KAKO IZGLEDAJU PROBUĐENI

20 July 2012 at 13:18
Shravasti Dhammika
KAKO IZGLEDAJU PROBUĐENI
Priredio i preveo Brako Kova!evi"
1. Kako izgledaju ljudi koji su probuđeni? Pa neki su !u"kog neki #enskog pola.
$o#ete i% na&i u !anastiru ili u ku&i na peri'eriji u "u!i ili u selu. (a)no je da i%
ne!a !nogo ali je je *i"e nego "to ljudi obi)no !isle da i% i!a. Probuđenje sa!o
po sebi nije te"ko+ tu#na je istina da *e&ina ljudi ne #eli da se gnja*i iz*la)enje!
sa!i% sebe iz gliba neznanja i #udnje.
2. ,a pr*i pogled ne biste pri!etili probuđenu osobu u grupi ljudi zato "to je ona
sas*i! !irna i po*u)ena. -li kada situa.ija postane napeta tada ona upada u o)i.
Kada se s*i pr#e na *atri besa ona &e stajati puna ljuba*i. Kada su drugi
usko!e"ani zbog neke te"ke situa.ije ona &e ostati podjednako !irna kao "to je i
do tada bila. / o)ajni)koj jurnja*i da se zgrabi "to je *i"e !ogu&e ona &e biti
neko ko stoji na uglu sa izrazo! zado*oljst*a na li.u. 0na lako klizi po
nera*no! postojana je kad se s*e okre&e nagla*.e. ,e radi se o to!e da ona %o&e
da poka#e kako je druga)ija od ostali% *e& ju je odsust*o po%lepe u)inilo
neza*isno!. 1pak "to je )udno iako drugi ne !ogu da je po!ere ona !o#e da
pokrene nji% s*oji! !irni! prisust*o! dopire do nji%. ,jene blage razu!ne re)i
spajaju za*ađene i )ine jo" bli#i! *e& bliske. Postradali upla"eni i zabrinuti
ose&aju se bolje po"to su sa njo! porazgo*arali. 2i*lje #i*otinje ose&aju blagost u
sr.u probuđene osobe i ne pla"e je se. 3ak i !esto na koje! bora*i bilo da je to
selo "u!a planina ili dolina izgledaju lep"e sa!o zato "to je i ona je tu.
3. ,e izra#a*a u*ek s*oje !i"ljenje niti brani s*oje gledi"te. / st*ari )ini se kao
da ona i ne zastupa bilo kak*o gledi"te. 0tuda je ljudi )esto s!atraju za budalu.
Kada se uzbudi niti se s*eti za u*rede i is!e*anje ljudi opet !isle da ne"to nije u
redu sa njo!. -li ona jednosta*no ne !ari "ta oni !isle. 1zgleda kao da je glu*a
ali st*ar je u to!e da *i"e *oli da &uti. Pona"a se kao da je slepa ali u st*ari *idi
s*e "to se događa. 4judi je s!atraju slabi&e! ali je ona zapra*o *rlo sna#na.
/prkos to!e kako izgleda o"tra je poput o"tri.e brija)a.
5. 4i.e joj u*ek blista i zra)i *edrino! jer nikada ne brine zbog onoga "to se
dogodilo ju)e ili "to se !o#e dogoditi sutra. ,jezino dr#anje i pokreti su gra.iozni
i pribrani zato "to i!a prirodnu s*esnost u odnosu na s*e "to radi. 6las joj je
prijatno )uti a re)i su joj s !ero! jasne i direktne. 4epa na na)in koji ne!a bilo
kak*e *eze sa 'izi)ki! izgledo! ili elok*en.ijo! *e& po ono!e "to dolazi od
unutra"nje dobrote.
7. $o#da i!a ku&u ali ako ona sutra izgori u po#aru preseli&e se negde drugde ili
ta!o se ose&ati podjednako dobro. / stanju je da s*uda bude kod ku&e. 3ak i oni
koji poku"a*aju da s!anje broj st*ari koje poseduju u*ek izgledaju kao da i!aju
pre*i"e. Koliko god !alo da probuđenoj osobi date )ini se kao da i!a ta!an
koliko joj treba. 1stina je da su i njoj neop%odne osno*ne st*ari kao i s*ako!e
drugo! ali se ona na to!e i zausta*lja a to je *rlo !alo. ,jen #i*ot je
neprenatrpan i jednosta*an zado*oljna je "ta god da i!a. ,jena pra*a %rana jeste
radost pra*o pi&e jeste istina pra*i do! s*esnost.
8. 0bi)ni ljudi su bu)ni poput *odopada dok je probuđeni ti% poput dubina
okeana. 0n *oli ti"inu i go*ori u po%*alu ti"ine. (o ne zna)i da on nikada ne
ot*ara usta. 9 rado"&u go*ori sa!o o 2%a!!i oni!a koji su zaintereso*ani da o
njoj slu"aju tako da on nikada ne propo*eda niti se upu"ta u ubeđi*anje i
raspra*e. (akođe po"to go*ori sa!o o ono!e "to zna s*e "to ka#e i!a pe)at
autenti)nosti koju :eksperti: jednosta*no ne !ogu da dostignu.
;. /! probuđenoga nije pretrpan !isli!a niti je neakti*an. Kada !u trebaju
!isli on raz!i"lja a kada !u ne trebaju osta*lja i% da se sti"aju. <a njega one
su alat a ne proble!. Jo" u*ek i!a se&anja e!o.ije i ideje ali nji!a nije
uzdr!an. 9*e su to za njega tek predsta*a. Pos!atra i% dok nastaju dok traju i
kad nestaju. /! !u je nalik *edro! nebu = obla.i plo*e preko njega ali ono
sa!o ostaje prostrano neokrznuto i nepro!enjeno.
8. 1ako je )ist u s*ako! pogledu probuđeni o sebi ne !isli kao bolje! jednako!
ili lo"ije! od bilo koga drugog. 2rugi su ono "to jesu i ne!a potreba za nji%o*o
kritiko*anje ili upoređi*anje. ,ije ni za ni proti* bilo koga i bilo )ega. 0n *i"e ne
*idi st*ari kao dobre i lo"e )iste ili ne)iste uspe% ili neuspe%. >azu!eo je s*et
dualnosti i oti"ao iza njega. 0ti"ao je )ak iza ideje sa!sare i nir*ane. Po"to je
iz*an s*ega on je i oslobođen s*ega. ,e!a #udnji ni stra%o*a ne!a ko.epata ni
briga.
?. ,e tako da*no probuđeni je bio kon'uzan i nesre&an isto koliko i s*ako drugi.
Pa kako je onda stigao do toga gde je sada? <aista jednosta*no. Prestao je da
uzrok s*ako! od s*oji% bolo*a tra#i iz*an sebe i po)eo da gleda unutar sebe. 2ok
je tako pos!atrao u*ideo je da s*e st*ari sa koji!a se identi'iko*ao: telo ose&aji
e!o.ije poj!o*i proble!i ne pripadaju nje!u. 1 zato i% jednosta*no pu"ta.
,ezarobljen *i"e nest*arni! ugledao je st*arno ,erođeno ,enastalo
,esa)injeno ,euslo*ljeno. 9ada bora*i u toj praznoj neznako*itoj slobodi i
sre&an je s*e *re!e. <bog o*oga je *rlo te"ko kategorizo*ati probuđeno bi&e.
2rugi poku"a*aju da ga s!este u neku od 'ioka nazi*aju&i ga s*e.e! ara%ato!
ili ponekad budalo!. ,o on se os!e%uje na s*e o*e etikete i sebe ozna)a*a kao
:nikog:. Kak*u etiketu sta*iti na nekog ko je pre*azi"ao s*e grani.e?
10. <ato "to je iz*r"io s*oj zadatak i nije !u ostalo bilo "ta drugo da uradi
probuđeni naj*e&i deo *re!ena pro*odi !irno sede&i i gledaju&i s*oja posla. <a
obi)ne ljude o*aka* #i*ot probuđenoga se !o#e )initi kao neizdr#i*a !onotonija.
:2ajte na! !alo uzbuđenja !alo pro!ene: ka#u. -li nara*no kada i dobiju
uzbuđenja ili onak*e pro!ene kak*e ne #ele = bolest neuspe% odba.i*anje ili
s!rt = tada o)aja*aju. (o je trenutak kada probuđeni ti%o istupa da le)i i is.eljuje.
1 po"to i!a !nogo *re!ena !o#e sebe do kraja da d@ drugi!a. 2o s*akoga
dopire s*ojo! ljuba*lju.
11. 9re&an je da tako pro#i*i ostatak s*og #i*ota a kada s!rt kona)no pristigne
pri%*ata je bez stra%a i odlazi s*oji! pute! bez trunke #alosti. Ata se sa
probuđeni! događa posle s!rti? Prou)a*ao.i su se o to!e raspra*ljali *eko*i!a.
-li nije !ogu&e ut*rditi kuda je probuđeni oti"ao kao "to nije !ogu&e pratiti ni
trag pti.e "to leti *isoko. / s!rti kao i u #i*otu uti%nuli !udra. ne osta*lja trag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful