You are on page 1of 10

‫انجمن علمي‬

‫اهداف‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫كارهايي كه تا كنون انجام شده‬

‫‪3‬‬ ‫برنامه آينده چيست؟‬


‫اهداف‬
‫آشنايي با كاربرد درسها ‪1‬‬
‫تشكيل گروه هاي پژوهشي براي شركت در مسابقات ‪2‬‬
‫ارائه ي پروژه ها به عنوان پروژه ي درسي و ‪3‬‬
‫كارشناسي‬
‫دريافت مناسب و بهبود ديد شخص نسبت به مفاهيم ‪4‬‬
‫درسي‬
‫ياد گيري كار گروهي ‪5‬‬
‫يادگيري مباحث روز مكانيك در زمينه هاي مورد مطالعه ‪6‬‬
‫آشنايي با صنعت و انجام پروژه هاي صنعتي در خارج از ‪7‬‬
‫دانشگاه‬
‫كار هايي كه تا كنون انجام شده‬

‫بر گزاري دو جلسه عمومي براي آشنايي اعضا با زمينه‬


‫هاي مختلف تا فرد بتواند زمينه ي مورد علقه خود را پيدا‬
‫كند‬
‫تشكيل گروه ها از بين اعضا براي ارائه زمينه ي مورد‬
‫علقه توسط خود آنها‬
‫بر نامه آينده‬
‫تعريف گروه هاي پژوهشي ‪-‬‬
‫تعيين سرپرست هر گروه براي راهنمايي و نظارت به ‪-‬‬
‫فعاليت ها‬
‫تعيين مدير گروه و مسوليت هاي ديگر اعضا ‪-‬‬
‫تغييرات در گروه ها در بازه ي زماني مشخص )تا هفته ‪-‬‬
‫)ي سوم بعداز عيد‬
‫برگزاري جلسات هفتگي درون گروهي ‪-‬‬
‫برگزاري جلسات عمومي ماهانه به منظور ارائه دستاورد ‪-‬‬
‫ها و معرفي گروه برتر در زمينه ي فعاليت‬
‫‪ ...‬برگزاري بازديد ها ‪ ،‬كلس ها و ‪-‬‬
‫گروه های پژوهشی‬
‫نانو مکانیک‬
‫به دست آوردن خصوصیات مکانیکی نانوتیوپ ها ‪1.‬‬
‫نانو بیومکانیک )حرکت خون در رگ ها ‪ ،‬حرکت هوا در ‪2.‬‬
‫مجاری تنفسی ‪ ،‬حمل دارو در بدن در رساندن به‬
‫) یک عضو خاص‬
‫مدل کردن ترک در ابعاد نانو و بررسی مقاومت ‪3.‬‬
‫ساختار ترک دار‬
‫نانو توربین ها‪،‬نانو کمپرسورها‪،‬نانو چیپ ها ‪4.‬‬
‫نانو مبدل ها‪ ،‬نانو موتور ها ‪5.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫کنترل رباتیک و بیو مکانیک‬

‫‪‬‬

‫بررسی مکانیزم های راه رفتن به کمک روبات ها ‪1.‬‬


‫)‪)...‬حرکت کرم ‪ ،‬حرکت اسب ‪ ،‬حرکت خرگوش و‬
‫طراحی مکانیزم روبات دست به کمک تغییرات فشار ‪2.‬‬
‫طراحی و مدل سازی ژایروکوپتر ‪3.‬‬
‫طراحی و کنترل روبات های سه چرخه و چهار چرخه ‪4.‬‬
‫طراحی و کنترل روبات های کنترل از راه دور ‪5.‬‬
‫روبات های راه رونده دو پا ‪6.‬‬
‫مکانیزم کنترل یک پاندول معکوس ‪7.‬‬
‫‪8.‬‬
‫حرارت‬

‫‪1. Heat pipe‬‬


‫‪2. Thermo siphon‬‬
‫)طراحی و ساخت یخچال )چیلر جذبی ‪3.‬‬
‫کاربرد قانون دوم ترمو دینامیک در مباحث غیر ‪4.‬‬
‫)مکانیکی )فلسفه ‪ ،‬پزشکی ‪ ،‬جامعه شناسی‬
‫ساخت پیل های سوختی غشایی – پلیمری ‪5.‬‬
‫ساخت یک خانه سبز ‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫‪8.‬‬
‫سیالت‬
‫برای بررسی فشار‪ test station ،‬ساخت دستگاه ‪1.‬‬
‫دما ‪ ،‬غلظت ‪ ،‬درصد رطوبت گاز های مختلف‬
‫ساخت تونل آب )غیر قابل تراکم( برای بررسی اثرات ‪2.‬‬
‫مختلف سیال بر اجسام‬
‫ساخت قایق پرنده ‪3.‬‬
‫ساخت گلیدر ‪4.‬‬
‫ساخت روبات پرنده ‪5.‬‬
‫ساخت شناور های اثر سطحی ‪6.‬‬
‫طراحی تنش وسازه های نوین‬

‫‪‬‬
‫طراحی اجزای ماشین ‪ -‬گیربکس ‪1.‬‬
‫طراحی سازه بال هواپیما پره ‪ -‬هلی کوپتر ‪2.‬‬
‫‪‬‬

‫طراحی بدنه و شاسی خودرو – طراحی سیستم تعلیق ‪3.‬‬


‫‪‬‬

‫) کمک فنر( خودرو – طراحی گیربکس خودرو‬


‫‪‬‬
‫طراحی بدنه کشتی – پره کشتی و سیستم پیش ‪4.‬‬
‫رانش‬
‫‪‬‬
‫طراحی گیربکس و سیستم آسانسور و پله برقی ‪5.‬‬
‫‪‬‬
‫طراحی بدنه و چرخ قطار ‪6.‬‬
‫‪‬‬
‫طراحی بدنه و بازوی ربات ها و تحلیل نیروهای وارده ‪7.‬‬
‫‪7.‬‬ ‫کار بر روی سیستم های آموزشی دانشکده های‬
‫مکانیک دنیا‬