You are on page 1of 32

1

THIEÁT KEÁ ÑOÀ AÙN MOÂN
HOÏC
I. Choïn ñoäng cô ñieän :
Ñeå choïn ñoäng cô ñieän caàn tính coâng suaát caàn thieát .
N tan g
Nct= η
vôùi Ntang :coâng suaát treân baêng taûi .

η :laø hieäu suaát chung.

PV 4000 * 0.9
Ntang = = =3.6 (Kw)
1000 1000
Vôùi:
ηchung = ηdai *ηbrn *ηbrt *ηolan
4
*ηnt
• ηd =0.95:laø hieäu suaát ñai thang .
• ηbrn = 0.96 : laø hieäu suaát baùnh noùn raêng thaúng .
• ηbrt = 0.97 : laø hieäu suaát baùnh truï raêng thaúng .
• ηolan = 0.995 : hieäu suaát oå laên .
• ηNT = 1 : laø hieäu suaát khôùp noái truïc .
⇒ η = 0.95 * 0.96 * 0.97 * 0.995 4 * 1 = 0.87
3.6
⇒ Nct= = 4.15 (Kw)
0.87
*Ta caàn phaûi choïn ñoäng cô coù coâng suaát lôùn hôn coâng suaát
caàn thieát Nct=4.15Kw
-Döïa vaøo baûng 2P/322 ;ta choïn ñöôïc ñoäng cô coù coâng suaát coù
kí hieäu:A02-42-4 coù Nñc=5.5(Kw) , hieäu suaát ηDM =88%,soá voøng
quay treân phuùt :n=1450 (voøng /phuùt )
*Ta phaûi choïn ñoäng cô thoaû ñieàu kieän :
Nñc * ηDM > Nct=4.15 (Kw)
⇔ 5.5*0.88 =4.84 (Kw)>Nct thoaû ñieàu kieän treân .
Do ñoù choïn ñoäng cô coù coâng suaát N=5.5(Kw).

II. phaân phoái tæ soá truyeàn :
Ta coù tæ soá truyeàn chung :
n dc
Ic= (1).
n tan g

60 * 1000 * v 60 * 1000 * 0.9
Vôùi ntang= = = 48 (voømg /phuùt).
π*D 3.14 * 360

2

1450 1450
Ic = n = = 30 .369
tan g 48

Maø ic=iñ*ibn*ibt
Döïa vaøo baûng (2-2)/32 ta choïn ñöôïc iñ=2.5
30 .369
⇒ ibn*ibt= = 12 .14
2.5
Ta taïo ñieàu kieän boâi trôn boä truyeàn hôïp giaûm toác baèng
phöông phaùp ngaêm daàu
Ibn=(0.22 _0.28)in
Vôùi in laø tæ soá truyeàn trong hôïp giaûm toác ⇒ in=12.14
⇒ ibn=3.4,
12 .14
⇒ ibt= = 3.572
3.4

III. Laäp Baûng Soá Lieäu:
truïc Ñoäng cô I. II. III. IV.
Thoâng soá

i 2.5 3.4 3.572 1
n(v/p) 1450 580 171 48 48
N(Kw) 4.15 3.92 3.75 3.62 3.619
vôùi :
• N1=Nct*ηd *ηolan =4.15*0.95*0.995=3.92(Kw)
• N2=N 1*ηolan *ηbn =3.92*0.96*0.995=3.75(Kw)
• N3=N2*ηolan *ηbt =3.75*0.97*0.995=3.62(Kw)
• N4=N3* µolan *ηNT =3.62*0.995*1=3.6019(Kw)

IV. Tính Toaùn Boä Truyeàn
:
A) boä truyeàn ñoäng ñai: ta choïn loai ñai thang .
B1)Giaû thieát ta choïn vaän toác ñai v>5 m/s ,tra baûng 5-13 trang 93
vôùi Nct=4.15Kw.suy ra ta coù theå choïn loaïi ñoäng cô :A,Á . Ta tính
theo caû 2 phöông aùn vaø choïn ra phöông aùn toái öu nhaát.
LOAÏI ÑAI..................................................................A..........................Á
Tieát dieän ñai a*h (mm)(baûng)(5-11).............13*8...............17*10.5
Dieän tích F(mm2)..................................................81......................138

3

B2)Ñöôøng kính baùnh ñai nhoû ñöôïc tra theo baûng 5-14 /93
⇒ D1(mm)...........................................................140......................200
π * n1 * D1
Kieåm nghieäm vaän toác ñai:V= ;(m/s)10.6.................15.18
60 * 1000
Vaän toác V ôû treân phaûi nhoû hôn (30 ÷ 35)m/s ;so saùnh vôùi ñieàu
⇒ thoaû .
B3)tímh ñöôøng kính D2 cuûa baùnh lôùn :
n1 1450
D2= (1 − 0.02 ) D1 = (1 − 0.02 ) D1 ....................343......................490
n2 580

Laáy D2theo tieâu chuaån baûng (5-15)/93:......360......................500
Soá voøng quay thöïc cuûa truïc bò daãn:
D1
n2’=(1- ξ )n1 ta choïn ξ=0.01.
D2

D1
⇒ n1=0.99*1450* ;(v/p).................................552......................568
D2

Sai soá veà toác ñoä lyù thuyeát thöïc teá :

n2 − n ' 2
∆ n% = *1 0 0% ≤ ± 5% ...........................................4.82.....................2.06
n2
⇒ choïn D2 cuûa Avaø Á
B4)Choïn sô boä khoaûng caùch truïc A:
1450
Tyû soá truyeàn :id= ≈ 2 .5
580
Theo baûng (5-16)/94 ⇒ choïn Asb=1.2D2:...........432......................600
B5)Tính chieàu daøi ñai L theo khoaûng caùch truïc A:

π ( D − D1 ) 2

L=2Asb+ ( D1 + D2 ) + 2 ...........................1677....................2015
2 4 Asb
Laáy L theo t/c baûng (5-12)trang 92:..........1677+l0...............2015+l0
Choïn L theo tieâu chuaån.................................1700....................2120
Kieåm nghieäm soá voøng quay u trong 1(s):
V
u= ≤ [u maõ ] = 10 m / s .............................................6.32.....................7.16
L
⇒ thoaû .
B6)Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc A theo chieàu daøi ñai ñaõ laáy theo
tieâu chuaån:

....550 D − D1 0 B7)tính goùc oâm α1: α1: =180...89 Cv :baûng (5-19)/95..........................................................5 .455 Khoaûng caùch lôùn nhaát caàn thieát ñeå maéc ñai : Amaõ=A+0.......N/mm2:..........145 A ⇒ ñieàu thoaû maûn ñieàu kieän α1: ≥ 1200..........................5..0.417...............45........................................0.......................baûng (5-6)/90.............45 Ñieàu kieän ngoaøi cuûa baùnh ñai: Baùnh daãn Dn1=D1+2h0 Tra baûng (10-3)/257 ⇒ h0a=3...2 57 ..015L(mm)...............0.....03L(mm)..............0......510 Baûng (5-25)Tính löïc caêng ban ñaàu : S0= σ 0 * F .........7.......................................................1................. ......................................9 C α :baûng (5-18)/95...........................5 p 0 ⇒ laáy soá ñai Z:............................................1.........1.........................0....494.......74 Söû duïng phöông thöùc tra baûng ................94 Soá ñai Z ñöôïc tính theo coâng thöùc : 1000 * N Z ≥ v * [σ ] * Cv * Ct * Cα * F ......2 N/mm2 vaø theo trò soá D1 tra baûng (5-17)/95 tìm ñöôïc öùng suaát coù ích cho pheùp : [σ p ]0 .166 Baûng (5-26) Löïc taùc ñuïn leân truïc : α R=3S0Z Sin( 1 ):N....68...............55*(D2+D1)+h ≤ A ≤ 2*(D1+D2 ) ⇒ thoaû ñk...........147............ 4 A= 2 L − π ( D1 + D2 ) + [ 2L − π ( D 2 ] + D1 ) − 8( D2 − D1 ) 2 2 ] 8 ⇒ A=...............3........................................(N)........................................SÁ=12...................h0Á=5 ⇒ Dn1=.............................................................487 Ta coù :0....................97..................... B8)tính soá Z ñai caàn thieát ..................................................92....................1351 2 *Keát luaän :choïn phöông aùn duøng boä truyeàn ñai loai A vì noù coù kích thöôùc nhoû goïn hôn Á tuy coù löïc taùc duïng leân truïc lôùn hôn nhöng khoâng ñaùng keå........ Khoaûng caùch nhoû nhaát caàn thieát ñeå maéc ñai: Amin=A-0.................Choïn öùng suaát ban ñaàu σ0 =1............367...............152..210 Baùnh bò daãn Dn2=D2+2ho.................tÁ=20 vaø Sa=10.9..........2 B9)Caùc kích thöôùc chuû yeáu cuûa baùnh ñai: Chieàu roäng ñai:B=(Z-1)t+2s Tra baûng (10-3)/257 ⇒ tA=16 ...................4......................................1..1129.........................5 ⇒ B=.......443........................ta tìm ñöôïc caùc trò soá : Ct .............................................

Choïn vaät lieäu ñeå cheá taïo baùnh raêng : Vì soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû nhieàu hôn baùnh raêng lôùn 2. Ñònh öùng suaát tieáp xuùc vaø öùng suaát cho pheùp : a)ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp :[ σ]tx=[σN]tx* K 1N Baûng (3-9 trang 43)soá chu kì cô sôû N0=107. σch1=290N/mm2. σch2=240N/mm2 .HB=160 2. [σN]tx=2.5 laàn cho neân baùnh raêng nhoû ñöôïc laøm baèng vaät lieäu toát hôn -Choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng nhoû :laø theùp 45 thöôøng hoaù (baûng 3-6trang 39) .6HB Giaû söû baùnh raêng nhoû chòu taûi troïng khoâng ñoåi -Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh lôùn : .Choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng lôùn :laø theùp 35 thöôøng hoaù (baûng 3-6trang 39) cô tính cuûa theùp . 5 a ? f BOÄ TRUYEÀN BAÙNH ÑAI THANG B-Thieát Keá Boä Truyeàn Baùnh Noùn Raêng Thaúng: 1.HB=200 +theùp 35 coù σbk2=480N/mm2.Döïa vaøo baûng (3-8 trang 40)ta coù : +theùp 45 coù σbk1=580 N/mm2.

b)ÖÙng suaát uoán cho pheùp : Giaû söû baùnh raêng chòu taûi troïng khoâng thay ñoåi : ⇒ soá chu kì laøm vieäc +Baùnh lôùn : Ntñ260*v*n2*T=60*1*232*5*300*2*8=33. vôùi n2= = = 232 (voøng /phuùt) i 2.5 v:soá laàn aên khôùp cuûa moät raêng khi baùnh raêng quay ñöôïc moät voøng .5.4 ÷ 1.41 107 " ⇒ Ntñ2>N0=5 106 ⇒ K N =1 +Baùnh nhoû : Ntñ1=i* Ntñ2=2*33.5) σ bk1=0.5) σ bk2=0.heä soá taäp trung öùng suaát K σ =1.8 ÖÙng suaát uoán ñoái vôùi baùnh nhoû : σ 1=(0.6) = N n * Kσ 1.41*107>107 ⇒ K 1 N =1.5.4 ÷ 0.6*160=416 ⇒ Choïn :[ σ]tx coù giaù trò nhoû ñeå tính toaùn .4 ÷ 0. 6 n1 580 Ntñ2=N=60*v*n2*T . 1.5 * 1 * 249 = 138 . T:toång thôøi gian laøm vieäc (T= naêm *ngaøy *ca *giôø ) ⇒ Ntñ2=60*1*232*5*300*2*8=33.4*33.8 +Baùnh lôùn : .43*580=249 N/mm2. ÖÙng suaát uoán cho pheùp : +Baùnh nhoû : " K σ1 [ σ]u1=(1.41 107> N0=5 106 ⇒ " K N =1 Laáy heä soá an toaøn baùnh raêng nhoû (theùp reøn) n=1.3 N/mm2.41*107>107 ⇒ K 1 N =1 ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : +Baùnh nhoû : :[ σ]tx1=2.43*500=206 N/mm2.5 * 1.baùnh raêng lôùn cuõng laø theùp reøn n=1.6*200=520 +Baùnh lôùn : :[ σ]tx2=2. ÖÙng suaát uoán ñoái vôùi baùnh lôùn : σ 2=(0. Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû : Ntñ1=i*Ntñ2=3.

4 * 416  0.02*167=3.4 L=Lcuõ* =166.45 ≠ Ksb= 1.45 tra baûng (3-13)trang 48 Heä soá taûi troïng : K=Ktt* Kñ=1*1.05 * 10 6  2 KN  L ≥ i + 1 * 3  2    (1 − 0.5 * 1 * 206 = = 114 .4 + 1 2 /s) Baûng (3-11)trang 46 ta choïn caáp chính xaùc 9 7.9 laáy L=167 (mm) 8.4 + 1 2 3 * 3. n * Kσ 1. 7 " [ σ]u2=(1.03)L=0. Ñònh caáp chính xaùc heä soá taûi troïng K: Vì baùnh raêng coù ñoä cöùng HB<350 vaø taûi troïng khoâng thay ñoåi ⇒ Kñ=1.6) K N σ2 1.14 *165 * (1 − 0.5 * 0.5 * 0.3 ÷ 1.4 ÷ 1.92  ⇒ L ≥ 3. Sô boä heä soá taûi troïng K( Ksb= (1.3) * 3.4(m 60 *1000 * i + 1 2 60 * 1000 * 3.5 * 0. Tính chieàu daøi noùn L:  1.4 N/mm2.85 *ψ L * n 2   1.3 (trang 44) L 5.5)) Choïn Ksb=1. Choïn heä soá beà roäng raêng : b Ta coù : ψL= =0.05 * 10 6  2 1.3 * 171   ⇒ L=165(mm) 6.4(raêng) ⇒ laáy ms 3. Xaùc ñònh moâ ñun vaø soá raêng : -Moâ ñun phaùp tuyeán :ms=(0.45 3 = 165 * 3 ⇒ K sb 1 .4 * 3.5 * 1.45=1.4 Tính laïi chieàu daøi L: K sau 1.3) * i * [σ ] tx  0.8 3.4 4.3) * 580 v= = =2.5 *ψ L )n1 2 * 3.34 döïa vaøo baûng (3-1)/34 ⇒ ms=3 -Soá raêng baùnh nhoû coâng thöùc 3-25/39: 2L 2 * 167 Z1= = =31. Tính vaän toác voøng vaø tieán haønh choïn caáp chính xaùc cho baùnh raêng : Söû duïng coâng thöùc (3-18)trang 46: 2πL(1 − 0.4 2 + 1 .85 * 0.02 ÷ 0.4 +13  2     (1 − 0.

451 ⇒ Heä soá daïng raêng baùnh lôùn :y2=0.451 * 2.4mm2 10.5[ σ]tx2=2. Kieåm nghieäm söùc beàn uoán cuûa raêng : 1 1 Goùc maët noùn laên baùnh nhoû :tg ϕ1= = = 0.4 ϕ1 =22 46 0 ’ Z1 Soá raêng töông ñöông baùnh nhoû : Ztñ1= = cos ϕ1 31 cos 16 0 23 =32 (raêng) Goùc maët noùn raêng baùnh lôùn :tg ϕ2 =i=3.2 * =42.5 L 167 − 0.451 +Baùnh lôùn : σ u2= σ u1* = 48 .4 (raêng) ⇒ Choïn Z2=105 (raêng) @Tính chính xaùc chieàu daøi baùnh raêng noùn : 2 L=0.5 * 3 3 12 + 1052 = 1 64(m m) 2 Chieàu daøi raêng : b=ψL*L=0.45 * 3. -ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp coù ñoä ngaén HB<350 +Baùnh nhoû [ σ]txqt1=2.2mm2<[ y2 0.3*167=49.85 * y1 * mtb2 * Z 1 * n * b 0.517 σ]u2=119.517 Kieåm nghieäm öùng suaát uoán : +Baùnh nhoû : σ u1= 19.92 = 0.5*520=1300N/mm +Baùnh lôùn [ σ]txqt2=2.55mm 9.5 * 167 =3 mtb=ms L 167 =2.3 N/mm2 y1 0.55 2 * 31 * 580 * 50 =48.5*[ σ]tx1=2.2 mm ⇒ choïn b=49mm -Moâñun trung bình : L − 0. Kieåm nghieäm söùc beàn cuûa raêng khi chòu quaù taûi troïng trong thôøi gian ngaén . 8 Z1=31(raêng) -Soá raêng baùnh lôùn :Z2=iZ1=3.85 * 0.5*416=1040 N/mm -ÖÙng suaát uoán cho pheùp coù doä raén HB<350 .29 ⇒ i 3.1 * 10 6 * K * N 19 .5*ms* Z 21 + Z = 0.4 ⇒ ϕ2 =67022’ Soá raêng töông ñöông baùnh lôùn : Ztñ2= Z2 105 = =372(raêng) cos ϕ 2 cos 73 0 36 ' Baûng (3-8)/52 ⇒ Heä soá daïng raêng baùnh nhoû :y1=0.4<[ σ]u1=143.4*31=105.1 * 10 6 *1.

Tính löïc voøng taùc duïng leân truïc : *Ñoái vôùi baùnh nhoû : ⇒ löïc voøng taùc duïng leân truïc : 2M x 2 * 9.85 * b * n 2 = 1.92 = ( L − 0.5 + 1 * 1.5 3.38=168N *Ñoái vôùi baùnh raêng lôùn : ⇒ Löïc voøng :P1=P2=1633N ⇒ Löïc höôùng taâm: Pr2=Pa1=168N ⇒ Löïc doïc truïc : Pr1=Pa2=570N .5 * 49 )3. ϕ2=73036’ -Ñöôøng kính voøng chia (voøng laên) +d1=ms Z1=3*31=93mm +d2=msZ2=3*105=315mm -Ñöôøng kính voøng raêng : +De1=ms*(Z1+2cos ϕ1)=3*(31*cos16023’=99mm +De2=ms*(Z2+2cos ϕ2)=3*(105*cos73036’)=317mm 12.4*1.Z2=105 raêng -Goùc aên khôùp αn=200 .5 * b )i 0.2*1.96< [ σ]uqt2=208N/mm2 11.4 2 + 1 * 1.5N/mm2 ( L − 0.8* σ ch1=0.8=87.45 * 3.8= 75. -Chieàu daøi noùn L=167mm -Goùc maët noùn chia : ϕ1=16023’ .45 * 3.38=570N ⇒ Löïc doïc truïc :Pa1=P1*tg20*sin ϕ 1=1633*tg20*sin16.12<[ σ ]uqt1=240 N/mm2 +Baùnh lôùn : σ uqt2= σ u2*Kqt=42.Chieàu daøi raêng :b=50mm.8*240=192N/mm2 Kieåm nghieäm söùc beàn tieáp xuùc : σ txqt= 1.4 0.55 * 31 ⇒ Löïc höôùng taâm:Pr1=P1*tg200*cos ϕ 1=1633*tg20*cos16.05 *10 6 ( ) 1.05 * 10 6 (i 2 ) 1.8*290=232N/mm2 +Baùnh lôùn : [ σ]utx2=0.8* σ ch2=0.85 * 50 *171 ⇒ σ txqt<[ σ]txqt2=1040N/mm2 Kieåm nghieäm söùc beàn uoán : +Baùnh nhoû : σ uqt1= σ u1*Kqt=48.92 =408. Caùc thoâng soá hình hoïc chuû yeáu cuûa boä truyeàn : -ms=3(moâñun phaùp ) -Soá raêng Z1=31 raêng . 9 +Baùnh nhoû : [ σ]uqt1=0.55 * 10 6 N 2 * 9.55 * 10 6 * 3.92 P = = = 1633 N mtb * Z 1 n * mtb * Z 1 580 * 2.

Neân baùnh raêng nhoû ñöôïc cheá taïo baèng vaät lieäu toát hôn : _Choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng nhoû :theùp 45 thöôøng hoaù .572 ⇒ Ntñ2=60*1*48*5*300**2*8=6.6HB.7*107>N0=107 ⇒ KN1=1 ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : +Baùnh nhoû : [ σ]tx1=2.9*107>N0=107. +Theùp 35 thöôøng hoaù : σbk1=500 N/mm2 .9/43) ⇒ soá chu kì cô sôû N0=107 . -Soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng : +Baùnh lôùn : Ntñ2=N=60*v*n2*T (v:soá laàn aên khôùp cuûa baùnh raêng khi quay ñöôïc1voøng T:laø toång thôøi gian laøm vieäc trong 1 naêm.4 laàn soá chu hì laøm vieäc baùnh raêng lôùn . _Choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng lôùn : theùp 35 thöôøng hoaù . -Giaû söû baùnh raêng chòu taûi troïng khoâng ñoåi . ⇒ KN1=1 +Baùnh nhoû : Ntñ1=i*Ntñ2=3.HB=200. σch2=300 N/mm2.6*160=416 N/mm2 ⇒ Laáy trò soá nhoû ñeå tính toaùn N b)ÖÙng suaát uoán cho pheùp : K = 6 ' N tñ -Soá chu kì laøm vieäc cuûa ñöôøng cong môùi : N0=5*106 -Soá chu kì laøm vieäc : +Baùnh lôùn : Ntñ2=60*v*T=60*1*300*2*8*5=5. *Tra baûng (3. [ σ]N0tx=2.6*200=520 N/mm2 +Baùnh lôùn : [ σ]tx2=2.76>N0=106 ⇒ NK2=1 .HB=160.) n 171 n2= 1 = = 48 v/p i 3.572*6.8/40) ta ñöôïc : +Theùp 45 thöôøng hoaù coù : σbk1=600 N/mm2. Baûng (3. σch=300 N/mm2. 10 BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG NOÙN C)thieát keá boä truyeàn baùnh raêng truï thaúng : 1. Ñònh Öùng Suaát Cho Pheùp : a)ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : [ σ]tx= [ σ]N0tx*Kn1. Choïn Vaät Lieäu Cheá Taïo Baùnh Raêng : Vì soá chu kì laøm vieäc cuûa baùnh raêng nhoû lôùn gaáp 3.9*107=24. 2.

572   0.2 d 1 220 Baûng (3.43*500=215 N/mm2 Laáy heä soá an toaøn n=1.12/47) ⇒ Ktt=1 Baûng (3.5 * 1 * 258 = =14 n * Kσ 1. Choïn Heä Soá Chieàu Roäng Baùnh Raêng : b Ta coù ψ A = = 0. Sô Boä Veà Taûi Troïng K: b 45 Ksb=Ktt*Kñ Ta coù ψ d = = =0.5 * K N * σ1 1. Tính Khoaûng Caùch Truïc:  1.572*5.05 * 10 6  1.4 * 48       Asb 229.8 N/mm2 +Baùnh lôùn : [ σ]u2= " 1.4 (trang 44) A 5.05 * 10 6  K sb * N  2 ≥ (i + 1) * 3     [σ ] tx * i  ψ A * n 2  Asb  1.5 * 1 * 215 = =11 n * Kσ 1.43* σbk1=0.8 *ÖÙng suaát uoán cho pheùp : +Baùnh nhoû : [ σ]u1= " 1.5 * K N * σ2 1.5 * 1.3 4. 572 + 1) * 3   416 * 3.6mm Choïn Asb=230mm 6.43* σbk2=0.76*106>5*106 ⇒ KN2=1 *ÖÙng suaát uoán : +Ñoái vôùi baùnh raêng nhoû : σ1=0.5 * 1.2 * 3. Tính Vaän Toác Voøng Vaø Caáp Chính Xaùc Cheá Taïo Baùnh Raêng : Vaän toác voøng : .5 duøng chung cho caû 2 baùnh heä soá taäp trung öùng suaát K σ =1.8 N/mm2 3. 11 +Baùnh nhoû : Ntñ1=i* Ntñ2=3.13/48) ⇒ Kñ=1.3 ⇒ Ksb=1.43*600=258 N/mm2 +Ñoái vôùi baùnh raêng lôùn : σ2=0.75  2 ⇒ ≥ (3.

12 2π * Asb * n1 2 * 3.18(trang 47) d 1 100 .6 N/mm2 10.3 Ta coù .8/52) -Heä soá baùnh raêng lôùn :y2=0.18+1)/2=1. Caùc Thoâng Soá Hình Hoïc Chuû Yeáu Cuûa Boä Truyøeân : +Moâ ñun phaùp :m=2.5mm +Soá raêng :Z1=43 raêng .572 σ u1 = = =52.09*1. Xaùc Ñònh Moâ Ñun Vaø Soá Raêng -Moâdun phaùp :m=(0.476 * 2.4=1.5*43=107.9m/s 60 * 1000 * (i + 1) 60 * 1000 * (3.01 ÷ 0.512 baûng (3.01*243=2.18/52) -Kieåm nghieäm öùng suaát uoán : +Baùnh raêng nhoû : 19.1 * 10 6 * 1.572 + 1) Baûng (3.5+2*2.5 * (3.4*230=92mm ⇒ choïn b=90mm 2A 2 * 230 Ñöôøng kính voøng raêng baùnh raêng nhoû : d1 = = (i +1) 3.2 -Tính lai khoaûng caùch truïc :A: K sau 1.6mm b 90 ψd = = =0.Z2=154 raêng +Goùc aên khôùp : αn =250 +khoaûng caùch truïc A=243mm +Chieàu roäng baùnh raêng :b=90mm +Ñöôøng kính voøng chia voøng laên : d1=m*Z1=2.5*154=380mm +Ñöôøng kính voøng ñænh raêng : De1=d1+2m=107.11/46)choïn caáp chính xaùc 9 7. Ñònh Chính Xaùc Heä Soá Taûi Troïng K Chieàu roäng baùnh raêng : Ta coù :b=ψA *A=0.5*2=385mm .526 A = Asb * 3 = 230 * 3 = 242 .572*43=154 raêng 9.526 * 3.6 K truoc 1 .5 2 * 43 * 171 * 90 +Baùnh raêng lôùn : σu2=σ1*y1/y2=52.09 baûng (3.9<[ σ]1=143.43mm 2* A 2 * 243 -Soá raêng :+Baùnh nhoû :Z1= = =43 raêng m(i +1) 2.572 +1 =100.3/48) ⇒ Kñ=1.1 * 10 6 * K * N 19.02)A=0. ⇒ choïn A=243mm 8.3 N/mm2 y1 * m 2 Z 1 n1 * b 0.6 -Heä soá taäp trung taûi troïng trong thöïc teá : Ktt=(Kttbaûng +1)/2=(1.517=42.5mm d2 =m * Z2=2.5mm De2=d2+2m=380+2.4 ⇒ heä soá taûi troïng :K=1.572 +1) +Baùnh lôùn :Z2*Z1=3.5=112.526 ≠ Ksb=1. Kieåm Nghieäm Söùc Beàn Uoán Cuûa Raêng : -Heä soá baùnh raêng nhoû ::y1=0.476 baûng (3.14 * *230 * 171 v= = =0.89 ⇒ Ktt==1.476/0.9*0.

13 +Ñöôøng kình voøng chaân raêng : Di1=d1-2.5m=350-2. Tính Löïc Voøng Taùc Duïng Leân Truïc : 2M x 2 * 9 * .2*2.364 = 1418 N d BOÄ TRUYEÀN BAÙNH TRUÏ RAÊNG THAÚNG .4 * 0.55 *10 6 N 2 * 9.55 *10 6 * 3.5*2.5 =3896.5-2.75 -Löïc voøng : P = = = d1 n * d1 171 * 107 .5m=107.5=374mm 11.4N -Löïc höôùng taâm: Pr = P * tg 20 0 = 3896 .5=101mm Di2=d2-2.

c=120 6.7mm ⇒ choïn 580 d1=25mm -Truïc II: N=3.6mm ⇒ Choïn 171 d2=40mm(baûng 8-1/156) -Truïc III :N=3.9 d1 ≥ 120 * 3 =22.n=48 v/p.n=580 v/p.92.n=171.c=120 3.75 D2 ≥ 120 * 3 =35. 14 V.62 ≥ 120 * 3 48 = 50.7mm ⇒ Choïn d3 =55mm .62 Kw.92Kw. Tính truïc a)Choïn vaät lieäu :theùp 45 ñeå cheá taïo truïc b)Tính söùc beàn truïc: N Tính sô boä truïc : d ≥ c * 3 n -Truïc I :ta coù :N=3.c=120 d 3 3.

15 HOÄP GIAÛM TOÁC HAI CAÁP NOÙN TRUÏ .

⇒ B1=17mm +Truïc II: d2=40mm.62 +truïc III:K3=1.5mm *Tính toaùn ñeå veõ bieåu ñoà noäi löïc :truïcI a)tính phaûn löïc taïi caùc goái truïc : + ∑ mAy=0 ⇔ R *l -Rtñ 1 *l’-Pr1(a1+l’)+a1*dtñ By .55 * 10 6 KN ta coù :M= n 9. ⇒ B2=23mm +Truïc III: d3=55mm.55 * 10 6 * 1.5=62.5mm -Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng truï treân truïc III: b”=bt/2 +a+l2+B3/2 =90/2 +10+10+29/2=79.9/268 +Khe hôû giöõa baùnh raêng vaø thaønh trong cuûa hôïp ∆=10mm +Khoaûng caùch töø maët caïnh chi tieát quay ñeán thaønh trong cuûa hôïp a=10mm +Khoaûng caùch töø oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp :l2=10mm +Choïn chieàu daøi x=10mm +Khoaûng caùch caùc chi tieát quay b=10mm +Khoaûng caùch töø naép oå ñeán maët caïnh chi tieát quay ngoaøi hoïp l4=10mm +Chieàu cao cuûa naép vaø ñaàu bulloâng l3=20mm +Chieàu roäng baùnh ñai :bñ=68mm +Chieàu roäng baùnh noùn :bn=50mm.55 * 10 61.92 +truïc I:K1=1.5mm 2 2 +Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc baùnh raêng noùn : l’=2.45 * 3. ⇒ B3=29mm *Tính Gaàn Ñuùng Truïc 10.baùnh truï :bt=90mm +Khe hôû giöõa truïc vaø baùnh raêng :l7=20cm +Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc vaø ñieåm ñaëc cuûa baùnh ñai taùc duïng leân truïc : b B l1= d + l4+ l3+ 1 =68/2 +10+20+17/ 2=72.5mm +Khoaûng caùch giöõa goái ñôõ truïc baùnh raêng truï : l=B3+2 l2+2a+x+b+bn+bt=29+2*10+2*10+10+10+90+50=229mm +caùc kích thöôùc treân truïc : -Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng noùn truïc II: a’=bn/2 +a+l2+x+bn/2 =50/2 ++10+90/2=80mm -Khoaûng caùch töø oå laên ñeán baùnh raêng truï truïc II: c’=bt/2 +a+l2+B2/2=90/2+10+10+23/2=76.526 ⇒ M= =1099070N*mm 48 K1 + K 3 +Truïc II:K2= =1.488K*mm 2 Baûng 14P/339 Choïn chieàu roäng oå bi kieåu trung bình : +Truïc I: d1=25mm.526 * 3.5*2.45 ⇒ M= = 580 9.5*d=2.5mm a1=90/2+10+10+23/2=63. 16 *TínhMoâment treân caùc truïc : 9.

5 + 80 ) −1633 * 66 ..4 * (66 .1 * 63 +Tieát dieän (3-3) ta coù :Mtñ= M u2 + 0.4N .Pr3=1418N .Pr3(a’+b’).5(N) 62 .R +P =0 ⇔ R =3026-1633=1392.mm 105876 ⇒ d≥3 =25.mm [σ] =63N/mm2 115303 ⇒ d≥3 =26.75 * 64545 2 =57535N.75 * 64545 2 =105876N.3 + 62 .Pa2*dtb/2 +RDy(a’+b’+c’)=0 − 168 * 66 .5) + 168 + 293 / 2 ⇔ RBy= =682. 17 1391 * 72 .5 2 + 0.mm 57535 ⇒ d≥3 =20.75 * M x2 = 89918 2 + 0.6N Bx ’ 1 ’ 1 Bx= + ∑ x=0 ⇔ R .5 + ∑ y=0 ⇔ -R +R ñ Ay -RBy-Pr1=0 ⇔ RAy=1391+682.5(N) + ∑ mAx=0 ⇔ R *l -P (l +a )=0 ⇔ R 1633 * (6262 .5 + 80 ) + 570 + 315 / 2 ⇒ =1276N 66 .6mm 0.5 + ∑ x=0 ⇔ -P 2 – Rcx.5 + ∑ y=0 ⇔ Rcy+P .1 * 63 Choïn ñöôøng kính tieùt dieän (1-1)laø 30mm.4mm 0.RDy+P3=0 ⇔ Rcx=3896.Pr2=173N .5 − 570 * (53 .75 * 64545 2 =115303N.75 * M x2 = 100847 .6N Ax Bx 1 Ax *Moâment taïi tieát dieän nguy hieåm : +Tieát dieän (1-1):coù Mu(1-1)=100847.5N*mm +Tieát dieän (2-2):coù Mu(2-2)= M uy2 + M uõ2 = 87040 2 + 22566 2 =89918N*mm +Tieát dieän (3-3): coù Mu(3-3)=13629N*mm *tính ñöôøng kính truïc taïi ba tieát dieän : Mtñ= M u2 + 0.3) =3025.5+570=2643.5 ⇔ RDx= =2082N 66 .75 * M x2 = 13629 2 + 0.5 + 80 + 75 .9mm 0.55 + 53 .4-(1633+2082)=181N .1 * 50 +Tieát dieän (2-2): Ta coù :Mtñ= M u2 + 0.Pa2=570N *Tính caùc phaûnlöïc : + ∑ mC =0 ⇔y Pr2*a’. taïi (2-2) laø 30mm. taïi (3-3) laø 25mm Truïc II: P2=1633N .5 + 1418 * (66 .P + R r2 r3 Dy =0 ⇔ Rcy=1418-(168+1290)=-40N + ∑ mcx=0 ⇔ P * a -P (a + b )+ R 2 ’ 3 ’ ’ *( a’+ b’+ c’)=0 Dx 3896 .P3=3596.5 + 80 + 75 .

5 =919N +∑ y=0 ⇔ -REy-RFy+Pr4=0 ⇔ REy =1548-998.5 + 79 .1 * [σ ] Tra baûng (7.5 mEx =0 ⇔ P4*a’’–RFx(a’’+b’’)=0 ⇔ RFx= =2525.5 2 + 720229 2 =634010N/mm 734123 ⇒ d≥3 =50.mm Moâment uoán taïi nhöõng tieát dieän nguy hieåm : +Tieát dieän (4-4)coù :Mu(4_4)= M uõ2 + M uy2 = 87140 2 + (−12302 2 ) =88004N.5 + 79 .23mm 0. b’’79.5mm .1 * 63 Choïn ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän (4-4)laø 35mm.75 * M x2 = 88004 2 + 0.75 * 209429 2 =259504N.mm +Tieát dieän (5_5) coù :Mu(5_5)= 97540 2 + (−157902 2 ) =185599N  Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc taïi (4_4)vaø (5-5): M tb Ta coù d ≥ 3 0.2)choïn [σ] =50N/mm2 MTÑ= M u2 + M x2 * 0. 18 -Moâment quay quanh truïc x: Mx= Pa2* dtb/2 =570*315/2=89755N.ñöôøng kính laép oå laên laø d=40mm. Pr4=1418N .mm Baûng (7.5 146 .Ñöôøng kính ngoãng truïc d=50mm.5 2 + 200778 2 =113672.5N 146 .mm Xaùc ñònh ñöôøng kính truïc taïi (6-6): M td Ta coù :d ≥ 3 0.1 * 50 Laáy ñöôøng kính truïc taïi tieát dieän (6-6)laø 55mm(neáu coù raõnh then laáy ñöôøng kính taêng leân so vôùi tính toaùn ). a’’=146.2)ta coù : [σ ] = 63 N / mm 2 259504 ⇒ d≥3 =34.5mm 0.laáy ñöôøng kính ñaáu truïc ra d=45mm.5N .1 * 63 *Taïi (4-4):Mtb= M u2 + 0.75 = 113672 . ∑ x=0 ⇔ Rex – P4 + RFx =0 ⇒ REXÕ=1370.5 Moâmaent uoán nhöõng tieát dieän nguy hieåm : -Tieát dieän (6-6):Mu(6-6) = M uõ2 + M uy2 = 33103 .5=499N +∑ 3896 * 146 .5 N.(5-5)laø 35mm . Truïc III P4=3896N .5mm  Tính phaûn löïc ôû caùc goái ñôõ : +∑ mEy =0 ⇔ Pr4*a’’+RFy(a’+b’’)=0 ⇔ RFy= 1418 * 146 .

19 ? 45 THIEÁT KEÁ CAÙC TRUÏC CHI TIEÁT MAÙY .

20 BIEÅU ÑOÀ NOÄI LÖÏC CHO CAÙC TRUÏC : .

21 .

Baûng (7-4)/143 choïn εσ = 0.63.5N.78.78 ετ 0. ω =14510mm3.67 Kσ Tra baûng (7.6 * ( σ − 1) = 1 + 0.1 .63 Kτ 1.05 +Heä soá bieán β =1 .5 ⇒ σ a= =7.3 εσ Kτ K = 1 + 0. ετ = 0.3 − 1) = 2.5 K σ 1.67 Baûng (7-8)/123 Choïn K σ = 1.mm 113672 .45 * 580 = 261 N / mm 2 (truïc laøm baèng theùp C45 coù σ b=580N/mm2 τ −1 = 0.45 * σ bk = 0.38 ετ εσ Thay giaù trò vaøo : 225 145 ησ = = 10 .25 * 580 = 145 N/mm2 M σa = u ω Baûng (7-3b)/122 coù ω0 =30800mm2.3 * 7.Mu=113672.9 .6 * (3.69N/mm2 2ω 0 2 * 30800 Choïn heä soá Ψσ & Ψτ ñoái vôùi theùp cacbon trung bình Ψσ = 0.5 -Tæ soá = =2 .ητ = =5 3.25 * σ bk = 0.10) ta coù : = 3. σ m = 0 σ1 ησ = Kσ *σ a εσ *β Vì boä truyeàn laøm vieäc moät chieàu neân öùng suaát tieáp (xoaén )bieán ñoåi theo chu kì maïch ñoäng τ M τ −1 τ a = τ m = maõ = x ⇒ η τ = 2 2ω 0 Kτ *τ a + ψ τ * τ a ετ * β -Giôùi haïn uoán vaø xoaén : σ −1 = 0.05 *11 .83N/mm2 14510 M 720229 τa =τm = x = =11.1 & Ψτ = 0.2 εσ 0. K τ = 1. = = 2.83 2. 22  TÍNH CHÍNH XAÙC TRUÏC:  Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (6-6) truïc III: +Coâng thöùc (7-5) η σ *ητ Ta coù : ≥ [η] ησ2 + ητ2 Vì truïc quay neân öùng suaát phaùp uoán bieán ñoåi theo chu kì ñoái xöùng Ta coù : σ a = σ maõ = σ min = M u / ω.38 * 13 + 0.

7 * 15 . 23 10 .7-1)=2.3/122) ⇒ ω0 = 11790 mm 2 & ω = 5510 mm 3 u M 88004 Mu=88004N.45 * σ b = 0.5 ÷ 5 2 + 10 .5 Kσ 1.97 N / mm u 2 M 209429 [η ] τ a = τ m = 2ωUx = 2 *11790 = 17.7 εσ K K ⇒ σ =1+0.02 ετ εσ σ −1 261 ησ = = =6 Thay caùc giaù trò vaøo : K 2.45 * 580 = 261 N / mm 2 Vì truïc laøm baèng theùp C45 coù σb = 580N/mm2) τ−1 =0.1 & ψ τ = 0.25* σb =0.5 +tæ soá = = 1. τ −1 τ maõ Mx ητ = τa =τm = = (Vaäy Kτ 2 2 *ω0 *τ a + ψ τ *τ m ετ * β Giôùi haïn moái uoán vaø moái xoaén : σ 1 = 0.85 ετ 0.73 Kσ +Baûng (7.02 * 17. 97 vaø σ *σ a εσ * β τ −1 145 ητ = = Kτ 2.12 2.10)ta coù : = 2. Kτ = 1.mm ⇒ σ a = ω = 5510 = 15 .76 N / mm 2 0 +Choïn heä soá ψ σ = 0.5) ta coù : η = ≥ [η] η σ2 + ητ2 Vì truïc quay neân öùng suaát phaùp uoán bieán ñoåi theo chu kì ñoái xöùng .6(2. σ m = 0 σ −1 ησ = Kσ *σ a εσ *β Boä truyeàn laøm vieäc moät chieàu neân öùng suaát tieáp (xoaén) bieán ñoåi theo chu kì maïch ñoäng .25*580=145N/mm2 M +σ a = ω .94 *τ a + ψ τ *τ m ετ * β .05 ñoái vôùi theùp cacbon trung tính +Heä soá beàn β =1 +Baûng (7.6( σ −1 )=1+0.63 K 1. σ = σ max = σ min = Mu / ω .05 εσ 0.76 + 0. Baûng (7.05 * 17.4 ta coù heä soá an toaøn cho pheùp [η] =(1.76 =3.92 .5) ta thaáy η > [η] ⇒ thoaû ñieàu kieän Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (4-4) truïc II η σ *η τ -Söû duïng coâng thöùc (7.1 * 5 ⇒η = =4.4) choïn K σ = 1. vaø σ = = 2.63.

10)ta coù : ε = 2.5> [η] =(1.8 2 + 4.5*35=49mm +Kieåm nghieäm2M x söùc beàn daäp : σd = ≤ [σ ] d ta coù : dKl MX=209429N.1 =17.3 2 VI.58 * 17 . 5 Thay caùc giaù trò vaøo : *σ a εσ * β τ −1 145 ητ = = Kτ 1.65-1)=1.1 + 0. ω0 = 7870 N .1. ÷ K=4.mm u Baûng (7.3 *τ a + ψ τ *τ m ετ * β 3.6( ε σ σ −1 261 ησ = = = 3.4)/123 choïn ε σ = 0.785 Baûng (7.heä soá beàn β =1 Baûng (7.5) ⇒η = 2.5mm .t2=3.05 * 4.5 ÷ 2.86 & ετ =0.3 =3.1N / mm 2 2 2 *ω0 2 * 7870 Ñoái vôùi theùp cacbon trung bình : ψ d = 0.65 * 27.5)d=1.63.  Theo ñöôøng kính truïc II ñeå laép then 35mm (choïn then cuøng kích thöôùc ) Baûng (7.8) K σ = 1.89 vaø ε = 2 σ τ Kσ +Baûng (7.99 * 4.05 . t1=4. Kτ = 1.mm vaø .5) ⇒ Thoaû yeâu caàu ⇒η = 3.3b)/122 coù : ω = 3660 mm 3 .5 ÷ 2.58 Kσ 2 .4 * 2.2 +Chieàu daøi then :l=(1.4 2 Kieåm nghieäm taïi tieát dieän (1-1) truïc I: Laøm töông töï :ta coù : σ −1 = 261 N / mm 2 vaø τ −1 = 145 N / mm 2 M Ta coù : σ a = ω .23) choïn then coù b=10mm.5N/mm2 ⇒ σa = ω = 3660 τ maõ Mx τa =τm = = = 64545 = 4.92> [η] =(1.8 =3.5 =27.99 ετ =1+0. h=8mm.ψτ = 0. 24 4.6mm.mm 2 Mu 100847 .65 σ Kσ Kσ ⇒ −1 )=1+0.2 1.5 Kσ Kσ +tæ soá ε = 1.58 2 + 17 . Tính Then  Ñeå truyeàn moment chuyeån ñoäng töø truïc ñeán baùnh raêng hoaëc ngöôïc laïi ta duøng then . Mu=100847.6(2.5N.

mm vaø d=55mm.2 * 49 Baûng (7.2 * 71 . K=3.23) choïn then coù b=8mm.3N/mm2 ⇒ σd = 30 * 3.l=71.1mm.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2 2M X 2 * 209429 =24.2 +Chieàu daøi then :l=(1. h=10mm. K=6.20) [σ ] d =150 N/mm2 . t1=5mm .4 N/mm2< ⇒ τc = = dbl 35 * 10 * 49 [τ ] c =120 N/mm2 Ñoái vôùi truïc III:d=55mm Baûng (7.5 +Chieàu daøi then :l=(1.9 N/mm2< ⇒ τc = = dbl 55 * 16 * 71. h=7mm.5)d=1.t2=3.1mm. 25 2 * 209429 =58.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2 2M X 2 * 720229 =22.5mm +Kieåm nghieäm söùc beàn daäp : 2M x ta coù : σ d = ≤ [σ ] d dKl MX=720229N.t2=5.l=45mm 2 * 64545 =27.2 ÷ 1.2 * 45 Baûng (7.3*55=71.5 Baûng (7.5 [τ ] c =120 N/mm2 Ñoái vôùi truïc Id=30mm Baûng (7.23) choïn then coù b=16mm.5)d=1.20) [σ ] d =150 N/mm2 Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu +Kieåm nghieäm söùc beøn caét: 2M X τc = ≤ [τ ] c dbl Baûng (7.5mm 2 * 720229 =59N/mm2 ⇒ σd = 55 * 6.mm vaø d=30mm.20) [σ ] d =150 N/mm2 Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu +Kieåm nghieäm söùc beøn caét: 2M X τc = ≤ [τ ] c =120N/mm2 dbl Baûng (7.2N/mm2 ⇒ σd = 35 * 4.2 ÷ 1.54 .5*30=45mm +Kieåm nghieäm söùc beàn daäp : 2M x ta coù : σ d = ≤ [σ ] d dKl MX=64545N. t1=4mm .

truïc II coù löïc doïc truïc neân choïn oå bi ñôõ chaën . 26 Ta thaáy : σd < [σ ] d ⇒ thoaû yeâu caàu +Kieåm nghieäm söùc beøn caét: 2M X τc = ≤ [τ ] c dbl Baûng (7. ß truïc I coù löïc doïc truïc neân choïn oå ñuõa ñôõ chaën .3) -Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000C (baûng 8. THIEÁT KEÁ GOÁI ÑÔÕ TRUÏC : 1)CHOÏN OÅ LAÊN : TRuïc III choïn oå bi ñôõ .4) ß .3 ≤C baûng n=580 v/p . SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC I: +Choïn goùc β=160(kieåu 7307)/349 +Heä soá khaû naêng laøm vieäc : C=Q(nh)0.5 (baûng 8.21) ta coù [τ ] c =120 N/mm2 2M X 2 * 64545 =12 N/mm2< ⇒ τc = = [τ ] c dbl 30 * 8 * 45 =120 N/mm2 VII.2) -Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8.h=5*300*2*8=24000 (giôø ) +Taûi troïng töông ñöông Q: Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN) -m=1.

B=21mm SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC II: . QA=3231+1.1*(580*24000)0.3*RB*tg β=1.2867=1204N -SB=1.1 daN C=341.3*RA*tg β=1.5*120=3411N=341.3=47421 Baûng 14P ⇒ d=35mm laáy oå bi coù kí hieäu laø 7307 coù D=80mm.3*3231*0.5) -RA= R AX 2 + R AY 2 = 1392 2 + 2643 2 =3231N -RB= R BX2 + R BY 2 = 3026 2 + 682 .2867=1156N Tính toång löïc chieáu truïc At=SA-Pa1-SB=1204-168-1156=-120N Nhö vaäy löïc At höôùng veà goái truïc bean traùi .Cb=74000 .5 2 =3102N -SA=1.3*3102*0.Vì löïc höôùng taâm goái truïc gaàn baèng nhau ta chæ caàn tính goái truïc beân traùi . 27 -Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.

2867=910.3*185.Vì löïc höôùng taâm goái truïc gaàn baèng nhau ta chæ caàn tính goái truïc beân traùi .h=5*300*2*8=24000 (giôø ) +Taûi troïng töông ñöông Q: Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN) -m=1.2867=69.3=22185 Baûng 14P ⇒ d=40mm laáy oå bi coù kí hieäu laø 7307 coù D=90mm.Cb=57000 .2 daN C=230.4*0. QC=185.h=5*300*2*8=24000 (giôø ) +Taûi troïng töông ñöông Q: Q=( Kv*R+m*At)Kn*Kt (coù ñôn vò laø daN) -m=1.5) -RE= R EX 2 + R EY 2 = 1370 .4) -Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.3 ≤ C baûng n=48 v/p .5N .5 2 + 499 2 =1458.5 (baûng 8.1-570=-1411N Nhö vaäy löïc At höôùng veà goái truïc bean traùi .1N Tính toång löïc chieáu truïc At=SC-Pa2-SD=69.2) -Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8. 28 +Choïn goùc β=160(kieåu 363108) +Heä soá khaû naêng laøm vieäc : C=Q(nh)0.B=23mm SÔ ÑOÀ CHOÏN TRUÏC III: +Choïn goùc β=160(kieåu 0311)/349 +Heä soá khaû naêng laøm vieäc : C=Q(nh)0.5 (baûng 8.3*RD*tg β=1.3) -Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000C (baûng 8.3) -Kn=1 nhieät ñoä laøm vieäc döôùi 1000C (baûng 8.3 ≤ C baûng n=171 v/p .2*(171*24000)0.1-910.5*1411=2302N=230.5) -RC= RCX2 + RCY 2 = 181 2 + 40 2 =185.1N -SD=1.4N -RD= R DX2 + R DY 2 = 2082 2 + 1276 2 =2442N -SC=1.3*2442*0.2) -Kt=1 taûi troïng tónh (baûng 8.3*RC*tg β=1.4+1.4) -Kv =1 khi voøng trong cuûa oå quay (baûng 8.

85 ÷ 1) δ = 9mm +Chieàu daøy gaân ôû naép hôïp m1=(0.3=20307 Baûng 14P ⇒ d=55mm laáy oå bi coù kí hieäu la 0311 coù D=120mm.5N Tính cho goái ñôõ F vì coù löïc RF lôùn hôn : Heä soá laøm vieäc C=Q(nh)0.B=29mm  Boâi trôn oå laên : Boä phaän oå ñöôïc boâi trôn baèng môû .85 ÷ 1) δ1 = 8mm +Ñöôøng kính bullong neàn : dn=0.5*9=13.036*243+12=20mm .5 δ =1.5 2 + 919 2 =2687.036*A+12=0.5*8=12mm +Chieàu daøy ñeá hoäp khoâng coù phaàn loài :P=2. VIII.5 δ1 = 1.75*(48*24000)0.9 ta coù : +Chieàu dsì thaân hoäp hai caáp : δ = 0.02*A+3=0. 29 -RF= R FX 2 + R FY 2 = 2525 .Ñeû boâi trôn oå coù theå duøng loaïi π öùng vôùi nhieät ñoä laøm vieäc töø 60 ÷ 100 0C vaø vaän toác döôùi 1500v/p . maët gheùp giöõa truïc vaø thaân laø maët phaúng ñi qua ñöôøng laøm caùc truïc ñeå vieäc laép gheùp ñöôïc deã daøng Baûng 10.Cb=84000 .75daN ⇒ C=268.35* δ =21mm +Chieàu daøy gaân ôû thaân hôïp :m=(0.025*243+3=9mm +Chieàu daøy thaønh naép hôïp hai caáp δ1 = 0.5N=268.Löôïng daàu chöùa 2/3 choã roãng boä phaän oå . traùnh söï xaâm nhaäp cuûa buïi vaø taïp chaát vaøo oå cuõng nhö ngaên môõ chaûy ra ngoaøi ta söû duïng phöông phaùp che kín laø ñôn giaûn nhaát . CAÁU TAÏO VOÕ HÔÏP VAØ CAÙC CHI TIEÁT MAÙY KHAÙC Choïn voõ hôïp ñuùc .025A+3 (A:khoaûng caùch truïc giöõa hai baùnh raêng caáp chaäm ) ⇒ δ = 0.28 che kín cho oå laên : Ñeå che kín caùc ñaàu truïc ra .3 ≤C baûng Q=Kv*RF +m*At)Kn*Kt ÔÛ ñaây At=0 neân ⇒ Q=RF=2687.5mm +Chieàu daøy maët bích treân cuûa naép : b1=1. vì vaän toác boä truyeàn baùnh raêng lôùn neân khoâng theå duøng phöông phaùp toeù daáu nhö caùc boä phaän khaùc .02*243+3=8mm Chieàu daøy maët bích döôùi cuûa thaân :b=1. Baûng 8.

7dn=14mm ⇒ Laáy d1=16mm -Gheùp vaøo naép thaân :d2=0.5dn=0.11b ta choïn bulloâng M16 NUÙM THOÂNG HÔI . 30 +Ñöôøng kính caùc bulloâng khaùc : -ÔÛ caïnh oå :d1=0.4dn=8mm +Ñöôøng kính bulloâng voøng choïn theo troïng löôïng hoäp giaûm toác . khoaûng caùch truïc A ≈ 250mm ⇒ troïng löôïng hoäp giaûm toác laø 400Kg baûng 10. vôùi chieàu daøi L ≈ 150mm.11b döïa vaøo baûng 10.5*20=10mm -Gheùp ôû naép oå d3=0.

31 NAÉP CÖÛA THAÊM HOÄP GIAÛM TOÁC .

32 .