You are on page 1of 10

sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.

com

Dz™&
+z: 4î*gE
$

]ó |
y{ZŠ Z%÷
LZ~V.yQ Âc*
Æ™‘u»V.Åx?ZmZ]| ™SgzZ ï 4ÓX3Zbcä Vzg Zp#ÆyZp,ŠÆtzçgzZðQµ
GG3E
: BVPX à {g -Z ðÃÅ b§ÏZ c*
$uq X Hï
áÃVß Zz e
èÑqXÆ–1Z gzZ}÷
ˆ~{tg
$uXÆgŠÆZ
ðgzZ}÷ñZÎ zŠ™ÈÆKgŠ}g ‚
ävZwÎg c*
âÛ

: [ !*
‡g$u
E
-d
ÐÜæ ÷ J- ÄÜKZ ³Ð]ó t;g7d$Œ Û åKÌLy »–1Z]|
ÐV1Âx ÓŧgzZ õg @*
ÆÑ $U*
ì" t
X¸TgV;zì6,

Xì { i ZzgŠ »kZZ
ðgzZVƒà»D~ ìŠ 
ág Z »w
åÎg
X Ñ**V#gzZg Z-Š V#gzZ¿ÅDàkZ y#
~Š {g
6, $ugzZq
-Z Â`:'1X ˆÅÒÃÅä™g ïZÐ g
$ukZ ¬
Xì YYC
Ù!*
ÐàDÐTì =g f (Z „ { i ZzgŠ sÜ
ñ¿yÃ
X g ZŠuƼ
A y** PG4hg8 zZŒ
Z èE ð
g
$ut „, Z
á
Šg ZtäÅz!Wz~
V ]ÀWZ
# X g ZŠuƼ
A yZc/gzZ–1ZèßrÖ] Øâ] ÙçãÒ ]n
ˆ~{g Þ£ÆkZ
$u~.
398m1 `] ¬ç>Z[ ÂKZ ä ~i0Z™f »g
$ukZXì 7™f »wq]gß{ŠñªåHpÑÍ»@ ð gzZ Œ
ð åc* Û
â
E
$t
˜~585m2` wZŠÑZyZöIf}g !*
$Z ü{G
{)z[f »ÔuzáÔ g ÆT´ â 0Ý°Z†~zZg »kZ ;ì H~
Å
4h=
ì CƒŠgÅg$ukZ {z´ÆkZXì ~ „ zÅ 37m66 ŸèEG Z]4™f »Tì t G O ! N0 0÷- ~zZg ZuzŠgzZ
·(,

c* Ûä\
â åW Â< ¬Š nÆA ¼ n}÷\ WvZwÎg * c
Å„  ZpgŠ Ðx™Zw
åÎgäVq-Z
Z #Ð g$ukZ
# ±fßÖ] ᜠ°æX c*
á^Ò " Š!Zj » ^e]i]^eÂ ]^Óe] àãÞF^Þ] ^Þ]2  : e
$WŧZz{gÎä \
åW ÂÐäzg {zÂÏñY7~¼
A
Ôv• æ 霆ÛÖ] kÓfÊ! ‡çr ^ã×ì‚m Ÿ èßrÖ] á) "
# Ù^ÏÊ èßrÖ^e ±Ö Å$œ ²] Ù牅 ^m V …^’Þ¢] àÚ ‡çr äÖ kÖ^Î ! Œ^ßÖ] äÓÊœ
!D—^e]†i] ^e†Â ]…^Óe] àãFÞ^9Þ] ^Þ)™ VoÖ^Ãi ²] ÙçÎ kÃÛ‰ ^Úœ VÙ^Îæ #" ±fßÖ]
ÜãŠÛm Ÿ :
ì ~g !*á
Šg Z Yƒ7Ìg¦»1ÅnË~¼
A gzZì x **
»1 0* gzZì(Åx Zg W¼
J (, A
ìt] !*
~uzŠ
X48 e
$Wv{gÎXÐN Yá ïLÐV;z:gzZì $
Ëg71 ðÃ7Q~kZ !ànq†íÛe ^ãßÚ Üâ^Úæ g’Þ ^ãnÊ
!ì V- ,ÅTì§Zz»]ó„, Z
:sf ø
D {zëZ] ïP~§ZzÆ]ókZ
! é†n`Ê àe †Ú^Â(¼Ïm…œ àe ä×Ö] ‚fÂgzZ Ô–! Z0ZvZ†Ô–! Z›
M ȬԖ! Z›
M Y Z~yQñWx **
~î ZzÆ]ó
sÜnÆg "ZìgÃè~V1 FX å7Šñy›ðÃƆB! Z0Z–1ZgzZ̈¤! Z0ZZ]|ñZÎ~l]ó‰
Ü1
528 x ÷0Z >§X zŠg Z 217 mxÎ`M0Z èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ]:
X ?]ó‰
Ü1/ÅVâzŠ yZ :È ¬]|gzZ–! Z›
M Y Z
1
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

ànßÚ©ÛÖ] Ýœ è9ñ^ ‚ß ±Þ) Ù^Î Ôa^Ú àe ̉çm ±Þ†fìœ Ù^Î Üa†fìœ sm†q àe ᜠ̉çm àe Ý^9a ^ß$‚u o‰çÚ àe Üna]†e) ^ß$‚u
p…^íe xnv‘†Úœæ oa$œ èÂ^ŠÖ]æ Üa‚ÂçÚ èÂ^ŠÖ] Øe ! gÃÖœ èm…^rÖ ±Þ)æ èÓÛe Ü׉æ än× ä×Ö] oב ‚ÛvÚ o× وޜ ‚ÏÖ kÖ^Î

g I{gÎtX ( ëÃűÅk'
,9c*
7 tg Y) ¶`~ÂZƒwi **
{gÎtZ Û
#
Câ È ¬]|V†ÛÎ é…ç‰ h^e †nŠËjÖ] h^jÒ
X ÏñYƒ Ðe
$ZzgkZ#
sŸzÅtYÂX ‰Åw‚ 17c*
16È ¬]|‰
ÜzÆ]óÐp ÒkZ åZƒwi **
Iw‚ 8 Ð]ó
´ |m k Q~1=äk Q¶„gYtg Yq
6, -Z
ÐzŠ ~ :H~}g !* kZ ?
Y7Ð[ ôZ LZ ~ÄÜgzŠ KZ/]|
;24329g
$u600m8 ¢w é)™ÅZ + ;òO Z%zŠg Z 383 m¢Ä0Z]4X ZƒÀñ§ZztÃ/ô:Vƒg ZŠ { izg~èÑq
Üñ^‘ ^Þœæ ^ãn× kÃÎçÊ oßjfrÂªÚ èm…^q oe l†ÚX403 mxzŠ¢ ~g f šs ZÑÑZ[ K̈Z
èñ^ àÚ fÒ]ÿ oâ æX ?‰Kgw‚ÄЖ! Z› M P ZÇKZ Ȭ]| ,™x¥
ì Ìti§q -Z nÆä™x¥t
àe] Ý¡Ö] Øf!ànÃf æ '¡$ èß ÔÖæ ! èß èñ^Ú ÛÃÖ] àÚ ^ãÖæ !ã àÚ ØΪe ^ãße] ØjÎ á]ÿ èÓÛe ki^Úæ ! ànß Ãe
vZ†)d
WÆyQ~l] ÃzÅyZgzZ ‰~(,w‚kŠÐÈ ¬]|–! Z›
M Y Z
˜v0Z !NU  M t oÞ¡ÏÂ ru
X†
êõg Z ÂÃxx ÓyZ ÏAG @*+'
h ×ÅkZX å»w‚ ( 100)Ή ÜzkZÍ»yQgzZ ðƒ~| â 73 ÍgzZ·ÏZˆOÆ(Ûi0Z
5E
;380m3 ¢gzZ 289m2` læ†ne ! èÖ^‰†Ö] èòŠ‰çÿÚ Äf› ofâ„ÖZY ÕäE4ÉZx´Z§ ;10mgzZ 8m 69`]zÛËZg ZŠ T™ X0Z

m8 ` ( ! ²)]zÛ! ²Z _Z nZY § ZgZŠ Tn%Ò àe] èm^ãßÖ]æ èm]fÖ] ;204m6` læne ÓËÖ]] Äf oÏnãfÖ] pfÓÖ] àßÖ]
gzZ‰Åw‚ 27 –! Z›
M Y Z]ó‰
Üz
–äƒ
 yZX Z 1369gzZ 1368m8 ` yÎ 0*
òO Z%T( zŠg Z )M0Z õg @*
gzZ 381
X ‰Åw‚ 17 ‰
ÜzÆ]ó È ¬]| ÂBwïw‚kŠÐ~kZ¤
/ZçO X ‰~(,
w‚kŠÐȬ]|
^ÛÖ Ÿ^Î onvmæ èÛ׉ çeœ æ†Û àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u †9e ^ß$‚u †9e àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u ànßÚ©ÛÖ] Ýœ è9ñ^ ‚³ß³ŠÚ ±³Ê ‚³Û³u] Ý^³ÚŸ] Ù^³Îæ
á)æ ]†Óe kòa á) kÖ^Î àÚ Ù^Î tæˆi Ÿœ ä×Ö] Ù牅 ^m kÖ^ÏÊ áçÃ¿Ú àe á^Û% 霆Ú] ÜnÓu kße è³Öç³ì k³ñ^³q è³r³m‚³ì k³Ó³×³a
Ôe kßÚc ‚Î èÃÚ‡ kße é$ç‰ kÖ^Î gn%Ö] àÚæ Ù^Î †Óe ±eœ èße] è9ñ^ ÔnÖ] ä×Ö] Ð×ì guœ kÖ^Î †ÓfÖ] àÛÊ Ù^Î ^fn$ kòa
! ^Û`m†Òƒ^Ê ±faƒ^Ê Ù^Î ÔjÃfi]æ
E
Å~
V vZwÎg!pzziÅy ðš‹!0y¢Âðƒ] ÃzÅ"
ð}
.]|Z
#
ǃx¥h
+'×Ðe
$ZzgkZ~eÆ/Æ È¬]|
Â?ì ]gú.
Þ‡Æ~Š 
á‰
ÜzkZ ðÃ: c*Û
â ä\
åW ?Ð,™7~Š 
á[ Z \
åWH~
V vZwÎg c*
:Ån²Ð\
åWN W~#
Ö}
.
ì ÓeÂ~! ²)Xì [ ø 7Š ‰ÜzkZgzZ ì†Óe È ¬eÅ–1Z :
¹ä!pX ?’ e {²zŠhc*{çðÃÃå \ W:Y7ä!p
À&
x **
Æ–1Z Ã\ Wvßæ¾£GŠÃ ãZ ÅÈ ¬]|å(†B1Z )y¢0ZvZ†x ** ÝZ »–1Z]|X MaidX ]gúyZ pÆT
J
~V1ÂvŠ FX c Z™òO Z%188 mx΢zŠg ZM0Z îG !ŒZztZ^ZXì 7ó –
G ó ÷ ÷ëÃ~–1Z]|Š ÑzZ:gz ¸Dg å Ð
Xì w ®
: å[ƒÐx Z¶Z0Ûip»–! Z›
M Y Z]ó‰
Üz
Y Zzzi{Š™pÅyQgzZÛi~Vß ZzäWÜæ:Zz ÐSw‚ÏZgzZX ðâ
Û]ó~¹ÆwzÑZ ßgäÅz!Wz~
V ]ÀZ

2
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

~1‚ûZ {gÎX  –1Z›


M Y ZgzZÛi{zF×zgv WÅpäT¬Ðƒ

ì ~V1Â ó x
ó ÷ ÷F )X¸ï
á–1Z›
M
X åHp~äâ iÆvZwÎgäë c* Û
â ä–ñ! Z› M Y Z :¹ì –t~ 31mx΢zŠg Z

¹ÐÛi0ZvZ†äk ñ„0Zt!èrç °e à ÔÚ]ÿ ØÊ. neÖ] Ù ÛrÚ èÃjÛöÖ] ±Ê Ä_ø Ûr»Úô ÙææVl^m]æ mÚ
å¨GšÅZÔ 56m4 ¢s ZÑÑZ[ K̈ZXg7~}g !*
ÆVzgŠ eÅ èr‰ç ÐVâ KZ ?î YX ðväÛiwW¬Ðƒ  v WÅp
X127m2` ]$Åi£Z h†ÃÖ] g_ì é†ãÛq Ô85m4 `h
+ÁZ
G
X( q ÂqÜæ{zZ
4<n
ä×Ö] ‚f $¡nÚD :ƒ±5X èG # X ñƒZa~wZØ { â w‚¬Æ~ó ÍÛi0ZvZ†
ì e $ZzgÐ~g g
! é†r`Ö] è߉ Ù]ça ±Ê †neˆÖ] àe
oÖ) ]ç`jÞ] Ü`Þœæ éçŠÞ Äe…œæ ¡q… †9 ‚uœ Ü`ßÚ †q^a àÚ Ùæœ áœæ è%ÃfÖ] àÚ ‹Ûì è߉ gq… ±Ê ^`nÖ] Ü`qæ†ì ᜠ°‚Î]çÖ] pæ…æ
än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 kße ènÎ… äiœ†Ú]æ á^Ë àe á^Û% Üaæ è9fvÖ] oÖ] …^ßm$ Ì’ße èßnˉ ]æ†qªj‰^Ê gÒ]…æ h^Ú àne ^Ú †vfÖ]
àe èÛ׉ çeœæ Íç àe àÛu†Ö] ‚fÂæ †nÛ àe gÃ’Úæ Ý]çÃÖ] àe †neˆÖ]æ Øn`‰ kße è×`‰ äiœ†Ú]æ èfj àe èËm„u çeœæ Ü׉æ
±eœ kße èÛ׉ Ýœ äiœ†Ú]æ ‚‰Ÿ] ‚fÂ
~yQX¸'gúg eŠ%{g Š
H~yQ·ÆZ# gw‚,v0*
Æ~t ƒs§ÅSÐl¬Ð ƒ
ì e$ZzgÅ~ŠZz
355m` x ÷0Z >§ ;127 m xÎ`M0Z îG
!ŒZz îG
G !Z^ZX ï
G áÌx Zú0Ûi
NO. ” O t: á^fu àeŸ l^Ï%Ö]! ±jÖ] oaæ Ðm‚’Ö] †Óe oeœ kße ð^Û‰œ è9fvÖ] l]†q^`Ú á^Ò
I 4<XG (
‰23m 3 ` yx0Z] é¨G3ÅZX èG Ì–1Z›M Y Z~VÂgúàZzä™]ó+ $YÅS
Ð[ ˆÏZ‰nqgzZ‰ˆ WÜæ{z ~~ów‚ «Ô‰B‚ÆÛi{zÉ X ‰7~l–1Z› M Y Z]ó‰
Üz
t¿
X ñƒZa ~ õE
/;X&,^WÆ]óÛi0ZvZ†
X ‰Åw‚ 17 ‰
ÜzkZȬ]|gzZ X ‰7Šñ¦
/Ù~l–! Z›
C M Y Z]ó ‰
Üz
Zƒ "$U* tÐVìZzgyZ Z åE<XÅ
:ì b§kZ {zì Š
HHyÒ§Zz»]ó [ Z
$Zzg«1
á]‚f ^Þ†fìœ Ù^ÓnÚ àe ‚ÛvÚ àe ä×Ö] ‚f àe ØnÂ^Û‰] Œ^fÃÖ] çeœ ^Þ†fìœ ð¡Ú) ä×Ö] ‚f çeœ ÀÊ^vÖ] ^ß$‚u ±Ï`nfÖ] Ù^Î !e
±eœ ±ß$‚u gn`‘ àe ±Ën‘ àe èËm„u àe àn’u ^ß$‚u °†aˆÖ] ‚ÛvÚ àe hçÏÃm ^ß$‚u om†rÖ] àe ‚m‡ ^ß$‚u °‡]çaŸ]
àni†u ±Þ]†`¾ àne èíf‰ ÜÓi†ra …]$ kmœ…œ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î gn`‘ à gnŠÛÖ] àe ‚nÉ à ±jÚçÛÂæ
äÃÚ kÛÛa ‚Î kßÒæ †Óe çeœ äÃÚ t†ìæ èßm‚ÛÖ] oÖ) Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 t†ìæ Ù^Î h†%m áçÓi æœ †ra áçÓi ᜠ^Ú¬Ê
kq†íÊ ]çÚ^ßÊ ^nÒ^a àÒœ ÜÖæ äß_fe ÜÓß ä×Ö] ä×Ça ‚Î ]çÖ^ÏÊ ‚ÃÎœ Ÿ ÝçÎœ Ô×i ±j×nÖ k×ÃrÊ om†Î àÚ á^njÊ ±Þ‚’Ê tæ†íÖ^e
oÖ) Ü`jÃfjÊ ]ç×ÃËÊ ±Ö áçÊçiæ ±×nf‰ ]ç×íiæ gaƒ àÚ ±Î]æœ ÜÓjn_Âœ á) Ü`Ö k×ÏÊ ±Þæ$†nÖ ]æ‚m†m l†‰ ^Ú ‚Ãe Œ^Þ Ü`ßÚ ±ßÏvÖæ
oב ä×Ö] Ù牅 o× kÚ‚Î oju kq†ìæ ànj×vÖ] ]æ„íÊ èÞ¡Ê oÖ) ]çfaƒ]æ ±Î]æœ ^`e á¬Ê h^fÖ] èËÓ‰œ kvi ]æ†Ëu] k×ÏÊ èÓÚ
Ÿ) Õ†fìœ ^Úæ ‚uœ ÔnÖ) ±ßÏf‰ ^Ú ä×Ö] Ù牅 ^m k×ÏÊ ÄnfÖ] xe… onvm oeœ ^m Ù^Î ±Þc… ^Û×Ê ^`ßÚ Ùçvjm ᜠØfÎ ð^fÏe Ü׉æ än× ä×Ö]
Ý¡ŠÖ] än× Ønñ]†fq
3
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

] Zg
1™ÇtäVrZ
ì I»–1ZX »zg3 Zg »yZ äVzI]g ZÑÆ÷Œ
Û1†Ðl nÆ]ó–1Z
ë Ý^9a àe]
VzI]g ZѼ „ ä
3Ðl ÌQ pX Z 7,òÐí~ ‰ Îv߃# çOX X ÇVƒg Z9]Zg ~g ‚É 7ÇV¹½
Z
kZvß{zçOX ?ÐÃzg7Â3 ZgZ÷?ÂVzh
+Šwâ¼ÃVÍß ? ~¤
/Z
¹ÐVÍßyZ ä–1ZŠpˆÆkZX Zñ Y7QÐí
{zX ÇñYï**
λ dŠ™ŠÅnÆÂaÅy}÷
¹ÐyZ ( –1Z ) ä ~X ñW™ál :ZzvßgzZX ñƒèZg6,
# ™òÐU ~ ~k
Z ,Š âZX 57¼ {Š c*
iÐVÎ] zŠ}÷ ~ðZ5ÃVÍßyQgzZX H # vß
ŠòÐí~Ñ äŠÅZ
~ ?ñW™ZŠÎÐyQ ?! ¼!* Z} Z :c*Ûä!Wz~
â V vZwÎg™NŠ=X 5™ W6,
x £ÆDÐ!Wz~
V vZwÎg 6,3 ZgÆÜæ
X σðeäs ðƒ éSE4¨GG
5G $ Ã\ W] !*tnkZX à7ðÃk0*Æ\ W ¬ÐíˆÆähgÆU }÷vZw åÎg c*Hn²
( ! ²) 212m3 ` îG
!ŒZz îG
G !Z^Z ;17m4` ÔÖ^Ú àe á^߉ àe gnã‘ h^e ™ X0Z õg@*
G .nÅZ
¿;223m2`M0Z #Z > çG
X cZ™òO Z%215mxÎ`zŠg Z
]„a †Óe ±e¢ Øñ^Î Ù^Î é†n`¿Ö] †vÞ ±Ê †Óe ±eœ kne ±Ê Œç×q ^Úçm àvÞ ^ÛßnfÊ è9ñ^ kÖ^Î éæ†Â Ù^Î h^`a àe Ù^ÎX e
$Zzg ~uzŠ 2
†Úœ Ÿ) èÂ^ŠÖ] å„a ±Ê äe ð^q ^Ú ä×Ö]æ ±Úœæ ±eœ äÖ ð]‚Ê †Óe çeœ Ù^ÏÊ ^`nÊ ^ßniªm àÓm ÜÖ èÂ^‰ ±Ê ^ÃßÏjÚ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅
Ù^ÏÊ Õ‚ß àÚ t†ìœ †Óe ±e¢ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±fßÖ] Ù^ÏÊ Øì‚Ê äÖ áƒªÊ áƒªj‰^Ê Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ð^rÊ k³Ö^³Î
ä×Ö] Ù牅 Ù^Î ä×Ö] Ù牅 ^m kÞœ ±eªe èe^v’Ö] †Óe çeœ Ù^ÏÊ tæ†íÖ] ±Ê ±Ö ნ ‚Î ±Þ¬Ê Ù^Î ä×Ö] Ù牅 ^m kÞœ Ô×aœ Üa ^ÛÞ) †Óe çeœ
àÛ%Ö^e Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ù^Î àni^a ±j×u]… p‚u) ä×Ö] Ù牅 ^m kÞœ ±eªe „íÊ †Óe çeœ Ù^Î ÜÃÞ Ü׉æ än× ä³×³Ö] o³×³‘
ÜÊ o× äe k_e†Ê ^`Î^_Þ àÚ èÃ_Î †Óe ±eœ kße ð^Û‰œ kÃ_ÏÊ h]†q ±Ê é†Ë‰ ^Û`Ö ^ßÃß‘æ ‡^`rÖ] &uœ ^Ûa^Þˆ`rÊ è9ñ^ k³Ö^³Î
'¡$ änÊ ^ßÛÓÊ …ç$ Øfq ±Ê …^Çe †Óe çeœ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ÐvÖ Ü$ kÖ^Î! ànÎ^_³ß³Ö] l]ƒ k³nÛ³‰ ÔÖ„³fÊ h]†³r³Ö]
[Þ0Z !NLM ^i MUR ” Q t p…^fÖ] †nŠni æ$…] !±e†³ÂMSQ” O t "
# ±fßÖ] é†râ h^e gÎ^ß³Û³Ö] h^³jÒ p…^³í³eEÙ^³nÖ
-Z~ ãZ¸ñƒ Æ ~ yÆ–1ZÃPzŠ Çë Zƒ (Z yŠ q
q -Z
c*Û
â äÈ ¬
¹Ð yQäÛi0{z²
¹ä ( ~C
Ùi )
ZÆ\ !*
Vâ }÷¹–1ZX å7‰
Üz»äÑp=Æ\ W ñW‰
Üz,Z ñÖÃu\
åWX ìg WvZwÎgt dŠ ¹ä á Zzì
å
\W~Š ]i YZ ä–1ZX
â ]i YZ ÅäW~ yähWz ~
V ]ÀWX ñÑp=‰
Üz kZ \ W ǃXŠ q c*x » Z (,ðÃvZz Vƒ
{−ZzÅyQgzZÈ ¬]|ª)Æá ZzyÆ\
åWñZÎì yÃVŒHn²ä–1ZX N YC
Ù!*Zg f c*Û
â Ж1ZgzZX ñÑp=g0
+Z
( Â!*
Â)X J0 ÃÚÂÐ|È#KZ ä–1Z›
+!* M Y ZgzZ Hg »˜ÂnÆä3~¢~¢äë[ ZXÆ( yâ zgx Z
:
ìt™f.
Þ‡e
$ZzgkZ
# ~}ƒ0
lWæÆZ +ZÆ ] Zg!
ý Wz~
V ]ÀW
D™e
$zgÐ] !*kZx ÓXì Š eQzŠ‰
Hc* Üz»]ó X]
kfi Ÿ äÖ Ù^ÏÊ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 Ønñ]†fq oiªÊX¸ñƒG {Üõ» ygzZ ñƒ: 4ZŠ~yÐzzÅ] Zg
áçf%nÊ Ý^ßm oju äÞæ‚‘†m äe^e o× ]çÃÛjq] Øn×Ö] àÚ èÛj kÞ^Ò ^Û×Ê Ù^Î än× knfi kßÒ °„Ö] Ôa]†Ê o× è×n×Ö] å„a
±Ú†–vÖ] ]„a °$†fe sŠiæ ±a]†Ê o× ÜÞ gÖ^› ±eœ àe ±×ÃÖ Ù^Î Ü`Þ^ÓÚ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 pœ… ^Û×Ê än×Â
LZ\ W] Zg` W:c* ÛÐÅzhWz~
â V vZwÎgä ÿPG &ƒ! Ü`ßÚ äa†Ói ð±a ÔnÖ] “×ím àÖ äÞ^Ê änÊ ÜßÊ †–ìŸ]

4
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

™ J h ZÃZ
ð]|gŠ e!ò|gŠ e KZ\WçeX _h Qizg\ W ,Š sÃË™ J h Z gŠ e„z_É NÎ: 6,
_
X c*
Šs
ä–1Z ÂÅéZpÅä™W~'Ж1Z ä\
åWZ
# gzZ ñWyÆ–1Z]|‰
ÜzÆQzŠÇhWz~
V vZwÎg X[
ˆÆ]óä~ V vZwÎg
ìgŠ c* t( yâ zgx ZgzZȬ]|ª)Æá ZzyÆå
\WñZÎì yÃVŒc*
Š[ Z
™‹!
oe] àe ²] ‚f à x×q Ÿ] à †nÛÞ àe ²] ‚f àÂ:]oÔ‰~-Æ ê 0¦t]ó‰ ÜzgzZ åH-ÐȬ]|
ÜãßÚ ^ã׉] oju oß„Πäße Ÿ ^ÛÃ_Ú ^ãjn_Â] kßÒ oÞ] Ù^ÏÊ †Óe oe] kße ä9ñ^ "
# ²] Ù牅 g_ì Ù^Î èÓn×Ú
ä~
V vZwÎg c* Û
â X ]zÛgœg ZŠ -59m8 ` ! ²Ä0Z] 4 "
# ²] Ù牅 ^ãqæˆjÊ ^ãÏ×_Ê ÜãßÚ ^ã׊j‰^Ê
™‹ !
ÆvZw
åÎgA
$~Š t :ä¦Q[™áZjÆ ê 0Z¦0Z~ÂÃkZ ¹ä–1Z  Å] !* ~}g !* Æ È¬Ð–1Z
X83 mÛzc Z™òO Z%TzŠg ZÄ0Z] 4X ( I„ ÒB‚

ì ~V1Â ó ót Nz!*
gzZx ÷Š÷ ¼èÑqXì 7" ~lŠz»yQ‰
$U* ÜzkZ {z
Z
# ó óÔHg »˜Âä–1Z›
M Y Z ÷ ÷ X`
X ^ãß ²] o•… ^n× Üâ^i] è$¡%Ö] è×n×Ö]X¸D àŠp **
3¸~g ¸ Z # !Wz~ V ]ÀW~VÂZgVÐ Z ð]|
Ýð0.ÅZx Z]|!Wz~
V ]ÀW‰ ÜzÆ]ó
h ×X 213m 2` ( ! ²) îG
+' 4ÓCÄZ >§;240m3` …ç%ßÛÖ]…‚Ö] o›çn‰
0E
Ì{z¶B^Zx ZOq
-Z dZgz Ã\
åWgzZÔ‰ŠñÒ
ðÃ]|eyZ~yÆ\ W‰
ÜzkZgzZÔ¸`™-Ð{ŠÎ
M Y Z˜ÂÃ~
› V vZwÎgŠz!*  y S ‡ Z›
ÆÏŠñŃ M ÒÃ]|{−ZzÅZ
ð]|{z´ÆkZX ‰Šñ~y
ÆÖ;µì~̈¤! Z™J
-w‚&x™Z Ñ
åXì C™g ïZÐä™wJ=ÃkZX c*
Š™|0 ÐÈ#KZ ä–! Z
+!*
]ÀW Kzgq
-Z Ìʼn
ÜzËäËÐ~ó/ó ô'
,» Z ÷ ÷ c*
–1Z ÌL
,™7Ð[ ÂËg -Z Xìgg¸
$u„q
-w‚&:
˜V- ™f »̈¤! Z™~156mwzZ¢#Z >§[ ÂKZ ãˆ()´XƒðànÆhWz~
J V
у
ïEÒŒ.ÅZ†ÛiiŠq
ñ -Z ~%¬x ÷X¸TgÖ;µ™ 3 3 íÆ ÷
Zg*J(Z: â itX H¬~g ykZ ä Ö;µ
G
'
q V vZwÎg)Vñâ }g é£+gzZ ƒ VQ¯»nC
-ZÃ ( Åz!Wz~ Ùkƒ 3?
ìIt Ã?!ÛiVY : ¹gzZ Š
H¸ÐZ âÆ
uÈZ $ZzgäÄ0ZX¸Š â ZŠÆ–1ZgzZ¸7~̈¤! Z™Ûi
ìgd‚ftX 7‚: ZŠ
# a
ì Åe
X c*
W73g ‰ Üzk QÃË1¸Dƒlp™èE_NèE_N÷Œ
ÛX ¶CWi ZzWC
Ù!*
¸D zgÐ
Ð×_Þ^Ê!h†a^Ê …^ÇÖ] …‚‘ oÖ) gâƒ] äÖcæ #" Ù牅 Ù^ÏÊ!o_ÃÊ …^ÇÖ] ±Ê Ù牆Ö] ÄÚ †Óeçeœ á^Ò VÙ^Î Œ
z ^f àe] àÂ
²] Ù牅 Ù^ÏÊ !$^ Ü$ ! ÔŠÛÖ] àÚ èvñ]… oÒƒœ àf×Ö] àÚ ˜neœæ ØŠÃÖ] àÚ o×â] ð^Ú h†9Ê …^ÇÖ] …‚‘ oÖ) †Óeçeœ
WNPN” Ot …ç%ßÛÖ] …‚Ö] !h†9i …^ÇÖ] …‚‘) Œæ$†ËÖ] èßq àÚ ]†ãÞ Ñ†ì á) èßrÖ] …^ãÞ^e ØÒçÛÖ] Ô×ÛÖ] †Úœ ²] á) "
#
k\ ¸ B‚ÆhWz~
V vZwÎg~g ¸{z
Z
# –1Z
D™e
$Zzgk
ñ„0Z !MQL” OLt †Ò^ŠÂ àe] îm…^i
{Š ZiÐß ã0*
{z7Q Â\ ã0*
{zgzZ‰6,
g ¸gœ–1ZZ
# Xß8ì ã0*g¸gœ ƒ Yc*
6, Û
â ä~
V vZwÎg ÂÅe
$DÅ
{z
Ã1q
-Z Å ¼ Š¬Ã1oävZ :c*
A
c* Û
â ä~
V ]ÀWX ¶v#â ÒpÅk QgzZC{Š c*
iÐ|ŠzŠgzZ,è
X ;ggZŠ)f » Z½mZgzZ«™Åk Qå ;g7…¸LÐhWz~
V Ñ LZ à ¬z: 4vZ
c*Û
â ±5X ñà J
-g ¸gœ
5
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ®_ím Ÿ á^Ò kÖ^Î ^`Þœ ànßÚ©ÛÖ] Ýœ è9ñ^ à †neˆÖ] àe éæ†Â à Ü`iœ Ÿ àÚ ±ß$‚vÊ Ñ^v‰] àe] Ù^Î!O
±Ê Ü׉æ än× ä×Ö] oב äÖ牅 änÊ ä×Ö] ნ °„Ö] ÝçnÖ] á^Ò ]ƒ) oju èn9 ^Ú)æ é†Óe ^Ú) …^`ßÖ] ±Ê†› ‚uœ †Óe ±eœ kne ±iªm ᜠÜ׉æ
åc… ^Û×Ê kÖ^Î ^`nÊ ±iªm Ÿ á^Ò èÂ^‰ ±Ê é†q^`Ö^e Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ^Þ^iœ äÚçÎ °†`¾ àne àÚ èÓÚ àÚ tæ†íÖ]æ é†r`Ö]
‹×rÊ å†m†‰ à †Óe çeœ äÖ †ìªi Øì$ ^Û×Ê kÖ^Î '‚u †Ú¢ Ÿ) èÂ^ŠÖ] å„a ±Ê Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ð^q ^Ú Ù^Î †Óe çeœ
ä×Ö] Ù牅 Ù^ÏÊ †Óe ±eœ kße ð^Û‰œ ±jìœæ ^Þœ Ÿ) ‚uœ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ‚ß ‹nÖæ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅
±Ê ±Ö ნ ‚Î ä×Ö] á) Ù^Î ±Úœæ ±eœ Õ]‚Ê Õ]ƒ ^Úæ °^jße] ^Ûa ^ÛÞ) ä×Ö] Ù牅 ^m Ù^Î Õ‚ß àÚ ±ß t†ì] Ü׉æ än× ä×Ö] oב
àÚ ±Ófm ]‚uœ ᜠÝçnÖ] ÔÖƒ ØfÎ ¼Î l†Ãa ^Ú ä×Ö]çÊ kÖ^Î èfv’Ö] Ù^Î ä×Ö] Ù牅 ^m èfv’Ö] †Óe çeœ Ù^ÏÊ kÖ^Î é†r`Ö]æ tæ†íÖ]
àe] Ù^Î ‚Î…œ àe ä×Ö] ‚f ]†qªj‰^Ê ]„`Ö ^Û`i$‚Âœ kßÒ ànj×u]… àni^a á) ä×Ö] ±fÞ ^m Ù^Î Ü$ ±Ófm „òÚçm †Óe ^eœ kmœ… oju |†ËÖ]
^ÃÊ$æ Ðm†_Ö] o× ^Û`Ö‚m ^Ò†9Ú á^Òæ æ†Û àe Ü`‰ ±ße àÚ äÚœ kÞ^Òæ †Óe àe Øñ‚Ö] ±ße àÚ ¡q… ¼Ïm…œ àe ä×Ö] ‚f Ù^Ïmæ Ý^9a
ànu ‚uœ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 tæ†íe ±ßÇ×e ^ÛnÊ Ü×Ãm ÜÖæ Ñ^v‰] àe] Ù^Î ^Ûa$^ÃnÛÖ ^Ûa^†m å‚ß ^jÞ^ÓÊ ^Û`nj×u]… änÖ]
°$©m oju Ì×íjm ᜠå†Úœ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 á^Ê ±× ^Úœ †Óe ±eœ Ùcæ Ðm‚’Ö] †Óe çe]æ gÖ^› ±eœ àe ±× Ÿ) t†ì
å‚ß ‚uœ èÓÛe ‹nÖæ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 á^Òæ Œ^ß×Ö å‚ß kÞ^Ò ±jÖ] Äñ]$çÖ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 àÂ
oiœ tæ†íÖ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ÄÛqœ ^Û×Ê Ñ^v‰] àe] Ù^Î äjÞ^Úœæ ä΂‘ àÚ Ü×Ãm ^ÛÖ å‚ß äÃ•æ Ÿ) än× o9ím ð±a
Ù^Î Ñ^v‰] àe ‚ÛvÚ à ‚É àe Üna]†e] Ðm†› àÚ ÜnÃÞ çeœ pæ… ‚Îæ äjne †`¾ ±Ê †Óe ±e¢ èìçì àÚ ^q†íÊ èÊ^vÎ ±eœ àe †Óe ^eœ
^òna Õœ ÜÖæ ±ßÏ×ì °„Ö] ä×Ö ‚ÛvÖ] Ù^Î èßm‚ÛÖ] ‚m†m ä×Ö] oÖ] ]†q^`Ú èÓÚ àÚ t†ì ^ÛÖ Ü׉æ än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 ᜠ±ßÇ×e
±ßj·… ^ÛnÊ ±Ö Õ…^eæ ±×aœ ±Ê ±ßË×ì]æ °†Ë‰ ±Ê ±ßfv‘] Ü`×Ö] Ý^m¢]æ ±Ö^n×Ö] gñ^’Úæ †a‚Ö] Ðñ]çeæ ^nÞ‚Ö] Ùça o× ±ßÂœ Ü`×Ö]
Ô`qçe ƒçÂœ ±e… kÞœæ ànËÖjŠÛÖ] h… ±ß×Ói ¡Ê Œ^ßÖ] oÖ)æ ±ßffvÊ h… ÔnÖ]æ ±ßÚçÏÊ ±Ï×ì xÖ^‘ o×Âæ ±ß×Ö„Ê ÔÖæ
±e Ùˆßiæ Ôf–Æ o× Øvi ᜠàm†ì¤]æ ànÖæ¢] †Úœ än× xבæ l^Û׿Ö] äe kË9Òæ š…¢]æ l]çÛŠÖ] äÖ kΆaœ °„Ö] Üm†ÓÖ]
–1Z ªV;ÆyQ å
wÎg¬Ð ]ó
‹tÐÈ ¬]|äVrZgzZÐÛi0{z² äVÍߊ¼ ÐyQ
ët GZ0Z
X å Zƒ0
+Z IÐtŠ ™ðÂñÑp= å
\WZ
# Ì]óizggzZ¸D W‰
ÜzÆ]ZgQc*
}ƒ0
+Zì ‰
ÜzÆ ðÂc*
V;Æ
]„â oÊ?‰
ÜzkZ ¹ä–1Z Âì ã™]ó‰
ÜzkZ
Zƒx¥Z
# ~gzWp=Å\ W‰
ÜzkZizgq
-Z
C™yÒȬ]|
: Y7ä–1ZX I?
ØÐV;zЬÆ\ W‰
ÜzkZ Y Z Ç~÷gzZ (È ¬]|ª)~X ‰
ÜzkZV;c*Û
â äå
\ WX èÂ^ŠÖ]
lp ÚZÃyZ~ñƒlp Ú Z\ !*
}÷™ÍtXì c* ŠÃ\ Wsܬ»]óc* Û
â ä!Wz~
V vZwÎg  ?ǃH »V@zŠyZ ~÷
¹nŠ¸‰ nh +y
 $zZzŠ {zÃkZgzZ nÆ ä3Š3 Zg 1á6,
. ]̀ZÃkZ å -Z ûG
Û»q $ g Z0vZ†
tZ¿X ¬Š7L
©G
gzZz™ Yk0*
Æ÷ŒÛg ñ?
¹ ( ¸ñƒ7y›ÌZt) ÐvZ†d WLZ ä–1ZOŠ ZgzZX}™g OZ »yQ™ YC
Ù!*
Ðl

!*Å~V wÎgX 7 [!*223 m x΢( zŠg Z ) îG


!ŒZztZ^ZX z™ c*
G 5_N™ W™èE_Ð
éE N í{z,™'!*gñ~}g !* ÆyQÐV;z
XìgÃè ~ ó óV1ÂÅ >§gzZ õg @*
x ÷ ÷FÌgzZX Y 1987
â TcZ™òO Z %X X X XÆ–1Z]| %Ñ
Çåc*Û
â IkZX ñWyÆ–1Z~}ƒ0
+ZIÐtŠ ™ðhWz~
V vZwÎg
Câ
ÛÈ ¬]|~ e
$ZzgkZ X]
6
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

XPzŠ
X ‰~SB‚ÆÛi{z
`™" tIÐkZëXì c*
$U* exg~lÆ–1Z› M Y Z Ì~§ZzkZ Xh
L Z\ V vZwÎg HX 16,]̀ZÃûG
åWX ?åx¥73 Zg »äYÜæÐlÃ~ $ g P0ZvZ†6,
©G ]̀QnÆä3Š3 Zg X`
`™^»] â £vŠgzZÜæ~eÆ]g ˆÅ} Àg !*
F–1ZŠpX¸`™^û%FnÆ]g ˆB‚Æ RgzZ ZŠ ZŠ
ãZz X6,
Vâ ›ì xÑX »
Û»q
-Z Ì{zgzZ ` ZÆ~ÚgÅVzgzZƒÚgŠpÆ] Ñ» ~g ‚!Wz~
V vZwÎggzZX¸
\ WwÎgÆvZ} ZÑ ä™lg Z *Åä™x ªV;LZÃ\WÜæIZ ÂñƒŠg Zz~ Üæ !Wz~
V ]ÀWZ
#
ìg
D™ {g 
áZs§Å ï
zZ KZ ä\
åW ÂXì—VŒ~ ]³gzZyâ ‚gzZ~Š Z®FZg øVƒâ Û
p=V;}g ø
zZ {z6,
ï x £q
-Z
J
-VŒXìgñâ Ðs§ÆvZtèYzŠ hg3 Zg »ï
zZ k] !é…çÚ^Ú ^ãÞ^Ê ^ã×nf‰ ]ç×ì:c*Û
â ñƒ
!Wz~
V x™Z Ñ~• ÙXìgÃèt~V1ÂFgzZ ( zŠg Z ) 544 mwzZ ` x ÷0Z >§ åy »[
wC ñ-1Z]|t Åzg
[ !*540mwzZ¢x ÷>§ XßgzZ u {6,V°+ZX 16,
]̀ZÃ
Û»q
-Z nÆäîŠ3 ZgÃk QgzZ¸È0*
Ækz
}g )Æg«{z X `³Ð{ ! †ÆîÂO$Ãå \ WX åB‚nÆäC 3 Zg ûG$ g P0ZvZ†
ì ~^wi o
©G
Xì V¹g«gzZO—lX ¶ Šu»BZ'X å}g )
gzZ ;g @*
W~]ZzçvŠgzZuZ.
Þ£Æ~
V vZwÎggzZ c*
Ñ 7xsZJ
-xŠ D%
å
Û»J(ZgzZÃ
Û»–! Z0ZvZ† X$
~s ÜÆkZ å;g Z™/zиÅ> Þ>ÞÃÑåLZvZ X àŠægzZ c*
¯V‚gr Zu~}g !*ÆWæÃkZ ;ggu',
E
æ&ZƒHîÏh$˜» F,
½gzZ ÑY» ~){zå@*
Yäà'!* ÅWæizgC Ù–! Z0ZvZ†tÂì 9t¤
/ZX ˆ~{g$u
Å
X å¯nÆ«™ÅÑ åö:XZ
:
ˆÅN @* û%FÃÑ å~yZ Œ ÛX åŠ
HZ {nÆä™—ÃyZ0 +{Æ–1ZsÜgzZ sÜt
X ƒ ¯gÇŠæ „:gzZ î ¯ „
 zŠ:ÃËÐ~VzgñyZwÎg} Z TU km?] ð^ßÖ] éç ]nÞ ^Öæ ^nÖæ ÜãßÚ ]æíji ^Öæ
MMO km]? çâ éç áæßi ^Ö Ü$ ð«nÖæ] àÚ ²] áæ àÚ ÜÓÖ^Ú æ ^ßÖ] ÜÓÛjÊ ]çÛ×¾ àmÖ] oÖ] ]çßÒi ^Öæ
G
'
Ân}g é£+gzZ ( Ïá Z e °v W ) Ïñgv W"( vZ f çƒ(Z¤ /Z )ì HÕ äVMØ: s§ÅyZ ?Ñ å} ZgzZ
X ÏA:ŠæªÐî YØŠ:ŠæQ7g ÇŠæ ðÃZÎÆvZ
Xf Û» c*
eŠæÐ ÐuæË{z
ì e**
nÆ!Wz~
V ]ÀW
# :…^ÇÖ] äÃÚ Øì‚Ê äÃfi^Ê áçÛnÚ †ne çvÞ g⃠‚Î @ofßÖ] á] o× Ù^ÏÊ ²] ofÞ ^m Ù^ÏÊ †Óeçe] ð^rÊ! Å]ó e
Z $Zzg¶a !P
ÑgzZ ñW–1ZX¸ñƒ}=
ÍÃy÷Œ
Ûg ñgzZ ¶]Zg {z gzZ¸ìg™x Zg Wñƒñ hzZgŠ e ÅyQ6,
_Æ!Wz~
V ÑZ]|
ug´;223m1 `N
m 0£ZµX A Y~ g ¸ÃÑ
å–1Z ‰ − s§Åy™{ eÂ{z
á1Z]|X Zg å™™!Wz ~
V
# ²] Ù牅 t†ì ^Û×Ê è×nÖ ^Ú]X77m12` ãZd.ZÍ8m7 ` ~g ]Z ì133m3`
äÃfjÊ ¡nÖ t†ì èÓÚ Øâ] àÚ ^e…^â "
E
104m2` Y é¨EBÄZ G
îÈZi Z †Óeçe]
Æwßz Æ[²gzZ O g @*
Å] ZggzZ ðƒÃ] Zg]ó
ì ]o›tX
nkZXì e
$Zzg&5{Š c*
iЃ
t
7
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

Š snkZ6,

åc* ð]|gzZìgGÜõÌ] ZgÉ ñƒ74ZŠ~ykÆ~
_ ÃZ V ]ÀW lWæ._
~yÆ]i YZ% ù™ $ Ð{ÜõÆWæ –1Z ~‰
Üz,ZX ìg â
Ûx ZgW~
V vZwÎg
,™g¦tgñ
) {z
bŠ[ Z »Z
ð]|Ð_gzZX ‰Šñ ÒðÃ]|Ô‰{ñ
ŠÎzzi Å]
å| ~yk Q
Z # gzZX ‰ƒ4ZŠ
EdN
X ö- äV,Q¸ ñƒG {ÜõlWæWƒ tgzZV¹{z
c*
Š egzZì 7VŒ( v åZwÎg
~g Ng¸ ¬Ð–1Z]|ÔhWz~
V vZwÎg
ì c*
et~ŸkZ ÐáZjÆ V-zZg‰Æ~g g ä( ~d)k
,̀0Z,z
Ð\ WV;z Æ™„~Ý
Û ,qÅ ºœgzZ ,™:ZzÃVÈâÆyQ Pâ Z ÅVÍß{z
‰ }Š¬ÃZ
ð]|gzZ¸ ãY
X¸‰ƒ¢q#
Ö}
.Å\ W~„g Ng ¸Æ™zÅ ¬Æ\
åW ð
Z]|çOX ™ W
…^$c ‡†Ò pœ… (än× ˜fÏÖ]æ DäÖcæ än× ä×Ö] oבE ä×Ö] Ù牅 †nŠÚ ÄfjjÖ ±Â]ˆíÖ] èÛÏ× àe‡†Ò Ü`×nÖ$ Ü`ÃÚ áçÒ†9ÛÖ] „ìœ ^Ú‚ßÂ
àe ±× àe ‚ÛvÛÖ ‚Ûuœ ‚ßŠÚ ±Ê èm]æ… äÖ àÚ (SPMN ä׊׉ POR” Q t: èe^‘¦]. ‚ÛvÚ Ý‚Î å„aD: Ù^ÏÊ ±fßÖ] ±Ú‚Î
D TQ” æ$…]E RP.”Mt: °…ƒ¡f×Ö á]‚×fÖ] |çjÊ (ORL”: éˆÛu
yK̈Z ÌËÐ]**
KÆVñŠ ¸C
¶ ÙâÆÏÙxŠ [²gzZX†~lˆÅ\
åW{zÂc*
0*7ÃhWz~
V vZw
åÎg Z
# lWæ
1X ·
åxŠtÔì·
åxŠtH qzÑI™NŠ]**
KÆVñŠÂ†~lˆZ
¶ # çOX¸ D Yƒ/ZzÐyZ0
+{}g7ÆyZ³ c*
[ Z X¸7B‚ÆvZwÎgIÐäY~g ¸ ÌL–1ZÆZƒ x¥tÐkZX A 7] **
KÆVñŠÆ–1Z Ì}7Q

 Zw½] Zg7ZgzZ »zg„
„  ZgäVzI]g ZцÐy] ZgÅ]ó –1Z
ì w®t~T N â
Û± 5e
$Zzg«Å]ó
H
, ™êÐs »Z + ¢**
[ ZX A™ W~DÐhWz~
V vZwÎggzZ LgÐV;z{zgzZ c*
Š!Zj »ª
zŠ ä–1ZQ3g~
X ?ðƒ~{ c*
ì |ðÃÅ 4Ô3Ô2Ôe
$Zzg
!è$$^vÖ] †açqæ Ø‘œ ]„aæ (÷]‚m†Ê ÷]‚nuæ …^ÇÖ] oÖ) äjne àÚ äqçi ‚Î DäÖcæ än× ä×Ö] oבE ±fßÖ] ᜠo× l^m]æ†Ö] kÃÛqœ ‚ÏÖ
‚a]ça ( MMO” Q t: ±ñ^ŠßÖ] à߉ ( T” S t: °…^fÖ] xjÊ (MOO” O t: Õ…‚jŠÛÖ] ( OOM” M t: ‚Ûuœ ‚ߊÚ
V ]ÀW
˜gÃè!ZjÃV1ÂÅXðgñ MOQ.”M t: ØmˆßjÖ]
X¸! ZgzZuZz~g¸hWz~
†nŠni !PN ” R t p…^íe !°…„ وޜ ²] ᜠŸ  á†ÏÖ] àÚ ^òn ²] ÙˆÞœ ^ÚV
ìg Z Œ
ÛZt »È¬]|
( ~}g !*
yZ0
+{ÆyQgzZ–1Z ª)~}g !*
}g ø¹äȬ!OQO ” Rt !Í^Ïu ¢] é …ç‰ †nŠËjÖ] h^jÒ p…^fÖ]
ó’
ó Z| ÷ ÷îÈ£Z÷nÆkZì ßÌòúŠtXì +
$YÅ’ Zr{g 
áZ ) {z´ÆÏ À 0*
~÷ñZÎÅ7wi **
$WðÃävZ
e
Xì ë!*
{zì™f »–1Z]|~40e
$WÅ/Â{gÎ
òúŠtˆÆw¸kZ[ZX ( ƒ±5
Xƒ±5¸yÃgzZg ZŠ ~úŠB‚ÆvZwÎg~g ¸Xì ÐÇ!* $Zzgq
 D™7e -Z~#
Ö}
.Å\W[ Z
Ätä\
åW ÂÎå
3 ypÐiZ Åc Æ\
åWX¸B‚ÆhWz~
V x™Z Ñ
å~g ¸{z
ë w
åÎg! ôd
WÆ~%ŠÎÑZ1Z
VknÏÖ ^Ú ²] Ønf‰ oÊ æ VknÚ$ Äf‘œ Ÿ] kÞ] Øâ :Ù^ÏÊ äÃf‘] kfÓßÊ …^ÇÖ] oÊ ofßÖ] ÄÚ ^ßÒ Ù^Îc*Û
â
Wxnv‘ àŠu MMN ” Qt ov–Ö]æ †nŠËi p„Ú†jÖ] à߉ WMMR ” M t èe^ÇÖ] ‚‰ö] WPPS ” MLt R ” Ot p…^fÖ] xjÊ
äe^‘Ÿ] !MSM ” Nt oÞ]†f› †nfÓÖ] ÜrÃÚ WMTRSU ä׊׉ NMQ ” S t Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ (PP ” St oÏãnfÖ] p†fÓÖ] àߊÖ]
8
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

!$牟] lŸ^u
~gz¢Ìt‹»kZA
$ì |{zì ~*™yWŒ
Û{™ E
+»kZgzZ¸B‚ÆhWz~
V vZwÎg~g ¸–1Z]|
ñY1Ìyât

-g ¸ g ñZ
‰ VJ # XìB‚}g øvZƒ: {fg
¸ìgâ
Û™ƒ¥#Ð ( –1Z ) ¶‚LZw
åÎgX : ^ßÃÚ ²] á] ávi ^Ö
Ð+¢**ëX Vƒ;gzg~nkZ, Š™: OÃ\ Wg ñ}vZwåÎg * gŠzzÔÑ ä™~g Ziz { W–1Z
c
á1ˆÅÄc*
(
™ Xà Ѓ AE
 \ WV˜ õF-ŸF x £k QñƒD™Ü̂ ¬»\ WgzZ ñWðÃnÆä™OÃ\ W¤
6, /Z
D™wZÎ
Åhe÷‚~÷ÔŠ
Ð$™uzgJ nZ c*
-÷‚@', Ð,™ )aÃÔŠ™ ‹~gZiz{ WKZÃÔŠ\ WH Â{æ7
$WýŸ²{gÎX ?~¡)c*
gŠ ÌðÃì ]¡Å ÈèÑqX p°Åá̂™;B;ÆÈ 18e å~¡¿tX ?•:J -i ZzW
Üzk Q
nkZX 7ïÈäÈÆ ýŸ²[ ôZ k Q1Xê È ÂñW6,
ÅkZ ÃvZ X ¶~ glñ{¦™Å´ â ‰
X B¼
A ÃkZÐzzÅ„)
®¤Z kS Åk QX ðWIZŠ Zt
¤~kZ åZ}
.è%s ÜgzZVY »zgä9
å ÂåvZè%¬Zñ¤
/ZX ?åvZè%¬Zñc*
åÞZè%s Ü **
zg »–1Z H
Xì CWÃÃ7
ëÃä™k\Z6,
%Z k Qyx
gzZ7Ìíi ^Öì ávi ^Ö 6,VŒì 0q
-Zº
) šÅk QgzZx¯ »\¬vZ
Xì @*
ƒ0Æ]uZzá ZzäWspgzZ nÆèâ ñYòÐB; 
yYÅvZ w
åÎg **
zg »–1ZX »ò » **
Ålg ñ
ì Yƒ c*
eQñWhg~l wâ c*
ǃôg » ðZ]
.ÅV”~ç LZ–1Z Â*
c
ì Yƒ
Û
â
p]â Äfi àÛÊ
ì @* á
ŠgZ~ˆyWŒ
Û\¬vZX D â
Û7ávi ^Ö Ô™#
Ö sp ª Ìíi ^ÖD â
Ûx™Zw
åÎg Â@*
ƒnÆ
ÅvZ **
zg–1Z
ì " tX ǃyx
$U* :gzZ ǃsp6,
yQ: Cc*
$Z@vß Ô 38 e
e $W{•{gÎ áçÞvm Üâ ^Öæ Üãn× Íçì ¡Ê
X å7Z $Z@
# ®Æe
Ù ÂVƒõ0* gzZì @* ƒZ}
.åa6, V;zÂî Yƒ¦&Z #
ì @* â Û
vZ
nkZ Cƒ7" ¤ðÃÌÐkZ ^ßÃÚ Â;g[ Z
$U*
G
'
}g é£+ë ]çÞ^Ò^Ú àm] ³Ûþ ãÃÚ çâ Ÿ] ì @*Û
â Šág Z nÆq :Z é Q ¸ìg™li ‚ooZ
# ~ C7 e
$W!Š W{gÎçOX ì Z}
.
B‚}g v{zªne áç×ÛÃi ^Ûe ²]æ ³Ûþ jßÒ^Ú ^Ú àm] ³Ûþ ÓÃÚ çâæ ì @*Û
â á
Šg Z~ C4 e
$W~h
+u{gÎ[ ZX TgÑB‚
Æt‘C
ÙX 7i q
ÐZ ðÃ~x™nZì @* uÅt‘C
™46, ÙÝ ¬g ÇŠgz6,
Xì dÛ
$Œ{Š c*
iÐvg˜ÅVzÈLZ {z XƒgÌV˜?ì
Xì " ömQB‚
$U*
~kZ¤
/Z
ì } Ytì /ZzÌZ hðаZ ¸! ²Š
Û{zC
ÙX Hwi **
yjªäjßnÓ‰ 6,
k QävZPªän× èßnÓ ²] ÙÞ ^Ê
Ë ÂDƒï á –1Z~PÂkZ¤ /ZXì C™{g 
áZs§Å¾;tìuZz;t @* á
ƒ ^Ûãn× ñOÆ än× ÂDƒï–1Z
E
4
B QX ðƒÐ ög ‘ŠÎZ~^o ðZ ±«~ÄÜgzŠÆŠpgzZ~ –
0zg {k »Ô~6 Ô~uQ }D W7ÃM ¸~k B
E
úÆ~h Äq-Z™v¸~k–1Z]|gzZ ðƒ ð« î~k B kZÃVâ ›X ðƒµZz~y é¨E‹“g (0y!* i0gàgzZd
g Z
ÛäVâ ›gzZÍÃm á]ÿ åÒæ ére Óeçe ]ÿ^Öæ áçÛ×ÛÖ] nviæX cZ™òO Z%zŠg Z 3 [ !*
61mxzŠ¢ ~dX ‰ ¾
9
03333589401
sabeelesakina@gmail.com www.ziaraat.com

X204 mxzŠ¢~–g c*
ŠÁõg@*
XnyTÃyQ ðÃ
; e7tgzZ ~ñ{CÅ|
# gŠq
-Z ä–1Z]|gzZ H
oËì] ÜÓnÊ Õ†9Ö] èÊ^vÎ oe] àe] ^m ÔÚ] Ôj×Ó$ Ù^Î :c*ÛhWz~
â V vZw
åÎgnÆyZ
nkZ¸7–1ZŠ Z%Ð èßnÓ‰
V1ÂxF™f »e
$ZzgkZ )XìŠñÐ g ëgÅ‹wuÑ( ÜÓnÊ )~? ! dWƆB1Z} Z ñzg6,Vâ ~¾!ØÛßÖ] gne$ àÚ
Ÿ816m3 ` w é)™ÅZ + ;61m1`| â
307 °áx0£Z x! Zµ;224m10` oÛ%nãÖ] ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ }ìŠñ~
E
89mxÎ ` Y é¨EBÄZ G
îÈZi ZX ( 8847
kƇ oÞçÛjmœ… á]æ oÞçÃfi^Ê kÛÏj‰] oÞçÛjmœ… ]ƒ^Ê oÞçÂ]†Ê ÜÓßÚ ‚u] àÚ†níe kŠÖæ†9e ^Þ]:H7Lt{zƒwi ** T
P6,
[ˆÆÄÜä–1ZX ÜÒ…^9e]æ ÜÒ…^Ãa] oÊ †$æ] Ÿ oÞçfjq^Ê kf–Æ oÞçÛjmœ… ]ƒ^Ê oßm†jÃm ^Þ^_na oÖ á] ]çÛ×Â]æ oÞçÚçÏÊ
Vƒ6,„
 Zg { ZgdŠ=Z
# z™e
$¬g ~÷ Z®Vƒ74 ÌÐËÐ~?gzZVƒÆq
-Z~
ƒ{ Ç W
¹ ÷ ÷äVrZ~kZ c*
Š
# Xì ñƒ }=
=ÌZ Í=ì y-q
-Z n}÷
ƒ{ Ç WX z™ J¦ÂVƒŠ /ZgzZÔz™~zc~÷Â
HƒJd~
dŠ¤
m5` oÛ%nãÖ] Z
+Zz²Z …Ô14 m` è‰^n‰Ÿ]æ èÚ^ÚŸ]X ó Xó ‚
rg7W,Z ðÃ6,Vß 3gzZVß !*}gv~ Ô”Ðí dŠ~…
Ä
11`]zÛT| â942° íá)!Z öA ¬ZŠ- 0· $^fÃÖ]†nì é†n‰ oÊ pF‚ãÖ] Øf‰ ;–1ZÄÜÔÓZsw631m5`w é)™ÅZ + ;183
0Z] 4X 538 mwzZ `zŠg Z ~d õg @*
;267m8` oÞ]†f› ¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]W100mo×n×íÖ] †9Ò]J àjËÖ] Ý] èËnÏŠÖ] ;259m
oÖ á] Âg¨.
Þ‡1139m6¢zŠg Z 334m6¢! ²M0Z îG G!ŒZztZ^Z ;303m30 ¢™ X0Z õg @* ;53 m xÎz zŠgZÄ
Xì *‡6,íy-ªXì oßmjÃm ^Þ^_n
Xì à ¬~g !* Šág ZÆx?Zm̈¤! Z0ZZ]|Ýð0.ÅZ÷Z ñZÎ7ðÃ{zgzZt Z]»PkZ
o× l^e gÖ^› o³þeœ àe o× oÊ kÖˆÞ!$^fÃÖ^e ͨ… ²]æ ²] l^•†Ú ð^Çje] äŠËÞ p†9m àÚ Œ^ßÖ] àÚæ!: NLS km?] éÏfÖ] éç
Ønñ^ÓnÚæ (䉜… ‚ß ݡŠÖ] än× Øm†fq Ý^Î äa]†Ê o× Ý^Þ ^ÛÖ äÞœ pæ†mæ (…^ÇÖ] oÖ) äqæ†ì è×nÖ Ü׉æ än× ²] oב ²] Ù牅 h]†Ê
nËi( p] nfÒ nËi!èm¤] kÖÞæ èÓñ¡ÛÖ] Ôe ²] oa^fm gÖ^› o³þeœ àe] ^m Ô×%Ú àÚ îe îe: p$^ßm Øm†fqæ (än×q… ‚ßÂ
wÎg
Z
# ðƒwi **
~}g !*
ÆZ]|e
$Wth^fu^Ö] èæ (änf×vÖ] én!nÛì îm^i (oÖ]ÇÖ] Ý^Ú] Ýç×ÃÖ] ð^nu]( of×Ã$
äà ¬vZÑ
 k Q
ä~
V vZwÎg c*Û
â X c*
Š s6,_LZÃZ
ð]|gzZ‰áp=s§Æg ¸ ]ZgÅ]ó ~
V vZ
LZ ì (ZyÃ~?ì Å{Š c*
iÐ}uzŠ] §]æÅq
-ZgzZÔc*
Šg Z Œ
Û{g eð¸~ VâzŠ ?ä~
Åkzs§ÅL}zLƒ
ðdŠgzZì c*
Z Šg Z Œ
Û{g eð¸~ Ñ·
ågzZ àzZ
ðä~c*Û
â ävZA
$X Hg ïZ äV¤
ÛVâzŠX}h
+Š ] §]æÅzLZÃð¸
gzZ äJuÆZ ð]|LƒñW6, }i L}gzZLƒVâzŠtçOX î Y6, }iÌZVâzŠ ?:Xì Åg ðY6,
åyYKZ ä
Ñ
G
' G
' Å
}g é£+6, V¤
ÛLZ à ¬ vZ
ì yÃéZg é£+ ïE
P ¤! Z0Z} Z !ƒug I!ƒug I ~Ši ZzWäLƒA
$X ñƒ} 9Ž0*L}
îm^i WOU  Nt oeçÏÃm îm^i WMNR Nt of×Ã$ nËi WnfÓÖ] nËi oÊ p] àmÖ] íÊXì @*
™] ;Izõ:
L
àe] ¼f èÚ^Ö] ]çíÖ] éÒi WPLM Ot æ] oÖ]Æ Ý^Ú] Ýç×ÃÖ] ð ^nu] WST Ot æ] ènf×vÖ] én W nÛì
!MNO Mt ØmßjÖ] a]ç WNQ Pt èe^ÇÖ] ]ö WO Ot oÞ^^Ò ànÃÚ éçfßÖ] t^ÃÚ (OQ pçq

10
03333589401