You are on page 1of 64

18618_T_Pilot_2005_CZ.

qxd 26/9/05 5:06 pm Page 2

Obsah

Užitečné informace
Stručná příručka 2
Zabezpečení systému 3

Funkce rádia 5

Všeobecné ovládací prvky 8

Ovládací prvky rádia 14

Navigace (jednotky DX) 17


Navigace (jednotky EX) 31

Ovládací prvky CD přehrávače 46


Všeobecná nastavení 54

Dálkové ovládání 57

Získávání nových CD 58

Rejstřík 59

Poznámka: Uvědomte si prosím, že ne všechny jednotky mají stejné funkce, a i když jsou určité
funkce popisovány pro danou audio-jednotku, nemusí být potom kompatibilní s vozidlem, ve které
je jednotka namontována.
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 3

Stručná příručka
TravelPilot DX s
hranatými tlačítky

TravelPilot DX s
kulatými tlačítky

TravelPilot EX CD/AUX NAV

AM/FM BLAUPUNKT TravelPilot EX

TA ESC
ON
ENTER
OFF

DEL

BASS/TRE
TIM MENU
FADE/BAL SEEK

2
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 4

Zabezpečení systému
ZABEZPEČENÍ KÓDEM Pokud jste některou číslici zadali
Většina modelů má zabezpečení nesprávně:
jedinečným kódem, který se musí do • Jednotky DX - Zvýrazněte symbol
přístroje zavést, aby mohl fungovat. V šipky směřující vlevo a stiskněte
obvyklém případě se o to postará otočný ovladač ENTER nebo
prodejce Ford během předprodejní tlačítko ESC. Potom vložte správné
prohlídky. číslo.
Pokud se z nějakého důvodu odpojí • Jednotky EX - Stiskněte tlačítko
akumulátor nebo se audio-jednotka DEL. Potom vložte správné číslo.
demontuje z vozidla, musí se
bezpečnostní kód znovu zadat, aby
mohl přístroj opět fungovat.
Ztráta bezpečnostního kódu
Ztratíte-li svůj bezpečnostní kód,
kontaktujte prodejce, sdělte mu údaje
o své audio-jednotce a zároveň se
prokažte nějakým dokladem
totožnosti. Prodejce potom obdrží
správný kód od společnosti Ford
Motor Company Limited.
Vkládání kódu
Pokud se při zapnutí rádia objeví na
obrazovce nápis SAFE:
• Otočným ovladačem ENTER
vyberte a zvýrazněte první číslici
kódu.
• Svou volbu potvrďte stisknutím
otočného ovladače ENTER.
• Opakováním předchozích kroků
zadejte ostatní tři číslice.
• Zkontrolujte, zda je zobrazený kód
správný.
• Zvýrazněte symbol zalomené šipky
a celý bezpečnostní kód potvrďte
stisknutím otočného ovladače
ENTER.

3
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 5

Zabezpečení systému
Nesprávné bezpečnostní kódy Deaktivace bezpečnostního
Pokud zadáte a potvrdíte nesprávný kódu (pouze jednotky EX)
bezpečnostní kód, dostanete ještě Ochranu systému kódem lze zapnout
další možnosti pro zadání správného nebo vypnout – viz Všeobecná
kódu. nastavení.
• Při prvním a druhém pokusu se na S deaktivovanou kódovou ochranou
obrazovce ukáže, zda pokus znovu nejsou možnosti zadávání, v případě
selhal, a vy budete moci znovu zadání nesprávného kódu, nijak
zadat správný kód, jak bylo popsáno omezené. Také to ovšem znamená, že
výše. pokud se audio-jednotka odpojí od
• Po dvou neúspěšných pokusech napájení a znovu připojí, bude možno
povede každé další chybné zadání ji používat bez zadání kódu.
kódu k zablokování systému na 60 Pokud je od napájení odpojen a pak
minut. Do uplynutí této doby znovu připojen systém chráněný
nebudete moci systém používat ani kódem, musí se zadat správný kód,
zadávat kód. aby mohl přístroj fungovat.
Poznámka: Uvedená doba vyčkávání
se odpočítává pouze tehdy, je-li
zapnuté rádio při zapnutém
zapalování.
Po deseti neúspěšných pokusech o
vložení kódu bude jednotka trvale
nefunkční. Kontaktujte místního
prodejce Ford a požádejte o pomoc.

4
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 6

Funkce rádia
RADIOVÝ DATOVÝ SYSTÉM Identifikační kód programu
(RDS) (PI)
Většina radiových stanic vysílajících Každý jednotlivý radiový program má
ve vlnovém pásmu FM vysílá spolu se svůj jedinečný identifikační kód, který
svým signálem i speciální kód, který jej odlišuje od všech ostatních
přijímačům vybaveným potřebným programů. To umožňuje radiopřijímači
dekodérem umožňuje přinášet poznat, které další oblasti přenášejí
posluchačům více informací. Tento stejný program, i když jej přenášejí na
systém se nazývá radiový datový jiných frekvencích.
systém (RDS). K jeho dalším funkcím
patří zobrazení názvu stanice, Alternativní frekvence (AF)
identifikačního čísla programu Pomocí kódu PI může přijímač uložit
stanice, vyhledání alternativních seznam vysílačů v jedné oblasti nebo
vysílacích frekvencí, informace o čase v oblastech přilehlých, vysílajících
a datu, stejně jako dopravní určitý program.
informace.
Když potom signál některého z
Radiový datový systém vysílačů zeslábne, může audio-
rozšířený o další sítě jednotka automaticky přeladit na
(RDS-EON) silnější alternativní signál, pokud
Existuje i verze s rozšířenými takový existuje.
funkcemi, která se nazývá radiový Za určitých podmínek však může
datový systém rozšířený o další sítě ladění alternativní frekvence dočasně
(RDS-EON), která poskytuje ještě přerušit normální příjem.
více informací, jako např. radiově
přenášený text či kódování typu Zobrazení názvu stanice
programu. Je-li informace přenášena pomocí
RDS, zobrazí se na displeji audio-
Poznámka: Některé funkce však jednotky název zvolené radiové
nemusejí být u všech rozhlasových stanice. Není-li informace RDS k
stanic k dispozici. dispozici, nebo na přístrojích bez
možnosti využití RDS se na displeji
zobrazí pouze frekvence vyladěné
stanice.

5
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 7

Funkce rádia
Volba typu programu (PTY) Poznámka: Některé radiové stanice
Mnoho programů vysílaných ve mohou rovněž vysílat v
vlnovém pásmu FM je rozděleno do nezdokumentované kategorii ALARM
kategorií podle typu obsahu, který (poplach) informace pro mimořádné
vysílají. Tato klasifikace má podobu situace, avšak tento typ programu není
identifikačního čísla zakódovaného do možno zvolit ručně.
vysílaného signálu.
Díky tomu lze vyhledávat na základě
této klasifikace, takže si můžete k
poslechu vybrat konkrétní druh
programu.

AFFAIRS FINANCE OTHER M


Nejnovější události FOLK M Hudba nezařazená
ALARM Folková hudba jinde
Viz Poznámka vpravo INFO PHONE IN
nahoře Informace POP M
CHILDREN JAZZ Popová hudba
Dětské programy RELIGION
LEISURE
CLASSICS ROCK M
Klasická hudba LIGHT M
Lehká hudba Rocková hudba
COUNTRY SCIENCE
Country hudba M.O.R.M
Hudba na cesty Vědecká témata
CULTURE SOCIAL
NATION M
DOCUMENT Lidová hudba SPORT
Dokumentární vysílání
NEWS TRAVEL
DRAMA
NONE VARIED
EASY Nezařazeno Různé
Oddechová hudba
OLDIES WEATHER
EDUCATE Hudba pro pamětníky
Vzdělávací programy

6
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 8

Funkce rádia
Zobrazování hodin a data
Informace o čase a datu, vysílané
prostřednictvím RDS, automaticky
aktualizují údaje uložené v audio-
jednotce. U většiny modelů nelze tyto
údaje ručně měnit ani upravovat.
Při zapnutí audio-jednotky se může
zobrazit řada pomlček, které zmizí,
jakmile bude přijat signál RDS.
Zprávy
Je-li tato volba zapnuta, pak
zpravodajské vysílání stanice, na
kterou je přístroj právě vyladěn, nebo
propojených stanic, automaticky
přeruší normální režim. Když k tomu
dojde, objeví se na displeji nápis
‘NEWS’ (zprávy).
Dopravní informace
Mnoho stanic vysílá kód, označující,
že tyto stanice vysílají dopravní
informace. Říká se tomu informace o
programech s dopravním vysíláním
(TP). Seznam takových programů si
audio-jednotka ukládá do paměti.
Když momentálně naladěná stanice
začne vysílat dopravní zpravodajství,
ztiší přístroj automaticky ostatní
vysílání nebo přehrávání, dokud toto
zpravodajství neskončí.
Audio-jednotky vybavené funkcí
RDS-EON mohou přerušit právě
poslouchané vysílání nebo přehrávání
i dopravním zpravodajstvím
propojených stanic, které právě nejsou
naladěné.

7
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 9

Všeobecné ovládací prvky


ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ A TLAČÍTKA SEEK (Vyhledávání)
HLASITOST Tato tlačítka slouží k vyhledávání
• Stisknutím tohoto tlačítka audio- nových rozhlasových stanic nebo k
jednotku zapnete. přecházení mezi jednotlivými stopami
na CD.
• Opětovným stisknutím tohoto
tlačítka audio-jednotku zase vypnete. BASS/TREBLE (Hloubky/výšky)
• Otáčením regulátoru zvyšujete nebo • Stisknutím tohoto tlačítka se
snižujete hlasitost aktivní části dostanete na obrazovku pro
audio-jednotky. Na displeji se nastavení hloubek, výšek a
zobrazí zvolená úroveň. fyziologické regulace hlasitosti
Tímto ovládacím prvkem můžete (pouze u jednotek EX).
jednotku ovládat i bez klíče v • Jednotky DX – Nastavení proveďte
zapalování, a to po dobu až jedné pomocí otočného ovladače ENTER.
hodiny od okamžiku jeho vytažení. • Jednotky EX – Nastavení proveďte
Poznámka: V nabídkách nastavení pomocí programovatelných tlačítek
lze nezávisle nastavit výchozí úrovně vedle symbolů + nebo –.
hlasitosti pro různé funkce přístroje - • Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
viz oddíl Všeobecná nastavení. se obnoví normální přehrávání.
OBRAZOVKA DISPLEJE FADE/BALANCE
Na obrazovce displeje se zobrazují (Podélné/příčné vyvážení
všechny informace, které jsou k hlasitosti)
dispozici pro aktuálně vybraný • Stisknutím tohoto tlačítka se
provozní režim. Když jsou vybrány dostanete na obrazovku pro
volby v menu nebo upravována nastavení podélného a příčného
nastavení, na displeji se tyto vybrané vyvážení hlasitosti.
položky zvýrazní.
• Jednotka DX – Nastavení proveďte
Pouze jednotky EX pomocí otočného ovladače ENTER.
Po vložení správného disku se v levém • Jednotky EX – Nastavení proveďte
dolním rohu displeje objeví ikona, pomocí programovatelných tlačítek
signalizující, zda je zvolen režim vedle symbolů + nebo –.
přehrávání zvuku (hudební noty) nebo • Opětovným stisknutím tohoto
navigační režim (směrová šipka). tlačítka se obnoví normální
OTOČNÝ OVLADAČ ENTER přehrávání.
• Otáčením tohoto ovládacího prvku Poznámka: Ovládání podélného
můžete označit volbu v menu na vyvážení hlasitosti není k dispozici u
obrazovce nebo vyhláskovat cíl své vozidel bez zadních reproduktorů.
cesty.
• Stisknutím tohoto ovladače vložíte
volby a nastavení.
8
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 10

Všeobecné ovládací prvky


AUDIO (pouze jednotky DX) TIM (Paměť dopravních
Stisknutím tohoto tlačítka se informací)
dostanete do menu nastavení zvuku. Audio-jednotka je vybavena digitální
pamětí (TIM), která může automaticky
DOPRAVNÍ VYSÍLÁNÍ (TA) ukládat hlasová dopravní hlášení,
zaznamenaná v době, kdy jste mimo
• Stisknutím tohoto tlačítka přepnete vozidlo.
na dopravní vysílání.
Tato funkce se obvykle aktivuje, když
• Je-li audio-jednotka naladěna na zaparkujete vozidlo na konci cesty, a
vhodnou rozhlasovou stanici, umožňuje vám poslechnout si
přeruší dopravní vysílání normální dopravní zprávy před svou další
příjem nebo přehrávání CD, a to s cestou.
přednastavenou úrovní hlasitosti –
viz oddíl Všeobecná nastavení. Po naplnění paměti se přepíše
nejstarší dopravní zpráva. Pokud je
• Na obrazovce se objeví TA. samostatná zpráva delší než 4 minuty,
• Opětovným stisknutím tlačítka přepíše se její první část.
funkci dopravního vysílání vypnete.
Nahrávání zpráv
Záznamový systém je standardně
nastaven na vypnuto (OFF), ale
zvolíte-li kteroukoli časově omezenou
dobu pohotovosti, přejde systém do
! Aby nedošlo k vybití
akumulátoru, zajistěte, aby pohotovosti záznamu ihned, jakmile
audio-jednotku vypnete. Nastavení
při opuštění vozidla na delší dobu,
např. při parkování na letišti během záznamníku:
dlouhé dovolené, byl interval • Nalaďte stanici vysílající dopravní
nahrávání TIM nastaven na OFF zpravodajství (TP).
(Vypnuto). • Stiskněte tlačítko TIM.
• Opakovaně mačkejte
programovatelné tlačítko vedle
nápisu TIM, dokud se nezvýrazní
požadovaná doba záznamu.

9
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 11

Všeobecné ovládací prvky


Přehrávání Tlačítko MENU
• Po návratu k vozidlu stiskněte Jednotky DX
tlačítko TIM. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do
• Stiskněte programovatelné tlačítko nabídek nastavení systému a navigace.
vedle nápisu TIM INFO.
Jednotky EX
• Nahrané zprávy budou uloženy jako
stopy. Pro přecházení vpřed nebo • Jedním stisknutím tlačítka přejdete k
zpět uloženými zprávami slouží funkcím zobrazení na obrazovce,
tlačítka SEEK. které se liší podle toho, zda je
zvolen příjem rozhlasového vysílání,
• Pro ukončení zprávy a návrat do přehrávání skladeb na CD, souborů
nabídky TIM stiskněte tlačítko ESC MP3 nebo navigační režim.
nebo znovu stiskněte tlačítko TIM.
• Opětovným stisknutím tlačítka v
Po vyzvednutí všech zpráv se režim kterýkoli okamžik se zobrazí
TIM automaticky ukončí a obnoví se Všeobecná nastavení.
naposledy aktivní audio výstup.
• Programovatelná tlačítka vedle
V nabídce TIM se rovněž zobrazuje příslušných funkčních zobrazení na
TMC INFO nebo T-INFO. Tyto obrazovce slouží k výběru této
zaznamenané zprávy si můžete funkce.
vyzvednout podobným způsobem jako
v případě TIM INFO. • Úpravy se provádí podle indikace
programovatelnými tlačítky + nebo –.
Poznámka: Je-li vysílána nová zpráva
během přehrávání, pak se přehrávání • Stisknutím tlačítka ESC v kterýkoli
přeruší, než se zpráva zaznamená. okamžik se vrátíte k normálnímu
přehrávání.

! Je-li vaše vozidlo vybaveno


vysouvací anténou,
nezapomeňte před vjezdem do
myčky vypnout rádio i funkci
TIM, protože by mohlo dojít k
poškození antény.

10
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 12

Všeobecné ovládací prvky


TLAČÍTKO ESC (Návrat) INFORMAČNÍ TLAČÍTKO
Stisknutím tohoto tlačítka opustíte Stiskněte a přidržte toto tlačítko (s
funkci zobrazení na obrazovce, ikonou i) a na obrazovce se zobrazí
přejdete zpět ve struktuře menu nebo dodatečná informace nebo se zopakují
se vrátíte o jeden krok zpět v dialogu slovní pokyny pro navádění trasy.
ohledně cíle cesty.
TLAČÍTKO OBJÍŽĎKY
TLAČÍTKO DEL (VYMAZAT)
(pouze jednotky EX) Po stisknutí tohoto tlačítka (s ikonou
šipky objížďky) bude vybraná trasa
Stisknutím tlačítka DEL vymažete upravena.
zvýrazněnou volbu v menu nebo v
seznamu cílů, nebo špatně hláskovaný TLAČÍTKO PRO RYCHLÝ
název na obrazovce displeje. PŘÍSTUP
TELEFON Po stisknutí tohoto tlačítka (s ikonou
domečku) získáte rychlý přístup k
Ve vozidlech s mobilním telefonem paměti posledních cílů pro navádění
připojeným k audio-jednotce se trasy.
zvukový výstup při příchozím nebo
odchozím telefonním hovoru ZNAČKOVÁNÍ CESTY
automaticky ztiší, protože zvuk (ZNAČKA SOUČASNÉ POLOHY)
telefonátu se při použití handsfree Stiskněte a přidržte toto tlačítko (s
sady přenáší reproduktory systému. ikonou silnice s praporkem) a
Ve vozidlech, kde není připojen vyznačte současnou polohu pro
telefon, slouží toto tlačítko (s ikonou navádění trasy.
telefonu) ke ztišení zvuku audio-
jednotky při každém telefonování.
TLAČÍTKO CD/C nebo CD/AUX
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte
přehrávání jednoho CD nebo
aktivujete přídavná zařízení (např. CD
měnič, MiniDisc, atd.), jsou-li
namontována.
TLAČÍTKO VYSOUVÁNÍ CD
Stisknutím tohoto tlačítka (s ikonou
vysunutí) se z audio-jednotky vysune
CD disk.

11
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 13

Všeobecné ovládací prvky


ZÁSUVKA VSTUPU PRO
PŘÍSLUŠENSTVÍ (AUX-IN)
Tato zásuvka, která je umístěna v
příruční schránce přístrojové desky,
umožňuje připojení přídavných
zařízení, jako je přenosný přehrávač
disků MiniDisc nebo souborů MP3, k
audio-systému vozidla, takže jejich
výstup může být přehráván přes
reproduktory umístěné ve vozidle.
Abyste mohli přídavné zařízení
poslouchat, připojte je do zásuvky v
příruční schránce přístrojové desky
pomocí klasického 3,5mm konektoru
pro sluchátka.
Zapněte přídavné zařízení pomocí
tlačítka AUX a zvuk z tohoto zdroje
bude slyšet z reproduktorů vozidla
místo zvuku z audio-jednotky. Na
displeji audio-jednotky se objeví
“Auxiliary Input” nebo AUX.
Při odpojování přídavného zařízení
vytáhněte konektor ze zásuvky a k
obnovení přehrávání použijte tlačítka na
audio-jednotce.
Tlačítka na audio-jednotce mohou být
také použita k obnovení reprodukce z
audio-jednotky, i když přídavné
zařízení zůstává připojeno.

12
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 14

Všeobecné ovládací prvky


TLAČÍTKO VOLBY VLNOVÉHO AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ
PÁSMA STANIC DO PAMĚTI
Jednotky DX (AUTOSTORE)
• Stiskněte tlačítko AM/FM. Funkci AutoStore je možno použít k
výběru šesti stanic s nejsilnějším
• Potom stisknutím signálem, které jsou k dispozici v
programovatelného tlačítka vedle pásmu VKV (FM), a k jejich uložení
zobrazení na obrazovce vyberte pod programovatelná tlačítka vedle
požadované vlnové pásmo. obrazovky displeje.
Jednotky EX Jednotky DX
• Stiskněte tlačítko AM/FM a vyberte • Stiskněte tlačítko AM/FM.
FM1, FM2, AST, AM1 nebo AM2.
Zvolené vlnové pásmo se zobrazí na • Stiskněte programovatelné tlačítko
displeji. vedle nápisu PAGE 2.
Tento volič je možné také použít pro • Na obrazovce vyberte T-STORE.
návrat příjmu radiového vysílání, když Jednotky EX
byl vybrán režim CD.
• Stiskněte a podržte tlačítko AM/FM
TLAČÍTKA PŘEDVOLEB STANIC a spustí se vyhledávání AutoStore.
(PROGRAMOVATELNÁ Jednotka se během vyhledávání ztiší,
TLAČÍTKA) po uložení stanic se zvuk opět obnoví.
Tato tlačítka vedle obrazovky displeje Kdykoliv je funkce AutoStore
slouží k výběru z možností aktivována, jednotka uloží frekvence
zobrazených na obrazovce a podle stanic z naposledy zvoleného
indikace i k úpravě intenzity vlnového pásma a nahradí dříve
jednotlivých nastavení (+ nebo –). uložené stanice.
Také vám umožňují ukládat vaše
oblíbené rozhlasové stanice, které je
možno poté vyvolat zvolením
vlnového pásma a stisknutím
příslušného programovatelného
tlačítka.
• Zvolte vlnové pásmo.
• Vylaďte požadovanou stanici.
• Stiskněte a přidržte jedno z
tlačítek.
Audio-jednotka se ztiší. Když se zvuk
vrátí na původní úroveň, je stanice
uložena do paměti. Tento postup je
možno zopakovat v každém vlnovém
pásmu a pro každé tlačítko předvolby.
13
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 15

Ovládací prvky rádia


LADĚNÍ STANIC Jednotky EX
Jednotky DX • Stiskněte tlačítko MENU, abyste se
• Stisknutím některého z tlačítek dostali na obrazovku AM/FM
SEEK spustíte vyhledávání SETTINGS (Nastavení AM/FM).
předvolené stanice ve zvoleném • Programovatelným tlačítkem vedle
vlnovém pásmu. SEARCH (Vyhledávání) zvolte
Poznámka: Aby toto vyhledávání MAN (Ručně) a stiskněte tlačítko
fungovalo, je nutno v menu nastavení ESC pro návrat na normální
rádia nastavit dvojitou šipku. obrazovku.
• Mačkáním tlačítek SEEK bude
Jednotky EX audio-jednotka ladit ve zvoleném
• Stiskněte tlačítko MENU, abyste se vlnovém pásmu po malých krocích
dostali na obrazovku AM/FM nahoru nebo dolů.
SETTINGS (Nastavení AM/FM).
Ladění stanic s ukázkami
• Programovatelným tlačítkem vedle Jednotky DX
SEARCH (Vyhledávání) zvolte
AUTO (Automaticky) a stiskněte • Stiskněte tlačítko AM/FM.
tlačítko ESC pro návrat na normální • Stiskněte programovatelné tlačítko
obrazovku. vedle nápisu PAGE 2.
• Stisknutím některého z tlačítek • Na obrazovce zvolte SCAN a každá
SEEK spustíte vyhledávání jiné stanice ve zvoleném vlnovém pásmu
stanice ve zvoleném vlnovém bude přehrávána po dobu několika
pásmu. Je-li aktivní volba PTY, sekund.
jednotka bude vyhledávat pouze
• Chcete-li pokračovat v poslouchání
stanice vysílající zvolený typ
některé vyhledané stanice, stiskněte
programu.
tlačítko ESC.
Ruční ladění stanic
Jednotky DX
• Mačkáním tlačítek SEEK bude
audio-jednotka ladit ve zvoleném
vlnovém pásmu po malých krocích
nahoru nebo dolů.
Poznámka: Aby toto vyhledávání
fungovalo, je nutno v menu nastavení
rádia nastavit jednoduchou šipku a
funkce RDS musí být vypnuta.

14
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 16

Ovládací prvky rádia


Jednotky EX • SHARX – Zvolením SHARX ON
• Stiskněte tlačítko MENU, abyste se se aktivuje schopnost audio-
dostali na obrazovku AM/FM jednotky oddělovat od sebe kanály
SETTINGS (Nastavení AM/FM). vysílající na překrývajících se
frekvencích, aby se na obou
• Pomocí programovatelného tlačítka kanálech docílilo individuální a
vedle nápisu SCAN zvolte AUTO a nerušené reprodukce. Zvolením
každá stanice ve zvoleném vlnovém SHARX OFF tuto funkci vypnete.
pásmu bude přehrávána po dobu
několika sekund. • SEARCH (vyhledávání) – Touto
volbou zvolíte ruční nebo
• Chcete-li pokračovat v poslouchání automatické ladění stanic.
některé vyhledané stanice, stiskněte
tlačítko ESC nebo otočný spínač • FM SEEK (vyhledávání FM) – Tato
ENTER. volba určuje, zda bude přístroj
vyhledávat pouze stanice se silnými
• Chcete-li ukončit vyhledávání, signály, tj. s NEJLEPŠÍM (BEST)
zvolte SCAN OFF pomocí příjmem, nebo stanice se slabším
programovatelného tlačítka. signálem, které mohou být rušeny,
NASTAVENÍ RÁDIA nebo jinak nevyhovující a které
Jednotky DX vyžadují citlivější nastavení
přijímače (SENS).
• Stisknutím tlačítka AUD vyvoláte
na obrazovce funkci nastavení rádia • TMC INFO – Pomocí
a pomocí otočného ovladače programovatelného tlačítka si
ENTER a programovatelných vyvoláte a přečtete nejnovější
tlačítek provedete nastavení. textová hlášení kanálu dopravního
zpravodajství. Pomocí otočného
Jednotky EX ovladače ENTER si můžete listovat
a vybírat dřívější zprávy.
• Stisknutím tlačítka MENU vyvoláte
na obrazovce nabídku AM/FM
SETTINGS (nastavení AM/FM) a
pomocí programovatelných tlačítek
provedete nastavení.
Nabídka nastavení rádia
Nastavení rádia zobrazená na
obrazovce mohou zahrnovat:
• SCAN (ukázky) – Vybere a přehraje
prvních pár sekund z vysílání každé
stanice zvoleného vlnového pásma.

15
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 17

Ovládací prvky rádia


• VOLBY RDS (pokud jsou k – RDS - Pokud je tato funkce k
dispozici) dispozici, zvolte FIX pro
– AF - Pomocí programovatelného zobrazení názvu stanice,
tlačítka vedle příslušného nápisu VAR pro zobrazení dodatečných
na obrazovce můžete tuto funkci informací, FREQ pro zobrazení
zapnout nebo vypnout. frekvence nebo OFF, jestliže
Při aktivované volbě AF-ON tato funkce není požadována.
audio-jednotka neustále hodnotí – NEWS (zprávy) - Tuto funkci
sílu signálu, a pokud nalezne zapnete nebo vypnete stejným
lepší signál, jednotka přepne na způsobem jako v případě funkce
tuto alternativu. Během kontroly AF. Po aktivaci této funkce se na
seznamu alternativních frekvencí obrazovce objeví nápis NEWS a
se audio-jednotka ztiší a v vysílání zpráv pak bude přerušovat
případě potřeby ještě jednou přehrávání CD/souborů MP3
prohledá celé zvolené vlnové podobně jako dopravní
pásmo, nenajde-li skutečnou zpravodajství.
alternativní frekvenci. Pokud – R-TXT - Po aktivaci této funkce
takovou frekvenci najde, obnoví umožní text rádia zobrazit další
příjem rozhlasového vysílání, a programové informace.
pokud ne, vrátí se k původní
uložené frekvenci a na obrazovce – PTY (volba typu programu) -
se objeví “Not Found” Používá se pro volbu programů
(nenalezeno). Zvolíte-li AF-OFF, pomocí jejich PTY kódů.
zůstane zvolena původní
uložená frekvence.
– REG (regionální) - Tuto funkci
zapnete nebo vypnete stejným
způsobem jako v případě funkce
AF. Některé rozhlasové stanice
vysílají na více než jedné
frekvenci a tyto frekvence pak za
účelem poskytování lokálních
informací rozdělují v určité
hodiny dne na regionální
zpravodajství (REG). Chcete-li
takovéto vysílání poslouchat, pak
programovatelným tlačítkem tuto
funkci zapněte. Chcete-li však
předejít automatickému
přelaďování mezi alternativními
frekvencemi, které v takovém
případě povede k nesouvislému
poslechu, pak tuto funkci vypněte.

16
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 18

Navigace (jednotky DX)

! NEZKOUŠEJTE používat
navigační systém, dokud si ! Idetailnější
když lze za jízdy vybírat
nabídky,
nepřečtete celou tuto příručku. doporučujeme, aby to dělal
Vezměte prosím také na vědomí, že spolujezdec, anebo řidič v případě,
mnoho navigačních funkcí závisí že vozidlo stojí. Provádění
na nastaveních, která je třeba jakýchkoliv voleb za jízdy odvádí
nejprve zadat do paměti systému. pozornost řidiče od dění na silnici.
Poznámka: Pokud je ve vozidle
namontována rychlostní pojistka
(Speedlock), nastavení navigace
trasy je zablokováno a není možné
jej měnit, dokud se vozidlo
Poznámka: Pokud byl z jakéhokoli pohybuje rychlostí vyšší než 5
důvodu odpojen akumulátor vozidla, km/h.
musí si navigační systém při jeho Poznámka: Hlasitost hlasových
opětovném připojení znovu vyhledat navigačních pokynů lze v případě
dostupné družice. Za normálních potřeby upravit. Z důvodu
podmínek to nezabere déle než tři bezpečnosti silničního provozu se
nebo čtyři minuty. však doporučuje, abyste nechali
hlasové pokyny na slyšitelné
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO úrovni.
PROVOZU To vám umožní sledovat navigační
Přečtěte si varování zobrazené na instrukce, aniž byste museli
obrazovce, které byste měli mít stále odvracet oči od silnice.
na paměti, pak zvolte OK a pro
pokračování stiskněte otočný ovladač
ENTER.
Kvůli své osobní bezpečnosti a kvůli
bezpečnosti ostatních účastníků
silničního provozu byste měli
navigační informace volit pouze tehdy,
když vozidlo stojí. Za jízdy vozidla je
klávesnice pro vkládání cíle cesty
zablokovaná a záměrně nepřístupná.
Změny můžete provádět teprve tehdy,
když vozidlo zastavíte.

17
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 19

Navigace (jednotky DX)


Při prohlížení navigační nabídky: – ROUTE GUIDANCE - Toto
• Pro výběr a zvýraznění položky na nastavení vyvolá aktuálně
obrazovce použijte otočný ovladač zvolenou trasu na obrazovku a
ENTER. obnoví navádění trasy.
• Pro potvrzení své volby stiskněte – DEST ENTRY - Vkládání nového
otočný ovladač ENTER. cíle cesty.
Zvolíte-li chybnou položku, stiskněte – DEST MEMORY - Vyvolání
tlačítko ESC pro návrat na předchozí dříve vloženého cíle cesty.
obrazovku nebo stiskněte znovu NAV – TOUR LIST (seznam cílů) -
pro přechod zpět k hlavní navigační Touto volbou spojíte dohromady
nabídce. určitý počet cílů cesty a vytvoříte
Pokud nelze všechny dostupné jednu kompletní trasu.
položky seznamu zobrazit na – TRAVEL GUIDE (cestovní
obrazovce najednou, objeví se na průvodce) - Pro použití se
obrazovce šipka. Pro přetáčení specializovanými cestovními
obrazovky, resp. procházení všemi průvodci. Tyto doplňkové CD
dostupnými možnostmi, pak otáčejte průvodce, které lze zakoupit
otočným ovladačem ENTER. samostatně, obsahují podrobné
V některých situacích se mohou informace, včetně informací o
položky na obrazovce objevit se hotelech, restauracích,
symbolem zámku. To znamená, že turistických atrakcích, golfových
dotyčná funkce je momentálně hřištích, atd. Viz poznámky na
nedostupná a nelze ji použít. vnitřní straně obalu, kde jsou
uvedeny další informace o
ZAPNUTÍ NAVIGACE získávání nových CD.
Stiskněte tlačítko NAV (Navigace) pro – LOCATING - Obrazovka, která
vstoupení do hlavní navigační zobrazuje směr jízdy podle
nabídky. Není-li v přístroji navigační kompasu, čas a v případě
disk, na obrazovce se objeví žádost o potřeby i rozhlasovou stanici,
jeho vložení. vyladěnou na dopravní
informace.
MOŽNOSTI VÝBĚRU TRASY
– GPS INFO - Touto volbou si
• Stiskněte tlačítko NAV pro zobrazíte informace přijímané ze
vstoupení do nabídky systému GPS,včetně aktuální
NAVIGATION (Navigace). geografické polohy a počtu
• Pro výběr z možností uvedených na družic, z nichž jsou
obrazovce použijte otočný ovladač přijímána data.
ENTER.

18
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 20

Navigace (jednotky DX)


Kritéria pro výběr trasy • MAN. POSITION (ruční zadání
Jste-li v navigačním režimu, stiskněte polohy) – Touto volbou zadáte
tlačítko MENU a pomocí otočného ručně svoji současnou polohu,
ovladače ENTER vstupte na pokud nejsou k dispozici signály
obrazovku kritérií pro výběr trasy. GPS.
• ROUTE (trasa) – zde můžete vybrat • NAV. SIMULAT. (simulace
nejkratší (SHORT) nebo navádění) – Pouze pro předváděcí
nejrychlejší (FAST) trasy, případně účely.
vybrat dynamickou možnost (DYN). Nezapomeňte před začátkem
Je možné vybrat také trasy, které plánováním skutečné cesty vypnout
buď využijí nebo nevyužijí dálnice, funkci předvádění.
trajekty nebo silnice s mýtným.
Poznámka: V oblastech, kde jsou k
dispozici dopravní zprávy TMC, a
chcete, aby se navigace
přizpůsobovala aktuálním dopravním
zprávám, musíte zvolit DYN.
DYN nenastavujte, pokud nejsou
vysílány žádné signály TMC.
Znemožnilo by to příjem rádia a
přehrávání CD.
• ROUTE LIST (seznam cílů) –
Zobrazí se všechny detaily zvolené
trasy.
• SYMBOLS (symboly) – Výběr
alternativních grafických symbolů.
• LANGUAGE (jazyk) – Zapínání a
vypínání hlasových navigačních
pokynů.
• LAST TEN (posledních 10) –
Volba, zda ukládat nebo neukládat
naposledy zvolené cíle cesty.
• TIME (čas) – Volba zobrazení časů,
potřebných při navádění trasy –
odhadovaný čas příjezdu, zbývající
doba trvání jízdy nebo aktuální čas.

19
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 21

Navigace (jednotky DX)


VÝBĚR CÍLE CESTY Volba města
Existuje několik dalších způsobů, jak • Pomocí otočného ovladače ENTER
nastavit navádění trasy, pokud jste již vyberte položku CITY z nabídky
dříve ve svém systému zaznamenali jiné DEST ENTRY a na obrazovce se
cíle cesty. objeví klávesnice.
Pokaždé, když zadáte nový cíl cesty, • Otáčením otočného ovladače
bude tento cíl uložen v paměti ENTER zvolíte každé jednotlivé
systému, a to tak dlouho, dokud to písmeno názvu města, které jste si
bude možné. Následně pak můžete vybrali. Při zvolení se jednotlivá
jako konečný bod své trasy zvolit cíl písmena zvýrazní.
cesty uložený v paměti, a to bez • Každé písmeno potvrďte stisknutím
ohledu na svou současnou polohu. otočného ovladače ENTER a
Pro plánování trasy do cíle cesty opakujte tento postup tak dlouho, až
uloženého v paměti použijte otočný vyhláskujete celý název
ovladač ENTER: požadovaného města.
• Zvolte DEST MEMORY z hlavní • Jak budete přidávat další písmena,
nabídky NAVIGATION. systém bude předvídat možné cíle a
• Potom zvolte cíl cesty z nabídky bude zobrazovat pouze písmena,
dostupných možností, např. z LAST která je možno použít.
10. • Pokud uděláte při hláskování chybu,
Poznámka: Do paměti systému se můžete písmena vymazat stisknutím
ukládají pouze cíle cesty - ne trasy. tlačítka ESC (jedno písmeno při
Kdykoliv tedy zvolíte cíl cesty uložený každém stisknutí).
v paměti, vypočítá systém novou trasu z • Když se zobrazí vaše cílové město,
místa, kde se s vozidlem právě zvýrazněte symbol lomítka a svou
nacházíte. volbu potvrďte stisknutím otočného
ovladače ENTER.
VÝBĚR TRASY
Chcete-li naplánovat novou trasu,
pomocí otočného ovladače vyberte
položku DEST ENTRY z hlavní
nabídky NAVIGATION.

20
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 22

Navigace (jednotky DX)


Další možnosti výběru cíle cesty – POS SURROUND - Místa v okolí
Jakmile je potvrzeno město, další vaší současné polohy, např. hotely
možnosti nabídky vám umožní více apod.
upřesnit cíl vaší cesty. Poznámka: Pokud je název příliš
• STREET (ulice) - Vyberte tuto dlouhý a nevejde se na displej,
položku a použijte výše uvedenou stiskněte tlačítko INFORMATION a
metodu pro vložení názvu zobrazí se celý název. Když má systém
požadované ulice. dostatek informací, vypočítá
automaticky trasu, displej se vymaže
• INTERSECTION (křižovatka) - a zahájí se navádění trasy.
Použijte stejnou metodu pro zvolení
a zadání určité křižovatky.
• HOUSE NUMBER (číslo domu) -
Tato volba není ve všech zemích k
dispozici.
• CENTRE (středisko) - Po zvolení
této možnosti můžete otáčením
ovladače ENTER procházet
seznamem lokálních středisek ve
vámi vybraném městě. Pro
potvrzení své volby stiskněte stejné
tlačítko.
• P.O.I. (zajímavá místa) - Funkce
nazývaná Zajímavá místa (Places of
Interest - P.O.I.) nabízí další
možnosti. Patří sem parkoviště,
čerpací stanice, nemocnice, dálnice,
prodejní zastoupení Fordu apod.
Pomocí otočného ovladače ENTER
lze ve funkci P.O.I. zvolit následující
oblasti:
– IN DEST AREA - Zajímavá místa
v oblasti zvoleného cíle cesty.
– SUPRAREG DESTS - Místa v
rámci rozsáhlejší oblasti, např.
dálniční křižovatky a služby,
letiště apod.
– DEST SURROUND - Místa v
okolí vašeho cíle cesty, např.
blízké parkoviště.

21
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 23

Navigace (jednotky DX)


MIMO SILNICI Plánování cesty
Nacházíte-li se v oblasti, která není Před začátkem nové cesty vyberte
zahrnuta do digitalizované mapy položku DEST MEMORY z hlavní
systému a zvolíte-li cíl cesty, např. nabídky NAVIGATION, a potom
parkoviště, ozve se hlasová zpráva, vyberte položky EDIT MEMORY a
sdělující, že se nacházíte na CLEAR ALL DESTS. Jinak se vám
neidentifikovatelném místě. Systém cíle uložené do paměti při
ale přesto vypočítá trasu založením předcházející cestě objeví i na výpisu
vašeho výchozího bodu na nové trasy.
souřadnicích zeměpisné šířky a délky, • Zvolte TOUR LIST z hlavní
hlášených družicemi GPS. nabídky NAVIGATION.
Šipka na levé straně obrazovky bude • Z nabídky TOUR LIST zvolte NEW
podle kompasu ukazovat ve směru DEST.
vámi zamýšleného cíle cesty, a
vzdálenost se bude zobrazovat jako • Normálním způsobem vyberte dříve
přímo naměřená délka mezi výchozím uložený cíl cesty nebo vložte nový
a koncovým bodem vaší cesty. cíl cesty, který přidáte do svého
seznamu cílů.
Jakmile se dostanete na silnici
obsaženou v mapě systému, bude Při zadávání každého cíle cesty se
pokračovat normální navigace, a všechny již zadané cíle cesty
zobrazovaná vzdálenost bude znovu zobrazují na obrazovce jako součást
založena na skutečných délkách silnic. trasy.
Chcete-li vložit další cíle, vraťte se
VÝPISY TRAS stisknutím tlačítka ESC do nabídky
Tato funkce vám umožní zadat sled TOUR LIST, a tento postup opakujte.
různých cílů cesty – buď dříve
uložených do paměti nebo nových.
Navigační systém pak naplánuje trasu
založenou na všech cílech, které jste
zadali. Tato funkce vám umožňuje
naplánovat např. trasu, která se
odklání přes zadané cíle, takže
nemusíte použít přímou trasu z místa
svého současného pobytu do
konečného cíle své cesty.

22
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 24

Navigace (jednotky DX)


Změna pořadí v seznamu cílů Opakovaná návštěva cíle cesty
Chcete-li změnit pořadí v seznamu Pokud je jeden z cílů vaší cesty
cílů, zvýrazněte uvedenou položku zavřený (např. muzeum), dříve než z
pomocí otočného ovladače ENTER. tohoto cíle odjedete, stiskněte tlačítko
Vedle vybrané položky se objeví ESC a zvolte položku TOUR LIST a
dvojitá šipka a pomocí ovladače potom STORE DEST.
ENTER ji můžete přesunout. Novou • Zvolte ESC a opusťte navigaci trasy.
pozici potvrdíte tak, že tento ovladač
stisknete a podržíte. • Zvolte TOUR LIST a SORT DEST.
• Zvolte místo, které chcete znovu
Vymazání cíle ze seznamu cílů navštívit, a pomocí otočného
• Chcete-li vymazat některý cíl ze ovladače ENTER jej přesuňte ve
seznamu cílů, zvolte položku výpisu své trasy.
CANCEL DEST z nabídky TOUR • Stiskněte tlačítko ESC a TOUR
LIST. LIST, potom zvolte svůj příští
• Zvolte položku SINGLE DEST mezilehlý cíl – navádění trasy se
nebo ALL DESTS a vymažte jeden spustí automaticky.
nebo všechny cíle své trasy.
• Pro návrat do hlavní nabídky zvolte
položku RESET.
Zahájení cesty
Pro zahájení cesty zvolte položku
START TOUR z nabídky TOUR LIST
a potom zvolte první cíl.
Systém pak vypočítá trasu ke
zvolenému cíli.
Navigace podle výpisu trasy pak bude
pokračovat z tohoto místa k dalšímu
místu na seznamu atd., dokud nebude
dosaženo konečného cíle cesty.
Pokud se rozhodnete nezačínat od
prvního cíle v seznamu, navigace
trasy začne od místa vaší stávající
polohy. Potom bude pokračovat přímo
do vámi zvoleného mezilehlého cíle a
dále pak přes všechny následující cíle
až do posledního cíle v seznamu cílů.

23
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 25

Navigace (jednotky DX)


1 2 V průběhu cesty bude systém dávat
jasné pokyny i formou hlasových
zpráv. Pro zopakování posledního
A414 slovního pokynu stiskněte tlačítko
INFORMATION.
2.9 11:41
km 30.4km
TP
Radio 1

7 6 543

ZOBRAZENÍ TRASY
Jakmile se navigace trasy spustí,
zobrazí se na obrazovce:
1) Název komunikace, po níž právě
jedete, nebo název příští komunikace
na trase.
2) Zobrazení času podle zvoleného
nastavení systému.
3) Vzdálenost k cíli.
4) Název zvolené rozhlasové stanice
nebo číslo stopy na CD.
5) TP se zobrazí, pokud rozhlasová
stanice poskytuje dopravní vysílání.
6) Vzdálenost k příští odbočce.
7) Směr příštího úseku trasy.

24
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 26

Navigace (jednotky DX)


ÚPRAVA TRASY Poznámka: Úseky silnic, kterým se
S výjimkou případu, kdy může tyto nelze vyhnout, jsou označeny
změny provést spolujezdec, musíte symbolem visacího zámku a nelze je
před úpravou trasy zastavit vozidlo. vybrat.
Chcete-li se vyhnout dopravní zácpě Chcete-li provádět další změny nebo
nebo narazíte-li na dočasnou zrušit objížďku, stiskněte tlačítko
objížďku, stiskněte tlačítko DETOUR DETOUR a zvolte MODIFY
pro výběr alternativní trasy. Vyberte (provedení další změny) nebo
některou z následujících možností: CLEAR (odstranění
naprogramované objížďky).
• Úprava seznamu úseků trasy Poznámka: Při dlouhých cestách se
Touto volbou můžete vybrat úsek na obrazovce ukáže pokaždé jen část
trasy, kterému se chcete vyhnout. Po trasy. To znamená, že budete muset s
zvolení této možnosti se na její úpravou případně počkat, než
obrazovce objeví seznam silnic na budete blíže oblasti, které se chcete
trase. vyhnout.
Znaménko + vedle názvu silnice
znamená, že lze vybrat i pododdíly
(vedlejší silnice).
Pro zobrazení skrytých pododdílů
zvýrazněte úsek silnice se
znaménkem + a stiskněte a přidržte
otočný ovladač ENTER. Když
zobrazený seznam již nejde dále
rozvinout, zobrazí se znaménko –.
Otočným ovladačem ENTER zvolte
silnice, které chcete použít jako
počáteční a koncový bod své
objížďky. Všechny silnice mezi
těmito body budou vynechány a
provede se nový výpočet trasy.
Chcete-li se vyhnout celé silnici,
např. hlavnímu tahu, projděte si
seznam a vyhledejte první a
poslední bod, kde je tato silnice
uvedena. Tyto body vyberte a tento
úsek trasy bude vypuštěn.

25
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 27

Navigace (jednotky DX)


• Dopravní zácpa KANÁL DOPRAVNÍHO
Pokud vás dopravní hlášení v rádiu ZPRAVODAJSTVÍ
varuje, že se blížíte k dopravní V některých zemích se ze snímačů na
zácpě, potřebujete zvolit objížďku, dálnicích a z hlášení dopravní policie
která se vyhne úseku zácpy v celé neustále shromažďují informace pro
její délce. kanál dopravního zpravodajství
Zvolte tuto položku, potom (TMC). Tyto informace jsou okamžitě
otáčením otočného ovladače zvolte posílány do rozhlasových stanic, které
buď FROM (z) nebo TO (do), a mají tuto službu předplacenou.
stisknutím ovladače ENTER svou Signál TMC se pak vysílá na vlnovém
volbu potvrďte. pásmu FM jako doplňkový kód
Potom pomocí ovladače ENTER přenášeného signálu a může být
nastavte svou výchozí nebo použit navigačním systémem pro
koncovou polohu a stisknutím zkorigování předprogramované trasy v
tohoto tlačítka svou volbu potvrďte. případě dopravní zácpy, práce na
Zvolte OK a pokračujte po silnici, nehod, apod., což má všechno
revidované trase, nebo zvolte vliv na současnou polohu vozidla a
CLEAR a objížďku zrušte. směr jízdy.
Tento proces je automatický, ale
Minutí odbočky systém upozorní řidiče na změnu trasy
Minete-li odbočku, pak systém formou hlasové zprávy.
automaticky znovu vypočítá trasu a
může vás požádat, abyste se otočili.
Pokud se nemůžete otočit, pokračujte
ve směru, kterým právě jedete.
Navigační systém zjistí vaši polohu a
upraví trasu. Dostanete nové pokyny.
Poznámka: Ve vozidlech, kde je od
prodejce zabudována handsfree sada,
může automatické ztišení audio-
výstupu během telefonního hovoru
znamenat, že přeslechete pokyn slovní
navigace. Pro zopakování posledního
slovního pokynu použijte tlačítko
INFORMATION.

26
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 28

Navigace (jednotky DX)


Používaní TMC Poznámka: V zemích, kde služba
Stanice vysílající signály TMC jsou TMC není v současné době k
uloženy v předvolbách FMC na dispozici, není zatím známo, kdy tato
vlnovém pásmu FM. Existují dva služba bude zavedena. Proto
způsoby, jak to provést: doporučujeme, abyste občas zvolením
vlnového pásma FMC zkontrolovali,
• Stiskněte tlačítko AM/FM a potom zda se tak již nestalo.
stiskněte programovatelné tlačítko
vedle nápisu FMC na obrazovce. Jakmile zvolíte nebo naprogramujete
Jednotka začne automaticky trasu s vybranou volbou dynamického
vyhledávat stanice TMC a ukládat navádění, jednotka se automaticky
je do předvoleb. naladí na stanici TMC.
• Přejděte do nabídky Možnosti Přeladíte-li na stanici nevysílající
výběru trasy (viz Nastavení signály TMC nebo dostanete-li se
systému) a zvolte volbu mimo dosah zvolené stanice TMC,
dynamického navádění (DYN). dynamické navádění trasy se vypne.
Jednotka se automaticky naladí na Přeladíte-li na stanici nevysílající
stanici TMC, pokud je nějaká k signály TMC ručně, dynamické
dispozici. navádění trasy zůstane vypnuté, dokud
znovu nenaladíte kanál FMC.
Naposledy ručně zvolená stanice
! Pokud máte aktivováno
dynamické navádění trasy
zůstane naladěná i v případě, kdy
vypnete a znovu zapnete zapalování.
(volba DYN) v zemích, kde není
TMC k dispozici, nebo v oblastech,
kde není v dosahu žádná stanice
vysílající signály TMC, audio-
jednotka bude neustále prohledávat
vlnové pásmo FM a pátrat po
neexistujícím signálu FMC a
rozhlasové vysílání a přehrávání CD
bude znemožněno. Pokud k tomu
dojde, pouze zvolte jiné vlnové
pásmo FM.

27
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 29

Navigace (jednotky DX)


Poznámka: Za obsah dopravního Přejmenování značky
vysílání TMC je odpovědný personál • Stiskněte tlačítko pro značkování
dopravní redakce rozhlasových stanic. cesty.
Aby bylo zajištěno, že budou použity
pouze údaje příslušné pro aktuální • Potom zvolte položku NAME a
polohu vašeho vozidla, funkce TMC přiřaďte název mající nějaký
zpracovává pouze hlášení TMC význam. Značka se potom uloží do
vztahující se k oblasti o poloměru paměti systému pod názvem, který
100 km od vašeho vozidla. jste zvolili.
• Přejmenovaná lokalita se také
ZNAČKOVÁNÍ CESTY přesune z paměti značení cesty do
V kterémkoli bodě vaší cesty můžete hlavní paměti.
označit svou současnou polohu, která Přejmenování označené polohy:
pak bude používána jako polohovací
značka. Ta pak může být použita jako • Zvolte DEST. MEMORY, EDIT
budoucí cíl vaší cesty, a proto je MEMORY, SORT DEST a značku,
užitečné místa, jako je např. adresa která má být pojmenována.
vašeho domova nebo zaměstnání, • Otočným ovladačem ENTER
zaznamenat. vyberte a vložte požadovaný název.
Označení místa značkou • Stiskněte tlačítko ESC, čímž se
vrátíte do nabídky EDIT MEMORY.
• Stiskněte tlačítko pro značkování
cesty. Vymazání označené polohy
• Potom zvolte CONTINUE a vaše • Pomocí výše uvedených postupů
aktuální poloha se uloží do paměti pojmenujte polohovací značku.
značení cesty s datem a časem, které • Zvolte CLEAR DEST, SINGLE
budou použity jako standardní DEST a pomocí otočného ovladače
identifikace. ENTER svou volbu zvýrazněte.
Poznámka: Pokud v této chvíli pozici • Zvolte DELETE a stisknutím
nepojmenujete, budete ji muset otočného ovladače ENTER tuto
pojmenovat později, aby ji bylo možno položku odstraňte.
vymazat z paměti.

28
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 30

Navigace (jednotky DX)


CÍLE CESTY ULOŽENÉ V Abecední řazení cílů
PAMĚTI Chcete-li najít a zvolit cíl cesty
Rychlý přístup uložený v paměti podle abecedního
Stisknutím tlačítka RYCHLÝ pořádku:
PŘÍSTUP vyvoláte poslední místa • V hlavní navigační nabídce zvolte
uložená v paměti navigačního položku DEST MEMORY.
systému. Vyberte jedno požadované • Zvolte ALPH. SORTED. Seznam se
místo a systém rychle vypočítá trasu setřídí během několika sekund.
do tohoto cíle.
• Pro výběr a zvýraznění
Poznámka: Tato funkce je velmi požadovaného cíle použijte otočný
užitečná, abyste měli své oblíbené cíle ovladač ENTER.
(např. adresu domova) snadno a rychle
přístupné. Systém ale vždy zpřístupní Úprava stávajících cílů
jen poslední cíle uložené v paměti Existuje několik způsobů, jak můžete
systému a ty jsou původně uloženy v zorganizovat data uložená v paměti
pořadí, ve kterém jste je vložili. Aby jednotky. Všechny funkce jsou
bylo zajištěno, že vaše oblíbené cíle popsány dále a použijete u nich stejné
zůstanou k dispozici, musíte je ručně metody, jaké byly popsány v
seřadit. předcházejícím textu. Ke všem se
Ruční řazení cílů dostanete následujícím způsobem:
Chcete-li najít a zvolit samostatný cíl • V hlavní navigační nabídce zvolte
cesty, který byl již dříve v paměti položku DEST MEMORY.
uložen:
• V hlavní navigační nabídce zvolte
položku DEST. MEMORY.
• Zvolte MANUAL SORTED.
• Pro výběr a zvýraznění
požadovaného cíle použijte otočný
ovladač ENTER.

29
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 31

Navigace (jednotky DX)


• Zvolte EDIT MEMORY a potom – Stisknutím otočného ovladače
vyberte jednu z následujících ENTER potvrďte novou pozici.
možností: Poznámka: Při řazení cílů dejte
– SAVE DEST - Uložení stávajícího pozor, aby vašich RYCHLÝCH PĚT
cíle nebo posledního vloženého CÍLŮ (FAST FIVE) bylo stále na
do paměti. Jakmile budete prvních pěti místech v seznamu cílů.
vyzváni, cíl pojmenujte.
– ENTER DEST - Umožňuje UKONČENÍ NAVIGACE TRASY
vložit cíl, který není zrovna Pro ukončení navigace v kterémkoli
požadován pro účely plánování bodě cesty stiskněte tlačítko ESC.
trasy. Bude pouze uložen do Systém bude požadovat potvrzení.
paměti pro pozdější použití. Zvolte podle potřeby YES (ano) nebo
– CLEAR DEST - Umožňuje NO (ne).
vymazat všechny nebo jednotlivé
cíle cesty.
Poznámka: Posledních deset cílů
cesty se ukládá automaticky, pokud
není volba LAST 10 v menu nastavení
navigace vypnutá (OFF). Tyto cíle je
možno vymazat pomocí volby
CLEAR LAST 10.
• MODIFY DEST - Umožňuje
změnit název uloženého cíle cesty.
Vyberte příslušný cíl ze seznamu a
normálním způsobem napište nový
název. Starý název se objeví
zvýrazněný dole, ale chvilku poté,
co potvrdíte nový název, bude starý
název v seznamu vystřídán novým.
• SORT DEST - ruční seřazení
nebo přesunutí cílů v paměti
systému:
– Zvolte SORT DEST.
– Pomocí otočného ovladače
ENTER zvýrazněte a vyberte
požadovaný cíl cesty.
– Dvojitá šipka se objeví vedle
zvoleného cíle a bude možné jej
přesunout pomocí otočného
ovladače ENTER.

30
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 32

Navigace (jednotky EX)

! NEZKOUŠEJTE používat
navigační systém, dokud si ! Idetailnější
když lze za jízdy vybírat
nabídky,
nepřečtete celou tuto příručku. doporučujeme, aby to dělal
Vezměte prosím také na vědomí, že spolujezdec, anebo řidič v případě,
mnoho navigačních funkcí závisí že vozidlo stojí. Provádění
na nastaveních, která je třeba jakýchkoli voleb za jízdy odvádí
nejprve zadat do paměti systému. pozornost řidiče od dění na silnici.
Poznámka: Pokud je ve vozidle
namontována rychlostní pojistka
(Speedlock), nastavení navigace
trasy je zablokováno a není možné
je měnit, dokud se vozidlo
pohybuje rychlostí vyšší než 5
km/h.
Hlasitost hlasových navigačních
Poznámka: Pokud byl z jakéhokoli pokynů lze v případě potřeby
důvodu odpojen akumulátor vozidla, upravit. Z důvodu bezpečnosti
musí si navigační systém při jeho silničního provozu se však
opětovném připojení znovu vyhledat doporučuje, abyste nechali hlasové
dostupné družice. Za normálních pokyny na slyšitelné úrovni. To
podmínek to nezabere více než tři vám umožní sledovat navigační
nebo čtyři minuty. instrukce, aniž byste museli
odvracet oči od silnice.
BEZPEČNOST SILNIČNÍHO
PROVOZU
Přečtěte si varování zobrazené na
obrazovce, které byste měli mít stále
na paměti, pak zvolte OK a pro
pokračování stiskněte otočný ovladač
ENTER.
Kvůli vaší osobní bezpečnosti a kvůli
bezpečnosti ostatních účastníků
silničního provozu byste měli
navigační informace volit pouze tehdy,
když vozidlo stojí. Za jízdy vozidla je
klávesnice pro vkládání cíle cesty
zablokovaná a záměrně nepřístupná.
Změny můžete provádět teprve tehdy,
když vozidlo zastavíte.

31
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 33

Navigace (jednotky EX)


Při prohlížení navigační nabídky: Poznámka: Poté, co systém vypočítá
• Pomocí programovatelných tlačítek trasu a zahájí navigaci, je možno
nebo otočného ovladače ENTER vyjmout navigační CD, nahradit jej
zvýrazněte a vyberte položku na hudebním CD/MP3 a spustit normální
obrazovce. přehrávání. Nejdříve je ale nutné nahrát
kompletní informace o trase. Po
• Svou volbu potvrďte stisknutím dokončení nahrávání se symbol NAV
otočného ovladače ENTER. na obrazovce vyplní černou barvou. Na
Zvolíte-li chybnou položku, stiskněte displeji by se objevila signalizace,
tlačítko ESC pro návrat na předchozí kdyby byl navigační disk vytažen příliš
obrazovku nebo stiskněte znovu NAV brzy.
pro přechod zpět k hlavní navigační
nabídce. ZAPNUTÍ NAVIGACE
Pokud nelze všechny dostupné Pro vstoupení do hlavní navigační
položky seznamu zobrazit na nabídky stiskněte tlačítko NAV
obrazovce najednou, objeví se na (Navigace). Není-li v přístroji
obrazovce šipka. Pro přetáčení navigační disk, objeví se na obrazovce
obrazovky, resp. procházení všemi žádost o jeho vložení.
dostupnými možnostmi, pak otáčejte
otočným ovladačem ENTER.
V některých situacích se mohou
položky na obrazovce jevit spíše šedé
než černé. To znamená, že dotyčná
funkce je momentálně nedostupná a
nelze ji použít.

32
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 34

Navigace (jednotky EX)


MOŽNOSTI VÝBĚRU TRASY – TOLL ROADS (silnice s mýtným)
• Pro vstoupení do nabídky NAV - Zvolte YES (ano) nebo
SETTINGS (navigačních nastavení) NO (ne) pro trasy, které buď
stiskněte tlačítko MENU. využívají silnice s mýtným nebo
je nevyužívají.
• Pro zapínání a vypínání funkcí,
stejně jako pro výběr z možností – FERRY (trajekt) - Zvolte YES
následujících nastavení, slouží (ano) nebo NO (ne) pro
programovatelná tlačítka: trasy, které buď využívají trajekt
nebo nevyužívají.
– ROUTE (trasa) - Toto nastavení
určuje, zda jsou vaše vypočítané
trasy nejrychlejší (FAST), nejkratší
podle vzdálenosti (SHORT) nebo
zda jsou dynamické
(DYNAMICALLY).
V oblastech, kde funguje TMC, a
chcete-li, aby se navigace
přizpůsobovala aktuálním dopravním
zprávám přijímaným z rozhlasových
stanic vysílajících signály TMC,
musíte zvolit DYNAMICALLY.
Poznámka: Pokud nejsou signály
TMC k dispozici nebo slábnou, začne
systém automaticky hledat stanici
TMC. Není-li žádná stanice TMC k
dispozici, přepne systém na další
stanici ve frekvenčním pásmu.
Naladíte-li stanici, která nevysílá
signály TMC, zobrazí se na obrazovce
dotaz, zda chcete pokračovat v
dynamickém navigování bez informací
TMC.
– FAST ROADS (rychlé silnice) -
Zvolte YES (ano) nebo NO (ne)
pro trasy, které buď využívají
dálnice nebo je nevyužívají.
– TIME (čas) - Toto nastavení
určuje, zda se bude zobrazovat
buď zbývající doba trvání jízdy
(zobrazena ikona auta) nebo
odhadovaný čas příjezdu (ikona s
vlajkou).

33
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 35

Navigace (jednotky EX)


VÝBĚR CÍLE CESTY • A-Z SORT (abecední seřazení) –
Vložte své volby trasy a nabídka Takto vyvoláte všechny uložené cíle,
DESTINATIONS (cíle) vám nabídne ale tentokrát seřazené v abecedním
různé způsoby identifikace pořadí. Zvolte stejně jako u LAST
požadovaného cíle cesty. 15.
Jakmile zadáte cíl cesty, navigační • NEW (nový cíl) – Touto volbou
systém po stisknutí ovladače ENTER zadáváte nový cíl cesty, ještě
vypočítá vaši trasu. Pokud lze cíl neuložený v paměti.
cesty vypočítat, zobrazí se na • EXTRA – Touto volbou se
obrazovce ENTER=START dostanete k následujícím
GUIDANCE (potvrzení = zahájení možnostem nabídky:
navádění k cíli). Pro zahájení navigace – TOUR LIST (seznam cílů) - Touto
stiskněte otočný ovladač ENTER. volbou spojíte dohromady
Pokaždé, když zadáte nový cíl cesty, určitý počet cílů cesty a
uloží se do paměti systému LAST 15 vytvoříte jednu kompletní trasu.
(posledních 15) s rychlým přístupem.
Šestnáctý zadaný cíl přepíše první
zadaný cíl.
Do paměti se ukládají pouze místa
určení, ne trasy. Kdykoliv tedy zvolíte
cíl cesty uložený v paměti, vypočítá
systém novou trasu z místa, kde se s
vozidlem právě nacházíte.
Cíl cesty lze vybrat několika způsoby:
• LAST 15 (paměť posledních 15) –
Takto vyvoláte posledních 15
zadaných cílů. Otáčením ovladače
ENTER přejděte v seznamu
dostupných míst ke zvolenému cíli a
zvýrazněte jej. Pro potvrzení své
volby stiskněte stejné tlačítko.
• MANUAL SORT (ruční seřazení) –
Takto vyvoláte VŠECHNY cíle
uložené v paměti, ručně seřazené
tak, aby vyhovovaly vašim vlastním
požadavkům. Zvolte stejně jako u
LAST 15.

34
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 36

Navigace (jednotky EX)


– TRAVEL GUIDE (cestovní VÝBĚR TRASY
průvodce) - Pro použití se Plánujete-li novou trasu, stiskněte
specializovanými cestovními programovatelné tlačítko vedle NEW
průvodci. Tyto doplňkové CD (nový cíl) v hlavní navigační nabídce
průvodce, které lze zakoupit DESTINATIONS (cíle) a objeví se
samostatně, obsahují podrobné obrazovka ENTER DESTINATION
informace, včetně informací o (vložte cíl).
hotelech, restauracích,
turistických atrakcích, golfových • Pokud používáte navigační CD pro
hřištích, atd. Viz poznámky na více zemí, stiskněte
vnitřní straně obalu, kde jsou programovatelné tlačítko vedle
uvedeny další informace o položky názvu země, aby se otevřel
získávání nových CD. seznam dostupných zemí. Otáčením
ovladače ENTER najděte v
– SIMULATION (simulace) - seznamu požadovanou zemi a
Vyberte simulovanou trasu pro stisknutím tohoto tlačítka potvrďte
předváděcí účely. svůj výběr.
– MAN POSITION (ruční zadání • Pokud používáte navigační CD pro
polohy) - Touto volbou zadáte jednu zemi, nebude tato možnost k
ručně svoji současnou polohu. dispozici.
Tuto funkci použijte, aby mohl
systém rychleji zjistit současnou
polohu po převozu vozidla
trajektem nebo vlakem, když
navádění k cíli není aktivní. Lze ji
rovněž využít pro simulování
navigace trasy z počátečního
bodu, který se liší od aktuální
současné polohy.
– GPS INFO - Touto volbou si
zobrazíte informace přijímané ze
systému GPS, včetně aktuální
geografické polohy a počtu
družic, z nichž jsou přijímána
data.

35
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 37

Navigace (jednotky EX)


Volba města Další možnosti výběru cíle cesty
• Po stisknutí programovatelného Jakmile je potvrzeno město, umožní
tlačítka vedle CITY (město) se na vám další možnosti nabídky více
obrazovce objeví klávesnice. upřesnit cíl vaší cesty.
• Otáčením otočného ovladače • CENTRE (středisko) – Po zvolení
ENTER zvolíte každé jednotlivé této možnosti můžete otáčením
písmeno názvu města, které jste si ovladače ENTER procházet
vybrali. Při zvolení se jednotlivá seznamem lokálních středisek ve
písmena zvýrazní. vámi vybraném městě. Pro
• Jsou-li k dispozici, ale nejsou-li na potvrzení své volby stiskněte stejné
obrazovce zobrazeny další zvláštní tlačítko.
znaky pro cizí jazyky, zvolte symbol • STREET (ulice) – Použijte stejnou
se šipkou směřující nahoru i dolů a metodu i pro zvolení a zadání názvu
chybějící znaky se zobrazí. požadované ulice.
• Každé písmeno potvrďte stisknutím • JUNC/NO (křižovatka/číslo) – Tuto
otočného ovladače ENTER a volbu použijte pro zadání stanovené
opakujte tento postup tak dlouho, až křižovatky nebo čísla domu, pokud
vyhláskujete celý název jsou tyto údaje k dispozici.
požadovaného města.
• Jak budete přidávat další písmena,
systém bude předvídat možné cíle a
písmena, která nelze použít, zobrazí
šedou barvou.
• Pokud uděláte při hláskování chybu,
můžete písmena vymazat stisknutím
tlačítka DEL (jedno písmeno při
každém stisknutí).
• Po zobrazení názvu města, které jste
vybrali za svůj cíl, stiskněte pro
potvrzení ovladač ENTER.

36
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 38

Navigace (jednotky EX)


• P.O.I. (zajímavá místa) – Funkce Systém ale přesto vypočítá trasu
nazývaná Zajímavá místa (Places of založením vašeho výchozího bodu na
Interest - P.O.I.) nabízí další souřadnicích zeměpisné šířky a délky,
možnosti. Patří sem parkoviště, hlášených družicemi GPS.
čerpací stanice, nemocnice, dálnice, Šipka na levé straně obrazovky bude
prodejní zastoupení Fordu apod. podle kompasu ukazovat ve směru
Pomocí otočného ovladače ENTER vámi zamýšleného cíle cesty, a
lze ve funkci P.O.I. zvolit následující vzdálenost se bude zobrazovat jako
oblasti: přímo naměřená délka mezi výchozím
– LAST CALCULATED AREA a koncovým bodem vaší cesty.
(naposledy vypočítaná oblast) - Jakmile se dostanete na silnici
Zajímavá místa ve obsaženou v mapě systému, bude
zvoleném cíli cesty. pokračovat normální navigace, a
– OTHER CITY AREA (jiné zobrazovaná vzdálenost bude znovu
oblasti města) - Lokality v okolí založena na skutečných délkách silnic.
místa vloženého pomocí
klávesnice. VÝPISY TRAS
– POSITION AREA (oblast Tato funkce vám umožní zadat sled
polohy) - Lokality v okolí místa různých cílů cesty – buď dříve
vaší současné polohy. uložených do paměti nebo nových.
– SUPRAREGIONAL Navigační systém pak naplánuje trasu
(nadregionální oblast) - Místa založenou na všech cílech, které jste
v rámci rozsáhlejší oblasti, např. zadali. Tato funkce vám umožňuje
dálniční křižovatky a služby, naplánovat např. trasu, která se
letiště apod. odklání přes zadané cíle, takže
nemusíte použít přímou trasu z místa
Jakmile systém získá dostatek svého současného pobytu do
informací, zobrazí se na obrazovce konečného cíle své cesty.
ENTER=START GUIDANCE
(potvrzení = zahájení navigace). Pro
zahájení navigace stiskněte otočný
ovladač ENTER.
MIMO SILNICI
Nacházíte-li se v oblasti, která není
zahrnuta do digitalizované mapy
systému a zvolíte-li cíl cesty, např.
parkoviště, ozve se hlasová zpráva,
sdělující, že se nacházíte na
neidentifikovatelném místě.

37
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 39

Navigace (jednotky EX)


Plánování cesty Změna pořadí v seznamu cílů
• Stiskněte programovatelné tlačítko Chcete-li změnit pořadí v seznamu
vedle nápisu EXTRA v nabídce cílů, zvýrazněte uvedenou položku
DESTINATIONS (cíle). pomocí otočného ovladače ENTER.
• Stiskněte programovatelné tlačítko Potom tento ovladač stiskněte a
vedle nápisu TOUR LIST (seznam podržte a cíl bude možné přesunout
cílů). na jinou pozici v seznamu.
• Zobrazí se seznam cílů dříve Vymazání cíle ze seznamu cílů
uložených do paměti. Otočným Pro vymazání cíle ze seznamu cílů
ovladačem ENTER zvolte a vyberte a zvýrazněte vymazávaný cíl.
potvrďte cíl cesty nebo použijte Potom stiskněte a přidržte tlačítko
programovatelná tlačítka vedle DEL.
následujících tří možností:
– ADD (přidat) - Tuto volbu Zahájení cesty
použijte pro přidání nového cíle Pro zahájení cesty zvolte první
cesty. Zobrazí se klávesnice požadovaný cíl v seznamu cílů a
a normálním způsobem se stiskněte otočný ovladač ENTER.
vyberou jednotlivé znaky názvu, Systém pak vypočítá trasu ke
načež lze nový cíl přesunout na zvolenému cíli.
preferovanou pozici v seznamu Navigace podle výpisu trasy pak bude
cílů. pokračovat z tohoto místa k dalšímu
– A-Z - Touto volbou najdete místu na seznamu atd., dokud nebude
dříve uložený cíl cesty, zobrazený dosaženo konečného cíle cesty.
v abecedním pořadí. Normálním Pokud se rozhodnete nezačínat od
způsobem vyberte požadovaný prvního cíle v seznamu, navigace
cíl a přesuňte jej na preferovanou trasy začne od kteréhokoliv cíle, který
pozici v seznamu cílů. vyberete.
– MAN (ručně) - Touto volbou
zadáte dříve uložený cíl cesty,
zobrazený v ručně řazeném
pořadí. Normálním způsobem
vyberte požadovaný cíl a přesuňte
jej na preferovanou pozici v
seznamu cílů.

38
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 40

Navigace (jednotky EX)


11 1 2 3 4 5 10) Symbol seznamu úseků trasy pro
informaci nebo pro účely úprav (tato
volba je dostupná pouze během
aktivní navigace).
NEXT ROAD
11) Symbol zastavení navigace
STOP
01:45 (aktivní navigace) nebo zahájení
123 KM navigace (z pasivní nebo předtím
ANTENNE 1 zastavené aktivní navigace).
200 M V průběhu cesty bude systém dávat
jasné pokyny i formou hlasových
N
23:45 NAV

zpráv. Pro zopakování posledního


slovního pokynu stiskněte tlačítko
INFORMATION.
10 9 8 7 6 Poznámka: Pokud není navigace
aktivní a není zvolena, objeví se
značka ukazující směr na sever.
ZOBRAZENÍ TRASY
Jakmile se navigace spustí, zobrazí se
obrazovka aktivní navigace. V případě
potřeby proveďte úpravy pomocí
programovatelných tlačítek.
1) Název komunikace, po níž právě
jedete, nebo název příští komunikace
na trase.
2) Směr příštího úseku trasy.
3) Vzdálenost k příští odbočce
(postupová lišta).
4) Zobrazení času podle zvoleného
nastavení systému.
5) Vzdálenost k cíli.
6) Název zvolené rozhlasové stanice
nebo číslo CD, stopy nebo souboru
MP3.
7) Vzdálenost k příští odbočce (v
metrech).
8) Aktuální čas.
9) Symbol indikující, zda jsou hlasové
pokyny zapnuty (černá ikona) nebo
vypnuty (šedá ikona).

39
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 41

Navigace (jednotky EX)


ÚPRAVA TRASY Chcete-li se vyhnout více než
S výjimkou případu, kdy může tyto jednomu úseku naplánované cesty,
změny provést spolujezdec, musíte zvolte otočným ovladačem ENTER
před úpravou trasy zastavit vozidlo. počáteční a koncový bod celého
úseku, kterému se chcete vyhnout.
Chcete-li se vyhnout dopravní zácpě Stisknutím otočného ovladače
nebo narazíte-li na dočasnou ENTER celý úsek zablokujete.
objížďku, stiskněte tlačítko DETOUR Tlačítkem ESC jej můžete zase
pro výběr alternativní trasy. Vyberte odblokovat.
některou z následujících možností:
Systém vypočítá novou trasu; na
• Úprava seznamu úseků trasy obrazovce se objeví NEW CALC
Touto volbou můžete vybrat úsek (nový výpočet).
trasy, kterému se chcete vyhnout. Po Poznámka: Úseky silnic, kterým se
zvolení této možnosti se na nelze vyhnout, jsou označeny
obrazovce objeví seznam silnic na symbolem visacího zámku a nelze je
trase. vybrat.
Znaménko + vedle názvu silnice Chcete-li provádět další změny nebo
znamená, že lze vybrat i pododdíly zrušit objížďku, otočením a
(vedlejší silnice). stisknutím ovladače ENTER zvolte
Pro zobrazení skrytých pododdílů znovu MODIFY ROUTELIST, potom
zvýrazněte úsek silnice se zvolte MODIFY (provedení další
znaménkem + a stiskněte a přidržte změny) nebo CLEAR (odstranění
otočný ovladač ENTER. Když naprogramované objížďky).
zobrazený seznam již nejde dále Poznámka: Při dlouhých cestách se
rozvinout, zobrazí se znaménko –. na obrazovce ukáže pokaždé jen část
Otočným ovladačem ENTER zvolte trasy. To znamená, že budete muset s
úsek silnice na začátku vaší její úpravou případně počkat, než
objížďky a stisknutím ovladače budete blíže oblasti, které se chcete
volbu potvrďte. Blokovaný úsek vyhnout.
silnice je označen symbolem ‘O’.
Pro odblokování stiskněte tlačítko
ESC.

40
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 42

Navigace (jednotky EX)


• Dopravní zácpa KANÁL DOPRAVNÍHO
Pokud vás dopravní hlášení v rádiu ZPRAVODAJSTVÍ
varuje, že se blížíte k dopravní V některých zemích se ze snímačů na
zácpě, potřebujete zvolit objížďku, dálnicích a z hlášení dopravní policie
která se vyhne úseku zácpy v celé neustále shromažďují informace pro
její délce. kanál dopravního zpravodajství
Zvolte TRAFFIC AHEAD (TMC). Tyto informace jsou okamžitě
(dopravní zácpa) a otáčením posílány do rozhlasových stanic, které
otočného ovladače ENTER zvolte mají tuto službu předplacenou.
délku úseku na své trase, jemuž se Signál TMC se pak vysílá na vlnovém
chcete vyhnout. Pro potvrzení své pásmu FM jako doplňkový kód
volby stiskněte znovu stejné tlačítko. přenášeného signálu. Pokud je
Systém vypočítá aktualizovanou zvoleno dynamické navigování, může
trasu, která se vyhne dotyčné být použito navigačním systémem pro
ucpané oblasti. zkorigování předprogramované trasy v
případě dopravní zácpy, práce na
Minutí odbočky silnici, nehod, apod., což má všechno
Minete-li odbočku, pak systém vliv na současnou polohu vozidla a
automaticky znovu vypočítá trasu a směr jízdy.
může vás požádat, abyste se otočili. Tento proces je automatický a
Pokud se nemůžete otočit, pokračujte transparentní, ale systém upozorní
ve směru, kterým právě jedete. řidiče na změnu trasy formou hlasové
Navigační systém zjistí vaši polohu a zprávy.
upraví trasu. Dostanete nové pokyny.
Poznámka: Ve vozidlech, kde je od
prodejce zabudována handsfree sada,
může automatické ztišení audio-
výstupu během telefonního hovoru
znamenat, že přeslechnete pokyn
slovní navigace. Pro zopakování
posledního slovního pokynu použijte
tlačítko INFORMATION.

41
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 43

Navigace (jednotky EX)


Používaní TMC ZNAČKOVÁNÍ CESTY
Při aktivovaném navigačním režimu V kterémkoliv bodě své cesty můžete
stiskněte tlačítko MENU, abyste označit svou současnou polohu, ta pak
vyvolali nastavení navigace, a zvolte z bude používána jako polohovací
možných kritérií trasy dynamické značka. Poté může být použita jako
navádění (DYN). budoucí cíl vaší cesty, a proto je
Na obrazovce se objeví dotaz, zda užitečné místa, jako je např. adresa
požadujete stanici vysílající signály vašeho domova nebo zaměstnání,
TMC. Zvolte YES (ano) a přístroj se zaznamenat.
ztlumí; potom začne automaticky Označení a vybrání značení
hledat a naladí rozhlasovou stanici cesty
vysílající signály TMC. Je-li nalezena
vhodná stanice, objeví se na • Stiskněte a přidržte tlačítko pro
obrazovce nápis TMC. značkování cesty a vaše aktuální
poloha se uloží do paměti značení
Přeladíte-li na stanici nevysílající cesty s datem a časem, které budou
signály TMC nebo dostanete-li se použity jako standardní identifikace.
mimo dosah zvolené stanice TMC,
upozorní vás hlášení na obrazovce a • Stiskněte tlačítko pro značkování
systém začne automaticky hledat cesty, čímž otevřete paměť značení
jinou stanici vysílající signály TMC. cesty, a použijte programovatelné
Pokud nebude moci žádnou najít, tlačítko značkování cesty k uložení
zvolí další stanici ve frekvenčním polohy, nebo použijte
pásmu. Funkce dynamického navádění programovatelné tlačítko REN
zůstane aktivní. (přejmenovat) k přejmenování a
uložení místa do hlavní paměti.
Poznámka: Pokud máte aktivováno
dynamické navádění trasy (volba
DYN) v zemích, kde není TMC k
dispozici, nebo v oblastech, kde není
v dosahu žádná stanice vysílající
signály TMC, zeptá se systém, zda
požadujete stanici vysílající signály
TMC. Zvolte YES (ano) a přístroj
začne hledat stanici vysílající signály
TMC. Protože nebude moci žádnou
najít, zvolí další stanici frekvenčního
pásma. Funkce dynamického navádění
zůstane aktivní.

42
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 44

Navigace (jednotky EX)


• K výběru a zadání místa a CÍLE CESTY ULOŽENÉ V
odstartování navigace použijte PAMĚTI
otočný ovladač ENTER. Rychlý přístup
• Stiskněte krátce tlačítko pro • Stisknutím tohoto tlačítka budete
značkování cesty a zobrazí se paměť mít rychlý přístup k posledním
značení cesty, ve které bude patnácti vypočítaným cílům:
zobrazeno pět uložených míst. Po • Možnosti na obrazovce aktivované
stisknutí programovatelného tlačítka programovatelnými tlačítky, které
vedle obrázku značkování cesty se zahrnují NEW (nové), RENAME
výše uvedeným způsobem uloží (přejmenovat) a MANUAL SORT
aktuální poloha. (ruční seřazení).
Poznámka: Šestá uložená značka – Programovatelným tlačítkem vedle
přepíše první uloženou pozici, s NEW přidáte nový cíl cesty.
výjimkou případu, kdy tato byla
přejmenována. – Programovatelným tlačítkem vedle
REN přejmenujete zvolený cíl v
Přejmenování značky hlavní paměti smysluplným
• Otočným ovladačem ENTER názvem.
vyberte značku z paměti. – Programovatelným tlačítkem vedle
• Potom stiskněte programovatelné MAN si zobrazíte hlavní nabídku
tlačítko vedle REN (přejmenovat) a s ručně seřazenými položkami.
dejte značce smysluplný název. • Otáčením ovladače ENTER zvolíte
Značka se potom uloží do paměti cíl cesty.
systému pod názvem, který jste • Po stisknutí ovladače ENTER se
zvolili. vypočítá trasa k tomuto cíli.
• Přejmenovaná lokalita se také • Krátkým stisknutím tlačítka DEL
přesune z paměti značení cesty do vymažete zvýrazněný cíl cesty.
hlavní paměti. Dlouhým stisknutím tlačítka DEL
vymažete všechny cíle v paměti.
Vymazání označené polohy
Chcete-li vymazat označenou polohu,
pak otočným ovladačem ENTER
zvolte a zvýrazněte vymazávanou
lokalitu. Potom krátce stiskněte
tlačítko DEL.

43
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 45

Navigace (jednotky EX)


Poznámka: Ruční seřazení položek • Otáčením ovladače ENTER zvolíte
hlavní paměti je velmi užitečné, abyste cíl cesty.
měli své oblíbené cíle (např. adresu • Po stisknutí ovladače ENTER se
domova) snadno a rychle přístupné, vypočítá trasa k tomuto cíli.
protože tyto cíle lze přesouvat a
ukládat v pořadí, v jakém je • Krátkým stisknutím tlačítka DEL
potřebujete. vymažete zvýrazněný cíl cesty.
Stisknutím a podržením tohoto
Ruční řazení cílů tlačítka vymažete všechny cíle v
Chcete-li najít a zvolit cíl cesty paměti.
uložený v seznamu ručně seřazených Poznámka: Pořadí manuálně
míst: setříděného seznamu je možné změnit
• V nabídce DESTINATION (cíle) zvýrazněním vybrané položky pomocí
stiskněte programovatelné tlačítko otočného ovladače ENTER. Potom
vedle MANUAL SORT, čímž tento ovladač stiskněte a podržte a cíl
vyvoláte tuto funkci. bude možné přesunout na jinou pozici
v seznamu.
• Možnosti na obrazovce aktivované
programovatelnými tlačítky zahrnují
ADD (přidat), RENAME
(přejmenovat) a A-Z SORT
(abecední řazení).
– Programovatelným tlačítkem vedle
ADD přidáte nový cíl cesty.
– Programovatelným tlačítkem vedle
REN přejmenujete zvolený cíl v
hlavní paměti smysluplným
názvem.
– Programovatelným tlačítkem vedle
A-Z si zobrazíte hlavní paměť
s abecedně seřazenými
položkami.

44
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 46

Navigace (jednotky EX)


Abecední řazení cílů UKONČENÍ NAVIGACE TRASY
Chcete-li najít a zvolit cíl cesty • Pro ukončení navigace v
uložený v seznamu abecedně kterémkoliv bodě cesty stiskněte
seřazených míst: tlačítko ESC. Systém bude
• V nabídce DESTINATION (cíle) požadovat potvrzení. Zvolte podle
stiskněte programovatelné tlačítko potřeby YES (ano) nebo NO (ne) a
vedle A-Z SORT, čímž vyvoláte tuto stisknutím ovladače ENTER
funkci, a seznam se během několika potvrďte svou volbu.
sekund setřídí. • Pro zastavení nebo přerušení
• Možnosti na obrazovce aktivované aktivního navádění k cíli můžete
programovatelnými tlačítky zahrnují také použít programovatelné tlačítko
ADD (přidat), RENAME vedle symbolu STOP na obrazovce.
(přejmenovat) a LAST 15
(posledních 15 cílů).
– Programovatelným tlačítkem vedle
ADD přidáte nový cíl cesty.
– Programovatelným tlačítkem vedle
REN přejmenujete zvolený cíl v
hlavní paměti smysluplným
názvem.
– Programovatelným tlačítkem vedle
L15 přepnete na seznam
posledních patnácti vypočítaných
cílů.
• Otáčením ovladače ENTER zvolíte
cíl cesty.
• Po stisknutí ovladače ENTER se
vypočítá trasa k tomuto cíli.
• Krátkým stisknutím tlačítka DEL
vymažete zvýrazněný cíl cesty.
Dlouhým stisknutím tlačítka DEL
vymažete všechny cíle v paměti.

45
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 47

Ovládací prvky CD přehrávače


Vaše audio-jednotka může rovněž MOŽNOSTI PŘEHRÁVÁNÍ CD
přehrávat zvuková CD, avšak u V průběhu přehrávání CD:
jednotek DX nemůžete s vloženým
zvukovým CD používat navigační Jednotky DX
funkce. Obě funkce můžete používat • Stisknutím tlačítka CD/C vyberte z
zároveň pouze tehdy, máte-li voleb, které jsou na obrazovce k
nainstalovaný CD měnič. dispozici.
Vložte do přehrávače zvukové CD (u
jednotek EX můžete vložit zvukové Jednotky EX
CD nebo CD se soubory MP3); • Stisknutím tlačítka MENU získáte
přehrávání se spustí automaticky. přístup k těmto volbám.
Během poslechu rádia spustíte • Nastavení voleb proveďte pomocí
přehrávání CD již vloženého do programovatelných tlačítek.
přehrávače stisknutím tlačítka CD. – SCAN (ukázky) - Zvolením
Přehrávání bude pokračovat z místa, SCAN ON spustíte přehrávání
kde bylo naposledy přerušeno. několika prvních sekund z
Poznámka: Opětovným stisknutím každé skladby. Chcete-li
tlačítka CD přepnete na přídavné pokračovat v poslechu zvolené
přehrávací zařízení, např. přenosný skladby, stiskněte tlačítko ESC
kazetový přehrávač, přehrávač kazet nebo otočný ovladač ENTER. Pro
DAT nebo přehrávač minidisků. ukončení přehrávání ukázek
stiskněte příslušné
VÝBĚR STOPY NA CD programovatelné tlačítko volby
Pro výběr předchozí nebo následující SCAN OFF.
stopy na zvoleném disku slouží – MIX (náhodný výběr) - Zvolením
tlačítka SEEK. MIX ON spustíte přehrávání
RYCHLÉ PROHLEDÁVÁNÍ CD všech skladeb v náhodném
VPŘED/ZPĚT pořadí.
Chcete-li prohledávat skladby na – REPEAT (opakování) - Zvolením
disku směrem dozadu nebo dopředu, REPEAT ON zapnete opakování
stiskněte a přidržte příslušné tlačítko právě přehrávané skladby.
SEEK.

46
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 48

Ovládací prvky CD přehrávače


– PROGRAM - Zvolením této Různé kombinace vypalovaček CD,
funkce naprogramujete a uložíte softwaru pro vypalování CD
pořadí skladeb pro přehrání dle a čistých CD disků může vést u
vašeho přání. určitých CD k problémům s
Použijte volby uvedené na přehráváním. Pokud k tomu dojde u
obrazovce, a při každém vašich vlastních vypálených CD disků,
přehrávání daného CD pak bude zkuste jinou značku disku nebo
vámi určený sled skladeb k vyberte jinou barvu prázdného disku.
dispozici a můžete jej spouštět Abyste tyto problémy minimalizovali,
pomocí nabídky PROGRAM nevypalujte CD disky rychlostmi
(pouze pro nastavení CD). vyššími než 16 kbit/s. Použitý formát
– NAME (název) - Touto funkcí CD musí být ISO 9660 úroveň 1 /
pojmenujete disk vložený do úroveň 2 nebo Joliet. Ostatní formáty
audio-jednotky. Při každém nejsou při přehrávání spolehlivé.
přehrávání pojmenovaného CD se Vaše audio-jednotka podporuje osm
na obrazovce objeví jeho název úrovní adresářů. Adresáře nižších
místo obvyklého nápisu CD a úrovní nebudou rozpoznány nebo
čísla skladby (pouze pro nastavení přehrány. Každý adresář můžete
CD). pojmenovat pomocí PC a vaše audio-
Doba trvání skladby jednotka bude tyto názvy adresářů
zobrazovat.
Během přehrávání se v horní části
obrazovky zobrazuje odehraná doba Pojmenujte adresáře a stopy/soubory
skladby. pomocí softwaru vaší vypalovačky
CD, ale nepoužívejte diakritická
FUNKCE MP3 znaménka a speciální znaky. Podrobné
(pouze jednotky EX) informace k této činnosti najdete v
Na této audio-jednotce můžete návodu k použití softwaru.
přehrávat také disky CDR a CD-RW s
hudebními soubory MP3. MP3 je
proces pro komprimaci zvukových dat
na CD na asi 10 % jejich původní
velikosti bez patrného snížení kvality
(při přenosové rychlosti 128 kbit/s).
Pokud by byla použita nižší přenosová
rychlost, dojde ke ztrátě kvality zvuku.

47
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 49

Ovládací prvky CD přehrávače


Pokud chcete, aby vaše soubory byly Výběr skladby MP3
seřazeny v určitém pořadí, použijte • Stisknutím pravého tlačítka
takový software vypalovačky, který vyhledávání vyberete a spustíte
řadí soubory v abecedním pořadí. přehrávání další skladby MP3.
Pokud váš software tuto funkci nemá,
seřaďte soubory ručně vložením čísla • Stisknutím levého tlačítka
(např. ‘001’, ‘002’, atd.) na začátek vyhledávání během 3 sekund po
názvu každého souboru — musíte zahájení skladby vyberete a spustíte
vložit i počáteční nuly. přehrávání předcházející skladby
MP3.
Skladby MP3 mohou obsahovat
dodatečné informace, jako např. • Chcete-li danou skladbu spustit
jméno umělce, název alba a skladby znovu, stiskněte levé tlačítko
(štítky ID3) a vaše jednotka může tyto vyhledávání po 3 sekundách od
štítky zobrazit. zahájení přehrávání skladby MP3.
Při vytváření (kódování) souborů MP3 Výběr adresáře MP3
z hudebních souborů používejte • Stisknutím programovatelného
přenosovou rychlost 8 až max. 256 tlačítka jedna vyberte přehrávání od
kbit/s a vzorkovací kmitočet 8 až 48 prvního souboru v předcházejícím
kHz. Vaše audio-jednotka bude adresáři MP3.
přehrávat pouze soubory MP3 s
platnou koncovkou souboru ‘.MP3’. • Stisknutím programovatelného
tlačítka dvě vyberte přehrávání od
Nepoužívejte CD s daty, která nejsou prvního souboru v následujícím
ve formátu MP3, a stopy MP3, toto adresáři MP3.
zařízení během přehrávání MP3 čte
pouze soubory MP3. Pokud použijete
CD disk s různými režimy, který bude
obsahovat skladby zvukového CD a
skladby MP3, vaše audio-jednotka
bude přehrávat pouze skladby
zvukového CD.
Když je kompaktní disk vložen do
jednotky TravelPilot EX, na displeji se
objeví ‘READING’ (čtení), zatímco
jednotka disk prohlíží. Doba
prohlížení závisí na počtu stop,
souborů a adresářů na disku. Potom
se na displeji objeví ‘AUDIO CD’
nebo ‘MP3 CD’, které oznamují, jaký
typ CD jednotka zjistila.

48
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 50

Ovládací prvky CD přehrávače


Režim prohlížení MP3 (pouze Volby zobrazování informací k
rozšířený režim MP3) MP3
V tomto režimu je možné prohlížet Volba informace na displeji
kompletní CD se soubory MP3 jako v Při přehrávání disku MP3 se mohou
prohlížeči Windows Explorer a vybrat na displeji přehrávače zobrazovat
jiný adresář nebo soubor během určité informace zakódované v každé
poslechu souboru MP3. V tomto zaznamenané stopě. Tyto informace
režimu jsou místo informací ze štítku obvykle zahrnují:
ID3 zobrazeny názvy adresářů a
souborů. • Název alba, ze kterého byla skladba
převzata
Když je zobrazena obrazovka
přehrávání MP3: • Název skladby
• Stisknutím programovatelného • Jméno umělce
tlačítka jedna přejdete o jeden Přehrávač na displeji normálně
adresář výše. zobrazuje název souboru stopy, která
• Stisknutím programovatelného se právě přehrává, a číslo stopy.
tlačítka dva můžete listovat až do Chcete-li zvolit některou z jiných
konce zvoleného seznamu. informací:
• Stisknutím programovatelného • Stiskněte opakovaně tlačítko
tlačítka tři můžete listovat na MENU, až se objeví displej MP3.
začátek zvoleného seznamu. • Pomocí programovatelných tlačítek
• Otáčením ovladače ENTER vyberte vedle symbolů nahoru a dolů
uvedenou položku v režimu proveďte výběr.
prohlížení MP3. Během navádění trasy se vedle
• Stisknutím ovladače ENTER informací MP3 objeví i obrazovka
otevřete podadresář, zatímco navigace.
přehrávání aktuálního souboru VYJMUTÍ CD
pokračuje, nebo, pokud je uvedenou
položkou soubor MP3, spustíte Stiskněte tlačítko pro vysunutí.
přehrávání od tohoto vybraného
souboru.

49
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 51

Ovládací prvky CD přehrávače


Pořadí přehrávání MP3
ZDROJ

Adresář 1.1

Adresář 2.1

Adresář 3.1
Soubor 01
Soubor 02 3
Soubor 03
Adresář 3.2 Soubor 01
Soubor 02 4
Soubor 01 Soubor 03
Soubor 02 2
Soubor 03
Adresář 2.2

Adresář 3.3
Soubor 01
Soubor 02 6
Soubor 03
Adresář 3.4 Soubor 01
Soubor 02 7
Soubor 01 Soubor 03
Soubor 02 5
Soubor 03

Adresář 1.2

Adresář 2.3

Adresář 3.5
Soubor 01
Soubor 02 8
Soubor 03
Adresář 3.6 Soubor 01
Soubor 02 9
Soubor 03

Adresář 2.4

Adresář 3.7
Soubor 01
Soubor 02 11
Soubor 03
Adresář 3.8 Max.
Adresář 7.1
Soubor 01
Soubor 01 Soubor 02 12
Soubor 02 10
Soubor 03
Soubor 03

Soubor 01
Soubor 02 1
Soubor 03

50
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 52

Ovládací prvky CD přehrávače


1 ... 12 Pořadí přehrávání souborů MP3
\Soubor 01
\Soubor 02
\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.1\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.1\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.1\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.2\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.2\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.1\Adresář 3.2\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.3\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.3\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.3\Soubor 03
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.4\Soubor 01
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.4\Soubor 02
\Adresář 1.1\Adresář 2.2\Adresář 3.4\Soubor 03
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.5\Soubor 01
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.5\Soubor 02
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.5\Soubor 03
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.6\Soubor 01
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.6\Soubor 02
\Adresář 1.2\Adresář 2.3\Adresář 3.6\Soubor 03
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Soubor 01
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Soubor 02
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Soubor 03
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\Soubor 01
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\Soubor 02
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\Soubor 03
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\...\Adresář 3.8\Soubor 01
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\...\Adresář 3.8\Soubor 02
\Adresář 1.2\Adresář 2.4\Adresář 3.8\...\Adresář 3.8\Soubor 03
Pořadí adresářů MP3:
Zdroj
\Adresář 2.1
\Adresář 3.1
\Adresář 3.2
\Adresář 2.2
\Adresář 3.3
\Adresář 3.4
\Adresář 3.5
\Adresář 3.6
\Adresář 2.4
\Adresář 3.7
\Adresář 7.1
51
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 53

Ovládací prvky CD přehrávače


VKLÁDÁNÍ CD DO MĚNIČE PŘEHRÁVÁNÍ Z CD MĚNIČE
• Lehce zatlačte na klapku měniče. Přehrávání se zvukovým CD v
Po uvolnění tlaku se klapka otevře. audio-jednotce
• Stiskněte tlačítko pro vysunutí a Během poslechu rádia:
vyjměte zásobník. • Jednotky DX – Stiskněte dvakrát
• Zasuňte do každé štěrbiny jeden tlačítko CD/C a poté stiskněte
disk (potištěnou stranou nahoru), a programovatelné tlačítko vedle
to tak, aby zacvaknul. CDC.
Nezasunujte do žádné štěrbiny více • Jednotky EX – Stiskněte třikrát
než jeden disk. tlačítko CD/AUX.
Vyjímání disku Během přehrávání z disku zasunutého
do audio-jednotky:
Vytáhněte samostatnou zásuvku
obsahující disk a vyjměte jej. • Jednotky DX – Stiskněte jednou
tlačítko CD/C a poté stiskněte
Zasouvání zásobníku programovatelné tlačítko vedle
Na zásobníku je šipka, která ukazuje, CDC.
kterou stranou se zásobník zasouvá do • Jednotky EX – Stiskněte dvakrát
CD měniče. Zatlačte zásobník pevně tlačítko CD/AUX.
na místo, až zacvakne, a zavřete Přehrávání začne od prvního disku v
klapku měniče. měniči a na obrazovce se objeví
Poznámka: Měnič CD není u všech potvrzení, který disk se přehrává.
vozidel namontován na stejném místě.
Informace o jeho přesném umístění Přehrávání s navigačním CD v
najdete v Návodu k použití. audio-jednotce
• Jednotky DX – Stiskněte jednou
tlačítko CD/C.
• Jednotky EX – Stiskněte dvakrát
tlačítko CD/AUX.
Pro přehrávání jiného CD v měniči
stiskněte programovatelné tlačítko
vedle označení požadovaného disku
na obrazovce.

52
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 54

Ovládací prvky CD přehrávače


Volby přehrávání NASTAVENÍ MĚNIČE CD
V režimu přehrávání z CD měniče: (pouze jednotky DX)
• Jednotky DX – stisknutím tlačítka V režimu přehrávání z CD měniče:
CD/C vyvoláte nabídku měniče. • Stiskněte tlačítko AUD pro
• Jednotky EX – stisknutím tlačítka vstoupení do nabídky nastavení.
MENU vyvoláte nabídku měniče. • Nastavení voleb proveďte pomocí
• Nastavení voleb proveďte pomocí programovatelných tlačítek.
programovatelných tlačítek. – TIME (čas) - Zapínání a vypínání
– SCAN (ukázky) - Touto volbou zobrazení času skladby.
spustíte přehrávání ukázek – SCAN - Přepínání funkce ukázek
skladeb, tzn. několika prvních buď pro jeden disk nebo pro
sekund z každé skladby. Chcete-li všechna CD v měniči.
pokračovat v poslechu některé – RPT - Přepínání funkce opakování
skladby, stiskněte tlačítko ESC. buď pro jednu skladbu nebo pro
– MIX (náhodný výběr) - Touto celý disk.
volbou spustíte přehrávání všech
skladeb v náhodném pořadí.
– REPEAT (opakování) - Touto
volbou spustíte opakování buď
celého disku nebo jedné skladby,
podle zvoleného nastavení.
– CD - jednotky DX - Touto volbou
se vrátíte k normálnímu
přehrávání CD.
– COMP - jednotky EX – Touto
volbou zlepšíte kvalitu zvuku
zesílením tišší hudby a ztlumením
hlasitější hudby pro překonání
hluku proudícího vzduchu a
pneumatik za jízdy.

53
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 55

Všeobecná nastavení
Opakovaným mačkáním tlačítka NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
MENU si můžete vyvolat a upravovat • DAY/NIGHT (den/noc)
různá všeobecná nastavení. Dostupná – Jednotky DX - Zvolte ON
nastavení se objeví na obrazovce. (zapnuto) a jasnost displeje se
Jednotky DX automaticky ztlumí, když jsou
venkovní světla vozidla zapnutá.
• Otočným ovladačem ENTER
vyberte, upravte a uložte změny – Jednotky EX - Zvolte denní
nastavení. zobrazení, noční zobrazení nebo
vyvážené denní/noční zobrazení.
Jednotky EX Volbou AUTO-MODE propojíte
• Použijte programovatelná tlačítka nastavení zobrazení s osvětlením
vedle nastavení, která mají být přístrojové desky. Osvětlení
upravena. přístrojů zapnuto = nastavení
nočního zobrazení, osvětlení
přístrojů vypnuto = denní
zobrazení. Při zapnutí této volby
může jas zobrazení ovlivnit pouze
nastavení osvětlení přístrojové
desky.
• BRIGHTNESS (jas) – Touto volbou
zvýšíte nebo snížíte intenzitu jasu.
• ANGLE (úhel) – U jednotek DX
upravte tak, aby vyhovoval různým
polohám při řízení.
• CONTRAST (kontrast) – U
jednotek EX touto volbou zvýšíte
nebo snížíte nastavení kontrastu.
• SPECIAL EFFECT (speciální
efekty) – U jednotek DX nastavte
podle potřeby.
Poznámka: V zemích, kde se musí
povinně používat osvětlení vozidla i ve
dne, upravte nastavení DISPLAY
(zobrazení) tak, aby vyhovovalo
místním podmínkám.

54
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 56

Všeobecná nastavení
NASTAVENÍ HLASITOSTI FYZIOLOGICKÁ REGULACE
• POWER-ON (napájení zapnuto) – HLASITOSTI (pouze u jednotek
(jednotky DX) – Upravuje DX)
nastavenou úroveň hlasitosti, Používá se k nastavení fyziologické
kdykoli zapnete audio-jednotku. regulace hlasitosti pro normální
• NAVI-MIN – (jednotky DX) – zvukový výstup.
Upravuje minimální úroveň NASTAVENÍ JAZYKA
hlasitosti pro pokyny navigace.
Otáčením ovladače ENTER můžete
• NAV DIFF – (jednotky EX) – procházet nabízenými jazyky, jež jsou
Používá se ke zvýšení nebo snížení k dispozici pro hlasové pokyny a
rozdílu úrovně hlasitosti mezi zobrazovaný text. Pro potvrzení své
pokyny navigace a výstupem volby stiskněte stejné tlačítko.
normálního zvuku audio-systému.
Poznámka: Jazyky příbuzné s
• TA MIN – Upravuje minimální angličtinou mají na výběr mezi
úroveň hlasitosti dopravního imperiálním nastavením (míle) a
vysílání. metrickým nastavením (kilometry).
• AVC/GALA – Upravuje úroveň
automatické regulace hlasitosti, při
které hlasitost audio-jednotky
automaticky kompenzuje hluk
motoru a jízdy po silnici.
• PHONE – (jednotky DX) –
Nastavuje úroveň hlasitosti pro
příchozí hovory, je-li namontován
připojený telefonní systém.

55
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 57

Všeobecná nastavení
NASTAVENÍ HODIN – SET DATE FORMAT (nastavení
• SET CLOCK (nastavení hodin) formátu data) - Zde nastavíte
požadovaný formát zobrazování
– TIME (čas) - (jednotky EX) Touto data.
volbou posunete hodiny dopředu
nebo dozadu. Tato úprava je KONTROLY SYSTÉMŮ
možná pouze tehdy, když není • INSTALL (pouze jednotky DX) –
přijímán žádný signál GPS. Jindy, Spouští vestavěné kontroly systémů
když je přijímán signál GPS, se – pouze pro účely dealerů.
čas nastavuje automaticky a
předchozí nastavení se přepíší. • SAFETY/KEYCODE (bezpečnostní
kód) – Nastavení kódování
– TIME ZONE (časové pásmo) - výstražného systému proti krádeži.
Toto nastavení posouvá hodiny na
místní čas. • DEFAULT SET/ RESET –
Navrácení obecných nebo
– SUMMER (letní) - Toto nastavení zvukových nastavení audio-jednotky
zapíná nebo vypíná automatický na implicitní hodnoty od výrobce.
přechod na letní čas. Zvolte podle potřeby YES (ano)
– FORMAT (formát) - Zde zvolte nebo NO (ne).
12hodinové nebo 24hodinové • FM SEEK (pouze jednotky DX) –
zobrazování času. Volba nastavení citlivosti
– STATUS CLOCK - (jednotky vyhledávání signálu rozhlasových
DX) Vypíná a zapíná trvalé stanic.
hodiny. Poznámka: I když neprovedete vůbec
– MAIN CLOCK (hlavní hodiny) - žádné změny, obnoví se implicitně
(jednotky DX) Zachovává nastavený jazyk (němčina). Osoby,
zobrazení hodin i tehdy, když je které neumějí německy, musejí najít
audio-jednotka vypnutá. nabídku (SPRACHE/LANG) a vybrat
• SET DATE (nastavení data) (pouze odpovídající volbu, aby se systém
jednotky EX) znovu nastavil na jejich preferovaný
– DAY (nastavení dne) - Toto jazyk.
nastavení posouvá údaj dne
dopředu nebo dozadu.
– MONTH (nastavení měsíce) -
Toto nastavení posouvá údaj
měsíce dopředu nebo dozadu.
– YEAR (nastavení roku) - Toto
nastavení posouvá údaj roku
dopředu nebo dozadu.

56
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 58

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání vám umožňuje Během přehrávání z disku v
ovládat určité funkce audio-jednotky, audio-jednotce:
aniž byste museli sundat ruku z • Stisknutím a přidržením přepnete
volantu. mezi příjmem rádia a přehráváním
Ovládání hlasitosti disku.
Kolébkový spínač VOL vám umožňuje Během přehrávání z disku v
zvyšovat nebo snižovat hlasitost měniči CD:
kteréhokoli zdroje zvuku.
• Stisknutím zvolte další disk v
Ovladač vyhledávání měniči.
Spínač vyhledávání se při hledání ve • Stisknutím a přidržením přepnete
směru vpřed zatlačí k přístrojové mezi příjmem rádia a přehráváním
desce, zatímco při hledání ve směru disku v audio-jednotce a
vzad se přitáhne směrem k volantu. přehráváním disku v měniči.
V režimu poslechu rádia: V kterémkoli režimu:
• Jedním stisknutím se vyhledá další • Jedním stisknutím tlačítka během
stanice zvoleného vlnového pásma dopravního vysílání se toto vysílání
ve směru vpřed nebo vzad. ukončí a obnoví se poslech
Při přehrávání CD v integrovaném původního zvukového zdroje.
přehrávači nebo v měniči CD (je-li
namontován):
• Jedním stisknutím se vyhledá další
nebo předchozí skladba na právě
přehrávaném CD.
• Přidržením spínače se spustí rychlé
přecházení vpřed nebo vzad, dokud
spínač neuvolníte.
Ovladač režimu (na konci
páčky)
V režimu poslechu rádia:
• Stisknutím se rádio přeladí na další
předvolenou stanici nebo, pokud je
namontován měnič CD, na další
disk v zásobníku.
• Stisknutím a přidržením přepnete
na další aplikaci – AM/FM, CD,
CD měnič (je-li namontován), AUX,
AM/FM, atd.

57
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 59

Získávání nových CD
CD obsahující navigační data znění adresy, PSČ a vaše telefonní
distribuuje společnost Tele Atlas. Na číslo. Také byste měli uvést, že CD
internetových stránkách společnosti – používáte v navigačním systému Ford
www.navshop.com - lze on-line TravelPilot. Poté vám bude přiděleno
zakoupit aktuální CD disky, stejně servisní číslo zákazníka a referenční
jako získat podrobné informace o číslo.
dalších produktech kompatibilních s Toto CD není zpětně kompatibilní se
tímto systémem. staršími navigačními produkty Fordu,
Ihned po obdržení svého navigačního jako je např. Navigační systém 1 nebo
CD se můžete u společnosti Tele Atlas Navigační systém 2.
zaregistrovat, abyste mohli být Hotline společnosti Tele Atlas jsou k
upozorněni, až budou k dispozici dispozici v těchto zemích:
aktualizovaná CD nebo když přibudou
nové navigační funkce.
Pro účely registrace pošlete e-mail na
adresu service.centre@teleatlas.com
nebo zatelefonujte či nafaxujte své
údaje na příslušné číslo v níže
uvedené tabulce. Sdělované údaje
musejí obsahovat vaše jméno, plné

ZEMĚ TELEFON FAX


Rakousko 01 502 91 00 04 01 502 91 00 05
Belgie 070 23 34 08 070 23 34 05
Švýcarsko 022 710 0007 022 710 0008
Německo 061 96 97 50 03 061 96 97 50 04
Dánsko 80 88 03 27 80 88 03 26
Španělsko 91 514 0893 91 514 0894
Francie 01 55 21 25 05 01 55 21 25 06
Velká Británie 020 8230 3188 020 8230 3191
Itálie 02 80 66 30 03 02 80 66 30 04
Holandsko 020 582 94 91 020 582 94 92
Portugalsko 01424 5100 01424 5101
Švédsko 08 402 8693 08 402 8694

58
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 60

Rejstřík
A L
Alternativní frekvence (AF) . . . . . . 5 Ladění stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatické ukládání stanic do M
paměti (AutoStore) . . . . . . . . . . . . 13 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C Mimo silnici, DX . . . . . . . . . . . . . 22
Cíle cesty uložené v paměti, DX . 29 Mimo silnici, EX . . . . . . . . . . . . . 37
Cíle cesty uložené v paměti, EX . 43 Možnosti přehrávání CD . . . . . . . 46
Možnosti výběru trasy, DX . . . . . 18
D
Možnosti výběru trasy, EX . . . . . . 33
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . 57
Deaktivace bezpečnostního kódu N
(pouze jednotky EX) . . . . . . . . . . . 4 Nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . 55
Dopravní informace . . . . . . . . . . . . 7 Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . 56
Dopravní vysílání . . . . . . . . . . . . . . 9 Nastavení jazyka . . . . . . . . . . . . . 55
Nastavení měniče CD
F
(pouze jednotky DX) . . . . . . . . . . 53
Funkce MP3 (pouze jednotky EX) 47 Nastavení rádia . . . . . . . . . . . . . . . 15
Fyziologická regulace hlasitosti . . 55
Nastavení zobrazení . . . . . . . . . . . 54
H P
Hlasitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podélné/příčné vyvážení hlasitosti . 8
Hloubky/Výšky . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přehrávání z CD měniče . . . . . . . . 52
I R
Identifikační kód programu Radiový datový systém (RDS) . . . . 5
(PI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radiový datový systém rozšířený o
K další sítě (RDS-EON) . . . . . . . . . . . 5
Kanál dopravního zpravodajství, Rychlé prohledávání CD
DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 vpřed/zpět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kanál dopravního zpravodajství,
S
EX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Spínač zap./vyp. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontroly systémů . . . . . . . . . . . . . . 56

59
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 61

Rejstřík
T Značky pro značení cest, DX . . . . 28
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Značky pro značení cest, EX . . . . 42
TIM (Paměť dopravních Zobrazení názvu stanice . . . . . . . . 5
informací) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zobrazení trasy, DX . . . . . . . . . . . 24
Tlačítka předvoleb stanic Zobrazení trasy, EX . . . . . . . . . . . 39
(programovatelná tlačítka) . . . . . . 13 Ztráta bezpečnostního kódu . . . . . . 3
U
Ukončení navigace trasy, DX . . . . 30
Ukončení navigace trasy, EX . . . . 45
Úprava trasy, DX . . . . . . . . . . . . . . 25
Úprava trasy, DX . . . . . . . . . . . . . . 40
V
Vkládání CD do měniče . . . . . . . 52
Volba cíle, DX . . . . . . . . . . . . . . . 20
Volba cíle, EX . . . . . . . . . . . . . . . 34
Volba typu programu
(PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Volba vlnového pásma . . . . . . . . . 13
Výběr stopy na CD . . . . . . . . . . . . 46
Výběr trasy, DX . . . . . . . . . . . . . . 20
Výběr trasy, EX . . . . . . . . . . . . . . . 35
Výpisy tras, DX . . . . . . . . . . . . . . 22
Výpisy tras, EX . . . . . . . . . . . . . . 37
Z
Zabezpečení pomocí kódu . . . . . . . 3
Zapnutí navigace, DX . . . . . . . . . 18
Zapnutí navigace, EX . . . . . . . . . . 32
Zásuvka vstupu pro příslušenství
(AUX-IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

60
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 62

61
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 63

62
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 64

63
18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 65

64