You are on page 1of 3

भारतीय जनता पक्ष

पर्ेस वक्तव्य

नवी िदल्ली: 14 माचर् 2009


भारत
रतााला समद्ध
ृ आिण बालश
लशााली बनवण्य
बनवण्याासाठी शर्
शर्ीी लाल कृ ष्ण आडव
आडवााणी द्व
द्वाारा भाजपच
जपचीी "म
मािहत
िहतीी
आिण ततर्ंतर्द्न्या
द्न्यान (आय
आय टी) िवजन लोकिप किपर्त
र्

भाजप
जपााची वचनबद्धत
वचनबद्धताा - सवास
र्ं ाठी आय टी

पर्त्य
पर्त्येके भारतरतीीयाचे बॅंक खात;े
दिरद्र्यर
दिरद्र्यरेे षख े ालील पर्त्य
पर्त्येक े ासठ
सठीी स्म
स्मााटर् फोन;
पर्त्य
पर्त्येक े गावात बर् बर्ॉॉड बडं सिुिवधा
वधा;
पर्त्य
पर्त्येके शाळे त इंट टरने रनट
े पर्िशक्षण
पर्िशक्षण;
सवार्ंना रोजग जगाार, सरक
सरकाार आपल्य आपल्याा द्व द्वाारी

भारतीय जनता पक्षाने 'मािहती आिण तन्त्र्द्न्यान' शिक्तचा वापर करून भारताला समद्ध ृ आिण
बलशाली बनवण्यासाठी एक नवा दृिष्टकोन (िवजन) लोकािपर्त केला. भाजप च्या आय टी िवजन
पितर्केचे उद्घाटन करताना, राष्टर्ीय लोक तातर्ीक
ं आघाडीचे पंतपर्धानपदाचे उमेदवार लाल कृष्ण
आडवाणी म्हणाले,"आगामी िनवडणक ू ात
ं सत्तेवर आल्यास, रालोआ सरकार या दृष्टीकोनाच्या
अंमलबजावणीला पर्ाथिमकता दे ईल; ज्यामळ ु े भारताला सध्याच्या आिथर्क संकटावर मात करता
येईल; औध्योिगक क्षेतर्ात ं मोठयापर्माणावर रोजगार संधीची ं िनिमर्ती होईल; आधिु नक िशक्षण आिण
वैद्यकीय सिु वधाच्या
ं िवस्तार आिण पर्सारामळ ु े मनव िवकासाला चालना िमळे ल आिण भारताची राष्टर्ीय
सरु क्षा अिधक मजबत ू होईल."

कायर्कर्मास पक्षाध्यक्ष शर्ी राजनाथ िसंह, आिण भाजप खासदार आिण वाजपयी सरकार मधील सच
ू ना
आिण दरू संचार मंतर्ी शर्ी अरुण शौरी उपिस्थत होते.

30 पानी आय टी िवजन पितर्के तील महत्वपण


ू र् मद्द
ुद्देे या पर्म
पर्मााणे -

• पढ ु ील तीन वषात र्ं पर्त्येक नागिरकास एका स्वतंतर् ओळख कर्मान्कासकट बहुद्देिशय ओळख
पतर्, ज्यात इतर सवर् ओळखपतर्ासं ं बंधी मािहती सामावलेली असेल.
• गर्ामीण भागात ं मािहती तन्त्र्द्न्यानावर आधािरत 1.2 कोटी नवीन रोजगार िनिमर्ती.
• एक कोटी िवद्याथ्याना र्ं केवळ रु 10000 मध्ये लॅ पटॉप कंप्यट ू र उपलब्ध करून िदले जातील.
गरीब िवद्याथ्यानार्ं याकिरता िबना-व्याजाचे कजर् िमळे ल.
• भारतात इंटरनेटचा कणा मजबत ू करण्यासाठी राष्टर्ीय िडिजटल दर्त
ु गती मागर् िवकास योजना
आिण सद ु रू खेडग े वात ं इंटरनेटच्या पर्साराकिरता पंतपर्धान िडिजटल गर्ामसडक योजना.
• पर्त्येक गाव-पाड्यावर ं केबल टीव्ही च्या िकमतीत (रु 200 पर्ती माह. हून कमी) बर्ॉडबॅंड
इंटरनेट (2 एम बी पी एस) सेवा.
• सवर् शाळा-कॉलेजामध्ये ं इंटरनेटवर आधािरत िशक्षण.
• पर्त्येक भारतीयासाठी बॅंक खाते; त्याद्वारे सवर् जनतेचा अथर्व्यवस्थेत समावेश. सवर्
भारितयासाठी ं ई-बँिकंग सिु वधा. सरकारी मदतीचे थेट बॅंक खात्यात ं िवतरण; त्यामध्ये
कुटंु बातील मिहलाना ं पर्ाधान्य.
• दिरद्र्यरे षख े ािलल पर्त्येक कुटंु बास स्माटर् फोन िदला जाईल; ज्याचा उपयोग करून िनरक्षर
दे खील आपापले बॅंक खाते वापरु शकतात.
• पढ ु ील पाच ं वषात र्ं मोबाईल धारकाची ं संख्या 40 कोटी वरुन 100 कोटीवर ं . मोबाईल
धारकाएवढे ं च इंटरनेट गर्ाहक.
• वीडीओ कॉन्फरे िन्संग ची सिु वधा सवर्तर् उपलब्ध; वापरण्यास स्वस्त.
• पर्त्येक गावातील स्वस्थ्यकेन्दर्ाना राष्टर्ीय टे ली-मेिडिसन पर्णालीशी जोडण्यात येईल. आय टी
प्लॅ टफॉमर् चा वापर करून पर्त्येक नागिरकासाठी एकसामान्य आरोग्य िवमा सेवा.
रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी नगद पैशाची ं आवश्यकता नाही.
• आज भारत संयक्त ु राष्टर्ाच्या ं मानव िवकास सच ू काकानं स
ु ार 128 व्या स्थानावर आहे . पढ ु ील
पाच ं वषात र्ं भारताचे स्थान पिहल्या 50 राष्टर्ामध्ये ं असेल. या महत्वाकाक्षी ं योजनेमळु े सन
2020 पयर्ंत भारत पिहल्या 20 राष्टर्ाच्या ं यादीत स्थान िमळवू शकेल.
• शेती, गर्ामीण िवकास, छोटे तसेच मध्यम उद्योग, िकराणा मालाचा व्यापार अशा
अथर्व्यवस्थेतील अनौपचािरक आिण असंघिटत क्षेतर्ात ं आय टी चा वाढता वापर.
• केन्दर् सरकार पासन ू गर्ाम पं च ायितं न ा ई-गवनर् ए न्स च्या द्वारे जोडणार.
• नागिरकासाठी ं 1-800 असा बी एस एन एल चा िनःशल् ु क दरू ध्वनी उपलब्ध असेल. 24
तास * 7 िदवस* आिण वषाचे र् 365 िदवस उपलब्ध असलेल्या सवर् पोस्ट ऑफीसेसचे आय
टी वर आधािरत बहू-सेवा केन्दर्ान्मधे रुपातर. ं सवर् सावर्जिनक दरू ध्वनी केंदर्ाचे
ं इंटरनेट
िकयोस्क मध्ये रुपातर. ं
• ई-भाषा - मािहती तंतर्द्न्यान भारतीय भाषामध ं न ू उपलब्ध करण्यास चालना दे ण्यासाठी
राष्टर्ीय िमशन ची स्थापना.
• मिहला, अनस ु िू चत जाती आिण जमाती, इतर मागास वगीर्य तसेच समाजातील इतर दब ु ळ्या
घटकाना ं आय टी च्या कक्षेत सामावन ू घेण्यावर भर िदला जाईल.
• भारतातल्या अमल् ू य संस्कृितक आिण कलात्मक वारशाच्या संवधर्नासाठी आय टी चा वापर.
• भारत सरकार "ओपन स्टॅं डडर्" आिण "ओपन सोसर्" सॉफ्टवेयरचे मानकीकरण करे ल.
• आयातीवरील अवलंिबत्व कमी करण्यासाठी भारतीय हाडर्वेर उद्योगला पर्ोत्साहन दे ण्यात
येईल.
• आंतरराष्टर्ीय बॅंडिवडथ शल् ु क कमी करण्यासाठी भारतीय होिस्टं ग उद्योगाला पर्ोत्साहन दे ण्यात
येईल.
• सायबर यद्ध ु शास्तर् , सायबर दहशदवादािवरुद्ध लढा, आिण दे शातील मािहती-साठ्यान्च्या
सरु क्षेसाठी स्वतंतर् "िडिजटल सरु क्षा एजेन्सीची" स्थापना.

शर्ी राजनाथ िसंह याच्या


ं हस्ते भाजपचे नवीन रुपातील वेब साईट लोकापर्ण

या पर्संगी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष शर्ी राजनाथ िसंह यानी


ं भाजपाचे नवीन रुपातील वेब साईट
- . लोकानां अपर्ण केले.
सन 1997 मध्ये भाजप वेबसाईट असलेला पिहला राजकीय पक्ष बनला. मागील 12 वषातील र्ं सवर्
मािहती, नवीन वेब साईटवर उपलब्ध आहे तसेच अनेक नवीन गोष्टी यात जोडल्या गेल्या आहे त.
भाजप, नवीन वेब साईटचा उपयोग 15 व्या लोकसभेसाठी होत असलेल्या िनवडणक ु ात
ं पर्चारासाठी
करे ल.