Nama Kelas : Prasekolah Tekun

Umur : 6 tahun
Bil. Kanak-kanak : 15 orang
Masa : 8.30-.30 !agi
Tarikh : 1" #kto$er %01%
Kom!onen : Bahasa &an Komunikasi
'kti(iti : )a* Bersoal+a,a$ menggunakan $ahasa -ang
mu&ah.
)$* Melakonkan ,atak.
).* Men+a,a$ soalan -ang &ise&iakan &engan $etul.
Tema : /ai,an
0u$tema : /ai,an liar.
1okus M2 : )a* Men+a,a$ soalan &engan te!at &an kreati3
)$* Mengkategori &an mengenal!asti hai,an liar
/asil Pem$ala+aran : %.%.1 Mengemukan soalan &engan
menggunakan intonasi -ang $etul.
%.%.% Men+a,a$ soalan &engan te!at.
%.%.3 Men+a,a$ soalan se.ara kreati3.
Pengetahuan 0e&ia '&a : )a* Kanak-kanak !ernah melihat
sesetengah $inatang
: )$* Kanak-kanak mengetahui se$ahagian
&ari!a&a nama $inatang terse$ut.
Penera!an Nilai : )a* Bers-ukur
)$* 4akin &iri
Bahan : Blog5 (i&eo lagu5.arta lagu5 ka& !erkataan
&an gam$ar5 kui6 online.
Pengga$ung+alinan : Pranom$or5 !rasains5 seni5 $ahasa &an
komunikasi.
7'N8K'/ 202 0T9'T:82 0UMB:9 ;
B'/'N
<'T'T'N
0et
2n&uksi
) 10
minit *
7agu
‘ 5 ekor mon-et=
• Kanak-kanak
men-an-ikan lagu &engan
$im$ingan guru.
• Kanak-kanak
men-an-i mengikut
senikata (i&eo !a&a
kom!uter.
<arta lagu
>i&eo
M2 :
Mu6ik &an !ergerakkan
Bahasa &an Komunikasi
7angkah 2
) 10
minit *
8uru
mem!erkenalkan
hai,an liar
<ontoh :
• 8uru
memasang &okumentari
$inatang &an meminta
muri& mengenal !asti
0lai&
$ergam$ar
Pengga$ung+alinan :
a* Bahasa &an komunikasi
$* Perkem$angan kogniti3
M2 :
• 8a+ah
• /arimau
• ?ira3ah
• 0inga
$inatang -ang ter&a!at
&alam (i&eo terse$ut
• Bersoal
+a,a$ &engan $ahasa
-ang mu&ah &an
menggalakkan muri&
$er.erita.
• (i&eo Prasains &an $ahasa.
7angkah
22
) 10
minit *
Menerangkan .iri-
.iri hai,an liar &an
menge+a nama
$inatang terse$ut
<ontoh :
• <iri -
$entuk
- ,arna
-ha$itat
• 8uru
menun+ukkan sli&e atau
(i&eo .iri-.iri hai,an liar
&an +inak
• 8uru
meminta muri&
mengklasi3ikasikan ke&ua
kum!ulan hai,an
terse$ut
• Muri&
&isuruh menge+a nama
hai,an terse$ut
• >i&eo
• slai&
Kemahiran menge+a &an
mengklasi3ikasi
7angkah
222
) 11
minit *
Mem$a.a !erkataan
-ang mu&ah.
<ontoh !erkataan :
8a+ah
/arimau
.
• Kanak-kanak
&isuruh melakonkan
,atak $inatang
terse$ut $er&asarkan
gam$ar -ang &i$erikan.
• Kanak-kanak
&ikehen&aki menge+a
nama $inatang
0lai&
$ergam$ar
Perkem$angan $ahasa
7angkah
2>
) 11
minit *
Kui6 • 8uru
men-e&iakan soalan
untuk mengu+i min&a
muri&.
• Muri& -ang
.u$a men+a,a$ &an
&a!at men+a,a$ soalan
-ang &i$erikan &engan
$aik akan &i$erikan
ha&iah.
Kui6 online.
• Perkem$angan
$ahasa
• ',al sains
• Perkem$angan
kogniti3
Penutu! Bers-ukur 8uru menerangkan Penera!an Nilai :
) 8
minit *
ke!a&a muri& tentang
kuasa tuhan men+a&ikan
hai,an &alam !el$agai
$entuk &an .iri.Kita
&iminta $ers-ukur
&engan anugerahN-a.
• Bers-ukur
9e3leksi :: 0emua muri& &a!at mengikuti !@! -ang telah &iran.angkan. Kea&aan kelas +uga terka,al
se!enuhn-a ketika akti(iti &ilaksanakan. Muri&-muri& seronok kerana a&a ha&iah &i$erikan untuk setia!
+a,a!an -ang $etul &i+a,a$.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful