You are on page 1of 1

Ngaøy 16/03/2009

Kính gôûi: Anh Giang – Phoøng Keá Hoaïch Coâng ty Cao Su Baø Ròa
Fax : (064). 388 1169

Phong gôûi anh Thoâng Tin Chi Tieát Veà Coâng Ty ñeå laøm hôïp ñoàng,

Caùm ôn anh Giang nhieàu,

Phong

0908. 40 73 90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

BEÂN B : CTY TNHH TM SX DV AÙNH SAÙNG PHÖÔNG ÑOÂNG (Beân


Baùn)
Ñòa chæ : 99 Phuø Ñoång Thieân Vöông, Phöôøng 11, Quaän 5, TP.HCM
Ñieän thoaïi : (08) 3853 9092 - Fax: (08) 3853 9091
Maõ soá thueá : 0305673867
Taøi khoaûn soá : 40287769 Ngaân Haøng Thöông Maïi AÙ Chaâu (ACB) Hoäi Sôû –
442 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q 3, TP. HCM
Ñaïi dieän : Baø Nguyeãn Thò Kim Nhung - Chöùc vuï: Giaùm
ñoác coâng ty

Löu yù anh Giang:

1. VAT cuûa Soffell laø 5%


2. Ñôn giaù laø 13.450ñ/ chai, coù VAT nöõa laø 14.122d/chai.
3. Giao haøng trong thaùng 4 nha anh.