You are on page 1of 4

FireDaemon Pro 1.

9 - Biến mọi ứng dụng


thành dịch vụ của Windows

FireDaemon là một chương


trình quản lí các dịch vụ
(service) của Windows.Nó có
khả năng biến mọi chương
trình hoặc đoạn mã thành một
service mà không phải chỉnh
sửa hoặc tạo thêm mã cho file
exe.Chẳng hạn với một “dịch
vụ Internet Download
Manager”, trình download của
bạn sẽ không bị tắt bởi Task
Manager hay bất cứ chương
trình nào khác.Thậm chí khi đã
vào Windows Services, bạn cũng không thể thay đổi bất cứ thiết lập gì của service
này.Và khác với Startup, chương trình của bạn sẽ được nạp còn trước cả khi login
và sẽ chạy trên mọi tài khoản có trên máy tính.Tải miễn phí tại
http://rapidshare.com/files/138719029/FDaemon.Pro.v1.9.2296-
iNViSiBLE.rar.html, dung lượng 6,1 MB, tương thích với Windows
2000/XP/2003/Vista/Server 2008 (cả phiên bản 32-bit và 64-bit).

Sau khi tải và cài đặt, bạn khởi động chương trình.Trước tiên, bạn cần thêm một
service mới vào danh sách của FireDaemon bằng cách nhấn nút .Cửa sổ New
Service Definion xuất hiện với 9 thẻ chính :

1.Program

Thẻ này cung cấp những thiết lập


về tập tin nguồn cho dịch vụ.

o Short Name : Tên của


dịch vụ cần tạo.
o Display Name : Tên hiển
thị trong Service
Manager.
o Custom Prefix String :
Cho phép bạn đặt phần
mở đầu của tên dịch vụ.
o Description : Thông tin chi tiết về dịch vụ.
o Console Application : Nếu chương trình của bạn chạy trên dòng lệnh thì
chọn ô này.
o Executable : Đường dẫn đến tập tin thực thi exe của chương trình.
o Working Directory : Thư mục để lưu tập tin tạm trong quá trình sử
dụng.Bạn nên chọn là C:\Temp.
o Parameters : Các thông số chạy tập tin.Chẳng hạn như chạy Firefox ở chế
độ Safe Mode sẽ cần Parameters là “-safe-mode” (không có dấu ngoặc
kép).
o Start-up Time : Thời gian đợi để khởi động chương trình.Nếu chương trình
được nạp ngay khi khởi động, sẽ xảy ra tranh chấp tài nguyên với các
phần mềm khác và có thể làm treo máy.

2.Settings

Thẻ này là những thiết lập chi tiết để chạy chương trình.

o Show Window : Chọn chế độ hiển thị cửa sổ chương trình như hiển thị
toàn màn hình (Maximized), thu nhỏ xuống thanh Taskbar (Minimized)
hoặc ẩn (Hidden).
o Load Order Group : Đặt vào chế độ Load Order Group để các dịch vụ
khác có thể sử dụng chung tài nguyên.
o Khung Logon : Thiết lập
để chương trình chạy dưới
quyền một tài khoản nhất
định.
o Startup Mode : Chế độ
chạy tự động hoặc chạy
bằng tay.
o Upon Program Exit : Thao
tác sẽ thực hiện sau khi
chương trình bị tắt.Bạn có
thể cho khởi động lại, tắt
hoặc ghi lại bằng
FireDaemon hay khởi
động lại máy.
o Flap Detection : Cài đặt
hành động sau một số lần thử tắt chương trình nhất định.

Tất cả các thông số trên đều có thể đặt thêm thời gian chờ để tắt (tính
bằng mili-giây)

3.Advanced

Thẻ này cung cấp các thiết lập nâng cao cho chương trình.

o Enable Event Logging : Ghi lại tất cả các hoạt động của chương trình cà
lưu lại thành file txt với đường dẫn trong ô Debug Log File.Thậm chí nếu
chọn Capture Stdout (Standard Output) và Capture Stderr (Standard
Error), bạn còn có thể ghi lại cả những thông báo lỗi và các text xuất ra
của chương trinh.
o Pre-Launch Delay : Khoảng thời gian chuẩn bị trước khi chạy chương
trình.
o CPU Bindings : FireDaemon thậm chí còn có khả năng thiết lập cho ứng
dụng chỉ được phép dùng 1 hoặc nhiều CPU để chạy nhằm tối ưu hóa cho
các bộ vi xử lí đa nhân.

4.Dependecies và Environment

Dependecies là tính năng giúp bạn theo dõi và thiết đặt cho ứng dụng phụ thuộc
vào một dịch vụ khác của Windows.Tính năng này khá phức tạp và chỉ dành cho
người dùng cao cấp.

Nếu ứng dụng của bạn được lập trình bằng Java thì tính năng Environment sẽ rất
có ích.Nó cho phép bạn chạy thêm những Environment Variable (biến môi
trường) để phục vụ cho quá trình sử dụng phần mềm.Khi chương trình gọi những
biến này thì chúng đã sẵn sàng trong bộ nhớ đệm để chạy.

6.Pre-Post Service và Scheduling

Trước khi chạy phần mềm, có thể bạn cần một số ứng dụng hỗ trợ khác làm tài
nguyên.Tính năng Pre-Post Service sẽ giúp bạn có thể chạy tất cả chỉ với một
dịch vụ hiển thị trong Windows Service Manager.Bạn chỉ việc trỏ đến các file
chạy cần thiết bằng nút Insert thay vì phải khởi động chúng bằng tay.

Thẻ Scheduling cho phép bạn đặt


lịch khởi động cho chương trình.Bạn
có thể quy định thời gian chạy ứng
dụng, các ngày trong tuần cho phép
chạy ứng dụng.Đây là tính năng khá
tuyệt vời nếu bạn lên lịch cho các
chương trình download tự động.

8.Recovery

Thẻ này cung cấp khả năng bảo vệ


dịch vụ mà bạn tạo ra thông qua sự
kiện sẽ xảy ra nếu vì một lí do nào
đó chương trình của bạn bị tắt đột
ngột.Có 4 lựa chọn : Take No Action
(không làm gì cả), Restart the Service (khởi động lại dịch vụ), Run a Program
(chạy tiếp một ứng dụng khác) và Restart the Computer (khởi động lại máy
tính).Khi chọn Restart the Computer, bạn còn có thể đặt lên Desktop một cửa sổ
cảnh báo với đoạn text tùy chọn nếu nhấp Restart Computer Options…

Cuối cùng, sau khi đã thiết lập xong, bạn nhấp Install để cài đặt thêm dịch vụ mới
vào Windows.
Ngoài ra, bạn cũng có thể cá nhân hóa cửa sổ FireDaemon với icon, nút bấm,…
của riêng mình bằng cách thay các thông tin cần thiết trong file /Skin/skin.xml
nằm trong thư mục cài đặt chương trình.

Trần Thanh Tuấn

http://rs265tl3.rapidshare.com/files/138719029/1025239/FDaemon.Pro.v1.9.2296-
iNViSiBLE.rar