You are on page 1of 25

ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG

KHOA THÝNG MẠI

PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MARKETING

Giảng viên
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap Th.s Huỳnh Bá Tuệ Dương 1
Bước đầu học tập môn
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
MARKETING

1
CHƯƠNG

Bài giảng của


Th.S Huỳnh Bá Tuệ Dương

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 2


Mục tiêu học tập
Chương này giúp học viên:

• Xác định rõ việc học môn này mang lại lợi


ích gì cho bản thân và tương lai nghề
1 nghiệp của mình
CHƯƠNG

2. Nắm rõ 7 bước cơ bản của tiến trình


nghiên cứu marketing.

3. Biết cách xây dựng một dự án ngiên cứu


marketing.
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 3
Nội dung chương 1

I/- Mục tiêu của môn học Phương Pháp


Nghiên Cứu Marketing
II/- Định nghiã & Đặc điểm
III/-Phân biệt Nghiên Cứu Tiếp Thị và
Nghiên Cứu thị Trường
IV/-Lợi ích của Nghiên Cứu Marketing
V/- Người thực hiện và người sử dụng cuộc
nghiên cứu

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 4


Nội dung (tiếp theo)

VI/- Tiến trình nghiên cứu Marketing 7


bước
VII/-Những nội dung chính của một dự
án nghiên cứu marketing
VIII/-Những nghiên cứu Marketing
thường dược tiến hành

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 5


I/-MỤC TIÊU MÔN HỌC PPNCTT

Giúp sinh viên:


1.Biết khi nào cần nghiên cứu
2.Biết nghiên cứu như thế nào
3.Biết làm thế nào để sử dụng
kết quả của các cuộc nghiên
cứu
4.Biết thuê người nghiên cứu
và cộng tác với họ để có được
kết qủa tốt nhất

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 6


II/-ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM

Nghiên Cứu Marketing là một quá


trình thu thập, ghi chép, phân tích
và diển giải một cách có hệ thống
và khoa học các dữ liệu về các vấn
đề có liên quan đến các hoạt động
marketing về hàng hoá, dịch vụ và
ý tưởng.

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 7


Đặc điểm của Nghiên Cứu Marketing:
*Ứng dụng những kỹ thuật và nguyên tắc
nghiên cứu khoa học
Khách quan-Chính xác-Logic-Thực
nghiệm
*Lý luận có hệ thống
Quan sát-Thảo luận –Giả thiết-Thử
nghiệm-Dự đoán
*Hướng đến việc tìm giải pháp cho những
vấn đề thực tiễn trong lãnh vực tiếp thị
Cân nhắc về thời gian và chi phí
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 8
III/- PHÂN BIỆT NGHIÊN CỨU TIẾP
THỊ và NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NC tiếp thị: nghĩa rộng


• Xác định Cơ hội thị trường
• Các vấn đề tồn tại
• Các vấn đề khó khăn
mới Đề xuất giải pháp
NC thị trường : theo nghĩa hẹp
• Chú trọng đến sự mô tả , không đào
sâu về nguyên nhân và đưa ra giải pháp

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 9
IV/- LỢI ÍCH CỦA NGHIÊN CỨU
MARKETING
Loại bỏ những điều mơ hồ , chưa rõ
Tiên liệu và phòng tránh rủi ro
Cung cấp thông tin để làm quyết
định tiếp thị
Đề suất các phương thức hành động
hiệu qủa hơn
Hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động
khác của doanh nghiệp định hướng
thị trường
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 10
V/- NGƯỜI THỰC HIỆN CUỘC NGHIÊN
CỨU VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG KẾT QUẢ NC

DOERS
USERS

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 11


VI/- TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU MARKETING

Tiến trình đơn giản: www


– Lập dự án
– Thực hiện nghiên cứu
– Báo cáo

Tiến trình 7 bước theo David Luck và


Ronald Rubin
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 12
Tiến trình 7 bước Nghiên cứu marketing
theo David Luck và Ronald Rubin

Bước 1:Xác định vấn đề cần nghiên cứu


Bước 2:Xác định thông tin cụ thể cần thu thập
Bước 3:Nhận định nguồn thông tin
Bước 4:Quyết định chọn phương pháp NC
Bước 5:Tiến hành thực hiện việc thu thập thông tin
Bước 6:Xử lý,Phân tích và diễn giải số liệu
Bước 7:Báo cáo & Trình bày kết quả nghiên cứu

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 13


Tiến trình 7 bước nghiên cứu marketing
X a ùc ñ òn h v a án ñ e à c a àn n g h i e ân c ö ùu

X a ùc ñ òn h t h o ân g ti n c a àn th u t h a äp

N h a än ñ òn h n g u o àn t h o ân g ti n

C h o ïn p h ö ô n g p h a ùp th u t h a äp t h o ân g ti n

T h ö ïc h i e än v i e äc t h u t h a äp t h o ân g ti n

X ö û l y ù, p h a ân t í c h , d i e ãn g i a ûi d ö õ l i e äu tì m t h a áy

B a ùodau hoc
NCTT.Ch1.Buoc c atapùo & tr ì n h b a øy k e át q u a û n g h i e ân 14c ö ùu
VII/. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT
DỰ ÁN NGHIÊN CỨU MARKETING

1. Đặt tên gọi cuộc nghiên cứu


2. Tên cơ quan &những người nghiên
cứu
3. Lý do chọn đề tài
4. Xác định mục tiêu NC & phác thảo
những vấn đề chính phải báo cáo
5. Phạm vi/giới hạn về không gian, địa
lý, thời gian, đối tượng , vấn đề NC
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 15
6. Xác định những thông tin cần tìm
7. Nhận dạng những nguồn thông tin
8. Xác định mô hình nghiên cứu
9.Xác định phương pháp thu thập thông tin
10. Phương pháp chọn mẫu
11.Thời gian và bối cảnh thực hiện dự án
12.Số lượng nhân sự tham gia thực hiện dự án
13. Kinh phí dự trù

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 16


VIII/. NHỮNG NCTT THÔNG DỤNG
Nghiên cứu doanh số hiện tại & tương lai
Nghiên cứu thị phần của các đối thủ
Thị hiếu và thói quen của khách hàng
NC động cơ mua hàng &cảm nhận của
khách hàng
NC sức khoẻ của nhãn hiệu
NC tác động của những đổi thay về thuộc
tính sản phẩm

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 17


NHỮNG ĐỒ BIỂU THAM KHẢO

Marketing Research

The process of planning,


collecting, and analyzing data
relevant to a marketing decision.

Những đồ biểu này có mục địch


giúp các sinh viên làmquen với
các tài liệu tiếng Anh và tiếp cận
với những khảo hướng khác nhau.
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 18
Roles of Marketing Research
Marketing
Marketing Research
Research
has
has three
three roles:
roles:

Descriptive
Descriptive Predictive
Predictive

Diagnostic
Diagnostic

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 19


 

  Roles of Marketing Research


 Gathering and presenting
Descriptive factual statements

Diagnostic  Explaining data

 Attempting to estimate the


Predictive results of a planned
marketing decision

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 20


The Marketing Research Process

Define the problem

Research design
Feedback

Data collection

 Analysis, interpretation and


presentation

NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap


The Marketing Research Process
Define
Define
Problem
Problem
Plan
Plan Design/
Design/ Specify
Specify
Primary
Primary Data
Data Sampling
Sampling
Procedure
Procedure
Collect
Collect
Data
Data
Analyze
Analyze
Data
Data
Prepare/
Prepare/
Present
Present
Report
Report
Follow
Follow Up
Up
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 22
Consumer Research
Problem
Recognition
Define
Problem
Secondary
Research
Quick Primary
Research
Primary
Research
Analyze
Information
Present
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 23
Findings
1
Marketing Research
Marketing
Marketing Determining
Determining what
what information
information is
is needed
needed
Research
Research and
and how
how that
that information
information can
can bebe
Problem
Problem obtained
obtained efficiently
efficiently and
and effectively.
effectively.

Marketing The
The specific
specific information
information needed
needed
Marketing to
Research to solve
solve aa marketing
marketing research
research problem;
problem;
Research the
the objective
objective should
should provide
provide insightful
insightful
Objective
Objective decision-making
decision-making information.
information.

Management
Management A
A broad-based
broad-based problem
problem that
that
Decision
Decision requires
requires marketing
marketing research
research in
in order
order
Problem
Problem for
for managers
managers to
to take
take proper
proper actions.
actions.
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 24
NCTT.Ch1.Buoc dau hoc tap 25