You are on page 1of 10

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MARKETING

CHƯƠNG 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU
THÔNG TIN

3
chương

Bài giảng của


Th.S Huỳnh Bá Tuệ Dương
I/.THU THẬP THÔNG TIN
THỨ CẤP
(Secondary Data Collecting)

Xác định nguồn thông tin để tìm đến


1. Đối với nguồn nội bộ
2. Đối với nguồn bên ngoài
Cơ quan
Thư viện
Sách báo, điã CD-rom
§ Internet

♣ Qua máy tìm tin (Search


Engine)
♣ www.google.com,
www.yahoo.com,
www.altevista
♣ www.vinaseek.com, www.
hoatieu.com,
www.panvietnam.com

♣♦Qua điạ chỉ trang web


2. Truy xuất thông tin
3. Ghi chép lại

Báo chí Sách


-Tên tác giả (nếu có) -Tên tác giả
-Tên hãng tin ( nếu có -Năm xuất bản
do báo in lại) -Tên sách
-Tên báo -Lần xuất bản
-Cột mục -Tên nhà xuất bản
-Số báo -Chương, trang
-Ngày
II/.THU CẬP THÔNG TIN SƠ CẤP
(Primary Data Collecting_)
1.Phương pháp quan sát
–Quan sát kín đáo
–Quan sát cho biết trước
♥Quan sát bằng 5 giác quan
♥Quan sát có máy móc phụ trợ
♦Ưu điểm
♦Khuyết điểm
2. Các phương pháp phỏng vấn
2.1.Phân loại theo các hình thức tiếp
xúc
• Trực tiếp mặt đối mặt
• Qua thư tín
• Qua điện thoại
• Qua email
2.2-Phân loại các hình thức hỏi đáp
• Phỏng vấn theo cấu trúc (Structured Interview)
• Phỏng vấn không theo cấu trúc (Unstructured
Interview)

2.3-Phân loại các hình thức tổ chức


• Phỏng vấn cá nhân một đối một
• Phỏng vấn nhóm (Group Interview)
♦Nhóm trọng điểm ( Focus group)
♦Nhóm cố định (Panel)
Bảng so sánh các hình thức phỏng vấn

Phỏng vấn Trực tiếp Qua thư Qua điện Qua


thoại email
Tính linh động Rất tốt Kém Tốt Hơi kém

Lượng thông tin Rất nhiều Khá nhiều It Vừa


thu được
Kiểm soát Kém Tốt Trung Rất tốt
ảnh hưởng vấn bình
viên
Phỏng vấn Trực tiếp Qua thư Qua điện Qua email
thoại

Thời gian Trung Raát Nhanh Raát


thu thập bình chaäm nhanh

Kiểm soát mẫu Rất tốt Rất kém Hơi kém Hơi kém

Tỉ lệ trả lời PV Cao Rất ít Khá cao Khá cao

Chi phí Rất cao Thấp Khá cao Rất rẻ


3.CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ
NGHIỆM
3.1. Thử nghiệm tại phòng thí
nghiệm
3.2 .Thử nghiệm tại hiện trường
thực tế