You are on page 1of 8

Îû ÃΛ¶¿ŽÂËî ձüi§ Âó=Áðú Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò Ý Õ±÷±Ëðõþ ßÂîÇÂõÉ

¿òÂó÷ Îüò
Õ±üi§ Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò, Ûß &QÂóÓíÇ õþ±æÍò¿îÂß üÑáè±÷¼ Îðú Ý õþ±ËæÉõþ ü±÷¿áèß ¿õø¸ûþ&¿ù ¿õ˝−ø¸Ëíõþ
ÎÛ¶¿ŽÂËîÂý× õ±÷ôèÂKé ¿ò¿ðÇ©† Ν−±á±òËß ü±÷Ëò ÎõþËà Ûý× üÑáè±Ë÷ ÕõîÂÏíÇ ýËûþËå¼
 50 úî±ÑËúõþ Îõ¿ú ÷±òÅËø¸õþ ü÷ïÇò õ±÷ôèÂËKéÂõþ Û¶¿îÂ
¿õáî ßÂËûþß ðúß Âó¿}Â÷õË/ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ Âó¿õþä±ùò±ûþ¼ ¿õáî ßÂËûþß ðúËß õUõ±õþ ¿õ¿õñ Õ±S÷÷Ëíõþ ÷ÅËà±÷Å¿à
ýËûþËå õ±÷ôèÂKé¼ õ±÷ôèÂËKéÂõþ Îòî±-ßÂ÷ÇÏõþ± ÕÂó¿õþüÏ÷ ÆñûÇ, Õñɱõü±ûþ, õÏõþQ ÛõÑ ÕüÏ÷ ü±ý¿üßÂî±õþ üË/ Îüý×
Õ±S÷÷íËß Î÷±ß±¿õù± ßÂõþ±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ õɱÂóßÂîÂõþ ÕÑËúõþ ÷±òÅËø¸õþ ü÷ïÇòËß õ±÷ôèÂËKéÂõþ Âóˎ ñËõþ
õþ±àËî ü÷ïÇ ýËûþËå¼ ö±õþËîÂõþ üÑüðÏûþ áíîÂËLaõþ ý׿îÂý±Ëü Ûß¿é Õ/õþ±ËæÉ Ûß±¿ðS÷Ë÷ Û¶±ûþ 50 úî±Ñú Õïõ± î±õþ
Îõ¿ú æòü÷ïÇò ¿òËûþ ŽÂ÷î±ûþ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ¼ Õ±õþ Îß±ò õþ±ËæÉ, Îß±ò õþ±æÍò¿îÂß ðùËß æòáí Û-ü÷ïÇò Îðûþ¿ò¼
qñÅ î±ý× òûþ, Âó¿}Â÷õ±Ñù±õþ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ ÛõÑ õ±÷ôèÂËKéÂõþ ðù&¿ù ÷±òÅËø¸õþ ÎäÂîÂò±Ëß Û÷ò Ûß¿é ÂóûDZËûþ ëÂ×i§ÏîÂ
ßÂõþËî ÎÂóËõþËå, Îû ß±õþËí ÷±òÅËø¸õþ Îö±éÂð±Ëòõþ Õ¿ñß±õþ Û¶Ëûþ±Ëáõþ ΎÂËSÝ Õ±÷±Ëðõþ õþ±æÉ, Îû-Îß±ò õþ±ËæÉõþ îÅÂùò±ûþ
ÕËòß ۿáËûþ¼ õþ±æÍò¿îÂßÂ, áíLaß ÎäÂîÂò±õþ ¿õß±Ëúõþ ôÂËùý× Ûý× ëÂ×Mõþí¼ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ Îû-Îß±ò ¿òõDZäÂËòý× 80
úî±ÑËúõþ ¿òËä Îö±éÂð±Ëòõþ ý±õþ ï±Ëß ò±¼ Û-õþ±ËæÉ Î÷±é Îö±é±Ëõþõþ 85 úî±Ñú, 90 úî±Ñú Û÷ò¿ß 95 úî±Ñú ÂóûÇ™LÃ
÷±òÅø¸ ¦¤-¦¤ Îö±é±¿ñß±õþ Û¶Ëûþ±á ßÂËõþò¼ Ûý× Îû ¿õÂóÅù üÑàÉß ÷±òÅø¸ î±Ëðõþ Îö±é±¿ñß±õþ Û¶Ëûþ±á ßÂËõþò î±õþ 50 úî±Ñú
õ± î±õþÝ Îõ¿ú úî±Ñú ÷±òÅËø¸õþ ü÷ïÇËò õ±÷ôèÂKé Û-õþ±ËæÉ ¿õáî 32 õåõþ ñËõþ ¿õ¿öÂi§ ¿òõDZäÂòÏ üÑáè±Ë÷ æûþù±ö ßÂËõþ
Õ±üËå¼ Û÷ò¿ß ¿õáî Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂËòݼ Îû ¿òõDZäÂòËß ¿âËõþ ü±õþ± õþ±ËæÉ, ü±õþ± ÎðúæÅËh Û÷ò ›¶ä±õþ îÂÏõèö±Ëõ
Îî±ù± ýËûþËå Îû, Âó¿}Â÷õ±Ñù±õþ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ î±õþ áí¿ö¿M ý±¿õþËûþËå¼ Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂËòõþ Õ±Ëá õ±÷ôèÂËKéÂõþ
¿õËX ü÷™¦¸õþßÂ÷ö±Ëõ îÂÏõè Õ±S÷÷í ò±¿÷Ëûþ Õ±ò± ýûþ, îÂÏõè ßÅÂÈü±, îÂÏõè ÕÂóÛ¶ä±õþ¼ Ûý× õþßÂ÷ îÂÏõè Õ±S÷÷Ëíõþ ÷ÅËà
ðÒ±¿hÂËûþÝ ÷±òÅø¸ Îû÷ò ÎõþßÂëÇ ý±Ëõþ Îö±é ¿ðËûþËåò ÎîÂ÷òý× Ã›¶ðM Îö±ËéÂõþ 50 úî±ÑËúõþ Îõ¿ú Îö±é õ±÷ôèÂËKéÂõþ ÕòÅßÓÂËù
ÛËüËå¼
 õ±÷ôèÂKé ÎïËß á¿õþõ ÷±òÅø¸Ëß ¿õ¿Båi§ ßÂõþËî ýÏò, öÂûþÑßÂõþ, õU÷ÅàÏ ÕÂóÛ¶ä±õþ
Ûî õU÷ÅàÏ Õ±S÷÷í õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ձËá ßÂàòÝ üÑá¿êÂî ýûþ¿ò¼ õU Õ±S÷÷Ëíõþ ÷ÅËà±÷Å¿à ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷— îÂï±
õ±÷ôèÂKé ýËûþËå¼ ú±õþÏ¿õþßÂö±Ëõ Õ±÷±Ëðõþ ¿ò¿}Âý÷ßÂõþËíõþ Õ±S÷÷í ýËûþËå¼ ¿õ¿öÂi§ âéÂò±Ëß ÎßÂf ßÂËõþ Õ±÷±Ëðõþ ¿õËXÂ
ÕÂóÛ¶ä±õþ ýËûþËå¼ ¿ßÂcà Ûý× ü÷ûþß±Ëù Îûö±Ëõ õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ձS÷÷í&¿ù ò±¿÷Ëûþ Õ±ò± ýËûþËå Ý ýËBå, Îû
Õ±S÷÷Ëíõþ ÷Óù ùŽÂÉ ýù õ±÷ôèÂKé ÛõÑ î±õþ ÎòîÔÂËQ ÎûËýîÅ ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷— üÅîÂõþ±Ñ ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷— ÎïËß á¿õþõ ÷±òÅø¸Ëß
¿õ¿Båi§ ßÂõþ±¼ ÛõÑ Ûõþ æòÉ ü÷™¦¸õþßÂ÷ ýÏò Ý âÔíÉ ÎßÂÌúù, ü÷™¦¸õþßÂ÷ ¿÷ïÉä±õþ Õõù¥¤ò ßÂõþ± ýËBå¼
qñÅ õ±÷ôèÂËKéÂõþ õþ±æÍò¿îÂß Û¶¿îÂÂóˎÂõþ ÂóŽÂ ÎïËß Ûý× ß±æ ßÂõþ± ýËBå î±ý× òûþ¼ õþ±æÍò¿îÂß Û¶¿îÂÂóˎÂõþ ¿÷ïɱä±õþ,
ýÏò-âÔíÉ ÎßÂÌúùËß ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëå áèýíËû±áÉ ßÂËõþ Îî±ù±õþ æòÉ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉõþ Û¶ä±õþ ÷±ñÉ÷&¿ù Îõò¿æõþö±Ëõ
Û¶ä±Ëõþ ÎòË÷ ÂóËhÂËå¼ ÛõÑ Îü Û¶ä±õþ ÎðúæÅËhÂ, ÂóÔ¿ïõÏæÅËh ßÂõþ± ýËBå¼ Û÷ò¿é ձËá ßÂàòÝ âËé¿ò¼ Ûý×õþßÂ÷ ÛßÂ
öÂûþÑßÂõþ Õ±S÷÷Ëíõþ ÷ÅËà ðÒ±¿hÂËûþ õ±÷ôèÂKé Ûý× ¿òõDZäÂòÏ üÑáè±÷Ëß Âó¿õþä±ùò± ßÂõþËå¼
 Ûý× ýÏò Û¶ä±õþ Îð±ðÅùÉ÷±ò ÛßÂé± ÕÑúËß ¿ßÂåÅé± ýËùÝ Ã›¶ö±¿õî ßÂõþËå
Âó=Á±Ëûþî ¿òõDZäÂËòõþ ÂóËõþ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ ëÂ×Âó¿òõDZäÂò ýËûþËå¼ Îüý× ëÂ×Âó¿òõDZäÂËò ¿÷| ôÂù±ôÂù ýËûþËå¼ ¿ßÂcà ÛîÂðÄüËMWÝ
Û÷òö±Ëõ Û¶ä±õþ ßÂõþ± ýËûþËå Îû, ‘õ±÷ôèÂËKéÂõþ õh ¿õÂóûÇûþ ýËûþËå’¼ Ûý× ëÂ×Âó¿òõDZäÂËò, Âóŏ¿ùûþ±õþ Âó±õþ± ¿õñ±òüö± ÎßÂËfõþ
ëÂ×Âó¿òõDZäÂËò ¿õáî ¿òõDZäÂËò õ±÷ôèÂËKéÂõþ Âóˎ Îû ü÷ïÇò ¿åù î±õþ ÎïËß Ûõ±õþ ü÷ïÇò õÔ¿X ÎÂóËûþËå¼ Ûé± ¿êÂß Îû,
òjÏáè±Ë÷ Õ±÷õþ± Âóõþ±¿æî ýËûþ¿å¼ ð¿ŽÂí 24 Âóõþáò±õþ ¿õøāÅÂóÅõþ Âó¿}ÂË÷ Õ±÷±Ëðõþ Âóõþ±æûþ âËéÂËå¼ 2006-Ûõþ ¿òõDZäÂËò
õ±÷ôèÂËKéÂõþ Âóˎ Ûý× Õ±üËò ¿åù 44 úî±Ñú Îö±é¼ ßÂÑËáèü Ý îÔÂí÷ÓËùõþ ûÅM÷ Îö±é ¿åù 52 úî±ÑËúõþ ¿ßÂåÅ Îõ¿ú¼
ëÂ×Âó¿òõDZäÂËòõþ Û¶±ï¿÷ß ôÂù±ôÂù ÎïËß Û-ßÂï± õÅçÂËî ÕüÅ¿õñ± ýûþ ò± Îû, ¿ßÂåÅ ÷±òÅø¸Ëß Ýõþ± Õ±÷±Ëðõþ ¿ðß ÎïËßÂ
ü¿õþËûþ ¿òËûþ ÎûËî ÎÂóËõþËå¼ ÛßÂé± Îð±ðÅùÉ÷±ò ÕÑú ûÒ±õþ± áî ¿òõDZäÂËò Õ±÷±Ëðõþ ü÷ïÇò ßÂËõþ¿åËùò, îÒ±Ëðõþ ÛßÂé±
ÕÑú õîÇÂ÷±Ëòõþ Îû âéÂò±õùÏ ÛõÑ î±õþ ¿ö¿MËî Îû îÂÏõè ýÏò ÕÂóÛ¶ä±õþ, î±õþ Z±õþ± Û¶ö±¿õî ýËûþËåò ÛõÑ õ±÷ôèÂËKéÂõþ
¿õÂóˎ ÎáËåò¼ Ûé±Ëß ¿òËûþÝ îÂÏõè Û¶ä±õþ ýËBå Îû, õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿öÂî éÂËù ÎáËå¼
 ü÷™¦¸ ñTÑü±Rß ú¿M÷ õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ÛßÂËæ±é ýËûþËå
ü±õþ± õþ±æÉ æÅËh õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX տîÂð¿ŽÂí ÎïËß տîÂõ±÷–ü÷™¦¸ ú¿M÷Ëß Îæ±éÂõX ßÂõþ±õþ Ûß öÂûþÑßÂõþ Î䩆±
ä±ù±Ëò± ýËBå¼ Ûý× ü÷ûþß±Ëùõþ ÷ËñÉ Îû Îû Õ±Ëj±ùò üÑâ¿éÂî ýËûþËå, Îü ¿ü/ÅËõþõþ ΎÂËS, òjÏáè±Ë÷õþ ΎÂËS,
1
ù±ùáËhÂõþ ΎÂËS, Îá±àDZùɱË`Âõþ ΎÂËS, Îáèé±õþ ßÅÂä¿õý±Ëõþõþ ΎÂËS–Îû-Îß±ò ¿õ¿Båi§î±õ±ðÏ, ¿õËöÂðß±÷Ï, ñTÑü±RßÂ
Õ±Ëj±ùò–ü÷™¦¸ Õ±Ëj±ùËò õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËõþ±ñÏ ú¿M÷ ûÅM÷¼ Îß±ï±Ý ÂóËõþ±ŽÂö±Ëõ ÷ðîÂ, Îß±ï±Ý Û¶îÂɎ ÷ðî¼ Õ±õþ
üÑõ±ð÷±ñÉË÷ Ûý×üõ ñTÑü±Rß ձËj±ùËòõþ ÂóˎÂ, õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX îÂÏõè ÕÂóÛ¶ä±õþ¼
Ûý× ü±÷¿áèß Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ÂóéÂöÓ¿÷Ëî ðÒ±¿hÂËûþý× Õ±÷õþ± Ûý× ¿òõDZäÂòÏ üÑáè±Ë÷ ú±¿÷ù¼
 ¿õËõþ±ñÏËðõþ Û¶ä±Ëõþ ÕòÅÂ󿦚î õþ±æòÏ¿îÂ, qñÅý× îÂÏõè ¿ö¿MýÏò ßÅÂÈü±, Õáèá¿îÂõþ Õg ¿õËõþ±¿ñî±
Ûõ±Ëõþ ¿õËõþ±ñÏËðõþ Û¶ä±Ëõþõþ ñõþòé± Û÷ò Îû, Îûà±Ëò õþ±æòÏ¿î ÕòÅÂ󿦚î¼ î±Ëðõþ Û¶ä±Ëõþõþ ÛßÂ÷±S Õ¿öÂ÷Åà ýù,
õ±÷ôèÂKé ÛõÑ î±õþ ÎòîÔÂËQ ï±ß± ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷—-Ûõþ ¿õËX ßÅÂÈü±¼ Îß±ò òÏ¿îÂáî Û¶ËŸ Õ±S÷÷í òûþ, Îü üõÇö±õþîÂÏûþ
۶˝Ÿ Îý±ß õ± õþ±ËæÉõþ ۶˝Ÿ Îý±ß¼ ÛËðõþ Îß±ò ¿õߊ ßÂ÷ÇüÓ¿ä Îòý×¼ Û-õþ±ËæÉ õ±÷ôèÂKé û± ¿ßÂåÅ ßÂõþËõ î±õþý× ¿õËõþ±¿ñî±
ßÂõþËî ýËõ ÛõÑ ü÷™¦¸ Õ±S÷÷í õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ÎßÂfÏöÓÂî ßÂõþËî ýËõ¼ ¿õËõþ±ñÏ ú¿M÷, ñTÑü±Rß ú¿M÷ õ±÷ôèÂËKéÂõþ
ü÷™¦¸ õþßÂ÷ ëÂ×i§ûþò÷Óùß ÂóðˎÂËÂóõþ Õ¾ÓîÂö±Ëõ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËå, û±õþ ¿ÂóåËò Îß±ò ûÅ¿M÷ ß±æ ßÂËõþ ò±¼
ßÂùß±î±Ëî ý׈Â-ÝËûþˆÂ Î÷Ë骱 ß¿õþëÂËõþõþ ¿úù±òɱü ýËù±¼ Îü ü¥óËßÇ ¿õËõþ±ñÏ ÎòSÏ õùËùò, ‘‘ÛßÂé± úýËõþ
Õ±õ±õþ ßÂ’é± Î÷Ë骱 ýûþ¯ Ûüõ ñ±m±¼’’ Ûé± Îû ÛßÂæò Îòî± õ± ÎòSÏ õùËî Âó±Ëõþò Ûé±ý× Õ±}ÂËûÇõþ¼ ÛßÂé± úýËõþ Îû
Ûß±¿ñß Îõþù ù±ý×ò ýËî Âó±Ëõþ ÛõÑ Îüé±ý× Îû ÂóÔ¿ïõÏõþ Îõ¿úõþö±á õh úýËõþ Õ±Ëå ÛéÂ±Ý îÒ±õþ Õæ±ò±¯ Õ¾Óî ßÂï±¼
¿ßÂcà Ûüõ ßÂï±ý× Ã›¶ä±õþ ßÂõþ± ýËBå¼ ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëå ¿òËûþ û±Ýûþ± ýËBå¼
ü÷™¦¸ ¿õø¸Ëûþ ¿ö¿MýÏòö±Ëõ õ±÷ôèÂKéÂËß ձS÷÷í ßÂõþËî ýËõ Ûé±ý× ¿õËõþ±ñÏËËðõþ ÷Óù ùŽÂɼ ßÂÑËáèü Ûß¿ðËß õùËå
ëÂ×i§ûþËòõþ ΎÂËS õ±ñ± ÎðÝûþ± ýËõ ò±, Õ±õþ ¿û¿ò ëÂ×i§ûþËòõþ ΎÂËS üõËäÂËûþ Îõ¿ú õ±ñ± ¿ðËBåò îÒ±õþ üË/ ¿òõDZäÂòÏ ÕÒ±î±îÂ
ßÂõþ± ýËBå¼
æ±îÂÏûþ ßÂÑËáèü õËù Îû, ü±õþ± ÎðúËß ۿáËûþ ¿òËûþ û±Ýûþ±õþ æòÉ î±õþ± ò±¿ß õXÂÂó¿õþßÂõþ¼ Îß±ï±ûþ Îáù î±Ëðõþ
òÏ¿î· Îß±ï±ûþ Îáù î±Ëðõþ Õ±ðúÇ· Õ±÷õþ± Îðàù±÷, ¿ü/ÅËõþõþ é±é± Î÷±éÂõþËüõþ æòÉ Îû üõÇðùÏûþ üö± ýù, ßÂÑËáèËüõþ
¿Ã›¶ûþõþ?ò ð±ü÷Å¿kõþ ð±¿õ ÷Ëî± Û-üö± ë±ß± ýûþ, Îüý× üö±Ëî ßÂÑËáèü ¿áËûþ îÔÂí÷ÓËùõþ Âóˎ õM÷õÉ ÎõþËà
Ûù–¿úŠ±ûþËòõþ ¿õËXÂ, ëÂ×i§ûþËòõþ ¿õËX¼ Ûõþ± ëÂ×i§ûþËòõþ ßÂï± õËù¯ Ûý× ßÂÑËáèü, îÂÏõè ëÂ×i§ûþò¿õËõþ±ñÏ, Û¶á¿îÂõþ
¿õËõþ±ñÏ, Õáèá¿îÂõþ ¿õËõþ±ñÏ îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ üË/ Ûàò òÏ¿îÂ-Æò¿îÂßÂî±ýÏò ¿òõDZäÂòÏ Îæ±é ßÂËõþËå¼
 ûÅ¿M÷-Õ±ðúÇýÏò Ûß¿é õþ±æÍò¿îÂß ðùËß õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ü±÷Ëò Õ±ò± ýËBå
ûÅ¿M÷ýÏò, ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ õ±™¦¸õî±õ¿æÇîÂ, Îß±ò õþ±æÍò¿îÂß ÷îÂõ±Ëðõþ Õ¿™¦¸Q Îòý×, ÷¿™¦¸Ë©¨õþ Îß±ò ¿¦šõþî± Îòý× Ûý×õþßÂ÷ Ûß
ÎòSÏ Ý Ûý×õþßÂ÷ ÛßÂé± ðùËß ü±÷Ëò ¿òËûþ Õ±ü±õþ üõõþßÂ÷ Î䩆± ýËBå, õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËõþ±¿ñî±ûþ¼ Ûý× Îû ðù, Îû ðËù
ÎòîÔ¦š±òÏûþ ü÷™¦¸ õÉ¿M÷Ëß Î÷ðGÂýÏò, ™¦¸±õß å±h± Õ±õþ Îß±ò ¿õËúø¸Ëí öÓ¿ø¸î ßÂõþ± û±ûþ ò±, Îüý× ðËùõþ ÎòSÏËß ü±÷Ëò
ÎõþËà Âó¿}Â÷õË/ Õ±æ õ±÷ôèÂKéÂËß ձS÷÷í ßÂõþ± ýËBå¼ Û÷ò ÛßÂé± ¿ðò Îòý× Îû ¿ðò õ±÷ôèËKéÂõþ Îß±ò Îòî± õ± ßÂ÷ÇÏ àÅò
ýËBå ò±¼ áè±÷±=ÁËù á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ ÝÂóõþ Õ±S÷÷í ýËBå¼ Õ±¿ðõ±üÏ Îòî±-ßÂ÷ÇÏËðõþ ÝÂóõþ, î±Ëðõþ Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÝÂóõþ
Õ±S÷÷í ýËBå, áè±Ë÷õþ á¿õþõ ßÔÂø¸ß Âó¿õþõ±Ëõþõþ ÝÂóõþ Õ±S÷÷í ýËBå¼ ÃÛ-ü÷™¦¸ ò±õþßÂÏûþ, òÔúÑü Õ±S÷÷í, àÅËòõþ âéÂò±
üÑõ±ð÷±ñÉ÷ ü±÷Ëò Õ±òËå ò±¼ Ûß±™LÃý× Ã›¶ä±õþ ßÂõþËî ýËù ÕîÂÉ™Là &QýÏòö±Ëõ Û¶ä±õþ ßÂõþËå ¿ßÂÑõ± ¿õßÔÂîÂö±Ëõ Û¶ä±õþ
ßÂõþËå, ¿÷ïɱõþ Î÷±hÂËß Û¶ä±õþ ßÂõþËå¼ ¿õÂóõþÏËîÂ Ü Ã›¶¿î¿S÷ûþ±úÏù ú¿M÷õþ ß±õþÝ ÎŽÂËS ¿õjÅ÷±S Îß±ò âéÂò± âéÂËù î±
¿õú±ù ձ߱Ëõþ, û± òûþ î±ËßÂý× õh ßÂËõþ Îð¿àËûþ ü±õþ±Â ¿ðò, ü±õþ± õþ±îÂ, ü±õþ± ül±ýõɱÂóÏ Ã›¶ä±¿õþî ýËBå¼
õ±÷ôèÂËKéÂõþ ßÂ÷ÇÏ-Îòî±õþ± àÅò ýËù î±Ëðõþ Õ±RÏûþ-Âó¿õþæò áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸ Îú±ß±ýî ýûþ ò±· ß±i§±ûþ ÎöÂËã ÂóËh ò±·
ü™Lñòõþ± Îõðò±ûþ ý±ý±ß±õþ ßÂËõþ ò±· õ±¿h ÂóÅ¿hÂËûþ ¿ðËûþ î±Ëðõþ ¿òЦ¤ ßÂõþËù ¿òð±í ß©† ýûþ ò±· Ûüõ Û¶ä±Ëõþ Õ±ò± ýûþ
ò±¼ Û÷ò Ûß ÛßÂËÂóËú Û¶ä±õþ ßÂõþ± ýËBå Îû, õ±÷ôèÂËKéÂõþ ßÂ÷ÇÏ-Îòî±, ¿ü¿ÂóÕ±ýוÛ÷—-Ûõþ Îòî±-ßÂ÷ÇÏËðõþ àÅò ýÝûþ±é±ý×
¦¤±ö±¿õßÂ, Ûé± àõËõþõþ Îß±ò ¿õø¸ûþý× òûþ¼ ÎßÂò Ûý× Õ±S÷÷í· Ûý× ¿õø¸ûþ¿éÂý× ÷±òÅËø¸õþ ëÂ×Âóù¿tËî ձòËî ýËõ¼
 Îß±ò òÏ¿îÂËî Îðú äÂùËõ î± ¿òñDZõþËíõþ æòÉý× Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò
Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò Îß±ò ¦š±òÏûþ ý×üÅÉËî ¿òõDZäÂò òûþ¼ ü±÷¿áèßÂö±Ëõ Îðú Îß±ò Âóï ñËõþ äÂùËõ, Îß±ò òÏ¿îÂËî Îðú
Âó¿õþ䱿ùî ýËõ î±õþý× ùˎÂÉ Ûý× ¿òõDZäÂò¼ Îû ÂóËï Ûý× ÎðúËß ä±ù±Ëò± ýËûþËå Îüý× ÂóËïý× ÎðúËß äÂùËî ÎðÝûþ± ýËõ
¿ß ýËõ ò±–Ûý× Ã›¶ËŸý× Ûý× ¿òõDZäÂò¼ ¿õáî ü÷Ëûþ Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ± Ûý× Ã›¶ŸËß ü±÷Ëò Õ±òËî ÎÂóËõþ¿å¼ áîÂ
Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËòõþ ÂóËõþ Îû ú¿M÷õþ ¿õòɱü ö±õþËîÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî âËé¿åù î±Ëî õ±÷ÂóLšÏõþ± Îû öÓ¿÷ß± Âó±ùò ßÂõþËîÂ
ÎÂóËõþËå î±õþ ÷Óù ëÂ×Èü ¿åù Âó¿}Â÷õ/, ¿SÂóÅõþ± Ý ÎßÂõþ±ù±ûþ õ±÷ÂóLšÏËðõþ ú¿M÷õÔ¿X¼ Õ±÷õþ± Û÷ò ÛßÂé± ú¿M÷ ÕæÇò
ßÂËõþ¿åù±÷ Îû ú¿M÷ ÎßÂËf òÏ¿î áèýËíõþ ۶˝Ÿ õ±÷ÂóLšÏËðõþ ý™¦¸ËŽÂÂó ßÂõþ±õþ ÛßÂé± üy±õò±, ÛßÂé± üÅËû±á ßÂËõþ
¿ðËûþ¿åù¼ ÛõÑ Îá±é± ö±õþîÂõËø¸Çõþ õþ±æòÏ¿îÂËî Ûý× Ã›¶ï÷, õ±÷ÂóLšÏËðõþ öÓ¿÷ß±õþ ß±õþËíý× ÕïÇÍò¿îÂß ÷îÂ Ý ÂóïËßÂ
ÎßÂf ßÂËõþ Îá±é± Îðú æÅËh ¿õîÂßÇ üÔ¿©† ýËûþ¿åù¼ Ûò¿ëÂÛ ÛõÑ î±õþ ÂóËõþ ý×ëÂ׿ÂóÛ üõþß±Ëõþõþ áÔýÏî òÏ¿îÂ&¿ùõþ
æò¿õËõþ±ñÏ, öÂûþ±õý ÎäÂý±õþ± Ý öÂûþ±õý Âó¿õþí¿îÂõþ ¿äÂS ÷±òÅËø¸õþ ü±÷Ëò îÅÂËù ñËõþ î±õþ ¿õËX æò÷î áËh Îî±ù±õþ
ΎÂËS õ±÷ÂóLšÏõþ± Ûý× ü÷ûþß±Ëùõþ ÷ËñÉ Ûß ܿîÂý±¿üß öÓ¿÷ß± Âó±ùò ßÂËõþËå¼ ö±õþËîÂõþ õþ±æòÏ¿îÂËî õ±÷ÂóLšÏËðõþ Ûý×
2
Õõð±Ëòõþ ¿ðß¿é ÕîÂÉ™Là &QÂóÓíǼ ÛõÑ Ûý× Õõð±Ëòõþ æòÉý× ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ æò¿õËõþ±ñÏ òÏ¿îÂ&¿ù õ±™¦¸õ±ûþËò
ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ üôÂù ýËù Îû öÂûþ±òß ¿õÂóûÇûþ âéÂËî Âó±õþËî±, î±õþ ÎïËßÂ, ö±õþËîÂõþ ÷±òÅø¸ ¿ßÂåÅé± Âó¿õþ÷±Ëí ýËùÝ õþŽÂ±
ÎÂóËûþËå¼ õ±÷ÂóLšÏËðõþ Ûý× ÕòÉîÂ÷ Û¶ñ±ò öÓ¿÷ß±õþ ßÂï± ÷±òÅËø¸õþ ëÂ×Âóù¿tõþ ÷ËñÉ ¿òËûþ ÎûËî ýËõ¼ õ±÷ÂóLšÏËðõþ Ûý×
öÓ¿÷ß±õþ ß±õþËíý× ÛõÑ ÎûËýîÅ Âó¿}Â÷õ/ õ±÷ÂóLšÏËðõþ üõËäÂËûþ ú¿M÷ú±ùÏ âÒ±¿é ÎüËýîÅ Û-õþ±ËæÉõþ ÝÂóõþ, õ±÷ôèÂKéÂ
üõþß±Ëõþõþ ÝÂóõþ ü÷™¦¸ Õ±S÷÷í ú±¿íî ßÂõþ±õþ ùŽÂÉ ýù õ±÷ú¿M÷Ëß ðÅõÇù ßÂõþ±õþ Î䩆±, û±Ëî ü±õþ± ÎðúæÅËh æò¿õËõþ±ñÏ,
Îðú¿õËõþ±ñÏ òÏ¿îÂ&¿ù Õõ±Ëñ ù±& ßÂõþËî Âó±õþ± û±ûþþ¼
 Û-õþ±æÉ üý ü±õþ± ÎðËú õ±÷ÂóLšÏõþ± Û ü÷ûþß±Ëù Ûß ܿîÂý±¿üß öÓ¿÷ß± Âó±ùò ßÂËõþËå
õîÇÂ÷±ò ü÷Ëûþ Õ±÷õþ± ûàò õù¿å Îû, ÷±òÅËø¸õþ ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿XÂý× Ã›¶ñ±ò ùŽÂÉ îÂàò ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ áÔýÏî òÏ¿îÂËîÂ
ßÂ÷ÇüѦš±ò ý˜Â±üý× ýËûþ ðÒ±h±Ëù± ÷Óù ùŽÂɼ Âó¿}Â÷õË/ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ ðÅ¿é ß±æ ßÂõþËå, Ûß € üõÇö±õþîÂÏûþ ÎÛ¶ŽÂ±ÂóËéÂ
ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ òÏ¿îÂõþ ¿õËX ùh±ý×, ÷î±ðúÇáî ùh±ý×, ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂËß Âó¿õþõîÇÂËòõþ ùh±ý׀ Õ±õþ ðÅý× € ÛõþßÂ÷
ÛßÂé± Õõ¦š± Îûà±Ëò ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ òÏ¿îÂõþ ß±õþËí ßÂ÷ÇüѦš±ò ý˜±ü Ý ßÂ÷ÇäÅÂÉ¿î âéÂËå î±õþ ¿õÛ¶îÂÏËÂó Û-õþ±ËæÉ
ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿XÂõþ ùh±ý× Â汿õþ¼ Û-õþ±ËæÉ û±Ëî ձ÷õþ± ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿X ò± âé±Ëî Âó±¿õþ î±õþ æòÉý× áöÂÏõþ ø¸hÂûLa ýËBå,
ò±ò±òö±Ëõ Õ±S÷÷í ò±¿÷Ëûþ Õ±ò± ýËBå¼
Õ±÷õþ± õ±õþÑõ±õþ õ¿ù Îû, Îõ¿úõþö±á ÷±òÅËø¸õþ Õ±ûþ û¿ð õÔ¿X ò± Âó±ûþ î±ýËù ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþ ü¥xü±¿õþî ýËõ ò±¼
ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþ ü¥xü±¿õþî ò± ýËù Îð¿úûþ ¿úŠ î±õþ ¿òËæõþ Âó±Ëûþ ðÒ±h±Ëî Âó±õþËõ ò±¼ ÕòÉ ÎðËúõþ ÝÂóõþ î±ËßÂ
¿òöÇÂõþ ßÂõþËî ýËõ¼ üÅîÂõþ±Ñ Û÷ò òÏ¿î áèýí ßÂõþËî ýËõ Îû-òÏ¿î ÎðËúõþ Îõ¿úõþö±á ÷±òÅËø¸õþ Õ±ûþ õÔ¿XÂËî ü±ý±ûÉ
ßÂõþËõ¼ ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþËß Û¶ü±¿õþî ßÂõþËõ¼ û±õþ ÝÂóËõþ ¿ö¿M ßÂËõþ Ûà±Ëò ¿úŠ áËh ëÂ×êÂËõ, ý±æ±õþ-ý±æ±õþ ÷±òÅËø¸õþ
ßÂ÷ÇüѦš±ò ýËõ¼ Ýõþ± Ûõþý× ¿õËX û±õîÂÏûþ òÏ¿î áèýí ßÂõþËå¼
 ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ áÔýÏî ëÂ×ð±õþ ÕïÇòÏ¿îÂõþ ôÂËù Õ±æ îÂÏõè üÑßÂéÂ
1991 ü±Ëù ßÂÑËáèËüõþ òõþ¿üÑý õþ±Ý-Ûõþ üõþß±õþ, Îû üõþß±Ëõþ ÕïÇ÷LaÏ ¿åËùò õîÇÂ÷±ò Û¶ñ±ò÷LaÏ ÷òË÷±ýò ¿üÑ, òûþ±
ëÂ×ð±õþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿î áèýí ßÂõþ±õþ Âóõþ ÎïËß ¿õáî 15-16 õåõþ ñËõþ î± Û¶Ëûþ±á ßÂËõþ äÂËùËå¼ î± Îû ÛõþßÂ÷ ÛßÂé±
üõÇò±ú± ÂóËï ÎûËî õ±ñÉ, û± Õ±÷õþ± õ±÷ÂóLšÏõþ± õ±õþõ±õþ õËù¿åù±÷, îÂÏõè Û¶¿îÂõ±Ëð ú±¿÷ù ýËûþ¿åù±÷–î± Îû ßÂîÂ౿ò
ü¿êÂß î± Õ±æËß ÷±òÅø¸ ¿òËæõþ Õ¿öÂ:î±ûþ õÅçÂËî Âó±õþËåò¼ õîÇÂ÷±Ëò ëÂ×ð±õþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂËî ¿õ«Ëæ±h± üÑßÂé¼
Õ±Ë÷¿õþß±õþ Îù÷ɱò õè±ð±üÇ-Ûõþ ÷Ëî± ò±÷ßÂõþ± õɱÑß ÛõÑ Õ±õþÝ ÕËòß õɱÑËß õþ±î±õþ±¿î ù±ùõ±¿î æ;Ëù Îáù¼ õɱÑßÂ
ÎôÂù ßÂõþ±õþ Û¶ñ±ò ß±õþí ýù, õɱÑß û±Ëðõþ é±ß± ñ±õþ ¿ðËûþËå î±õþ± Îü é±ß± Îú±ñ ßÂõþËî Âó±Ëõþ¿ò õ± ßÂËõþ¿ò¼ õɱÑËßÂõþ
ý±Ëî ¿õÂóÅù Îû é±ß± æË÷¿åù Îü é±ß± õɱÑß ÎõÂóËõþ±ûþ±ö±Ëõ Ùí ¿ðËûþËå¼ Îõ¿úõþö±á ÷±òÅø¸ ÎûËýîÅ á¿õþõ, õ±æ±Ëõþõþ
õ±ý×Ëõþ î±ý× ÕŠ üÑàÉß ÷±òÅø,¸ û±õþ± ñòÏ, î±Ëðõþ Îö±Ëáõþ 䱿ýð± Õ±õþÝ õ±¿hÂËûþ ÛßÂé± ßÔ¿S÷ õ±æ±õþ Æî¿õþ ßÂõþ±õþ ùˎÂÉ
Ùí ÎðÝûþ± Õ±õþ Ûõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ õɱÑËßÂõþ ÷Åò±ô± õÔ¿X ßÂõþ±õþ Î䩆±¼ S÷ûþ-ŽÂ÷î± Õ±Ëå Û÷ò ÷±òÅø¸Ëß Îõ¿ú Îõ¿ú ßÂËõþ
ÙÂí ¿òËî ëÂ×Èü±¿ýî ßÂõþ±¼ ñ±õþ ßÂËõþ Îö±á ßÂõþ±õþ òÏ¿î¼ ëÂ×ð±õþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂõþ ÷Óù ßÂï±ý× ýù, õɱÑßÂ&¿ù ÎïËßÂ
üõþß±¿õþ ¿òûþLaí îÅÂËù ÎòÝûþ± ÛõÑ õɱÑËßÂõþ àÅ¿ú÷Ëî± î±Ëß õÉõü± ßÂõþËî ÎðÝûþ±¼ ü±ñ±õþíö±Ëõ Õ±÷õþ± 汿ò, ü±ñ±õþí
÷±òÅËø¸õþ é±ß± õɱÑß æ÷± õþ±Ëà ÛõÑ Îß±ò ëÂ×ËðɱËá–ä±Ëø¸õþ ß±Ëæ, ¿úËŠõþ ß±Ëæ, ÕòÉ ß±Ëæ ñ±õþ ¿ðËûþ Îü é±ß±
à±é±ûþ¼ Õ±÷±òîÂß±õþÏËß Îû üÅð ÎðÝûþ± ýûþ ÙíáèýÏî±Ëß î±õþ ÎïËß Îõ¿ú üÅð õɱÑßÂËß ¿ðËî ýûþ–Ûö±Ëõý× õɱÑßÂ
õÉõü± ßÂËõþ¼ üÅîÂõþ±Ñ õɱÑËßÂõþ é±ß± ¿õ¿òËûþ±á ýËõ ëÂ×ÈÂó±ðËò¼ Ûé±ý× ¦¤±ö±¿õß ¿òûþ÷¼ ÛõÑ Ûý× ëÂ×ÈÂó±ðò ûàò õÔ¿XÂ
Âó±Ëõ îÂàò ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ üË/ õU ÷±òÅø¸ ûÅM÷ ýËõò, ßÂ÷ÇüѦš±ò ýËõ¼
ÕüÑàÉ ÷±òÅËø¸õþ Õ±ûþ õ±hÂËõ¼ Ûõþ ôÂËù ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþ ü¥xü±¿õþî ýËõ¼ ôÂËù Õ±õþÝ Îõ¿ú ëÂ×ÈÂó±ðò, Õ±õþÝ
Îõ¿ú ¿õ¿òËûþ±Ëáõþ Û¶Ëûþ±æò Îðà± ÎðËõ¼ Õ±õþÝ Îõ¿ú ÷±òÅËø¸õþ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ õÉõ¦š± ýËõ¼
¿ßÂcà ëÂ×ð±õþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂËî ¿õ:±ò-Û¶ûÅ¿M÷ õÉõý±õþ ßÂËõþ ëÂ×ÈÂó±ðò õ±hÂËå, ¿ßÂcà ëÂ×ÈÂó±¿ðî ü±÷¿áè ÎßÂò±õþ
÷±òÅËø¸õþ üÑàɱ ßÂ÷Ëå¼ Îûö±Ëõ ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþ ü¥xü±¿õþî ýÝûþ± Û¶Ëûþ±æò î± ýûþ¿ò¼ ôÂËù òîÅÂò Û¶ûÅ¿M÷Ëî ¿õÂóÅù
Âó¿õþ÷±í ÂóÒÅ¿æ ¿õ¿òËûþ±Ëá Îû ëÂ×ÈÂó±ðò î± ÎßÂò±õþ ÷±òÅËø¸õþ üÑàɱ üÏ¿÷î¼ ôÂËù ü¥óËðõþ ÎßÂfÏöÂõò ýËBå¼ ÎüæòÉ
ß±õþà±ò±Ëî ¿õ¿òËûþ±á Õ±õþ ù±öÂæòß ÷Ëò ßÂõþËù± ò± õɱÑßÂ&¿ù¼ ôÂËù Îõüõþß±¿õþ õɱÑßÂ&¿ù ¿õþËûþù ÛˈÂé Æî¿õþËîÂ,
᱿h ¿ßÂòËîÂ, Îö±á-ü±÷¿áè ¿ßÂòËî Ùí ¿ðËî ձõþy ßÂõþËù± ßÂ÷ üÅËð¼ áÔý¿ò÷DZËíõþ æòÉ ßÂ÷ üÅËð õɱÂóßÂö±Ëõ Ùí
ÎðÝûþ± q ýÝûþ±õþ ôÂËù õ±¿h Æî¿õþõþ ëÂ×Âó±ð±ò&¿ùõþ, æ¿÷õþ ð±÷Ý õ±hÂËî ձõþy ßÂõþËù±¼ ôÂËù û±õþ± ¿õþËûþù ÛˈÂËéÂõþ
õÉõü± õ± î±õþ ëÂ×Âó±ð±ò Æî¿õþõþ õÉõü± ßÂËõþ î±Ëðõþ Îúûþ±Ëõþõþ ð±÷ õ±hÂËî ù±áËù±¼ Ûß Âü÷ûþ Õõ¦š± Û÷ò ÂóûDZËûþ
ÎÂóÒÌå±ù ûàò üõ±ý× ¿õËS÷î±, ÎS÷î± Îòý×¼ ôÂËù Îüý× ü÷™¦¸ ü¥ó¿Mõþ ð±÷ U U ßÂËõþ ÂóhÂËî ï±ßÂËù±¼ ôÂËù õɱÑß Îû
é±ß± ౿éÂËûþ¿åù î± æËù Îáù¼ Ùí Õ±ð±ûþ ßÂõþ± ÕüyÂõ ýËûþ Îáù¼ ôÂËù õɱÑß ÎðëÂ׿ùûþ± ýËûþ Îáù¼ Õ±õþ Ûý×üõ
õɱÑßÂËß õÒ±ä±Ëò±õþ æòÉ üõþß±õþ Û¿áËûþ Ûù¼ ¿ßÂcà Ûõþ ôÂËù ÕÍò¿îÂß ΎÂËS Ûß ÷±õþ±Rß ÂÛ¶¿î¿S÷ûþ± ýù¼
õɱÑß ÎðëÂ׿ùûþ± ýÝûþ±õþ ß±õþËí ÂßÂù-ß±õþà±ò±&¿ùõþ ý±ËîÂÝ ÂóÒÅ¿æ ÕüyÂõ ý˜±ü ÎÂóËù±, òîÅÂò ßÂËõþ ÕïÇ Âó±Ýûþ±õþÝ
3
ëÂ×Âó±ûþ Îòý×¼ ÕòÉ¿ðËß õ±æ±õþ ü¥xü±¿õþî ò± ýÝûþ±õþ ß±õþËí ÂS÷ûþŽÂ÷ ÷±òÅËø¸õþ üÑàɱ õ±Ëh¿ò¼ ôÂËù ëÂ×ÈÂó±ðòÝ ßÂË÷
û±ËBå¼ ôÂËù ¿õú±ù üÑàÉß |¿÷ßÂ-ßÂ÷Çä±õþÏ åÒ±é±ý×Ý q ýù¼ 30-Ûõþ ðúËß ¿ZîÂÏûþ ¿õ«ûÅËXÂõþ ü÷Ëûþ Îû ñõþËòõþ
ÕïÇÍò¿îÂß üÑßÂé ýËûþ¿åù õîÇÂ÷±Ëòõþ ÕïÇÍò¿îÂß üÑßÂé î±õþ ÎïËß ÕËòß õɱÂóßÂ Ý áöÂÏõþ¼ 1991-Ûõþ Âóõþ ÎïËßÂ
ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏËî Îõß±¿õþ Îû õɱÂóß ý±Ëõþ ÎõËhÂËå î± ÕîÂÏËî ßÂàòÝ âËé¿ò¼ Õ±™LÃæDZ¿îÂß ÕïÇ îÂý¿õù ¿ýËüõ ßÂËõþ
õËùËå Îû, Ûý× ü÷ûþß±Ëù 6.1 úî±Ñú Îõß±¿õþQ ÎõËhÂËå ÕòÉ¿ðËß ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏËî Î÷±é ëÂ×ÈÂó±ðò õÔ¿X ý˜±ü ÎÂóËûþËå¼
Ûàò õɱÂóß ý±Ëõþ ßÂ÷ÇäÅÂÉ¿î âéÂËå¼ ÛßÂé± ëÂ×ð±ýõþí ¿ðý×, Ûß¿ðò üß±Ëù Õ±Ë÷¿õþß±ûþ àõËõþ Îðà±Ëò± ýù Îû,
10,000 ÷±òÅËø¸õþ ä±ß¿õþ äÂËù Îáù Õ±õþ üËgÂõþ àõËõþ æ±ò± Îáù Îû, Ü üÑàɱ 50,000-Û ¿áËûþ ðÒ±¿hÂËûþËå¼ ÛßÂ
öÂûþ±õý Õõ¦š±¼
2007-Û Îûà±Ëò 17 Îß±¿é 90 ùŽÂ ÷±òÅø¸ ß±æ ý±õþ±ûþ Îüà±Ëò 2009 ü±Ëùõþ qËîÂý× 23 Îß±¿é ÷±òÅø¸ ß±æ
ý±¿õþËûþËåò¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúÝ Ûõþ Û¶ö±õ ÷±õþ±Rß¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ òûþ± ëÂ×ð±õþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿î ß±Ëûþ÷ ßÂõþ±õþ ü÷ûþ
õËù¿åù, ÎðËúõþ ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþ ü¥xü±õþËíõþ ðõþß±õþ Îòý×¼ ÎðËú ëÂ×ÈÂó±¿ðî ÂóíÉ ¿õ¿S÷ ßÂõþ± ýËõ ¿õËðËúõþ õ±æ±Ëõþ¼
ü™¦¸±ûþ ÂóíÉ û±Ëî ëÂ×ÈÂó±ðò ßÂõþ± û±ûþ ÛõÑ î± û±Ëî ¿õËðËúõþ õ±æ±Ëõþ ¿õ¿S÷ ßÂõþ± û±ûþ ÎüæòÉ Õ±÷ð±¿ò-õþl±¿òõþ ÝÂóõþ
Îûü÷™¦¸ ¿õ¿ñ¿òËø¸ñ ¿åù Îüüõ ¿ú¿ïù ßÂËõþ ¿ðËûþ õ±æ±õþËß ëÂ×iœÅM÷ ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýù¼ ÛõþæòÉ ¿õÂóÅù üÅËû±á-üÅ¿õñ±
ÎðÝûþ± ýù, ¿õËúø¸ ÕïÇÍò¿îÂß Õ=Áù áËh Îî±ù± ýù, Õ±÷ð±¿ò q{¨ õɱÂóß ß¿÷Ëûþ ÎðÝûþ± ýù¼ ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿îÂËßÂ
õþl±¿òõþ ÝÂóõþ ¿òöÇÂõþúÏù ßÂËõþ Îî±ù± ýù¼
Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ± îÂÏõèö±Ëõ õËù¿åù±÷–ÎðËúõþ ÕöÂÉ™LÃõþÏí õ±æ±õþËß ü¥xü±¿õþî ò± ßÂõþËî Âó±õþËù ÎðËúõþ
ÕïÇòÏ¿îÂËî öÂûþ±õý üÑßÂé üÔ¿©† ýËõ¼ õþl±¿òõþ ΎÂËS Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ÕòÅi§î Îðú&¿ùõþ ÷ËñÉ Õ¦¤±¦šÉßÂõþ Û¶¿îÂËû±¿áî±
ýËõ Õ±õþ ñòLaß Îðú&¿ù Õ±÷±Ëðõþ Õ±õþÝ Îú±ø¸Ëíõþ üÅËû±á Âó±Ëõ¼ ñòLaß Îðú&¿ù Õ±÷±Ëðõþ Îðú ÎïËß ü™¦¸±ûþ
ßÒ±ä±÷±ù Âó±Ýûþ±õþ æòÉ Õ±õþ î±Ëðõþ ÎðËúõþ ëÂ×ÈÂó±¿ðî ÂóíÉ ¿õ¿S÷õþ æòÉ Û-ÎðËúõþ õ±æ±õþ ëÂ×iœÅM÷ ßÂËõþ ¿ðËù±¼ ÕŠ ¿ßÂåÅ
÷±òÅø¸, û±Ëðõþ ÎßÂò±õþ ŽÂ÷î± Õ±Ëå î±Ëðõþ Îö±á-¿õù±ü ÂóËíÉõþ 䱿ýð± õ±h±Ëò±õþ ëÂ×ðáè Û¶ä±õþ ä±ù±Ëò± ýËBå¼
ñòîÂLa ü¥óËßÇ ß±ùÇ ÷±ßÇÂü õËùËåò, ‘‘Û¶Ëûþ±æËòõþ ùß± ôÒ±¿ÂóËûþ îÅÂËù, Õ÷±ò¿õßÂ, Õ¦¤±ö±¿õßÂ, ßÔ¿S÷,
õUõþ+ÂóÏ, ¿õËõßÂõ¿æÇÅÂñ±Ëß Û¶Ëí±¿ðî ßÂËõþ ñòîÂLa¼’’ Ûý× ¿õËõßÂõ¿æÇÅÂñ±Ëß æ±áèî ßÂõþËå ñòîÂLa¼ Ûö±Ëõý× î±õþ±
¿éÂËß ï±ß±õþ Î䩆± ßÂËõþ¼
 ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ïÇ¿õËõþ±ñÏ Ûý× òÏ¿îÂü÷ÓËýõþ îÂÏõè ¿õËõþ±¿ñî±ûþ ÛßÂ÷±S õ±÷ÂóLšÏõþ±ý×
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ üõþß±õþ ÎäÂËûþ¿åù Îû, ÎðËúõþ õɱÑßÂ, ¿õ÷±ËŽÂSËß ¿õËð¿ú õh õh Îß±¥ó±¿ò û±Ëî ¿ßÂËò ¿òËî Âó±Ëõþ¼
ÛõÑ ÎüæòÉ Õ±ý×ò üÑËú±ñò ßÂõþËî ÎäÂËûþ¿åù¼ Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ± üÑüËð Îüý× öÂûþ±õý Õ±ý×ò Û¶íûþËò õ±ñ± ¿ðËûþ¿åù±÷¼
ÎßÂòò± Ûé± ýËù ÎðËúõþ Õ±¿ïÇß õÉõ¦š± õU汿îÂß üѦš±õþ ßÂr±ûþ äÂËù û±Ëõ¼ õɱÑßÂ-¿õ÷±ûþ ðàùð±¿õþõþ ôÂËù ÎðËúõþ
÷±òÅËø¸õþ ü÷™¦¸ ü¿=Áî ÕïÇ î±Ëðõþ ßÂr±ûþ äÂËù û±Ëõ¼ Õ±õþ Îüý× ÕïÇ ¿òËûþ ü±õþ± ÂóÔ¿ïõÏ æÅËh ô±éÂß±õ±¿æ ÎàùËõ¼ ÛËîÂ
ÎðËúõþ ÷±òÅËø¸õþ öÂûþ±õý üõÇò±ú ýËõ¼ Õ±÷õþ± Ûý× ÕÂóÛ¶ûþ±ü Û¶¿îÂýî ßÂËõþ¿å¼ üÑõ±ð÷±ñÉË÷ Õ±÷±Ëðõþ ‘õþŽÂíúÏù’ õËù
îÂÏõè ü÷±Ëù±äÂò± ßÂõþ± ýËûþËå¼ Õ±õþ Ûàò ¿õþæ±öÇÂõɱÑËßÂõþ áöÂòÇõþ õùËåò, ‘‘Îû üÑßÂËé ü±õþ± ñòLaß ðÅ¿òûþ± ÂóËhÂËå
î±õþ îÂîÂ౿ò Û¶ö±õ ÛàòÝ ö±õþËî ձËü¿ò î±õþ ÕòÉîÂ÷ Û¶ñ±ò ß±õþí ýËù± Ûý× Îû, ö±õþËîÂõþ Õ±¿ïÇß õÉõ¦š±ûþ õþ±©†˜Ïûþ
¿òûþLaí ÛàòÝ ÕËòß ú¿M÷ú±ùϼ’’ Õ±õþ Û-æòÉ û±Ëðõþ Û¶ñ±ò Õõð±ò î± ýù õ±÷ÂóLšÏËðõþ¼
ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂõþ îÂÏõè ¿õËõþ±¿ñî± Õ±÷õþ± õ±÷ÂóLšÏõþ± ßÂËõþ¿å, ÎðËúõþ ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ïÇ õþŽÂ±ûþ¼
ÎÂóË骱ÂóËíÉõþ ð±÷ õÔ¿XÂõþ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþù±÷ Õ±÷õþ±¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ õùËù±, Õ±™LÃæDZ¿îÂß õ±æ±Ëõþ ÎîÂËùõþ ð±÷ õ±hÂËå¼
õù± ý’ù, ÎîÂËùõþ 䱿ýð± Îû±á±Ëòõþ îÅÂùò±ûþ ÎõËhÂËå õËù ð±÷ õ±hÂËå¼ Õ±Âó±îÂö±Ëõ ÷±òÅø¸ Û-ßÂï± ü¿îÂÉ ö±õËîÂ
Âó±Ëõþò¼ ¿ßÂcà ձüù ¿äÂS ¿ß· ÕÂó¿õþËú±¿ñî ÎîÂËùõþ ð±÷ Ûß ü÷ûþ õ±hÂËî õ±hÂËî õɱËõþù Û¶¿î 150 ëÂù±Ëõþ ¿áËûþ
ðÒ±h±Ëù±¼ õîÇÂ÷±Ëò Îüý× ð±÷ ÎòË÷ 1 õɱËõþù 40-42 ëÂù±Ëõþ ðÒ±¿hÂËûþËå¼ üÅîÂõþ±Ñ 䱿ýð± ÎõËhÂËå õËù ÎîÂËùõþ ð±÷
ÎõËhÂËå, Û-ßÂï± ¿êÂß òûþ¼ Õ±üËù ÎîÂËùõþ õh õh Îß±¥ó±¿ò ¿ôÂëÂ×ä±õþ Î骿ëÂÑ-Ûõþ æòÉ Õ±á±÷ ÎîÂù ÷æÅî ßÂËõþ
ÎîÂËùõþ ð±÷ õ±¿hÂËûþ ¿ðËûþ¿åù ÛõÑ ð±÷ ûàò ÕËòß õ±hÂËù± îÂàò ÷æÅî ÎîÂù õ±æ±Ëõþ ¿õ¿S÷ ßÂõþËù± ÛõÑ ÛËî ¿õÂóÅù
Âó¿õþ÷±Ëí ÷±òÅô± ÕæÇò ßÂõþËù±¼ ÕïÇ±È Îõ¿ú ÷Åò±ô±õþ æòÉ ô±éÂß±õ±¿æ ßÂËõþ ÂóËíÉõþ ð±÷ õ±¿hÂËûþ ¿ðËù±¼
à±ðÉÂóËíÉõþ ð±÷ õ±¿hÂËûþ ÎðÝûþ± ýËBå¼ Õ±™LÃæDZ¿îÂß õ±æ±Ëõþ áË÷õþ ð±÷ U U ßÂËõþ ÎõËh Îáù¼ ÷±¿ßÇÂò ÎÛ¶¿üËëÂKé õÅú
õùËùò, ‘‘¿äÂò Õ±õþ ö±õþËîÂõþ ÷±òÅø¸ Îõ¿ú à±ËBå õËù ð±÷ ÎõËh û±ËBå¼’’ Îüý× ü÷ûþ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ
à±ðÉüÑßÂé Î÷é±Ëò±õþ æòÉ, Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ 䱿ø¸Ëðõþ ß±å ÎïËß Îû ð±Ë÷ ñ±ò õ± á÷ ¿ßÂËò¿åËù± î±õþ ÎïËß Îõ¿ú ð±÷
¿ðËûþ Õ˦†˜¿ùûþ± ÎïËß á÷ Õ±÷ð±¿ò ßÂËõþ¿åù¼ Õ±üËù Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú ßÂËûþß¿é õh õh õÉõü±ð±õþ ñ±ò-ä±ù-áË÷õþ
õ±æ±õþ ßÂr± ßÂËõþ¿åù¼ Õ±õþ Õ±æ 䱿ø¸õþ± ëÂ×ÈÂó±¿ðî ßÔ¿ø¸ÂóËíÉõþ ð±÷ Îòý× õËù ÷±ï±ûþ ý±î ¿ðËûþ õËüËå¼ Õ±üËù Îá±é±
ÂóÔ¿ïõÏõþ ÕïÇòÏ¿îÂËß ô±éÂß±õ±æõþ± ¿òûþLaí ßÂõþËå¼

4
 ÂóÒÅ¿æ ¿õ¿òËûþ±á ýËBå ô±éÂß±õ±¿æËîÂ, ëÂ×ÈÂó±ðËò òûþ
ÂóÒÅ¿æ ëÂ×ÈÂó±ðËò ¿õ¿òËûþ±Ëá òûþ, ô±éÂß±õ±¿æËî õÉõý±õþ ßÂõþ± ýËBå¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Îúûþ±õþ õ±æ±Ëõþ ¿õËð¿ú ÂóÒÅ¿æ ù¿¢Ÿ
ßÂõþ± ýù¼ ¿õ¿öÂi§ Îß±¥ó±¿ò Îúûþ±õþ ¿ßÂòËî q ßÂõþËù±¼ ôÂËù Îüý× üõ Îúûþ±Ëõþõþ ð±÷ äÂhÂËî ù±áËù±¼ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ
ÛßÂé± ÕÑú ÛËî ¿õw±™Là ýËûþ î±Ëðõþ ß©†±¿æÇî ÕïÇ Îüý× Îúûþ±õþ ÎßÂò±ûþ õÉûþ ßÂõþËî ù±áËù±¼ Îúûþ±Ëõþõþ ð±÷ ûàò Îõ¿ú
ý±Ëõþ õ±hÂËù± îÂàò Îü&¿ù ¿õËð¿ú ÂóÒÅ¿æÂó¿îÂõþ± Îúûþ±õþ ¿õ¿S÷ ßÂËõþ ¿ðù¼ ôÂËù ÂÎúûþ±Ëõþõþ ð±÷ ýêÂ±È ÂóhÂËî ù±áËù± Õ±õþ
ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ Îúûþ±Ëõþ é±ß± ÎìÂËù üõǦ¤±™Là ýËù±¼Â
¿õËð¿ú Îß±¥ó±¿ò&¿ù Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Îúûþ±õþ ÷±ËßÇÂËé Ûö±Ëõ 18 ¿õ¿ùûþò ëÂù±õþ ÕïÇ ô±éÂß±õ±¿æËî ù¿¢Ÿ ßÂËõþËå¼
Õ±÷õþ± Ûõþ îÂÏõè Õ±Âó¿M ßÂËõþ¿åù±÷¼ õËù¿åù±÷, ô±éÂß±õ±¿æËî òûþ, ¿õËð¿ú ÂóÒÅ¿æËß ¿úËŠ, ëÂ×ÈÂó±ðËò ¿õ¿òËûþ±á ßÂõþËîÂ
ýËõ¼ ôÂËõþò ë±ý×Ëõþ" ý×òËöˆÂË÷KéÂ-Ûõþ ÷Óù Õ¿öÂ÷Åà ýÝûþ± ðõþß±õþ Ûé±ý×¼ û± òîÅÂò Û¶ûÅ¿M÷ ¿òËûþ Õ±üËõ, ëÂ×i§î ¿úŠ
Æî¿õþ ßÂõþËõ¼ ôÂËù ÎðËú ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿X Âó±Ëõ¼ Õ±÷õþ± Ûý× Ûô ¿ë ձý×-Îß ¦¤±áî 汿òËûþ¿åù±÷¼ ¿ßÂcà ô±éÂß±õ±¿æËîÂ
à±é±Ëò±õþ æòÉ ÂóÒÅ¿æ Õ±÷ð±¿òõþ îÂÏõè ¿õËõþ±¿ñî±ûþ Õ±÷õþ±¼ Õ±õþ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ô±éÂß±õ±¿æËî ÂóÒÅ¿æ Õ±ü±ËßÂý× Ã›¶±ñ±òÉ
¿ðù¼ ÛõÑ Ûö±Ëõý× Îá±é± ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿îÂËß ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ¿õÂóûÇ™¦¸ ßÂËõþËå¼ ÛõÑ Ûõþý× öÂûþ±õý Âó¿õþí¿î ձ÷õþ±
ùŽÂÉ ßÂõþ¿å¼
Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ ÷Ëî± Û¿úûþ±õþ ¿õ¿öÂi§ ÎðËúÝ öÂûþÑßÂõþ ¿õÂóûÇûþ ÎòË÷ ÛËüËå¼ ÎßÂòò± Û-Îðú&¿ùõþ ÕöÂÉ™LÃõþÏí
ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ 47 úî±Ñú ¿õËðËú õþl±¿ò ýûþ¼ ¿õËðËú õþl±¿ò ûàò ÷±õþ ÎàËûþËå îÂàò Îðú&¿ùõþ ÕöÂÉ™LÃõþÏí ÕïÇòÏ¿îÂÝ
¿õÂóûÇ™¦¸ ýËûþËå¼ Ûàò ü÷ώ±ûþ õù± ýËBå, ö±õþËî òîÅÂò ßÂ÷ÇüѦš±ò Îî± ðÓËõþõþ ßÂï±, ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ Ûý× òÏ¿îÂõþ
ß±õþËí Û-õåõþ 1 Îß±¿é ÷±òÅø¸ ß±æ ý±õþ±Ëõò¼ û¿ðÝ ûîÂ౿ò üÑßÂé ýÝûþ±õþ ßÂï± ¿åù îÂîÂé± ýûþ¿ò, ÎßÂòò± ¿õÂóûÇËûþõþ
ÕÂóÛ¶ûþ±Ëüõþ ¿ßÂåÅé± õ±÷ÂóLšÏõþ± Ëà ¿ðËî ÎÂóËõþ¿åù¼
ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ ÎäÂËûþ¿åù Îû, õþ±æÉ üõþß±¿õþ, ÎßÂfÏûþ üõþß±¿õþ, Õ±ñ± üõþß±¿õþ ßÂ÷Ç䱿õþ û±õþ± ÎÂóòúò Îö±á ßÂËõþò
îÒ±Ëðõþ ÂóÅËõþ± é±ß±é±ý× Îõüõþß±¿õþ üѦš±Ëß ¿ðËûþ ¿ðËîÂ, ÎÂóòúò ô±` ÷ɱËòæ-Ûõþ ò±Ë÷¼ Ûý× é±ß± î±õþ± Îúûþ±õþ õ±æ±Ëõþ
à±é±Ëî±¼ Õ±Ë÷¿õþß±Ëî Ûý× õÉõ¦š± ßÂõþ±Ëî 2.5 ùŽÂ ÷±òÅËø¸õþ ÎÂóòúËòõþ é±ß± ý±Ýûþ± ýËûþ ÎáËå¼ îÒ±õþ± Õ±õþ ÎßÂëÂ×
ÎÂóòúò Âó±ËBåò ò±¼ Õ±÷õþ± Ûý× ÕÂóÛ¶ûþ±ü Û¶¿îÂýî ßÂËõþ¿å¼
ý×ëÂ׿ÂóÛ üõþß±Ëõþõþ Ûý× öÂûþÑßÂõþ üõÇò±ú± òÏ¿îÂõþ ¿õËX ÛßÂ÷±S Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ±ý× üÑüËð ¿öÂîÂËõþ Ý õ±ý×Ëõþ
Õ¿õõþ±÷ ùh±ý× ßÂËõþ¿å¼ ùh±ý× ßÂËõþ¿å ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ïÇËß õþŽÂ± ßÂõþ±õþ æòÉý×¼
 qñÅ ÕïÇòÏ¿îÂý× òûþ, ŽÂ¿îÂß±õþß Û¶ö±õ ÎðËúõþ õþ±æÍò¿îÂß Õõ¦š±ËòÝ
ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ áÔýÏî òÏ¿îÂõþ ß±õþËíý× qñÅ÷±S ÎðËúõþ ÕïÇòÏ¿îÂý× òûþ, õþ±æòÏ¿îÂÝ Ã›¶ö±¿õî¼ Õ±ý× Û÷ ÛôÂ, ¿õ«
õɱÑß qñÅ÷±S ÕïÇÍò¿îÂß òÏ¿îÂý× ¿òñDZõþËíõþ ý±¿îÂûþ±õþ òûþ, ÎðËúõþ õþ±æòÏ¿îÂËß ¿òûþLaËíõþÝ ý±¿îÂûþ±õþ ¿ýËüËõ õÉõý+îÂ
ýûþ¼ ö±õþËîÂõþ ÷Ëî± ÎðËúõþ õþ±æòÏ¿îÂËß ¿òûþLaí ßÂõþ±Ý ñòLaß ÎðËúõþ ùŽÂɼ ö±õþËîÂõþ õ±æ±õþËß ðàù ßÂõþ±õþ ëÂ×ËVúÉ
ýù ÂóÒÅ¿æõ±ðÏ ÎðËúõþ ëÂ×ÈÂó±¿ðî ÂóíÉ ¿õ¿S÷ ßÂõþËî ýËõ¼ ÛõÑ Û-ÂæòÉ ÎðËúõþ õþ±æòÏ¿îÂËßÂÝ ¿òûþLaí ßÂõþËî ýËõ¼
ðÏâÇ¿ðò ñËõþ Õ±Ë÷¿õþß±Ëî Âóõþ÷±íÅ-¿õðÅÉÈ Æî¿õþõþ ûLaÂó±¿îÂõþ õ±æ±õþ Îòý×¼ ß±õþí Îà±ð Õ±Ë÷¿õþß±Ëî ¿õáî 23 õåËõþ
Îß±ò Âóõþ÷±íÅ ¿õðÅÉÈ ÎßÂf áËh ÝËê¿ò¼ üÅîÂõþ±Ñ Ü ûLa±Ñú ¿õ¿S÷õþ æòÉ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ÎðËúõþ õ±æ±õþ î±Ëðõþ ä±ý×¼ ÛõÑ
Âóõþ÷±íÅ ¿õðÅÉÈ ëÂ×ÈÂó±ðò ÎßÂf Æî¿õþ ßÂõþ±Ëî Âó±õþËù æ;±ù±¿ò ¿ýËüËõ ý×ëÂ×Ëõþ¿òûþ±÷Ý ¿õ¿S÷ ßÂõþ± û±Ëõ¼ ÛæòÉý× Âó±õþ÷±í¿õßÂ
äÅ¿M÷¼ ÛæòÉ ßÂîÂßÂ&¿ù úîÇ ձËõþ±Âó ßÂõþ± ýù¼ ö±õþËîÂõþ ¿õËðúòÏ¿î ÎßÂ÷ò ýËõ, Îß±ò ÎðËúõþ üË/ ÎßÂ÷ò ü¥óßÇÂ
õæ±ûþ õþ±àËî Âó±õþËõ ö±õþî î±õþ æòÉ äÅ¿M÷€ Îß±òõþßÂ÷ Âó±õþ÷±í¿õß զa Æî¿õþ ßÂõþ± û±Ëõ ò±, ü÷™¦¸ áËõø¸í±á±õþ
Õ±Ë÷¿õþß± òæõþð±¿õþ ßÂõþËî Âó±õþËõ, ý×îÂɱ¿ð¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ õùËù±, Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú ¿õðÅÉÈ-Ûõþ ð±í üÑßÂËéÂõþ
ÎÛ¶¿ŽÂËî Âó±õþ÷±í¿õß ¿õðÅÉÈ ò± ýËù äÂùËõ ò±, üÅîÂõþ±Ñ Ü äÅ¿M÷ ßÂõþËîÂý× ýËõ¼ Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ± Û-ßÂï± õ¿ù¿ò Îû,
Âó±õþ÷±í¿õß ¿õðÅÉÈ ä±ý× ò±¼ õËù¿åù±÷, Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëî± á¿õþõ ÎðËú ÛàòÝ ÂóûÇ™Là Îû Âó¿õþ÷±í ßÂûþù±õþ ö±G±õþ ÷æÅîÂ
Õ±Ëå, Îüý× ÷æÅî ö±G±õþËß ¿òËûþ ¿õðÅÉÈ ëÂ×ÈÂó±ðò õÔ¿XÂõþ ¿õÂóÅù üÅËû±á Õ±Ëå¼ Îü ¿õðÅÉÈ-Ûõþ ð±÷ ýËõ ü™¦¸±¼ Õ±õþ
ý׿îÂ÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú Îû ßÒ±ä±÷±ù Âó±Ýûþ± û±ûþ, Îﱿõþûþ±÷, áËõø¸í±õþ ÷±ñÉË÷ î±Ëß ¿ö¿M÷ ßÂËõþ Âóõþ÷±íÅ ¿õðÅÉÈ Æî¿õþõþ
ÂóËï ÎûËî Âó±õþËõ±¼ Ûý× äÅ¿M÷ Õ±üËù Õ±Ë÷¿õþß±õþ õ±¿í¿æÉßÂ Ý õþ±æÍò¿îÂß ¦¤±ïÇËß õþŽÂ± ßÂõþ±õþ æòɼ Õ±Ë÷¿õþß± Îî±
Ûö±Ëõý× ý×õþ±ßÂËß ñTÑü ßÂËõþËå¼ ý×õþ±ËòÝ ÛßÂý× ß±æ ßÂõþËå¼ Õ±ôÂ᱿ò™¦¸±Ëò Õ±áè±üò ò±¿÷Ëûþ ÛËòËå¼
 õ±÷ÃôèÂKéÂ Ý üÑàɱùâÅ-¦¤±ïÇ
Ûàò Âó¿}Â÷õË/ Õ±÷±Ëðõþ ¿õËX Û¶ä±õþ ßÂõþ± ýËBå Îû, õ±÷ôèÂKé üÑàɱùâÅËðõþ ¦¤±ïÇ ÎðËà ò±¼ ö±õé± Ûý× Îû, ü±õþ±
ö±õþËî üÑàɱùâÅ ÷±òÅø¸ àÅõý× üÅËà Õ±õþ Û-õþ±ËæÉ ð±í ÕõËý¿ùî¼ ü±ä±õþ ß¿÷¿éÂõþ ¿õËÂó±éÇ Îî± Îá±é± ö±õþËîÂõþ
ÂÎÛ¶¿ŽÂËî¼ ü±ä±õþ ß¿÷¿éÂËî õù± Õ±Ëå Îû, Îá±é± ö±õþËî ÷Åü¿ù÷ ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òÅø¸ Âó}±ðÄÂóð¼ Ûà±Ëò Ûß¿é &îÂõþ
Û¶Ÿ Ûý× Îû, ðÏâÇ¿ðò ö±õþËî Îß±ò ðù ú±üòŽÂ÷î±ûþ· Îü ðù Îî± ßÂÑËáèü¼ ßÂÑËáèü Õ±õþ î±õþ ÎïËß æiœ ÎòÝûþ±
îÔÂí÷Óù õùÅß ÎûÂ, Îá±é± ö±õþËî î±õþ± üÑàɱùâÅËðõþ æòÉ ¿ß ßÂËõþËå· ÕòÉ¿ðËß Îá±é± ÂóÔ¿ïõÏ æÅËh ÷±¿ßÇÂò ü±¥Ú±æÉõ±ð
5
Îû âéÂò± âé±ËBå î±Ëß Ûý× ðù ü÷ïÇò ßÂõþËå¼ ÛßÂæò ÷Åü¿ù÷ ÎûËýîÅ üLa±üõ±ðÏ, ÷±¿ßÇÂò ü±¥Ú±æÉõ±Ëðõþ Îä±Ëà î±ý×
ü÷™¦¸ ÷Åü¿ù÷ý× üLa±üõ±ðϼ ÂóɱËùˆÂ±ý×Ëòõþ ÝÂóõþ Ûý× Îû ¿òûDZîÂò Û Îî± Õ±Ë÷¿õþß±õþ ÷ðËî¼ ¿úqËðõþ-Î÷ËûþËðõþ ýîÂɱ
ßÂõþ± ýËBå¼ Îû ý×æõþ±Ëûþù Ûý× õõÇËõþ±¿äÂî ձS÷÷Ëí ûÅM÷ î±õþ üË/ Îüò±-äÅ¿M÷ ßÂËõþËå ö±õþî¼ üõËäÂËûþ Îõ¿ú Õ¦a-ú¦a
ö±õþî üõþß±õþ ¿ßÂòËå ý×üõþ±ý×Ëùõþ ß±å ÎïËß¼ Õ±õ±õþ Ûõþ±ý× õùËå Îû, Ýõþ± ò±¿ß ÷Åü¿ù÷ðõþðϯ Ûý× üõþß±õþ Õ±õ±õþ
õùËå, üLa±üõ±ð ð÷Ëò Õ±Ë÷¿õþß±õþ üË/ ûÅM÷ ýËî ýËõ ÎßÂòò± áíîÂLa õþŽÂ±ûþ Ý üLa±üõ±ð ð÷Ëò ÂóÔ¿ïõÏ æÅËh ûÅXÂ
ßÂõþËî ýËõ¼ Õ±Ë÷¿õþß± üLa±üõ±ð àËõ¯ Õ±Ë÷¿õþß±ý× Îî± üLa±Ëüõþ æòß¼ ÂóÔ¿ïõÏõþ õÅËß üõËäÂËûþ üLa±üõ±ðÏ û¿ð Îß±ò
Îðú ýûþ Îî± Îü-ÎðËúõþ ò±÷ Õ±Ë÷¿õþß±¼ Õ±õþ ÛõþßÂ÷ Ûß¿é ú¿M÷õþ üË/ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ ý×ëÂ׿ÂóÛ üõþß±õþ ÕïÇÍò¿îÂßÂ
Ý õþ±æÍò¿îÂß Æ÷SÏ ¦š±Âóò ßÂõþËå Õ±õþ ÎðËú õùËå ÷Åü¿ù÷Ëðõþ æòÉ ÝËðõþ àÅõý× ðõþð¯
ö±õþËî õ±÷ÂóLšÏõþ± å±h± Õ±õþ Îß±Ëò± õþ±æÍò¿îÂß ú¿M÷ Îòý× û±õþ± ñ÷Ç¿òõþËÂóŽÂî±õþ Õ±ðúÇËß qñÅ ÷ÅËà Û¶ä±õþ ßÂËõþ
ò±, õÅËßÂõþ õþM÷ ¿ðËûþ ñ÷Ç¿òõþËÂóŽÂî±Ëß õþŽÂ± ßÂËõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ 50 úî±Ñú ÷±òÅø¸ ÷Åü¿ù÷, îÂÂó¿ú¿ù 汿î Ý
ëÂ×Âó汿îÂöÅÂM÷¼ ÛÒËðõþ ¿üÑýö±áý× áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸¼ ÛÒõþ±ý× áè±Ë÷õþ á¿õþõ ÷±òÅø¸¼ Ûõþ± ÛßÂß±Ëù ¿åËùò æ¿÷ý±õþ±¼ æ¿÷ð±õþ-
Îæ±îÂð±õþËðõþ ÎùËêÂù¼ Õ±æ áè±Ë÷õþ Îüý× ÷±òÅø¸ý× õþ±ËæÉõþ öÓ¿÷üѦ¨±Ëõþõþ ôÂËù üõËäÂËûþ Îõ¿ú ëÂ×ÂóßÔÂî Û-üîÂÉ Õ¦¤Ïß±õþ
ßÂõþ±õþ Îß±ò ΎÂSý× Îòý×¼ Õ±æ áè±Ë÷õþ 84 úî±Ñú æ¿÷ ŽÅÂ^ ÛõÑ Ã›¶±¿™LÃß ßÔÂø¸ËßÂõþ ý±Ëî–Û-ßÂï±õþ ÕïÇ ýù, Ûý× 84
úî±Ñú æ¿÷õþ ¿üÑýö±á Õ±Ëå ÷Åü¿ù÷, îÂÂó¿ú¿ù 汿îÂ Ý îÂÂó¿ú¿ù ëÂ×Âó汿î ÷±òÅËø¸õþ ý±Ëî¼ Û ¿õø¸ûþ¿é ü±ä±õþ ß¿÷¿éÂõþ
¿õþËÂó±ËéÇ Û¶¿îÂô¿ùî ýûþ¿ò¼
Õ±÷õþ± Õ±õþÝ ëÂ×i§ûþò ä±ý×¼ Îûüõ áè±÷&¿ùËî ÷Åü¿ù÷, îÂÂó¿ú¿ù 汿îÂ, ëÂ×Âó汿î ÷±òÅø¸, Âó}±ðÄÂóð ÷±òÅø¸ Õ±Ëåò
Îüà±Ëò Õ±õþÝ ëÂ×i§ûþò ßÂõþËî ýËõ¼ ëÂ×i§ûþò ÕËïÇ Îüý× áè±Ë÷ õþ±™¦¸± ßÂõþËî ýËõ, ¿õðɱùûþ Æî¿õþ ßÂõþËî ýËõ, ý±üÂó±î±ù
Æî¿õþ ßÂõþËî ýËõ€ Îüý× Ûù±ß±Ëß ÎßÂf ßÂËõþ ßÂùß±õþà±ò± áËh îÅÂùËî ýËõ¼ Õ±õþ ßÂÑËáèü-îÔÂí÷Óù Îî± Û-ëÂ×i§ûþËòõþý×
¿õËX¼
õþ±™¦¸± Æî¿õþ, ¿úŠ Æî¿õþ ßÂõþËù Ûù±ß±õþ ëÂ×i§ûþò ýûþ Ûé± ¦¤±ö±¿õß ¿õø¸ûþ¼ ÛõÑ Ûõþý× ÎÛ¶¿ŽÂËî ð¿ŽÂí 24 Âóõþáò±ûþ
Îû õþ±™¦¸± Æî¿õþõþ Âó¿õþߊò± õ±÷ôèÂKé üõþß±Ëõþ ßÂËõþ¿åù î±õþ ðÅ-Âó±Ëúõþ áè±÷±=ÁËù ÷Åü¿ù÷ ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òÅËø¸õþ õüõ±ü,
Õ±õþ Îûà±Ëò ¿úŠ Æî¿õþ ßÂõþ±õþ Âó¿õþߊò± ßÂõþ± ýËûþ¿åù Îüý× òjÏáè±Ë÷ ÷Åü¿ù÷ ü¥xð±Ëûþõþ ÷±òÅø¸ý× Îõ¿ú¼ üÅîÂõþ±Ñ Ûüõ
õ±™¦¸õ±¿ûþî ýËù üõËäÂËûþ Îõ¿ú ëÂ×i§ûþò Îî± îÒ±Ëðõþý× ýËî± ûÒ±õþ± Ýà±Ëò õüõ±ü ßÂËõþò¼ Õ±õþ îÒ±õþ± Õ¿ñß±Ñúý× ÷Åü¿ù÷
ü¥xð±ûþöÅÂM÷¼ Ûý× ëÂ×i§ûþËòõþ û±õþ± Õgö±Ëõ ¿õËõþ±¿ñî± ßÂõþËù± î±õþ± ¿ß ÷Åü¿ù÷Ëðõþ ¦¤±ËïÇõþ Âóˎ· Âó¿}Â÷õË/ Û÷ò
Îß±ò áè±÷ Õ±Ëå ò±¿ßÂ, Îûà±òß±õþ ÷±òÅø¸ ä±ò ò± Îû, îÒ±Ëðõþ áè±Ë÷õþ ö±Ëù± õþ±™¦¸± Îý±ß¯ ûàò áè±÷ ühÂß Îû±æò± Ûù,
úîÇ ýËù± Îû áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸ ¿òËæõþ± æ¿÷ ¿ðËù õþ±™¦¸± äÂÝh± ýËõ¼ áè±Ë÷õþ ÷±òÅø¸ ¿òËæËðõþ ëÂ×i§ûþËòõþ ¦¤±ËïÇý× Û¿áËûþ
ÛËüËåò æ¿÷ ¿ðËîÂ, áËh ëÂ×ËêÂËå õþ±™¦¸±¼ ëÂ×i§ûþò Îüà±Ëòý× ßÂõþËî ýËõ Õ±Ëá Îûà±Ëò Âó}±ðÄÂóð ÷±òÅËø¸õþ õ±ü¼
ù±ùáËh ձ¿ðõ±ðÏËðõþ ¿ðËûþ õþ±™¦¸± ß±é±Ëò± ýù¼ î±õþ ÷±Ëò õþ±™¦¸± Îî± ýËûþËå¼ üõËäÂËûþ Âó}±ðÄÂóð Ûù±ß±õþ üË/
Îû±á±Ëû±á õþŽÂ±õþ æòÉ, ëÂ×i§ûþËòõþ á¿îÂñ±õþ±ûþ î±Ëðõþ ûÅM÷ ßÂõþ±õþ æòÉ ¿ÂóËäÂõþ õþ±™¦¸± ýËûþ¿åù¼ Îüý× õþ±™¦¸± ß±é± ýù¼ Îü
õþ±™¦¸± ¿ðËûþ Õɱ¥¤ÅËùk Õ±ü¿åù, Õ±¿ðõ±üÏ ë±M÷±õþ Ý ò±üÇ î±õþ ÷ËñÉ ¿åù¼ Îá±é± Õɱ¥¤ÅËùkËß ëÂ׿hÂËûþ ÎðÝûþ± ýù û±ËîÂ
Û¶îÂÉ™Là ձ¿ðõ±üÏ Ûù±ß±ûþ Õ±îÂË‚Â Îß±ò ë±M÷±õþ õ± ò±üÇ Õ±õþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþËî ÎûËî ò± Âó±Ëõþ¼ Ûõþ±ý× Õ±õ±õþ õùËå
õ±÷ôèÂKé ձ¿ðõ±üÏËðõþ æòÉ ¿ßÂåÅ ßÂËõþ¿ò¼
 ëÂ×i§ûþò, ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿X ÝËðõþ ðÔ¿©†Ëî ‘ÕÂóõþ±ñ’
õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ æ¿÷ ¿ðËûþËå á¿õþõ ßÔÂø¸ßÂËß¼ î±õþ ÷ËñÉ ÷Åü¿ù÷, îÂÂó¿ú¿ù 汿îÂ, ëÂ×Âó汿îõþ ÷±òÅø¸ üõ ÎïËß Îõ¿ú¼
Õ±÷õþ± Âó}±ðÄÂóð Ûù±ß± ¿ä¿ý÷î ßÂËõþ ëÂ×i§ûþËòõþ Âó¿õþߊò± ßÂËõþ¿å¼ ÛæòÉý× ÷Å¿úÇð±õ±Ëð ¿õðÅÉÈ-ß±õþà±ò± Æî¿õþõþ
Âó¿õþߊò± ßÂõþ± ýËûþËå€ ü±áõþ¿ð¿âËî ¿õú±ù ß±õþà±ò± Æî¿õþ ýËûþËå€ ð¿ŽÂí 24 Âóõþáí±õþ õÅß ¿äÂËõþ Û¶ü±¿õþî õþ±™¦¸±
Æî¿õþõþ Âó¿õþߊò± ßÂõþ± ýËûþËå¼
Õ±÷õþ± ¿úŠ±ûþËò ü¿êÂßÂö±Ëõ ëÂ×ËðÉ±á ¿òËûþ¿å õɱÂóß ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ æòɼ ý±æ±õþ ý±æ±õþ ÷±òÅËø¸õþ ß±æ üÔ¿©†õþ Î䩆±
ßÂõþ± û¿ð ‘ÕÂóõþ±ñ’ ýûþ Îî± Õ±÷õþ± ‘ÕÂóõþ±ñÏ’¼ õþ±™¦¸± Æî¿õþ ßÂõþ±, ü¥xü±¿õþî ßÂõþ±, áè±Ë÷õþ áè±Ë÷ ¿õðÅÉÈ ÎÂóÒÌËå ÎðÝûþ±,
òîÅÂò òîÅÂò ¿úŽÂ± Û¶¿î‡±ò Æî¿õþ ßÂõþ±, ¦¤±¦šÉËßÂf Æî¿õþ ßÂõþ±, Îû±á±Ëû±á õÉõ¦š± ü¥xü±¿õþî ßÂõþ± û¿ð ‘ÕÂóõþ±ñ’ î±ýËù
Îü ‘ÕÂóõþ±ñ’ Õ±÷õþ± ßÂõþËõ±¼ ÷±òÅø¸ËßÂý× ¿üX±™Là ßÂõþËî ýËõ Îû, îÒ±õþ± Îß±òÄ ÂóŽÂ Õõù¥¤ò ßÂõþËõò¼
õËS÷«Ëõþ Ýõþ± ¿õðÅÉÈ ëÂ×ÈÂó±ðò ß±õþà±ò± Æî¿õþËî îÂÏõè õ±ñ± ¿ðËûþ¿åù¼ õ±÷ôèÂËKéÂõþ ûÅõõþ± Ûõþ æòÉ õþM÷ ¿ðËûþËå¼
Õ±æÝ Ýõþ± õ±ñ± ¿ðËBå, ß±õþà±ò± ßÂõþËî ÎðËõ± ò± õùËå¼ Õ±õþ Õ±÷õþ± ðÔìÂÿÛ¶¿îÂ: Îû ëÂ×i§ûþËòõþ ¦¤±ËïÇ, õɱÂóß ûÅõßÂ-
ûÅõîÂÏõþ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ ùˎÂÉ ß±õþà±ò± ßÂõþËîÂý× ýËõ¼
÷±òÅø¸ËßÂý× ¿êÂß ßÂõþËî ýËõ Îû, ÕüÑàÉ ûÅõßÂ-ûÅõîÂÏõþ ßÂ÷ÇüѦš±Ëòõþ æòÉ ¿úŠ±ûþò ýËõ ¿ß ýËõ ò±¼ Îðúé±
ô±éÂß±õ±æËðõþ ý±Ëî îÅÂËù ÎðÝûþ± ýËõ, ò± ¿ß ü¿êÂß òÏ¿îÂõþ õþ+Âó±ûþËíõþ ¿ö¿MËî ÎðËúõþ ÷±òÅø¸ ¿òËæËðõþ Âó±Ëûþ ðÒ±h±ËîÂ
Âó±õþËõ¼

6
 üÑßÂËéÂõþ ¿õËX Û¶¿îÂõ±ðÏ ÎäÂîÂò± û±Ëî æ±áèî ò± ýûþ Îü-æòÉ Æî¿õþ ßÂõþ± ýËBå ÷±òÅËø¸-÷±òÅËø¸ ÕÍòßÂÉ
û¿ð õ±÷ÂóLšÏõþ± ðÅõÇù ýûþ î±ýËù æòáËíõþ ¦¤±ËïÇ, ÎðËúõþ ¦¤±ËïÇ, ÎðËúõþ Õá¿íî Îõß±õþ ûÅõßÂ-ûÅõîÂÏËðõþ ¦¤±ËïÇ, á¿õþõ
÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ËïÇ Îû ùh±ý× î± ú¿M÷ú±ùÏ ýËî Âó±Ëõþ ò±¼ ¦¤¿òöÇÂõþ ýËûþ Û-Îðú áËh Ýê±õþ, ö±õþËîÂõþ ¿úŠ¿õß±ú, ü±õþ± ¿õ˝«
ö±õþËîÂõþ ÷±ï± ëÂ×ÒäÅ ßÂËõþ ðÒ±h±Ëò±õþ Îû ùh±ý× Õ±÷õþ±, õ±÷ÂóLšÏõþ± ßÂõþ¿å î± ¿òöÇÂõþ ßÂõþËå õ±÷ÂóLšÏõþ± Õ±õþÝ Îõ¿ú ú¿M÷
ÕæÇò ßÂõþËî Âó±õþËõ ¿ß ò±¼
Îá±é± ÎðúËß ÛßÂé± öÂûþÑßÂõþ ¿õÂóûÇËûþõþ ÂóËï ¿òËûþ û±Ýûþ± ýËBå¼ ÛõÑ ûËî± üÑßÂé õ±hÂËå, ÷±òÅø¸ ß±æ ý±õþ±ËBå
îÂî ÷±òÅø¸Ëß ¿õËöÂËðõþ õþ±™¦¸±ûþ ¿òËûþ û±Ýûþ±õþ ø¸hÂûLa ýËBå¼ Û-Ûß ñõþËòõþ õþ±æÍò¿îÂß ø¸hÂûLa¼ S÷÷õñÇ÷±ò üÑßÂËéÂõþ
Î÷±ß±¿õù± ÷±òÅø¸ ßÂõþËî Âó±õþËõ ò± û¿ð ¿òËæËðõþ ÷ËñÉ Õ™LÃZÇËe ŽÂî¿õŽÂî ýËûþ û±ûþ, ¿õöÂM÷ ýËûþ û±ûþ¼
÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ ñ÷ÇËß ÎßÂf ßÂËõþ ¿õö±æò Æî¿õþ ßÂõþ± ýËBå, ëÂ×Âó汿îÂËðõþ ÷ËñÉ ¿õö±æò Æî¿õþ ßÂõþ± ýËBå, Õ±ü±Ë÷
Îå±é ëÂ×Âó汿îÂÎ᱇ÂÏ Õ™LÃßÇÂùËý ¿ùl¼ üõ±ý× õùËå Õ±ù±ð± õþ±æÉ ä±ý×¼ Õ±ü±÷Ëß ÎöÂËã ÷¿íÂóÅõþ, Î÷â±ùûþ, ò±á±ùɱ`Â
ýù¼ Îüà±Ëò î±õþ± ú±¿™LÃËî ձËå· Õ-Õü÷Ïûþ± ÷±òÅø¸ ðËù ðËù Âó¿}Â÷õË/ äÂËù Õ±üËå¼ ß±õþí î±Ëðõþ Îß±ò ¿òõþ±ÂóM±
Îòý×¼ ÷Å¥¤±ý×-Û Î−±á±ò Îî±ù± ýËûþËå¼ ÷±õþ±¿êÂõþ±ý× ÛßÂ÷±S Îüà±Ëò ï±ßÂËõ, Îüà±ò ÎïËß ¿õý±¿õþËðõþ, õ±ã±¿ùËðõþ,
ÕòÉõþ±ËæÉõþ ÷±òÅø¸Ëðõþ hÂËûþ ÎðÝûþ± ýËBå¼ ßÂÑËáèËüõþ ú±üò Îüà±Ëò¼ Ûüõ ձ÷õþ± Û-õþ±ËæÉ ýËî ¿ðËî Âó±¿õþ ò±¼¼
 Û-õþ±ËæÉ Ûß öÂûþÑßÂõþ ú¿M÷Ëß ü±÷Ëò Õ±ò± ýËBå
Û-õþ±ËæÉ Îû ú¿M÷ Ûõþ ÂóˎÂ, Îü ú¿M÷õþ ŽÂ÷î± õÔ¿XÂõþ æòÉ ü÷™¦¸ Û¶¿î¿S÷ûþ±õþ ú¿M÷ Ûß¿Sî ýËûþËå¼ ÷±òÅËø¸õþ ¿òõþ±ÂóM±
ï±ßÂËù îÂËõ Îî± ëÂ×i§ûþò¯ ÷±òÅËø¸õþ ÜßÂÉý× Îî± ëÂ×i§ûþËòõþ ¿ö¿M¼ ÷±òÅø¸Ëß ¿õö±¿æî ßÂõþËù, ÷±òÅËø¸ ÷±òÅËø¸ Õ¿õ«±ü,
ÕÍòßÂÉ üÔ¿©† ßÂõþËù ëÂ×i§ûþò ýËî Âó±Ëõþ ò±¼ Ûß öÂûþÑßÂõþ äÂS÷±™Là äÂùËå Îá±é± õþ±æÉ æÅËh¼ Îá±àDZËðõþ ¿õ¿Båi§ ßÂõþ±,
õþ±æõÑúÏËðõþ ¿õ¿Båi§î±õ±ðÏ ÂóËï ¿òËûþ û±Ýûþ±, Õ±¿ðõ±üÏ ¿õß±ú ÷=Á ßÂËõþ î±Ëðõþ Õ±ù±ð± ßÂõþ± õþ±æÉé±Ëß ձõþÝ éÅÂßÂËõþ±
éÅÂßÂËõþ± ßÂõþ±¼ Ûý× ¿õËöÂð ¿ß ձ÷õþ± ä±ýׯ
Ûß üõÇò±ú± ú¿M÷Ëß Û-õþ±ËæÉ ü±÷Ëò Õ±ò± ýËBå¼ Îû ú¿M÷ ÷±Ýõ±ðÏËðõþ üË/, òßÂú±ùËðõþ üË/, ü±¥xð±¿ûþßÂ
ú¿M÷õþ üË/, ÷Åü¿ù÷ Î÷Ìùõ±ðÏËðõþ üË/ ý±î ¿÷¿ùËûþËå¼ Îû ú¿M÷ ÕòÉ¿ðËß ßÂÑËáèËüõþ üË/ ý±î ¿÷¿ùËûþËå¼
 á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ ÜßÂÉËß ÎöÂËã, õ±÷ÂôèÂKé ÎïËß ðÓËõþ üõþ±Ëò±õþ Õ¿õõþ±÷ äÂS÷±™L
Ûõ±Ëõþõþ ùh±ý× ÕîÂÉ™Là ß¿êÂò, ÎßÂòò± õþ±æòÏ¿îÂé± ÕîÂÉ™Là æ¿éÂù ýËûþ ÎáËå¼ õþ±ËæÉ õ±÷ôèÂKé üõþß±õþ ÛßÂé± ¿õߊ
Õ¿öÂ÷ÅËà, æòáËíõþ ¦¤±ïÇËß ÛßÂ÷±S ¿õËõäÂÉ ¿ýËüËõ áíÉ ßÂËõþ ü÷™¦¸ ßÂ÷ÇüÓ¿ä õþ+Âó±¿ûþîÂ Ý õ±™¦¸õ±¿ûþî ßÂõþËå¼ ¿ßÂcÃ
ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ áÔýÏî ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ËïÇõþ ¿õËõþ±ñÏ òÏ¿îÂ&¿ùõþ ßÅÂÛ¶ö±õ Û¶¿î¿òûþî Û-õþ±ËæÉõþ ÝÂóõþÝ ÂóhÂËå¼
Îû÷ò, ¿õ¿ÂóÛù-Ûõþ ùß± Æî¿õþ ü¥óËßÇ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ òÏ¿îÂ, û± ¿òËûþ áè±Ë÷õþ ÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ ÕËòß Ύ±öÂ
Õ±Ëå¼ Õ±÷õþ± Ûé±õþ ¿õËXÂ, ¿ßÂc Õ±÷õþ± õ±ñÉ ý¿Bå Ûé± ßÂõþËî¼ ÎßÂfÏûþ üõþß±õþËß ձ÷õþ± Âõ±õþõ±õþ õËù¿å Îû, Îû
ÎðËúõþ 77ö±á ÷±òÅËø¸õþ Õ±ûþ Æð¿òß 20 é±ß±õþÝ ßÂ÷ Îü-ÎðËú Îß±òÄ ÷±òÅø¸ á¿õþõ Õ±õþ Îß±òÄ ÷±òÅø¸ ñòÏ õ±åËî û±Ýûþ±
Õõ±™¦¸õ Âó¿õþߊò±¼ Õ±÷±Ëðõþ ð±¿õ ü÷™¦¸ ÷±òÅø¸Ëß üõÇæòÏò áíõKéÂò õÉõ¦š±õþ üÅ¿õËñûþ Õ±òËî ýËõ¼ ¿ßÂcà Ûö±Ëõý×
á¿õþõ ÷±òÅø¸Ëß Ýõþ± ¿õö±¿æî ßÂõþËî ä±ý×Ëå¼ ÕËi§±ðûþ Îû±æò±, Õi§ÂóÓíDZ Îû±æò±, ý׿jõþ± Õ±õ±ü Îû±æò±, ձ˥¤ðßÂõþ
Îû±æò±–Ûý×üõ ΎÂËS Îß±ò-ò±-Îß±ò õÉ¿M÷ õ± Âó¿õþõ±õþËß ¿ä¿ý÷î ßÂõþËî ýûþ Îû üÅ¿õËñé± Âó±Ëõ¼ Ûß áè±Ë÷ ýûþËî±
50¿é Âó¿õþõ±õþ Õ±Ëå, û±Ëðõþ üõ±ý×Ëß Û-üÅ¿õËñ ÎðÝûþ± ëÂ׿äÂî¼ Õïä ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ ¿òûþË÷ ¿ðËî ýËõ 5æòËß¼ 5¿éÂ
Âó¿õþõ±õþËß ¿ä¿ý÷î ßÂõþ±õþ ôÂËù 45¿é Âó¿õþõñõþ ¿õõþ+Âó ýËBå¼ û¿ð àÅõ ¿õËõäÂò±Ã›¶üÓîÂÝ Ûý× ¿ä¿ý÷îßÂõþí ýûþ îÂõÅÝ Û-
Ύ±ö ýËõý×¼ Ûé±ý× Îî± ä±ý×Ëå ÎßÂfÏûþ üõþß±õþ¼
÷Óù Îû ¿õø¸ûþ, ÷±òÅËø¸õþ ßÂ÷ÇüѦš±ò õÔ¿XÂ, Õ±ûþ õÔ¿XÂ, î±õþ æòÉ Îß±ò Î䩆± ßÂõþ± ýËBå ò±¼ Îû Û¶ûþ±Ëüõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ
÷±òÅø¸ Îüý× Õ±¿ïÇß ŽÂ÷î±ûþ ëÂ×i§Ïî ýËõ û±Ëî ¿òËæý× ¿òËæõþ õ±¿h Æî¿õþ ßÂõþËî Âó±õþËõ¼ î± ò± ßÂËõþ á¿õþõ ¿ä¿ý÷î ßÂõþ±õþ
÷ËñÉ ¿ðËûþ á¿õþËõõþ ÜßÂÉËß ÎöÂËã ÎðÝûþ± ýËBå¼ Ûý× òÏ¿îÂõþ Õ±÷õþ± ¿õËõþ±ñϼ îÂõÅÝ Ûß¿é Õ/õþ±ËæÉõþ üõþß±õþ ¿ýËüËõ
ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ Ûý× Ã›¶ßŠ Ûà±ËòÝ õþ+Âó±¿ûþî ßÂõþËî ýËõ, ò± ýËù ÎûéÅÂßÅ é±ß± á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ ß±Ëæ ù±áËî± î±Ý
ÎôÂõþÈ û±Ëõ¼ Õ±÷õþ± õ±õþõ±õþ õËù¿å, ›¶±Âóß ¿òõDZäÂËòõþ ß±æ¿é ûï±ûïö±Ëõ ßÂõþËî ýËõ¼ îÂõÅÝ ¿ßÂåÅ Sn¸¿é ÎïËß û±ËBå
Û-ß±Ëæ¼ Ûõþ üÅËû±áý× ¿õËõþ±ñÏõþ± áèýí ßÂõþËå¼ ÛõþßÂ÷ ÛßÂé± ¿òõDZäÂò ùh±ý×Ëûþ Ûý× ¿õ¿Båi§ ¿õø¸ûþ&¿ùËßÂý× ü±÷Ëò ÛËò
Õ¦a ¿ýËüËõ õÉõý±õþ ßÂõþËå¼
 Û-õþ±ËæÉõþ Û¶ñ±ò ¿õËõþ±ñÏ ðù
îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ ÎòîÔÂËQõþ ÎäÂý±õþ± ¿ß· îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ Îòî±Ëðõþ ä¿õþS, ä±ùäÂùò, ü±÷±¿æß Õõ¦š±ò Îî± ÕîÂÉ™LÃ
ßÂðûǼ Îá±é± õþ±æòÏ¿îÂËß ùÅË¥óòý×Ëæú±ò ßÂõþ± ýËBå¼ ßÂîÂßÂ&¿ù Î÷ðGÂýÏò, ™¦¸±õß îÔÂí÷ÓËùõþ ÎòîÔÂËQ¼ ÎßÂõù÷±S
õÉ¿M÷áî ¦¤±ïÇ¿ü¿X ßÂõþ± å±h± ÕòÉ Îß±ò ëÂ×ËVúÉ ¿òËûþ îÔÂí÷Óù ßÂÑËáèËüõþ Îòî± ýÝûþ± û±ûþ ò±¼ æòáËíõþ ¦¤±ïÇ¿üXÂ
ßÂõþ±õþ ëÂ×ËVúÉ ÝËðõþ òûþ¼
7
Ûý× ü÷ûþß±Ëùõþ ÷ËñÉ Õ±õþ Ûß¿é ¿õø¸ûþ ¿õËõäÂò±ûþ õþ±à± ðõþß±õþ¼ ÕËòß æ±ûþá±ûþ Îðà± û±ËBå Ûý× Ã›¶¿î¿S÷ûþ±úÏù,
ñTÑü±Rß ú¿M÷ Îß±ï±Ý Îß±ï±Ý ౿òßÂé± ÷±ï± ëÂ×ÒäÅ ßÂËõþ ðÒ±¿hÂËûþËå, ü¿S÷ûþ ýËûþËå¼ î±õþ ÕïÇ Ûý× òûþ Îû, Ûõþ± üõ
òîÅÂò ßÂËõþ Æî¿õþ ýËBå¼ Ûõþ± ¿åù¼ üÅl ¿åù¼ ¿õáî 32 õåËõþ Û¶¿î¿é Îö±ËéÂý× 35-40 úî±Ñú ÷±òÅø¸ Îî± õ±÷ôèÂËKéÂõþ
¿õËX Îö±é ¿ðËûþËåò¼ Ûõþ ÷ËñÉ 4-5 úî±Ñú ÷±òÅø Õ±æËßÂõþ Ûý× Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî Æòõþ±æÉ üÔ¿©†Ëî Û¶Ëõþ±äÂò± ¿ðËBå
ò±ò±òö±Ëõ¼ Ûý× ÕÑúËß ò±ò±òö±Ëõ ëÂ×Èü±¿ýî ßÂõþ± ýËBå, ä±/± ßÂõþ± ýËBå¼ î±Ëðõþ ò±ò±òö±Ëõ Æî¿õþ ßÂõþ±õþ Î䩆±
ýËBå¼ î±Ëðõþ ÎûËß±ò ÕÂóõþ±ñËß ü÷ïÇò ßÂõþ± ýËBå¼ Ûé±ý× ü÷±æ¿õËõþ±ñÏ ú¿M÷¼ Ûõþ Âó±ú±Âó±¿ú õ±÷ôèÂËKéÂõþ ßÂ÷ÇÏËðõþ ¿ßÂåÅ
Sn¸¿éÂ-¿õäÅÂÉ¿îÂõþ ß±õþËí á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ Ûß±ÑËúõþ ÷ËñÉ Îû õ=Áò±õþ ÷Ëò±ö±õ Õ±Ëå î±ËßÂÝ õ±÷ôèÂKé ¿õËõþ±¿ñî±ûþ õÉõý±õþ
ßÂõþ± ýËBå¼
ëÂ×i§ûþËòõþ ñ÷Çý× ýù Îû î± ÷±òÅËø¸õþ 䱿ýð±õþ S÷÷±áî õÔ¿X âé±ûþ¼ ëÂ×i§ûþËòõþ Îß±ò Îúø¸ Îòý×¼ Ûý× ÂóËïý× Õ±æ á¿õþõ
÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ ¦¤±ö±¿õßÂö±Ëõý× ò±ò±ò 䱿ýð± ÎõËhÂËå–Ûé±ý× õ±÷ÂóLšÏËðõþ õh Âó±Ýò±¼ ÷±òÅËø¸õþ Ûý× ä±¿ýð±ý× Îî± Õ±÷õþ±
õ±h±Ëî ÎäÂËûþ¿å ÛõÑ î± ÎÂóËõþ¿å¼ Ûé±ý× ëÂ×i§ûþËòõþ ÕòÉîÂ÷ úîǼ Îüý× úËîÇÂõþ ¿ö¿MËîÂý× ¿õáî 32 õåõþ ñËõþ Âó¿}Â÷õË/
á¿õþõ ÷±òÅø¸Ëß ëÂ×i§ûþËòõþ Û¶õ±Ëý ¿òËûþ Õ±ü± ÎáËå, Õ±R÷ûDZð±ûþ Û¶¿î¿‡Âî ßÂõþ± ÎáËå¼ Ûõþý× ôÂËù ÷±òÅËø¸õþ ÷ËñÉ Õ±õþÝ
䱿ýð± ÎõËhÂËå¼ ¿õËõþ±ñÏ ðù ÷±òÅËø¸õþ Ûý× Õ±R÷ûDZð±ËßÂý× ñTÑü ßÂõþËî ä±ûþ¼ Îá±é± ü÷±æËß Î÷ðGÂýÏò, ™¦¸±õËßÂ
Âó¿õþíî ßÂõþËî ä±ûþ¼ Ûà±ò ÎïËßÂý× ôÂɱ¿üõ±Ëðõþ ëÂ×¾õ ýûþ¼ Îû ðËù Îß±ò ÕöÂÉ™LÃõþÏí áíîÂLa Îòý×, Îß±ò üðËüÉõþ Îß±ò
ßÂï± õù±õþ Õ¿ñß±õþ Îòý×, Îüý× ðù ßÂàòÝ Îß±ò ÎðËú áíLaß ú±üòõÉõ¦š± ¿ðËûþ Âó±Ëõþ ò±¼ Îû áíîÂLaËß õ±÷ôèÂKéÂ
Û¶ü±¿õþî ßÂËõþËå, ¿õß¿úî ßÂËõþËå, á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ Îû Õ¿ñß±õþËõ±ñ æ±áèî ýËûþËå î±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ÎßÂfÏûþ üõþß±Ëõþõþ
òÏ¿îÂü÷ÓËýõþ ¿õËX Îû Õ¿õõþ±÷ ùh±ý× æ±¿õþ Õ±Ëå î±Ëß ð÷ò ßÂõþ±õþ æòÉý× õ±÷ôèÂËKéÂõþ ú¿M÷ àõÇ ßÂËõþ îÔÂí÷ÓËùõþ ÷Ëî±
Ûß öÂûþÑßÂõþ ÆÂóú±¿äÂß ú¿M÷õþ ŽÂ÷î± õÔ¿X ßÂõþ±õþ Î䩆± äÂùËå¼ îÂËõý× ú±üß Î|íÏõþ ß±ûÇ¿üX ýËõ¼ Õ±õþ Îüý× ùˎÂÉý×
Ûý× ¿òõDZäÂËò õ±÷ôèÂËKéÂõþ ¿õËX ü÷™¦¸ õþßÂ÷ Õ±S÷÷í ú±¿íî ßÂõþ± ýËBå¼
Õ±÷±Ëðõþ õþ±ËæÉ ÕËòß ü÷üɱ Õ±Ëå¼ ¿ßÂcà Âó¿}Â÷õË/ ÛßÂ÷±S õ±÷ôèÂKéÂý× ÎÂóËõþËå ÛõÑ Âó±Ëõþ á¿õþõ ÷±òÅËø¸õþ
ÜßÂÉËß õþŽÂ± ßÂËõþ S÷Ë÷ Îüüõ ü÷üɱõþ ü÷±ñ±ò ßÂõþËî¼ Õáèá¿îÂõþ ÂóËï Û¿áËûþ ÎûËî ÛõÑ û±õþ± ¿õËöÂËðõþ õþ±æòÏ¿îÂ
ßÂõþËå î±Ëðõþ Âóõþ±¿æî ßÂõþËî¼
 Û-¿òõDZäÂËò Õ±÷±Ëðõþ ÷Óù Ν−±á±ò
Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂò Ûß &QÂóÓíÇ õþ±æÍò¿îÂß ùh±ý×¼ Û-¿òõDZäÂËò Îá±é± ÎðËúõþ ¦¤±ËïÇõþ Û¶Ÿ ûÅM÷ Õ±õþ Îüà±Ëòý×
&QÂóÓíÇ öÓ¿÷ß±ûþ ï±ßÂËîÂý× ýËõ õ±÷ÂóLšÏËðõþ¼ ßÂÑËáèü ÛõÑ ¿õËæ¿Âó ëÂ×öÂËûþý× æ±Ëò Îû, Îß±ò ðùý× Û÷ò üÑàÉß ձüò
Âó±Ëõ ò± û±Ëî î±õþ± ¿òõþ‚ÅÂú üÑàɱ á¿õþ‡Âî± Âó±Ëõ üÑüËð¼ Ûý× ¿òõDZäÂËòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Õ±õ±õþ Ûß¿é Îß±ûþ±¿ùúò üõþß±õþ
ö±õþËÂ÷î±ûþ Õ±üËõ¼ Ûý× Îß±ûþ±¿ùú±ò ÎßÂ÷ò ýËõ, ¿ß ä¿õþS ýËõ, ¿ß öÓ¿÷ß± Âó±ùò ßÂõþËõ Ûé±ý× ÕîÂÉ™Là &QÂóÓíÇ
Û¶Ÿ¼ Â
ÛæòÉ, Õ±üi§ Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËò õ±÷ÂóLšÏËðõþ ÷Óù Ν−±á±ò € ßÂÑËáèüËß Âóõþ±¿æî ßÂõþËî ýËõ, ¿õËæ¿ÂóËß Âóõþ±¿æîÂ
ßÂõþËî ýËõ¼ ÎßÂò ò± ðÅ¿é ðùý× ÎðËúõþ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±ïÇ¿õËõþ±ñÏ, ðÅËé±ý× Ã›¶¿î¿S÷ûþ±õþ ðÓÅý× Ã›¶ñ±ò ú¿M÷–ÛËðõþ ðÅõÇù
ßÂõþËî ýËõ¼ Îûà±Ëò Îûà±Ëò üyÂõ î±Ëðõþ Âóõþ±¿æî ßÂõþËî ýËõ¼ Ûé± ¿êÂß Îû, Ûàòý× îÔÂîÂÏûþ ú¿M÷ áËh ÝËê¿ò¼ ¿ßÂcÃ
ÕËòß ձ=Á¿ùß ú¿M÷ Õ±Ëå, û±õþ± ü±¥xð±¿ûþß òûþ, û±õþ± ÎßÂõù÷±S ¿òËæËðõþ õþ±ËæÉõþ ßÂï±é±ËßÂý× Îõ¿ú ßÂËõþ ö±Ëõ¼
Ûý×üõ Õ-ü±¥xð±¿ûþß ձ=Á¿ùß ú¿M÷&¿ù, û±Ëðõþ ¿ÂóåËò ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ý Õ±Ëåò, Îüý× ú¿M÷&¿ùËß ßÂÑËáèü õ±
¿õËæ¿Âó-õþ üË/ ÎûËî ò± ÎðÝûþ±õþ õ± ü¿õþËûþ Õ±ò±õþ Î䩆± ßÂõþËî ýËõ¼ û¿ð Ûý× ¿õø¸ûþ¿é õ±™¦¸õ±¿ûþî ßÂõþ± û±ûþ î±ýËù
ÛßÂé± ¿ö¿M Æî¿õþ ßÂõþ± û±Ëõ û±õþ ÝÂóõþ ðÒ±¿hÂËûþ Õ±á±÷Ï ¿ðËò îÔÂîÂÏûþ ¿õߊ ú¿M÷õþ ¿õß±ú âé±Ëò± û±Ëõ¼ ü±õþ± ÎðúæÅËhÂ
Û-Î䩆±ý× Õ±÷õþ± Õ±™LÿõþßÂö±Ëõ ßÂõþ¿å¼ Ûé± ýËù îÔÂîÂÏûþ ¿õßÂËŠõþ õ±™¦¸õî±õþ ΎÂS Û¶ü±¿õþî ýËõ¼ îÔÂîÂÏûþ ¿õߊ Æî¿õþ
ßÂõþ± Ý î± Û¿áËûþ ¿òËûþ ÎûËî Û¶Ëûþ±æò õ±™¦¸õ ëÂ×Âó±ð±ò¼ Îü ëÂ×Âó±ð±ò Æî¿õþ ßÂõþËî ýËõ Õ±÷±Ëðõþ, õ±÷ÂóLšÏËðõþþ¼
ßÂÑËáèËüõþ ¿õËXÂ, ¿õËæ¿Âóõþ ¿õËXÂ, ñ÷Ç¿òõþËÂóŽÂ Õ±=Á¿ùß ú¿M÷&¿ùËß üÑýî ßÂõþËî ýËõ¼ î±ý× Õ±üi§ ¿òõDZäÂËò
ßÂÑËáèüËßÂ Ý î±õþ üýËû±áÏËðõþ Âóõþ±™¦¸ ßÂõþËî ýËõ, ¿õËæ¿Âó-Îß Âóõþ±™¦¸ ßÂõþËî ýËõ, ÛõÑ õ±÷ÂóLšÏ ú¿M÷, Îûà±Ëò Îûà±Ëò
Õ±Ëå, î±Ëß ú¿M÷ú±ùÏ ßÂõþËî ýËõ û±Ëî ¿òõDZäÂËò±Mõþ ü÷Ëûþ îÔÂîÂÏûþ ¿õßÂËŠõþ üy±õò±Ëß õ±™¦¸õ±¿ûþî ßÂõþ±õþ ΎÂËS
õ±÷ÂóLšÏõþ± ý׿îÂõ±äÂß öÓ¿÷ß± Âó±ùò ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼