P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 07, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

סב " ד ס ארתב אבב : ןברוחל רכז

זלק קרפ םילהת
) ה ( י ִ ני ִ מְ י חַ כּ ְ שׁ ִ תּ םִ ָ ל ָ שׁוּרְ י ְ ך ֵ חָ כּ ְ שׁ ֶ א ם ִ א :
) ו ( י ִ ת ָ ח ְ מ ִ שׂ שׁאֹר לַ ע םִ ַ ל ָ שׁוּרְ י ת ֶ א הֶ לֲ עאַ אֹל ם ִ א י ִ כֵ ר ְ כּ ְ ז ֶ א אֹל ם ִ א י ִ כּ ִ ח ְ ל י ִ נוֹשְׁ ל קַ בּ ְ ד ִ תּ :

וס קרפ והיעשי
) י ( ִ שׂ ָ הי ֶ בֲ הֹא ל ָ כּ הָּ ב וּלי ִ ג ְ ו םִ ַ ל ָ שׁוּרְ י ת ֶ א וּח ְ מ ִ שׂ ָ הי ֶ לָ ע םי ִ ל ְ בּאַ ְ ת ִ מּ ַ ה ל ָ כּ שׂוֹשׂ ָ מ הּ ָ תּ ִ א וּשׂי :

ג קרפ יכאלמ
) ז ( בוּשָׁ נ ה ֶ מַּ בּ ם ֶ תּ ְ ר ַ מֲ אַ ו תוֹאָ ב ְ צ קָ וֹקְ י ר ַ מאָ םֶ כי ֵ לֲ א הָ בוּשׁאְָ ו י ַ ל ֵ א וּבוּשׁ ם ֶ תּ ְ ר ַ מ ְ שׁ אֹלְ ו י ַ קֻּ ח ֵ מ ם ֶ תּ ְ ר ַ ס םֶ כי ֵ תֹבֲ א י ֵ מי ִ מ ְ ל :
) ח ( ֶ תּאַ י ִ כּ םי ִ הֹלֱ א םָ דאָ ע ַ בּ ְ קִ י ֲ ה ה ָ מוּר ְ תּ ַ הְ ו ר ֵ שֲׂ ע ַ מּ ַ ה ָ ךוּנֲ עַ ב ְ ק ה ֶ מַּ בּ ם ֶ תּ ְ ר ַ מֲ אַ ו י ִ תֹא םי ִ ע ְ בֹק ם :
) ט ( וֹלֻּ כּ יוֹגּ ַ ה םי ִ ע ְ בֹק ם ֶ תּאַ י ִ תֹאְ ו םי ִ ראֵָ נ ם ֶ תּאַ הָ ר ֵ א ְ מַּ בּ :
) י ( ר ַ מאָ תאֹז ָ בּ אָ נ י ִ נוּנ ָ ח ְ בוּ י ִ תי ֵ ב ְ בּ ףֶ ר ֶ ט י ִ הי ִ ו ר ָ צוֹא ָ ה תי ֵ בּ ל ֶ א ר ֵ שֲׂ ע ַ מּ ַ ה ל ָ כּ ת ֶ א וּאי ִ ב ָ ה ת ֵ א םֶ כָ ל ח ַ תּ ְ פ ֶ א אֹל ם ִ א תוֹאָ ב ְ צ קָ וֹקְ י
י ָ ד י ִ ל ְ בּ דַ ע הָ כָ ר ְ בּ םֶ כָ ל י ִ תֹקי ִ רֲ הַ ו םִ י ַ מ ָ שַּׁ ה תוֹבֻּ רֲ א

בטירה ישודיח " ב דומע ס ףד ארתב אבב תכסמ א
ולקלקל רוסא םיבר וב וקיזחהש רצימ רמאד ברד םושמ . יפ ' אכה יכ תושרב וב וקיזחהשכ

במר " ב קרפ םירממ תוכלה ם
ה הכלה
רובצה בור םא הלחת עדילו רבדב בשייתהל ןיכירצ גהנמ גיהנהל וא הנקת ןקתל וא הריזג רוזגל ןהל הארנש ןיד תיב
הב דומעל ןילוכי רובצה בור ןכ םא אלא רובצה לע הריזג ןירזוג ןיא םלועלו דומעל ןילוכי ןיא םא וא ןהב דומעל ןילוכי .

ו הכלה
דו הריזג ןיד תיב ורזגש ירה הב דומעל ןילוכי להקה בורש ומי , להקה בורב הטשפ אלו הב םעה וקפקפ הורזגש רחאו
הב תכלל םעה תא ףוכל ןיאשר ןניאו הלטב וז ירה .

ז הכלה
הארו לארשי לכב קדבו רחא ןיד תיב דמע הבורמ ןמז רחאלו תובר םינש ןכ רבדה דמעו לארשי לכב הטשפש ומידו ורזג
לכב תטשופ הרזגה התוא ןיאש לארשי , ןינמבו המכחב ןושארה ןיד תיבמ ב תוחפ היה וליפאו לטבל תושר ול שי .

בדר " ה הכלה ב קרפ םירממ תוכלה ז
ב " וכו םהל הארנש ד ' . פ ' בשר ירבד לע וניתובר וכמסו ןידימעמ ןיא " ר ירבד לעו ג ' ב רזעילא " ןיא םירמוא ויהש קודצ ר
א אלא רובצה לע הריזג ןירזוג " לוכי רובצה בור כ םיראנ םתא הראמב ארק יאמ הבהא רב אדא בר רמאו הב דומעל ןי
אל אל יא ןיא ולוכ יוגה אכיא יא ולוכ יוגה םיעבוק םתא יתואו בב ףא לטבתהל הלוכיו תוריזג ראשכ הלח הניא שוריפ " ד
ר אבש דע רוסיא וב וגהנ ןמש ירהש רתיה םוש הכירצש ןינעל איה הלח והימ ןטק ' סות וריתהו הדוהי ' :

ו הכלה ב קרפ םירממ תוכלה הנשמ םחל
ב ורזגש ירה " וכ ד ' . רהמ ברה בתכ " ז יחרזמ הילא ר " נ ןמיס הבושתב ל " בור ןיאד אמעטד וניברל היל אריבסד ז
אוה אתלימ אדח הלוכ לארשי בורב ורוסיא טשפ אלד אמעטו דומעל לוכי רוביצה במרהד ךל עדת םש בתכו " ז ם " ל
םייסו דומעל םילוכי םניאד חתפ וכו טשפ אלד ' וכו ןירזוג ןיא אינתד אהו םש בתכו ' אא " ה דומעל םילוכי רוביצה בור כ " ק
אא " אוה תוטשפתהה רדעהל םרוגהו הב דומעל לוכיד אוה תוטשפתהל םרוגהש ינפמו רוביצה בורב טשפתהל לוכי כ
ע בייחתמה תרומת בייחמה חקל הב דומעל תלוכיה רדעה " כ . מו " יאמ וניבר ירבד לע יל השק מ הז קוליח איצוה ן
חאו הברה םינש ןכ דמעו הטשפש ומידד אכיה לבא ארקיעמ הריזגה הלטב הטשפ אל דימד אכיהד " וארו וקדב כ
ב ךירצ ןיאש אלא רתיה הכירצ זא הטשפ אלש " ןטק וליפא אלא לודג ד . נו " המ ול השקוהד םושמ ןכ ול אציש ל
תופסותל השקוהש זו " בהד וניתובר וכמסו ורמאד איהה לע ל וכו םיראנ םתא הראמבד ארקמ אי ' אד " ימנ ארקיעמ וליפא כ
רתיה הכירצ התיה אלו הלח אל ר ךרצוה המלו ' רמאו וז אישוק ץוריתב םמצע תופסותה וקחדו הריתהל האישנ הדוהי
בב וליפא לטבתהל הלוכיו תוריזג ראשכ הלח אלד אלא רמאק אל ארקד " רתיה םוש הכירצש ןינעל הלח והימ ןטק ד
מש ירהש וכו ן ' . אוה קחוד יאדו אהו ללכ הלח אלד יאדוד וניבר ץרית ךכל ללכ הלח אל ולוכ יוגה אכיל יאד עמשמ ארקד
מ לבא אתלימ אדח הלוכד וניבר תעדל הטשפ אל ונייהד דומעל לוכי רוביצה בור ןיאש ןויכ " ודמעש ןויכ ןמשד אתנקת מ
יפאש אלא אהימ רתיה הכירצ ךכל הטשפש ומידו הברה םינש הב וכמס ארמג רמאק יכהו יגס ןטק ןיד תיבה אהיש ול
בב ריתהל וניתובר " רתיה הכירצ הניאו ללכ הלח אל הטשפ אלש ועדי הלחתמ םאד ארקמ ןנישרדד וארש ינפמ ןטק ד
בב יגסד יאדוב לבא רתיה אהימ הכירצד אגרד היל ןנילעמ הטשפש ומידד אכיה ךכלו " ןטק ד :

1
www.swdaf.com
סב " ד ס ארתב אבב : ןברוחל רכז
בטירה ישודיח " ףד ארתב אבב תכסמ א ב דומע ס
אא רובצה לע הריזג ןירזוג ןיאש ןנירמאד אה " הב דומעל ןילוכי רובצה בור כ . יפ ' ללכ הריזג הניא ורזג םאו חכומדכו
בקהל ועבקו םתריזגב םרחב וראנש הלע יתיימד ארקמ " יוגה אכיא יא יכה וליפאו םרחה ןמ ונהנו הרזגה לע ורבעשכ ה
אל אל יא ןיא ולוכ , אתיאדכ ולוככ ובורו תוירוהב ) ג ' ב ' ( הרז הדובע תכסמב אהל אנרירב רבכו ) ל " א ו ' ( יראמד אתעייסב
הלס ןמא ןמא ךרבתיו ךרבתי אימש .

א דומע ז ףד ןיטיג תכסמ תופסות
םינתח תורטע - פב הלע רמאד הארנ ןיאו שממ הרטע סרטנוקב שריפ " הטוסד ב ) טמ ףד (: לשו דרו לש אלא ונש אל
תליח לשו םינק לש לבא סדה םדא לכ שארבו הפיכ ןיעכ םישועש תורטע אלא םינק לשמ הרטע תושעל ךרד ןיאו רתומ
סמבו שארמ הלעמל אלא שממ שארב אקווד ואל רמאקד ' תודמ ) פס " ול ףד ג (. ימנ ושריפ תונולחבש תורטעה ןנתד
השא המבד איההכ אבהדד אלילכ איוה אלו תונולחב ןישועש תובהזומ תופיכ ןיעכ םינואגה ) ףד תבש טנ (: קופנ רמאקד
הטוסב שרפמד תולכ תורטעד אימוד ורסא םינתחל אקוודו אעדרהנב ילילכ המכ ) טמ ףד (: המב קרפבו בהז לש ריע איהד
השא ) זנ ףד (. ירש לוחבד ללכמ בהז לש ריעב השא אצת אל רמא הריתי החמש םושמ ורסא תולכו םינתח אקוד אלא
ירמאדכ ' ימנ םתה ) ב " ב ס (: רבש הלקמ רפא הז םינתח שא .

ב דומע ס ףד ארתב אבב תכסמ םייח תרות
םימ וקתש םימה ךוסינ לטב רבכש התשנ אל . ינושל קבדת ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא ביתכד אה ונייהד הארנ
יכרכזא אל םא יכחל , רכז חבזמ יבג לע ןיבירקמ ויהש המ לכמ ןמצע שורפל וצרש וללה םישורפה לע אבנתמ היה
ילשורי ןברוחל וכו רוביצה לע הרזג ןירזוג ןיאש אלא ןידה ןמ ןכ תושעל יואר היהש ךומסב ימנ עמשמו ם ' קבדת רמאק ךכל
רמאקו אמצב וכח לא קנוי ןושל קבד רמאנש וכחל קבדתמ ונושל תותשל אמצה לכש יפל יכרכזא אל םא יכחל ינושל
בזמה יבג לע ןיבירקמ ויהש רבד לכמ ומצע שורפיו םילשוריל רכז השעיש ח תותשל ומצע קוחדיו התשי אל םימ וליפאו
לעב זא וכח לא ונושל קבדתיש דע ךכ לכ ןואמצה לובסיו םיתות ימ וליפא תותשל אצמי אל ןכ םא אלא םיתות ימ
םילשורי רוכזי אלו םימ התשי וחרכ בור תמחמ אוה יכרכזא אל םאש יכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדת רמאק יכהו
ינושל קבד רבכש ןואמצה שרדימ הישירל היפיסמ ארקו יכחל .

אלא וכ ריישמו דיסב ותיב תא םדא דס םימכח ורמא ךכ ' . יו אקוד ילימ תלת ךנה טקנ יאמא רמאת םאו " לכש יפל ל
וב רודל תיבו שובלל דגבו לוכאל םחל ונייהד ילימ תלת ךנהל חרכומ םדא ... ג הכירצ הדובעהש יפל דועו ' םירבד
וגו הנוהכ ידגבו שדקמה תיב יכרצ השועשכו דגב השועו תיב הנובשכ ןתשלשל רכז תושעל םימכח וכירצה ןברקה ף
אוה חבזמה תדועס ףוגד הדועס .

הז םינתח שארבש הלקמ רפא . הארנ דועו יתחמשב שאר לע ביתכ ולאכ הוהו אוה קובד ואל יתחמש שארד היל אריבס
החמש אלב יורש השא אלב יורשה לכ םימכח ורמאש יפל אוה קובדד םוי אוה םדא לש ותחמש תליחת יכ אצמנ
רכז השעי ותנותח םוי ונייהד ותחמש תליחתב יכ יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא רמאק ךכל ותנותח
םילשוריל .

םעטהו הלכו ןתח שאר לע ןינתונ ויה תיבה ןמזבד םושמ הארנ םינתח שארב הלקמ רפא ןינתונש המ
תורטע ... בשרו " ז ם " ד םושמו שריפ ל רפא רמאק ךכלד הארנ אלא קחוד הארנ הזו הלקמ טקנ הרפ רפא ימנ אכיא
םתס רפע יקופאל םילשורי תפירשל רכז ןניעב הפירש רפאד הלקמ .

יאמ הלקמ רפא הז קחצי יבר רמא יתחמש שאר לע . תוצוצינ המכל קלחתמ ןכ עלס ץצופי שיטפכ הרות ירבד , הארנו
חספ לילב ןיגהונש המל ימנ זמר ארק ךהד ושב בתכש ומכ ןברוחל רכז םיצב לוכאל " החמשל תודעומהש יפל ע
ונתינ תחמשו רמאנש ומכ ןושארה שדחב תודעומה לכל שאר אוה תוצמה גחו ךגחב תא הלעא אל םא רמאש הזו
יתחמש שאר לע םילשורי תודעומה לכ שארב ןברוחל רכז השעאש חמש תויהל חספ לילב םדאה בייחש יפל ימנ יא
ארהלו בל בוטו םיצבה תולעהל גהנמהש יפלו םיקסופה ובתכש ומכ הנשה לכמ רתוי תוריחו החמש ךרד ורשע דובכ תו
יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא רמאק ךכל ןילישבתה לכ שארב אוהה הלילב .

ןיד השא אשיל אלש ונימצע לע רזגנש אוה . מייק רבכש ןתוא לע אמשו וברו ורפ ביתכ אהו המית תופסותה ובתכ וכו ו '
השעת לאו בשב הרות ירבד רוקעל םימכח דיב חכ שיד איה אישוק ואלד הארנ הנשה שאר לש רפושב ןחכשאדכ
עא וב ןיעקות ןיא תבשב הנשה שאר לח םאש " םיברה תושרב תומא עברא ונריבעי אמש ןנירזגד אלא איה הכאלמ ואלד ג
םושמ תבשב ןושאר םוי לחשכ ןילטונ ןיאש בלול תליטנ יבג ןכו הרזג ךה .


2
www.swdaf.com
סב " ד ס ארתב אבב : ןברוחל רכז
ב דומע ס ףד ארתב אבב תכסמ רפוס םתח
ובר ישוריפ ' רשב לוכאל אלש לארשיב וכו ' צו " ישוריפה תעד לע הלע המ ע ' הממ רתוי לבאתהל ינש תיב ןברוחב
יאיבנ ונקתש ' ד םוצל ןושאר תיב ןברוחב ' תומוצ א אלא ותיב דוסל ורסאד ישקית ימנ אנקסמלו " ןכו המא ריישמ כ
ישכתו הדיעסב יט ' הז לע דמע רבכו הרזג ןושל המ הרזג הרזגנ רבכש ןושל בשייל םג ןושאר תיבב ןכ וניצמ אלש המ
שרהמ " ח א " ע א " בשרו ש " ילבאתמה לכ שושמ התא ושיש הז לע יתיימ ם ' ילע ' יטייש יאמו ' אכה עלנכע " תיב ןברוחד ד
ע וצק הלגתנש ןושאר ' מזה ןיבו ןמזה ףוס דע בושלמ ושאיתנו םינש יה אל אוהה ן ' ועראש םויב אלא לבאתהל םוקמ
וערואמ וב ' ד ונייה לארשיל ' ומוצ ' ינמז אמויו אמוי לכו וציק הלגתנ אלש ינש תיב ךא ' וב הנבנ אלש םוי לכו אוה
וב ברחנ ולאכ ןבאדו םיניע ןוילכ דואמ השק הרזג אוהו בל תלחמ הכשוממ תלחותו שפנ ר " יואר ל ' םוי לכב לבאתהל
העשו תאזו ילע לבאתמה לכ שושמ התא ושש קוספב תזמרנ הרזגה ' להו " רבעשל ולבאתה רשא לכ שושמ התא ושש ל
ה וא " על רמימל ל " ילבאתמה לכ שושמ התא ושישי ל ' התא ושיש הוה ןושל םהינשב רמאקד אתשה לבא הילע התע
ילבאתמה לכ שושמ ' עא השק והז " ןיבו תוליבא ןיב אוה םויו םוי לכש הריזג יאה זמר כ םהינש ןוששהו תוליבאהו ןושש
ע םיווה " א ללכ לבאתהל אלש רמא כ " שושמ התא ושיש הריזג הרזגנ רבכש א :
םנמאו רהמ ץואגה " צז ונינשומלא מ " ל כ ' אלמליאד החמשה תעש אוה לוביאה תעשבד ןושלב שושמ התא ושש
ילשורי ןורכזו תונבהל הדיתעד ' יה אל הלעמל הבוטל הלוע ' וניתושפנב ררועתמ לבא יהו ' או בלמ תמכ חכשנ " כ
ילשורי לע לבאתמה לכ ונייהו התא ושיש לוביאה תעשב ' הזה לוביאב התחמשב התע האורו רכוז . הזב אצויכו
צז לקשה תיצחמ דיסחה ןואגה םשב יתעמש " ליחוא ןכ לע יבל לא בישא תאז ישפנ ילע חושתו רוכזת רוכז ל . יפ ' ע " י
ה התאש ' ילשורי תא רוכזת רוכז ' יע הבוטל " ע יבל לא בישא תאזו לבא ררועתהב ישפנ ילע חושת ז " הנבי הנב יכ ליחוא כ
בב " חפדו א " קשוי םייתפש ח :

םוימו וכו תוכלמ הטשפש ' ישנ אשיל אלש ונמצע לע רזגנש אוה ןיד ' ומביד יכדרמב ' ס " כו וטושפכ ל ' ושמ " יפוכ ןיא ה '
פ םויק לע התע " ינש רשע ההשש ימל אלו ו ' אלבד םושמ שרגל " אר ה יה יו ' ישנ אשיל אלש רוזגל ' וכו ' יל יתיימו ' ב " ש
אב " יס ע ' א ' ע " ש . זח תנווכד יתרמא שורדבו " יה ל ' בקה יכ " ולאו ןפוא םושב לארשי ערז תולכל אלש לודגה ומשב עבשנ ה
יה ' ידוהיה לכ תא דבאלו גורהלו דימשהל רזוג תוכלמ ' ע " יה כ ' בקה " תי עישומו רובג ה " ירזוגש אלא ש ' רשיו תוריזג לא
ימייק ' בקהו " םינפ ריתסמ ה ע " יואר כ ' ילכ רוזגנו םוקינ ונחנאש ' ע םהרבא ערז לע " פ לוטיב י " עו ו " ה םוקי כ ' עישויו .
יעשרהש שחימל אכיא םנמא ' יעמוש םניאש ' ימכח לוקל ' םושב לארשי ערז םייקתיש ןויכו ודילויו םישנ ואשיו ודיזי
יהי אל םלועב ןפוא ' לאגהל חרכה . ידצה וטעמתיו יק ' לארשי יעשר ערז וברתיו . יה הזו ' נ " םרמע םע םירמ תנעט ל
עאא לש וערז אצמנו םהיתושנ ושרגי לארשי לכ רבסו ותשא שרג םרמע יכ הערפ לשמ השק ךתריזג " רהמיו וילאמ הלכ ה
תודפ שיחיו העושי . ותלחות הבזכנ לבא . יקידצה ודמע יכ ' יעשרהו םהיתושנ ושרגו ' ע ושרג אל " זג םירמ הרמא כ ךתרי
הערפ לשמ השק :
עושיל ןבה נ " ע ל " ה תועושי רדס ןיקיזנ רדסל ןירוקש ד " ןבה עושי םוי הלימה םויל ןירוק נ יקיזמ יכ ' ירהש ותוא
ושמ " ירמוא ןיא ה ' אקוניל ארעצ אכיאד םושמ ונועמב החמשהש ע " ירוק ןבה קזיה ןיעכ הוה כ ' ןבה עושי ול :

וש " ג קלח רמוא עיבי ת - י ןמיס העד הרוי
מפע " בב ש " ב ) ס (: םינב דילוהלו השא אשיל אלש ונימצע לע רוזגנש אוה ןיד , כ ןכלו ' יכדרמה ) הס תומבי ( לע ףוכל ןיאש
ופ " הזב ר " ז . הורד בתכ בושו " יכדרמה לע יגילפ פ , הו " סד ט " מהב ןברוחל בורקה רודה ותואל אלא ורמא אלש ל " ק ,
חא לבא " ונילעמ םלוע תומואה וליקהש כ , ףוכל ןידה רזח ופ לע " וכו ר ' . ע " ש . סותבו ' ב " כ םש ב ,' וברו ורפ ביתכהד המית .
ופ ומייק רבכש ןתוא לע אמשו " רמאק ר . מו " א לש וערז ש " הלכ א , תבו ןב אלא ודילוי אלש ונייה . ע " כ . יכדרמה לע יגילפו
נה תומבי " ל . ושתב ריעה ןכו ' ב " רגהו י " םש א . וה אניפתסמד אלולו " רמאקד אהד א ע רוזגנש אוה ןיד אלש ונמצע ל
השא אשיל םינב דילוהלו , ר " אקוד םינב תב השא תאשל אלש ל , השא תאשל ךירצ םלועל לבא ) םינב תב הניאש , ןוגכ
םיעברא תב , בד איההכ " ב ) טיק .(:

סקת ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
> א < שדקמה תיב ברחשמ , ) א ( רודה ותואב ויהש םימכח ונקת * נב א םלועל םינוב ןיאש םיכלמה ןינבכ רייוכמו דייוסמ ןי ,
אלא ) ב ] ( א [* המא לע המא םוקמ ריישמו דיסב דסו טיטב ותיב ב חט ) ג ( דיס אלב ג חתפה דגנכ ; תדייוסמ רצח חקולהו ד
תרייוכמו ) תרייוצמ שוריפ ( , וז ירה ) ד ] ( ג [ םילתוכב ףולקל ותוא םיבייחמ ןיאו התקזחב .

ב ףיעס
* ןחלש ךרועהש וניקתה ןכו ) ה ( > ב < םיחרואל הדועס תושעל , ) ו ( טעמ ונממ רסחמ ה ) ז ( חינמו > ג < אלב יונפ םוקמ
םש תתל תויוארה תורעקה ןמ הרעק ; בהזהו ףסכה יטישכת השוע השאהשכו , טישכתה יניממ ןימ הריישמ ) ח ( תגהונש ו
םהב , םלש טישכת היהי אלש ידכ . השא אשונ ןתחהשכו , חנה םוקמב ושארב ןתונו הלקמ רפא חקול ןיליפת ת . הגה ] : ג [* שיו
וגהנש תומוקמ ) ט ( הפוח תעשב סוכ רבשל , ןתחה שארב תוליבא ירבד ראש וא הרוחש הפמ םושל וא ) וב לכ .( םירבדה הלא לכו > ד < תא רוכזל ידכ
םילשורי , רמאנש : וגו םילשורי ךחכשא םא ' לע םילשורי תא הלעא אל םא ) י ( יתחמש שאר ז ) זלק םיליהת , ו .(
3
www.swdaf.com
סב " ד ס ארתב אבב : ןברוחל רכז

םהרבא ןגמ ס סקת ןמיס " ד ק
ד רצח חקולהו - וכע דיב השענש וא ןברוחה םדוק השענש ןנילתד " ונממ לארשי החקלו ם השענש עדוי םא לבא
ופלקל בייח רוסיאב :

וש " ופ ןמיס ג קלח םייח חרוא השמ תורגא ת
על רבתסמ רכושהו " ובייחל ןיא ימנ רוסיאב השענש ומצעב וב רודל ריכשמה ואנבש תיב רכשב ףאד ד איבהדכ
רתכ " ןשה לדגמ רפסמ ה , ותיב וניא אהד , סותה ובתכ אתיירואדמ רכושה רוטפש המ הזוזמ ןינעלש ףאו ' עב " םש ז
יביתכ ךתיב ירתד םושמ , מ " ותיב דחמ אלוקל והייורת שרפל שי ןנברד רוסיאל אוהש אכה מ , ותיב אוהש חקולב קרו
גמה רבוס " רוסיאב ול רכומה לצא השענב ףולקל בייחש א .

סקת ןמיס הרורב הנשמ
) א ( וכו ונקת ' - תיבה ןברוחל רכז רבד הב תושעל ךירצ החמש רבד לכש לע םילשורי תא הלעא אל םא בותכש ומכו
יתחמש שאר . רייוכמו דייוסמ - םה ] א [ רויצ ינימ ] ב [ חאו טיטב ןיחטש םלועה ךרדש רמול רשפאו " םיכלמהו דיסב ןידס כ
דיסב לכה ןישוע פלו " יסב וליפא ז וכו ןינב םלועל ןינוב ןיאש רמאקדמו רוסא ודבל ד ' ע וליפאד עמשמ " לע המא רויש י
הזב רוסא המא במרה ןושל קיתעה רבחמה הנהו " ם ] ג [ רויש ינהמ ימנ ןירייצמו דיסב ןידס וליפאד רוטה תעד לבא
גהנמה ןכו המא לע המא :
) ב ( וכו ריישמו דיסב דסו טיטב ותיב חט ' - היהי המא ותואש ונייה דיסב לוח ברעמש אכיהו דבל טיטב קר דיס אלב
ירש ימנ ] ד [ ע " המא לע המא רוישש י ] ה [ ע ןיליקמ שיו " סד לוח י " דיס םשב ירקמ אל בוש לוח בריעד אכיהד ל . הנהו
ריישל וגהנ אל ונינמזב ] ו [ כעו ןיליקמ שיה לע ןיכמוסד םושמ רשפאו " דבל דיסב םיתבה ןינבלמ ירהש הומת פ
מב אקודד רשפאו פוג ארקנה דיס יני " אשמ רוסא רתויב ןבל אוהש ש " דיס כ ונלש צו קחוד הז לכ ךא " ןיגהונ המ לע ע
רתיה . דבל טיטב חט אוהש אכיהו ] ז [ וכל " ללכ ריישל ךירצ ןיא ע :
) ג ( חתפה דגנכ - חתפב סנכיש דימ האריש ידכ חתפה חכונ ונייה וניאו הבוגב חתפה ןמ הלעמל יונפ םיחינמש שיו
סנכנל הארנ העב ינפל דימת הארתיש ידכ רשפאו " תיבה חתפ חכונ רשא ריקה לצא בשוי אוה בור לעש םינפב בשויה ב
] עש " ת [ ג והזד רוחש המא ןישועה ןתואכ אלדו דיס אלב היהי רוישה ותואו " רויצ כ ] שובל [ תומוקמ שיו ] ח [ ןישועש
ע ןיבתוכו רוחש " ןברוחל רכז ז ] ט [ ה לכ ביבס המקר ידגב ןילותה ןתואו ג וריישי םילתכ " המא לע המא כ :
) ס סקת ןמיס ןויצה רעש " ח ק ) ח ( הזב םג רימחמ םדא ייחד ףא , ןיליקמה דיב תוחמל ןיאד הארנ םוקמ לכמ , ירחא
אוהה םוקמה רוחש ןישועש ןיליקמהל ךמס הדוגאה םשב איבה הבר הילאהש : (
) ד ( התקזחב - וכע דיב השענש ןנילתד " ונממ לארשי החקלו ם ] י [ די םאו בייח רוסיאב לארשי דיב השענש עו
המא לע המא ףולקל . כו " םייק אוהשככ ז ] אי [ וכע דיב היה ןושארה םעפבש עודי םא וליפא לפנשכ לבא " מ ם " רזוחשכ מ
רועישה ריישל בייוחמ הנובו :
) ה ( םיחרואל הדועס תושעל - וליפא ] בי [ הנותחו הלימכ הוצמ תדועס כו " תודועס ראש ש העיצקו רומב ןייעו
ד ויו תבש תדועסב " ט ] גי [ רבד םוש רסחי אל :
) ס סקת ןמיס ןויצה רעש " גי ק ) גי ( אכיא ימנ ארוסיאו םש תתל היוארה הרעקמ יונפש ןחלושב רכינ ומוקמ םא , וליפאש
איסהרפ לש רבד םוש תוארהל רוסא לבא ימיב , רוישה רכנימ אלד בוט םויו תבשב םג ריישל ךירצ םישנ יטישכתב לבא
יאה ילוכ ] מ העיצקו רו :[ (
) ו ( טעמ ונממ רסחמ - הדועסל םיוארה םילישבת לכ ןתונ ןיאש רמולכ רסחמ אלא ] די [ יד אנסרהד אסכ וליפא טעמ
הזב ] מ " א :[
) ז ( יונפ םוקמ חינמו - לאד " ה ] וט [ רכינ היהי אל ] זט [ אלא לישבת דוע יואר היהש ושיגרי יונפ חינישכ לבא ןורסחה
רסחנש ] ט " ז [ טימשה שובלה הנהו הז יאנת ] זי [ סד רשפא " יגס הדבל טעמ רסחמד ל :
) ס סקת ןמיס ןויצה רעש " זט ק ) זט ( ונייה , הדועס לכב ןתיל וכרד ןיאש רבד הזיא ריישמשכ , לישבת רייש םא לבא
הדועסב אוהה םוקמב ןיליגרש המ דחא , רסחש רכינ זא , ול שיש תורעקה לכ רדסלו ןחלושה לע ןתיל ךכ רחא יאשר
יונפ םוקמ ילב ] ט " ז :[ (
) ח ( םהב תגהונש - תחא ריישת םעפ לכב קר תחא תבב הילע םלוכ םישת אל ןיטישכת ינימ הברה הל שי םא ונייה
ןברוחה רוכזל . יולימב תוטשקתמה םישנו ] חי [ םהב םיאנקתמה םלועה תומואמ תובר תוער הז דבל ןימרוג :
) ט ( הפוח תעשב סוכ רבשל - ג איה וזו " כ ] טי [ לכ תריבש לש םעטה םיאנתה תביתכ תעשב י . תחת רובשל האריו
סוכ הפוחה ] כ [ םלש בל ונתי ןעמל רסומ זמרל ןכ ןישועש ןויכ תיחשת לב םושמ וב ןיאו :
) י ( יתחמש שאר - ס ףד תבשב ןנירמא " ירש החמש היב תילדו רוסא החמש היב תיאד גונעתד ב ] מ " א :[
4
www.swdaf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->