η γυνή αυτού. Και είπεν ο Αδάµ: . επειδή η κλωνοποίηση γίνεται σε εµάς τους φθαρτούς που το σώµα µας αποτελείται από κύτταρα. Η αναγνώριση και οι προδιαγραφές της γυναίκας από τον Αδάµ. Πώς γνώριζε ότι αυτή ελήφθη εκ του ανδρός αυτής. Όχι κοντά του. Οι άφθαρτοι όµως δεν χρειάζονται έναν τέτοιο µηχανισµό. «Ήγαγεν». Το ίδιο άλλωστε έπραξε και µε τα «πεπλασµένα» ζώα. ο Αδάµ ως άφθαρτος που είχε αναλάβει και την φύλαξή του. Ούτε άλλες γυναίκες υποτίθεται ότι υπήρχαν. και εποµένως τώρα είναι σε θέση να δεχθεί αυτή τη δωρεά και επί Γης. 24. Ενώ τώρα που θα αφθαρτοποιηθούν οι 144.

Τούτο φαίνεται και από το ότι «ήσαν οι δύο γυµνοί. ∆εν µπορώ να γνωρίζω τον τρόπο διότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία στις Γραφές. αφού διαβάζεται κατά το µυστήριο του γάµου.102 Ποιόν «πατέρα» οφείλει να εγκαταλείψει ο άνθρωπος ένεκεν της γυναικός. Ας εξετάσουµε όµως ένα προς ένα όλα αυτά τα «περίεργα». Ο Αδάµ που υποτίθεται ότι ήταν ο πρώτος και µοναδικός άνθρωπος επί της Γης δεν γνώριζε ότι οι άνθρωποι γενούν και γίνονται δια των τέκνων «σάρκα µία» µε την γυναίκα τους. ∆ιότι Εκείνον είχε Πατέρα ο Αδάµ. 24. Μιλάει ο Αδάµ και όχι ο Θεός. (Ματθαίος κεφ. Τούτο σηµαίνει ότι «νά. αναπτύχθηκε στο οστούν µε παρόµοιο υλικό. Και πώς ο Θεός ακούγοντάς τον επιτρέπει µία τέτοια αποστασία του ανθρώπου ένεκεν της γυναικός και δεν επεµβαίνει να τον διορθώσει. και γι’ αυτό ο Αδάµ λέγει «σάρξ εκ της σαρκός µου». . Άρα το παιδί είναι εξ ίσου «σάρκα» και των δύο. Η µητέρα που κυοφορεί λέµε ότι δίνει την σάρκα της στο νεογνό. άγγελοι και άνθρωποι δεν γνωρίζουν το µέλλον. Εποµένως το ότι η γυναίκα ήταν για τον Αδάµ κόρη. εννοώντας ίσως την οµοιότητα της σάρκας της µε τη δική του. και γι’ αυτό όταν εκείνος την είδε είπε «τούτο ν ύ ν οστούν εκ των οστέων µου. γιατί αφήνει ο Θεός να µιλήσει ο Αδάµ για κάτι που ως κοιµώµενος δεν είδε. Άλλωστε ως άφθαρτοι δεν είχαν και γενετικές σχέσεις.σάρκας µε εµάς. Και το εδάφιο αυτό είναι σηµαντικό. οι άγγελοι θα γνώριζαν και την σηµαντικότατη ηµέρα της ∆ευτέρας Παρουσίας. «Οικοδοµήθηκε». Τον Θεό. Αυτό εναπόκειται στον Θεό και µόνο. ∆ιότι εάν υποθέσουµε ότι ο Αδάµ διέθετε προφητικές ικανότητες.36 & Μάρκος κεφ. αλλά δείχνει να συµφωνεί µαζί του. αυτό δεν έχει καµία σχέση µε την έννοια της συζύγου των φθαρτών. Η γυναίκα αυτή ήταν α µ ή τ ω ρ όπως και ο Αδάµ. κάτι δηλαδή της ιδίας συστάσεως µε αυτόν.32).. Πολλά περίεργα προκύπτουν εάν πράγµατι ο Αδάµ ήταν ο πρώτος και µοναδικός άνθρωπος που δηµιουργήθηκε ποτέ. ενώ η σάρκα της δεν προήλθε από τον Αδάµ. Το οστούν ο Θεός το οικοδόµησε σε γυναίκα.13. αφού το έµβρυο αποτελεί ένα ξεχωριστό σώµα. και δεν τα λέει αυτά ο ίδιος ο Θεός.. τώρα έγινε εκείνο που µου είχε προαναγγελθεί». Η γυναίκα λοιπόν που «γεννήθηκε» από το άφθαρτο σώµα του Αδάµ ήταν όντως οστούν και σάρκα του. αφού ο Αδάµ λέει ότι «εκ του ανδρός αυτής ελήµφθη αύτη». και ούκ ησχύνοντο». Φαίνεται πως ο Θεός του είχε προαναγγείλει ότι κάποια στιγµή θα πλάσει από αυτόν την γυναίκα. Την ορίζει δηλαδή και ως σύζυγο! Όλα µαζί: Κόρη. εδ. ∆ιότι εάν οι άφθαρτοι γνώριζαν εκ φύσεως τα µέλλοντα. µετέχει επί ίσοις όροις στην σάρκα του παιδιού. διότι ούτε και η µάνα δίνει την σάρκα της. Και όπως εµείς οι θνητοί γεννάµε παιδιά της ίδιας ύλης . Τέλος. Είναι λοιπόν σάρκα του. Αναφέρεται µάλλον την άφθαρτη σύστασή της. εδ. Άρα ήσαν και «αδελφοί». ως άφθαρτος θα γνώριζε τις τραγικές συνέπειες της παρακοής και δεν θα έκανε το µοιραίο λάθος.. άσχετα εάν αυτή δεν ελήφθη κυριολεκτικά από το σώµα του. Μόνο της µητέρας είναι επειδή επιπλέον το κυοφόρησε. Ότι είπε. Σίγουρα όµως η σάρκα αυτή ήταν άφθαρτη. αλλά επειδή ήξερε από πριν αυτή την έκβαση των πραγµάτων. Αυτό που η µάνα παρέχει είναι το ωάριο και όχι την σάρκα της. «Και είπεν ο Αδάµ: . Στην πραγµατικότητα όµως όλα αυτά είναι λάθος. έτσι και ο άφθαρτος Αδάµ «γέννησε» µε την παρέµβαση του Κυρίου την γυναίκα. Τούτο όµως ο Θεός το έχει αποκλείσει κατηγορηµατικά: «Περί δέ της ηµέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν. το είπε σαν επικύρωση ενός προτέρου λόγου του Θεού που δεν αναφέρεται στη Γένεση. Με αυτή τη λογική και ο πατέρας που παρέχει το σπέρµα του.Τούτο ν ύ ν οστούν εκ των οστέων µου και σάρξ εκ της σαρκός µου». όχι επειδή αυτός είχε προφητικές ικανότητες. ∆ηλαδή. το παιδί δεν είναι «οστούν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σαρκός» του πατέρα του. Και οι δύο τους ήσαν αµήτορες µε έναν κοινό «πατέρα». τον Θεό. Πώς προέκυψε η σάρκα. Ο Αδάµ.. ∆εν αποκόπτεται κάποιο µέρος της σάρκας της.». αφού δεν υπήρξε µητέρα. και τούτο φαίνεται από την λέξη «νύν» που σηµαίνει τώρα. Τελικά η σχέση τους ήταν πολυδιάστατη. ενώ ο πατέρας όχι. αδελφή και σύζυγο! Μα είπαµε ότι πρόκειται για αφθάρτους που δεν εντάσσονται στους δικούς µας κανόνες. ει µή ο Πατήρ µου µόνος». αλλά φιλοξενεί και θρέφει το έµβρυο. ουδέ οι άγγελοι των ουρανών. ό τε Αδάµ και η γυνή αυτού. αδελφή και «σύζυγος». Μα κι εµείς λέµε το ίδιο για τα παιδιά µας. άσχετα εάν αυτό δεν φαίνεται για τον πατέρα. και γενικά οι άφθαρτοι. Άρα ο Αδάµ δεν προφήτευε.

(Κορινθίους α΄ επιστολή. θα συνέβαινε από τότε µε τον Αδάµ και την γυναίκα του.15. ∆ιότι αυτή η σαρκική ένωση γίνεται µόνο µε την τεκνογονία. µε την παρακοή και την πτώση ανεστάλη.. θέτοντας τις π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς τους! Εάν δεν έχουν τα πράγµατα έτσι. και έσονται οι δύο εις σάρκα µίαν». Προσέξτε που ο Θεός κατονοµάζει αυτό που επρόκειτο να πλάσει: «Και ωκοδόµησεν Κύριος ο Θεός την πλευράν. εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν πρός τον Αδάµ». Όπως θα δούµε..103 «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα αυτού». Τούτο άλλωστε διαβάζεται και στο µυστήριο του γάµου.. κεφ. Κι ενώ το Θείο σχέδιο ήταν να ξεκινήσει από τότε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. όπως θα «γεννήσουν» και οι 144. Μόνο το παιδί αποτελεί την πλήρη σαρκική ένωση του ζεύγους. Πού ήξερε την µητρότητα... αφού είχε διατελέσει θνητός πριν αφθαρτοποιηθεί. ίδιο δηλαδή «όνοµα» . και γι’ αυτό ο Θεός έστειλε αργότερα τον Ιησού Χριστό να σώσει τον κόσµο εκ του ασφαλούς. κανονικά δεν θα έπρεπε να υπήρχε άλλος άνθρωπος. Οι άφθαρτοι θα «γεννούσαν» θνητούς που θα έµπαιναν έτσι στον κύκλο της σωτηρίας.45). Όλα αυτά δείχνουν πέραν πάσης αµφιβολίας ότι ο Αδάµ γνώριζε πως κάποια στιγµή ο Θεός θα του δηµιουργούσε την άφθαρτη γυναίκα . Μήπως λοιπόν επρόκειτο να γεννούσαν ως άφθαρτοι µε παρόµοιο τρόπο. τον Θεό προκειµένου να προσκολληθεί στη γυναίκα του! Και για ποιά «µητέρα» κάνει λόγο αφού ήταν αµήτωρ. Τούτο όµως το σχέδιο εξετράπη από την πτώση των πρωτοπλάστων. εδ.σύζυγο. ενώ στο 2ο πλάθει «άνθρωπο» = άνδρα και γυναίκα. Όλα αυτά ευσταθούν µόνο εάν δεχθούµε ότι ο Αδάµ εδώ θέτει τις προδιαγραφές για τους µέλλοντες θνητούς που θα γεννηθούν από αυτούς τους δύο πρωτοπλάστους.. Άρα γνώριζε από πριν τι και πώς θα πλασθεί. αφού ήταν σε έκσταση. ο µικρότερος ισχυρόν έθνος. Ο άνδρας όταν συζεύγνυται οφείλει να εγκαταλείπει τον πατέρα του και την µητέρα του προκειµένου να δηµιουργήσει την οικογένειά του. Εάν επροκειτο για διπλή διήγηση θα έπρεπε στα δύο κεφάλαια να αποδίδονται οι ίδιοι όροι: Άρα άλλο ήταν εκείνο το «άρσεν» και «θήλυ» και άλλο α υ τ ό ς ο «άνθρωπος» και α υ τ ή η «γυνή». όχι όµως µε τον γνωστό τρόπο των θνητών. 60: 22. Προσέξτε πάλι εκείνο που λέει ο Αδάµ: «Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την µητέρα αυτού». άρα και γυναίκες υπήρχαν ανέκαθεν εκτός του παραδείσου. αφού είπαµε ότι δεν είχε προφητικές ικανότητες. Ούτε πάλι επρόκειτο υποτίθεται να γεννήσουν τέκνα ως άφθαρτοι. Και φυσικά ο Αδάµ γνώριζε πολύ καλά τι εστί γυναίκα. Ο ελάχιστος θα γίνη φυλή. Ποιός άλλος άνθρωπος αφού οι άφθαρτοι δεν αναπαράγονται. και µε αυτή θα γεννούσαν απογόνους. στη χώρα Ναϊδ και την παντρεύτηκε. Εγώ ο Κύριος θα επιταχύνω τούτο εις τον κατάλληλον καιρόν. Άρα εδώ µιλάει για άλλους µεταγενεστέρους του. ∆ιότι εάν µιλούσε για τον εαυτό του θα έλεγε «. τότε οφείλουµε να δεχθούµε ότι ο αµήτωρ Αδάµ όφειλε να εγκαταλείψει τον «πατέρα» του. Ιδού λοιπόν η προδιαγραφή αυτή που ισχύει για όλους εµάς τους µεταγενεστέρους του. Η λέξη «άνθρωπος» στο εδάφιο αυτό έχει την έννοια του ανδρός γενικά. Γι’ αυτό ήξερε και το όνοµα εκείνου που του προσήγαγε ο Θεός. γυναίκα βρήκε και ο Κάϊν αργότερα σε έναν άλλο τόπο ανατολικά της Εδέµ.ένεκεν τούτου καταλείψω τον πατέρα . Γιατί λοιπόν συνεχίζει και λέει «.. .. αφού εκεί στην «εξορία».. Και µόλις ο Θεός του την προσκοµίζει. Αυτή ήταν εκτός του βιολογικού δένδρου του Αδάµ. Γι’ αυτό ο Χριστός χαρακτηρίζεται από τον απόστολο ως «έσχατος Αδάµ»..000 άφθαρτοι τους θνητούς λαούς και έθνη της «χιλιετίας».προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. Μα στο 1ο κεφάλαιο ο Θεός ποιεί άρσεν + θήλυ. κεφ. Η τεκνογονία λογικά θα έπρεπε να του είναι άγνωστη όπως και ο θάνατος που είπαµε πριν. και αυτός ήταν ο λόγος που ο Αδάµ έπρεπε να τον φ υ λ ά τ τ ε ι.000 αφθάρτους που θα προκύψουν από την δική µας έσχατη γενεά. ο Αδάµ αυτοµάτως λέει «αύτη κληθήσεται γυνή». Ότι είναι να συµβεί στη χιλιετία.χαρακτηρισµός µε εκείνον του Θεού. Ησαϊας. την ∆ευτέρα Παρουσία. Άλλωστε θνητοί άνθρωποι. Μητέρα δεν γνώρισε ο Αδάµ.». Γυναίκες υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν πριν την «Εύα». αλλά όπως θα συµβεί µελλοντικά µε τους 144. Ο Αδάµ τότε βρισκόταν σε ύπνωση και τελούσε εν ασυνειδησία. την γυναίκα που είδε για πρώτη φορά στη ζωή του. Για ποιά «µητέρα» λοιπόν µιλάει εδώ.

.Χ. Εκείνο όµως που ξέρουµε είναι ότι: 1. που την ονόµασα ανάδροµο ηµερολόγιο. ενώ ο χάρτης της Γης ήταν διαφορετικός πριν τον κατακλυσµό. δεν θα έλεγαν ότι η ∆ηµιουργία έγινε Σάββατο 22 Οκτωβρίου το 4. ίσως και άλλοι. έτος κατά το οποίο η 14η Νισσάν που αντιστοιχούσε στις 7 Απριλίου του δικού µας ηµερολογίου έπεσε ηµέρα Παρασκευή.512 . Εποµένως εάν αθροίσουµε όλα αυτά τα έτη βρίσκουµε το έτος της πτώσεως και εξόδου των πρωτοπλάστων Αδάµ και Εύας από τον παράδεισο: 1647 + 1948 + 586 = 4. Και επειδή έτος 0 δεν υφίσταται αλλά από το 1 π. Άρα η σταύρωση δεν θα µπορούσε να γίνει σε άλλα ενδιάµεσα έτη..Χ. Ακούτε να λένε λόγου χάριν ότι ο Χριστός ήταν 33 ετών. Έτσι θα το καταγράφαµε εάν δεν υπήρχε το σφάλµα των 4 ετών κατά τη χρονολόγηση...Χ.. Οι χρονικές αποστάσεις που ανέφερα προκύπτουν από την µετάφραση του διωρθωµένου εβραϊκού πρωτοτύπου και ύστερα από µελέτη ολόκληρης της Π. έτος.. Η παρακοή και το εξ αυτής παράπτωµα των δύο πρωτοπλάστων.Χ. Είναι έργο επίπονο. 2. για την γυναίκα δεν αναφέρεται τίποτα περί του χρόνου της πλάσεώς της. και εποµένως µπορούµε να πούµε ότι τα γεγονότα που ακολουθούν συνέβησαν το 4.Χ. ήταν το 30 µ. Έτσι όµως αντιλαµβανόµαστε µε αρκετή ακρίβεια το πότε έγιναν αυτά. άγνωστο πόσα έτη µετά. άρα η σταύρωση έγινε το 33 µ.Χ. ενώ εάν το ζητούµενο έτος ήταν το 42 µ. Μα. ( ± 1). και έτος «0» δεν υπάρχει. άρα ο Χριστός τον ∆εκέµβριο του 1 µ. χωρίς να έχει και τόση σηµασία η ακρίβεια της χρονολογίας αυτής.508 έτη πριν τη γέννηση του Χριστού όπως γράφουν τα βιβλία της ορθοδόξου εκκλησίας.Χ. Υπήρχε και ο δακτύλιος στον ισηµερινό που σκίαζε την περιοχή εκείνη. Η γυναίκα έζησε λιγότερα αφού επλάσθη µεταγενέστερα του Αδάµ.3 ετών ακριβώς). Τόσα χρόνια δηλαδή απέχει το ένα γεγονός από το άλλο.Χ. ∆ιαθήκης. ο άγιος Κοσµάς. Αυτό έτσι πληροφοριακά. άρα ο Αδάµ επλάσθη (5. ο Χριστός θα έπρεπε να είχε γεννηθεί το 8 µε 9 µ. αλλά και η έξοδός τους από τον παράδεισο είναι γεγονότα σύγχρονα. (συγκεκριµµένα 33.Χ..Χ. Αδάµ και γυναίκας. Άρα το µόνο που µένει είναι το έτος 30.331 έτη. όπως ο Asher.Χ. Επειδή όµως ο Χριστός γεννήθηκε το 5 π. Η πτώση και έξοδος από τον παράδεισο έγινε 1647 έτη από την έναρξη του κατακλυσµού. εάν είχαµε όλα τα ηµερολόγια όλων των ετών από το 10 π. τούτο συµπεριλαµβάνεται σε αυτό.512 π. Εδώ δεν υπεισέρχεται το σφάλµα των 4 ετών επειδή όταν λέµε 586 π. το Πασχάλιο. εφόσον ο Χριστός δεν γεννήθηκε το 1.Χ. χρονοβόρο. Μη ξεχνάµε ότι τότε η µετάπτωση της Γης βρισκόταν σε φάση που ο άξονας της σχηµάτιζε πολύ µικρή γωνία µε το ηλιακό επίπεδο.Χ.181 π. Η άλωση της Ιερουσαλήµ από τον Ναβουχοδονόσορα έγινε 1948 έτη µετά κατακλυσµόν.508 + 4 =) το 5. Πώς λοιπόν λένε ότι η σταύρωση έγινε το 33 µ. Η σταύρωση έγινε σ ί γ ο υ ρ α στις 7 Απριλίου του 30 µ. επειδή πολλοί σήµερα παριστάνουν τους ερευνητές ενώ δεν γνωρίζουν απλή αριθµητική.181 π.181 = 1. αλλά το 5 π. το 30 µ. Άρα όλα τα άλλα έτη οφείλουµε να τα απορρίψουµε.Χ. Όλα έγιναν την ίδια ηµέρα.4. Οι εποχές λοιπόν τότε ήσαν πιο οµαλές. Η άλωση αυτή ιστορικά έγινε το έτος 586 π. Ας µετρήσουν λοιπόν λίγο καλύτερα και τα ξαναλέµε. θα βλέπατε ότι τα έτη αυτά ήσαν µόνο το 24 µ. άρα γεννήθηκε 4 ολόκληρα έτη πριν το έτος 1 µ.104 Η ΠΤΩΣΗ Ο Αδάµ επλάσθη και ετέθη στον παράδεισο 5. αληθεύουν αφού ο Χριστός το 24 µ. µέχρι σήµερα και βλέπαµε σε ποιά έτη η 7η Απριλίου έπεφτε Παρασκευή όπως ορίζουν τα Ευαγγέλια. Έτσι λοιπόν ο Αδάµ τουλάχιστον έζησε άφθαρτος στον παράδεισο 5.004 π.Χ.Χ. Αν και ο Αδάµ λοιπόν επλάσθη το 5. Σύµφωνα µε προηγούµενη µελέτη µου στο θέµα αυτό.Χ.Χ. 3. Ούτε όµως το 24 και το 42 µ.Χ. ήταν 27 και όχι 33 ετών. περνάµε στό 1 µ. Πάντως εάν έκαναν αυτή την εργασία σωστά οι ∆υτικοί.Χ.Χ.Χ. και το 42 µ.Χ ήταν ήδη 4 ετών! Τότε όµως 33 ετών. περίπου 10ο. ότι πιο κουτό δηλαδή µπορεί να πει κανείς. ενώ τα επόµενα δεν µας ενδιαφέρουν.Χ.512 π.Χ. και δεν γίνεται να παρουσιαστεί εδώ αναλυτικά.

µηδέ ά ψ η σ θ ε αυτού (ούτε να το αγγίξετε καν). Ο Θεός που µέχρι τώρα «µιλούσε» στον Αδάµ. αλλά ο ένας µεταδίδει την παράσταση κατευθείαν στην συνείδηση του άλλου. Είναι κάτι παρόµοιο µε την αναλογική και την ψηφιακή τεχνολογία. αν και αυτή τελικά «οικοδοµήθηκε» και δεν ποιήθηκε.. ίνα µή αποθάνητε.. Άλλα παράξενα εδώ.. ήταν µυαλωµένος. Τί είδους ζώο είναι αυτό. Οι άφθαρτοι και ο Αδάµ έλαβαν το µήνυµα κατευθείαν στην συνείδησή τους άνευ φυσικού ήχου. Το ένα στέλνει το σήµα του στο άλλο σε επίπεδο data χωρίς να µετατρέπεται σε αναλογικό. 3: Ο δέ όφις ήν φρονιµώτατος πάντων των θ η ρ ί ω ν των επί της γής.. Το θηρίο αυτό έχει υποστεί δαιµονοκαταληψία.. ού φάγεσθε απ’ αυτού.105 5.. ή και µεγαλύτερος. Εποµένως όταν το κείµενο γράφει τη λέξη «όφις». (εδώ µόνο ψεύδεται).. δεν πρόκειται για κάποιο φιδάκι. 3. Και είπεν ο όφις τη γυναικί: . µη φαντάζεσθε ότι ακουγόταν γύρω καµία φωνή. είπεν ο Θεός. Ο όφις αυτός ήταν κάτι σαν το ανακόντα. Αυτό όµως εδώ είναι θηρίο και όχι ερπετό! ∆εν έρπεται. 4. 2. διανοιχθήσονται υµών οι οφθαλµοί. Και είπεν ο όφις τη γυναικί: . Και είπεν η γυνή τω όφει: . φίδι. Εδώ λοιπόν ο διάβολος που είναι άσαρκο πνεύµα έχει καταλάβει το ζώο. ∆εν εκπλήσσεται όµως. «Ήν φρονιµώτατος»: ∆ηλαδή είχε φρόνηση. Εδώ δεν µιλάει το ζώο αλλά ο διάβολος που το έχει κυριεύσει. κεφ. σαν ενδοσυνενόηση. έχουµε την αίσθηση του λόγου και της εικόνας. ών εποίησεν (* όχι έπλασεν) Κύριος ο Θεός. Όχι.Τί ότι είπεν ο Θεός «Ου µή φάγητε από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω». Παράξενο. αυτά επικοινωνούν καλύτερα µεταξύ τους ψηφιακά και όχι αναλογικά. Ο πειρασµός. και έσεσθε ως θεοί γιγνώσκοντες καλόν και πονηρόν. η λέξη αυτή προέρχεται από την αρχαία λέξη «όφις» και σηµαίνει τον µικρόν όφι: Όφις. Και εµείς που είµαστε φθαρτοί βιώνουµε τέτοιου είδους «οµιλίες και εικόνες» κατευθείαν στην συνείδησή µας στα όνειρα. χρησιµοποιώντας το για να επικοινωνήσει τηλεπαθητικά µε την άφθαρτη γυναίκα. Γένεσις. αφού ως πνεύµα ο Θεός δύναται να συνδεθεί άµεσα µε το πνεύµα των αφθάρτων σαν ένα ενδοδίκτυο. Οι άφθαρτοι δεν χρειάζεται να µιλούν δια του στόµατος για να συνενοούνται. επειδή είναι άφθαρτη και µπορούσε να επικοινωνεί έτσι και µε άλλα τέτοια άφθαρτα ζώα. αλλά για ένα πολύ µεγάλο ζώο. αφού οι όφεις ανήκουν στην οµοταξία των ερπετών. αλλά µάλλον περπατάει και . «Ήν φρονιµώτατος πάντων των θηρίων των επί της γης τα οποία ο Θεός εποίησεν»: Εδώ η λέξη «εποίησεν» περιπλέκει τα πράγµατα. και δεν µιλάει µε έναρθρο λόγο ανοιγοκλείνοντας το στόµα του. αλλά επικοινωνεί µάλλον τ η λ ε π α θ η τ ι κ ά µε την άφθαρτη γυναίκα.». από δέ καρπού του ξύλου ό εστίν εν µέσω του παραδείσου. Σε εκείνη την εποχή ανάγεται και εκείνο το αρχαιοελληνικό κείµενο που γράφει «ότε τα ζώα είχον φωνήν»… . ο πλέον συνετός όλων των θηρίων της γης! Μα πότε τα ζώα είχαν φρόνηση. η λέξη αυτή δεν αντιφαίνεται των προηγουµένων.µιλάει! Σίγουρα λοιπόν δεν πρόκειται για κάποιο γνωστό φίδι. 5. «Όφις»: Κατ’ αρχήν όταν λέµε στη νεοελληνική γλώσσα «φίδι». και µάλιστα το πιό φρόνιµο και έξυπνο.Ού θανάτω αποθανείσθε. που όταν έχουµε δύο ψηφιακά συστήµατα. Εκείνη βέβαια δεν παραξενεύεται που της «µιλάει» ένας όφις.Από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγόµεθα. 1. και εµείς αποκωδικοποιώντας την. συνετός. Μιλάνε τα ζώα. Το ίδιο συµβαίνει κι εδώ. Όµως επειδή άφθαρτα ζώα ουδέποτε άλλοτε υπήρξαν. ∆ιαφορετικά θα έπρεπε εδώ να εκπλαγεί και να φύγει βλέποντας ένα τέτοιο τερατώδες γεγονός. Και οι άγγελοι δεν συνοµιλούν όταν επικοινωνούν µεταξύ τους. από εκείνα που «έπλασε έτι ο Θεός εκ της γης» που δεν ανήκει στην κατηγορία των ε ρ π ε τ ώ ν. Στο όνειρο και στο όραµα ο Θεός ως πνεύµα ή ο άγγελος ως πνευµατικό ον δύναται να εµφυτεύσει στον εγκέφαλό µας την παράσταση που θέλει. Άλλωστε και για τη γυναίκα ο Θεός είπε «ποιήσωµεν αυτώ βοηθόν. (εδώ λέει αλήθεια).. Είναι ένα µεταπλασµένο ζώο. οφίδιον. Ήδει γάρ (=διότι γνωρίζει) ο Θεός ότι εν ή άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού.

Ποιός θα προτιµούσε τότε τον αναλογικό τρόπο µεταδόσεως των παραστάσεων. Ο όφις δεν «έστησε κάποιο αφτί» για να ακούσει την εντολή. Τα µηχανήµατα αυτά επικοινωνούν πολύ καλύτερα και πιστότερα µεταξύ τους από το να επικοινωνούσαν δια βοής. Οι θνητοί όταν καταλαµβάνονται από τον διάβολο παύουν να είναι εκείνοι. Έτσι καθιστάµεθα «ποµποδέκτες» που διαδικτυονόµαστε µεταξύ µας ως κοινωνία. ∆ιότι η γυναίκα αυτή. Προς τούτο ως θνητοί χρησιµοποιούµε τα αισθητήρια (οφθαλµοί.. γεύση. όλα αυτά που συγκροτούν µία παράσταση. εικόνα. Οι ποµποί στέλνουν το σήµα τους στα ραδιόφωνα χωρις να ακούγεται κάποιος ήχος στον αέρα.2). Γνωρίζει την εντολή που έδωσε ο Θεός στον Αδάµ πριν πλάσει την γυναίκα. Επρόκειτο πράγµατι για απάτη του αισχίστου βαθµού. και αυτό θα γινόταν ακαριαία και χωρίς απώλειες. ενώ ταυτόχρονα µπορούµε να λαµβάνουµε τα «σήµατα» των άλλων. Γι’ αυτό αργότερα είπε στην απολογία της «ο όφις µε εξηπάτησε». το πνεύµα µε το οποίο «συνοµίλησε» η αθώα εκείνη γυναίκα. Και είπεν ο όφις τη γυναικί: . διότι αν µπορούσε να εισέλθει σε αυτήν θα το έκανε. εκτός από τον Θεό. Μπορεί να µετασχηµατίζεται στα δικά µας αισθητήρια ως άγγελος φωτός που γράφει ο απόστολος Παύλος.. ο όφις.Τί ότι είπεν ο Θεός «Ου µή φάγητε από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω». Απλά. Πώς λοιπόν ο «όφις» γνώριζε την ακριβή διατύπωση της εντολής. Όµως ο Θεός είναι Πνεύµα ευγενές. ενώ ο διάβολος θρασύ. έστω και αν ακόµη είναι άφθαρτος! . εδώ πρόκειται για τον διάβολο. είναι το σύνολο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας του όντος που το συνέχει ο κατοπτεύων Θεός. Είναι κάτι σαν το προσωπικό σήµα του «σταθµού» της οντότητός µας. ενώ του διαβόλου δαιµονοκαταληψία. Γι’ αυτό η γυναίκα δεν παραξενεύτηκε που της «µίλησε» ένα ζώο. και τον εγκέφαλό τους τον χειρίζεται πλήρως ο διάβολος. αφού δεν είχε αγγίξει το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ενώ για να εξωτερικεύσουµε το προϊόν του νου µας χρησιµοποιούµε τα όργανά µας (στόµα και κινήσεις . Όµως δεν είναι να πιάνει κουβέντα κανείς µε δαύτον. Το άφθαρτο σώµα δεν δύναται να το καταλάβει. «Το συζητάει» το πράγµα. Η εντολή του Θεού εδόθη µε τον µηχανισµό που είπαµε πριν.πράξεις). ∆εν θα χρειαζόταν να αρθρώνουµε λόγο ώστε οι σκέψεις µας να µεταφραστούν σε γλώσσα . αυτή η δοσοληψία των ιδεών και παραστάσεων.ήχο ο οποίος να φθάνει στα ώτα του άλλου και να µετατρέπεται και πάλι σε ιδέα. Θεώρησε ίσως ότι επικοινωνούσε µε το πνεύµα ενός φρονίµου ζώου. ένα σώµα. µε παρασάσεις. τον όφιν τον αρχαίον. ός εστί ∆ιάβολος και Σατανάς ο πλανών την οικουµένην. ο οποίος είπαµε ότι αντιποιείται τα πάντα. Έτσι επικοινωνούν τα πνεύµατα µεταξύ τους. για να συλλαµβάνουµε τους οµοίους µας.» (εδ. Η επίταξη του αφθάρτου είναι µία ευγενής συγκατοίκηση µε το Θείον. ούτε αυτήκοος της εντολής ήταν. της άφθαρτης γυναίκας και του αφθάρτου θηρίου όφεως µάλλον γινόταν έτσι. ∆εν χρειάζεται να µιλούν δια στόµατος. Εάν όµως είµασταν άφθαρτοι και διαθέταµε πνεύµα αντί ψυχής. που και αυτήν δεν δύναται να αντιποιηθεί. Φανταστείτε τώρα ένα δίκτυο ποµποδεκτών.106 Η επικοινωνία µεταξύ πνευµάτων γίνεται όπως αυτή των ποµπών και δεκτών. Ένα πνεύµα ασεβές που για να εκφρασθεί στον κόσµο απαιτεί κάποιο υλικό υπόστρωµα. γλώσσα). Εδώ φαίνεται καθαρά ότι αυτός ο «όφις» γνωρίζει πολύ περισσότερα από όσα θά ’πρεπε.πληροφορία . Και όµως εκείνο το είχε εκτοπίσει ο ∆ιάβολος. ούτε ο Θεός επέτρεψε νοµίζω να διαρρεύσει το γεγονός στον όφι. Είπαµε ότι το πνεύµα είναι εκείνο το «ακτινικό σώµα». η οντότητα. καταργουµένων έτσι και των γλωσσών. Ο ∆ιάβολος επιτάσσει όποιον µπορεί και είναι του «χεριού του». ένα θηρίο. όσφρηση και αφή. ρίνα. όπως και ο Θεός επιτάσσει τους αφθάρτους. Γι’ αυτό και δεν αναγνώρισε το πονηρό πνεύµα. και γι’ αυτό συνοµιλεί µε την άφθαρτη γυναίκα.παράσταση στον άλλον. Έτσι µοιραία η αθωότατη και άσπιλη γυναίκα απατήθηκε. αλλά δεν καταλαµβάνει το αγγελικό σώµα. ώτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο «όφις». ούτε και το κακό εγνώριζε. Θα µεταδίδαµε κατευθείαν την ιδέα . Ήχος. ασεβές. µία χωροχρονική εικόνα θα µεταδίδετο στον άλλον αυτοστιγµής και άνευ κόπου. αυτή η διακίνηση των πληροφοριών θα ήταν αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη µε τηλεπάθεια. τον «όφι τον αρχαίο» που γράφει η Αποκάλυψη στο 20ο κεφάλαιο: «Και εκράτησεν (ο άγγελος) τον δράκοντα. Η Παναγία ακόµη δεν είχε υπάρξει. δέρµα. Συνεπώς η επικοινωνία µεταξύ αυτών των πνευµατοφόρων όντων. Το άφθαρτο σώµα ανθρώπων και αγγέλων του είναι απλησίαστο επειδή εκείνο κατέχεται και φρουρείται από πνεύµα.

Εδώ όµως εισήλθε σε ένα άφθαρτο ζώο. τόσο περισσότερο κινδυνεύει να γκρεµιστεί.18). Τα ζώα τα χρησιµοποιεί πάντοτε σαν όργανα για να πλήξει τον άνθρωπο. συγχωρέθηκε και η υπεροψία δεν του βγήκε σε κακό. Εποµένως δεν θα απευθυνόταν στον άνθρωπο. Στον παράδεισο που διαδραµατίστηκε αυτή η σκηνή. Ο Κάιν ήθελε τον µικρότερο αδελφό του κατώτερο και τον εκµεταλλευόταν. (Πονηρός . εδ. αλλά στα δαιµόνια.11). που δεν είναι βαπτισµένος και κοινωνηµένος ο διάβολος τον καταλαµβάνει εύκολα.υπερηφάνεια) 6. Επειδή τα ζώα. Ο Σολοµώντας που ήταν ο σοφότερος κατά Θεόν. ο πρώτος σε ύψος άγγελος. ∆αιµονισµένοι υπήρξαν και στα χρόνια του Χριστού. Και µόλις ο Χριστός επέτρεψε στο ακάθαρτο πνεύµα να εισέλθει στους χοίρους. Γι’ αυτό ο Χριστός δίδαξε την ταπείνωση λέγοντας «. δεν έχουν πνεύµα της ίδιας αξίας µε εκείνο του ανθρώπου. (Υπερηφάνεια) 2. εκείνος έγινε φονιάς και τον καταράστηκε ο Θεός. ένδειξη ότι εκεί τελικά στοχεύει να ρίξει τον άνθρωπο. τόσο µεγαλύτερη συντριβή θα υποστεί. εδ.23. Φαίνεται ότι εδώ ισχύει άλλη µία υπερκόσµια αρχή µε τις ακόλουθες προεκτάσεις της: ΑΡΧΗ: Η αµαρτία και η διαβολή είναι ασθένεια της λογικής. Ο Εωσφόρος θέλησε να καταλάβει τον θρόνο του Θεού. (Υπεροψία) 4. Όλοι οι προηγούµενοι έπεσαν λόγω υπερηφανείας και υπεροψίας: 1.107 Όµως ένα φθαρτό σώµα. εκείνοι αµέσως έπεσαν από τον γκρεµό στη θάλασσα και πνίγηκαν. επειδή έχουν πνεύµα κατώτερο του ανθρώπου και δεν καθαγιάζονται. εκείνος πρόδωσε. Ο Σολοµώντας ήταν γυναικάς και αλλοφρόνησε µε την εξουσία που είχε. Ο Χριστός που εξέβαλλε την λεγεώνα. Ο Αδάµ και η γυναίκα που ήταν οι πρώτοι και καλύτεροι στην ∆ηµιουργία. Αυτά αναγνωρίζουν τον Χριστό ως Θεό και του ζητούν να τα στείλει στους χοίρους.υπερόπτης) 7. εκείνος έκανε τη σταύρωση και γκρεµίστηκε. Ο Αδάµ και η γυναίκα θέλησαν να γίνουν θεοί ως προς τη γνώση. (Υπεροψία) 5. 4. τον όφι! Γιατί. Όσο ψηλότερα βρίσκεται κάποιος. Ο Εωσφόρος. και µόνον εάν ο χριστιανός επιτρέψει δια των πράξεών του «ανοίγει θύρα εισόδου» σε εκείνον. (Μάρκος κεφ.. Σκεφθείτε: 1. δηλαδή σε ζώα που ήταν απαγορευµένα προς διατροφή των Ισραηλιτών. Έσπαγε αλυσίδες και κοβόταν στις πέτρες. την σφραγίδα του Θεού και το Σώµα Χριστού από την Θεία Μετάληψη. 6. το δέ υπεροπτικόν πνεύµα. 3. τα µόνα ζώα που υπήρχαν εκεί ήταν αυτά που ο Θεός έπλασε. (Υπερόπτης) Ευτυχώς όµως ο Πέτρος ζήτησε συγγνώµη. . της πτώσεως» (Παροιµίες κεφ. Ο Πέτρος που είπε ότι θα ακολουθεί πιστά τον Χριστό. Τελικό αποτέλεσµα δηλαδή ήταν ο θάνατος. Γιατί εκεί.16. όπως ρωτούσε τους άλλους ασθενείς αν ήθελαν να γίνουν καλά. έστω και άφθαρτα. 7. όπου το δαιµόνιο εξευτελίζει τον άνθρωπο. Όµως ο στόχος του διαβόλου δεν είναι τα ζώα αλλά ο άνθρωπος. Ο Ισραήλ ήθελε να καταλάβει δια του Χριστού τους Ρωµαίους και να γίνουν κοσµοκράτορες. Ο Κάιν ο πρωτότοκος. Κλασσική περίπτωση ο δαιµονισµένος των Γαδαρηνών. ανθρώπου ή και ζώου του είναι προσιτό.5). Μην έχοντας ο διάβολος άλλο πιο ευάλωτο ον για να εκφραστεί ώστε να έλθει σε επαφή µε την γυναίκα. τον οποίο ο διάβολος έσερνε στα µνήµατα. 2. εκείνος Τον απαρνήθηκε τρις. διότι εδώ η οντότητα του ανθρώπου είχε εκτοπιστεί πλήρως. Ο Ιούδας που ήταν ο πιο γραµµατισµένος µαθητής. Στον φρονιµώτατο όφι. Ο Ιούδας ήταν φιλοχρήµατος και κλέπτης. άµα πέσει. έκανε χρήση στο πρώτο και καλύτερο. Ο άνθρωπος που δεν διαθέτει προστασία. (Υπερηφάνεια) 3.ο δέ µείζων υµών. 5. ∆ιότι «η υπερηφάνεια προηγείται της καταστροφής. εκείνοι έπεσαν. εκείνος έπεσε και έγινε ∆ιάβολος. αφού µπορούσε να εισέλθει και σε κάποιο λιγότερο φρόνιµο ζώο. Ο δαιµονισµένος εκείνος είχε υπερφυσικές ικανότητες. Ο διάβολος εύκολα εισέρχεται στα ζώα. 6. Στους χριστιανούς όµως δυσκολεύεται πολύ γιατί εκείνοι στο σώµα τους φέρουν το Χρίσµα. έκεινος έπεσε. (Υπεροψία . Αποτέλεσµα: Όσο πιό ψηλά ίσταται κάποιος. έστε υµών διάκονος». Ο Πέτρος ήθελε να είναι ο πρώτος και καλύτερος. (Ματθαίος κεφ. Ο Ισραήλ που ήταν ο εκλεκτός λαός..000 δαίµονες από αυτόν δεν ρώτησε αν ήθελε να καθαρισθεί. κι επειδή δεν τους έγινε η χάρη Τον σταύρωσαν.

Έτσι όταν ο διάβολος της είπε «Ού θανάτω αποθανείσθε». έλαβε και την αφθαρσία. άσπιλος. Ποτέ δεν µηδενίζεται όµως. Έτσι πάντοτε θα υπάρχει διαφορά. αλλά λόγω του µη αυτηκόου της εντολής.Χ.Χ. όπως «ήδει γάρ ο Θεός ότι εν ή άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού διανοιχθήσονται υµών οι οφθαλµοί. εις τους µυχούς (=τα βαθύτερα µέρη) του λάκκου. Γι’ αυτό µόνον ο Εωσφόρος στο προηγούµενο Σύµπαν συνέλαβε την ιδέα να γίνει όµοιος µε τον Ύψιστο: Ησαϊας. Βρίσκει την γυναίκα που δεν ήταν αυτήκοη της εντολής αλλά την είχε διδαχθεί από τον Αδάµ. Θα αναβώ εις τα ύψη των νεφελών (=στο φωτεινό όριο του Σύµπαντος) θα γίνω όµοιος µε τον Ύψιστον». τόσο τείνει προς το Θείον. Αυτό λέγεται διαβολή. Είναι ίση σχεδόν µε την άφθαρτη Παναγία. Πώς έπεσες από τον ουρανόν. εις τα βάθη του βορρά. σύ ο οποίος ηρήµωσες όλα τα έθνη! (Τώρα κάνει λόγο για τον Αντίχριστο που είναι όµως το ίδιο πράγµα. η Μαρία η παρθένος και αειπάρθενος! ∆ύο άνθρωποι έχασαν την αφθαρσία. και δύο την έλαβαν στην µ. εκείνος ως αυτήκοος θα του έλεγε «. ενώ ο άλλος που δεν ήταν αυτόπτης. 14: 12. είπε και όµως ένα ψέµα.σώµα). υπεράνω των άστρων του Θεού θα υψώσω τον θρόνον µου. εύκολα αµφιβάλλει ή δυσπιστεί. και τότε το Θείον θα υπόκειτο µεταβολή. Εωσφόρε. Άλλωστε ο ∆ιάβολος το χειρίστηκε πολύ πονηρά το ζήτηµα. Όσο πιο ψηλά λοιπόν βρίσκεται ένα δηµιούργηµα που έχει αυτόβουλο και πλήρη ελευθερία.. υιέ της αυγής! («Αυγή» του προηγουµένου κόσµου). Και η γυναίκα παρασύρθηκε. Ο ∆ιάβολος προϋπήρχε του Σύµπαντος. Έτσι προέκυψε ο ∆ιάβολος και οι «άγγελοί» του.. Κάπως έτσι συνέβη κι εδώ µε τη γυναίκα.Ύπαγε πίσω µου! Εγώ άκουσα τον ίδιο τον Θεό που είπε θανάτω αποθανείσθε. 13. Ενώ εάν τούτο το έλεγε ο ∆ιάβολος µέσω του όφεως στον Αδάµ.. 14. διότι κάτι τέτοιο θα µετέτρεπε το δηµιούργηµα σε Θεό. . έστω και ελάχιστη µεταξύ Εκείνου και του τελειοτέρου δηµιουργήµατος που µπορεί να υπάρξει. µία ολοκληρωµένη πνευµατική οντότητα χωρίς τις ατέλειες µιάς ψυχής. Ο αυτόπτης που είδε µε τα µάτια του την είδηση δεν αµφιβάλλει γι’ αυτό που είδε και άκουσε. αλλά µία άφθαρτη που έχει πνεύµα. Και είναι παµπόνηρος. ενώ το 96 µ. Πώς συνετρίβης επί της γής. Ούτε και ο Αδάµ ήταν λίγος. και αυτή η διαφορά µικραίνει όσο ψηλότερα βρίσκεται το δηµιούργηµα. γι’ αυτό τώρα εµφανίζεται από το πουθενά στην άφθαρτη γυναίκα. η ίδια οντότητα). και τότε επέρχεται η «ασθένεια της λογικής». ο Ιωάννης και η Παναγία! Για σκεφθείτε το αυτό λίγο! Ήταν λοιπόν µεγάλες πνευµατικές οντότητες ο Αδάµ και η Εύα. τον µαθητήν όν ηγάπα ο Χριστός που έλαβε την Παναγία ως µητέρα του κατ’ εντολήν του Χρισρού στο σταυρό. Είπε αλήθειες.».108 Ο άνθρωπος και γενικότερα όλα τα δηµιουργήµατα είναι εξ ορισµού κατώτερα του Θεού. όχι επειδή είναι τάχα έτσι η γυναικεία φύση. Η γυναίκα όµως δεν αντέδρασε πάραυτα γιατί αµφέβαλλε. η διαφορά µικραίνει. διαστροφή της συνολικής αλήθειας. και έσεσθε ως θεοί γιγνώσκοντες καλόν και πονηρόν». και η Παναγία. Οι µόνοι που έλαβαν αφθαρσία ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. ο Αδάµ και η Εύα. εκείνη τον πίστεψε. Τι είναι αυτό που λές τώρα. ο πειρασµός να κάνει ένα ακόµη βήµα για να γίνει ίσος. ∆ιότι εδώ η γυναίκα αυτή είναι άφθαρτη και δεν ισχύουν όσα ισχύουν για τις θνητές. Και αυτή είναι η παγίδα. (Η υπερηφάνεια!) 15. διότι ξέρει που χτυπάει. τα δαιµόνια. Αλλ’ ωδηγήθης κάτω εις τον Άδην (=του αφήρεσε το «εξωτερικό ένδυµα» . εποχή. Είναι σαν κάποιον που είδε κάτι στις ειδήσεις και το διηγήθηκε σε έναν φίλο του. το «Ού θανάτω αποθανείσθε». ενώ η µόνη τους διαφορά είναι ότι η Παναγία έφερε στον κόσµο τον Θεάνθρωπο! Η γυναίκα εδώ είναι η πρώτη άφθαρτη.. Έλεγες εις την καρδίαν σου: «Θα αναβώ εις τους ουρανούς. Η «συζήτηση» µε δαύτον την έκανε να αµφιβάλλει για την ισχύ της εντολής που η ίδια δεν άκουσε. Θα καθήσω επί του όρους της Συνάξεως (=την Νέα Ιερουσαλήµ). παρθένος και καθαγιασµένη πλήρως! ∆εν είναι µία τυχαία οντότητα. Εισέρχεται σε ένα ζώο µε την υψηλότερη φρόνηση διότι εκείνο που ήταν το κορυφαίο δεν θα ενέπνεε υποψία. Μη γνωρίζοντας το κακό δεν αναγνώρισε τον πονηρό και πάνκακο ∆ιάβολο. κεφ. Αυτή δεν είναι µιά απλή γυναίκα. Ήταν λίγο λιγότερος από τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. κάτι που όπως είπαµε δεν γίνεται.

Η ευθύνη της γυναίκας ήταν στο ότι δέχθηκε το ψέµα. Το ερώτηµα όµως παραµένει. Ού φάγεσθε απ’ αυτού. Όταν αυτό καταπονηθεί. Στην ουσία εδώ λειτούργησε ο εγωισµός. ως άφθαρτη εν µέσω αφθάρτων. και αυτό έχει µεγαλύτερη βαρύτητα για την γυναίκα. η ρωγµή και η ενδεχόµενη θραύση θα γίνει εκεί ακριβώς. Τώρα όµως µε την άφθαρτη γυναίκα εκπληρώθηκαν. Απλά. που όσο καλά και να είναι. . Το είδαµε και στην περίπτωση της ποιήσεως του θνητού ανθρώπου στο 1ο κεφάλαιο. είναι αδύνατον ο εκφωνητής να στοχεύσει µόνο σε αυτούς. όπως συµβαίνει και µε τις άλλες εντολές της ∆ηµιουργίας.εντολή ήταν να ποιηθεί κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν. δια βοής. ∆ιότι µε τον τρόπο αυτό ήτανε σαν να την είχε βιώσει όπως ο Αδάµ. Τώρα δηλαδή ολοκληρώθηκε «ο άνθρωπος» ως είδος και στο καθ’οµοίωσιν. Άπαξ δηλαδή και η εντολή . έτσι για να την ακούσει και η γυναίκα. ∆ιότι ο Θεός δεν πράττει κάτι δύο φορές. από δέ καρπού του ξύλου ό εστίν εν µέσω του παραδείσου. και δεν την έδωσε µετά. πάντοτε διαφέρουν από το πρωτότυπο. Έτσι µοιραία το σήµα λαµβάνεται και από άλλους ανεπιθύµητους ακροατές. και ως δικό του πλέον σήµα. η εντολή θα πέρναγε τηλεπαθητικά σε αυτήν. Γιατί όµως έδωσε την εντολή πριν πλάσει την γυναίκα. µε αποτέλεσµα να έκαναν χρήση του καρπού. χωρίς να χρειάζεται ο Θεός να την επαναλάβει. Αυτό το διαπιστώσαµε στην 5η ηµέρα µε τα κήτη και τους ιχθείς που ποιήθηκαν χωρίς η εντολή να τα περιλαµβάνει. τον διάβολο. Με άλλα λόγια η προσωπική εµπειρία είναι αναντικατάστατη. Γι’ αυτό δεν είχε κανένα ελαφρυντικό.παράσταση εισήλθε στο πνεύµα του Αδάµ. Έπρεπε λοιπόν η εντολή να δοθεί α µ έ σ ω ς µετά την τοποθέτηση του Αδάµ στον παράδεισο. αυτή κοινοποιήθηκε στον χώρο µέσω του πνεύµατος του Αδάµ. µάλλον ειπώθηκε αρχικά. Κάπως έτσι µάλλον συνέβη και µε την εντολή που ο «εκφωνητής» Θεός έδωσε στους δικούς του. η «Αχίλλειος πτέρνα» που εκµεταλλεύτηκε ο ∆ιάβολος για να επιτελέσει το έργο του. και µάλιστα πληρέστερη. Η πρόσθετη αυτή φράση «µηδέ άψησθε αυτού». Επειδή όµως το σήµα του σταθµού εκπέµπεται προς όλες τις κατευθύνσεις.109 Τέλος άξια προσοχής είναι η απάντηση που δίνει εδώ η γυναίκα στον όφι: . ενώ η οµοίωση επήλθε αργότερα µε την αφθαρτοποίηση της οµάδας του Αδάµ και ολοκληρώθηκε µε την πλάση της γυναίκας. Πού το βρήκε λοιπόν η γυναίκα. Αυτή λοιπόν η απειροελάχιστη διαφορά στο βάθος της συνειδητοποιήσεως της εµφυτευθείσης παραστάσεως στην γυναίκα από τον Αδάµ ήταν και η λαβή. Πώς ο ∆ιάβολος γνώριζε την διατύπωση της εντολής. οι οποίες αναφέρουν λιγότερα από όσα γίνονται. ∆ιότι αφού αρχικά εποιήθη «άρσεν + θήλυ». ίνα µή αποθάνητε. Φαίνεται ότι και µε την εµφύτευση µιάς παραστάσεως στον άλλον. ο άνθρωπος εποιήθη αρχικά µόνο κατ’ εικόνα. Μόνο που αυτή η διδαχή δεν έγινε δια στόµατος. ∆ιότι άλλο είναι να βιώσει κάποιος µία κατάσταση. Είναι αυτό που οι ερµηνευτές λένε ότι η «Εύα» διδάχθηκε την εντολή από τον Αδάµ. Αυτό τουλάχιστον ήταν εµφανές. ακόµη και αυτό είναι κάτι λιγότερο από το να βιώσει ο ίδιος µία κατάσταση. οι άφθαρτοι µε αρχηγό τον Αδάµ δεν θα είχαν την απαγόρευση. Γι’ αυτό ζούµε ένσαρκα όλοι µας και ερχόµαστε σε αυτόν τον κόσµο για να αποκτήσουµε εµπειρίες σε προσωπικό επίπεδο. δεν θα µπορούσε να αφθαρτοποιηθεί µόνο το άρσεν και να θεωρηθεί ότι εκπληρώθηκαν οι προδιαγραφές του «ανθρώπου». ∆ιότι στο µεσοδιάδστηµα αυτό. Αυτό το «µηδέ άψησθε αυτού» δεν το είχε πει ο Θεός στον Αδάµ. αλλά «πνευµατικά». όταν ο Θεός έδωσε την εντολή. το «ου θανάτω αποθανείσθε». Σωστά. όπως συµβαίνει και µε τα φωτοαντίγραφα. Είναι όπως το καθαρό µέταλλο που έχει κάποια µικρή ατέλεια. και άλλο να την διδαχθεί. λόγω της φύσεώς του έφθασε τούτο επακριβώς και στον ανεπιθύµητο «ακροατή». που ενώ η απόφαση . και αυτός την έκανε να πεισθεί µε τις υπόλοιπες αλήθειες που άκουσε από τον όφι. λόγω της Θείας οικονοµίας. µηδέ ά ψ η σ θ ε αυτού (ούτε να το αγγίξετε καν).Από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγόµεθα. τηλεπαθητικά. είπεν ο Θεός. Είναι σαν ένας ραδιοφωνικός σταθµός που ο εκφωνητής απευθύνεται µε το µικρόφωνό του στους δικούς του ακροατές. αυτή ως παράσταση που εισήλθε στη συνείδηση του Αδάµ κοινοποιήθηκε από την συνείδηση του Αδάµ και στον ∆ιάβολο. Και όταν αργότερα επλάσθη η γυναίκα. ∆εν είναι λογικό λοιπόν να ξαναέδωσε την εντολή. αλλά η Γένεση δεν την αναφέρει. έτσι ώστε όλοι να την λάβουν µε τη µία.

Μπορεί λοιπόν πιάνοντας το παιδί ένα τοξικό φυτοφάρµακο να µη το βάλει στο στόµα και να γλυτώσει. για να φάει κάτι κάποιος. και ύστερα τον έφαγαν. Και αυτό το κλειδί. όπως και µε την όραση αυτού. Ενώ η βρώση του καρπού επέφερε αυτοστιγµής την πτώση τους. Πόσο ίδια είναι όλα αυτά µε το «προπατορικό παράπτωµα» των δύο πρωτοπλάστων. πρώτα θα πρέπει να το αγγίξει. Σφραγίστηκαν όλα τα καταναλωτικά αγαθά και οι υπηρεσίες. φοροκάρτα. ηλεκτρονική ή όχι. Μόνο η «βρώση» φονεύει. Όµως για να συµβεί αυτό. λέγοντας ότι µόνο το σφράγισµα γράφει η Αποκάλυψη πως είναι κακό και όχι η κάρτα. Και µετά. άλλο τόσο και ο καρπός του δένδρου του «γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν» ήταν ένας φυσικός καρπός.χ. και όχι το άγγιγµά του. ήσαν άκακα «παιδιά» αφού δεν γνώριζαν την έννοια του κακού. Στο κάτω-κάτω. Όµως τι θα πούµε στο παιδί µας που έχει εκ φύσεως µειωµένη την αίσθηση του κινδύνου. Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να λαµβάνουµε άφοβα τον συγκεκριµµένο κωδικό. αλλά να λάβουµε το χάραγµα στο σώµα. µε το παιδί που αγγίζει το τοξικότατο φυτοφάρµακο. να το πάρει στο χέρι του.. εκείνον που τελικά θα τεθεί στο σώµα αργότερα. Ο στόχος σήµερα των ενορχηστρωτών αυτού του σατανικού συστήµατος είναι να λάβει ο άνθρωπος µε την βούλησή του τον αριθµό και µόνο. . Μα αγγίζοντάς τον.. Εδώ δεν θέλει ερώτηµα. να έχει λάβει έναν µοναδικό και ισόβιο αριθµό. ∆ιότι κι εδώ ισχύουν τα ίδια. πρώτα ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει κωδικοποιηθεί. ο οποίος θα αποτελεί το κλειδί για το παγκόσµιο ηλεκτρονικό σύστηµα. ενώ τώρα έρχεται ολοταχώς και στον άνθρωπο. Η κάρτα και η κωδικοποίηση του χριστιανού δεν είναι το θανάσιµο αµάρτηµα που προλέγει η Αποκάλυψη. Και οι πρωτόπλαστοι. Και όσο το barcode system είναι «καρπός». Εάν κάτι είναι λίαν επικίνδυνο. ή οτιδήποτε άλλο που θα φέρεται σε µία κάρτα. σε barcode. το «µήλο» που µας έλεγαν στα σχολεία. Πόσο απέχει το άγγιγµα από το πάτηµά της. Κι εµείς πρώτα θα πάρουµε στα χέρια µας µιά κάρτα µε τον κωδικό µας (= καρπός). ∆ιότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. και µετά θα τον βάλουµε στο σώµα µας. ∆ιότι και το χάραγµα στο χέρι ή το µέτωπο είναι άλλη µία παρόµοια εντολή. Το δηλητήριο σκοτώνει µόνο όταν το βάλουµε στο στόµα και το καταπιούµε. τελικά θα το αναλώσουµε.. Σε αραβικά ψηφία. Πόσο ίδιο είναι αυτό στη Γένεση µε εκείνο που σήµερα συµβαίνει µε το χάραγµα.. Τι θα πείτε όµως όταν κάποιος χαϊδεύει την σκανδάλη του όπλου που σας σηµαδεύει στο κεφάλι. Το αµάρτηµα είναι το σφράγισµα στο σώµα. Γιατί όµως τους είχε απαγορευθεί και το άγγιγµά του. ένα δηλητήριο. ο προσωπικός αριθµός µπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε µορφή. Πρόκειται για έναν άλλον σύγχρονο απαγορευµένο καρπό της επιστήµης. Η εντολή είναι «µη λάβετε το χάραγµα στο δεξί χέρι ή το µέτωπο».110 Ο σκοπός της εντολής ήταν να µη φάγουν. και µετά να το βάλει στο στόµα και να το καταπιεί. τόσο απέχει και η κάρτα από το σφράγισµα στο σώµα! Οι πρωτόπλαστοι πρώτα έλαβαν στο χέρι τον καρπό. ∆ιότι οι πρωτόπλαστοι έβλεπαν τον καρπό στον κήπο της Εδέµ. σας λέω κι εγώ λοιπόν ότι όσο απέχει το χέρι του παιδιού που κρατάει το δηλητήριο από το στόµα του. και µετά σαν σφράγισµα στο σώµα. να µη γίνει χρήση εκείνου του καρπού. «Μην αγγίζετε» λοιπόν. σε µαγνητική λωρίδα. Και δεν θα έλθει κάποιος να µας πει να αρνηθούµε τον Χριστό. «Μην αγγίζετε» αυτό που σίγουρα θα σας σκοτώσει! Και µην ακούτε όλους εκείνους που θέλουν να «χρυσώσουν το χάπι». για να αποτρέψουµε την ενδεχόµενη λήψη. Ε. Σε πρώτη φάση να κωδικοποιηθεί. Πόσο απέχει όµως το χέρι από το στόµα. µε εκείνον που χορεύει ανέµελα στο χείλος του γκρεµού. το άγγιγµα του καρπού δεν είχε ακόµη δείξει την επικείµενη καταστροφή. Έτσι λοιπόν συµβαίνει κι εδώ µε εµάς σήµερα. αναπόφευκτα θα έλθει το σφράγισµα στο σώµα. αρχικά σαν προσωπική ηλεκτρονική κάρτα (ΑΜΚΑ. παγκόσµια ταυτότητα. το άγγιγµα της σκανδάλης δεν κάνει τίποτα. Σε ένα γεµάτο όπλο. ακόµη και αφθάρτου. Αυτό που κρατάµε. αν και πάνσοφοι.. αφού το «ξύλο» που τον έφερε ήταν δίπλα στο «ξύλο» της ζωής που δεν είχε απαγορευθεί.). κι εµείς λέµε στα παιδιά µας «ούτε να το αγγίξετε». Εποµένως αυτό το «µηδέ άψησθε αυτού» ήταν άλλη µία ασφαλιστική δικλίδα. όπως λ. δεν θα συνέβαινε τίποτα το κακό. Τούτο µοιάζει µε το χάιδεµα της σκανδάλης. και τώρα εισβάλλει µε θράσσος στον άνθρωπο. κάρτα του πολίτη. Του λέµε «µην το αγγίζεις καν». και που τώρα ήλθε στις κάρτες και στις κρατικές υπηρεσίες.. Αυτός ο «καρπός» σήµερα έχει καταλάβει τα πάντα. Η πτώση επήλθε µε τη βρώση.

Κακό δεν είναι το χρήµα. Τότε ένα πράγµα µπορεί να κάνει: Να ενηµερώσει και να προειδοποιήσει τον υιό του για τον κίνδυνο που υπάρχει. Το δίληµµα θα είναι τότε «Θεόν ή µαµωνά». Είναι σαν το φυτοφάρµακο που έχει ο αγρότης για τα ζιζάνια και δεν µπορεί να το κρύψει από τον υιό του. . έτσι θα συµβεί και µε το χάραγµα. ακόµη και στην Νέα Ιερουσαλήµ αυτοστιγµής. Ο Θεός το έβαλε ενώπιόν τους για εκγύµναση. όπως ήδη δεν είχαν κάνει επί µακρόν. Είναι ο µεγάλος πειρασµός που µέλλει να πειράξει την οικουµένη όλη. εδ. Αλλά εάν φάτε. Ούτε και να το αγγίξει. Μα γιατί να το αγγίξει εάν η βούλησή του δεν τον κατευθύνει προς αυτό. ∆εν ήταν λοιπόν δυνατόν ο Θεός να το κρύψει κάπου από αυτούς. ενώ γνώριζε ότι θα υποκύψουν οι πρωτόπλαστοι στον πειρασµό. ∆ιότι ο πατέρας δεν είναι αστυνόµος ή δυνάστης.10). ∆εν µπορεί να του απαγορέψει.. Τότε η ανθρωπότητα θα κληθεί να «δουλέψει». Πότε η ανθρωπότητα θα κληθεί να λατρέψει «το χρήµα» ως θεό. Τούτο αφήνει να εννοηθεί ότι τελικά ο Θεός προκαλεί την πτώση. αφού τώρα γνωρίζει τις συνέπειες. διότι εδώ η γυναίκα δεν αρνήθηκε τον Θεό. Η ερµηνευτική θεολογία θέτει τούτο ως δοκιµασία. Οι πρωτόπλαστοι είναι άφθαρτοι. εδ. αλλά έλαβε µόνο τον απαγορευµένο καρπό. τον πήρε στα χέρια της και δεν σταµάτησε εκεί αλλά τον έφαγε. ∆ιότι όταν κάποιος πεινάει και έχει µπροστά του εκλεκτή τροφή..13). ο Θεός το έθεσε ενώπιόν τους. εάν πάρει και το πηρούνι στο χέρι. Ή δ’ άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού. αφού θέτει τον πειρασµό προ των οφθαλµών τους! Μα είναι δυνατόν ο Θεός να προκαλεί το κακό. αλλά ελεύθερη βούληση. Έτσι η ευθύνη έπεσε σε αυτούς. και τούτο είναι ένα µοιραίο επακόλουθο.000 και πλέον έτη. κάποιος άλλος θα τον οδηγήσει στον θάνατο. θα πεθάνετε. αφού ακύρωνε την εντολή Του. Μη φάγετε. Εάν κάποιος νοµίζει ότι θα αντισταθεί την τελευταία στιγµή που θα σφραγίζεται. αυτόβουλοι και ελεύθεροι. κοντά 1. Ίσως έπρεπε λοιπόν να προετοιµαστούν σε κάτι: Να βελτιώσουν λίγο ακόµα την πίστη τους. να του πει «µη». αλλά να λάβει τον καρπό και να τον φάει. να δώσουν τις «εξετάσεις» τους. Να λοιπόν η άσκηση. αλλά σκεφθείτε το πρώτα. Σωστά. ούτε να αρνηθεί τον Θεό.. Αυτό βέβαια σήµαινε την άρνηση του Θεού. Θεός λοιπόν και χρήµα δεν υπηρετούνται συγχρόνως. Το «ξύλο» αυτό υπήρχε εκ των πραγµάτων.. ∆εν ήταν σαν τον πειρασµό του χαράγµατος που εάν δεν το λάβει ο άνθρωπος. θανάτω αποθανείσθε». Γι’ αυτό λοιπόν «µην αγγίζετε». Ού δύνασθε Θεώ δουλεύειν και µαµωνά» (Λουκάς κεφ. αλλά η υποδούλωση του ανθρώπου σε αυτό. Τι είδους βελτίωση θα είχαν οι πρωτόπαλστοι µε µία τέτοια άσκηση... και µέσω αυτού στον Αντίχριστο. είναι πολύ γελασµένος. αφού αυτό θα σήµαινε την δέσµευση της ελευθερίας του υιού. και όχι απαγόρευση. Μην ακούτε λοιπόν εκείνους τους πονηρούς ή ηµιµαθείς που λένε ότι τάχα «εάν έχεις µέσα σου τον Χριστό µη φοβάσαι τίποτα». Το ξύλο του απαγορευµένου καρπού εφόσον δεν ήταν δυνατόν να αποκρυβεί από τους αφθάρτους. Γιατί ο Θεός όµως να βάλει στον παράδεισο αυτό το «ξύλο». όπως γράφει η Αποκάλυψη (κεφ. δύσκολα αντιστέκεται µετά στον πειρασµό.3. Μόνο στην εποχή του Αντιχρίστου. Και εκείνος ως συνετός να το παραβλέψει και να µην ασχοληθεί µαζί του. Και όπως τότε η γυναίκα άγγιξε τον καρπό. ως άσκηση των πρωτοπλάστων. Από την άλλη µεριά οι πρωτόπλαστοι δεν το είχαν ανάγκη. που όποιος δεν τον προσκυνήσει σαν θεό δεν θα έχει χρήµα ηλεκτρονικό. Γιατί να το περιεργαστεί. να υποδουλωθεί στο χρήµα. Από µόνοι τους δηλαδή δεν θα έκαναν χρήση του. Εποµένως. άρα αυτή η λέξη έχει την έννοια της λατρείας που αρµόζει σε Εκείνον. δίδοντας όµως την κατάλληλη προειδοποίηση. Όµως είναι γνωστό εκείνο που ο Ιησούς Χριστός είπε «ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. Άλλο πράγµα συµβαίνει εδώ. «∆ουλεύειν» λέει ο Χριστός και όχι «έχειν». Εδώ δεν υπήρχε εξαναγκασµός. Και µάλιστα «δουλεύειν» όπως στον Θεό.16. αφού προετίθετο να τους το απαγορεύσει. Είναι το τίµηµα της απόλυτης ελευθερίας. Σαν άφθαρτοι έχουν την δυνατότητα να πάνε οπουδήποτε στο Σύµπαν.∆ιαβόλου έπεσαν στον πειρασµό. να τον ε ν σ ω µ α τ ώ σ ε ι. ώστε αργότερα να τους επιτραπεί η χρήση του.111 Ο ∆ιάβολος εδώ δέν πρότεινε στη γυναίκα να τον προσκυνήσει. ακόµα και η απαγόρευση απαγορεύεται να διατυπωθεί! Γι’ αυτό η εντολή δεν έχει χαρακτήρα απαγορευτικό. Άρα µπορείτε να φάτε. αλλά δυνητικό: «…Ου φάγεσθε. Όµως κάθε άσκηση αποστοχεί στην βελτίωση του ασκουµένου. και αυτό φαίνεται από το ότι µόνο µετά την παρέµβαση του όφεως .

Εκτός όµως από την µεταβολή αυτή υπέστησαν και κάτι τραγικό: Αυτοστιγµής έχασαν την αφθαρσία τους. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις προφητείες οι οποίες προαναγγέλουν τα µέλλοντα χωρίς να απαγορεύουν. αρεστό στην όραση και ωραίο το να κατανοήσει το πονηρό. αφού εάν πέσει θα σκοτωθεί. Γένεση. Και διηνοίχθησαν οι οφθαλµοί των δύο. ήτοι της δ ι α ν ο ί α ς τους: «. αν όχι και να εµποδίσει την γυναίκα. Πώς µπορούµε τώρα να συνδυάσουµε αυτά τα δύο. Το παράπτωµα και η πτώση. δεν θα έτρωγε. Αλήθεια. αµέσως µετά χάθηκαν τα πάντα. 7. το πρώτο πράγµα που «έγνωσαν». Να τους κάνει να απορρίψουν αυτοβούλως την γνώση και µόνο του κακού. έχει την δυνατότητα να κάνει ένα σάλτο και να πέσει. Ένα άλλο παράξενο είναι το ότι ο καρπός δεν λειτουργεί σαν κάποια φυσική συνέπεια. Και εδώ ο ∆ιάβολος είχε πει αλήθεια. παρά να του το απαγορέψει. Και έδωκεν και τω ανδρί αυτής µετ’ αυτής και έφαγον. Εάν όµως παραβεί το σήµα και συλληφθεί. και έγνωσαν ότι γυµνοί ήσαν. αλλά ποιός τρελλός το κάνει όταν γνωρίζει τις συνέπειες. «Απαγορεύει» χωρίς να απαγορεύει! Είναι σαν να λέµε σε κάποιον «δεν µπορείς να πέσεις από τον 10ο όροφο. Τους αφήνει ελεύθερους να πράξουν εκείνο που θέλουν. στο παράπτωµα. Το περίεργο είναι ότι και ο Αδάµ έφαγε από αυτό χωρίς καµία αναστολή. αφού ο γνωρίζων καθίσταται ο φύλακας του εαυτού του. βλέποντας το κακό που θα επήρχετο σε αυτήν.». και αυτό απετέλεσε παγίδα για τον Αδάµ. ∆ια της γνώσεως όµως το αποτέλεσµα εξασφαλίζεται δια παντός. . θα έπρεπε η γυναίκα που έφαγε πρώτη να υποστεί οµοίως και τις συνέπειες. αλλά εάν πέσεις θα σκοτωθείς». Και ενώ πριν την βρώση του καρπού δεν συνέβαινε τίποτα.. Εκείνος τουλάχιστον ως αυτήκοος της εντολής θα έπρεπε να αρνηθεί. Ούτε και ο Θεός παρεµβαίνει εδώ για να τους σταµατήσει. και έρραψαν φύλλα συκής και εποίησαν εαυτοίς περιζώµατα. θα τιµωρηθεί... αλλά προχώρησε και στην πράξη. κεφ. θα. Τι χρειαζόταν λοιπόν αυτό το «ξύλο του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν» ενώπιον των πρωτοπλάστων. ενώ µόλις τρώει και ο άνδρας επέρχεται αµετάκλητα το κακό. Φαίνεται πως η επίδραση του καρπού δεν ήταν ακαριαία. ελευθερία και απαγόρευση. Πράγµατι αυτό που έγινε ήταν η διάνοιξη των «οφθαλµών». Και τότε ο Αδάµ. Στην απαγόρευση δεν υπάρχει η γνώση. αλλά και ζωντανό.. και µετά τρώγει ο ανήρ αυτής. Φυσικά ο άλλος µπορεί. Όλα αυτά πριν δεν τα είχε υπόψιν της.Ήδει γάρ (=διότι γνωρίζει) ο Θεός ότι εν ή άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού διανοιχθήσονται υµών οι οφθαλµοί.. 6.. Όµως εδώ ο καρπός της γνώσεως του πονηρού λειτούργησε και «πονηρά»! Αφήνει να φάει η γυναίκα. Εάν η δράση του καρπού ήταν ακαριαία. και µόνον όταν τον λαµβάνουν και οι δυό τους επιδρά! ∆ιότι πρώτα η γυναίκα τρώγει. Και είδεν η γυνή ότι καλόν το ξύλον εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοις οφθαλµοίς ιδείν και ωραίον εστί του κατανοήσαι. Γι’ αυτό απαιτείται η γνώση. Να τους καταστήσει άτρωτους από κάθε είδους πειρασµό. και λαβούσα του καρπού αυτού έφαγεν.. Ήταν το γυµναστήριο της προαιρέσεώς τους. Τούτο δεν σηµαίνει ότι ο οδηγός δεν δύναται να στρίψει. ενώ οι απερίσκεπτοι προχωρούν και συντρίβονται. Και οι σόφρωνες πειθαρχούν. Έφαγαν. ενώ δια της γνώσεως η απαγόρευση περιττεύει.. και λίγο αργότερα διοινήχθησαν οι οφθαλµοί τους. συνειδητοποίησαν ήταν ότι ήσαν γυµνοί. διότι είδε. δεν συµβαίνει τίποτα. ∆ιότι τελικά είναι καλύτερο να κάνει κάποιος το παιδί του να µη θέλει το κακό. ∆εν µπορούµε να του πούµε «µη πέσεις» λόγω της ελευθερίας που εκείνος πρέπει να έχει. 3: 6. αντελήφθη ότι είναι καλή η βρώση. Να µη θελήσουν ποτέ να µάθουν το πονηρό.112 Σοφή εντολή..». Τίποτα όµως δεν έκανε. Μόνο µε µία προειδοποίηση του τύπου «εάν.. αλλά η δράση του «περιµένει». Έτσι λειτουργεί και η πινακίδα της τροχαίας που σηµαίνει «απαγορεύεται η στροφή δεξιά». σαν κάποιο δηλητήριο. ∆εν έµεινε λοιπόν η γυναίκα µόνο στον πειρασµό. Από την άλλη εµείς που τον συµβουλεύουµε τον θέλουµε ελεύθερο. ενώ από την άλλη η φύση είναι αµείλικτη. τι πικρή αλήθεια! Καλύτερα να µη την µάθαιναν ποτέ! Τώρα όµως που η διάνοιά τους ανοίχτηκε.

Βέβαια δεν πέθαναν εκείνη τη στιγµή. Γιατί αυτό πρώτα.χ. Φαίνεται ότι ο θάνατος συνάντησε τον «δεύτερο» Αδάµ όπως και τον πρώτο κατά την ίδια ώρα της ηµέρας. Το ότι έχασαν την αφθαρσία φαίνεται και από εκείνο που ο Θεός είχε πει «.. . θανάτω αποθανείσθε».ή δ’ άν ηµέρα φάγητε απ’ αυτού. όπως πολύ σωστά δείχνει και ο σταυρός του Κυρίου σε αγιογραφίες. ή που λένε οι αθεολόγητοι θεολόγοι! Οι πρωτόπλαστοι εδώ έρραψαν. Πέθανε λοιπόν εκείνη ακριβώς την «Θεϊκή ηµέρα» που έκανε και την παράβαση… Η συρραφή των περιζωµάτων αποτελεί άλλο ένα µυστήριο. κλωστή και ραφίδα. όχι από αισχύνη. εποµένως και η αντίστροφη µέτρηση για τον θάνατό τους. όχι 1000. Τότε όµως άρχισε η φθορά. αλλά και στον σταυρό που βρίσκεται πάνω από την Ωραία Πύλη ορισµένων ναών. Άλλωστε «ηµέρα» = 1000 έτη. δηλαδή χιτώνες από φύλλα συκής. ∆ιότι τώρα στο σώµα τους έπεφτε και το καύµα του ήλιου που πριν δεν το αισθάνονταν λόγω της αφθαρσίας. επειδή τώρα στο σώµα τους που ήταν φθαρτό. Ίσως επειδή το πρώτο που αισθάνεται κάποιος που χάνει την αφθαρσία του είναι η αίσθηση του ψύχους. Καλύπτει κυκλόθεν το σώµα ή µέρος του.. Κάτω από τον Εσταυρωµένο βρίσκονται τα οστά του Αδάµ. Μα ο Χριστός δεν έκανε τίποτα στην τύχη. Πώς και µε τι έρραψαν τα φύλλα. Άρα το παράπτωµα έγινε το πρωϊνό ή πιθανότερα το µεσηµέρι. Η λέξη «περίζωµα» σηµαίνει κάτι που περιβάλλει. και µάλλον κατ’ αντιστοιχίαν µε την σταύρωση περί την «ώραν εννάτην» ήτοι 14:00 µε 15:00 που και ο Χριστός είπε το «τετέλεσται» επί του σταυρού. Η συρραφή απαιτεί και κάποιο χρόνο. αλλά για προστασία από το κρύο και τον ήλιο. ∆ιότι τα φύλλα συκής δεν ράπτονται χωρίς κάποιο συνδετικό µέσον. Η δε απολογία τους µε τον Θεό έγινε κατά το δειλινό της ίδιας ηµέρας. Και γι’ αυτό έσπευσαν να κάνουν περιζώµατα από φύλλα συκής που είναι πλατειά. κάποια λ.. και ότι ο σταυρός εµπήχθη εκεί ακριβώς που ήταν θαµένα τα οστά του Αδάµ. βελόνα. λειτούργησαν όλες οι επώδυνες πτυχές των αισθήσεων. Γι’ αυτό και ο Ιησούς επέλεξε να παραδώσει το πνεύµα Του εκείνην ακριβώς την ώρα και στιγµή. και όχι µόνο τα γεννητικά όργανα που δείχνουν οι χαζοταινίες. κατασκεύασαν «περι-ζώµατα». Πράγµατι ο Αδάµ έζησε µετά την πτώση 980 έτη. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν µόλις έχασαν την αφθαρσία τους άρχισαν να κρυώνουν. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Χριστός ως ο «δεύτερος Αδάµ» ανέταξε την αµαρτία του πρώτου..113 Η πρώτη τους αίσθηση ήταν η επίγνωση της γυµνότητός τους.

χάθηκε η ηµέρα.Τίς ανείγγειλέν σοι ότι γυµνός εί. Άρα εδώ ο Θεός βρίσκεται εντός κάποιου υλικού σώµατος. ενώ ο Υιός δεν είχε ενσαρκωθεί. Και είπεν η γυνή: . υλική υπόσταση. Αλλιώς. τώρα φοβάται και κρύβεται από τον Πατέρα.Τί τούτο εποίησας. κι επειδή ουδείς θνητός δύναται να δει τον Θεό και να ζήσει. ήχο που γνώριζε από άλλες φορές. Φαίνεται ότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι πρωτόπλαστοι συναντούσαν τον Θεό στον παράδεισο. Εάν δεν είχαµε αναφερθεί στην επίταξη του αφθάρτου σώµατος από τον Θεό. Τώρα γνώριζαν ότι ήταν θνητοί. Αφού ο Θεός είναι ο χορηγός της ζωής και δεν φονεύει κανέναν. ότι γυµνός ειµί. εκείνος ο κατά χάριν Θεός επί της Γής. και εκρύβην».φυλλωσιές! 9. σώµα. Και το κυριότερο: Ποιός περιπατούσε εν τω παραδείσω. το φως.. «Την φωνήν σου ήκουσα περιπατούντος εν τω παραδείσω και εφοβήθην.Η γυνή ήν έδωκας µετ’ εµού.Ο όφις ηπάτησέν µε και έφαγον. η φθορά. όχι τα πνεύµατα. 12. κεφ. πού εί.. αντικρύζοντάς Τον σωµατικά ήξερε ότι θα πέθαινε. Λάθη επί λαθών. ο θάνατος και η µοναξιά του ανθρώπου. Μή από του ξύλου ού ενετειλάµην σοί τούτου µόνου µή φαγείν απ’ αυτού έφαγες.Την φωνήν σου ήκουσα περιπατούντος εν τω παραδείσω και εφοβήθην. το τελείωµα της «ηµέρας». Χάθηκε η αφθαρσία. αφού ο Αδάµ δύναται να κρυβεί από αυτό. τώρα θα είχαµε ερµηνευτικό πρόβληµα σε αυτό που η Γένεση αναφέρει. Συνεπώς τούτο συνέβαινε τακτικά. Και µόνο αυτό δείχνει ότι τώρα ήσαν θνητοί. εκείνος ο µέγας και πολύς. δηλαδή κάποιο Θείο Πρόσωπο που περιπατεί.114 7. 11. Όµως ο Αδάµ δεν χειρίζεται ορθά αυτή τη «λαβή». και ε κ ρ ύ β η σ α ν ό τε Αδάµ και η γυνή αυτού από προσώπου του Κυρίου του Θεού εν µέσω του ξύλου του παραδείσου. Γένεση. και εκρύβην. 13. ο θόρυβος ήταν του Κυρίου. ή συνοµιλούσαν µαζί Του «πνευµατικά». µία φωτεινή περίοδος που κράτησε πάνω από 1300 έτη για τον Αδάµ όπου το «ρολόι του» είχε σταµατήσει να µετράει τον χρόνο. Και είπεν αυτώ: . Τώρα ο Αδάµ άκουσε την «φωνή». Ο Πατέρας και το Πνεύµα το Άγιο είναι Πρόσωπα άσαρκα. Και ήκουσαν την φωνήν του Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν τω παραδείσω το δειλινόν. Τότε και τα τρία Πρόσωπα της Θεότητος ήταν ά σ α ρ κ α. Μα ο Θεός είναι Παντογνώστης και γνωρίζει πολύ καλά που κρυβόταν ο Αδάµ. ήτοι της περιόδου που ήσαν άφθαρτοι. ∆ιότι εάν τούτο δεν είχε συµβεί ξανά στο παρελθόν.» ρωτάει ο Θεός.Αδάµ. Και εκάλεσεν Κύριος ο Θεός τον Αδάµ και είπεν αυτώ: . η Θέωση. τον θόρυβο που έκανε ο Κύριος. Η απολογία των εκπεσόντων πρωτοπλάστων. Και τώρα ήλθε η φοβερή ώρα της απολογίας. Ο Αδάµ. Και είπεν αυτώ: . Εάν επρόκειτο για κάποιο άσαρκο Πρόσωπο της Θεότητος. απαντάει σαν το µικρό παιδί που έκανε σκανταλιά. Εδώ όµως είναι ο Κύριος ο Θεός. . και τώρα έρχεται το «σκοτάδι». Περιπατούν µόνο όσοι έχουν πόδια. «Αδάµ πού είσαι. και δη υλικό. Και είπεν Κύριος ο Θεός τη γυναικί: . Επιπλέον είχε κατανοήσει την γυµνότητά του. Τον ρωτάει όµως για να του αποσπάσει την οµολογία και να τον παρακινήσει σε µετάνοια. Αυτό το «εφοβήθην» ίσως σηµαίνει και «εσεβάσθην». και τούτο επειδή τώρα οι πρωτόπλαστοι είναι φθαρτοί και δεν µπορούν να επικοινωνούν «πνευµατικά». 3: 8. η αφθαρσία. αύτη µοι έδωκεν από του ξύλου και έφαγον. και γι’ αυτό εφοβήθη. αφού η λέξη φόβος σηµαίνει και σεβασµός. Και είπεν ο Αδάµ: . Τώρα ο Θεός για να γίνει ορατός σε αυτούς βρίσκεται καθ’ επίταξιν σε κάποιον άγγελο ή αρχάγγελο που έχει µορφή ανθρώπου και που διαθέτει π ρ ό σ ω π ο. ότι γυµνός ειµί.. «Έδυσε ο ήλιος». Αυτό το δειλινό δείχνει και την «δύση». 10. Μόνο που τώρα ως θνητός. γιατί να φοβηθούν. έντροµοι εκρύβησαν από προσώπου Του. και αντί να ζητήσει πάραυτα συγγνώµη.. θα ήταν τελείως ανόητο εκ µέρους του Αδάµ να σπεύσει να κρυφτεί από ένα πνεύµα πίσω από κάποιες . πώς γνώριζε ότι αυτή η «φωνή».

«Η γυνή ήν έδωκας µετ’ εµού. Ούτε και µετά την πλάση της εδόθη ξανά αυτή η εντολή όπως αποδεικνύεται εδώ: «. Επιπλέον. επικατάρατος σύ από πάντων των κ τ η ν ώ ν και από πάντων των θηρίων της γής. Και τώρα κάθε άλλη ερώτηση θα ήταν περιττή.. Μα ο Αδάµ ήταν αυτήκοος της εντολής και δεν θά ’πρεπε να την παραβεί. Έτσι ο Αδάµ έχασε την µοναδική ευκαιρία της ζωής του. 8.115 Και τώρα ο Θεός κάνει την δεύτερη συνετιστική ερώτηση.. αφού η γυναίκα δεν είχε πλασθεί ακόµη.Τί τούτο εποίησας». «. κεφ.». τότε γιατί αυτός δεν την διόρθωνε πριν την βρώση του καρπού. Του δίνει µιά δεύτερη ευκαιρία για να τον κάνει να ζητήσει συγγνώµη: «. και η γυναίκα έχασε την ευκαιρία να επανορθώσει το κακό. Τώρα ο Θεός αρχίζει να ανακοινώνει τις συνέπειες της παρακοής. Εκείνοι οι πληθυντικοί αφορούσαν την οµάδα των αφθάρτων. Γι’ αυτό είπα ότι η γυναίκα δεν ήταν αυτήκοος της εντολής. αλλά επιβάλλει κατευθείαν την ποινή. Γιατί το έκανες αυτό. Γιατί µετατοπίζει την ευθύνη του στον άλλον.Ότι εποίησας τούτο.. Και έχθραν θήσω ανά µέσον σου και ανα µέσον της γυναικός (αυτής. αρχίζοντας από τον γενεσιουργό του κακού.Τίς ανείγγειλέν σοι ότι γυµνός εί. επειδή εκείνος ήταν που την είχε διδάξει στην γυναίκα. Ποιός σου είπε ότι είσαι γυµνός. Πράγµατι επρόκειτο για απάτη όπως είπαµε.ού ενετειλάµην σοί» και όχι «υµίν». Και επειδή µέσω του όφεως απευθύνεται στον ∆ιάβολο που είναι χαµένος ανεπιστρεπτί. Τίποτα από όλα αυτά όµως δεν λειτούργησε µέσα του εκείνη τη στιγµή της απολογίας. ο Αδάµ θα έπρεπε εδώ να προστατέψει την γυναίκα όπως οφείλει να κάνει ο κάθε θνητός άνδρας. 3: 14.. και τώρα που η συζήτηση έφθασε σε αδιέξοδο. σίγουρα ο Θεός θα τον συγχωρούσε. Μα αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Και είπεν Κύριος ο Θεός τω όφει: . όχι καταστροφέα. Ενώ εάν αντί αυτού ζητούσε συγγνώµη. Του εποίησε βοηθό. 15. Όµως η ευθύνη της ήταν µεγάλη.. τον «όφιν». Άρα και αυτός ήθελε να τον γευθεί. ότι και να έγινε. και µάλιστα στην τέλεια σύντροφό του. Και η απάντηση ήταν του ιδίου φοβικού πνεύµατος: « . εδόθη και στην «Εύα».. εκείνη µου έδωσε και έφαγα».. ..Ο όφις ηπάτησέν µε και έφαγον». ακόµη και στο ζώο που έγινε κατοικητήριό του: Γένεση. θανάτω αποθανείσθε). Προσέξτε που ο Θεός επιβεβαιώνει ότι η εντολή είχε δοθεί µ ό ν ο στον Αδάµ: «Μή από του ξύλου ού ενετειλάµην σοί» και όχι «ενετειλάµην υµίν». Αυτό αποτελεί άλλο ένα συντριπτικό επιχείρηµα εναντίον εκείνων που λένε ότι η εντολή που διατυπώθηκε τότε στον πληθυντικό (ού φάγεσθε... αύτη µοι έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». «ού θανάτω αποθανείσθε. Η ευθύνη τον βαρύνει τώρα περισσότερο.η γυναίκα που Εσύ µου έδωσες. Η αθωότερη γυναίκα εξαπατήθηκε ευκολότερα λόγω του µη αυτηκόου της εντολής. ∆εν έπρεπε να πιστέψει εκείνο το σατανικό ψέµα. Μή από του ξύλου ού ενετειλάµην σοί τούτου µόνου µή φαγείν απ’ αυτού έφαγες. όπως θα έπρεπε να γράφει εάν η εντολή είχε δοθεί ποτέ και στη γυναίκα. Απεµπολίζει την προσωπική του ευθύνη και την µεταθέτει στον Θεό και στη γυναίκα. Φταίει ο Θεός. Εάν εκείνη έφταιγε. σαν ένα µωρό παιδί. Επί τω στήθει σου και τη κοιλία πορεύση και γήν φάγη πάσας τας ηµέρας της ζωής σου.) και αν µέσον του σπέρµατός σου και ανα µέσον του σπέρµατος αυτής. Μήπως έφαγες από εκείνο το ξύλο που σου ενέτειλα να µη φάγεις. Τι θα πει λοιπόν «. Μα ο Θεός δεν του έδωσε τη γυναίκα για να τον πλανήσει. Και τώρα ο Αδάµ τα χάνει και απαντάει τελείως φοβικά. δεν τον ρωτάει. Με την απάντηση αυτή που δείχνει µετάθεση της ευθύνης της στον όφι.». Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν και σύ τηρήσεις αυτού πτέρναν. Έτσι ο Θεός στρέφεται προς τον «όφιν». Ο φόβος τον κάνει πάντοτε να κρύβεται και να υπεκφεύγει των ευθυνών του. Οι συνέπειες της παρακοής και η ποινή του όφεως. αλλά για να τον συντροφεύει. ο Θεός τον αφήνει και στρέφεται προς τη γυναίκα.

Στη συνέχεια ο Θεός δίδει την πρώτη προφητεία στη Βίβλο.000 που θα αφθαρτοποιηθούν τώρα στην παρούσα δισχιλιετή χριστιανική περίοδο και θα αποτελούν τους «ιερείς».6 δισεκατοµµύρια «ψυχές». Η κατάρα βέβαια δίδεται στον ∆ιάβολο και όχι στο ζώο. Ενώ η λέξη «κτήνος» δηλώνει κάτι που είναι προορισµένο για σκότωµα. Είναι η υπόσχεση της αφθαρσίας του ανθρωπίνου γένους σε µελλοντικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτόν «ξεγέλασε». αφού ο Χριστός επρόκειτο να αναστηθεί εκ νεκρών και να παρασύρει στην αιώνιο ζωή δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Μα το ζώο τι µπορεί να γεννήσει που να διάκειται εχθρικώς του άνθρώπου. για θάνατο και απώλεια. δισεκατοµµύρια άνθρωποι όµως θα την κερδίσουν εξ αιτίας τους. εννοώντας την σταύρωση και τον θάνατο του Ιησού. Φυσικά η γυναίκα δεν παράγει σπέρµα αλλά ωάρια. Πρόκειται για το πρώτο ευαγγέλιο. (Τούτο θα εξηγηθεί στον 3ο τόµο που ακολουθεί). Και τη γυναικί είπεν: . Άρα πριν δεν ήταν. εκείνες που διέπουν τις θνητές γυναίκες. τους «αξιωµατούχους» όλων εκείνων. 16. Τελικά. Και ακόµα πιο περίεργο είναι το ότι αυτή η «έχθρα» θα επεκταθεί στους απογόνους τους: «και ανά µέσον του σπέρµατός σου και ανα µέσον του σπέρµατος αυτής». Εποµένως «σπέρµα» είναι η «σπορά». καταργώντας οριστικά το βασίλειό του που είναι ο θάνατος. τώρα θα την κερδίσουν περί τα 6. ∆ιότι εάν δύο έχασαν προς καιρού την αφθαρσία τους. παγίδευσε τον ∆ιάβολο. Τώρα δηλαδή εκείνο το µεταπλασµένο ζώο από «θηρίο του αγρού» γίνεται ερπετό. της ∆ευτέρας Παρουσίας. Πρόκειται για τους λαούς και έθνη της «χιλιετίας». σκέτη πανωλεθρία! Κατόπιν ο Θεός έρχεται να ανακοινώσει στη γυναίκα τις νέες προδιαγραφές της.Πληθύνων πληθυνώ τας λύπας σου και τον στεναγµόν σου.181 έτη. Όµως επειδή ο διάβολος κατοίκησε στον όφι. το οποίο στο εξής θα σέρνεται και θα προχωράει µε το στήθος και την κοιλία του. Το ζώο θα πέθαινε σύντοµα και η γυναίκα κάποια χρόνια µετά. ούτε υπάρχουν ερπετά στην Νέα Ιερουσαλήµ. Να γιατί ο Θεός δεν παρενέβη για να εµποδίσει την πτώση των πρωτοπλάστων. Τι έχθρα µπορούσε να θέσει ο Θεός µεταξύ της γυναίκας και ενός ζώου. «. η υποταγή σου). ο Θεός ορίζει και τις προδιαγραφές του ζώου. Και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου (=η αφοσίωση. συν τους 144. αφού τόσοι τελικά θα λάβουν αφθαρσία στο επόµενο Σύµπαν. Μα θα πείτε. τι έφταιξε το ζώο. Τελικά δηλαδή η απώλεια του ∆ιαβόλου είναι τραγική. ∆ιότι ο όφις είναι ερπετό και όχι θηρίο ή κτήνος. µέχρις ότου το σ π έ ρ µ α της γυναίκας αυτής θα του συντρίψει την «κεφαλή». οι ανά τους αιώνας οπαδοί του διαβόλου θα πλήξουν Εκείνον µόνο στην «πτέρνα». την θνητότητα αυτού του είδους που δεν πρόκειται να αφθαρτοποιηθεί ποτέ. εν λύπαις τέξη τέκνα.. Εδώ όµως αυτός ο «όφις» είναι θηρίο και κ τ ή ν ο ς. Είναι η πρώτη π ρ ο σ ω π ι κή κατάρα που δίνει ο Θεός σε δηµιούργηµα. και µάλιστα χωρίς φυσικό πατέρα! Προαναγγέλλει την άσπορο γέννηση του Χριστού και δίνει την υπόσχεση ότι τελικά θα στείλει κάποιον που θα του πάρει την εξουσία. Όµως η σταύρωση του Υιού ως πλήγµα κατά της Θεότητος έµελλε να είναι ένα ιάσιµο «τραύµα στην πτέρνα».. ούτε και θα υπάρξουν στο επόµενο άφθαρτο Σύµπαν. Όχι. Ενώ «το σπέρµα του όφεως». Γι’ αυτό δεν έλαβε ο Θεός ερπετά της 6ης ηµέρας για να τα πλάσει και να τα θέσει στον παράδεισο. Τι ευθύνη λοιπόν µπορεί να είχε εκείνο. καταραµένος να είσαι εσύ από όλα τα κτήνη και τα θηρία της γης».Και έχθραν θήσω ανά µέσον σου και ανα µέσον της γυναικός». το «πρωτευαγγέλιο» που λένε και οι πατέρες. Η λέξη «θηρίο» αναφέρεται στην Αποκάλυψη για το παγκόσµιο ηλεκτρονικό σύστηµα (=το 1ο θηρίο) και τον Αντίχριστο (=το 2ο θηρίο).116 «Επειδή έκανες αυτό. αφού µε την πτώση τους τέθηκε σε εφαρµογή το µεγάλο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. ένας µακρινός απόγονος αυτής. κάτι που χαρακτηρίζει τα ερπετά. Η φράση «και γήν φάγη πάσας τας ηµέρας της ζωής σου» δηλώνει τον θάνατο. δύο άνθρωποι έχασαν εδώ την αφθαρσία. Εδώ απευθύνεται στον ∆ιάβολο και του λέει ότι θα υπάρχει διαρκής έχθρα µεταξύ αυτού και ανθρώπου. Ο ∆ιάβολος µπήκε µέσα του χωρίς να το ρωτήσει. Αυτό έχει σχέση µε το «Προπατορικό αµάρτηµα» που θα αναλυθεί σύντοµα. και αυτός σου κυριεύση. . Κάνει λόγο για τον Ιησού Χριστό ο οποίος έµελλε να προέλθει από αυτήν ύστερα από 4.

ως και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησίας. ούτε καν να κηρύττουν: «. αλλά στην πλήθυνση των λυπών και στεναγµών της! Αυτά θα πληθύνονται.5... Μεγάλες λύπες και στεναγµοί την προσµένουν καθώς θα πληθύνεται: «Εν λύπαις τέξη τέκνα». «Πληθύνων πληθυνώ τας λύπας σου και τον στεναγµόν σου. Και µη παρασύρεσθε σήµερα από εκείνα τα αµερικανόφερτα φεµινιστικά κινήµατα που θέλουν να καταλύσουν κάθε τάξη και να τα ισοπεδώσουν όλα. (Προς Εφεσίους επιστολή κεφ. τον προσωπικό της θάνατο. ουδέ αυθεντείν ανδρός. Αυτό πιστεύω ότι είναι και η γενεσιουργός δύναµη που γεννά και συντηρεί τον έρωτα. Πράγµατι. Γυναικί δέ διδάσκειν ούκ επιτρέπω. Όµως το «νέο» δεν βρίσκεται στην πλήθυνση αυτής.». εδ. εδ.. Αδάµ γάρ πρώτος επλάσθη. είτα Εύα.Αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν υ π ο τ ά σ σ ε σ θ ε ως τω Κυρίω. Πράγµατι. εννοώντας να τον σέβεται υποτακτικά. Επιπροσθέτως θα έχει να κάνει και µε τη φθορά. Έτσι φαίνεται εδώ. αλλ’ είναι εν ησυχία.. αλλά ακολούθησε παθητικά την γυναίκα. δεύτερο µεγάλο πλήγµα για την µητέρα αυτή. Και τι πέτυχε αυτό το παγκόσµιο κίνηµα. Ο φεµινισµός έχει διαβρώσει τις συζυγικές σχέσεις και έχει διαλύσει τον θεσµό της οικογένειας. ενώ µετά θα πεθάνει και η ίδια.117 Και ενώ ο Θεός καταράστηκε τον «όφι». . του Άβελ. εκτός από το «θανάτω αποθανείσθε». ο θάνατος θα την πλήξει και ζωντανή.. Γι’ αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει ότι «. Ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός. Τούτο θα ισχύσει και για όλους τους θηλυκούς απογόνους της και µέχρι το ανθρώπινο γένος να επανακτήσει την αφθαρσία.. Είναι ένας ψυχικός µηχανισµός για να αγαπήσει τον άνδρα και να δεθεί µαζί του. 13... Τώρα αυτή θα π λ η θ ύ ν ε τ α ι. Τώρα θα γεννάει µε τις ωδίνες των θνητών γυναικών. Εκείνος µας έχει κατασκευάσει έτσι. και αυτός σου κυριεύση». να τεκνογονεί µε έναν διαφορετικό τρόπο.η δέ γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα». και µην ακούτε όλους εκείνους τους πράκτορες των διαφόρων διαβολοστοών και λεσχών που τα εκθειάζουν. χωρίς πόνους και βάσανα. Η υποταγή της γυναίκας είναι και η ασφάλειά της.». «Και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου.Αισχρόν γάρ εστί γυναιξίν εν εκκλησία λαλείν». Κατάφερε να ανδροποιήσει την γυναίκα και να θηλυπρεπίσει τον άνδρα! Γι’ αυτό και η οµοφυλοφιλία αµφοτέρων των φύλων βρίσκεται στο έπακρον σήµερα. Και οι γυναίκες δεν αισθάνονται καλύτερα όταν τίθενται κάτω απ’ τις «φτερούγες» ενός ισχυρού ανδρός. ∆εν νοµίζετε ότι η γυναίκα είναι πιο ελκυστική όταν δείχνει την ανάγκη της να την προστατέψουµε ως ισχυρότεροι. κεφ.. Λίγο ακόµη θέλουνε να την νοµιµοποιήσουν και σύντοµα να φθάσουµε στα ποσοστά των Σοδόµων και Γοµόρρων! Όλα αυτά είναι έξω από την φύση του ανθρώπου. Φαίνεται ότι ως άφθαρτη έµελλε να πληθύνεται. η δέ γυνή απατηθείσα εν παραβάσει γέγονε. Και η εξήγηση δίδεται από τον απόστολο Παύλο: Προς Τιµόθεον Α΄ επιστολή. Και φυσικά τα τέκνα θα της επιφέρουν λύπες. Φιλοσοφείστε το λίγο. τον ∆ιάβολο και απατήθηκε. Ένας Θεός που παγίδευσε ακόµη και τον ίδιο τον ∆ιάβολο δια της Σοφίας Του. αλλά θα του είναι υποτεταγµένη. Η ίδια η φύση της γυναίκας επιθυµεί την προστασία του ανδρός. Και ο φονιάς θα είναι το πρωτότοκο παιδί της. 12. και µε αυτή θέλγεται. Οι γυναίκες δεν δύνανται να γίνουν ποτέ ιέρειες όπως σε άλλες θρησκείες. αµέσως µετά η Εύα θα γεννήσει τον Κάϊν τον φονιά του δεύτερου υιού της.22-23 & 33). την γυναίκα δεν την καταράται. πλήγµα από τα µεγαλύτερα που µπορεί να υποστεί µία µητέρα. (Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή. Παρατηρείστε όλες εκείνες τις «απελευθερωµένες» κοινωνίες και θα διαπιστώσετε ότι αυτή η αφύσικη ισότητα των φύλων τις έχει καταστρέψει. τη φτώχεια και την λύπη. Το οµολόγησε άλλωστε και η ίδια: «Ο όφις ηπάτησέν µε και έφαγον». Έτσι θα βιώσει τον θάνατο και σαν µητέρα που χάνει το παιδί της. και «. Και Αδάµ ούκ ηπατήθη.. επειδή εκείνη ήλθε σε συνοµιλία µε τον «όφι».14. 14. Αυτό που τώρα θα συµβαίνει είναι η αύξηση των πόνων και βασάνων. Πολύ βαρύς λοιπόν έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης στην γυναίκα. Ενώ ο Αδάµ δεν απατήθηκε. ∆ιότι δεν γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα ξεπεράσει σε σοφία τον Θεό. θα γεννάει παιδιά. ∆ιαζύγια επί διαζυγίων και καυγάδες επί καυγάδων ξέσπασαν στις σύγχρονες κοινωνίες µε αυτή την δήθεν ισότητα των φύλων.35). κεφ. αλλά της αναγγέλλει τις προδιαγραφές της ως φθαρτής πλέον γυναίκας. Γυνή εν ησυχία µανθανέτω εν πάση υποταγή. Στο εξής δεν θα είναι πλέον ίση µε τον άνδρα. 2: 11.

Ένα µέρος του CO2 διαφεύγει από το δέρµα µε την άδηλη διαπνοή. Η εφίδρωση λοιπόν αποτελεί έναν µηχανισµό αποβολής κάποιων καταλοίπων της καύσεως. τώρα ως φθαρτός θα κοπιάζει... Και τώρα θα τρώγει τον χόρτον του α γ ρ ο ύ.»! Να λοιπόν που η λέξη «τρώγω» δεν σηµαίνει «βιβρώσκω». Ακάνθας και τριβόλους ανατελεί σοι. Το άφθαρτο σώµα όµως δεν διαθέτει παρόµοιους µηχανισµούς. Ένα άλλο «νέο» που του ανακοινώνεται είναι ότι τώρα «εν ιδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου. άρα αυτές οι ηµέρες είναι µετρηµένες. δέρµατος.. αλλά η ενέργεια παρέχεται από εκείνον τον «καρπό» του δένδρου της ζωής. (όχι του παραδείσου). και φάγη τον χόρτον του αγρού. δυσκολίες. εξ ής ελήµφθης. κ. εκείνου του περιφραγµένου «κήπου» της Εδέµ. Έτσι του ανακοινώνει εµµέσως ότι θα τον βγάλει από την Εδέµ και θα τον θέσει εκεί έξω στον «αγρό» απ’ όπου είχε λάβει και τα θηρία για να τα πλάσει. Όσο πιο έντονα εργαζόµαστε. αλεύρι. εκείνη θα του προσάπτει λύπες. αλλά την γη που θα του αποδίδει καρπούς. δηλαδή την γη µε λύπες. επιδερµίδα µε όλα τα παρελκόµενα όργανά της. Τώρα δηλαδή επίκειται ο θάνατος..λ. Άρα εδώ η λέξη «φάγη» έχει την έννοια του «χρησιµοποιείν». Τώρα όµως ο Θεός λέει ότι θα ιδρώνει.. Το γαλακτικό οξύ απάγεται από τα αιµοφόρα αγγεία. δηλαδή ζιζάνια.118 Τέλος ο Θεός έρχεται και στον Αδάµ: 17. η τροφή του θα είναι και πάλι εκείνη. ∆εν καίει γλυκόζη ή άλλο γνωστό καύσιµο για τις ενεργειακές του ανάγκες. 18. συµβάλλοντας στην άµεση ψύξη των µυών και του σώµατος. Ούτε τον Αδάµ καταράται. Γιατί εµείς κοπιάζουµε και ιδρώνουµε. Κατά την λειτουργία των µυών παράγεται γαλακτικό οξύ που είναι ουσία καµατογόνος. διότι όπως θα δούµε δεν διαθέτουν δέρµα. Καθώς στο εξής θα εργάζεται σε αυτήν.». πράγµατα ανεπιθύµητα. «Εν λύπαις φάγη αυτήν. Τω δέ Αδάµ είπεν: . Μη ξεχνάµε ότι µέχρι τώρα οι φθαρτοί άνθρωποι που ποιήθηκαν αρχικά εβίβρωσκαν «πάντα χόρτον χλωρόν». Γι’ αυτό δεν κουράζονται οι άφθαρτοι. η εξάτµιση του οποίου επιφέρει την ψύξη των υπερθερµαινοµένων µυών. Τώρα θα τρώει τον άρτο και γενικά την τροφή µε κόπο που θα κάνει το πρόσωπό του να ιδρώνει. Ούτε ιδρώνουν. Ότι γή εί και εις γήν απελεύση. Εν ιδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου έως του αποστρέψαι σε εις την γήν. το «χόρτον του αγρού». και ως εκ τούτου το πρόσωπό του θα ι δ ρ ώ ν ε ι όπως των θνητών.π. Κατά την λειτουργία των µυών παράγεται CO2 και H2O καθώς και θερµότητα από την καύση της γλυκόζης. αφού θα «ανατέλει» ακάνθας και τριβόλους. (Κύκλος του Cori). µέχρι να πεθάνει.. και από εκεί αποβάλλεται µαζί µε άλλες ευδιάλυτες ουσίες ως ιδρώτας. Τώρα ο Αδάµ που επανήλθε στην φθαρτότητα. Τώρα θα «φάγει» αυτήν. 19. επικατάρατος η γή εν τοις έργοις σου. µεταφέρεται στο ήπαρ και µεταβολίζεται δια του νεογλυκογονικού δρόµου σε γλυκόζη που είναι καύσιµο των µυών. Η γη δεν τρώγεται µε το στόµα. ενώ ένα µέρος του H2O δεσµεύεται µε κάποιους βιοχηµικούς µηχανισµούς στους ιδρωτοποιούς αδένες του Σχηµατική τοµή του δέρµατος.Ότι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από του ξύλου. δηλαδή από την βλάστηση που κείται έξωθεν του παραδείσου. Εκ φύσεως λοιπόν ο Αδάµ ως άφθαρτος δεν ίδρωνε. ού ενετειλάµην σοι τούτου µόνου µή φαγείν απ’ αυτού. άγνωστον πώς. Θα τρώγει άρτο. Άρα ο άρτος και η αρτοποιία (φωτιά. Ενώ όντας άφθαρτος δεν εκοπίαζε.) του ήταν ήδη γνωστά από τους θνητούς. και αυτό δείχνει ότι πράγµατι οι πρωτόπλαστοι έχασαν την αφθαρσία τους. Εν λύπαις φάγη αυτήν πάσας τας ηµέρας της ζωής σου. Άλλη έµµεση πληροφορία εδώ είναι ότι το χόρτο του αγρού θα το τρώγει πάσας τας ηµέρας της ζωής του. τόσο περισσότερο γαλακτικό οξύ συγκεντρώνεται στα µυικά κύτταρα και δυσχεραίνεται η λειτουργία τους. .

∆εν έπλασε γυναίκες για τους άλλους αφθάρτους. Προς τούτο βαρύνονται οι συγγενείς που το επέλεξαν. Φ θ α ρ τ ό ς ά ν θ ρ ω π ο ς! Το δεύτερο σκέλος της προτάσεως είναι κυριολεκτικό. Απλά επειδή το όνοµα είναι κάτι που δίδεται όταν υπάρχουν πολλοί όµοιοι για να ξεχωρίζουν. τον προηγούµενο κόσµο. αφού το όνοµα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Τι είναι τώρα. Εδώ δίδεται εντολή για ταφή και όχι καύση των νεκρών. Να πάµε από τώρα στον αγύριστο ανεπιστρεπτί. απαξιώνοντάς τον έτσι ως έκπτωτο: «Εποίησεν Κύριος ο Θεός τω Αδάµ και τη γυναικί αυτού». Γιατί. «. που σήµερα τείνει να εκτοπίσει την ταφή. Ο Αδάµ επλάσθη από «χούν της γης». Περίεργο. αφού τώρα ο Αδάµ είναι φθαρτός άνθρωπος και όχι χώµα ή γη στην κυριολεξία.119 Και τώρα ξεκάθαρα ο Θεός λέει ότι τελικά ο Αδάµ. αλλά δεν ή τ α ν γη! Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον χούν από της γής. πράγµα που επισφραγίζει την παρούσα φθαρτότητά τους: «. Ο άνθρωπος σαν εικόνα του Θεού.Εύα που την ονόµασε ο Αδάµ. το ότι ο Θεός του έδωσε όνοµα αλλά στη γυναίκα όχι. σίγουρα θα απωλεσθούµε επιτόπου. Άρα τι ήταν πριν την πλάση του. Τώρα ο Αδάµ ονοµάζει την γυναίκα Ζωή . η γυναίκα θα πρέπει να φέρει όνοµα για να διακρίνεται από τις άλλες φθαρτές γυναίκες. Γιατί παίζουµε µε τη φωτιά. Έπλασε τον «χούν» και όχι τη «γη». Φθαρτός άνθρωπος και όχι χώµα . εξ ής ελήµφθης. είτε τις µέλλουσες κόρες της. Ότι γή εί και εις γήν απελεύση». Πράγµατι ελήφθη από την «γη». για να µη πω λόγω βλακείας! Εάν όµως το επιλέξει ο ίδιος. Και εκάλεσεν ο Αδάµ το όνοµα της γυναικός αυτού Ζωή (Εύα). τότε ειλικρινά δεν γνωρίζω κατά πόσον η πράξη του αυτή είναι ισόκυρη µε την ολέθρια βλασφηµία. Και εποίησεν Κύριος ο Θεός τω Αδάµ και τη γυναικί αυτού χιτώνας δερµατίνους και ενέδυσεν αυτούς. Λέτε να χαριστεί σε εµάς. αφού εκείνος είναι αµέτοχος συνειδησιακά. τους Γοµορρίτες και τον εκλεκτό λαό που Τον σταύρωσε. Άρα εκείνη η «γη» από την οποία έλαβε «χώµα». τον Εωσφόρο. εκείνον συνεχίζει να τον αποκαλεί Αδάµ επειδή Εκείνος τον ονόµασε. αλλά κατά συνθήκην. Τώρα όµως είναι γη! Πού είναι εδώ αυτός ο «χούς». Και το όνοµά της το δίδει ο Αδάµ. Η γυναίκα όµως ήταν µοναδική... ∆εν εφείσθη µε τον Αδάµ. αν όχι και ισοδύναµο µε την βαλασφηµία του Αγίου Πνεύµατος! Και αν ο εκλειπών δεν επιλέξει ο ίδιος να καεί µετά θάνατον έχει καλώς. ήταν πράγµατι άνθρωποι φθαρτοί. απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηµατικώς να καταλήξει στο πυρ! ∆ιότι έτσι εξοµοιώνουµε τον Θεό µε τον ∆ιάβολο. ∆ιότι ο Θεός είναι καλός αλλά και αυστηρός. όχι ο Θεός ο οποίος στο 21ο εδάφιο εξακολουθεί να την χαρακτηρίζει γ υ ν α ί κ α και όχι Ζωή . Συνειδητοποιείτε άραγε τι βλασφηµία διαπράττεται µε την καύση του σώµατος του χριστιανού. Εάν διαπράξουµε το ολέθριο σφάλµα. .Εις γήν απελεύση» και όχι εις το πυρ που είναι ετοιµασµένο για τον διάβολο και τους αγγέλους του. πράξη που αρµόζει µόνο στον ∆ιάβολο. όπως και ο Θεός δεν διαθέτει Όνοµα κατ’ ουσίαν. την γυναίκα. Τι επιδιώκουµε λοιπόν µε αυτό το καννιβαλικό έθιµο. Μέχρι τώρα αν προσέξατε η γυναίκα δεν είχε όνοµα. Όχι.γη κυριολεκτικά. αλλά επειδή εκείνοι το κάνουν από άγνοια απαλλάσσονται του ποινικού µέρους λόγω ασοφίας. τούτο αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Αδάµ δεν ήταν ο µόνος άφθαρτος στην Εδέµ. Όποιος βλασφηµήσει το Πνεύµα το Άγιο δεν θα συγχωρεθεί ούτε σε αυτόν.Εύα. Ότι δηλαδή ήταν πριν. τους προκατακλυσµιαίους. Εποµένως δεν χρειαζόταν όνοµα για να ξεχωρίζει. είτε τις άλλες γυναίκες που ήδη υφίσταντο εκτός Εδέµ. Παρ’ όλα ταύτα.Έως του αποστρέψαι σε εις την γήν.. Τώρα όµως που επίκειται η έξοδος των πρωτοπλάστων από την Εδέµ. Είναι λίγο λιγότερο. αφού ο άνθρωπος όταν πεθαίνει το σώµα του διαλύεται και τα συστατικά του καταλήγουν στη Γη.. αυτοστιγµής και αµετακλήτως. και ακόµη περισσότερο ο χριστιανός που φέρει στο σώµα του το Χρίσµα. Έτσι ο Θεός ονόµασε αυτόν τον συγκεκριµµένον άνθρωπο Αδάµ. άρα και η γυναίκα του θα πεθάνουν. αφού καίµε το «χαρτί» που φέρει την Σφραγίδα Του και που είναι εµποτισµένο µε το τίµιο Σώµα και Αίµα Του! Στην ουσία καίµε τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. (!) 21. ότι αύτη µήτηρ πάντων των ζώντων. το Σώµα και το Αίµα του Χριστού από την Θεία Μετάληψη που έχει λάβει κατ’ επανάληψιν στη ζωή του. Με άλλα λόγια. διότι υπήρχαν και άλλοι όµοιοί του στην Εδέµ. ούτε και στον ερχόµενο αιώνα! 20. τους Σοδοµίτες. έγινε και πάλι. αλλά µόνο για τον Αδάµ.

) «Γύναι». Μα δεν είναι απλώς πάντων. η Εύα ηλευθέτωται. ∆ιότι κάποιοι τελικά θα απωλεσθούν. αφού Εκείνος είναι που δίνει τα ονόµατα στους ανθρώπους.Γύναι. αφού δεν έγινε ακόµη η Κρίση και η ∆ευτέρα Παρουσία..µητέρα Του «γυναίκα». Γυναίκα µήτηρ πάντων των ζώντων. «Εύα» στα εβραϊκά και «Ζωή» στα ελληνικά.000 συν οι λαοί και έθνη της χιλιετίας). Θυµηθείτε τι είπε ο Ιώβ εάν εγεννάτο νεκρός: «Θα ήµην ως να µη ήµην» (Ιώβ κεφ. η κατάρα νενέκρωται και ο θάνατος τεθανάτωται. Ούπω ήκει η ώρα µου. ∆εν ξέρω κανέναν που να γεννάται νεκρός και να µνηµονεύεται εδώ στη Γραφή µε τόσο ευδιάκριτο τρόπο. 4. ∆ιότι δεν νοµίζω να είναι τιµή όταν κάποιος προσφωνεί την µητέρα του «γυναίκα»! Και τον Ιωάννη τον µαθητή που αγαπούσε ιδιαίτερα. και πώς η Εύα έχει ήδη ελευθερωθεί από τα δεσµά του θανάτου. Κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ο ψάλτης λέει: «.. ∆ιότι και ο Χριστός δύο φορές αποκαλεί την Παναγία . (* Γιατί εδώ δεν προσφωνεί τον µαθητή µε το όνοµά του. κεφ. κοντά 6. Εσείς τι λέτε. ακουέτω. (144... γιατί δεν τον προσφωνεί µε το όνοµά του αλλά σκόπιµα το παραλείπει.120 Αλλά γιατί να την ονοµάσει έτσι ο Αδάµ. και τούτο είναι άκρως σηµαντικό: Κατα Ιωάννην. Μία γυναίκα η οποία δια µέσω των γενεών θα έφερε «σπερµατικά» τον Χριστό.. το όνοµα τουλάχιστον της µητέρας Του δεν θα έπρεπε να το απαξιώσει. Γιατί π ά ν τ ω ν των ζ ώ ν τ ω ν.Χ. κεφ. αφού όλοι είναι ζωντανοί. Εσείς σκεφθείτε.Οίνον ούκ έχουσιν. .10. εποχή: Η Παναγία και ο Ιωάννης ο Θεολόγος.. ∆ιότι τα ονόµατα στην Παλαιά ∆ιαθήκη έχουν πάντοτε άµεση σχέση µε την ιδιότητα του φέροντος αυτό. Επαναλαµβάνω. Είτα λέγει τω µαθητή: . Ποιών ζώντων. Την ονόµασε λοιπόν Ζωή επειδή αυτή είναι «µήτηρ πάντων των ζώντων». ∆ιότι ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι είναι εκ των πραγµάτων ζ ώ ν τ ε ς. 27. προβληµατιστείτε και κυρίως σκεφθείτε. Ιησούς ούν ιδών την µητέρα του και τον µαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα (=τον Ιωάννη τον Θεολόγο). Ποιοί µέλλει να λάβουν αφθαρσία και αιώνιο ζωή. έτσι χωρίς καν να αναφέρει το όνοµά της που ήταν Μαρία. Η λέξη «ζώντων» εδώ εγείρει υποψίες για κάτι άλλο πιο βαθύ. και δύο την έλαβαν στην µ. Πώς έχει ανακληθεί . Τι σηµαίνουν όλα αυτά και σε συνδυασµό µε εκείνη την στάση του Θεού να εξακολουθεί να αποκαλεί την Εύα «γυναίκα». και αυτό είναι δεδοµένο. Εάν εδώ µίλησε ως τέλειος Θεός απάτωρ επί Γης και αµήτωρ εν ουρανοίς. 19: 26. εγείρει και άλλα ερωτήµατα.Ιδού η µήτηρ σου. Εδώ η λέξη «ζώντων» στοχεύει στους αιωνίως ζώντες και υποδηλώνει τους χριστιανούς που µέλλει να είναι οι ζώντες εις τον αιώνα. Όλοι γενικώς οι άνθρωποι. Ο Χριστός. Από αυτήν θα προέλθει ο Χριστός που θα καταστήσει ζώντες όλους όσους πεθάνουν τελικά χριστιανοί. Εάν λοιπόν εδώ επρόκειτο αυτή η «γυναίκα» κατά τον Θεό και Ζωή κατά τον Αδάµ να αποτελέσει τον µοναδικό πρόγονο ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ να γράφει «µήτηρ πάντων των ανθρώπων». Πώς ένας Θεός που έδωσε τις 10 εντολές. Όλων γενικώς των ανθρώπων. Λέγει αυτή ο Ιησούς: . Επίσης αυτή η επιµονή του Θεού να την αποκαλεί «γυναίκα» και όχι µε το όνοµα που της έδωσε ο Αδάµ.6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι οι οποίοι κατά την Συντέλεια των αιώνων θα είναι εγεγραµµένοι στο βιβλίο της ΖΩΗΣ του Αρνίου.. ο Θεός απαξιώνει το όνοµα της µητέρας Του... αν όχι και λάθος.Ο Αδάµ ανακέκληται. Ο έχων ώτα ακούειν.Τί εµοί και σοί γύναι. λέγει τη µητρί αυτού: . ίδε ο υιός σου. Εκείνοι είναι όλοι οι ζώντες κυριολεκτικά.». Ύστερα η µητρική ιδιότητα της Παναγίας δεν έπαψε ποτέ να ισχύει.. τότε αυτή η λέξη ήταν περιττή. Ψάξτε. ρωτείστε. εδώ δεν τηρεί την 5η που λέει «τίµα τον πατέρα σου και την µητέρα σου». εδ. 2: 3. ότι δύο έχασαν την αφθαρσία. Πώς λοιπόν αυτή η γυναίκα είναι µήτηρ π ά ν τ ω ν.19).αναστηθεί ο Αδάµ. ∆ισεκατοµµύρια είναι εκείνοι που θα λάβουν το χάραγµα του Αντιχρίστου και θα απωλεσθούν. Η µία ήταν στην Κανά και η άλλη επί του σταυρού. ακόµη βαθύτερα. ∆ιότι έτσι µας λένε οι µέχρι τώρα ερµηνευτές. Κατα Ιωάννην. ή µόνον όσοι θα φέρουν την σφραγίδα του Θεού επί των µετώπων αυτών που ορίζει η Αποκάλυψη. ο Αδάµ και η «γυνή» αυτού. Και υστερήσαντος οίνου λέγει η µήτηρ του Ιησού προς αυτόν: . αλλά πάντων των ζώντων! Όλων εκείνων που θα λάβουν την αιώνιο ζωή.

Θα ήταν ίσως σαν έναν άνθρωπο χωρίς επιδερµίδα και χόριο που είναι οι εξωτερικές στιβάδες του δέρµατος. Η «ποίηση» αναφερόταν στο άφθαρτον της γυναίκας και όχι στην ίδια την γυναίκα. συνεπώς και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήµατά του (τρίχες. Η «ποίηση» αναφέρεται στο πρωτοφανές της κατασκευής και όχι στη δηµιουργία του από το 0. όµως από ύλη φθαρτή. Αυτή η «ένδυση» αφθάρτων που έγιναν φθαρτοί συνέβη για πρώτη φορά στην «Θεϊκή Ιστορία». Πολύ ορθά λοιπόν γίνεται χρήση αυτής της λέξεως στην 7η ηµέρα για την γυναίκα. Όµως τα ρούχα γίνονται από ύφασµα και όχι από δέρµα. είναι άτριχοι και αγένειοι. όπως η ποίηση . Γι’ αυτό αµέσως έσπευσαν οι πρωτόπλαστοι να κατασκευάσουν περιζώµατα για προστασία. Τώρα που θα κληθούν να ζήσουν εκεί έξω. σηµαίνει ότι µάλλον η εξωτερική τους επιφάνεια δεν φέρει και τα υπόλοιπα δερµατικά εξαρτήµατα που δεν βλέπουµε. ο οποίος µάλλον δεν έφερε και γένεια. ολοκληρώνοντας την µεταβολή του σώµατός τους από άφθαρτο σε φθαρτό. αφού ουδέποτε άφθαρτοι βρέθηκαν σε τέτοια περίσταση. Οι άγγελοι άλλωστε δεν ιδρώνουν. Είναι η δεύτερη φορά που ο Θεός ποιεί κάτι κατά την 7η ηµέρα της ∆ηµιουργίας στην οποία βρίσκεται εν καταπαύσει. βρέθηκαν «γυµνοί». άρα θα πρέπει να πρόκειται για κάτι πολύ σηµαντικό που άνθρωποι δεν θα µπορούσαν να ποιήσουν. η εξωτερική τους επιφάνεια ήταν οµοιογενής όπως των αφθάρτων. Τώρα όµως οι «γυµνοί» πρωτόπλαστοι αισθάνονται όπως εµείς. αλλά µάλλον οφείλει να είναι οµοιογενές.). Εποµένως το εξωτερικό του κάλυµµα δεν πρέπει να έχει σχέση µε το δέρµα των φθαρτών. Ούτε από κύτταρα αποτελείται το άφθαρτο σώµα. ίσως από κάτι που δεν µας πληροφορεί ως θνητούς. δεν φέρει δηλαδή ιδρωτοποιούς αδένες. Γι’ αυτό ο Θεός επεµβαίνει «θαυµατουργικά» και ποιεί δερµάτινους χιτώνες = δέρµα όµοιο µε εκείνο των φθαρτών. Γι’ αυτό ο Θεός τώρα ποιεί τους χιτώνες αυτούς σε µία φάση που κανονικά δεν θα έπρεπε να δηµιουργήσει τίποτα. Οι άγγελοι στον προηγούµενο κόσµο διατήρησαν την αφθαρσία και δεν χρειάστηκαν χιτώνες. καυµατίζονται. Το άφθαρτο σώµα είπαµε ότι συµβολίζεται µε άρτο. Πολλοί τούτο το ερµηνεύουν ως ρούχο. Εκεί η Γένεση αναφέρει το πρόπλασµα που ελήφθη. Ο διάβολος παρέµεινε άσαρκος και οι άνθρωποι έρχονται κατευθείαν µε δέρµα ως θνητοί. ενώ εδώ όχι. όχι όµως δέρµα. Πονάνε.οικοδόµηση της γυναίκας από την άφθαρτη πλευρά του Αδάµ. η επιδερµίδα του φθαρτού σώµατος. αλλά από την άφθαρτη πλευρά. άρα αυτό είναι τόσο πρωτοφανές. κ. Τώρα πάλι ο Θεός ποιεί κάτι. όπως και ο Αδάµ πριν την πτώση.121 Οι άφθαρτοι δεν φέρουν επιδερµίδα. ∆εν θα µπορούσανε λοιπόν να ζήσουν έξω από την Εδέµ έτσι χωρίς δέρµα. αλλά φαινοµενική. ο Θεός τους εποίησε δερµατίνους χιτώνας. Η ψίχα δηλώνει την εσωτερική οµοιογένεια. αφού εκείνο το σώµα δεν ιδρώνει. κάτι που ήλθε σε ύπαρξη για πρώτη φορά στην «Θεϊκή Ιστορία». Το πρώτο που εποίησε στην 7η ηµέρα ήταν η άφθαρτη γυναίκα. ακόµα και από δέρµα. και αυτό φαίνεται στις εικόνες των αγγέλων που όλοι τους έχουν όψη λεία. (µε εξαίρεση τα µαλλιά) και αυτό είναι κάτι που βλέπουµε. Η τρίχα όµως είναι εξάρτηµα του δέρµατος. άρα και η εξωτερική του επιφάνεια. Αυτούς τους «χιτώνες» τους εποίησε ο Θεός.Ζωής. Εποµένως κανένα ον δεν βρέθηκε ποτέ σε µία τέτοια ανάγκη όπως ο Αδάµ και η Εύα. σαν έναν άνθρωπο γδαρµένο τρόπον τινά. επειδή έχει πολλές οµοιότητες δοµής µε αυτόν. Αυτοί οι δερµάτινοι χιτώνες είναι κάτι το οποίο ουδέποτε υπήρξε. Τούτο δεν σηµαίνει ότι ο Θεός δεν µετασχηµάτισε κάτι προϋπάρχον σε χιτώνες. Το γεγονός ότι το αγγελικό σώµα είναι άνευ τριχών.λ. όπου πράγµατι αυτή απετέλεσε δηµιούργηµα. οσµηγόνους και σµηγµατογόνους αδένες. Έπρεπε λοιπόν να ποιηθούν. έτσι ώστε καλή τη προαιρέσει. Και τώρα που αυτοί οι δύο έχασαν την αφθαρσία. θα πρέπει να µη ξεχωρίζουν από τους άλλους φθαρτούς. όσο το προηγούµενο. . ο Θεός να είναι συνεπής µε όλα τα γραφόµενα: • Τότε «εποίησε» την άφθαρτη γυναίκα. Όµως η πλάση της γυναίκας µας βάζει να παραλληλήσουµε την µία περίπτωση µε την άλλη. αφού άφθαρτη γυναίκα ουδέποτε υπήρξε. όχι όµως από το τίποτα. Είναι βέβαια ένα κάλυµµα. Και επειδή έτσι δεν θα µπορούσαν να επιβιώσουν έξω από την Εδέµ.π. Η επιφάνεια αυτή όµως δεν είναι όπως των φθαρτών ανθρώπων. κρυώνουν. Βέβαια αυτή η «ποίηση» των δερµατίνων χιτώνων δεν είναι αληθής. Μετά την απώλεια της αφθαρσίας του Αδάµ και της γυναίκας . και η οµοούσια κόρα την εξωτερική όψη του αφθάρτου σώµατος. • Τώρα «ποιεί» τους δερµάτινους χιτώνες.

Πριν την πλάση του Αδάµ είδαµε ότι τα όρια της Εδέµ έφθαναν µέχρι τη γη της Αιθιοπίας. Ο Αδάµ και η γυναίκα που προέκυψε από Αυτόν ήσαν λευκοί όπως και ο Χριστός. (Ως φθαρτός!) 23. και νύν µήποτε εκτείνη την χείρα και λάβη του ξύλου της ζωής και ζήσεται εις τον αιώνα. έχασε το «φως» του και έγινε δαίµονας «σκοτεινός». Το ίδιο λευκοί ήσαν και οι χιτώνες τους. τον φέροντα το «φως» στον προηγούµενο κόσµο. Ποιός ονόµασε έτσι τους ποταµούς αυτούς.512 π. Μη το παιδεύουµε άλλο. Όσο δηλαδή συγκλονιστική θα είναι τότε η αφθαρτοποίηση. το «λευκό» δύναται να παράξει όντα πονηρά και γενικότερα πράγµατα σκοτεινά στην όψη τους. όπως θα είναι και το αντίστροφο.000 από φθαρτοί θα µετατραπούν εν ζωή σε αφθάρτους και η ψυχή τους θα «πλατύνει» και θα γίνει πνεύµα. µαύρη. άλλο τόσο ήταν και η απαφθαρτοποίηση του Αδάµ και της γυναίκας. δεν εποιήθη έτσι. Πώς λοιπόν ο απόλυτα Υπάρχων. Και µόνο αυτό δείχνει ότι πριν τον Αδάµ η µαύρη φυλή υπήρχε σε αφθονία. Λένε δηλαδή ότι ο Αδάµ και η γυναίκα πριν την πτώση τους ήσαν µαύροι! Μα το άφθαρτο σώµα δεν έχει δέρµα. τον µαύρο. δεν νοµίζω ο Θεός που εντός Του δεν υπάρχει ίχνος σκοτίας να ποίησε τίποτα «σκοτεινό».) φυλάσσειν την οδόν του ξύλου της ζωής. εάν υποτεθεί ότι αυτοί οι δύο είναι οι προπάτορες όλων των ανθρώπων. ξαφνικά απέκτησε σπλάχνα και όργανα. αλλά κάτι άλλο. Όχι. τότε γιατί και τα ονόµατα των ποταµών Τίγρης και Ευφράτης υπήρχαν από τότε. Ακόµα και ο ∆ιάβολος που τον χαρακτηρίζει το µαύρο χρώµα. τότε πώς από ένα ζεύγος του ιδίου χρώµατος προέκυψαν φυλές τεσσάρων χρωµάτων.Ιδού Αδάµ γέγονεν ως είς εξ η µ ώ ν του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν. (Απαξιεί εδώ να αναφέρει και την γυναίκα!) 24. µε την µεταβολή αυτή το πνεύµα τους υποβαθµίστηκε σε ψυχή. µύες και οστά των θνητών. άρα και µαύρους χιτώνες. Η έξοδος των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο.4 εκατοµµύρια χρόνια. Όσο για τους δερµάτινους χιτώνες που ποιήθηκαν εκ των υστέρων και τους κάλυψαν. όπου οι 144. αφού θνητοί άνθρωποι υπήρχαν εδώ και 3 .122 Η µεταβολή του σώµατος των πρωτοπλάστων από άφθαρτο σε φθαρτό θα πρέπει να ήταν κάτι τραγικό σαν εµπειρία. Όµως τότε που ο Θεός «ενεφύτευσε παράδεισον εν Εδέµ και έθετο εκεί τον άνθρωπον όν έπλασεν». Όσο για το χρώµα των δερµατίνων χιτώνων τους. το σώµα τους από οµοιογενές που ήταν. 3: 22. Και είπεν ο Θεός: . Τώρα οι έκπτωτοι πρωτόπλαστοι είναι έτοιµοι να εξέλθουν του παραδείσου. δηλαδή λευκή. άρα και µελανινοφόρα κύτταρα που καθορίζουν το χρώµα του. Η χώρα αυτή λέγεται έτσι εξ αιτίας του χρώµατος των κατοίκων της. Όλα αυτά τα ονόµατα είχαν δοθεί πολύ πριν το 5. η χώρα αυτή ως έρηµος δεν έπρεπε να έχει όνοµα. Συσκέπτεται πάλι ο Τριαδικός Θεός: Γένεση. Και εξέβαλεν τον Αδάµ και κατώκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξεν τα Χερουβίµ και την φλογίνην ροµφαίαν την στρεφοµένην (. Και ενώ ως άφθαρτοι έφεραν πνεύµα. 9. δεν νοµίζω το χρώµα τους να ήταν άλλο από το λ ε υ κ ό. ο Ων που η ουσία Του είναι το τέλειο Φως. αλλά εκείνος ξέπεσε. Ύστερα. Γιατί λοιπόν και οι πρωτόπλαστοι να ήσαν έγχρωµοι. τον Εωσφόρο. ∆ιότι µε την µεταβολή αυτή. Και (προς τούτο) εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής εργάζεσθαι την γην εξ ής ελήµφθη. Άλλωστε το µαύρο δεν είναι χρώµα. Ο Θεός εποίησε άγγελο «λευκό». και αυτό θα ήταν κάτι το συγκλονιστικό. κίτρινη και ερυθρή φυλή. Οι φυλές προϋπήρχαν του Αδάµ και δεν προέκυψαν από αυτόν και την Εύα. ∆ιότι λέγονται πολλά αθεολόγητα πράγµατα για τους πρωτοπλάστους στα πλαίσια του σηµερινού «αντιρατσιστικού» πνεύµατος που επικρατεί. κεφ. αφού αυτή κατελάµβανε ολόκληρη χώρα! Εάν εκεί δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Ούτε και µαύρους ή έγχρωµους αγγέλους έχουµε δει ποτέ. . Όµως η αιτία της αποβολής τους δεν ήταν η παράβαση. αυτή η χώρα ήδη ονοµαζόταν Αιθιοπία. ο «δεύτερος Αδάµ». αλλά η έλλειψη του φωτός.Χ. Η λέξη «αιθίωψ» σηµαίνει τον άνθρωπο που έχει όψη αιθάλης. Αν πάλι το όνοµα δόθηκε αργότερα.

περίπου 1:10. ενώ θέτει και κάποια άφθαρτα όντα για φρουρούς ώστε να µη µπορούν να εισέλθουν εκεί και να λάβουν το πολυπόθητο ξύλο της ζωής. «Και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής εργάζεσθαι την γην εξ ής ελήµφθη». θα έπρεπε να εκδιωχθούν αµέσως. όπου κατά παραχώρησιν Κυρίου τους επετράπη να εισέλθουν εκεί φθαρτοί και να ζούνε µέχρι σήµερα. αυτή θα επιβάλλετο αµέσως µετά την απολογία τους. Τους έθεσε απέναντι να βλέπουν τι έχασαν και να θλίβονται. Επίσης εδώ φαίνεται η αλήθεια που ο διάβολος είπε στη γυναίκα για τις ιδιότητες του καρπού. χρονικά λίγο πριν τον κατακλυσµό.». τους οποίους θα συναντήσουµε στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως.. Ο καρπός όµως µηδενίζει τις διαδικασίες και ο λαµβάνων αυτόν ζει αιωνίως! Να λοιπόν πώς δύνανται να ζουν ως φθαρτοί οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ στην Νέα Ιερουσαλήµ. 3. κάτι που είδαµε και στο 1ο κεφάλαιο που εποίησε τον άνθρωπο: «Ποιήσωµεν άνθρωπον. δεν θα πέθαιναν. Εποµένως η εκδίωξή τους δεν επιβλήθηκε ως ποινή για το παράπτωµα. που εκτός των άλλων δείχνει ότι εκεί λαµβάνεται µιά απόφαση εκ των υστέρων. τώρα εξερχόµενος θα εργάζεται την γη από την οποία ε λ ή φ θ η.. 2. λέξη που σηµαίνει «έστειλε έξω από». Ιδού λοιπόν από ποιά «γη» έλαβε «χούν» και τον έπλασε. Φυσικά πτώση υπέστησαν ο Αδάµ.. Ο καρπός που είχε «απαγορευθεί» ήταν µόνο εκείνος της γνώσεως καλού και πονηρού. Να λοιπόν γιατί χρειαζόταν να φυλάσσεται ο παράδεισος από τον Αδάµ. «. Τώρα τον εκβάλλει από την Εδέµ και τον κατοικίζει απέναντί της ώστε να την βλέπει... ∆εν έφυγαν δηλαδή οι πρωτόπλαστοι από µόνοι τους και πήγαν οπουδήποτε. άφθαρτα όντα που δεν είναι ούτε άνθρωποι. 5. ενώ από την άλλη έπρεπε να πεθάνουν. Ο καρπός του ξύλου της ζωής στον φθαρτό δίνει ζωή αιώνιο.». εάν παρέµεναν εκεί στον παράδεισο θα µπορούσαν να κάνουν χρήση του ως φθαρτοί. Μετά την ανακοίνωση των νέων τους προδιαγραφών.. µοιραία θα υποστεί τα ίδια µε αυτούς. ούτε άγγελοι. τους «έπλασε» = αφθαρτοποίησε και τους έθεσε µέσα στην Εδέµ. και τότε θα ζούσαν α ι ω ν ί ω ς! Αυτό µας αποκαλύπτεται εδώ..και έταξεν τα Χερουβίµ και την φλογίνην ροµφαίαν την στρεφοµένην φυλάσσειν την οδόν του ξύλου της ζωής». Εάν λοιπόν ο Αδάµ και η Εύα ελάµβαναν αυτόν τον καρπό θα ζούσαν κι εκείνοι αιώνια. «Και εξέβαλεν τον Αδάµ και κατώκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής». Έτσι ο Αδάµ από φύλακας του παραδείσου έγινε φυλασσόµενος. Ένα πύρινο σπαθί που περιστρέφεται σίγουρα δεν είναι κάποιο άφθαρτο ον. Άρα τα Πρόσωπα που λαµβάνουν µέρος στη «σύσκεψη» αυτή είναι περισσότερα από δύο. ώστε να φυλάσσειν την οδόν του ξύλου της ζωής.. ∆ιότι εάν επρόκειτο για ποινή. Ο Θεός τότε έλαβε θνητούς ανθρώπους από έξω. Και τι είναι αυτή η φλογίνη ροµφαία η στρεφοµένη.123 Εδώ αποκαλύπτονται και επιβεβαιώνονται πολλά: 1. Άρα η µόνη λογική λύση ήταν να εκδιωχθούν από τον παράδεισο και να τους κοπεί κάθε πρόσβαση σε αυτόν. αλλά ως φυσική συνέπεια. 4. ούτε επρόκειτο να του απαγορευθεί στο µέλλον. «. Κι ενώ ο Αδάµ ευρίσκετο πριν εντός αυτής ώστε να την φυλάσσει και να εργάζεται εκεί. Ο λόγος ήταν αυτό το ξύλο της ζωής για τους έξωθεν ευρισκοµένους φθαρτούς που ήξεραν την ύπαρξη και την αξία του. Αλήθεια. Όχι οι άλλοι. αλλά µάλλον κάποιος µηχανισµός που φονεύει φθαρτούς. Εκείνοι παρέµειναν άφθαρτοι υιοί Θεού. Έτσι ο Αδάµ και η Εύα. σαφώς από τον παράδεισο. Γι’ αυτό λοιπόν τον «εξαπέστειλε». Όντως αυτός ο καρπός επέφερε την γνώση του καλού και του πονηρού. ήτοι σταµατάει κάθε βιολογική διαδικασία που έχει σχέση µε την γήρανση και τον θάνατο! Ενώ τα «φύλλα» του ξύλου αυτού είδαµε ότι στον θνητό προκαλούν επιβράδυνση των διαδικασιών αυτών. και όχι κατόπιν συσκέψεως. και τότε δεν θα ίσχυε η προαναγγελία του Θεού που έλεγε «θανάτω αποθανείσθε». πότε δηµιουργήθηκαν αυτά τα Χερουβίµ.Εύα. Όµως ο καρπός του ξύλου της ζωής δεν ήταν «απαγορευµένος». αλλά τους κατοικίζει ο ίδιος ο Θεός σε συγκεκριµµένο τόπο.και νύν µήποτε εκτείνη την χείρα και λάβη του ξύλου της ζωής και ζήσεται εις τον αιώνα». Από την µία λοιπόν µπορούσαν να φάνε τον καρπό του ξύλου της ζωής. «Ιδού Αδάµ γέγονεν ως είς εξ η µ ώ ν του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν. και οι θνητοί ζούνε δέκα φορές περισσότερο από το φυσιολογικώς αναµενόµενο. ο αρχηγός της οµάδας των αφθάρτων και η γυναίκα . τον «κήπο» την περιφραγµένη και φυλασσόµενη Εδέµ. . Τώρα όµως που ο Αδάµ έγινε όπως εκείνοι.

παράπτωµα. είτε καλοί είτε όχι. Εποµένως µε βάση τον ορισµό της λέξεως ο Αδάµ και η γυναίκα αµάρτησαν. Εί γάρ τω του ενός παραπτώµατι οι πολλοί απέθανον. ακόµη και ο όρος δείχνει ότι δεν πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. αφού είµαστε κατά το κείµενο µή αµαρτήσαντες επί τω οµοιώµατι της παραβάσεως Αδάµ. εµείς εξ’ αυτού να χρεωνόµαστε αµαρτία. Όλοι όµως νοµίζουν ότι ήταν αυτό που διέπραξαν ο Αδάµ και η Εύα. Αλλ’ εβασίλευσεν ο θάνατος από Αδάµ µέχρι Μωυσέως και επί τους µή αµαρτήσαντας επί τω οµοιώµατι της παραβάσεως Αδάµ. Πολλά έχουν γραφεί και ειπωθεί περί αυτού. µαγεία. παράπτωµα. οµοφυλοφιλία. Ο υιός δέν θα βαστάση την ανοµίαν του πατρός. κατοχυρώνουν το δικαίωµα της αφθαρσίας.και Αδάµ ούκ ηπατήθη. µία παρακοή που έγινε πριν εκατοντάδες γενεές! Τι πληρώνουµε λοιπόν εµείς «εν οµοιώµατι της παραβάσεως» του Αδάµ. ούτω και το χάρισµα (=δεν είναι το παράπτωµα έτσι όπως το χάρισµα). 15. αλλά έκαστος τιµωρείται για τα δικά του αµαρτήµατα ή παραπτώµατα. Και όµως.14). ∆εν ισχύει στις Γραφές εκείνο το αρχαιοελληνικό ρητό που λέει «αµαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». ούτω και δια της υπακοής του ενός δικαίου (=του Ιησού Χριστού) δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί.. µοιχεία. Σίγουρα όχι την παρακοή του. Αδάµ και Εύα. αλλά κάτι δικό µας που διεπράχθη. Ο αµαρτάνων θα αποθάνη. πριν τη γέννησή µας! Το προσωπικό µας αµάρτηµα διεπράχθη προ καταβολής Κόσµου! Άλλωστε ο Αδάµ και η Εύα δεν είναι προπάτορες. η δέ γυνή απατηθείσα εν παραβάσει γέγονε».. εν οµοιώµατι εκείνων. εφόσον υποτίθεται ότι προερχόµαστε από εκείνους. Πώς γίνεται ο Αδάµ που διέπραξε παράβαση. Εδώ όµως οι πρωτόπλαστοι έπραξαν παρακοή. Το προπατορικό αµάρτηµα. Προσέξτε την ορθογραφία των λέξεων «πρωτόπλαστοι» και «προπατορικό». Όπως δηλαδή ως χριστιανοί δεν είµαστε φυσικοί απόγονοι του Χριστού. κεφ. 18: 20. βλασφηµία του Αγίου Πνεύµατος. Αυτή η «υιότητά» µας είναι επαγωγική και όχι πραγµατική. παρακοή. αλλά «σπερµατικά». ενώ η δεύτερη δηλώνει κάτι που έγινε πριν τους «πατέρες». Άρα κάτι άλλο βαθύτατο κρύβεται εδώ. κ. «παράπτωµα» και «παρακοή». οι φθαρτοί καταστήκαµε αµαρτωλοί! Πότε φταίξαµε τόσο. όχι βιολογικά.αµαρτία του φυσικού πατέρα του. Ενώ εµείς οι «πολλοί». πολλώ µάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτι τη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσσευσεν 19. Προς το παρόν ας γνωρίζετε ότι οι αµαρτίες των φυσικών γονέων δεν µεταβιβάζονται στους απογόνους. Αλλά και για τη γυναίκα ο απόστολος γράφει «. κεφ. Αλλ’ούχ ως το παράπτωµα. αλλά παράβαση. Λέει ο Θεός: Ιεζεκιήλ. του Αδάµ) αµαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί (=όλοι οι θνητοί που προήλθαν από αυτόν).. . Οι λέξεις που ο απόστολος χρησιµοποιεί για τους πρωτόπλαστους είναι «παράβαση». όπως λ. καθίστανται δ ί κ α ι ο ι. ∆εν τιµωρεί λοιπόν ο Θεός τον υιό για την ανοµία . Η δικαιοσύνη του δικαίου θα υπολογισθή προς όφελός του και η ασέβεια του ασεβούς θα υπολογισθή προς ζηµίαν του.χ. που θα αναλυθεί διεξοδικά στον επόµενο 3ο και τελευταίο τόµο.ά. 5: 14. Πόσο µάλλον ένα παράπτωµα. άλλο τόσο δεν είµαστε και του Αδάµ. κλοπή. εδ. (προς Τιµόθεον Α΄ επιστολή κεφ. αλλά «πατέρες». Τι βαρύ κάναµε εµείς προσωπικά. παράβαση και όχι αµάρτηµα. φόνος. ούτε ο πατήρ θα βαστάση την ανοµίαν του υιού. Αµαρτία είπαµε είναι η συνειδητή παραβίαση υπάρχοντος νόµου.2. όλοι οι χριστιανοί. όπως ο απόστολος Παύλος αναφέρει: Προς Ρωµαίους επιστολή.. Όµως η λέξη αυτή χρησιµοποιείται για πολύ βαρειά παραπτώµατα. ός εστί τύπος του µέλλοντος. που α µ α ρ τ ή σ α µ ε. Ώσπερ γάρ δια της παρακοής του ενός ανθρώπου (του ενός ανδρός. όλοι όσοι «υπακούουν» τον Χριστό. Παρενθετικά. ήτοι δικαιωµένοι. οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν διέπραξαν αµαρτία.124 10. Η πρώτη λέξη δηλώνει τους πρώτους που επλάσθησαν.

και ως εκ τούτου µας στέλνει όλους. Τι βαρύ ήταν εκείνο που διεπράχθη. Αυτό είπαν τότε οι υπόλοιποι άγγελοι και «στάθηκαν στον τόπο τους». και στάθηκαν στον τόπο τους (=στην τάξη τους. µία πράξη. (Προσέξτε. άυλα. Έτσι ο Θεός «καθαίρεσε» τον Εωσφόρο και όλο το τάγµα του. Οι άγγελοι είναι πνεύµατα πύρινα. Τι φοβερό συνέβη προ της καταβολής του κόσµου τούτου. τότε πρόσταξε ο πανάγαθος Θεός και έγινε ο κόσµος ετούτος. ο αρχηγός του πρώτου τάγµατος θέλησε. Κι’ έτσι αδελφοί µου το πρώτο τάγµα από τους αγγέλους έπεσε σε υπερηφάνεια. διδαχή Α: «. Γι’ αυτό οι άγγελοι στην παρούσα φάση είναι απλά τελεστές. εντολοδόχοι. Όταν ξέπεσε το πρώτο τάγµα από την αγγελική δόξα και έγιναν δαίµονες. «έπεσαν και προσκύνησαν την Αγία Τριάδα. Τα όντα εκείνα ήσαν λογικά. ή πιο καλά όντων. στον οποίο υφίσταντο εκείνα τα δέκα τάγµατα των αγγέλων. και έτσι «στάθηκαν» στον τόπο τους. ένα αµάρτηµα που είναι η λήψη του χαράγµατος θα αµαρτήσουν όλοι όσοι το λάβουν. µέσα στα οποία είµασταν κι’ εµείς. Και αυτό το «κάτι» είναι µόνο η δηµιουργία.. Σε αυτή την πράξη προέβησαν και όλα τα άλλα άφθαρτα όντα έκαστο σε διάφορο βαθµό. Όµως η λέξη είναι µε ό µ ι κ ρ ο ν. ακόµα και αγίους στον θάνατο. Το κάθε τάγµα είναι σάν τα άστρα του ουρανού. διότι αυτό είναι που κάνει την διαφορά του Θεού από το δηµιούργηµά Του. όπως είναι και η ψυχή µας.. έγινε διάβολος σκοτεινότατος και πολέµιος των ανθρώπων.. ο κόσµος και όχι οι άνθρωποι.. Ο Θεός δηµιούργησε λοιπόν αρχικά δέκα τάγµατα «αγγέλων». τα άλλα εννέα τάγµατα εταπεινώθησαν (=έχασαν µέρος της αξίας τους και διαβαθµίστηκαν σε επίπεδα υπάρξεως). Όµως η ζηµιά είχε γίνει. την επικείµενη Συντέλεια..125 Εάν η λέξη «προ-πατορικό» γραφόταν µε ωµέγα (=πρω-πατορικό). αυτή όντως θα σήµαινε την πρώτη «αµαρτία» που διεπράχθη από εκείνους. αλλά παραµένει ασυνείδητο. που είχαν άφθαρτα υλικά σώµατα τα οποία κατοικούντο από πνεύµα. Συγχρόνως όµως «ταπείνωσε» και όλα τα υπόλοιπα τάγµατα που συµµετείχαν σε µικρότερο βαθµό. ήτοι διατήρησαν την υλοπνευµατική τους φύση. και ζήτησε να δοξασθεί ίσα µε τον Θεό.πως το πρώτο τάγµα έγιναν δαίµονες για την υπερηφάνειά τους. και έπεσαν και προσκύνησαν την Παναγία Τριάδα. και αυτό σηµαίνει ότι το αµάρτηµα αυτό για το οποίο χρεωνόµαστε διεπράχθη πριν τον Αδάµ και την Εύα! Τι σηµαίνουν όλα αυτά. το ανθρώπινο γένος!) ∆ιδαχή Ε: «. έκαµε πρώτα δέκα τάγµατα αγγέλους. Από εκεί προέρχεται εκείνο που λέγεται στην Εκκλησία «Στώµεν καλώς. έκαστο σε διάφορο βαθµό. την αφθαρσία) για να χαίρονται πάντα.Παρακινούµενος ο Κύριος από την ευσπλαχνία του. Θέλησε να καταλάβει τον θρόνο του υψίστου Πατρός. συνέλαβε την ιδέα κάτω από το πλήρες αυτόβουλο που είχε να εξοµοιωθεί µε τον Θεό. Είχαν πλήρες αυτόβουλο όπως κι εµείς. και τότε έκανε ο Θεός εµάς τους ανθρώπους για να µας βάλει στον παράδεισο. αλλά το φέρουµε και µετά.». Ο Θεός µάλλον τότε τους αφαίρεσε το πλήρες αυτόβουλο που είχαν. την αφθαρσία.».. Είπαµε ότι πριν δηµιουργηθεί αυτός ο κόσµος υπήρχε ένας προηγούµενος άφθαρτος. Στην κατάσταση αυτή ο Εωσφόρος. κάνοντας κάτι που µόνον ο Πατέρας Θεός δύναται να πράξει. Προσέξτε: Ένα αµάρτηµα διεπράχθη από όλα εκείνα τα όντα. στώµεν µετά φόβου». µάλλον όχι. και που άξιζε Συντέλεια. «λειτουργοί». Θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Γι’ αυτό ο µέγας Βασίλειος έγραφε ότι δεν είναι δυνατόν να συλλάβουµε ούτε καν και τις ονοµασίες τους.αµάρτηµα που διέπραξαν όλα εκείνα τα άφθαρτα όντα. έτσι ώστε να µη δυνηθούν στο µέλλον να ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Τι να έγινε όµως τότε. σκεπτόµενα και πλήρως ελεύθερα. Εκείνα όµως όταν είδαν την Θεία οργή. που ανάγκασε έναν Πανάγαθο Θεό να καταστρέψει τα πάντα. Πριν. αγγελιαφόροι. έτσι έγινε και µε το ένα και το αυτό µεγάλο παράπτωµα . Όπως θα συµβεί µε το χάραγµα όπου µε ένα κριτήριο. Τώρα λέγονται άγγελοι. Ποιό είναι τελικά αυτό το «προπατορικό αµάρτηµα» που δεν σβήνει µε τη βάπτισή µας. Όταν ξέπεσε το πρώτο τάγµα και έγιναν δαίµονες. . όπως είδαµε στις διδαχές του αγίου Κοσµά του Αιτωλού: Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. στο πρώτο τάγµα των Αγγέλων. Και από εκεί που ήταν (ο Εωσφόρος) άγγελος φωτεινός και λαµπρότατος.

αλλά τα πνεύµατα δυνάµενα να διακρίνουν το αγαθό από το µη αγαθό. οι δαίµονες και οι ψυχές είναι όντα προαιώνια. . Αλλιώς δεν θα ήταν ούτε παντοδύναµος. Για τον Ωριγένη θα κάνουµε εκτενή αναφορά στον 3ο τόµο. κατά γνωστικίζουσαν αντίληψιν. (* Έτσι θεωρεί ο Ωριγένης. και διεµορφώθη µεταγενέστερα. όταν εξέτεινα τους ουρανούς και έθεσα τα θεµέλια της γής και είπον µε την Σιών (=την Νέα Ιερουσαλήµ) «είσαι ο λαός µου». Και δεν είναι ο Ιώβ ο µόνος προϋπάρχων ως πνεύµα .ψυχή. ούτε στην ύλη. κάτι κάναµε µε πρωτεργάτη τον Εωσφόρο και χάσαµε την αφθαρσία. και σε εσκέπασα µε την σκιάν της χειρός µου (=σε είχα εν Πνεύµατι Αγίω). Γι’ αυτό µας φαίνεται ότι οι άγγελοι. Επειδή όµως εµείς θεωρούµε ως αρχή του χρόνου την «ώρα 0» της Μεγάλης Εκρήξεως και ο νους µας σταµατάει εκεί. Μα γι’ αυτό δεν είναι και όλα για όλους. διότι είχες γεννηθεί τότε. διαφοροποιήθηκαν σε αγγέλους. Είναι αθάνατα διότι δηµιουργήθηκαν υπό του Λόγου εξ αρχής και υφίστανται όπως ο Θεός. και ο αριθµός των ηµερών σου είναι µέγας!». (Ιώβ. Υπάρχει προαιώνια διαδοχική σειρά κόσµων.16). Επειδή λοιπόν τα λογικά όντα υπέπεσαν σε παραβάσεις. αλλά µπορούν να πράττουν και αντιστρόφως. ∆ιότι δεν είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τέτοιες έννοιες. ήτοι άρχισε να εκτείνει τους ουρανούς και έθεσε τα θεµέλια της «γης» = παραδοξότητος. Τότε που έγινε η Συντέλεια του προηγουµένου Σύµπαντος και προέκυψε η παραδοξότητα που εξερράγη! Αλλά και ο Ιερεµίας προϋπήρχε. Πότε εξέτεινε. εξακολουθούν να ζούνε και στους µετέπειτα. είναι αδύνατον να εννοήσουµε τι υπήρχε πριν. κυριολεκτικά πρό καταβολής κόσµου. Τελικά όλοι οι άνθρωποι υπήρχαµε στο προηγούµενο Σύµπαν. (* το πρώτο Σύµπαν). σε κατέστησα προφήτην εις τα έθνη» (Ιερεµίας κεφ. αφού ο Θεός του λέει: «. Είναι και ο Ησαϊας.4). Εποµένως αφού πάντοτε δηµιουργούσε. Αυτοί όµως είναι µεταξύ τους διάφοροι. είναι «ούκ ον». (*εννοεί αφθάρτων). αλλά την εξεδήλωνε πάντα δηµιουργώντας. ουδέποτε υπήρχε χρόνος άνευ κόσµου. εδ. Οι ψυχές λοιπόν που έσφαλαν τότε. Γι’ αυτό και η προϋπαρξη της ψυχής φαίνεται εξωφρενική για τους απλοϊκούς. αφού η δηµιουργία κατέπαυσε την «έβδοµη ηµέρα». Τούτο δεν σηµαίνει βέβαια ότι ένας συγκεκριµένος κόσµος είναι αιώνιος. οφείλουν να προτιµούν το πρώτο και να αποφεύγουν το δεύτερο. αλλά ότι η δηµιουρία είναι αιωνία. ούτε διατάζει. Πρό του παρόντος κόσµου υφίσταντο άλλοι. η οποία σε γενικές γραµµές έχει ως ακολούθως: Περί δηµιουργίας: Ο παντοδύναµος Θεός ουδέποτε κράτησε την ισχύ Του κρυµµένη. ο οποίος απετέλεσε θεµέλιο για όλους τους µετέπειτα ερµηνευτές. ούτε στον Θεό. κεφ. ενσαρκώνονται στον παρόντα κόσµο και έ ρ χ ο ν τ α ι από τον Θεό. ∆εν δηµιουργούνται τώρα. Τα υλικά σώµατα είναι οι χιτώνες στους οποίους ενεκλείσθησαν οι ψυχές µετά την αµαρτία..21). Η σηµερινή τους κατάσταση είναι ανάλογη µε την αµαρτία που είχαν διαπράξει. Πρώτος εκτίσθη ο κόσµος των πνευµάτων. Το κακό δεν έχει την αιτία. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι ψυχές π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ ν. ούτε εµποδίζει. διότι το κακό είναι ανύπαρκτο. γίναµε πνεύµατα. (Ησαϊας κεφ.126 Ένας από τους µεγαλύτερους σκαπανείς των πρωτοχριστιανικών χρόνων ήταν ο Ωριγένης. και τώρα ερχόµαστε ως ψυχές. εδ. Εµείς είδαµε ότι µόνο ένας κόσµος υπήρχε πριν. δηµιουργηµένα σε «κόσµο» = σύµπαν που υπήρξε πριν το δικό µας. και στην παρούσα φάση ο Θεός δεν δηµιουργεί τίποτα. αλλά στην ελευθερία της βουλήσεως των λογικών όντων καθώς αυτά αποµακρύνονται από τον Θεό.. Εκείνο που τώρα ενδιαφέρει εδώ είναι γενικά η διδασκαλία του που σχετίζεται µε την δηµιουργία του κόσµου. Κανένα από αυτά δεν υπήρξε αρχικά κακό. Την αποµάκρυνση αυτή ο Θεός. Τούτο άλλωστε το είδαµε και στον Ιώβ που ο Θεός του λέει «Γνωρίζεις σύ. και µετά από αυτόν θα έλθουν άλλοι.και έβαλον τους λόγους µου εις το στόµα σου (=σε έκανα προφήτη).1. και µόνο ένας αιώνιος θα υπάρξει µετά). Όντως αυτά είναι «προαιώνια».51. και ότι ονοµάστηκαν έτσι για την αµαρτία τους ως ψ υ χ θ έ ν τ α π ν ε ύ µ α τ α... τα οποία εξήλθαν άπαντα λογικά και κοσµηµένα µε ελευθερία. ούτε αναλλοίωτος. δαίµονες και ψυχές.38. αφού ο Θεός του λέει «Πρίν σε πλάσω εις την κοιλίαν σε εγνώρισα και πριν γεννηθείς σε εξεχώρισα. εδ. Τούτο οι µεγάλοι πατέρες της πρωτοχριστιανικής περιόδου το γνώριζαν και το απεδέχοντο σιωπηλώς. Ζήσαντα στον πρώτο κόσµο. Αυτό είναι τελικά το «Προπατορικό αµάρτηµα»! Τούτο συνέβη πριν τη Μεγάλη Έκρηξη στο προηγούµενο Σύµπαν.

∆ιότι εάν υπήρχε χρόνος όπου δεν υπήρχαν τα ποιήµατα. Μετάφραση: ∆εν υπάρχει δηµιουργός χωρίς δηµιουργήµατα ή ποιητής χωρίς ποιήµατα. χρησιµοποιούµενα από Εκείνον που ήταν Άρχων. Ωριγένης. Εποµένως αυτά (=σύµπαν) είναι ανάγκη να έχουν γίνει από τον Θεό εξ αρχής. στενώθηκε και εξαλείφθηκε ∆η µ ιο υργ µόνο για ένα dt. ένεκα των οποίων Εκείνος καθίσταται Παντοκράτορας.138. Τούτο όµως είναι άτοπο µε τα προλεγόµενα. Με άλλα λόγια. το πρώτο άφθαρτο Σύµπαν οφείλει να είναι απειρόβιο όπως και ο Θεός! Εποµένως η αρχή του θα πρέπει να αναζητηθεί πίσω στο άπειρον του παρελθόντος! Από τη µία µεριά λοιπόν ουδέποτε υπήρξε περίοδος όπου δεν υπήρχε ∆ηµιουργία. και αυτή είναι προαιώνιος όπως και ο Θεός. και να µην υπάρχει χρόνος που να µην ήσαν αυτά.127 Ιδού όµως και τα αυθεντικά κείµενα από την εγκυρότατη Πατρολογία του Μigne που διεσώθησαν και φέρονται µέχρι σήµερα ως Ιερά Παράδοση: Ωριγένης. ποιητή ένεκα των ποηµάτων και παντοκράτορα για εκείνα τα οποία κρατεί.140) Μετάφραση: Επειδή δεν υπάρχει χρόνος που δεν υπήρχε Παντικράτορας. δεν υπάρχει άρχοντας χωρίς αρχόµενα. Η έννοια «χρόνος» εποιήθη µαζί µε εκείνο το άφθαρτο Σύµπαν που αναφέρει και ο µέγας Βασίλειος. αλλά κατά την πρώτη.7 δισεκατοµµύρια έτη. «Πριν» όµως από εκείνο το Σύµπαν ουδέποτε υπήρξε πρό του Θεού αυτή καθεαυτή η έννοια του χρόνου. Όχι βέβαια ο δικός µας που έχει ηλικία 13. Σοφία: Πρ οηγ ν Μεταξύ των δύο κόσµων. Πώς συνδυάζονται τώρα αυτά τα δύο. «Περί αρχών». επειδή µη υπαρχόνττν των ποιηµάτων ούτε και ποιηής υπάρχει. αλλά ο προηγούµενος! Εκείνος ο κόσµος.139). Και πάντοτε ήσαν (όλα) κρατούµενα από Αυτόν. αν κι εµείς κατά α ούµ µπ ενο Παραδοξότητα Σύ όν Σύ ρ τη φάση της παραδοξότητας του παρόντος κόσµου µπ Πα αν µας θεωρούµε ότι ο χρόνος εποιήθη τότε. Συνεπώς. εντούτοις αυτός κατά την συντέλεια του προηγουµένου κόσµου «σταγγακίστηκε». «Περί αρχών». άρα έτσι οφείλει να είναι και «ο κόσµος». Επειδή όµως ο Θεός υπήρχε πάντοτε και είναι απειρόβιος. Έτσι αλλοιώνεται και µεταβάλλεται το άτρεπτον και το αναλλοίωτον του Θεού! ∆ιότι εάν ύστερα (από κάποια χρονική στιγµή) ποίσε το πάν (=Σύµπαν). Όµως η έννοια του χρόνου δεν ία εια τέλ Συν προέκυψε τότε. ίδετε τώρα τι το α σ ε β έ ς προκύπτει. . Άρα δεν είναι δυνατόν να λέγεται ότι το πάν δεν είναι άναρχο και συναϊδιον (=παντοτινό) στον Θεό. ∆ιότι είναι επιβεβληµένο να λέµε κάποιον δηµιουργό ένεκα των δηµιουργηµάτων. (PG11 σελ. (PG11 σελ. ουδέποτε υπήρξε χρόνος χωρίς κόσµο. την αρχική και α λ η θ ή ∆ηµιουργία. ούτε παντοκράτωρ χωρίς τα κρατούµενα. ενώ από την άλλη η ∆ηµιουργία προέκυψε κάποτε από Εκείνον. φανερό είναι ότι από την ανυπαρξία στην ποίηση κάτι (από Εκείνον) µετεβλήθη. ή βασιλιάς χωρίς βασίλειο. άρα πάντοτε θα πρέπει να υπάρχουν αυτά (δηλαδή Κόσµος). «το Σύµπαν» που Τον καθιστά Παντοκράτορα.

ότι και αν υπήρξε πριν. διαφέρουν µε εκείνη ως προς το «αγέννητον» της πρώτης. Αυτός είναι και ο λόγος που εµείς οι άνθρωποι καλούµεθα από Εκείνον υιοί Του. Στην πραγµατικότητα δεν γεννήθηκε ο Υιός και Λόγος. το οποίο καταµέρισε σε ανεξάρτητα πνεύµατα – οντότητες. Κι επειδή τα γεννήµατα αυτά θα έπρεπε υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά να είναι ελαφρώς κατώτερα από Εκείνον. το Πνεύµα το Άγιο υπήρχαν προαιώνια και «πριν» εκείνο το dt της Πρωτοδηµιουργίας… . Αυτή η κίνηση όµως για να συµβεί. (το υ µε µικρό). ∆ηµιουργίας. «Τότε» δηλαδή πρό απείρου χρόνου – 1 dt. Πώς δηλαδή ο Θεός. και αυτό ήταν ο Θεός. Αλλιώς θα µας αποκαλούσε «αποκτήµατα». και τούτο οµοιάζει Γέννηση. Φυσικά οι µεταγενέστερες φλόγες.128 Άρα. αυτή η διαφορετικότητα προέκυψε µε την «έγκλειση» των πνευµάτων εκείνων σε άφθαρτα σώµατα. ∆ιότι εκείνα δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν ως ανεξάρτητα όντα χωρίς κάποιο «φορέα». Όλα λοιπόν. πνεύµατα και ύλη . αλλά ο Κόσµος δια του οποίου προβάλλει πλέον ο Λόγος! Γι’ αυτό και ο ∆αυίδ στον 2ο ψαλµό εδάφιο 7 όπου το Πνεύµα το Άγιο οµιλεί. χωρίς βέβαια να µειώνεται η αρχική. Με άλλα λόγια. τούτο δεν είναι πλέον δηµιουργία. Γι’ αυτό προηγουµένως εκείνο το Σύµπαν το χαρακτήρισα ως «αληθή ∆ηµιουργία». Πνεύµα. το δεύτερο Πρόσωπο της Θεότητος είναι Θεία ουσία οµοούσια και αµείωτη ά ν ε υ διαιρέσεως – αποσχίσεως από Εκείνον. «δηµιουργήµατα». και τα γεννήµατα αυτά να ευρίσκονται «απέναντί Του» ως «το κάτι άλλο» ως ετερότητα που είπαµε. των 10 ταγµάτων που εποίησε . κατά την δηµιουργία ενός κόσµου όπου χρόνος δεν υφίστατο πριν. Η άλλη διαφορά είναι ότι τα όντα ήσαν συνεζευγµένα µε ύλη. ∆ιότι εφόσον προκύψαµε από την ίδια την Ουσία Του. συναϊδιο και Θεός. τότε δηµιουργούµε αίρεση. ουδέποτε υπήρξε χρόνος που ο Θεός δεν είχε πρό των «οφθαλµών Του ∆ηµιουργία. γράφει «…υιός µου είσαι σύ.Σύµπαν έγιναν «τότε» ακαριαία. Ίσως αυτό να συµβολίζει και το κερί στην Ανάσταση. επειδή η δηµιουργία έγινε α κ α ρ ι α ί ω ς και χωρίς παρέλευσιν χρόνου». Μόνο εκείνο προέκυψε χωρίς µεγάλη έκρηξη και εποιήθη ακαριαία όπως έλεγε ο µέγας Βασίλειος στην 1η οµιλία και τοµέα 6 «…ίσως αυτό το «εν αρχή εποίησεν» ελέχθη. Μα γι’ αυτό η ψυχή – το πνεύµα – και κατ’ επέκτασιν ο άνθρωπος καλείται υιός Θεού. Στην κατάσταση που ήταν ως «Τριάδα εν µονάδι» και έξω από κάθε έννοια χώρου και χρόνου. αφού το Πρόσωπο αυτό οφείλει να είναι άναρχο. Ο Υιός και Λόγος είναι κατά φύσιν Θεός. Όντως. εκείνη η Τριαδική υπόσταση ∆ηµιούργησε. δηµιουργήθηκαν και οι «διαστάσεις». Έτσι πρέπει να έχουν τα πράγµατα και µε το πνεύµα όλων των «υπερόντων». αλλά γέννηση! Το πνεύµα µας εγεννήθη και δεν εποιήθη όπως ποιείται κάτι που είναι ξέχωρο από αυτόν που το ποιεί. εγώ σήµερα σε εγέννησα…». που αυτό κάνει και την διαφορά του Γεννήτορος από τα γεννήµατα ως προς τον χρόνο. Αυτό που γεννήθηκε τελικά ήταν η ίδια η «Ηµέρα» και όχι το 2ο Πρόσωπο της Θεότητας! Άν πούµε εδώ κάτι διαφορετικό. χώρος και χρόνος εντός του οποίου η Θεία Ουσία προέβαλλε ως Υιός – διάφορος του Πατρός. το πρώτο Σύµπαν έγινε 1dt µετά την ύπαρξη του Θεού! Και επειδή ο Θεός είναι απειρόβιος. τον Πατέρα. «ποιήµατα». Το Πρόσωπο αυτό δηλαδή. εξήλθαµε από το Πνεύµα Εκείνου. Ενώ ο Υιός Του.γ έ ν ν η σ ε τότε. ενώ όλοι εµείς κατά χάριν θεοί. Αυτό το «σήµερα» δηλώνει ύπαρξη «Ηµέρας». έπρεπε συγχρόνως να ποιηθεί και χωροχρόνος.γέννηση των πνευµάτων έγινε και ένας κόσµος υλικός και άφθαρτος. αποφάσισε και ε ξ έ β α λ λ ε Θεία ουσία. κάνοντας λόγο βέβαια ο Πατέρας Θεός για τον Υιό και Λόγο Του. Λέγεται όµως Υιός επειδή κατά την ακαριαία δηµιουργία του πρωταρχικού κόσµου. το Πνεύµα Του να «ξε-χωρίσει». Και από «τότε» ο Θεός νοείται Παντοκράτωρ και ∆ηµιουργός. ενώ Εκείνος όχι. η εµφάνισή του στο «προσκήνιο» οφείλει να συµβεί έτσι. όχι όµως υιούς. προκύπτον από κάτι προϋπάρχον. έτσι ώστε η Θεία ουσία. Αυτή η «άφθορος διαίρεση» της Θείας ουσίας θα πρέπει να έµοιαζε µε τη φλόγα του ενός κεριού που µεταλαµπαδεύεται σε πολλά άλλα. αφού όπως είπαµε . Έτσι. έτσι ώστε να προκύψουν εκείνα τα «άλλα εγώ». Έτσι συγχρόνως µε την «απόσχιση» . το «διάστηµα» πίσω από την εµφάνιση εκείνου του Σύµπαντος οφείλουµε να το εκλάβουµε ως αληθές µηδενικό. αν και είναι «οµοούσιες» µε την αρχική. ενώ το σηµερινό που προέκυψε από την κατάρρευση εκείνου το θεωρώ «πλασθέν». άρα και η ∆ηµιουργία είναι «απείρου χρόνου». καθώς και το 3ο Πρόσωπο. ακαριαία.

είναι λάθος να την θεωρούµε υποδεέστερη του πνεύµατος. 1 2. την σκηνή επί της οποίας όλα τα λογικά όντα που προέκυψαν δραστηριοποιούνται και υπάρχουν. Ενεργήσατε απογραφήν του συνόλου της Ισραηλιτικής κοινότητος…δηλαδή όλους τους άρρενας κατά κεφαλήν. πάντας τους άνω των είκοσι ετών οι οποίοι δύναται να εξέλθουν εις πόλεµον. κεφ. Φαίνεται ότι σε εκείνη την ηλικία ο θνητός ανθρωπος ωριµάζει. αν κι εγώ θα έλεγα 21. όσον αφορά την ύλη. Εάν η ύλη ήταν κάτι το µεµπτό. Αριθµοί. 30: 14. Τότε λοιπόν ωριµάζει σωµατικά ο άνθρωπος. 3. µαζί µε τον χώρο και τον χρόνο αποτελούν τις βασικές συνισταµένες του Κόσµου. Ποιά ηλικία έχουν δηλαδή οι «ψυχές» µας. και αυτό το βλέπουµε στον καθηµερινό βίο. γιατί στον Μωσαϊκό νόµο ο Θεός εντέλει τον άνδρα να στρατεύεται όταν κλείσει τα 21 του έτη. Γιατί άραγε να έχει ρυθµίσει έτσι το βιολογικό µας ρολόι ο Πάνσοφος ώστε να τελειούµεθα στο 21ο έτος της ηλικίας µας. Εάν ναι. µε την κάλλιστη εκείνη των 25. ∆εν είναι κακή η ύλη. µία συνείδηση που διαµορφώθηκε µε την εµπειρία απείρου χρόνου. Και αυτή «εγεννήθη προ απείρου χρόνου» όπως τα πνεύµατά µας και αποτελεί την έδρα. Άλλωστε και ο Υιός Λόγος ύλη ενεδύθη και ήλθε σε εµάς. Πάς ανήρ άνω των είκοσι ετών (άρα από το 21ο έτος του). Όλοι όταν είµαστε παιδιά βιαζόµαστε να µεγαλώσουµε. Θα µπορούσε κάλλιστα τούτο να συµβαίνει στα 18 ή και λιγότερο. όχι όµως της φθαρτής. Μα χρειάζεται αυτή η διάκριση. το άφθαρτο σώµα µας θα λάβει µορφή ηλικίας 33 ετών. όταν κατατάσσηται εις τους απογραφέντας.129 Τελικά. άρα «άπειρα χρόνια» µε σώµατα άφθαρτα που είχαν µορφή ανθρώπου ηλικίας 20-25 ετών όπως έχουν σήµερα οι άγγελοι που διατήρησαν . αυτός ο απείρως ΜΕΓΑΣ ήλθε ευθύς εξ αρχής µε άφθαρτο Σώµα… . Πότε «δηµιουργηθήκαµε». κάτι που κι εµείς κάναµε επί µακρόν πριν την «µεταπολίτευση». Γιατί όχι. και µάλλον θα πρέπει να ήταν αγένειος όπως οι άγγελοι. δηλαδή την γήρανση και τον θάνατο. οντότητες . µορφή που είχαµε κι εµείς τότε ως τάγµα. Η απάντηση είναι: προ α π ε ί ρο υ χρόνου! Όλοι µας είµαστε – ως πνεύµατα. αλλά εκείνης της αρχικής ύλης. Ενώ τώρα που καλούµεθα στην αφθαρσία δια του Ιησού Χριστού.Πότε εγεννήθη το πνεύµα µας. Έτσι λέµε ότι οι καλύτερες ηλικίες µας είναι µεταξύ 20-35 χρόνων. ενώ όταν ξεπεράσουµε τα 35 αρχίζουµε να «κόβουµε» χρόνια! Ο γέρος θέλει να ξανανιώσει και το παιδί να µεγαλώσει! Τυχαίο. διότι αυτά είναι ξένα προς την απωτάτη συνείδησή µας. αφού το σώµα στο 21ο έτος έχει αναπτυχθεί και οι βασικές σπουδές έχουν γίνει. Πότε ήλθαµε σε ύπαρξη για πρώτη φορά. µε αποτέλεσµα να διακρινόµεθα ως άφθαρτοι από τους αγγέλους. της αφθάρτου.απειρόβιοι και σ υ ν ο µ ί λ η κ ο ι!!! ∆ιότι όλοι µαζί «τότε» γεννηθήκαµε ακαριαία. Γι αυτό ίσως και εµείς οι θνητοί δεν αποδεχόµαστε την φθορά. όπως δηλαδή και ο Θεός είχε καθορίσει. τότε και ο Αδάµ θα πρέπει να είχε εκείνη την «όψιµη ηλικία».διέσωσαν την µορφή που είχαν πριν την πτώση όλων. ∆ιότι τελικά ο Κύριός µας και Θεός µας. Μήπως αυτή ήταν η αιώνια όψη µας στον προηγούµενο κόσµο. αφού το τάγµα των ανθρώπων θα υπερβεί εκείνο των αγγέλων… Τέλος. ∆ιότι µέχρι το 1981 η στράτευση γινόταν στο 21ο έτος της ηλικίας των νέων. Η απάντηση είναι άπειρη! Όλοι µας ζήσαµε σε εκείνον τον άφθαρτο κόσµο προ «απείρου χρόνου». που ήταν τέλεια. (διότι έχω τον λόγο µου). Αυτή. γι’ αυτό και ο Θεός απογράφει – στρατολογεί τότε τους ανθρώπους: Έξοδος. Φαίνεται ότι µάλλον η «ηλικία» που είµασταν σταθεροποιηµένοι για «άπειρα χρόνια» ήταν µάλλον τα 21. διότι και αυτή εξήλθε άφθαρτη εκ της Θείας ουσίας καθ’ όµοιον τρόπον. . ουδέποτε το Θείον θα ενσαρκώνετο! Όµως έλαβε σάρκα και οστά. κεφ. ή µήπως από κάπου πηγάζει αυτή η επιθυµία. εάν θέσουµε το ερώτηµα. να δίδη την προσφοράν αυτήν εις τον Κύριον. αλλά η αλαζονεία του ανθρώπου που την λατρεύει. αυτό δηλαδή το µπέρδεµα των αξιών και σταθερών.

και αυτό δύναται να το κάνει µόνον ο Θεός. Και ήθελαν να φθάσουν τον «θρόνο» του Θεού Πατρός δι’ α λ η θ ο ύ ς δηµιουργίας. αυτή η διαφορά που υφίστατο µεταξύ του Θεού και του πρώτου σε αξίωµα αγγέλου. Η ανατοµία του Προπατορικού αµαρτήµατος. Εποµένως και τα πνεύµατα των ζώων οφείλουν να έχουν ποιηθεί τότε. υλικώς ήταν άφθαρτο. Μοιραία λοιπόν ο Θεός θα πρέπει να δηµιούργησε πνεύµατα κατώτερα εκείνων των «υπεραγγέλων». Η έννοια της απόλυτης ελευθερίας επιβάλλει στον έχοντα αυτήν να φέρνει σε πέρας οτιδήποτε εκείνος επινοήσει. ούτε γεννούν. . Οι άγγελοι λ. αφού ότι και να έκαναν. θα γίνω όµοιος µε τον Ύψιστον». (Ησαϊας κεφ. και εάν το πνεύµα του ζώου καταβαίνη προς τα κάτω. του Εωσφόρου. Τα όντα εκείνα που ήσαν ανώτερα και από τον Αδάµ αφέθηκαν ελεύθερα να πράξουν ότι ήθελαν. Ότι και να δηµιουργήσουµε είναι φθαρτό και κατώτερο από εµάς. υιέ της αυγής! Έλεγες εις την καρδίαν σου. αναγκάστηκε να δηµιουργήσει π ν ε ύ µ α τ α. παράγοντας πνεύµα! Αυτό όµως τους ήταν φύσει αδύνατον. στην ουσία επρόκειτο για µετάπλαση της ήδη υπάρχουσας ύλης. Όµως επειδή το δηµιούργηµα είναι πάντοτε κατώτερο του δηµιουργού του. (κεφ. δεν τα ποιεί σήµερα.12-15). Μόνον όταν δηµιουργήσει και εκείνος κάτι. Από την άλλη έπρεπε να τους δώσει την δυνατότητα της δηµιουργίας. Και όπως συνέβη µε τους πρωτοπλάστους που ο Θεός δεν παρενέβη για να τους εµποδίσει να διαπράξουν την παράβαση. Και ενώ τα πνεύµατα των 10 ταγµάτων τα ποίησε αυτοβούλως και καλή τη θελήσει. διότι ούτε πεθαίνουν. εδ.130 11. Τούτο είναι ισοδύναµο µε ότι δηµιουργούµε εµείς στο φθαρτό Σύµπαν.16). Σε εκείνον όµως τον κόσµο τα δηµιουργήµατά τους ήταν άφθαρτα. Όλα τα πνεύµατα των όντων δηµιουργήθηκαν.57. Άρα τα όντα εκείνα κάτι δ η µ ι ο ύ ρ γ η σ α ν αφ’ εαυτά και χωρίς την συγκατάθεση του Θεού. ούτε θα είµαι θυµωµένος εις τους αιώνας.14. Πνεύµατα ή ψυχές ο Θεός δεν δηµιουργεί στο παρόν Σύµπαν. προς την γήν. Ο άγιος Κοσµάς. Το πνεύµα όµως των ζώων είναι για τον Θεό κατώτερο των ανθρώπων και των αγγέλων. Πώς µπορούσε κάποιος να γίνει όµοιος µε τον ∆ηµιουργό. διότι τότε θα εξέλειπε το πνεύµα και αι ψυχαί τας οποίας έκαµον». έτσι όφειλε να συµβεί και τότε. τα άψυχα computers. Έτσι ο Θεός για να µη τους περιορίσει την απόλυτη ελεθυερία. Όπως δηλαδή εµείς σήµερα δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε ψυχή στα µηχανήµατά µας.. Τι φοβερό πράγµα µπορεί να διεπράχθη τότε από όλους.. Είπαµε ότι όλα εκείνα τα άφθαρτα όντα. Εωσφόρε. όπως είδαµε και στον Ησαϊα που έγραφε «. Όλα λοιπόν τα πνεύµατα και οι ψυχές που είναι «πνεύµατα ψυχθέντα» ο Θεός τα έκαµε στον προηγούµενο κόσµο. δεν αυξάνουν ή µειώνονται σε αριθµό.. ώστε να τους καταστήσει έµµεσα δηµιουργούς! Το Θείον όµως δεν είναι σε θέση να το εξαναγκάσει κανείς. άρα δεν τα κάνει. Ποίος γνωρίζει εάν το πνεύµα του ανθρώπου αναβαίνη προς τα άνω. (τα 10 τάγµατα αγγέλων) είχαν πλήρες αυτόβουλο και ελευθερία κινήσεων. ήλθαν σε ύπαρξη ως αυτόνοµα όντα από την Θεία Ουσία Του που Εκείνος καταµέρισε άπαξ.χ. όπως είναι λ. Μέχρι εδώ τα πράγµατα έχουν καλώς.. Λέει ο Θεός δια στόµατος Ησαϊα: «∆ιότι δεν θα µάχοµαι αιωνίως. έτσι κι’ εκείνα τα άφθαρτα όντα δεν ήταν σε θέση να δηµιουργήσουν πνεύµα στις άφθαρτες «κατασκευές» τους. εδ. αφού τα συστατικά του προέκυψαν από ένα άφθαρτο Σύµπαν. τώρα αυτά τα «δηµιουργήµατα των δηµιουργηµάτων» τα εποίησε κατόπιν βιασµού της βουλής Του! Και αυτό είναι ύψιστη βλασφηµία! Τι µπορεί λοιπόν να προέκυψε τότε που παρήχθησαν όντα µε πνεύµα αθάνατο αλλά κατώτερο των αρχικών. παρακίνησε τον τελευταίο να κάνει εκείνο το «µικρό βήµα» και να εξοµοιωθεί µε τον Θεό. εντούτοις καµία αναφορά δεν γίνεται για Ζ Ω Α στον προηγούµενο κόσµο! Και όµως τα ζώα έχουν πνεύµα της ιδίας φύσεως µε εµάς όπως είδαµε στο 3ο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή: 21.Πώς έπεσες από τον ουρανόν. στο οποίο συµµετείχαµε κι εµείς.χ. Όµως η αληθής δηµιουργία είπαµε ότι είναι η ποίηση πνεύµατος. Όµως ότι και να δηµιούργησαν. ενώ κάνει λόγο για 10 τάγµατα αγγέλων που είπαµε ότι είχαν µορφή ανθρώπου όπως έχουν σήµερα οι άγγελοι.

Έτσι τα δηµιουργήµατα γίνονται θεοί στη θέση του Θεού! Να λοιπόν πώς «. η ενδεχόµενη λατρεία προς τους «δηµιουργούς» τους θα καθιστούσε τα 10 τάγµατα «θεούς»! Έτσι θα προέκυπταν θεοί εν µέσω του αληθινού Θεού! ∆ιότι εκείνα ως κατώτερα όντα. αφού ανάγκασε τον ∆ηµιουργό να την καταστρέψει. Ζήτησε. Το πρώτο θα ήταν η απόλυτη δυστυχία για όλα εκείνα τα υποδεέστερα όντα. Μήπως για να τους υπηρετούν ως «δούλοι» και να τους λατρεύουν ως «θεούς». Σε µία τέτοια περίπτωση ο αληθινός Θεός εκτοπίζεται από την συνείδηση κάποιων όντων και αντικαθίσταται από εµάς που είµαστε δηµιουργήµατα. θα τα είχε ποιήσει ο Θεός από πριν µαζί µε τα 10 τάγµατα. την ορατή.. αλλά µόνο στον εαυτό του. Η µορφή τους όµως µας είναι άγνωστη και άνευ σηµασίας. τέτοια κατώτερα όντα δε θα µπορούσαν να συνυπάρξουν κατ’ ουσίαν µε τον τέλειο Θεό. αλλά δ ε ν έ π ρ α ξ α ν το κακό. Τα ζώα σήµερα δεν δύνανται να λατρέψουν τον Τριαδικό Θεό. ρυπάνθηκε από όντα κατώτερα. Τι τα ήθελαν λοιπόν οι επίδοξοι δηµιουργοί τους. Εκείνα τα όντα ως άφθαρτα µε πνεύµα κατώτερο ήσαν εκ φύσεως αθάνατα και αιώνια. Σίγουρα στο προηγούµενο Σύµπαν. αλλά και στην επικρεµάµενη αιώνια δυστυχία των κατωτέρων όντων. ∆ιότι οι πρωτόπαλστοι απλώς έγνωσαν. διότι έπρεπε αµέσως τα «βδελύγµατα» να εξαλειφθούν και οι υπαίτιοι να τιµωρηθούν. Είναι σαν να έχουµε την απαίτηση σήµερα τα ζώα να ανακαλύψουν δια της χαµηλής λογικής τους τον αληθινό Θεό και να παραβλέψουν εµάς που τα φροντίζουµε. αλλά δεν πρόλαβε. ουδέποτε θα έφθαναν να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν την αληθινή Τριαδική Θεότητα. Τώρα όµως ότι και να κάνουµε. . ενώ το δεύτερο. Αλλά και η ύπαρξή τους σε ένα άφθαρτο και Θεωµένο Σύµπαν όπου η Θεία Οσία. ούτε και Εκείνος όµως το επιτρέπει.. αλλά µόνο την «απτή». Σήµερα ο βλασφηµήσας το Πνεύµα δεν επιφέρει απώλεια στον ∆ηµιουργό. και όχι επειδή εχρειάζοντο σε εκείνον τον τέλειο κόσµο. που αν παρέµεναν. ενώ µε την Συνέλεια ο ∆ηµιουργός προς στιγµήν «εξορίστηκε» από την ∆ηµιουργία Του. αφού απλώς διαγράφεται από το βιβλίο της Ζωής του αρνίου. Γιατί. όπερ άτοπον.ψυχές των ζώων. η Συντέλεια ήταν πλέον επιβεβληµένη. ∆ιέταξε τη Συντέλεια. ∆ια ταύτα. ∆ιότι και αυτό ακόµη είναι εξ ορισµού απωλέσιµο. ο Θεός θα έπρεπε να κατοικήσει και σε αυτά καθ’ επίταξιν και αυτό ήταν α δ ύ ν α τ ο ν! ∆ιότι έτσι θα έθετε «σκοτία» στην Ουσία Του. Και το κακό δεν ήταν µόνον αυτό. Τώρα που ο Θεός αναγκάστηκε να δηµιουργήσει κάτι κατώτερο των περιστάσεων. τώρα Τον ανάγκασαν να το καταστρέψει. διότι τελικά δεν πρόλαβαν να το πράξουν. η τέλεια ∆ηµιουργία σπιλώθηκε. Αυτό λοιπόν ήταν το Προπατορικό αµάρτηµα. Σήµερα η βλασφηµία είναι σαν τον υιό που φεύγει από το σπίτι του πατέρα του και χάνεται. Τότε που δεν υπήρχε άβυσσος.. Τότε όµως εκείνο το αµάρτηµα είχε συνέπειες για ολόκληρη τη ∆ηµιουργία.το πρώτο τάγµα από τους αγγέλους έπεσε σε υπερηφάνεια και ζήτησε να δοξασθεί ίσα µε τον Θεό». Η δηµιουργία έγκειτο σε όντα άφθαρτα µε πνεύµα κατώτερο των υπολοίπων. Σήµερα χάνει µόνο αυτός που βλασφηµεί. και όχι εκείνο του Αδάµ και της Εύας. τα οποία στο κάτω-κάτω δεν έφταιξαν σε τίποτα για να τιµωρούνται έτσι αιωνίως από τους δυνάστες τους.131 Πότε δηµιουργήθηκαν λοιπόν τα πνεύµατα . Φανταστείτε εµείς να είµασταν σε θέση να τα κάνουµε να µας αναγνωρίσουν ως θεούς και να µας λατρεύουν. Εάν εχρειάζοντο. Οι «δηµιουργοί» τους τα παρήγαγαν µόνο και µόνο για να καταστούν δηµιουργοί. το Άκτιστο Φως ήταν συµφυές µε εκείνο. το Άκτιστο Φως.. η παράβασή των 10 ταγµάτων είχε άµεσο αντίκτυπο και στην ίδια του την Ουσία. είµαστε φύσει διαχωρισµένοι από εκείνη την Ουσία. αλλά µη φανταστείτε ότι τότε δηµιουργήθηκαν άφθαρτα ζώα µε την σηµερινή µορφή. αφού µετά την Συντέλεια εκείνου του κόσµου τα άφθαρτα σώµατά τους εξαλείφθησαν όπως και εκείνα του αγγελικού τάγµατος του Εωσφόρου. Όλοι µε την πράξη τους αυτή κατέστησαν αίτιοι της Συντελείας ενός κόσµου που είχε προοριστεί να υπάρχει αιωνίως. Τα 10 τάγµατα «υπεραγγέλων» που µε τόση αγάπη δηµιούργησε για να χαίρονται αιωνίως το άφθαρτο Σύµπαν. Τότε όµως ήταν σαν να ανάγκασε τον πατέρα του να γκρεµίσει και ότι δηµιούργησε.. επειδή εκείνα τα πνεύµατα έδραζαν σε άφθαρτα σώµατα. τα 10 τάγµατα «αγγέλων». Ο Θεός δεν επέτρεψε να διαπραχθεί µία τέτοια βλασφηµία και έδωσε άµεσα τέλος στην επικείµενη ύψιστη βλασφηµία. Είναι όριο που ο Θεός θέτει για να τον σεβόµαστε. Μεγάλη απώλεια και σπατάλη Θείας Ενεργείας! Γι’ αυτό στο παρόν Σύµπαν ο Θεός δηµιούργησε την άβυσσο που διαχωρίζει την Ουσία Του από εµάς. Φοβερή παράβαση και αµαρτία! Χειρότερη και από την βλασφηµία του Αγίου Πνεύµατος που δύναται να κάνει κανείς σήµερα..

Μήπως τελικά το πλάτος αυτής της «βαθµίδας» είναι περίπου ίσο γενικώς.3. εδ. όσο άλογα είναι για εµάς τα ζώα. το ίδιο λίγο πολύ θέλουµε και όλοι µας.αφθαρτοποιεί ζώα από τον «αγρό». το αυτόβουλο και αυτεξούσιο είναι καλό για τον τέλεια ηθικά ιστάµενο. αλλά δείχνει την βαθύτερη σχέση που υπάρχει στην απόσταση µεταξύ δηµιουργού και δηµιουργήµατος γενικώς. Γι’ αυτό και τα εποίησε δι’ επιτεταγµένων αγγέλων. Ή. εδ. Υπάρχει λοιπόν τεράσια διαφορά. Ήταν σαν να του έλεγε: «Ιδού άνθρωπε το έκποτε έργο των χειρών σου.. αυτή τη φορά όµως µε την συγκατάθεσή Του. στην ουσία είναι το ίδιο πράγµα. τα οποία δεν δύνανται να εξαλειφθούν. Τι γίνεται όµως σήµερα µε εκείνα τα κατώτερα πνεύµατα.132 Έτσι εξηγείται το γιατί όλοι εµείς που ως άνθρωποι φέρουµε ένα αµάρτηµα που δεν διαπράξαµε π ο τ έ στον παρόντα κόσµο. Πάλι δηλαδή διεπράχθη το ίδιο σφάλµα µε εκείνο των 10 ταγµάτων. Γίνε τώρα µε την συγκατάθεσή µου εξουσιαστής τους σαν να ήσουν ο δηµιουργός τους». αλλά ολέθριο για αυτόν που η ηθική του είναι έστω και κατά τι µειωµένη από εκείνη του Θεού. τόσο διαφέρει και η Λογική του Θεού από την δική µας! Ή. Είναι µάλλον µία «πνευµατική σταθερά». τώρα όµως καθαγιασµένα. τόσο «άλογος» είναι και ο θνητός άνθρωπος σε σχέση µε τον Θεό. Τούτο. για παγκόσµια κυριαρχία του ενός που θέλει να υποδουλώσει όλους τους άλλους. όχι όµως άπειρη. Το µειωµένο ενδιαφέρον του Κυρίου γι’ αυτά έγκειται στο ότι τα πνεύµατά τους δεν τα ποίησε κατόπιν ελευθέρας βουλήσεως. τον χώρο έξωθεν της Εδέµ και τα οδηγεί στον Αδάµ για να τα ονοµάσει. Νοµίζω ότι δεν χρειάζονται εδώ επιχειρήµατα για να δειχθεί αυτή η αβυσσαλέα διαφορά που µας χωρίζει από αυτά.Αλλ’ όπως οι ουρανοί είναι υψηλότεροι της γής. αφού η ονοµατοδότηση είναι αρµοδιότητα του Θεού και µόνο. ούτω και οι οδοί µου είναι υψηλότεροι των οδών σας και αι βουλαί µου των βουλών σας» (κεφ. το οποίο από βδέλυγµα τώρα το µετέτρεψα σε αγαθό». Και επειδή ουδείς δύναται να ίσταται σε τέτοιο δυσθεώρητο ύψος ηθικής.19). Το ίδιο θα θελήσει να κάνει και ο Αντίχριστος. Ο Θεός τα φέρνει ως ζώα και µας τα παραθέτει ενώπιόν µας ώστε να µας υπηρετούν.. Από την άλλη. Φαίνεται ότι αυτή η διαφορά που έγκειται στο λογικό του πνεύµατος δεν είναι τυχαία. του τα θέτει κάτω από την πλήρη εξουσία. ουδέποτε όµως αυτές πλησιάζουν εκείνες του ανθρώπου. εκτός από παραχώρηση εξουσίας δηλώνει και κάτι βαθύτερο. εντούτοις είµαστε µή αµαρτήσαντας επί τω οµοιώµατι της παραβάσεως Αδάµ. Μα και τότε άφθαρτοι «υπεράγγελοι» θέλησαν να δηµιουργήσουν άφθαρτα όντα ώστε να καταστούν θεοί. Επειδή όµως εκείνα δεν ευθύνονται γι’ αυτό.9). στον παρόντα κόσµο τα εξαγνίζει ευλογώντας τα. ώστε και εκείνοι στον παρόντα κόσµο να έχουν τώρα την χαρά της «δηµιουργίας». Μπορεί να επινοούν κάποιες υποτυπώδεις συµπεριφορές. έγραφε ο Εκκλησιαστής (κεφ. ∆ιότι και ο Αδάµ έκανε χρήση του καρπού ώστε να οµοιωθεί µε τον Θεό στη γνώση του καλού και πονηρού.55. Τα όντα εκείνα που του φέρνει. σαν να τα είχε δηµιουργήσει ο Αδάµ. Η διαφορά που υφίσταται στη λογική µεταξύ ανθρώπου και ζώου είναι τεράστια. το αυτόβουλο από αγαθό κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να µετατραπεί σε «λαιµητόµο». Τότε ορθά λέγεται ότι όση διαφορά λογικής έχουµε εµείς µε τα ζώα. όσο έξυπνο και να είναι δεν δύναται να φθάσει τον άνθρωπο. Η τάση µας για εξουσία και δύναµη. να γίνει δηλαδή το δηµιούργηµα «Θεός». Πάνσοφος και Πανάγαθος Θεός! Αυτός µάλλον είναι και ο λόγος που ο Θεός πλάθει . Κανένα ζώο. «Λάβε εκείνο που κάποτε επεθύµησες. Φαίνεται ότι αυτή είναι η «βαθµίδα» που διαχωρίζει τον ∆ηµιουργό από το δηµιούργηµα στον παρόντα κόσµο. Γι’ αυτό η σωτηρία µας θα είναι τελικά κατά χάριν και όχι κατ’ αξίαν. Το ότι αυτό διεξήχθη σε επίπεδο αφθαρσίας. Μήπως όµως τούτο αποτελεί µία γενικότερη αρχή που συσχετίζει τον «δηµιουργό» µε το δηµιούργηµά του. Είναι ο εγωισµός και η υπερηφάνεια που διέπει όλα τα δηµιουργήµατα που έχουν πλήρες αυτόβουλο. έχουνε την ίδια «πνοή» µε εµάς και σε τίποτα δεν υπερέχει ο άνθρωπος έναντι του ζώου. Φαίνεται ότι αυτή η Θεϊκή ιδιότητα. υποδηλώνει ότι και το προπατορικό αµάρτηµα έγινε στο ίδιο επίπεδο: Ζώα άφθαρτα παρέχονται στον άφθαρτο Αδάµ για να τα ονοµάσει σαν να επρόκειτο για τον δηµιουργό τους. η λογική του ανθρώπου είναι κατά πολύ κατώτερη του Θεού όπως ο Ίδιος µας λέγει δια στόµατος Ησαϊα: «. Και όµως. .

Ο Χριστός δηλαδή συµβολίζεται µε κάποια ζώα. είναι και θα παραµείνει ο µόνος Άγιος. 2ο. Στο 1ο τάγµα του πρωτεργάτη έστειλε τα χειρότερα. ο ασεβής και αµαρτωλός πού φανείται. ενώ τα καλύτερα ποιήθηκαν για το 10ο τάγµα που σήµερα θα πρέπει να κατέχει την κορυφή των αφθάρτων αγγέλων. αυτό είµαστε και εµείς για τον Θεό. Έτσι µοιραία επήλθε διαβάθµιση και στα δευτερογενή εκείνα όντα. . Ποιός δηλαδή µας διαβεβαιώνει ότι αυτή η διαφορά αποτελεί τρόπον τινά πνευµατική σταθερά. Αλλά και σε κάθε τάγµα τα µέλη ήσαν διαφορετικά. και γι’ αυτό ο Θεός ασχολείται µε εµάς. ότι είναι για εµάς τα ζώα. Γι’ αυτό και δεν γίνεται λόγος για προπατορικό αµάρτηµα των αγγέλων. Μόνο που Εκείνος είναι Πανάγαθος.6. όπως φαίνονται σε εµάς τα ζώα λέων.επίπεδα υπάρξεως ή αξιών. διότι εκείνος κινδυνεύει να πεθάνει. Αυτό σηµαίνει τέλεια ηθική και άπειρη αγάπη. ώστε έγινε άνθρωπος.8). έτσι εφάνη στον Θεό (Πατέρα) ο άνθρωπος – Χριστός. Ή. Εµείς θα πρέπει να ήµασταν τότε στο 2ο τάγµα. Μη νοµίζουµε δηλαδή ότι είµαστε και οι καλύτεροι. «εταπείνωσεν Εαυτόν» τόσο. και στο τέλος όλοι οι βλασφηµήσαντες το Πνεύµα το Άγιο όταν λάβουν το χάραγµα..23). Αυτό ήταν το ύψος της «βαθµίδας». Τελικό συµπέρασµα: Όση διαφορά λογικής έχουµε εµείς µε τα ζώα. Όµως στην πραγµατικότητα εταπεινώθη τόσο. εδ. Και επειδή οι δαίµονες τώρα είναι 10οι στη σειρά. ένα δηλαδή σκαλοπάτι πιό ψηλά από τους δαίµονες που έγιναν και θα παραµείνουν άσαρκα πνεύµατα. αφού τα όντα είχαν προσωπικότητα . Ποιός µπορεί να συγκριθεί µαζί Του στο ήθος. Τελικά δηλαδή δεν σώζεται ολόκληρο το τάγµα µας. εδ.ανθρώπου και ανθρώπου . εµείς µάλλον είµαστε σήµερα στην 9η. Όµως στον προηγούµενο τα 10 τάγµατα ήσαν ασυγκρίτως ανώτερα µε τον φθαρτό άνθρωπο. Πέτρου επιστολή α΄ κεφ. ο Θεός δηµιούργησε και τα αντίστοιχα κατώτερα πνεύµατα και τους τα χορήγησε κατ’ αντίστροφη αντιστοίχηση. Άδολος και όχι σαν εµάς που θέλουµε να έχουµε τα ζώα υπό ζυγόν. (Ιωάννης κεφ. Αυτό ήταν δηλαδή το αποτέλεσµα αυτής της διαφοράς.15. τόσο διαφέρει και η Λογική του Θεού από την δική µας. Γιατί δηλαδή η διαφορά λογικής µεταξύ Θεού .1.5. οι αλλόθρησκοι. Οι άγγελοι δεν βαρύνονται τόσο µε εκείνο το αµάρτηµα διότι ζήτησαν συγγνώµη.. Με άλλα λόγια. αποτελώντας το 9ο και τελευταίο τάγµα που καλείται να πάρει τη θέση του εκπεσόντος Εωσφόρου. Εκείνος θέλει να µας κάνει υιούς. Τα χειρότερα πνεύµατα ποιήθηκαν για τον Εωσφόρο και το τάγµα του που στη συνέχεια έγιναν δαίµονες. εδ. και στο 10ο που µετείχαν λιγότερο τα καλύτερα. Γι’ αυτό Εκείνος ήταν.18). Κατέβηκε δηλαδή ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από την ουράνια φύση Του. όπως φαίνονται σε εµάς τα ζώα. και όχι τα κατοικίδιά Του! Αυτό είναι το µεγαλείο ενός αληθινού Θεού. «Και εί ο δίκαιος µόλις σώζεται.4. Ο ιατρός σπεύδει να σώσει τον ασθενή που νοσεί βαρύτερα. εδ. Έτσι κανείς δεν ήταν ίδιος µε κανέναν. Είµαστε οι χειρότεροι όπου πίσω µας κλείνει µε πάταγο η «πόρτα» της σωτηρίας.133 Τούτο βέβαια το συµπέρασµα φαντάζει αυθαίρετο. και αυτό είναι που προσδίδει την οµορφιά σε µία κοινωνία όντων. Εµείς οι «ψυχές». Είχαµε τελικά µεγάλο βαθµό συµµετοχής σε εκείνο το Προπατορικό αµάρτηµα. τούτο δηλώνει ότι εξ αρχής υπήρχε διαβάθµιση των αφθάρτων εκείνων όντων: 1ο . Μα ο Χριστός στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως λέων και αρνίον (κεφ. Όταν όµως προσπάθησαν να δηµιουργήσουν έλλογα όντα.µοναδικότητα όπως κι εµείς σαν κοινωνία. ∆ίκαιοι είναι οι χριστιανοί. εδ. και εποµένως η διαφορά τους µε το Θείον ήταν «εκ κατασκευής» µικρότερη. και στο ευαγγέλιο ως ο αµνός του Θεού. Αυτά ισχύουν σήµερα στον φθαρτό κόσµο. . τον Υιό και Λόγο Του για να µας θεραπεύσει.1.»! (Α΄ επιστολή Πέτρου κεφ. οι αβάπτιστοι. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έστειλε τον καλύτερο «Ιατρό». µόσχος και αµνός! (Προσοχή. ενώ α-σεβείς και αµαρτωλοί οι µη αποδεχόµενοι τον Χριστό.. ώστε στα όµµατα του Θεού Πατρός να φαίνεται έτσι. αφού µετά την αντιστροφή της «πυραµίδας» των αξιών µεταπέσαµε σε µία κατάσταση µεταξύ αγγέλων και δαιµόνων.5. 9ο και 10ο τάγµα σηµαίνει 10 τάξεις . εξάλλειψαν τότε το ποινικό µέρος της τιµωρίας και στάθηκαν στον τόπο τους. Να λοιπόν που αυτές οι βαθµίδες είναι ί σ ε ς. είµαστε τα µόνα όντα εκείνου του Κόσµου που φέρουµε τον απόηχο εκείνου του κακού.29 & 36. Όταν λέµε 10 τάγµατα από τα οποία το πρώτο έπεσε.. στην παραβολή του ασώτου συµβολίζεται ως µόσχος ο σιτευτός (Λουκάς κεφ. ενώ οι άλλοι όχι. αν και ενσαρκούµενος έγινε άνθρωπος. 3ο. αµνός του Θεού Πατρός και όχι απλά αµνός).ζώου να είναι παρεµφερείς. και πάλι ίσα που σωζόµαστε.19).

γιατί να συµβολίζει τον διάβολο µε όφι και κροκόδειλο που είναι ερπετά. ∆ιότι δεν νοµίζω η εξηµέρωσή τους να έγινε τελικά από τον άνθρωπο. Τα ζώα αυτά έρχονται έτοιµα και εξηµερωµένα εκ Θεού. Και ακόµα χειρότερα. Θα µου πείτε επειδή ήταν το φρονιµώτατο. το 5ο έγινε 6ο κλπ. Στον προηγούµενο κόσµο υπήρχαν 10 τάγµατα µε κορυφαίο του Εωσφόρου.Σήµερα Τάγµατα ο Eωσφόρου Αρχάγγελοι (τέως 10 ) Ανθρώπων Ανώτεροι άγγελοι (τέως 9ο) Αγγέλων α Υψηλοί άγγελοι (τέως 8 ) Αγγέλων β ο Συντέλεια ο Μέσοι άγγελοι (τέως 7 ) Αγγέλων γ Μέσοι άγγελοι (τέως 6ο) Αγγέλων δ Κατώτεροι άγγελοι (τέως 5 ) Αγγέλων ε Κατώτεροι άγγελοι (τέως 4 ) Αγγέλων ζ Κατώτατοι άγγελοι (τέως 3 ) ο ο ο Ανθρώπινο γένος (τέως 2ο) Αγγέλων η ∆ιάβολος (τέως 1ο) Αγγέλων θ Απώλεια Σχήµα που δείχνει την αντιστροφή αξιών των 10 αρχικών ταγµάτων «υπεραγγέλων». Το 2ο έγινε 9ο και αποτελεί σήµερα το ανθρώπινο γένος που καλείται να σωθεί. Μετά την Συντέλεια του παρόντος Σύµπαντος το ανθρώπινο γένος (τα 2/3 αυτού) θα αφθαρτοποιηθεί και θα καταλάβει την κορυφή των 9 ταγµάτων. ενώ τα κατοικίδια ζώα φαίνεται να έχουν άµεση σχέση µε εµάς. Γιατί δεν µπορούµε ποτέ να εξηµερώσουµε τα λεοντάρια ή τον κροκόδειλο και το φίδι όπως κάναµε υποτίθεται µε τον σκύλο. Όµως γιατί ο Θεός να κάνει αυτό το ζώο φρονιµώτατο. Μη πλανάσθε. τη γάτα και το αρνί. Ίσως να έχουµε µπροστά µας και το αντίστοιχο «τάγµα» όντων που προκαλέσαµε να ποιήσει ο ∆ηµιουργός. Από το 9ο σηµερινό τάγµα των ανθρώπων θα σωθούν τελικά τα 2/3. Τι κάναµε λοιπόν εµείς προσωπικά. τότε γιατί δεν τα κατάφερε και µε τον λύκο που αποτελεί εξάδελφο του σκύλου. Έχουµε ενδεχοµένως και εκείνα τα κακά δευτερογενή πνεύµατα που τώρα θα πρέπει να έρχονται ως «κακά και άγρια». ενώ όλα τα άλλα θα πάνε µία θέση πιο κάτω. ενώ το 1/3 θα απωλεσθεί επειδή οι άνθρωποι εκείνοι θα λάβουν το χάραγµα . Βέβαια τώρα τα δηµιούργησε ο Θεός. Αφού υποτίθεται ότι ο άνθρωπος ήταν εκείνος που τον εξηµέρωσε. που είναι το πιο πιστό ζώο σπανιότανα δαγκώνει το αφεντικό του. Μετά το προπατορικό αµάρτηµα το 1ο έγινε 10ο και είναι προς απώλειαν.χ. Το 4ο έγινε 7ο . αφού αγαπούν να µένουν µαζί µας και να µας ανέχονται µέχρι θανάτου. Όλα τα άλλα που έρχονται µε άγρια ένστικτα και διάκεινται εχθρικώς µε εµάς είναι άλλου κακού «προπάτορα».666 την εποχή του Αντιχρίστου. . Γιατί άραγε ο Θεός να επιτρέψει στον ∆ιάβολο να εισέλθει στον όφι και όχι σε κάποιο άλλο ζώο. Το 3ο έγινε 8ο και αποτελεί σήµερα τάγµα κατωτέρων αγγέλων. Ο σκύλος λ. Έτσι το 9ο θα γίνει 1ο . και ίσως γι’ αυτό ο Θεός τα έθεσε εδώ µπροστά µας.134 Προηγούµενος άφθαρτος κόσµος Παρόν Σύµπαν . Κάτι λιγότερο από τους σηµερινούς δαίµονες! Τα δε προϊόντα της επίδοξης δηµιουργίας µας είναι αυτά τα ζώα. και ωσαύτως θα παραµείνουν εις τους αιώνας των αιώνων. ενώ το 10ο εκείνου του κόσµου που είχε και τη µικρότερη συµµετοχή ταπεινώθηκε λιγότερο και σήµερα αποτελεί το 1ο τάγµα των Αρχαγγέλων. όµως εµείς µάλλον είµαστε οι υπαίτιοι για την ύπαρξή τους.

ή οτιδήποτε άλλο φθαρτό ον. Στο διάστηµα αυτό «επτώχευσε» κατασπαταλώντας την ενέργεια και τον χρόνο του. Μήπως υπάρχουν και άλλα όντα. και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζών ασώτως.µέλλοντες 144. Λουκάς. ήτοι περί τα 6. 13. Τα άλλα 8 αγγελικά τάγµατα είναι ήδη σωσµένα.135 Γιατί επέτρεψε ο Θεός να αφανισθούν µόνο τα ερπετά της 5ης ηµέρας. ή εξωγήινους. ο οποίος σήµερα είναι ο ∆ιάβολος. Σε εµάς τους ανθρώπους ο Θεός έδωσε όλα τα άλλα έµβια όντα του πλανήτη για να τα εξουσιάζουµε. το 10ο έχει χαθεί ανεπιστρεπτί. ζώα στα οποία καθόλου τυχαία η λεγεώνα των δαιµονίων εισήλθε σε αυτούς! Υπενθυµίζω ότι η λεγεώνα αποτελείτο από 6. ενώ οι δαίµονες. και έτσι η Θεία «περιουσία» χωρίστηκε στα δύο: Οι άφθαρτοι παρέµειναν στην «οικία του Πατρός». ∆ιότι από όλα τα σηµερινά τάγµατα. µέχρι την επανάκτηση της αφθαρσίας. που ήταν οι δεινόσαυροι. δός µοι το επιβάλλον µέρος της ουσίας. και ο άσωτος . Γιατί ο διάβολος συµβολίζεται πάντοτε µε ζώο άγριο και κακόµορφο. έστω και αν πρόκειται για ζώα της Γης. Ιδού τι άλληγορεί περί αυτού η παραβολή του ασώτου. 60 εκατόνταρχους και 600 δέκαρχους. (Οι απόγονοι του έκπτωτου Αδάµ – θνητό ανθρώπινο γένος στην π. και αυτά είναι πολλά τρισεκατοµµύρια. εκείνη η ετέρα κτίσις για την οποία είναι υπεύθυνοι εκείνοι. δηλαδή στη Γη ως φθαρτρός). Εκεί µάλλον δραστηριοποιούνται οι άγγελοι και εργάζονται σε όντα όπως εµείς στα ζώα της Γης.Χ. Μήπως όλα αυτά είναι κατώτατα πνεύµατα που δηµιούργησε τότε για τον Εωσφόρο και το τάγµα του. ήτοι 666 «αξιωµατούχους» .φθαρτός υιός παίρνει τον δρόµο της περιπλανήσεως στη Γη). ∆απανήσαντος δέ αυτού πάντα εγένετο λιµός ισχυρός κατά την χώραν εκείνην. όπου εκείνος θα στείλει δια της βίας αυτόν τον έκπτωτο υιό . εµείς το 9ο και µόνο αποτελούµε όντα εκείνων των αρχικών 10 ταγµάτων «υπεραγγέλων» που δύνανται να σωθούν.Πάτερ. Και είπεν ο νεώτερος αυτών τω πατρί: (* «νεώτερος» επειδή εφέρθη ασόφως όπως ένας νέος) . την Νέα Ιερουσαλήµ. Τι έργο κάνουν σήµερα οι άγγελοι στον «ουρανό». Να γιατί οι «εξωγήινοι» δεν αποτελούν όντα υιότητος για τον Θεό. 15: Άνθρωπός τις (=ο Πατέρας Θεός) είχε δύο υιούς (= ο Αδάµ + οι άλλοι άφθαρτοι της οµάδας του που δεν έπεσαν και παρέµειναν «υιοί Θεού» που συναντάµε στο 6ο κεφ. αλλά και οι χοίροι στους οποίους οι δαίµονες ζητούν να εισέλθουν και ο Χριστός το επέτρεψε.Χ. 14.000 στρατιώτες που άρχονται από 6 χιλιάρχους. φανταστείτε τα άλλα 8 τάγµατα αγγέλων πόσα θα πρέπει να έχουν υπό την επιστασία τους! Αυτός είναι µάλλον και ο λόγος που ο Θεός εποίησε ένα τόσο µεγάλο υλικό Σύµπαν µε 100 και πλέον δισεκατοµµύρια γαλαξίες που δεν προορίζονται για εµάς τους θνητούς. αφού το ζωικό βασίλειο συνίσταται από τεράστιο αριθµό ζώων. και µόνον ο άνθρωπος ως πρωτογενές δηµιούργηµα Εκείνου καλείται να γίνει υιός Του.δαίµονες!) . της Γενέσεως). Θέτω κάποια σχόλια επί τόπου προς οικονοµίαν του λόγου: 11. 12. Και (ο πατέρας) διείλεν αυτοίς τον βίον. (* Ο Αδάµ θέλησε να γίνει «θεός» δια του καρπού. Εάν λοιπόν σε ένα και µόνο «τάγµα» υπόκεινται τόσα πολλά κατώτερα όντα. 15. και αυτός ήρξατο υστερείσθαι.181 έτη µέχρι Χριστού. Και µετ’ ού πολλάς ηµέρας (=σχετικά σύντοµα) συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός απεδήµησεν εις χώραν µακράν (=µακριά από τον «οίκο του πατρός». Όλα τα άλλα όντα είναι εκείνα που δηµιουργήθηκαν δευτερογενώς στο πρότερο Σύµπαν και αποτελούν όντα κατώτερα για Εκείνον. Τι φταίνε τα ζώα αυτά. στο διάστηµα.060 και πλέον έτη µ. (=ο θνητός σπαταλά τον χρόνο του). εποχή ταλαιπωρήθηκε επί 4. και γι’ αυτό εκείνος εισέρχεται στα ερπετά έτσι θρασύτατα ως «ιδιοκτήτης» τους. και άλλα 2.240 έτη ως φθαρτό.000 στην «έρηµο» της Αποκαλύψεως (= ο ένας «αγρός») και τον θάνατο (= ο άλλος «αγρός») ώστε να του «βόσκουν χοίρους». κεφ. Εκείνος δηλαδή ο «πολίτης» τέτοια ζώα διέθετε και είχε για βοσκή: «Χοίρους».) Και πορευθείς εκολλήθη ενί των πολιτών της χώρας εκείνης και (εκείνος) έπεµψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού (=δύο τουλάχιστον «αγροί») βόσκειν χ ο ί ρ ο υ ς. (* Ο «πολίτης» = πολιτεία είναι η έσχατη εποχή του Αντιχρίστου.

Και επεθύµει γεµίσαι την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ών ήσθιον οι χοίροι. 21. έτι δέ αυτού µακράν απέχοντος. Ο άσωτος παραµένει υιός. εκείνος θα «τρέξει». είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγνίσθη.Πάτερ. Σε όλους εκείνους περισσεύουν οι «άρτοι». (Έτσι λέµε κι εµείς από άγνοια µέχρι σήµερα. και ενώ ακόµη θα είναι χρονικά «µακριά» η τελική κρίση του Θεού Πατρός. και µε αυτή την ιδιότητα έρχεται να ζητήσει συγγνώµη. Πότε ο άνθρωπος αµάρτησε στον «ουρανό». «Πάτερ ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου»! Στον «ουρανό». θα στείλει τον Αρχάγγελο στον οποίο θα βρίσκεται καθ’ επίταξιν κι Εκείνος. (Ο Χριστός .. Και αναστάς ήλθεν πρός τον πατέρα αυτού (=έγινε η ανάσταση – αφθαρτοποίση – αρπαγή). Είπε δέ αυτώ ο υιός: . Είναι κουτό να λέµε σήµερα ότι το παιδί που πεθαίνει πρόορα γίνεται «άγγελος» στον ουρανό! Ο άνθρωπος προορίζεται για υιός Θεού και όχι άγγελος! Είναι υποβάθµιση να αιτούµεθα την αγγελοποίση!) 20.Θεότητα θα παραλάβει τους 144. καµία πρόσβαση δεν θα έχει στον Πατέρα Θεό. Προσοχή. και ουδείς εδίδου αυτώ. Ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου. πράγµα που δείχνει την σαρκική συνάντηση και επαφή τους! Μόνο οι άφθαρτοι µπορούν να ατενίσουν και να αγγίξουν το Θείον σωµατικά). τώρα το θυµήθηκε. και «ουδείς εδίδου αυτώ». Στην περίοδο δε αυτή συνέτεινε και στην σταύρωση. 18. (Εδώ ο άσωτος σκέπτεται λέγοντας «Αναστάς πορεύσοµαι προς τον πατέρα µου. και «θα πέσει στον τράχηλό του να τον φιλήσει». Τώρα σκέπετεται σοβαρά την ανάστασή του.αφθαρσίας. αυτό είπε. «µίσθιος» άφθαρτος µε περιορισµένο αυτόβουλο όπως εκείνοι.Πόσοι µίσθιοι του πατρός µου περισσεύουσιν άρτων.».136 16. (Ότι σκέφθηκε. Στην εποχή του Αντιχρίστου που θα έχει προηγηθεί η εποχή του αγίου Ιωάννη στην οποία τα κρύφια των Γραφών θα έχουν φανερωθεί και ο άνθρωπος θα γνωρίζει από πού ξεκίνησε. και ουκέτι ειµί άξιος κληθήναι υιός σου. ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. οι άγγελοι ως άφθαρτοι είναι πλήρεις «άρτων» . αλλά όταν τα βρει τα τρώει. Οι «µίσθιοι» της παραβολής είναι οι άγγελοι που δεν είναι υιοί. Εάν δηλαδή ο χριστιανός βλασφηµήσει το Πνεύµα το Άγιο. όχι πνευµατική. Μα ο βοσκός δεν ζητάει να φάει ξυλοκέρατα χοίρων. Μόνο στην εποχή του Αντιχρίστου ο άνθρωπος θα κινδυνεύει να απωλεσθεί πραγµατικά).) . και εποµένως αυτό που έχουν τους φτάνει και τους περισσεύει. βρίσκεται σε λιµοκτονία και χάνεται. Μόνο τότε δεν θα δύναται να τους δώσει κάποιος ούτε ξυλοκέρατα να φάνε! Μέγας λιµός. Μόνο τότε στο προπατορικό αµάρτηµα! Ενώ δεύτερη έπεται η «αµαρτία ενώπιόν Του» που είναι η όλη «αµαρτωλή» θνητή περίοδος που έζησε µε δική του υπαιτιότητα από Αδάµ µέχρι των εσχάτων καιρών. Τούτο δείχνει την ειλικρινή µετάνοια του «υιού».) 17. δεν τους έχουν ανάγκη αφού ως άφθαρτοι δεν πεινούν και δεν τρώγουν. Άρα µάλλον εδώ πρόκειται για την εποχή του Αντιχρίστου όπου οι διωχθένετες χριστιανοί δεν θα µπορούν να προµηθευτούν φυσική τροφή επειδή δεν θα έχουν το χάραγµα. και δραµών έπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Γιατί εδώ να τα ζητάει από κάποιον. αλλά υλική. Ενώ αυτός που είναι υιός.. αλλά «µισθωτοί».000 και κατ’ επέκτασιν το ανθρώπινο γένος.. («Ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χοίροι» = κατώτερη τροφή. Εάν «άρτος» σηµαίνει εδώ αφθαρσία. Εάν είχε απεµπολίσει την υιότητα και είχε αρνηθεί τον πατέρα του δεν θα είχε το δικαίωµα αυτό. Η λέξη «αναστάς» επάγει στην ανάσταση των νεκρών. Μα ο άνθρωπος που διατηρεί την υιότητα και δεν αρνήθηκε τον Πατέρα Θεό δεν είναι δυνατόν να γίνει άγγελος. «υπάλληλοι» που τους χαρακτηρίζει η έλλειψη πρωτοβουλίας και κυριαρχίας. εγώ δέ λιµώ απώλλυµαι! (Τώρα ο άνθρωπος «συνέρχεται» και θυµάται τα του πατρός του.. Αυτή είναι η «ενώπιόν Του αµαρτία!) 19. Ποίησόν µε ως ένα των µισθίων σου. Αναστάς πορεύσοµαι προς τον πατέρα µου και ερώ αυτώ: .Πάτερ ήµαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Ποιόν «πατέρα». αφού θα έχει διαγραφεί από το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Να γίνουµε ισάγγελοι. Εις εαυτόν δέ ελθών είπε: . Και τι θα Του πει όταν φθάσει εκεί.

ο καταφαγών σου τον βίον µετά πορνών ήλθεν. . .και ενέγκαντες τον µόσχον τον σιτευτόν θύσατε. Πράγµατι η αφθαρσία µέλλει να δοθεί στους 144. και ποιοί ήταν αυτοί. (* Τον απέλαβε «υγιή» «θεραπευµένο» = ά φ θ α ρ το!) (Άρα ο µεγαλύτερος αδελφός ήταν άφθαρτος άνθρωπος που παρέµεινε εκεί χωρίς πτώση. και φαγόντες ευφρανθώµεν. και αυτό εγείρει την δίκαιη αγανάκτηση του «άλλου» µεγαλυτέρου αδελφού του. (όχι άγγελοι). Σηµαίνει όµως και τον αρραβώνα του Αγίου Πνεύµατος που ο Θεός ετέλεσε µε το ανθρώπινο γένος τότε που έστειλε τον Παράκλητο στην Αγιοπνευµατική εποχή. στο αχανές Σύµπαν).». Ποτέ δεν προχώρησαν όµως ένα βήµα παραπέρα για να αντιστοιχίσουν τον «πρεσβύτερο υιό».. («Πόρνες» = άλλες θρησκείες στην π. το άφθαρτο σώµα. Ο ούν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλει αυτόν. εποχή που λάτρευαν οι άνθρωποι). τότε σήµερα αυτός ο «αγρός» είναι το υπόλοιπο υλικό Σύµπαν!) 26. (= δώστε την καλύτερη. Τυχαία ο Χριστός θέτει τον αδελφό του ασώτου στην παραβολή ως «πρεσβύτερο». Τον κάνει πρώτο και καλύτερο.και δότε δακτύλιον εις την χείραν αυτού και υποδήµατα εις τους πόδας.Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενεδύσατε αυτόν. Τι είναι αυτός ο «αγρός» που ένας άφθαρτος εργάζεται. ότι υγιαίνοντα αυτόν απέλαβεν. τότε ο «πρσεβύτερος» είναι ο µη εκπεσών άνθρωπος. ο οποίος είναι «δούλος» του Θεού). ∆ίκαιο το παράπονο του «πρεσβυτέρου υιού». 28. («Πρεσβύτερος». Ωργίσθη δέ και ούκ ήθελεν εισελθείν. επειδή διατήρησε την υιότητα. Πότε στη Νέα Ιερουσαλήµ µετέβησαν άφθαρτοι ά ν θ ρ ω π ο ι. έθυσας αυτώ τον µόσχον τον σιτευτόν. Μα και στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος για 24 πρεσβύτερους οι οποίοι είναι άνθρωποι και όχι άγγελοι! Γι’ αυτό είπα ότι ο «πρεσβύτερος υιός» είναι η υπόλοιπη οµάδα του Αδάµ που δεν ξέπεσε. τοσούτα έτη δουλεύω σοι και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον. 24.ότι ούτος ο υιός µου νεκρός ήν και ανέζησε.137 22. Και ενώ ήταν χαµένος. Όλοι οι ερµηνευτές άλλωστε συµφωνούν στο ότι ο άσωτος υιός συµβολίζει τον µεταπτωτικό άνθρωπο στο πρόσωπο του Αδάµ. Ο δέ είπεν αυτώ ότι ο αδελφός σου ήκει και έθυσεν ο πατήρ σου τον µόσχον τον σιτευτόν. άρα άφθαρτοι άνθρωποι που είναι «πρεσβύτεροι». των αφθάρτων ανθρώπων και όχι αγγέλων. Εάν όµως ο «άσωτος» είναι ο µεταπτωτικός άνθρωπος. Είπε δέ ο πατήρ πρός τους δούλους αυτού (=αγγέλους): . (Οι άφθαρτοι δεν έχουν ανάγκη να ρωτήσουν τι συµβαίνει. και εµοί ουδέποτε έδωκας έριφον ίνα µετά των φ ί λ ω ν µου ευφρανθώ. αφού Εκείνος είπε «λάβετε φάγετε. . ήκουσε συµφωνίας και χαρών. Φαίνεται ότι µετά την πτώση του Αδάµ και Εύας οι υπόλοιποι «υιοί Θεού» της οµάδας του Αδάµ εγκατεστάθησαν στη Νέα Ιερουσαλήµ.. Όσο για τα «υποδήµατα». 29. 30. ή και αρχική «στολή». (!). αυτά που µας µεταφέρουν χωρίς να πονάµε όταν βαδίζουµε. Οι 24 εκείνοι πρεσβύτεροι στην Αποκάλυψη. Το λέει όµως η παραβολή για να γίνει στη συνέχεια ο διάλογος µε τον Πατέρα και να προκύψουν τα δέοντα συµπεράσµατα). Μόνο οι υπόλοιποι της οµάδας του Αδάµ που ήσαν υιοί Θεού. (Πράγµατι αυτός ο «υιός» πέρασε από θάνατο και ανεστήθη – ανέζησε. 25. ξεγραµµένος. («µόσχος» ο σιτευτός ήταν ο Ιησούς Χριστός που ο Πατέρας Θεός θυσίασε για τη σωτηρία του ανθρώπου και τον διέθεσε προς «φάγωµα». Εάν η «οικία» είναι η Νέα Ιερουσαλήµ. ενώ οι κορυφαίοι αυτών ήταν οι 24 πρεσβύτεροι που είδε και ο άγιος Ιωάννης. µετανόησε και επέστρεψε µε δική του δαπάνη. και απολωλώς ήν και ευρέθη. Αυτός περνάει ασχολίαστος από όλους. («∆αχτυλίδι» σήµαινε την εξουσία που χορηγούσαν τότε οι βασιλείς. Ήν δέ ο υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρώ (.000 εν φωνή Αρχαγγέλου.) και ως ερχόµενος ήγγισε τη οικία. αγγέλων) επυνθάνετο τί είη ταύτα. 27. και προσκαλεσάµενος ένα των παίδων (=δούλων. Και ήρξαντο ευφραίνεσθαι. 23. Ότε δέ ο υιός σου ούτος. . οι οποίοι µετά την πτώση του Αδάµ και της Εύας έµειναν µέχρι τον κατακλυσµό στη Γη και στη συνέχεια ελήφθησαν στην Νέα Ιερουσαλήµ για να εργάζονται στον «αγρό». ο οποίος όταν έγιναν αυτά ήταν κάπου αλλού).Ιδού. µάλλον είναι η δυνατότητα τηλεµεταφοράς).Χ.) («Εν αγρώ». ο Θεός τον συγχωρεί και του δίνει κάτι περισσότερο από τη θέση που θα είχε εάν δεν έφευγε ποτέ. Ο δέ αποκριθείς είπεν τω πατρί: .

Άρα τι είναι οι «φίλοι του υιού» της παραβολής. εκείνοι οι άφθαρτοι «ουδέποτε παρέβησαν κάποια εντολή» όπως ο Αδάµ. Μήπως σε κάποια από αυτά κατοικούν όντα που αποτελούν την ετέρα κτίση και για τα οποία είναι υπεύθυνοι οι «φίλοι» του «µεγαλυτέρου υιού» της παραβολής. Τελική και ολοκληρωµένη απάντηση όµως θα δοθεί στον επόµενο 3ο τόµο. τα έντοµα. Προς τούτο ο Πατέρας Θεός θα του δώσει αφθαρσία και θέση προεξάρχουσα.». Γιατί ο Χριστός προτρέπει τους µαθητές να πιάσουν ψάρια που έτσι θανατώνονται. Οι «φίλοι» είναι άγγελοι πιο ελεύθεροι και αυτόβουλοι. Γιατί να υπάρχουν πεντάκις εκατοµµύρια άστρα που τα καλεί ο Θεός µε ονόµατα. Και επειδή το ξεκίνηµα της παραβολής «φωτογραφίζει» την εποχή της πτώσεως του Αδάµ.διάκονοι του Θεού που έχουν περιορισµένο αυτόβουλο. και απολωλώς ήν και ευρέθη.. Είναι άγγελοι. Γιατί η τίγρις τρώει τον άνθρωπο αλλά δεν χρεώνεται αµαρτία. την Νέα Ιερουσαλήµ. Τι όντα είναι αυτά που βρίσκονται τόσο χαµηλά στην κλίµακα της ∆ηµιουργίας. Ενώ «ο µικρότερος». ενώ άλλα τα οδηγεί στον Χριστό για να τον ζεστάνουν στη φάτνη µε τα χνότα τους. Φίλος είναι κάποιος όµοιος µε τον υιό και δεν ανήκει στην οικογένεια. οι άγγελοι προϋπήρχαν του Αδάµ. Οι «δούλοι» είναι οι «µισθωτοί» που έλεγε ο άσωτος υιός και διακονούν το Θείον στον «οίκο Του. Ο δέ είπεν αυτώ: . ενώ άλλα να τα αφήνει στη φθορά ως βορά άλλων αγρίων ζώων. Έχουν και τα αρθρόποδα. Οι 144. Με άλλα λόγια. Έχει την ίδια µορφή µε τον υιό. 31. Ο «πρεσβύτερος υιός». γι’ αυτό είναι πάντοτε µε τον Πατέρα Θεό και δεν χρειάστηκε να θυσιαστεί ο Χριστός για εκείνους. Όµως ποιοί είναι αυτοί οι «φίλοι» που δεν αποτελεούν µέλη της Θείας «οικογένειας». Και αν λοιπόν ο «πατέρας» έδιδε (και όχι θυσίαζε λέει η παραβολή) κάτι αντίστοιχο στον πρεσβύτερο υιό. είναι άνθρωπος όπως ο υιός.000 θα υπερβούν όλους τους αγγέλους. Τι κάνουν λοιπόν οι άγγελοι σήµερα στον «ουρανό»... Εάν δεν είναι έτσι. ο ∆ίκαιος και αµερόληπτος Θεός επιτρέπει στα όντα του. . τότε ο καλός.138 Για εκείνον λοιπόν τον «πρεσβύτερο υιό» ουδέποτε θυσιάστηκε ο Χριστός. και µάλιστα διαφορετικοί από εκείνους που ο πατέρας της παραβολής έχει στον «οίκο Του» ως δούλους. γι’ αυτό εδώ ο «µεγαλύτερος υιός» διαµαρτύρεται στην παραβολή του ασώτου.Πόσοι µίσθιοι του πατρός µου περισσεύουσιν άρτων. Κάποια να αφθαρτοποιεί και να τα οδηγεί στον Αδάµ. Άρα εδώ γίνεται λόγος για κάποιες τάξεις αγγέλων: 1. ως πλούσιος είχε δούλους και µισθωτούς πριν αποκτήσει υιούς. αλλά θα ήταν για τέρψη του: «. Είναι ίσως εκείνοι που ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είδε στην Αποκάλυψη. όµως µε αυτά καταλάβατε το πνεύµα µου. εδώ η παραβολή κάνει έµµεσα λόγο για προϋπαρξη αγγέλων.. Κάποια από αυτά να κυριεύονται από τον διάβολο επί µαταίω. 32. ένα αγριοκάτσικο για να ευφρανθεί (και όχι φάγει) µε τους φίλους του! Οι άφθαρτοι δεν είναι δυνατόν να «φάγουν» Σώµα και Αίµα Χριστού επειδή είναι ήδη σωσµένοι και καθαγιασµένοι. Όλα αυτά δεν θα βρουν ποτέ απάντηση εάν τα πράγµατα δεν είναι έτσι όπως αναλύθηκαν. και πάντα τα εµά σά εστίν. Ευφρανθήναι δέ και χαρήναι έδει. Άλλωστε ο άσωτος γνώριζε την ύπαρξή τους από παιδί.Και εµοί ουδέποτε έδωκας έριφον ίνα µετά των φίλων µου ευφρανθώ». που όµως δεν έκανε καν λόγο για αυτά στη Γένεση! Γιατί τα απαξιώνει έτσι. 2. Άρα αυτός ο «άνθρωπός τις που είχε δύο υιούς». Γιατί ο «κακός ο λύκος» να επιτρέπεται να τρώει το «άκακο αρνί» αιωνίως και χωρίς συνέπειες. αφού λέει «. ακόµα και τους άλλους αφθάρτους υιούς του Θεού. Είναι οι λειτουργοί . Εδώ φαίνεται η διαφορά που υφίσταται µεταξύ αγγέλων και αγγέλων. Θα µπορούσα να παραθέσω εκατοντάδες τέτοια ερωτήµατα. όχι όµως όπως οι υιοί Θεού. Άλλοι είναι οι «φίλοι» και άλλοι οι «δούλοι». Πλήρωσε ακριβά την ασωτεία και την ασοφία του. το ανθρώπινο φθαρτό γένος που κινδύνευε να χαθεί έπρεπε να τιµηθεί περισσότερο διότι διήλθε διά πυρός και σιδήρου. ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ήν και ανέζησε. ∆ούλους και µισθωτούς είχαν µόνο οι πλούσιοι. Οι δούλοι είναι και αυτοί άνθρωποι όπως ο πατέρας και οι υιοί.Τέκνον. οι ιχθείς που είναι τρισεκατοµµύρια όντα µε ψυχή ζωής. Και δεν είναι µόνο αυτά που έχουν ψυχή ζωής. εκείνος δεν θα το «έτρωγε». αλλά δεν έχουν τα δικαιώµατα των υιών ή τη θέση των φίλων που είναι ελεύθεροι δουλείας. ούτε καν ένα «έριφον». σύ πάντοτε µετ’ εµού εί (=είσαι και όχι ήσουν). τα ζώα να βασανίζονται και να θανατώνονται αδίκως.

ηµέρα όπου ο Θεός «κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ών ήρξατο ο Θεός ποιήσαι». (Βιβρώσκω και τρώγω έχουν διαφορά).».Από παντός ξύλου του παραδείσου βρώσει και πάν ξύλον. φάγη.θανάτω αποθανείσθε». τόπο.. 9. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην δηµιουργία του θνητού. κατ’ ει. 1ο κεφάλαιο: 2ο κεφάλαιο: 1.».... 6. και µετά οικοδοµείται η γυναίκα από την πλευρά. . 3.». Η ποίηση του ανθρώπου γίνεται στο τέλος Η πλάση του ανθρώπου επιτελείται στην 7η της 6ης ηµέρας της ∆ηµιουργίας. στην Εδέµ την οποία ο Αδάµ οφείλει να φυλάττει.... Τους ευλόγησε να αυξάνουν και να πληθαίνουν διότι ήσαν θυνητοί: «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν και κατακυριεύσατε αυτής. και Τα γεγονότα διεξάγονται σε περιορισµένο οι άνθρωποι κυριεύουν ολόκληρη τη Γη. 7. ∆εν απαγόρεψε κανένα «ξύλο». 4.. αλλά Εδώ δεν επιτρέπει να φάγουν από το ξύλο της τους τα χορήγησε όλα εις βρώσιν. Οι άνθρωποι έχουν ψυχήν ζωής. 10 ∆εν γίνεται λόγος για παράδεισο . στον Αδάµ. Ο άνθρωπος ποιείται µόνο κατ’ εικόνα Θεού: Ο άνθρωπος πλάθεται από χούν της γής: «Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. «Άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς» ευθύς εξ Πρώτα πλάθεται το άρσεν. 8. της γής. πλάθονται ακόµη ζώα. ενώ την γυναίκα ο Θεός δεν την ονοµατίζει ποτέ.. «. (=Ζωή σε υπερθετικό βαθµό – αφθαρσία) Εδώ είναι αθάνατοι. αλλά δίδει µόνο εντολή: «Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάµ. ∆εν γίνεται λόγος για Αδάµ και Εύα.«Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από κόναν Θεού εποίησεν αυτόν». ούτε πληθύνονται επειδή είναι άφθαρτοι. ∆εν τους ευλογεί. Ζωή . Οι άθρωποι ως θνητοί βιβρώσκουν: Οι άνθρωποι ως άφθαρτοι τρώγουν: «. υµίν έστε εις β ρώ σ ι ν».139 12. 2.Ιδού δέδωκα υµίν πάν χόρτον σπόριµον. γι’ αυτό χρειάζεται να αυξάνουν και να πληθύνονται.. Σύγκριση του 1ου και 2ου κεφαλαίου της Γενέσεως. και το 2ο στην πλάση του αφθάρτου ανθρώπου... δίδεται η εντολή αρχής. (= Μέρος ζωής – θνητότητα) Οι άνθρωποι εδώ ως φθαρτοί πεθαίνουν. και µόνο την ηµέρα που θα φάγουν από το ξύλο της γνώσεως η εντολή λέει ότι «.. 5..Εύα την ονοµάζει ο Αδάµ µετά την πτώση τους.Εδέµ..»..». γνώσεως: «από δέ του ξύλου του γιγνώσκειν καλόν και πονηρόν ου δύνασθε φάγεσθε. Τέλος ας θυµηθούµε επιγραµµατικά τις διαφορές που υπάρχουν στα δύο πρώτα κεφάλαια που καταδεικνύουν ότι αναφέρονται σε διαφορετικά γεγονότα και καταστάσεις.. Ονοµάζει τον αρχηγό Αδάµ.. δένδρο. «Και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Εδώ δεν αυξάνουν.

αλλά για να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο.. ∆ιότι όσο τα πράγµατα µένουν έτσι χάνονται ψυχές! Έστω και τώρα λοιπόν ας κάνουµε κάτι. 15. πιµον.». ∆ιότι συµβαίνει πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία να βλέπουµε κάτι και να µη το προσέχουµε επί αιώνες.. αλλά επειδή επικέντρωσε την προσοχή του και παρατήρησε κάτι που µέχρι τότε ήταν για όλους δεδοµένο. και αυτό δεν έπρεπε να µάθουν ο Αδάµ και η γυνή αυτού. ∆εν ονοµάζει ο άνθρωπος τα ζώα.».. Εάν όχι.140 11.«. Γιατί άραγε δεν ακολουθήσαµε ως χριστιανοί αυτή την επιστηµονική µέθοδο και στις Γραφές. 12... πάντοτε υπήρχε και προκαλούσε την πτώση των σωµάτων µε τον ίδιο τρόπο από καταβολής κόσµου. όλοι µετά διέρχονται από αυτόν. 14. αν όχι και την ύψιστη λατρεία προς Εκείνον που τα πάντα εν Σοφία εποίησεν. Ή µήπως αυτή η παιδαριώδης αντιµετώπιση του Θείου Λόγου εξυπηρετεί τελικά τους θρόνους κάποιων..χ. ο Τα ζώα πλάθονται (όχι όλα) µετά τον Αδάµ. και ξύλον κάρ. ται να την κατακυριεύσει: «.Ο όφις χαρακτηρίζεται «θηρίο» και όχι ερπενικά ως έχουν.Η άφθαρτη γυναίκα συνοµιλεί µε τον όφι.και πληρώσα. τό. 13. Κάποιος δηλαδή εντόπισε το πρόβληµα. 16. οποίος εποιήθη ευθύς εξ αρχής άρσεν + θήλυ. τότε ας κάνουν κάτι ώστε να αποκατασταθεί αυτό το έλλειµα γνώσεως που αδικεί τον Τριαδικό Θεό. Τα ζώα δεν συνοµιλούν µε τον θνητό άνθρω.. Η βλάστηση είχε δηµιουργηθεί κατά την τρί. αλλά να δώσουµε κάποτε και τις δέουσες απαντήσεις.. το πο. και όταν έχασαν εξ αρχής. αλλά µόνο ο Νεύτωνας παρατήτησε µε προσοχή το φαινόµενο και διετύπωσε τους νόµους της. και µετά ο τη ηµέρα επί της Γης µε εντολή που έλεγε Θεός «. αλλά επαναπαυθήκαµε τόσα χρόνια στα θρησκευτικά της 2ας και 3ης τάξεως του ∆ηµοτικού σχολείου. Πότε θα δούµε αυτή την Σοφία των Γραφών που δεν είναι τόσο κεκρυµµένη. Γι’ αυτό και ο Θεός προκειµένου να «δηµιουργήσει» την γυναίκα επέβαλε ύπνωση στον Αδάµ. ∆ιότι τον τρόπο της δηµιουργίας αφθάρτου από άφθαρτο δεν έπρεπε να γνωρίσει.Ο άνθρωπος τίθεται στην Εδέµ..... Ζώα οδηγούνται για να τα ονοµάσει ο Αδάµ. και αυτό να είµαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει τον γλυκύτερο ύµνο.. αλλά φανερότατη. Ο άνθρωπος ποιείται επί της Γης και εντέλε.και έθετο εκεί τον άνθρωπον όν έπλασεν».. και πριν πλασθεί η «γυνή». όχι για να καραρριφθεί η πίστη. Τελικά η γνώση του καλού και πονηρού θα πρέπει να ήταν η γνώση του «δηµιουργείν». και τότε όλοι ωφελήθηκαν. Ένα και µόνο θα ήταν αρκετό για να προβληµατίσει κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο..ωραίον εις όρασιν και καλόν εις βρώσιν. Όλα τα ζώα ποιήθηκαν πριν τον άνθρωπο. την αφθαρσία ο Θεός εποίησε δερµατίνους χιτώνας και ενέδυσεν αυτούς εκ των υστέρων. Τα ερπετά ονοµάζονται «ερπετά». το παρουσίασε. Να δούµε ότι η Γένεση γράφει αλήθειες που κανείς µέχρι τώρα δεν πρόσεξε. αφού αυτό ήταν και το Προπατορικό αµάρτηµα… Ένα και µόνο απ’ όλα αυτά τα επιχειρήµατα θα έφθανε για να καταρρίψει την παιδαριώδη ερµηνεία της δηµιουργίας του ανθρώπου από τον Αδάµ και την Εύα. Και τούτο όχι επειδή ήταν ο πιο έξυπνος όλων των εποχών. τε την γήν και κατακυριεύσατε αυτής. ήτοι κανο.εξανέτειλεν έτι εκ της γής πάν ξύλον «Βλαστησάτω η γή βοτάνην. Η βαρύτητα λ. το έδειξε.». ζώο τηλεπαθητικά.Εδώ πλάθεται πρώτα ο άνθρωπος. ∆εν τους ονοµάζει Αδάµ και Εύα. ενώ όταν κάποιος δείξει τον δρόµο.. ΤΕΛΟΣ Β΄ ΤΟΜΟΥ . ∆ιότι δεν φθάνει να θέτουµε µόνο ερωτήµατα. Οι άνθρωποι ως θνητοί εποιήθησαν τέλειοι Οι πτωτόπλαστοι δεν έφεραν δέρµα επί 1300 µε δέρµα που κάλυπτε το σώµα τους ευθύς και πλέον έτη στην Εδέµ.

. . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . 3. . . . . . 4. . . . . ΤΟ ΑΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ Η φθαρτή ύλη . . . . . . . Οι δοµής της ψυχής . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4. 101 Η ΠΤΩΣΗ 104 Ο πειρασµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΦΘΑΡΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η απόφαση για την δηµιουργία της άφθαρτης γυναίκας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το κλίµα της Γης κατά την εποχή της πλάσεως του Αδάµ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 42 48 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η δηµιουργία του θνητού ανθρώπου . Ο µυστικός δείπνος και το άφθαρτο σώµα του Ιησού Χριστού . 4. Η δηµιουργία των ανθρωπίνων φυλών . . . . . . . . . Ο διαχωρισµός των γλωσσών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ο παράδεισος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1. . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιδιότητες του αφθάρτου σώµατος κατά τις Γραφές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οι «προαδαµιαίοι» πολιτισµοί και το ζήτηµα των εξωγήινων . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οι 12 φυλές του Ισραήλ ως έκφραση οικουµενικότητος . . . . . . . . . 4. Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ Οι ιδιότητες της ψυχής . Τέλος της 6ης ηµέρας: Κατάπαυση της ∆ηµιουργίας . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .141 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η Νέα Ιερουσαλήµ είναι «ουράνια πόλη» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . 1 10 12 14 17 19 21 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . . . . . Πότε εµφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η ψυχή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Άλλα στοιχεία για την Νέα Ιερουσαλήµ . . . . . . . . . 99 Η αναγνώριση και οι προδιαγραφές της γυναίκας από τον Αδάµ . . . . . . . . . . . Το «άστρο» της Βηθλεέµ και το σκότος της Μεγάλης Παρασκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 60 62 65 74 80 80 83 86 88 90 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 1. . . . . . . . . . Σύντοµη ανασκόπηση των προηγουµένων . . . . . . . . Η ψυχή µετά τον βιολογικό θάνατο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . 7. . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Αδάµ . . . . . . . Το σχήµα και οι διαστάσεις της Νέας Ιερουσαλήµ . . . . . . . . . . . . . . . Η δηµιουργία των διαφόρων θρησκειών . . . . . . . . . . . . . . Η πλάση του αφθάρτου ανθρώπου . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . .1 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . το πνεύµα και ο Θεός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Η εντολή προς τον Αδάµ . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . 96 Η δηµιουργία της άφθαρτης γυναίκας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Η πλάση ζώων µετά τον Αδάµ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το άφθαρτο σώµα . . . . . . . . . . . . . . . . 25 28 32 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 1. . 2. . . . . . . . . . . . . .

Η απολογία των εκπεσόντων πρωτοπλάστων . . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . 8. . . . . . . . Η ανατοµία του Προπατορικού αµαρτήµατος . . . . . . . . . Η έξοδος των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Το παράπτωµα και η πτώση . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . .142 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Το προπατορικό αµάρτηµα . . . . . . Οι συνέπειες της παρακοής και η ποινή του όφεως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 114 115 122 124 130 139 . . . . . . Σύγκριση του 1ου και 2ου κεφαλαίου της Γενέσεως . . . . . . . . . . . . σελ. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful