o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c

www.swdaI.com 1
i ¬ìnv i q¬ nìvìiw n>on nìsoìn
o·nw wx¬n :v a··n - vx¬ nx¬: " ¬vni xYx i··n ì:·x jµtn Yv¬ x sa ¬nx!5 ' ni5n! x¬na ) x5 q! (. ·va! '
nnnwn ia w·w ni:·a ¬vn j·v> o·¬soni qx i··n wx¬n nsµni sa n5in!5 ' a ' o·J·n ) xn q! ¬·rJ : owi ( ¬nxp!
J·nx nin iJpr x:i iwx¬ a·n5 ·x nspn n·nw wx¬n :5 nspn! vnwni nwvn x: ·n!i nwv ·nx! vnwn ·n¬n x
x ¬vna x:x wx¬n nspna a··nn x: ·xi iJpr a·n5 ·5n:i j:Jn ¬vna ·n5xi " v¬ixn ni:·a! iwx¬n jJ·vnw ¬·sw 5
nspn! ix: ·n! v¬ixn! nwv! xJnn¬ ¬nx!n ¬vna µ·w ¬v i··n ì:·x¬ wx¬ ·ix nì>n¬ xnsoìni ·:nµ¬ xnì ì:s·
¬vn j·v> ¬vn ·xn ¬n·nY x>·x ¬vni a p¬s jn5wx!5 ' o·¬·rJ ) nJ q! ow (: ¬vna isia :5 o!x :p·n a¬ ¬nx!
¬vn j·v5 onn w¬sni o·¬son ·µìsxY ¬vn xµì¬ xnsoìni oµ:ì o·¬soni ·¬w wx¬n nsµn¬ ¬n·nY x>·Yì ni " n
·nJ ¬iox wx¬n nspn! ji·5 ¬vna v¬ixn ni:·a! jJ·vnw x: iwx¬n x: ·Ju·n¬i up:na ·x!i xn! ·Ju·n¬i up:na
xi n·a a·n5 ni:·a! v¬ixna ¬wsx " j·pi:n jn i:x p¬sa ¬nx! ¬rv·:x ·a¬5i ¬vn jJ·v!· iwx¬n 5 ) x5 q! ni5n (.
·npix: x5·: ·!av ni:·a ·nJ ·Ju·n¬i up:n! ' x! " ia w·w ni:·a ·in ·Ju·n¬i up:n xn! ¬vn jJ·vnw x: ·nJ iJprn 5
n·ni nnnwn ·¬··x ¬·rJa! n·x¬ j·x ¬vna5 o·¬sona ¬iox wx¬nw jpra j·xw nn wx¬a w· ·Jnp! o·Jn5 n¬inn i
n nn onn ·Jnp! " i5i iwx¬ :v ¬iav· x: ¬vn ¬nxJw ·s: iwx¬ : ' n nn p·on xnxi " n nn iwx¬ : " w·w ·Jsn iJpr :
i5 jpra j·xw nn wx¬a ' .
x¬ " x µ¬s nì>n n>on w
uJ ox ¬nix ¬rv·:x ·a¬ nnx x:x a··n j·x nnx5 j:i5 j: ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n ì:·xì . nìx·sx Yix ·xµ jµt nìx·sx
¬vn j:·vi xY wx¬ inn!si iJrx ·¬inx: i·v!x niwnn nr iwx¬ qio inr·xi ¬nxp! x¬naa vnwn j5i ìi w¬·s xYì
i··n¬ vnwn ìn¬ Y> nxìwni xYx jµti ìn> nnnwn Yw nìY·x s ¬·rJa n5in j5i ' a ' j·J·n ) x xn q! ( ni:·a ·aa
wx¬n nspn! nwvn x: ·n!i v¬ixn ni:·a! nwv ·nx! w¬sni iwx¬ an5n: ·: nn: i¬vw :5 nx n:·ai a·n5! v¬ixn
n nn iJpr " iwx¬n jJ·vnw ¬a5! q·¬ux·x x: n·sia:i jpr nxs nnnwn! nwvn x: ·n! v¬ixn! nwv! q: ¬ni: :
a! jJ·vinwx: x:x nwvn x: nni! nwv! ·in ·x! nwvn x: nni! nwv! ¬n·n: x¬p q·¬ux·x!n ¬vna v¬ixn ni:·
iwx¬n n: jJ·vnw x:!ni ¬vna xpi! jprn nnnwn ·5 ix:n n··n! x:a v¬ixn ni:·a! nwv o··p: :i5· o·¬sona
x·:n¬ xnì ìxY n··n¬ x>·x o·¬soni nYxn v¬ìxn ·x ìY·sxì ¬ìox o·¬soni ìY·sx wx¬n nsµn xnYx
x xnsoìni ¬nxµ ¬vn j·v> o·¬soni ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n j·xì wx¬n nxs ·i :
in¬ " i· µ¬s o·i>ì> n¬ìiv nì>Yn o
i n5:n
¬ìv·w o·n>n ìi ì:n: xY o·v¬xi o·n·:nw ìt nxsì ni¬vw o·va¬xn ! nins n·Jn iJ·xw iJ·Jprn iJvnwi , ¬nìnì
¬vni nnnwn xYx ¬ox: xY o··¬soni nìxsn oµYY .
¬so n·¬µ i· µ¬s o·i>ì> n¬ìiv nì>Yn
5n n: iJnJ x: ir nxsi ' ix!ni ¬iv·w ' an nins ·in ·xn x: ' a w:in w· xnsoina ·Jn!n ni¬vw ' oiwn a··ni ni¬vw
nspn ·in x: ninsa! q·pn oiwni ¬·rJ . ìs·µn xY i·n>¬ ¬vni nnnwn xYx ¬ox: xY o·¬soni ooµYY ¬nìnì
q:µt nxs nx n·nwn xYì o>wx¬ nxs ìwµìn ¬nYY ¬n· :·v: xn·x!5 q·pn: v··on ox qp·Jn npi: nspna nn
j5 nnnwna qx j:i¬¬n nì¬tx ìxYn nt Yv w·ì j> nsµni qx nnnwn ìi w·w nìYx xìnw xYx n:·x nnnwn nnì :
xsµ jn·o nv¬ n¬ì· ¬ìo
jprni wx¬n nspn :
an¬n an5 i:xa oa jprn nnnwni wx¬n nspn " sn ain5n o¬oxw o v o·a5i5 ·!aiv j5 j·wivw ·J " w¬isn iJ·x nri 5
xin wx¬n qio o·nw on wx¬n nix·si jnvu v!J x: qx iJ·:v on q:n nixn ·5 nixn: ovu wpa: o·5·¬x iJx j·xi
:5 n:anw ix wx¬aw ¬v·wn ¬xw n·Jni !a:a nix·sn n:an ox j·a pi:·n j·xi :xnwni j·n·n ·n:: i¬ian oipn
ix·sn ov wx¬n a··n j·Jv :5a n in¬n in>ì " xì ¬nìn ¬vn j·v> o··¬soni Yix ¬vni xYx i··n ì:·xw o " x
x¬n " t w " wx¬n nìx·s Yv i··n ·n: o··¬soni oxw in> Y nunw ¬a!a v··ow jia5i j·a··n qp·J !nxi q·pn !nxi
vx x5·x x¬io·x :ax nixnn ¬soa an5i is·pn: i·:x inxv " ·n: ¬iox q5·s: v··o x:! a v qp·J ni " i5v · " jupn q·pnn o
vx o·!avi n¬ius ns·pnw ix nspinw nwxi a··n " o·wJx5 wx¬n nspna j·a··n nixn ai·n j·Jv: o·wJ5 oJ·!w a
an¬n an5 pson j·a··n oiJ·ai¬!Jxi oiuniui " vx nwxn o " ·sxi w·xn q·pn: n¬iox n¬ius x·nw s ' ¬soai jupn
w·xn q·pn: n¬nin x·nw an5 nixnn in¬n in> " j·xw ì:·:µtn ì:vnwì ¬ìv·w o·n>n ì:n: xY nìx·sn ¬ìv·w o
¬n nìns j·n·:n ' nì¬vw ¬: jnipn nri nwnn jn jprn nix·si " ·:iaa ·Jwi :xnwni j·n·n o·v!x: ·n:n ¬ia·n oipn n
w¬:i n¬a¬aa jprn qioa nun: nnxi :xnwni j·n·n nswn " nxi j·n·n oxv: ¬uJon ¬ia·n oipn nnx · i!aJ5 n
·i jnrn qioa nun: nnxi :xnwn i!aJ5i j·n·n o·v!x: ·n:n ¬ia·n oipn nnxi :xnwn " ¬ainnn ·n:n oxvw x
nun: nnxi va¬x nr ·¬n nix·s ·Jw i: w·i o·Jsn an¬ xin o·v!x: x in>ì " x¬n x " t w " oYì> ·¬· xx· o·nw x¬·ì Y
oìn j·n·:nw jnìx> xYì YY> ì:µt Y> Yv ¬vn ¬·iv· xYì ì:·x nìx·sn Yv j·:ìì>n j·x o·nvsY ·> nìx·sn Yv xìnw Y>
¬vni n·nw·w ¬v i··n an¬n an5 w·xn jpr nnnwn :v na··n nJ·xi in·nwn: ¬nin jpr n: w·w nwx " nswn o
vxi nJinnnn nswn jn :!:i!nn ¬vwn j5i nJi·:vn nswn ·aa :vw ¬vwn xini ¬vna in:a: n¬nin " ¬nin xinw s
w· ianJ x: xp n:a: x:x :x¬ n··nwni n:·5xn a5vnn x:w !v in :
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 2
xsµ jn·o nv¬ n¬ì· qoì· n·i
a , · ) x ( an¬n an5i " i5i ¬vna x:x a··n iJ·xw o ' . n¬r n!iav ni5:n qioa ) n ow " i ( nxsn up:: ¬nin iJiw: nri an5
qoi· ·pinJ an5i o·¬sona ) ! ni5n . ! " niwnn nr n ( n an5 j5w " no pos j5i n·vw· ¬ " a ) x· rJ j·ix: (: j:n¬n onvoì
nì>n¬ x¬ni µ¬si ) > (. t ìnY vnwnì ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n ì:·x " ·xµ wx¬n nxsx j·i jµt nxsx j·i¬ Y x·¬niì
xnsoìni x·:n ) s nì>n " n x " t ( j·n·:nni ·:nµ¬ i··n ì:·x¬ vnwnì ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n ì:·x wx¬n nxs ·ix
n·Y nìn xYx xµì¬ ìxY xn··¬iiì nYnn>Y ¬nìnì ¬ìo·x ¬x jx> j·x ·:nµ ìY·x> :
x¬n ·ix ·:ì¬xì " t w " wx¬n nìxs Yv i··n ·n: o·¬soni oxw in> Y . ¬xìin ìnvoì ¬vn j·v> o·¬soni ¬nìY>
nì>n qìoi ì·¬i¬i ) ·o ' i - x ( Yix ·xµ xµì¬ jµt nìxsx ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n ì:·x j:n¬ xn¬ ¬io¬ oìwn xìnw
:·vi xY wx¬ nìxsi x¬nxi vnwn j>ì ¬vn j ) ow (: ì·:tx ·¬ìnxY ì·v¬x nìwnn nt ìwx¬ qìo ìnt·xì ¬nxµ¬
o·:·n nwYw µ¬si n>ìn j>ì jµti ìn> nnnwn Yw nìY·x ìi w¬·s xYì ìnn¬sì ) xn ¬·t: (. xnsoìni x·:n¬ xnì
¬nxµ ¬vn j·v> o·¬soni ¬vni ì:Yo·w ¬v i··n ì:·x wx¬n nxs ·ix w·¬a nisoinn ian5 j5i niviaw n5on ) a :
! " a··n n ( oni¬· iJ·a¬ an5i ) ·J " n r " uJp n (: no pos j5i ¬p·v nx¬J j5w " p ) ·o ' xv .( jn·o jw¬n nnì¬ni iìn>ì
x¬ " n j·wwin ·5 ji·:va x:x oi:5 jinnna j·wiv j·xw o·¬sona o·¬sonw5 o·¬nrJ w· niviaw n5on! ji·:a owa
nnna x:x ji·:vn air qinn· x:w v¬x· xnw nr ¬a!a ¬nrJ ni·n: !xn nwp oJnx i·:v an5i jx5 !v ¬vn in5 xini ji
·:a jinnn: ¬wsx ·x !i!n iJ·x ox :ax !xn !i!n xinw o·¬sona jprn nxs ¬so· x:w ¬nr·: ji5J! nx¬J oJnx
5v ji·:vn pia·! " : ] . n·an p!a [ nrJ oJ·x o:ivnw x:x o·¬sona jprn nxs n:a: ¬iox! ow ain5i a!a j·¬ i5i ¬ ' ] v " 5 :[
u an¬n an5 " !n nins j·n·Jn j·xw iJ·Jprn iJvnwi ¬iv·w o·n5n iJnJ x: nxsn ¬iv·w o ' ni¬vw . n!iav ni5:n qioa
n¬r ) n " i ( noa ain5i ni¬vw o·va¬xn nins j·n·Jn j·xw ona ain5w nixnoiJ w·i " a ) rJ j·ix: ( an¬n ·¬a! :v " w·w o
xnsoina x·Jn! oiwn ¬a!a aw··nn: ni5n! ) s " n ! " ! ( an5 j5i q·pn oiwni ¬·rJ oiwn a··ni ni¬vw ·nw w:in w·
ni5n qioa qoi· ·pin·J ) ! : jiwx¬ ¬ia·! ( !v xnsoina x·Jn!5 ni¬vw ·nwa a··nn nxs :5 :v! nx¬J ·¬rvn ·ax owa
jx5 noY nwµìn nn v¬ì· ·:·xì " in¬n ·¬i¬ Yv x " in¬n xn¬ xnsoìnnn o " nn:n ¬ìv·wi ·¬··x o nn> nxsn
·nw nw·Yni¬ ¬nxµì i··nn·ì wìYn· nì¬vw nn> nxsnn nì¬vw wYìni ·¬··x xnsoìnnì n·:nY i··n nì¬vw
in¬n ·¬i¬Y j·:v nt j·xì i··n nì¬vw " YY> o : in¬n ·¬i¬i µ¬µ¬Y w·w nn Yix " vi¬x ·o¬x¬ o·¬soY¬ xìn o
nì¬vw o·vi¬x ·o¬x¬ o·¬soY ìY·sxì ¬nì·i ovìn ¬ìv·w x·ìn nì¬vw ovìn ¬ìv·w ·ìn ·n>x w¬i " ni5n qioa an5 ·
) 5 . ! " jx5n o·nw n ( ow !¬snni xxi· jinnnn ·n:nw oipn jrixn jn nun: nnx jpra w· nixs wnn jprn nixs ·aa
5v x·n wx¬n nxs ::5a xv!·xn !v n:vn:w :5i jprn n:nnn oww yin: u:iaw ·n: :w i!ina nxs x¬pJ owi " :
jJa¬ iJn! xnxi ) ow (: iJrx ·¬inx an5 inn!s:i iJrx ·¬inx: i·v!x niwnn nr iwx¬ qio inr·xi iwx¬ qio iwx¬ nxs
n!n: i·v!xaw ¬vwn :5 :uiJi niwn xin oxi ¬vw w· vxnxaw i·v!xa :ax oi:5 ¬vw j·x inxna q5i oi:5 ¬vw j·x
5v wx¬n qio oipn inr iJrx ·¬inx " ¬x ov q¬v i: j·xi xin a¬ nr ¬iv·wi : va¬x ov j5w :5i ni¬vw o·va ìn·nì
in¬n¬ ¬wsx " w¬ì n>¬xY xYì nxsn ¬ìv·w inì¬Y xYx x¬ìv·w i·n· xY o " Yix n>¬x ¬ìv·wi xYx ·¬··x xY ·
·¬n nxµn ¬··wn¬ jì·> xn¬ nxs Yw nin¬n nxµ nYxY ¬on·n xY¬ vnwn oìµn Y>nì ·¬··x xY nin¬ ¬ìv·wi
ìnn¬sYì ì:tx ·¬ìnxY ì·v¬x nìwn ì:·x w¬ ·¬i¬n j> µ¬µ¬Y w· nxµì " ¬vwn Y> Yoì:ì nìwn xìn oxì in>w ·
ì>ì ì·v¬xiw ' ·¬··x inì¬i qn¬> Yvì ·¬w ìnxµ Yìo·Y Yix ¬ox¬ xìn ìYì> ìYo:i xµì¬¬ vnwn vx xJiia ·xn5a! " s
··n q¬ixa! ¬ni:i pin!: w·i i:i5 iJ:u·w !v inn!s:i iJrx ·¬inx: i·v!x niwn iJ·x j··!v inxp :iu·w n:an xinw5! ·¬
n:vn !xn n:a·w !v inn!s:i iJrx ·¬inx: i·v!x niwn iJ·x nun:n nxsn nxp : x·n xn··¬ix! xp·so! ji·5! nx¬Ji
inn!saw ¬vw !aJ5n o·v!xn n:a:n ¬nr·: w· ] n·an p!a [ x inn!saw oipna " inn!s :vw : ] jx5 !v [ jn nun: !vi
ow !¬snni xxi· jinnnn ·n:nw oipn jrixn ¬vn j·v5 o·¬sona ix ¬vna !· van x: nr oipn ani¬ :vi ] : n·an p!a [
ri " au·¬n : " r x " ow : ) ! " ·inn n ( wx¬nw o·J·vni wx¬n ¬ia·n oipna on wi¬·s xw·¬ ·p¬·s ·a nww a¬ ·inn! xnx
·ni ir ov ir i·Js:n jrixn !xa n¬annni nnx n5·nn o·Jsn oipni nnx n5·nn ¬vwn oipn ni5·nn ·nw nx¬pJ x
wx¬a nnxi jx5n xv!·xn wx¬a nnx o·nw wx¬n :v a··ni i¬nx j5i o·p¬sn ¬ia·n oipn wx¬n qio ow ·5 xv!·x
inn!s:i iJrx ·¬inx: i·v!x niw·w xn··¬aa i¬nxw nn xin o5wx¬ nxs is·pn x: ¬nxw ain5n jiw:i jx5n xv!·xn
ipnn nun: o·Jsn ·s:5 niu:ia on xv!·xa ni¬vwnw ·s: i·Jrxa i·¬nx:i inxna i·Js: wx¬aw ¬vwn nn·nx o
n·n·i i·Jrx ·¬inxi inxnaw ni¬vwn nn·nx oipnn yin xxi·n :5 n:an xn·w !v ir nxs :w ni¬vw n:an o!xw5i
!niv qpin p:n :ia·va wx¬n ¬xw·i p:n :5n nxnn xinw nn!sn ovi jrixn ·¬inx ov xv!·xn oipn nx¬· niw :5n
ni ¬x·:i5a5 nxs oiwn ona j·x o·Jsn n5·nna nun: o·!¬i·n ·5 nr p¬s :w isiaa w·w nn on p¬s inixaw ni¬vw
5v jprn ni¬vw ::5n oJ·xw jprn nxsn x:i wx¬a nJ·x ·¬nw wx¬n nxsn x: " : ] jx5 !v :[
nx¬ jn·o jw¬n nnì¬n
nYxw : ìxY ìx o·¬soni jµtn nxs nYxY ¬ìo·x ¬ì:¬·: w· ?
niìwn : nx¬· ¬i¬i j·¬nt: oYìvn j·xw xYx ¬·nnnY oìµn w·¬ . tì nìvìiw n>on w·¬i nìsoìni jì·Y·xi in> " Y :
jì·Yvi xYx oìY> jìnnni j·wìv j·xw o··¬soni o·¬sonw> j·¬nt: w· , xnw jìnnni oìY> ìwv· oxw j·wwìn ·>
v¬·x / v¬x· / >v ¬vn ìn> xìnì jìnnni xYx jì·Yvn xìt qìnn· xYw " Y . nwµ n:nì nt ¬i¬i ¬nt: nì·nY ¬xn , o:nx
¬xn ¬ì¬n xìnw o··¬soni jµtn nxs ¬so· xYw ¬nt·Y jì>:¬ nx¬: , x:x ji·:vn x:i jinnnn qinn·w wn·n: x5·:!
!xn !i!n xinw5 , jì·Yvn µìi¬ ·Yi jìnnnY ¬wsx ·x ¬ì¬n ì:·x ox Yix , ·nan5 ·nv! ni·Jv: nx¬Jn .
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 3
xsµ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
q·vo x
) x ( > x < wx¬n nìxs o·nw on . x wx¬n qio [ :xnwni j·n·n x ·n:: i¬ia·n oipn xin .
a q·vo
!a:a nixsn n:·aw j·a , nixsn ov wx¬n :5 n:·aw j·a , a··n .
a q·vo
a [ ¬vni xYx i··n ì:·x . a [ ¬vn j·v> i o·¬soni o·¬oìx w·ì , on·¬i¬Y wìnY w·ì .
w " o xsµ jn·o nv¬ n¬ì· q " i µ
a ¬vn j·v5 - ¬vn j·v> ¬wiY qìno o·¬soni ttìxw :
¬xn ¬ìx·i " o xsµ jn·o nv¬ n¬ì· x " x µ
] a [ i5 w·i ' . ·:nn¬ ' jµtx xµì¬ vnwn naa ow j··xnw in5i ' i5 a··n iJ·xi ' n " i5 oJpr nxsi ¬ ' 5i " sa n " ¬·rJ! i oìnvì '
i nìvìiw¬ ' i ' ¬ " ì> i··n n ' oini ' n ¬·rJ! " a x ' ! " i5 xnwn n ' :
xsµ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
· q·vo
Yv i··n ì:·x ) ! ( jµtn nxs nnnwn ) n ( ¬vni xYx , iu [ ¬nìn o·¬soni Yix , ¬vn j·v> ìY·sx . nxn : ru [ nì " o·¬nt: n
jìnnni xYì nì¬sonn jn jì·Yvn µYni nìY·xn qµ·n nwv·w o·¬soni j·¬snonw> , ¬vn> ·ìnì jìnnnn µYn ov Y>n nwv· js ) n " n x¬ jn·o " n .( r· r [
nx¬: ìn·n ) i ( nti wìnY j·x jì¬xn nnn¬ , nìxsn oìµn ¬µ·v ì:·xì Y·xìn ) ! " v .(
¬xn ¬ìx·i " o xsµ jn·o nv¬ n¬ì· x " ìo µ
] iu [ i5 o·¬sona :ax ' . an¬n nv!: x·van x: " o! o " n x:x a " oinn nv!: n ' wi " oinvi ow j·p:inw s ' a niviaw! '
a ' ! " i5 a··n n ' J5i " : o " a :
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - s jn·o nv¬ n¬ì·
p: naiwn " ¬nin x:sinn a¬n: jw· jaix p " ao q:xii ¬ " y·iivpoxa : :
·nYiµ ìin>n . vì " nxì o·¬soni nYnn jµtn nYxY ¬n·n xìxnY w· ox nn>ni Yxw ¬wx ¬ " Yv ¬vn ¬·ivnY >
¬vwn n·nw oìµni ¬win , iw ovon ¬·nnY ìnYvn nv¬ì nnnwn j·xì nìY·x w· o·¬soni nYxn xìnw> nYnn
nxì " nìY·x j·xì nnnwn w· ¬vnn n¬ivn nvi > nx inv!a n:ivw ·s: " v ¬vwn ¬avin ¬a5w 5 " o·¬son · xYì
o·:oµ onì nì¬vwn ·iµv µ¬ ¬xw: nìY·x oni q··w xY xìtn nY·o: ·¬> oni j·xì an¬n ·¬a!n nr: n·x¬ x·ani " o
s nv¬x nxniu ni5:na " :n a ' x ' n p¬si ' n n5:n ' nrni airn n:·uJ ·!5 ¬iv·w on: w· nxniu ·Jn·o :w ¬vw! pos
nn:an ow ona q··w x: nrn ¬iv·w ona j·xw nn5 :5! w!n ¬a!a ji!: in:vn xx· /+ . oi:w ¬nx·i ninan / J " na a '
·o wx¬ o·nwa ' · " ri j5 an5 n " svxi : " i5i o·¬sona n:nn np·w in!n:n 5 ' 5 rxi i5i ¬vn i·:v xa·w ' +. ¬xn ox n:n
Yw xìtn j·xì Y·xìn ìoxì ¬xn n¬t x¬io x·n nnYxn q··w xY xìtn nY·o: ·¬> oni j·xw jì·> ¬nìY nxì¬ x¬ion
n·n· xY nnY onYxY Yì>· ¬vnnw jì·>ì ¬vni xìn nìY·xn ¬µ·vì ìni oYìw ¬vnn xYn onYxY ìni oYìw o·¬son
nìY·x ow nt Yv . ¬ ·¬a!n oxi an¬n iJ·a " a nr ¬a! !in:: nxi¬ o " an¬n ·¬a!a ovu oiw ¬5rJ ·5i ninn ¬a!n 5 " o
an¬n x:n " ona o·xJnn npi:nn xini x¬nin: j5 pos o ' J q! n!J " v a " oiw nJwna ow ¬5rJ x: ·¬ni nJwna a
i ja :w ni¬vw ·nwa q··w ni:·a nni nr ¬iv·w i¬nx naai jaa oa ·¬ni nr ¬iv·w i¬nx nn: ovu na :
nx o:nxì " in¬n ·¬i¬n nw¬ìsn ¬nì· n·x¬ x·inY ìnYvn nx¬ > " si o " Yn n¬sn x ' ¬ ' ¬xw·w q·¬xì in>w
>v n:·x ìY·x> x·n ·¬n xìti nYo·: n:·xw n¬vw Y>w xìti Yo:·w ·¬> o·¬xni " in¬n Y " o . nJ·x i:·x5 an5!ni
n!: w·w inxv in:vn an5 aiwi nJ·xw ¬a!a ni:·a ow q··w x: x:·nn an¬nw pi " x·n ·:·n :5: :··5 x::5 ix: o
nJ·x i:·x5 x·n n¬sa jx5 p¬ nJ·x i:·x5 . in¬n µos¬n ¬nìY ìnYvn nx¬ iìwì " j·i nt ¬ìv·w nv¬xiì n¬si o
·ìYn n¬nonì nxnìon nv¬xi Y·xìn jx> ·:xw¬ YY>n x¬nìnY µos niì ji¬ nì¬vw ·nwiì x¬nìnY j·iì xYìµY
x¬n ¬ìv·wi ¬ì¬i j>Y nnYxni v xìn ¬ìnw ¬vw Yw ì¬w>n¬ jì·> n¬si j>ì nìY·xY ·ì " nt ¬ìv·wi ¬ni nìY·x · .
q:n: nJwnn n·wip y¬n: nx¬ nrai . ìnYxY ·ìx¬ ·¬nì nìY·xY ·ìx¬ ì:·x nt ¬ìv·wn nìns ìox¬ o·nìnn ì·¬i¬ì
n>ì ¬vni " Y·vY w . n oa " v x·n nv¬x :w n¬nui nxniu ¬p·vw w " a nn:an · " ! iwi¬·s ·nv!· x: 5 x: nv¬x nxniu
ni:·a ia w· v¬ixn n¬nui nws ox ¬·5n: ia·ao n:an :ax n:a· x: pnJn nx na¬!x nr oai pnJa p¬ ni:·a iJ·xn
n q! ¬·rJ n5ona w¬isn5 ¬vna p¬ aira x: :ax ' v " xi x " nr: airn n:·uJ j·Jv nn 5 . an¬n ·¬a!a wi¬·sn oJnxi " o
na " nx nr ¬a!: xpi!! ·nv!: nJ·x i:·x5 w o·¬a! ¬xwi ¬inw ¬vwa nn¬nui nv¬x nxniu: j5i nJ·x i:·x5 ¬
Jn nJwna n!J n5ona ow o·¬5rinn " ¬ni: j·x x¬aon !xn! ·nan5 ¬a5 nJn! n¬inn :5: :i!a ::5 xinw x: :ax :
xi ¬vn xin ni:·an ¬pv ·¬nw airn n:·uJ ·!5 jJ·vaw jprn nxsa ::5 " an¬n! xn·J ox 5 " nJ·nJ xin :··5 x::5 o
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 4
:5 nJwna ow ·xJn in:i5: nr ·s:i ::5 ¬vw jx5 j·x i:·x5 xin nr ¬iv·wn ninsaw ·s: nr ¬iv·w jJ·va nn: ovun
xi n:i5 n¬inn :5a j5 ¬aio n·n· i¬iv·w ·s: !nx " i5 o·¬inxn ni¬vw ·nw :·nnnw ow jn·Jnn! xJn :v nwp 5 '
·¬inxn ni¬vw ¬n·n: n·: nini ni¬vw ·nw j·Jnn ¬·5rn nn: i5 o ' nxs oa oipn :5a o·¬inxni ini·oa ::i5 n·n nrai
jprn . w¬ ·¬a!n j5 n·5in: nx¬ in:vn nJni " w¬ w¬·s!n · " nixsa an5 x:i npiJ·ni piJ·na oipn :5a o·¬inxni · .
·nw ¬5rJ x: nixsai ni¬vw ·nw ¬nx nJwnaw ·s: in:vn nn! aiwi . ·nw ¬nx nn: n·sia xJnn :v nwpn ·Jx :ax
ini i5 o·¬inxn ni¬vw p¬ j·Jn oiw ·:a ono ¬n·n: n·: n ' . x " tn ìYi·µ xYw ì " niì jiì o·vx:ì n¬si µ¬ nt ¬ìv·w Y
YY> nt ¬ìv·w ìYi·µ xY jµtn j·:n ìni q··w xYw jµtn nìxsi Yix nì¬vw ·nw ìni ¬>t: ìnYì>iì . nìn¬Y nti ·¬ì
·> nti ìi ¬i¬Y q·oì· xYì n¬ìn ¬ìo·xi YµnY ìYw nì·x¬ ·¬nv ¬wx ovon ¬nì· i·wx xY . nìnnY nx¬· nnvnì
ìYw nì·x¬n Y> ìn¬:w ·¬nx nvxn 쬷w oìµn ¬v oni ¬ìvxYì o·Y·µnni ow . ì·nì·x¬ ì·n ox ìY·sx xYx ¬ìv xYì
nìY·x ìnYx· ¬nnYì ¬µ·vn ¬v o·¬soni o·nYxn oì·n o·¬ìv·wY q·¬i¬ nn:ì nYì¬x no·¬n nti w· nìµxìn ·x¬>
nw ¬nx ìn¬ Y> nx xin n·nwnn ¬vnn Yv o·>nìo o " nxµ ì¬xw· oxì xìtn nY·o: ·¬> oni w·w nì¬vw ¬xw·ì >
·sx ¬ìoxw nni ¬vni ìn·nw·ì o·¬sonn ow v·xn xYw nì¬vw ' ìnv¬ ·sY . !n i!·!· ·¬a! " w :
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - xs jn·o nv¬ n¬ì·
¬annn jan naiwn . nxnn a¬n: " ·¬nn oo¬isnn a ¬nin ·pai q " p!ax qnx a·: ¬ " ¬i :·:ani jvaJ·5vn p " n·aa ·
nin5 yvi·i ¬w j·xpn !·aJn !o· ¬wx apv· :ip w¬!nn " r v:·ip apv· ¬ " : :
iìon ìnìYwi ·nnnwì ·:v·xn o·v:n ìin>n . vì " sµ jn·oi YY·n n·i ¬soi in>w nn ·sY ìnYvn Yxw ¬wx ¬ " x
ìo·x xìnw ¬v·wn ¬·wn jixi o·ososnw nn vì ¬ìnx ¬ " xn:nn ii¬nw:w nn Yv ìnYvn nnnn xµ ·nìnn t
v jµtn nìY·x ¬·nnY " o:vn·xxs o¬·ìx x¬µ:n jix jn nwv: x·n nn·wn nnìxì nn·wn · " x , ntw ìnYvn in>ì
¬·ìx x¬µ:n ntn jix ¬:xYx:v n:·¬nn o·x·in i쬵n " o:vnìxxs o " v ¬vwn ¬·onw x " nn:i ntn jix n¬ivn ·
ox ¬vwn oìµn Yv ¬ìoxY w· : xs·o x:i xs·o xw·¬ x: oJ·x ::·n n·an ·¬a! ·5 v·!in: ·Jx q·¬x n:nnn ·!·!· ·ainx
ri xw·¬ " sp jn·o qioa : " x , ¬ina ¬io·x xinw xu·ws ·: nx¬J ¬iv·wn ¬·wn xini jprn oipna o·ososnw jax w· oai
n q! ¬·rJ! x¬naa xn·x nr: nni!i ' v " nn:ani j·n:an nw:w xa¬ ¬nx x n xu·ws nixn j " xin ¬vw ·¬iav oiwn !
np xwJ qo i:·sxi " x:! : . w¬·si " r · " pi ¬vwn ¬·wnn oo : " 5v : " ::·n n·an : . n·x¬ x·an! o·ninn i·¬a! nJni
v ¬vw n¬avn iJ··n! xwJ qo! n5in ¬·rJ! x·aio ·xnn! ¬ino: " oJ·x o·i:i v¬ixni ¬·rJ xn! ni:·a ·in x: oo ·
ni:·an nixn o·n··pn v " ·aa xn! jpr nixsa ia a··n iJ·x nw:w ·Jn ·aa ni:·a awn·n x:w :5 x:·nni oo n¬avn ·
ia n·n· oai ni:·a x¬pJ n·n·w xniv·¬: ·n¬n ni·n: q·¬xi nnnwn ia w·w ni:·aa xpi! x:x a··n iJ·x jpr nixs
5 q! ni5n n5ona xn·x! in5 nnnwn " v x " : q! j·wi!·p n5onai x " ra jJ·s:·! n ipos j5i o·Jn5n nxs nxs niw n¬·
xi o·poisn :5 " n x: xwJ qo: jaxn oisos niwni nn!n! ::·n n·an nv! ·s: 5 " ¬nin xwJ qo! ¬io·x: pios: :
n ¬vwn n·nwnw qx jprn nixsa " ni5n! x·aioa n5inw in5 ni:·a q¬! ·in x: n : ·wi!na x·!na w¬isn ¬a!ni
au·¬n " 5 q! ni5n n5on: x ' nn :v i5 nn¬p n¬ipn ·Jn! jn·Jn ' jprn :vi jx5n nnxi jx5n nnx o·nw wx¬n :v
au·¬n an5i nun:n nnxi jx5n o·nwi jx5n o·nw " wx¬n :v a··ni ·Jnw in5 wnn jprn :v a··ni ·Jn x:! xn x
¬n an5 o·nw " r ·i:n o " x¬n :v! oiwn : " :v :ax o·nw a··nn·i i·!· ·nwa nnx naa o·nw q·pn: :i5· w iJ·x jprn
i5 nnx naa nixs wnn n·nwn: :i5· ' 5i " jJ·va! jpra :ax nn¬pa x:x xwJa a··n·n! i¬nx x: xwJ i·nivaxx qo! n
5v xin ni:·a ix: xwJi ni:·a " au·¬n : " x . v ¬vw n¬avn iJ··n! xwJ qoa! w¬isn ·¬n " n·nwnw qx oon nn·wn ·
n ¬vwn " au·¬nw qxi ni:·a ·in x: n " nx x " 5 q!a 5 " !a x " ¬n ·¬a! ovsn !iv x·an nww a¬ ·inn n " Jn ·i:n o " :
nx an5i " v wnn wx¬n :v a··ni j·o¬iaw ni·Jwn w· in·n 5 " qn! x:x xwJ qo! xJ·! qn :v a·:s x: ir xo¬·an w
n! n¬aio xo¬·a " nnx naa nixs wnn n·nwn: ¬wsx ·xw qx o··nJa p·osn x:w iJ··n nnx naa wnn a··nn p
an5w in5 au·¬n " n x " n ·a·:si nnx naa in5 ·in o··nJ·a p·osn x:w :5! xo¬·a qn ¬aio n " ¬i p " n! x " ¬aio p
¬i j·ix: wnn xini :·xin o··nJ·a p·osn x:w qx wnn a··n! " ix: !ni nwvn !n ·in o··nJ·a p·osn x:! ji·5 ¬aio x
v ix: !na i::5Ji i¬nxJ nixs wnn :5i :·xin " au·¬a w " x . nra :ax 5:i p:inw ·n j·x " ·aa ni:·a ·in x: xwJ qo v
jpr nixs :
¬·ìx ov i¬ìvn ¬·o o·nµìYw ì:··n nì:·¬nn Y>i ¬n·n ìi o·xnì:w ì:Yxx xìn:n nn·wnn nnvnì " ìnìx j·:nìoì o
¬·ìxì ¬·on nìs·¬nì ntn o·o n·oi on·:s o·nwìnì o·o n·o j·v> o·wìvì o·n ìi o·i¬vnì µ¬ µ¬ " ¬vwn q¬ìw o
t xì nY ¬i¬i ox ·> Ysì: ì:·x qo jìwY¬ nY ¬i¬ xìn xw: qo oxw xw: qo ìn> xìn n " q¬ìw ntn oon nìs·¬n >
¬·ìxì ¬·on ìn> ìvioi ¬vwn " o · n:·an n5ona iJ·xn nni!5i " v a " j·5o nn:i w·:w x·an x:w n·r jnw ¬inn jnw x
nr j·x! xJ·!n ¬nin xini ¬wan nx j!vni ¬vwn nx ¬·wnw inix ia w·w ni:·aa x:x n!·spn x: n¬inni ni:·a
n¬inn jn ¬nin nnnwn x:a ni:·a ix ni:·a x:a nnnwn xinw :5 :ax ¬vn in5 nnnwn :
¬·ìx o·nµìYw in>w ìnYvn ¬ìi> ·¬i¬n o:nxì " o:vnxxs o " nn:i ¬vwn ·ix Yv o¬·ivnì jixY nnì¬ xìnw ·
v ¬vwn o·>nìnì jµtn nxs Yv jixn o·>>ìnw vnwn o·>nìnì nì¬vwn o·osìnn o·¬ì¬n o·¬ì¬n ìY w·w jixn o
j··ow:on·s j·¬ìµw jix ov nt q¬¬i onxv o·nYxnw o·¬>: nn> Yxx ·n·x¬ j>ì onìx , ¬ìnx ¬ìo·x xìn ·x¬ì nt
ìi w·w nìY·x xìn j¬µ·vn nì¬vwn qnnnì nYxn ¬·nw j¬ìsxn jixn Yw j·¬ì¬·n nwvnw ¬vn j·v> wnn xìnì
jixnì nnnwn Yt¬i Yw ¬vni xìn nì¬vwn qìn·n ox w· w¬sn ·xnì nì¬vwn qnìn ì¬ì¬nw ¬vn nwvn nwìv
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 5
qnìnì nYxnw Y> xYx xµì¬ Yt¬i Yw ¬vn ¬nx: xY xn··¬ìxiì j¬µ·vY qìno ¬vwn qnìn qìo qìo jix Ywi ìx
j¬µ·vY qìno nì¬vwn ¬ìx¬n ¬ìoxì ¬vn nwvn ·ìnì ·¬µn nnnwn ìi w·w nìY·x o·¬son ·µìsxY xn·· . a·wn: j·xi
¬n a¬ x·van xp! xnn " ona n ' J q! ¬·rJ " v x " i5 qin: ¬nin ox x ' ! ow xJponi n·ai ·nwn n·aa !aaa qin: ¬nin
w¬ an5 j5i ¬vwn ¬wiJi u¬nn ox ·5 qinn: ivaua iJ·xw !aaa q5ina ·¬··n ow xin ni:·a ix: q5·n! ·¬n ni¬vn " ·
!a ow " 5v ¬vwn ¬wiJ qi5·nn ·!· :vw qin: inn n " : . ¬vw ni:·aai ¬vwn qnin iJ·xw xJu·n¬i up:n in5 nr ·ini
¬vna x:x i¬ox x: qian x¬naa ow w¬isnw in5 wnn :
qìno ¬vwn qnìnw Y>ì ¬vwn qnìn jixn Yw ì¬ìn ox¬ ¬ìox xìnw ì:µt Yv jix ¬·ivn ox¬ xìn oìws j>Y
¬ìoxì nnnwn ìi w·w nìY·x ·ìn j¬µ·vY . n> ¬nìnì nìY·x nt j·x o·on n·o j·v> j·wìvw nn·wni o:nx " Y·vY w
nn·o ·¬· Yv j·nYxnw jnìxY j> ·s Yv qxì ¬·ìxì ¬·o Yw ntn o·o " wi··n:w ¬v on·:s Yv ntn o·on ¬xw:ì o
nxì " ¬n ¬i¬ ¬xwi ìx j·>oi ntn n·on ¬¬xY xYw ¬·nn onìx ¬·ntn ·:x on·:s Yvn ntn n·on nx o·¬¬ìx >
vw nnnwn ìi w·w nìY·xY xìiY o·Yì>· Yµi¬ " ìi oYw xY ¬wx ¬vwn ¬n ¬i¬n ìx j·>on qìnn· n>i ¬ì¬·xn ·
ntn n·o YY> nì¬vw qìn·n wwn j·x ntiw ìi ¬¬xY µYn oxv ·Y> ìx oo·µ ìYo· j>Y ¬vn ìn> ·ìnì . n!¬un ·Jsni
q·¬xn: j·x , !n i!·!· ·¬a! " w : pn ' ao :xinw " ¬nin jixan ja x!J: : " r · " : :
ìw " xnµ n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - x· jn·o o··n n¬ìx
nYxw : v nYxY ¬nìn ox oì·n ·nYxw: " ni nn·wn · nì " n . o:µt nYxY o·Y·x¬n ìYx ¬nì·i j·¬voxn ì·nw ·sYì .
¬ Yv ìµYn: o·µoìsn Y>w jì·> j·oìYnY ·n¬ox n:nì " Yx¬i nYxY ìY ¬nìn Yx¬n i¬vi nY·xw ·nw ¬nìY nx¬w n .
µì j·n·:tn xYì j·n·tn j·x xnYn ¬nx ni¬ x¬ixw ·iY ·nn: n:nì " ¬ Yì¬xn ì:·i¬w nt ¬i¬ ì " ì:x j·i··n ì¬nx n
>wnY i¬¬x ·:ì : x! i·¬a! in! o·poisn :5 nJni " ·n oa aiwn: i: n·n j·n:an i:xi nJwna nr ¬a! ¬5rJ x: nn: 5
:a¬n a¬va n:·aw . oJ5· x:w ovu ·:a qx n5x:n oiwn oa ¬io·x ia w· ni:·ai x·¬·x x: nr oiwn ·x ·Jx ¬nixi
:iiJn xinw5 , ¬oxi :a¬n !ia5 oiwn ¬·nn: n·n ·ix¬ nr ¬a!w x:x :iiJn xinw5 oJ5· x:w oiwn ini . oina j··vi ' i:xi
· q! j·n:an " v ! " ! x " o!x :5 ¬xwi n . ·o na¬ in·:x j··vi ' :pn " o x " x p ' .
ì> Yx¬Y o:>· xYw oìwn ìnì¬oxw> n:nì ' x ìi ¬xw: xY·nn " v ·ìx¬ n·n¬ n>xYn ¬ìo·x > " ¬nìn nì·nY j·¬ s . oxì
i j·xw o·n>n ì¬v·w iìw Yx¬n i¬v nY·x > yìn·: ì " ¬vìnn q¬ìx q> Y> j·xw ¬vìni n>xYn ¬ìo·x ¬·nnY > . qxì
n Yìì:n xìnw> o:>· xYw q··w xY¬ " xì n>xYn oìwn ¬ìox n " nn > " ¬ìox : . ·ìx¬ j·x txì Yx¬n i¬v nY·x xY ox
o:>· xYw oìwn ¬ìox txw xYx Yì¬x q¬ìx ìi w·w ¬vìnn q¬ìxY oìwn ¬·nnY ·ìx¬ n·nì n>xYn oìwn ¬ìoxY
Yìì:n xìnw> . n o:>· xYw n¬·tx x>·Y txì Yx¬n i¬v nY·x oxì " n>xYn oìwn ¬ìox n . ¬·nnY j:·iwn xY q>Yì
ì:n:wni . v ¬nìn txw n>xYn ¬xn ¬ìo·xn ox j·i w· Yì¬x w¬sn Yix " Y>x· nn ìY j·xw Yvìs · . ¬ìo·xn oxì
v ·:nn xY Yìì:n xìnw> o:>· xYw ¬xn " ·:v Yvìs · . a·wnp x: nJwnai v j·ui:n: ¬ninw nn p¬ " xwn :vis :5 · " 5
v p¬ ¬nin nr " ·Jv · . ¬ ·¬a! ¬·sw j··nx nrai " v ¬·nn: i!i· o·pois ¬xw oa ·:ixi n " ·Jv :vis · . n:annn oaw qxi
n ·Jv iJ·x xini v··on " i:w vi·oa j·x n:anni n5x:n n¬iu ia w·w ¬a! x:x i¬ox x: !vinai wnn ia j·x nr5 v··on n
n¬iu . nJn ·¬ni " o·J¬sx :iu·: ·¬5J: nawa ¬ni: nwx: ¬·nn 5 . nna·¬ wx¬n nspn ¬io·x j·Jv: xpi!! x·!na an5i
o·a¬ jiw: is·pn x: a·n5!n v··on n¬inn . wnn ia j·x nr5 v··on o·¬io·x ¬xw j·Jv: :ax .
v:Jn nr " a ·nia¬ in·5o· ox ! " in ! " w . ·nv! n:ua ix: oxi .
vY: ox " ·¬·nn ox¬ ¬ v µ¬ j " Yìì:n xìnw> Yx¬Y o:>· xYw ¬txnY q··w xY Y>x· nn ìY j·xw Yvìs · . xìn v¬ì· ìox¬
¬vìnn ¬v ìnìY·x nìnwnY nt Yv qìno·w Y>x· nn ìY j·xw Yvìs ìY jn¬t·w Yx¬n o¬ìµ . j·vn n·x¬n q··w xY oxì
x¬ " v nì>xYn Y> 쬷nn q·x > " Y>x· nn ìY j·xw Yvìs · . ·Y nì>xYn ¬xw ·Yìxì txì n>xYn nvwi µ¬ wwn x>
·:v xìnw nwìvn ·n j·xì¬ . xwn " nx ìx¬·w> nìY·x > " v nYxn:w ì¬io· nYìxn ì:µtì qYìn nt > " nn ìY w·w Yvìs ·
Y>x· . svxì " YµnY ·nv¬ > . an an5w nn ·5 " a¬v n:·aw ¬5·J xn· x: n:a·w ¬nx:! oiwn ¬io·x jin··n nnan owa ·
·v :a¬n " aa w " · . a¬!x ·Jx ¬nix v:J i::n o·¬a!n x " ¬ ·¬a! prn: ! " n . 5v ·¬nw " ¬5·J n:·aw o!ipw i·¬a!n vnwn s
xi :a¬n a¬v n:·aw " ·n¬si ·n¬x: p¬ wwn jx5 j·xi :a¬n a¬v n:·aw i¬·5ni ix¬i n:·aw o!ip inix¬ ¬a5 i¬·v ·Ja 5
:a¬n a¬v n:·a x:w i!wn· oni !vina w!nn n:ian xinw inix ix¬·i ixia·w . x·a ¬a5i v n¬nx naiwna ·n¬ " nn s
ann an5w " ·oa x ' n¬ " o ! " i p ' i¬·v ·Ja: p¬ j·vn n·x¬n ·Jsn iwwn x:i i:·pn n·v·awa! . o·n¬ix :·awa iwwn x:i .
5vw ow ·nan5i " nin n5x:n s " n: i:·sx n " n·v·awn xin :·p xn··¬ix! ! . n5x:n jx5 j·xw !in: jprn ni:·a u¬sai
n5 q5 :5 n¬ina " oinn w ' w·¬ xi j·n:an i:x " o·n¬ix: win: j·xw xu·ws 5 . v ni5x:nn :5 i¬·nn nrn oai " :vis ·
o·n¬ix: jJ·w··n x:! n5in :5x· nn i: j·xw , :i5x: on: i: j·x nr :visw o·n¬ixn iv!· j·Jn! .
:iiJn xinw5 oJ5· x:w ovun i¬on oia·5 oa ·¬n !ivi . v oa5: ¬ioxw ¬nxn ·5ni " nn i: j·xw :vis · xnno ·¬ni :5x·
wa i¬nx " ·oa v ' npn " v nniwv: ¬nin n5x:n :5 a " :5x· nn i: j·xw :vis · . a nra oJnxi " j·x ow! nin!: w· 5
·Jv oa5nnw j·xi¬ rxi oia·5 nvwa p¬ j·v n·x¬nn .
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 6
vsY: j>Yì " >vw ¬ " ·Yv ìµYnw qxì on ì:·i¬ Yv qìnoY Yt¬i Yw ¬ìnv ì:Y w· ¬i>w Yx¬n i¬vi nY·x ox s ì
n oYì> o·µoìsn " v n " vY: Y>x· nn ìY j·xw Yvìs · " ¬·nnY ¬ . Y·x¬ì o·o>ì¬ì o·¬wn Yxx xiì qYìnw ·nY o¬siì
o·¬wn ·:·vi oYµYì xvYY oxì ¬vw Y¬xY ìsìxi ìY xìn Yì¬x ¬vxw nv Y>i ¬soY . Yv qìnoY nt> w·xY ¬nìnw
¬n·n Jn " : /+ oi:w ¬nx·i / J " a , v ' ¬nn " xi x¬na ru n:·an ni·n y ··rn: :ipw ' /+ + aiu ¬5w ninan / J " i!nn j··v a " n
ix " ·o n ' x " ·oi u ' p ' ·oi ' p " x , nn j··vi " ix o " ·o n ' Jp " nr ¬n·n nn!w ! , ipvxw i:x !vin :w i:in q¬v pnx· !ns j··vi
v x·5i¬55 " posn r , wnw ¬·vn: w·i " nsa ow 5 " ia ¬rn iJa¬w qioa · , iJ·x nr , inv!a ¬xwJ iJa¬ ·5 , p:nw qx i·:v i
i·¬nx:w ni¬i!i i¬i! ·n5n :5 +.
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - ox jn·o o··n n¬ìx
¬ xìn x¬µ·vn¬ µ·¬xn µ·¬xx xY nnYì ¬nw nY j·x n·nnn ¬µ·v n:n " ·>ì o·:ì>: ì·¬i¬ nxì¬ ·:xw oìµni n
µì ìnxvY ¬v nnxn n¬ìn ¬ìo·xi n·n ox ìY·sx ¬i¬i w· o·:s xìwn " ¬¬ ¬ìo·xi ì j:i . 쬷i xìn nìvo nnxi Yix
ìnYvn¬ . ¬ ·¬i¬ w¬sY ¬i¬i µìY·n ·nxxn µ¬ o·:ì¬nxnì o·:ìwx¬n ì¬oxw nn ·n¬nn xY ·nv¬Y ·:xì " oìµni n
ì·Yv ìnnnw nìn·nnn Y> ìnn ìsow . w¬sY onv¬ Yv nYv xYw ·:sn xìn ì·Yv ìnnnw o·:ì¬nxnì o·:ìwx¬n onì
j·:v Y>iw ì·¬i¬ o·w¬sn ì·nì j> ì·¬i¬ nµìYnn o·:ìwx¬ o·µoìsn j·iì ·:·i j·xw xxn: ì·Yv ìµYn: q>Y ¬·nn
on ì:·i¬ Yw ìn:ìì> w쬷si nµìYnn µ¬ j·¬n oxvi . oa i:w5· o·vwisw iJ·n·aw yi¬s ¬i!a niu¬sa an5w nni
nr: nr j·¬io·xa j·n!n ·5i iwx¬ :v n:v· x: x¬in oiw nra o·¬nx o·J·Jv nn5a . ps!i :·xin ·ainx :ax ·nns :v
x: ix ¬soa i:x o·¬a! oo¬s: ox o·s·vwn ·nw :v nois ·n··n a¬ jnri nra nnxn i: !·ax . x!aiv! xsia n·: !·axi :
· ìn> nìi¬ o·:w nt " o ìx i " nìni nìY·xn ìY yìn: n·nw ¬nxY nwvnY n>Yn nt j·¬ ·nYxw: o·:w ì " n . ·n¬¬iì
ovon ·n¬non Yxw:nYì ·nxvY ·nnw¬ì nt j·¬ tx nvw nx¬ìn xìn ìY·x> ìY ·n·Ynì . qY ·n¬nnw nn ìY ·n¬nxì
ì:nn ¬n·nn ·nnYvnì ¬·nvY xYì x·nn ovsi µ¬ q··w n·nw ovo ·Y n·n . Yw wwn Y·iwi xY n·n ·nvo o:nxì
xìnw ¬vni jµt nnnwni o·Yw>: o·¬nx nìnìµni Y·xìn ·nvo n·n Yix o·¬nx o·:·:vi ox ìY·µ·w ìnYvn
nnYì j·ìxY nwnn nìni ¬n·nn ·¬vw onY nnsx " o·:nt nn>i ¬·nnnY oìµn xìxnY jn· ·nì n . o¬ìµ n:w ìn>ì
o·YvnY ·iYi ·n¬nx nìiìwnn Y> nx ·Yw o·in>n nìnnnxi wsnYì ¬¬oY ·nYnnnì ·¬so o·s¬nY ·nYnnnw
:n ovon no·s¬nY xYwì ìt niìwn " Y . Y·iwi xo·x q¬·xY ni¬¬x ·iYi ·n·x¬ nti ·n:··v ¬wx> Yix ¬ì¬nw
:n ¬i¬i yì¬s " :n ¬n·n oo¬sY ¬nì· iìo Y " i·wx xY ¬·xs· ox ìnìYxY Y>ìx xYì ·iYi oìn> ovonì Y /+ . ninan
aiu ¬5w / J " nnn j¬n a " r o " iwna : ' ix p:n " ·o n ' Jp " r iJa¬ :w i!io n:a ! " : +. a·¬ ¬nxn5 ·nv!a ¬a!n :piw ·Jxi " r
nn !nx oiwi ¬nix x: ox ·: ·ix ¬nix ox ·: ·ix a ·Jx q·¬xi nr ¬a! ia:a n:v x: o·Jin!p " in·:vnw nn o·:vn: 5
on . >v Yix " nìni ¬n·n oìo¬sw ·nv¬>n s " ¬ì¬n ·x·¬sY n¬ìnY n¬nwnì ¬¬xì ni¬ nìxn ìi w· n . ·> nti ·¬ì
Y·vì· xY ¬·xs· ox ·n¬nx ¬i> oswìn· µnvY xìix xi ì·w>vì . ¬ ono!n an5w ¬n·nn ¬a! :v inawn ¬p·va " n
::5n i5i ¬·nn :vis :5aw ' . : nnn ·Jx " ¬ ·¬a! w¬s: n·wsJ ·pin!: : " i·n·w i·¬a! w¬sJ x: vi!ni o·wpin i·n·w n
o·Ji5J . ¬ ·¬a! ¬ipv: x:x xa iJ·x i·¬a!: oa !ivi " v ¬n·nn qia :ax iwi¬·s5 inJii5 j·xw ¬ni:i n " awin x: ·Jv :vis ·
v " inawn s :
ìw " x:·:n n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - x µ jn·o o··n n¬ì
Jn a¬n: xJ··Jn oi:w naiwn " i5i : ' :
nìni nìY·x µovi nì:ìwx¬n Yv ¬tnw nn " nì:ìwx¬n Yv ¬tìn µ¬ nw¬n nxwn ì·¬i¬i ·n·x¬ xY n . ·:x ox oxì
nn YiµY nxì¬ j·x ìnYvn oxì ·¬ ìi w· ·nv¬Y n:ìwx¬i ·niwnw nn Y>ì qìo ¬i¬Y j·x nì:ìwx¬n Yv ¬ìtnx
ìY nwvx . :xì w·ì nx¬ìnY v·xnw ·n Yix j··vY x·wn o:ì·v n> j·xw ·:nn o·:oµn ì>no·w µ¬ ·¬ìi·n ·nos¬n xY ·
·nv¬ ìYiµ ¬nìx ·:x j·x nì¬ìnY iY ìY . ·a:a oin5 ovunw ¬a! ¬soa pipnx q·x in:vn nnnw nni . i·:v nnn ·Jx
xian ·pin·Ji ·nvu :5 x:n oin5 xin ¬n·nn ovuw in:vn: ·nan5 ·Jx ·5i ·nan5 ow ¬xianw nnn ¬ni·i ·¬ia·na ¬
w¬isni au·n ¬xa in:vn: . :ax oìn>n ovon Yix nno¬sY xYwì ìt nx¬ìn o·YvnY ·nv¬i n·nw ìY ·nin>
Y¬n· Y¬nnì vnw· vnìwnì nx¬ìnn ·nno¬·s . x oìn>n ovon ¬iYn oxw ìnYvn v¬·ì " i·ìnn ·nxv ·nxxn >
>v ¬i¬i " ì:nYnµi jx>i ¬n·nn oo¬sY s . iw ntvi jx> " nìniì ¬vni n·nwnYn o·¬nt: · " ìYv::w nnnn n
nìni o·¬>: o·:nìxY ì>Yn on·:sY o·¬ìn·n o·:nìxn ·¬vw " nYxY ·µi j·x ·¬>:n ·> ¬vni o·n·nwn n·n xY·nnì n
o·¬ìn· Yxx ¬n·n ·¬vw onY nìnsY i··ìnn> ·nxv ·nxxn q>Yì nn·wni ìx o·¬soni , j:·Ytx¬ ·iYi n·nw xYx
xiì¬ ¬ni o·Yvn ·n·x¬ j>Y ¬vnn jn o·¬nt: o:·xw nì:·¬ni xnYv¬ / o·YvnY / ·nv ¬wx oìn>n ovonw ¬v
¬n·nn oo¬sY ·nv¬>n . ¬ni· q·¬xx x: ·ni!¬u ai¬:i .
ìw " x µYn ¬sìo onn n ) o··n n¬ìx ( ¬:µ jn·o
nìni nìY·xì ¬vn n¬ivn j·:vi " n :
ona jJ·o¬a ' J n!J " v a " i n¬sa ni¬inxn ni¬vw ·nw a oipn :5ai o·vaJa , w¬·s " npiJ·ni piJ·na · , jwx¬ qi5: ·!5
¬ ·¬a! j¬p·v: ' :xvnw· , ¬ " j¬is·xa yi¬p: ·!5 ¬nix x , w¬·s " uvn rinx: · , ¬ " ·n·w ·!5 ¬nix v ' aira ni:u·J , w¬·si " ·
xa¬ x¬iv·w xinw ) w¬nn j··v j¬isx nx·¬pn " : ( , ¬x " ¬·nnn: j:i5 ·¬a!5 n5:n xapiv ¬n ¬nx n , ¬ix5:i ovun ix: n
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 7
x! ¬nxp pso " n 5 " j:i5 ·¬a!: j·wwin ¬n·n: : , ·n j5w o·x¬inx ·!·a n·n n:ap qx ' j:i5 ·¬a!5 ·J·on nwn: n5:n
¬·nnn: , :nni " s n " nv¬x nxniun a ] n " x [ in! nwpn " an¬: : " xp·son p¬ nin! ¬n·n: o , Jn:i " p: : " n . sa! x:x " a
niw·xn ] un " r [ :n nwpn " J ·xn: !iv n " ¬nix n ::5 nJ·n xpsJ j·x ·vxnx jn·oa xn j:i5 ·¬a!5 . nu·w: n¬ix5:i
w¬ " o·poisn :5i · , an¬n n:ir " noi o " o in:i5! a " ·vxnx ¬iv·w xin air n:·uJ! : , · " ·wip : ' Jn " 5v! : " ·xn q·¬ux·x s
naw j·Jv: x¬iv·w , v·Jxnn p¬s ¬xian! ] x " v ! " a [ airn ·s x:n nn5i airn ·s x:n ¬iv·w5 x¬iv·w! ni¬vw ·nw ,
vxi " onaiai o:!a j·Jv: x:i ni¬vwn ¬son ¬iv·w j·Jv: ¬nxp airn ·s x:n onn! a , n " ·J·on nwn: n5:n ¬nnx!n n
v airn ·s x:n5 " ·n·w q·¬x 5 ' r:n ·vxnxn ¬iv·w q·¬x nr:i aira :uJ·w ·!5 o:!iai onaia , qi5: ·!5 xa¬ x¬iv·w qJ·xi
n j¬isx nx·¬p: xuiri j¬p·v: jwx¬ p:i ¬·nnn: nn " n , an¬n nu·w: x:x " j¬isx nx·¬p xin ·vxnxn ¬iv·ww o , xnx
xi xuir x¬iv·w xin naw :w air ¬iv·w! ji·5 x¬iv·w ·xn ·: nn: nwp " ·: nn: ·vxnx 5 . qioaw n5:n !i!·na oJnxi
J! ¬·sw y¬·n n¬nu ·¬!o ¬so " x o·Jw: nw!pnJ! ·5·n n ' aira :uJ·w ·!5 ni¬vw ¬iv·w n·nw5 nw!pi ¬rn ·Jwni
xi xp·son ¬·nnn: on·Jwa o·J!! j¬is·x nx·¬p ·!5 jnra " w , s: x:x " v r " :n! xn 5 ' x:i xp·son iJ··n ¬·nnn: j:i5a
n5:n n¬nxJ q5w ·x!in , x! " o·osin ·Jw ·wi!p j·x aiw ·x!ia j·wi!·p na iosn aira i:uJ·wn! ·J·on ¬nxJw ji·5 5
na , xi " Jwn n·wip q!·x x·wp 5 s! q:n: n " n! nv¬x nxniun a " an¬n: : " xi ·x!i x:i pso p¬ xinw pios: o " v :
nun: !v nn!sn :!aw ¬vw :5 x:x q5 ¬vw :5 q¬ix n·n·w x:i jrxnn nun: !v nn!sn q¬ixa nx·sn ¬iv·w nJni
wn ¬io·xa oJw· xinn oipna o·:!an ni¬vwn :5 :ax x¬iv·w iJnn n·J· x:x in·nwn: ¬iox jrxnn nnn , nr :5i
q¬ixa , an¬n nJn ani¬a oJnx " :n qio o ' v " n·wnwni r ] ·s " n a " i [ o·va¬x nx·sn ¬iv·w i·nia¬n :a·p! an5
ni¬vw , noni " a ] J j·ix: " r [ n! a·wn " n5 ¬xa: : " a :v nx·sai ¬·rJa a··nw xnsoina w ' ni¬vw , ·s ' ani¬ ¬iv·w!
n nx·sn ' a :5 :v a··ni jrx: ni5inon ni¬vw ' vw Jn nwpi xnsoin ·xn n·: n·:! vnwn j5 ¬x·a x:!ni onn ni¬ " : ,
v:J5 " non nawn wi¬·s ! " ! j··vi a " · nw·¬si n " sp jn·o ! " x :
·x¬ x·an: nxp w· n¬ix5:i ' an¬n: " : ¬·rJa ¬nx!n o " v u " r n¬nu nn:an a ' q¬! o·n· + x " : : q5! + :!a: i¬iv·w
v j¬p·v: jwx¬ qi5: ·!5 x·rn " w , o ·xi " 5 ! a x¬iv·w! xnsoin ' ni¬vw , x " n!J! iJ·nJwn ::5a xin nx·si ¬·rJ oa 5
a ' ri xni· na :i!·aa ·ao nr:i air n:·uJa x¬iv·wi ¬·nnn: j:i5 ·¬a!5 n5:n jJ·posi oipn :5a i¬nxw ni¬vw ' o·n·
·: nn: , vx " aa x¬iv·w j·x 5 ' n!J! iJ·nJwn ::5a iJ·xi ni¬vw , · aiwi " : n5:n n·n ¬·rJa : ·:i5: qi5: ·!5 ·J·on nwn
xn:v . n·x¬ nr j·x qx , ·! " xnsoinn5 o:iv: : , ni " ·n q5 n ' i¬rJ ·n· niJn: wi!p iJ·xw ¬·nnn: ·J·on nwn: n5:n
·: n·x!5 ¬n :5: yi¬p: ix aira :iu·: ·!5! xuir x¬iv·wa i:·sx a··n aiwi qi5: ·!5 :!an·w !v ' ·n q5i ' nwn: n5:n
¬·nnn: ·J·on , ·rJai · xsia ¬ " ra! : ' rn ninsa o·:·!aw w· ·x!i: ai¬pi ¬wsx :ax qi5: ¬iv·w5 i:!a ·x!i o·n· ' o·n·
!·vn ji·oJni winni :
·x¬ j·v5i ' no nu·w: " a jJn iJ·nJwna! a ' oipn :5ai o·vaJai n¬sa o·¬inxn ni¬vw , w¬ ·nJi " npiJ·ni piJ·n! w¬·s ·
iv·w w¬isn nJwna iJ·xn x:w oiwn iJ··n npiJ·ni piJ·na x:x nr ¬ , n " piJ·n !nx ¬a!x oipn :5a q··w nn n
x npiJ·ni ' xin , inJ·J ·:·n ·¬n xn·n i:·sxi , n " oin ian5 xn n ' n niain5 ' v " ! qio x " :5nw n , ·¬nx :5 q··w x:!
xn:nx ox ·5 ·:·n , xi " vx oipn :5a o·n5n i¬nxw ·Jnn: q··w x: npiJ·ni piJ·n x:x x5·:! x5n 5 " naw oa :··5 5
nxsi ¬·rJ iJ··n ¬vni , an¬a nnxai " s o " a qis·na an5i ¬nrJ niw·xn a ' oi oipn :5ai naawi jaaw ni¬vw " : + ·:ix
x " : : ¬i " : + ¬vn x:i nawi o·vaJi n¬s , v oipn :5 :··5 aiwi n¬si o·vaJ u¬is! nJwna iJ·no¬a ·s: :ax " ¬vni naw 5
a j¬iv·ww ¬nxp ' i xnsoinn5 ni¬vw no5 " an¬5 x:! a " o , a xin ¬vn! x¬iv·w aiw x:·nni " :5:! xuir x¬iv·wa 5
an¬n ¬a: o·poisn " air n:·uJn nins xinw j¬isx nx·¬p xin o :
:nni " a p¬s n ' w¬ o:iv ·:i!a ip:nJ q·x nnn niw·xn " an¬i · " air n:·uJ ix :i!a j¬is·x nx·¬p ·x nix·xna o , ·nni " u
n!Ja ] s " ·n i " a [ on an5 v i·!· jnx: :i5· ¬ni·! ¬·xa xin air n:·uJ! x¬a " j¬is·xa oisn·w nnn ni¬vwn oisn: ·:5 · .
nx·¬p jiw: wi¬·sa x:x nix·xna ·a·:s x:! ¬nix ·n··n xJ·snon! x:i:i , w¬! " o x: · " a j·a rinx:! : ' i·J¬is·x
an¬n5 " ·n an5 nr ·Jsnw o " ·x ·Jwn airn ·nsw ·nw j·a rinx: :pJ ¬ni·! u i·J¬is , x! xin j5 x:! " n 5 " yi¬p: ¬n·n: :
x j¬is·xa nr·nx vnwn j¬is·xa yi¬p: :ax o·a¬ jiw: i·J¬is·xa ,' ·s ' qaoJi rnxJ ¬vwn ¬ip·v :v iJ¬is·x ¬·avnw5
¬wa: j¬is·x j·a rnxJ ¬vwni ia j¬is·xn , n¬·an ¬nxJ oww x:x narnn nn·asi j·5on nn·as nwa¬n j·v5 wnn xini
j¬is·x n5 in¬ain nn·asni oasn qin: oJ5J j¬is·xnw ·Jsn " s ow o·Jiwx¬n w " j·:in! p ] · " v n " x [ , xin qis·na x5ni
nra nr nivaiJ x:x oJ·xw o·nswi j·v nx·¬p in5 xin nx·¬pi ¬wa: j¬is·x j·a ¬anJ ¬vwnw , xnai:s jx5 j·xi
nJwnn wi¬·sa x:x nix·xna , s q:n: nJwnn !·vn ¬a5i " niw·xn a an¬nw i·¬a! qioa " noi o " :5i nra on o·!·n· a
w¬5 o·¬aio o·poisn " nu·nw :w j·5on nn·as5 j¬is·xn nwa¬n iJ··ni xuir x¬iv·w j¬is·x nx·¬p! · :
i:i jv· nti ·n>¬xn " ·n x¬ni · " ·o ¬ ' s ' ·iµv iìwì xoìt x¬ìv·w ¬v nì¬vwn ìttx: ¬i> ox Yxìwn i¬n Yxw
·x> nnn o·¬nì:n nì¬vwn ¬vni ¬nì:n n·nwnY ¬nìn ox o:·x ìY , x¬n ·it>n nnìµY ìt nYxw n:nì " oiw w '
·o wx¬ o·nwi ' · " t . no no·wY j:x ntn: nnvì " nì¬vw ·nwi ¬vn ¬ìv·w¬ x xì " i n:wnn YY>i xìn > ' nì¬vw
xìtn nìns xìnw j¬ìs·x nx·¬µ o·µoìsn Y>Y ìn¬·¬ xoìt x¬ìv·ww oìµn Y>i ì¬nxw , x " > x·vi·n xY > nYx·w
x q> Y> µnìvi xìti Yìo·Y ¬wsx ·x ·> j¬ìs·xi y쬵Y ·¬> ì¬xw· j··¬v xìti " nx i··nw oìws > " ¬vn n¬ivnx > ,
o: " : v n::: " c::¬:o:: ¬vn : : n:v::c
www.swdaI.com 8
¬·ìx nn·wni nì¬vw ¬ìiv· ox ìY·sx xYx " ¬i¬ oìw ¬xw: xYì ·¬nxY µ·Ynnw o , > ìnnx ¬i> ì·¬nxYw oì·i " w
nx ¬vn ¬·nnY ¬wsx ·xì oìws xìnì j¬ìs·x nx·¬µ ·¬> " wi > jsìx oì :
an¬n: oJnxi " x ¬uirn xin air n:·uJ! o " ¬vna n·nw· aiw air n:·uJ ¬iv·w5 !v n:·a ox 5 , x:n nr nniv: qx
an¬: " aa i¬iv·w j·x o ' ·Jnn jiw:a ::5J iJ·xi ni¬vw ' a ' 5i ¬vna i::n o·¬iv·w i¬nxJ x:i oipn :5a i¬nxw ni¬vw " 5
aJ " Jn · " : . n :v n:ap j·x ·x q·oix ·Jxi x ¬iv·w " i·:v a··n! nuiJ x¬aon 5 , n·nwn x: x:x x¬pa a·n5 x: ¬vn ·¬n!
rni " i¬nx : ] 5 ni5n " v x " x [ o·¬sona x:i ¬vna x:x nnnwn ia w·w ni:·a j·x , xi " Jnn 5 " ni¬vw! xn·J ·x s
·n·:! jxn5 ·in airn ni:·a ¬nx o·¬xwJn ,' ¬vn x:x ¬vn j·v5 o·¬sona x:i ¬vna iJ··ni n·nwn ·¬n n:·a ·¬nw wnn
n·nwni , vx " x 5 " nx ¬xwJw nn : " x nnnwn ·:a ni:·a ·ini i·:v ¬vw ow 5 " a··n i·¬nx n·nwnn 5 , non: i:·sxi " a
o! " a ·va! : ' o oai ni¬vw " n air x·n xuir x¬iv·w : " · n " yin jna ¬nxJ x:w oipna ni::5n jn j·!n: j·x : , x¬ao ·5
Jn " noi nJi5J : " ino· ·ni !·n· nv! a xn··¬ix! nip:na i·:v q :
¬vìnn Yìni nnYxn j·:vi n:nì , i:i jìxxn " xn xnµ · " ·o n ' · " xY ¬·nn x ' o·¬wn j·i qYìnn ]) v " qìoi w
niìwnn ([ nni nYxY nvw nx¬ìni " ¬x qìnoY n " nni nYx· Yx¬n i¬v nY·x oxi n " v n " Y>x· nn ìY j·xw ·:v ·
n> w··n xY x¬wnYì " q¬ìxi ow w , ì·Yv ìµYnì ìn jìxxnì ì:·¬ì¬ ·:ìxx " ix ·ix n " µ¬ ¬ " t j·Y¬vi µ " oi Y ' j·:i
oni Yx·¬x ' n " nnxì: niìwn i·wn µ n5 jJ·Jn ·nJ ¬nwn ·wJxa xn! " a ] u n·Jvn " v i " a [ a¬v in:·a ox ·nJ xn·:i
·Jnni on¬nwna n:a: o·¬nin on¬nwn ' n5x:n ¬io·x oiwn ¬n·n: x5·: onni ·Jnp xnno , ·x¬ !ivi ' xw n¬i¬a ·wJ
on¬nwn a¬v in:a i:·sx ¬snon: o·¬iox ¬nwn , o ·x! " x on¬nwn a¬v i¬snoJ x:i ivwsw5 x:x i¬oxJ x: ! " 5
ona ' n " · p " v r " :a¬a n:a· :a¬a in¬nwn nn:ww jn5 ¬n·n: ·va! a , in¬nwn a¬v n:·a x:i vwsw ji·5 ·xnx nwpi
:a¬a n:a: i: ¬·nJ , vx " x 5 " ¬iox in¬nwn a¬v n:·a i:·sx : vx jJa¬ ai:s x:i in¬nwna n:a: " n5x:n ¬io·x x5·:! a
ni " !vinn :ina n , r jixan ·¬a! i:x " ns!i : " n . J xnvui " : , x!wni j·v n·x¬n: jJ·w··n! , vx " aJ jixan ·n··n! a " ·
on! ·n:wi¬·n ' an ·n··n! n·v·aw " x ] ·o ' n¬ " po ! " i [ v· " ¬ix·aa w , w·w o·v!i· i¬·v ·Ja :5 ·n·¬nx xn:·n onn i:
w i¬·v ·Ja ·Jsn wia iJ·xi x·on¬sa i:ar q·:in nr onix¬a o·n¬ixni j·n:wn n·a " i: w·w i¬·v ·Ja: oo¬isni vi!· n
:x! j·n:wn n·a " x·on¬sa ¬io·x !av·n: i¬·v ·Ja n·: ·paw x: 5 , ·v in:an· ¬·vn ·Ja :5 x:n x5n :ax " j·xw ·Jvn r
w ¬·vn ·Ja :5 i!wn· o·n¬ixni :5x· nn i: o·n5n ¬!a o·x¬is , v o·n:an i·n· o·n¬ixn :5 oa ¬nxn nn " j·xw ·Jvn ·
x ji·ax :!n· x: ·5 :5x· nn i: " :5i :5n !vinn :in ni:·a ¬io·x n:ua 5 , n5nwn x:w ¬iox: w· !a: ovun nrni
iJ·xnw in5 nra o·n5n jipn ] v j·ai¬·v " v x " a [ nipiJ·nnn ai¬·v n¬in n5nwn x:w :
i:i n:nì " · ·o x:·:n ' x " µ o ' µ " oìn>n ovon µ¬ ìo·s¬nY nx¬ xYw in>ì ìt n>Yn nwYìni w·x¬nw nx¬: x ,
¬ìo nYxnì Y·>¬ qYìn ·:xì , ìvi ·> " wx¬ qì>Y ·¬> n·n· ¬vìnn Yìni o:µt Y¬x· oxì ¬vni ovi o·n·nwnn ìi¬ n
· ¬nx iìwì ¬µ·vY " xn··¬ìx¬ j·ìxY nn> Yv o·¬iìvì ¬vni ìnìn·nw· o , v " iìo > nni j:i¬¬ ¬ìo·x ¬·nnY " xYw n
> nì¬vwn ìnnx· " > , ·oi YxìwnY nµson niìwn xxn xYw Y·tx n·nvoYì ' s ' :n " ow j··vnY ¬xìin> ìxn¬ì Y , qx
nsY " >vw Y·vY w " · i¬v ìnYx· ìY·sx¬ ovi o·n·nwnn nìµYn ·¬·n ìxx· xY s " n jì¬nxn o " · ·xxìn ¬v n " o
x ìi··nn·ì j¬ìs·x nx·¬µ ·¬> ìnnx· " > j:·¬µv xY ·¬>i o·n>n n:µn ¬µv·nY , >nì " n ·x¬·Y w ' o:·xw ìnw ·iwìnYì
nni ìnYx· nnY o:µt o·n·nwn " jxn Yv ¬· µtìniì o·:s ·ìY·xi j:i¬¬ ¬ìo·x Yv ì¬iv·ì n :
w ji·:aa ·Jiw: p·nvxi " x v " ·o n ' :pn " x : o j··v ' s¬ !i! !· " n! a " p ] · " v ! " ! x " jJn!5 n [ iw nn5 ·n··n " n iwpnw n " u
v ¬nwn ·wJx in5 ji¬nxn aiu oi· a¬v n:a: i¬·nn x: " w , n iwpnw x:x ¬io·x: o·Jixan: xu·ws vnwn " u , vsYì " ¬
· ¬ìi> ·:sn ¬ox:w ¬ìo·x " · Yw ì¬ìi> ìntw Yìì·: ·:sn ¬nìn xY o " ·i o:>·w o " Yìì:n jì¬nx o , xwn " ·w:x >
Y ·n¬ì niw¬ Yìì·: ·nx w¬µn ¬ìi> ·:sn onìYx ¬ìo·xw ¬nwn n· :
iax·n· o·5:n ·Js:i o·¬wn j·a o·5:inn: nvw nx¬in: x:x an5 x: ¬·nnn n!in·a v!iJ jixan ·5 nu·ani nx¬i , x:x
inv!: n¬in ¬!a xin ir x:ipw awnw ·:i: :pn: i!n:· x:w o·a¬a nr ¬n·n oo¬s:i o·s!n: x:w ·ix¬ n·nw an5w
ni " nna ¬n·n ni:·a u·:nn: pos an5 x: n " nra n " r , n ix¬· ox ·nJ ·5 nra ovui " jnrn ·s: n¬in ¬sn: ¬!a ·¬!iai n
ninipnni , jnrn ·¬xs ·:i!a i·nnn innn·i o·an5na ino¬s· in·5o·w5:i o·an5na ix ns :x ns iJn·i ixw·i ixapn·
q5i q5 ovun ·Ji:s jJa¬! ¬io·x ¬·nn: iJ·nawnna nn:v q5 , ¬i ni:npn nJpn j·v5i " iwn ¬so qioa n ' n ¬n " n
nJn5i ax¬sa , j·5· x: o·pxin ·x¬5 i·¬a!i inaa o·r¬x naia5i o·Ji:x5 jion xin i:·sx i¬i!a !·n· :ax + x ·:ix " : : x:
j·n· + :x¬w· ·anJnn jup anJn i:·sx ¬·nn: , niw:n ni¬aoa q5 ¬nx ¬nx· ¬nni iJno¬s·i iJo·s!·i q5 xin ¬nx· oi·n
n··¬ix! ¬io·x i¬·n·w !v nip! niniJx x , iva v¬·x ¬wx5 " ni:·a x:n ¬ni: jirn i!·nvni ¬i!n ·x·¬s ia¬ ·5 iJ·Jnra n
nn " ¬a!n nx o·wi¬s i¬·nn nnvi i:iiJnJi i¬vuxJi ¬io·x iJ·niax ianJ o·Jw nixn nn5 n , ::n: ¬·nJi xiaJ ·nJ j5
iva x·on¬sa naw " n , nx ·i:n ¬:ipni " o·n¬iana 5 , iwni " aJ jixan ¬·nn x: n " ·on¬sa · ni x " na i:w5J n , v " ¬niw 5
n ¬inw·i ¬nr· iwsJ ' !5:n i·!·on ·:a¬ :
nwn " !ssn ¬sio p " n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful