You are on page 1of 11

tll.

:i
,It1::

- Cho hatth phil.r:l6n rlat dwx: hgnh phuc, th(i ilOng ddt, sinh srin, chdt ngudi ti6n sfi cd thd tin
dau. thuttug t:i.a rthfut gi.(ti.sE bi.nh y4n. chdc... Td dd, hg thirc thdn linh (spirits) cd mdt
kx'ti' . roncdo
hi6n nhfirghdnh d6ng cd tl moi vAt vd kidm so:it
\/ tfnh crich tdn girio nhuve moi vat trong thi6n
. ciNninl,fTnurfiX nhfng hinh trrong dd cdu nhi6n nhrl cty c6, giri,
xin sdn bdn duoc may
vn trtt.b,ort,tr,,,f)ni5-TYYr?"*fft-; mdn mang lai du thdc an;
sdrn sdt, mdt troi. Vi v{y,
ho sirng bdi cric thdn linh
khilry ngtrtg. [*tn ui. ur]. m6t hinh thrlc nio d6 , cri
cdu xin rlin bn vA sinh (worship the spirita-
tru rthu tP bdo, txttr ttguiti.; 16ilA xuA'thi6n tr] khi lodi
vAt sinh uin, binb an; nimism).
gia dilth, xri hAi,, qu,1r: ngr-{dihi6n hrfu tr€n m.dt
ch0n theo ngUdi chdt Hs cfrng silng hii td
gia, th€' gi.e'ti. r:t|.rr.ghi,€t'rt ddt vio khodng 2.5 triQu
thfc dn, tld trang sd'ctld ti6n nhu cdc thdn linh
dturykhAtryngnry.TAM ndm trrldc. Tuy nhi6n
ho cd dugc mft ddi s6hg v6n luu tdm, d.rh htt&ng
DIN ghtt. iluy 1,.y,D'u,y driu chdng ghi tluoc vd
'l'dnr tat: rltutg ildy thi d thdgidi b6n kia. tldn ildi s6ng cria ho.
V(t, Duy nhfng sinh hoat t6n gido
Ho cdn thrl.chi6n cdc16t6 Thdn linh ln v6 hinh
tr\,t ilfii, rknt ui u0 trq. nAyhi€nhfuvdokhoring
thdn, c6'nghidn nhrreg gi nhut g r{t $ uy h.rc.Cdc
t:ti;tg li,Att.lu.t: lhay ddi.. ndm 60.000 trrrdc Thi6n
mA bq tin ta thAn tgods) thdn linh ciing cd nhfreg
M6t khi. dqt dtkx: tlu.fttt Chria.
mong mudn dd bd lar b:in tinh rhrlngddi, nring
hilthTam Du.y,dut ai u$. Trong giai doan tidn
thdn cc thd girip dd gi6n hay hidn hda.
tru. phtit tri&t cti.iu. hda; sri, tttc id giai doan trddc
nhfrng gi ho mong mudn. Til dd hq tdn thd eric
hdl qutut. bitrh'I'nnt, l)u.y khi lqAi ngrrdi bidt ghi
D?.i crlcrng, yrio thdn linh nhrr cric thdn
sF.dfis ditt, xno tritt, hrtl chep, t6n gi:io crl 10 ph:it
nhrlng ndm 1800 - 1900, (gods,polytheism).Hoic
di.At. S1'try lhumt. lheo xuAittrl sr,tkb.i6p sg tludc
c;ic ly thuydt chinh vd srr ho tin ld chi c6 m6t tldn
t1ufrtt hirth, bi.Ah rt(*ry bi mdt ctia vri trg qua cdc
'l'arrr. thinh hinh cria tdn giaio co uy quydn tr€n van vrit.
l)ur-, lo*i. ngufsi,sQ bidn d6ng nhu s{m sdt,
trong thdi trdn sf cho ia n6n ho t6n thd Fri'ngTao
ll6n Vitt 75

.\ ^! sus Chrisc va Hdi Giao ton grao 'u -n: L^ .criti. cho ph:ii d4o ddi khi ch6t .Hrlu thdn: :::.s.'zr .BlE'?i*T* yptffi. gid tn dao dfc.". ." . Kh6ng Girio van vaE nnu tvr Lrrao' il'leien Chria Gido do Je.hf. Uyg" tf" aqo .-.io r.t+i1ii"'.1 cria ly 1 1"?.ru ttur.:. .Trung Dung: Quan l: do ^:.. vdi chinh minh. dinh mdnh cuoi vdi Thrrons Dd.Tl. HodngTrl do vanvdthaytinvdo odng.ia G.. Ddng Gi:ia.^t-':*. pfri :itl_hj. Thi6n chria ciao.Tgf ff: : :. A Td..rh..::.". girip cd nhdn hd["h*j. r. ddi vdi minh vi ddi vdi xi lFooiy: lay: sang Lip co duoc grdp ug. Khdne Cirio. Tao H<ia. td Da *ntr4:L-ol|l ton gitio 1Asu crictdn gido ld.$1i. Thrrong B6'.'" "l.. io llaj.".d^ .t5'.lo'".il":*...baQuandidrn gido.V6 thdn: Quan ni6m ffi . Muharnmad. oa'ng Tao Hoa gid! hi6n hfu. Thirin Ch.. thdn.:-.-'.u*nhi€u thd k]i churi-ndao dfc.:*f Chriu (do trdchnhi6md6'ivdid6ng chinh minh vd ddi vdi i*ttUo"g I r#". .9"T.nay Siddhartha .l* .rcth.dn thzinh (divine power) dnh tru(mg . Nhrps Giio. Do Thdi Grrio do ngrrdita tin vdo suhidn cda con ngrrdi c[ng nhu Abraham thinh lap..#:ffi. G'.'v"..mucdfchctiaddi ddng. Girio..-Tf. .fuu^gt ."ffirff't.:l^heja and civrli. *3-*:f'..d" A tao plat Ltf.1$"4'U Hdu hdt xrl vtii ngudi nhrr tldi xrr fhdi gi*rr.".ioi agi.g etdudga'tr6n cri cri ngdn t6n gido 3::'S::S. cung..r lilrong Giaio do Khong dio..l no T"#i :q-S.:.l:-S.'tci.t'." #t||f:.g-yr: 3.. "u: ll-l.* Hanh dao girip trd ldi ceic ngudi theo"e& ".1 muon " .-"ib--"" .nal(iao''dolulao'. Tao Hda... quan ni€m rang thdn ihlc tinh chinh bao gdm Gixo.?.iod...n.$:"'hxr.:lHfl:[ "n## ll?:'H""fl::. an phurc trong ddi sd'ni khdng brin adJ tnrAn Siinto.ho th6'ng trl trlcing.t..chefl pl. 1. Cdc ti€u chudn ngudi ddc tl+o (enliSht- 'ilau Ni€m tia thiu daodrrc. hmr ctia cdc thdn-trong cdc bidn d6ng :trong Thugng Dd' tGodr nhu .a hanh xrt thd ndo cho (faith) vao ddi . . An Gido s6'ngbdn tra tue'gicfi..ruy theot6n . .:: thdnh phrii s6ng tb.'.oen .i..1.:. Lao Grdo do Lao TJ.." Crautama. uiff.ta'o' . .*t#. ddi vdi H6i Girio."i..i|utt ddng loai.T:^ th6t su sdng ilrrgc cdm giric binh an.giao ilao phei ton plal dnh hrdng tl€n thtic m"dcvd y nghia cri. ddcdidm .anh: cd. -=-dtnh Dai crrong. Nh_ung !..:':..l: h6inhrrldoGido..=_ nhrrkidp sau..1-:::' quat...an -Ftfu-. i?:"::'*"""::il'. : ^: 'l. f:tog:1trAu rt. rnnns rn rnrrr .oos # hinh vn phrit st{sdng.-Thuong kh6ng cd thti" thdnh cuacac-t'nan€o9t't:::: '.iTi"fi#: llJ..rqnsodnuu.c cac thdn.::.::: t}l'L.:'^^" i.I_*. An Gida. drrc. 6i5s.T: tra cfu duoc nhrr vay girip ngrrdi ta cri chdrrg minh vi cdng d6ng m6t cacb aao ::1".."ii:.::=-.eo cdc ti6u ni6na L'i srr hi0n hrru cria lim muc dich cho dii li"t1r. co cac li.. tlidi ly.rii:::::g:: ----- - vAoquydn h. Ldo vii sqrhiqnhthrcriathdn t.toarcua .?rffa.. nhrrng ..n gi..T trs bi mdt.utJrdn.kh6ne th6: nhri nhrin. hi€n hnu cdng nhu ddi thdnh.M.P vd brin sd'ng.y.. Ed.tr n*: :h. Tt:::.. s##a1" r*: Hin Vi\t 76 . :: 6fii"Ti"".u.t. Hdnh dao thdn thrinh kh6nc jl: s6ng.1.I{r..thi6n nhidn..il l::o . Ed . G. ...ctikheicnhaunhtrng enedhuman being). .r'.'1fflWffia*:..

bu qral phric vlnh ctfu cria lim thoai thdn thrinh ney gfuioddu ti€n. Chdu Sg guii thod* Mot Saukhi chit. c $a1 lllo€it. thdnh hinh./ / . giric ngo chdt. d4y tin vio t6n girio hay cdc thdn. Ten ses vidt nhrrrng sdch ildu (eternalhappi. dfc v:l cdc 16 nghi cria 34ruc (hell).ngudi ta phdi vrrot qua ton sung vd nhrlrrg bidn Abraharn {ring lap J6.I'ung co vi cudi cring La Ma tdn d4o. linh hrin se y nghla hAm y (message) Thuqng Bdehi riOng cho " tin theo gido ly. theo vdng kien chinh cria t6n giuio lac cd t6n la Israelites. cua tor lol (sln). nhien. Ngrrrrrta cin giai thodt. mdt sd ngudi vin khodag 600 nrim tnrdc ior). rrer cac Eon grao ddu cd nhrhrg'hui'6n thoai nay.-/' . ciin thrrc ddn rqdt tinh trang bi trong c$u chuy€nmA thdi ddn Do Thrii.. Jria }dng tin.ness.. Ddi vdi Phtt Gido. nhu sd kien sdng tqo ra Ho ddn ddn tq t{p 6 Ai hi6n huu nhu tai dong.000 ndm trddc. Pen- ddng.eter. crj th€'dqt ddn ndi cria m6t ngrrdi sE Jesuschet di so:rg l4i. Vdng ses (Exodus.Trdi vrio Jesus nr{m 1200 tnjdc Thi€n Gizio. .yana). suyn nghi vd ldi Christ..tdi sinh ndy s5 tidp tuc Comrnandementsr. Ho thAnh l[p 12 bo srr gir{i thodt khrji nhrlrrg ngrldi khdc. linh hdn ngrtdi dri ffo. cri 12 eon ngudi ta co th6 dirt dutrc {r'eincalnationt vAo khrim phii ra nhrrng srr trai. cri 8 t6n gi:io chinh nhrr dd drroc trinh bdy phdn n_dpdc:ic --- chuong txudci. cAcrOr. Muon duqc g'irii tinh trang drlc dd hoAn NgAy nay. Thdi. Mdt sokhdc chi tin thdn Thugng Dd vd .tt khdi crinh lim nd Carnaan. nay lA Pales- (enhghtenned) dd drroc sd ddu thai vdo ngrrdinio lA d Ai Crip.ngddi. ThuqnCD6. Thuong Dd.self con. hi6'm nguy cda doi sdng luan - hdi. lAm ho L<]. ngdo'i cdu r6i. Theo A" Gido.tine. tr6-tciu chu-r'en. $ieio. Dang Tao 4. Au Chdu. kri cria 6ng tdn ld Jacob. Ddn drnu Hin Vi\t 77 3 .theo An tin nh0ng huydn fhoai ld Thi6n Chrla. theo PhAt Gid-o. qua nhfng chrjdng nger dat drroctrang thiii hanh li6n hd ddn nhrlng hu_vtin Do Thdi Gi:io ld tdn _----. Dfc ti€n ctla Thdnh Kinh Do nal life) Cpi ld thr6n cho ddn sau khi dat tluor Phdt ddc rlqo.icrriocxfrvn Nhdn loqi c6 khodng 5 ti ngudi trong dr5 cri khoEing 2 ti ngrrdi Ia tin dd cria cdc tdn gido" Theo thd tu thdi gian. mudn val chdt. Ndu khdng d'-roc thdt. nonviolenee. goi id fsrael. Theo Do Thrii. giaio nay V&o--doring dom). (symbolic expressionsi . ddn s6'ng ri hdo.hdnh Dfc Chria. Vdo khodng Theo Thi6n Chtia carnation. nhrlng huy6n thoai drroc nhu'la nh. trong sach. thorit drrqc trqng thdi horin quydt dinh id sau khi Moses drra ddn Do Thrii vdng n6 16. su sinh l4-Lqgl C{p. goi li Torab.cdn sd cdc ton grao day riing roi the xric d6 ddu thai seing ldp.Do Fh. Thidn (meditation) cfing id de tinh Lim nhu cdu nguydn {prayer). (lclve. ngrrdi ta phdi vuot htio. ra khdi Ai Cdp.Tf I Huv6n thoai: Heiu mOt so khiic chi xem c6ng Israelites.linh hdn (spul) sau dQng. khoa hoe tateuch hay lA ludt cua thorit. Sdc dAnAs- hi€n cric ti6u chu6'n dao trrlng phat goi id dla chrl kh6ng tin vio chi syrian rdi Babylonians. Lric dd. Dric Chda Chria. lgQ!-cga_$o.nrg bieu tuong Bdng. vdo thdi ky tlinst iial' cdnTrr $rtf do hdn g'oi ln nidt bdn (nir. (secred stories). th6'girii. Mo- hanh phric vinh crlu hay sinh vAt ndo. bl buqc Lnm nd 16 b6nh hoan.ii Gi6o:z' ngoan. hnh ltin ie Hda. la ng*di seing Lip hay mgEF_hq. Tuy cria Moses hay vdo cua ngrJdi ctiu r6i (sav.. LA LG nghi: Ton gido nao crlng co nbrlng l€ nghi tlrroc qui dinh mi dao hflu phdi tuAn theo vd thrrc hi6n. karma gidng nhu rein. ngtroi do s6 girii thich nhidu dG ki€n Moses.chrrritrg ng4i cda ham cd quan trong khi thdn. srr hi6n thdn ctia cho Ai C6p.trin mrit khdp Trung mu5'n drJo. wts. triin tqc.n trol. Moses lenh ddo ho khi ch6it.. theo dr5.

. Brahrnan gdm ba chidgr An D6. Vishnu fsq tr] su sdt nhdp cria hai du. Orthodox theoiic tine sau khi Do Thdi bi 16'nghied truydn. Conservativevd Re.ng. Nazi duy nhdt cho phong trdo gi€i kho:ing 6 tri€u Do chdng Do Thdi Thdi trong so 10 tridu Do (antisemitism) ct Au Thrii o Au Chriu.rd Palestine. sinh Thi6n Chfa Girio. q*dc v i s t ( t d n g . Hdi ra rdi chdt.rorDo Thdi Thdi. Vdo Zionist d Switzerland. rihu thdn mrra.ltmg i tiu ngutirr il brtttuing Tltuong Khi it Do T"hii. Cey ra lAm ba nhdnh" Ortho. thdn linhchinh:Brahma An Girio lhinh binh t4o ra v[ tn3. cdy c6 ldn l6n rdi ten tlrroc x6y dung tr6n gizio luy. ngrldi ngin ndm dd thanh hinh c0ng nhrt srig vdt tldu cd Sirio lf ldu doi nhdt lA linh hdn. cho tld y nay. tdi cao Ie Aryans. Adolf khrii xudng bdi Herzl. Vao khoang ndm vAn dOngkii ldp nrldc Do 1800. t A n l i i d e t( H i n d u ) Hin l'i|t 78 . An G_irie thd nhidu Palestine. sf tao dtrng vd bi ph:i hriy Khric vdi Phet Gi:io.iy. vdn htia Thdn tas"ilrrng vi phd Aryans 1d van h<5addn hriy ndy bi6u tudng cho bdn xrl An D6. Ddn ddn. thd nhidu sinh vrit nhrl M6l ngttrlti. 4Ung d0 vdi nhfing ngrrdi dox. theo phong trao Zionism. htnh vi dtringg5p qua cd Theo An Gido. ho cfingbi chdng ddi horic da dinh cr. kin. tin dd La Md tri'n cdng vd phdn hriu het song o ftng Au. ' t i . sd6 ddn t6hg qurit. n6n vrin h<ia . Ndm 1948. gia Do Thrii thdnh l4p . bidu tfgng gifia Do Thrii vi A nip a quyd{} ltre cria thidn Palestineyfur-di€p di6n nhi6n. de khdi srl tr) nnm 1897 { un dd phrin ldn sdng d bhng H6i Nghi Thd Gidi \.t/. Vao ho tin rlng c.. A Rap de'n s6'ngti Pales- form. hoa nd rdi Gido. d6'li€n tuc bidn ddi. llitler vir Bang Nazi cua phong vi6n Do Thdi d 6ng bdt ddu nhiirrg chi€n Hungary.. so lii nghi. Nhrrng Chdu la Do Thdi phdi tqo ngudi song scit phoi hop durig mdt qu6c gia Do vdi nhfng ngr.. An Giao tdn Vedas.. tin tddng ln girii phdp Khodng nrim 1945. til vr)ng Trung A Brahman (spirit of Brah- (Central Asial td'n cong man). Conservatrve va Reform Phong trdo Zionism / cdi thi6n mot... Shiva phd h.. nhtlng nam 1930. bi hinh ha. . Tay Au vd Bdc MI. An Gido kh6ng hin. theu niirn tin cria dnrs DoThrii 1gido. dd nhrrdng ch6 cho li criam6t ngudi sdng l6p sinh vrit cAy cri khdc l+i md trdi lai tlrroc thenh tidp tuc si4h ra.ic thdn niy ngn lruae b{t ngudn ttr thin linh ria. Do Thdi Girio chia Thzii cl Palestine. rt'dn mdt trdi. Tranh chdp thdn{deities ). Herzl trd n6n dich ch6ng Do Thdi.

i^ vlru c{p vin kh6ng thay d6i. Ueqb-pbgs-Yinb-srig-. Ndu ngrrdi do lAm cli€u tot.c phAn sd thorii kb<ii cric ham Thte. gdmnhtrngkbti tlau.Cdch tu Trung Dac Phdt Gid-g bdt tldu Phat Graotach rdr va tMidle Way) vri Bdt ian truydn trlAn Ed sang 3. gtdo si Siddharta Gautama.tstioqrg kktc dn Girio ef ch6 ^dn Chdnh Dqo Gight Noble Trung Hoa vrlo chti.'ffinhdp thu-r'iin" rhrrr theo casteivaqu5'en mu6'n trdn tuc rld diic v*ii Khiing Girio vd Ldo Gioi na-vkhong trep lu? sieu nhi€n {supernai.ludt gfuq ed sinh. Ngrin cdch hi€n -tnrdilSFeo th&n cua ddi edn 4l Kinb trgng ddi ririi cria mQt ngrrdi sE dnh nghd nghi€p gidm ddn.Xg-ffi}'o. d?o.Si nghia lA nguoi da ddc danh vong" lETiet Uan. y ngtria.n Cbua_.tb*in.Brahmans. Ioi untouchables. tnrdc sE gidp kd dd tdi 6/ Cd giaii thodt trl iila Fhat giss r va khong Att Cieo ph6n chia ra sinh thrinh ngrrdi giriu trtetng t6i dc (mind of trri lai vong ldi sinh ntta. Yoga ln crich luyen t4p glip linh h6n c<jthd tlrrgc girii thodt d6. Ndm 1"949.bao _toj ac tevilt sinh (reincarnation). co tuc vd quydn uy.i trnh thdn hoan nnlr (spiritual perfection)" Mrit nlqaiti dang ciu rrgrn'drrttttdc' ng6i chio Phrit Gidr. 2. ti6n rii. bo li sinh v*t linb lt*i"". giai Path). sdng dao dtlc. criaddi sdngki€'p sau. hoc grei. linh hiin tdi caste. bao gio chdt. Co 4 giar cAp: I . 5i Ndm gif c0ng vi6c niuOi hay sinh vSt khdc. Linh hrin {untoucbables} kb6ng Gxigqd 4 dilfm chfnh: t}6t {truthr kh6ng. Khi' thu6c trong hC tb6'ng (y)nAi sdnghi€n hfu 2l {6 cdngihdng lqi cc tbe ch€t. Cdn gom: na-m / 500. cd hai ddu'ilrraddn nhrTng nira. cudi ural l ctiagreiigido si.Thuong gia. -@Nguii" cde ham mua'n trdn tuc. ths.Nong ddn.. nhdp vio thdn linh Brahman.Iinh h6n s6 tdi sinh vdo m6t tinh trang te hon nhu tzii sinh vao co th6 con sdu chdng han. kidp vdng sdng. trti Thrii [-on Lric do. goi daillA vi ham mu6n trdn tlau tt6'ilat tldn trang thdi (priesti.^\ H6n \.An''. evrl) Khi^" ngt/di Aryans nhdnh cbfnh--li that Ndu d ki6p trrrdc kd 7i Bidt k6m chd crim chi6m A" Oo. song m6t rldi kh6ng dqo dritc. V6 sau. dren . tinh h6n s6 ddn Den khoring 500 drlc ctia di sdhg kiep khong lAm hai ke khdc moksha {grong nirvana ndm tnJdc Thi6n Chria. he G/eo thdnh hinh vdo nghio kh6.rdng //'I'bifl't Gidor''Phdt ki6"p sau s6 trd tbdnh ke ti/ Luyen trip d€ tinh systemr.Hoang ttl. ngay crd tdi sinh vao ngddi Brahman. daci" C. 16o.r!: nHuor 9r uu -: !'e !:: Lal ^:-L slllll .. Fhrit Gido ian -1- l ..iit 79 .qAu cdp xa hoi ilrro. mdi bei ht srr phdn chia gi6i -t&#di sfig-hom nay li hai k6 khdc hdnh dqng. nh0ng girio didu cria An nhrng grrio didu eria goc ctia ik}rd/ng*iti ta tho:it khdi kld Gir{o. vd lir tidn thAn. lnm nghd t{3i td. Gicii tiqn diin ban uridt ly cua Phit U giet r]iJcrestJ eil*rr thr€ng nhdt. nhidu nhEinh vdi hai sang.ing nhtg xdc. B{it Ch:inh Dq. hi€p si (warriors i. 4. Vdng kii srnh ndy tiep di6n cho ddn khi m6t nguoi dat drJocmdt trqng thd. le Dfb Ph4t lBuddha. Neu mQt ngrloi khdng lim iliiu tdt. Iinh hdn s€ bdi sinh viio rnot tinh trangkhd hdn.: G. ) dr5khdng e6'ng6n ihlc thi giric vd trJ tr. el4odtlc. lQ9-. tdi sdn k6 httdng tdi vi6c iinh hdn nhrrng srr phdn chia giai ludn bdi. y 3/ Kh6ng ndi didu gi theo lurit karma.Hnh. Vd hdu ha. -. lien lac vrii gioi kia vd li€n quan xa hoi. ho thdrih 16pgiai c{p ra h{i (casie Girio yidainism. L'6nh hoan tdm (meditation) thdng grai cdp xd h6i nay I mQt troqg thqlng_phfrrg ndm 500 hodc tdi sinh vio dia @tUOtmithoritkhdi trri thinh trucic Thi6n Chda id nsq!. kh{g . Gizlorho nhi6u thrin.

ngudi phdi dong dring vai trrin srlc lac dong ctia ke {Wav of Nature}. Mi lfuy. dtfAJr'Th& Sau De Nhi The' S{'y *n p}fllongf ois Hd Trud'rg An vrdt vl u t6c Ad vl (hir6. Cdng.r Hin ViQt8$ .sangflai Han. Girio. Vrdt Dzrlng *bQ t: lTto t{lrm Tldr Xti&l Xua {C0) vt Aff\ l(rm Tu6c.(pociti€s. tiin bO'i. fm L'l TuillnMtnh.Co Gidrg {cDl Shintn khdng cd l)t Vi lnh. gb (cD) 6r tOcrdMt$ct{tsEr} Ndm 1882. Hoa. Dao crj nghia ld m. cdu nguydn duqc rnanh.Slripto cria ddn chdng (seci:arian ' fQ tufin ng& sang rgEtv6t Anti 9u0n/g run Li' crjo L{nh Lrnh Ngoc vrdt vf nr{}rg atr rrlr{ Lt rg vilooo sr0i ri d}6ng frjc d'| Prs Shinto). Kim tr1 Bio Long. Mong cha.Bich L*n. Oudc Anh. Ph{t Girio :inh hu&ng ddn Shinto. Lds TrI theo truydn thuydt..kinh trong mudn ra lAm quan. l: (h6ngBcoGioolunhg {CO) Vi Arh. Lrt! L. f]6 81ffr. eua vc.d. Vi Affi (Cffitte) {CO) **)**Ihtt Sn |{$ryln Thfi Ho. quyen lly. t: Tn&| Phh 8Ot X0 {C!.rh NgFc.Krmrm. Ou dx O{m gubn.ddi vcli chdng.nh frgoc Nhdt: va .IJdo Shinto:. Thdn mdt trdi KhongTrlquan niem m6t budn bdn de ki6m loi Trdt Tu cria Thi€n Nhi6n duqc sung kinh nhdt. Nhdt hriy hi Shinto cria ' T* rtr'E '. duigc tro cria minh qua hinh khdc ld thieu dao dfc: Si.1f . khi Gido.f$iing Montrayana vi ciln stJkinh trong doi voi Phrrong. moi ngu*oi.dt trdi. Cao Mi€n. eria con doi vtii 100 trrJdcThi6n Chtia tdi cd nh0rrg ndt cda Ph6t Nhdt. cuotr vio cdc ham mudn a nhanh. GO 9.tt Nam. nhrrng ndm 1900. Md Huor€ rnanh tinh chdit thdn *b. Hop Cr Gt6 Don$ t"ry Thuy.00 t{ cl ordc pni hfq ttrorq ttr69 td 9or thrinh nr1a.khoe vA may mi. nidm tilr+da-dan Nhat vio nhrTngri trdctc nghiqp.o or qoc Orng. Sf' f}lyoA Ptxrofig Trdu.coin/giodsntl2000€-rnaf: ilngoe@ftetzer6--€t san. Tr&r Oum Long khdc vrii Phat Gido. rve r^' Mi€'n Ei€n. VOt Dztng.t{mg Critng. ttoc . TS rfnc : $US 8.cd !€ iDTi dn ong d6 ra vd drro-c ghi trong Trl Thu. Ngai.su. naliih vdi thi6n nhi€n dd tridt li hay nhfng girio nhtlng hJdng quan gifra Ngfi Kinh. thd. Mahayana ro tuOi hon. V6 Giio: Tu .'lhrrong. Ldo Gido kbdng C. nhrin {fu r: Mr. Gfot Le Cusi Cung {Cssa€tlF) (Lln) slPM.Tdy Tqng. nho buordsrvoi ngddl idn qu6c giso tu nhrrng ndm di6m sa{r niy. ftuyln Cfrei. Trong rh6r. th!6n Nhi6n chr phol vr Horing De Nhait. (tm Lm quy6n chinh thric chia **. GO 10 ) (3 6 US} Lnh irfi Ngoc.fc Cdc girio ili€u nay tirt ve ven vdt sdng'hoa S. Lnh LrnhNqoc T. *h t.fn Lm. Hoiilg tlgoc Llen xgy.s lO. * r]ntn^g c8 tu&r vi B6n c6 orCn odu tron qx tn nre vr€t t€rn 'Thh rhtrc clJ'rg sof Shrnto la ldm hai: fim TuOc. eda trd ddi vdi thdy.td chtlc TeN/ForF6e! 9{4 2|53 nhfrrg ld nrrlng sd sinh Wcbsite. tbeo cd $hinto 136O2Braao Rq Lr Mrd. Nhfrt Brin. Hop C! G|6 Dong khi ch6i. ctia Trung Hoa phdi ddi driu chd trr-fong than dd r"iio An D6. vdr vin rdJ chinh quydn nbg. va Afrti. 33o i-ong. cdy. Td nhrlng niim 500. CA 90638 t SA vg f. vd nhsrrg nAm 600. Mr Huong. www.vdi qud khd... nong drin vd ddi sdng Lip iri€l ly Ldo vdo cdc thdn (deities) d Thi6n Chria d Trung nhe vai trd ctia thuong Giio (Daoism hay Tao* trong van vdt. Nguy!fl ylh Cudng. Tulh Mirh. L5o Gido Thai Lani. moi ngrloi ddi vdr vua. . b6| 8Ac c! (co) vu Anh.D+o (DVl.<" . Nhmtg * * ro' Ac 6$ c! tCO) Lr$ LrnhN€oc.hat Gido. Trong Khor. CO G|Crg (Css€ce) Shinto cria qu6'c gia rm L'1. Nhdr. Son Cs (state Shinto ).Si Phr. Shinto qlrfncg ti6u chuiin dao rh.Tlat td nn-v khrio h+eh nhsng &I khdng n€n n€n bi I6i Ph6t Giao chia ra cde tqo ra mdt. Theravatla io u 1 'q u y d ni D L . drrocdung de tim thri'v sr/ binh an. chrl didu vd dao dri'c. '. Dai Hiin. c u a r r g u i i i Klf8ng Girio trii thAnh grau sang. Crn Ly. Khilhg Gi. Vi. Vdt Dzinq.do cung einh hudng Shinto. quan ni€m rdng Trdt Tu xem li ihriy td cria cdc :inb ngUdi qudn ttl theo Nong.'r'! sr: N{uyln the iloc C0 G|g}g' qud'c gra vi Hodng Dd khdng cdn tinhehdtthdn C7 va CD : 3l. Chidn. Bdo long._:'"q rndt.0O kd cd ordc phi tuirlg khor€ khlp fid got Hdu h€l ddn Nhit Gio D0ng bba hgp.io oong mQt cliin thd. i{c i. tttd pMt hrinh Gi6 DOng h&i hanhgtdi thtei cdc sdngt* PhAt Grrio vd Shinto d6i khi iluac t6 chrlc chung ti * *2 * 4 : C'e| hrjng cr {CO} (Gtrm 22 b}r rtrEc rrong cic CO GO 6. vst tizing.h um Long ff \ l: ftrfr S0X0uylln thf. tr}} +idl Lmg.6ette} (cD) Tdng itdt Mrfi }t'{u thrinh ctia cdc Hodng Dd ' luflo t* o-uyA rylh'Gio sotrg r|}ng" cri€ Lnh i.|.Ho. gia vi xem ci{c dich vu ism). nut.h Otr Lonq thuyet vd drli snhg sau *d.oO rd ci cudc Fhi hhg thdng rhrp rd $6i strr : 3t6 15. Khong Tu nh6-n sinh g n*m shinro ( rhanh lirh trj I(h6ng G inh III4nh vai tro cria n6ng 500 Thi6n Chria. chinh v0 Arfi. chinh quydn Odo fioll. D$ 6n dinh xd h6i. Hrng Cudnq.

) . cho doi =6ry. Cric tfn d6 tin la Tbugng Dd gdn Jesus xu6ng trdn nhu ia Chria Crfu Th6'{Savor} eld cfu chring sinh. nhrr ddn iho vua Minh Tri Thi6n Hodng chiing han. Khoi ddu. . Ho xem mudn Lim vua eria dfn Dd d6i vdi mu6n lodi. tranh quydn long khi6m ttdn ddi vdi Thd iMessianr ctia phqm thugng. Jesuschon 12 m6n dC de thuYet gidng ly thuy€i ct-iaJe- sus: Jesus nlr'6'n manh Ldc cldDo Thdi Girio ti€ng Hy Lap cti nghia li xem dd H hnnh cl6ng tinh thuong cda Thqong chdng d6'i viQc Jesus Chtia Crlu Thdt.ThiSn Chria Qlao: Jesus C/hlist d Pa{estine Gido. Thien Chtia Gizioquan ni€m iii nhdn loai cci the drroc cfu rdr qua Jesus. nhAn minh la Chria Crtu do le mot hanh dOng Do Thdi. VA ho lai t6 chdc cdc l€ t6ng king theo nghi thrlc 'i Phet Gido. La Ma lai vdr ddn Do Th:ii.mang+n-dttc $l i i.d clic ddn tho Sbinto. va cong lY Thrrgng De (Christ theo ngddi Do Thdi. Jesus id lSnh dao ctia La Md atdi Thuqng D6'. vri c<i doi vdi moi nsrldi.N6"".

M6t so'cricnddc d ildnh nhau mot tr{n ldn tdn grdokhdc.' mqnh rnd cua cldndng co cduxd h6l Au cho thdi k9 PhUc Hrrng.kt. manh m6 cd cdu xd h6i Orthodox d Constantino. Hn meit. bdo Md sup tt6. vi. Thrinh Kinh T6n Qudc thi€n Chria Giao d rha ap }.}ldn ti€n li ngrrdi Do Thdi. (cdn ti6lP) Pnul.dip ndy.:tijtl girio si ru. tr.*i. Sau.Hdi Muham- La Ma. BQ Cdc m6n de ndy sau drj Thi6n Chfa Giziobdo tdn tim lai kidn thrlc cria Hy lAc kiem sodt Mecca brio rhng h. Au giao cho sf mdnh ilii cdn so'4g:Jesus sdng lqi Ed Qudc La Ma.fhdqng Dd rdnghq de gip Jesus vAn chidm cric phdn cfdt cfa Nhin . 6ng chay gi6c ky. Gido H.. Sau kbi Je.hafo&i. ve ton pI" na Ropq* Catholic Hdi Giao chidm ddt r.c '. Hdi Gi:io dd Thi6n Chda Gisio :{p nhsng ngrrdi theo. Thi6n Chfa Gido ti€p tuc phdt tridn rnde ddu bi La Md bqc dei. Nh0ng tin niim ddu. Girio thinh trung tdm Hdi Ia. La Iv[6. ' ir'i:ri::: :i:j:iiiii:i Trf dd. An D0 ngodi Palestine.rphong Trd. di -ngdgc g6m Barptist. Presbyte. va cii-cliinh Church d La Mfl-.nfui- sus chdt.io H6i nO'ikdt (Roman Catholics). him Den T61 cfia giai doan rainh Au Chdu. Bdc -_Phi. Age) cria thoi Trung Co. Gido ttheo ti6'ngA n^ap. ddn v5 bi€q vQ hgc. bi ddt. Gido d6n tan An D6.-Vdo Trung Ddng. ngrlrli ta chi tri. Hdu hdt cdc nrJdc d Bangladesh. bi6h dd ho nrii nhrlng di6u khac Trr.ang nidru tln Hitr ViSt s2 8 . sdc drin Drlc chi6m Ddtqj'hrinh. rnd dudrlg chdng d6'i 6ng.Is- gi:i cr)nglric vdi nhfng tdi xudt tV-rniit. Ndru ?32 nhdnh ctia Do Thdi Gido. Girio Hdi ddn phia Bdc Au thdnh ldp cl Tours. 1" nd?Ei6-m Mecca. Gido. qua radt kin thiing trdn nho tin vao Thi€n Chtia Gido. EFu-tiAii thdnh Uinl o.pbdn Thdnh cdng Dft Thrinh qHoly lam cdncti t6n Ia Muslim phqm khde. Ddn ndm 1054.q_ctimQt cdm kidn thrlc vd einh hrrifng Lqp. Kinh C*u Uec (Old Tes. tfn dd trong nhi6u ndm. khi Muhammad ch6t. sang Medina. cdc m6n d€ crira tament) cfa Do Thdi $0i phdi ho.yBan Nha. Methodist. truydn gido Hdi Gido vd' Syria.' nhrr ndi iluoc nhi6u Girio H6i rinh hrrdng HOi bi ra ha-i:lEastern Girio. Land) Jerusalem. Nhrtng tin dd diiu cdc ndcicAu Chdu. Md Lai A vd Pa- Chtia Gido biit ddu phat Dudi nidm tin Thi6n theo Gido Hdi La Md kistan. Sau khi ong ch€l vao khoang ndrn 67 ndm sau Thi6n Chda.idn tbrip tu {New{estaDlent) phrit Khi Hdi Girio tiin Thi6n Chriari . Au Chdu tb.: 'r't::r:iil::l ':i.{{y La MA xrJ Me. ho tU trip lgi trong $au khi Dd Qudc La Tu Qu6n (Crusade)dd tdi Muharnmad tin riing ngdy tldu ctia Easter. vd cdc vua cdelrudc Au Girio (Reformation) chia qiian dOi ctia Hdi Gtuiovd Sau ngrroita lai xem cdc Chriu vrla thdnh lap. Lip n6n_Dd xem nhdm ndy ld m6t uy quydn grf. Nrim 6t0/ thdn Enh tholy *!irit) dri Chdu qua Ngdn Ndm khdi ddu phdt'triin'vdn ong linh dao cloiqudn trd nhrip V*e-rtgiioi ho. n6n ldc dti. minh drro.. 'ddn khi vua Cho Constantine cria La M5. . thuyet gi:ing d Mecca. Thien Chda Gieio phdt tritn manh.ic +iii:: :. C:ic ngudi (C'hristiansI ddu ti6n ld tJ ton gido khdc. kinh td. gido. Phrip.hS l{p thdnb cong gido ly ctia Gido Hdi. c.:-:. phfa Nam Au Chdu vdn Ddong. ng n4m 600 ga'u ddng diiih:-f. Tin Linh (Pmtestants) thet hdn. ) thd tao ndi loql chong lqi ddn khdp Fd Qudc La cdc ndde lai ik5fh Ad .in id theo tA dao (her.a Giris H6i trio Cbft Huttg T6n QuOclHdiGido. de ehdp nhrin Thi6n Chda Girio nhu la ton gido cria Dd Qu4ela Md vAo nhfng niim 300.:ri:i:. Gi.i€n n\o tin dd Saint Chria.p vdi cdc vua lim cd nghia ld ngUdi Jesus sd hmi. 6"g bdt drdu sau dti l6a-"Thi6n Ding. M6t trdm ndm sau ngon ngrl.. drra ddn t:gn_h chdp nUnrg nrim lSQQ. Thi6n esy). cdc Lii bu6n mang Hdi ddng Thi€n Chda-Fido Nhr1ng ngudi ndy bi kdt rian. Lutheran.ji.rc hi€n Thap phuc tfing Thdgng Ddt.6i ra nhidu cria Thi6n Chda Girio tfn dti ndy thu6c vrio mot Ngay c:i trong nhirng nhdnh. nhrrng Chdu cti dip thorit ra khcii mang ni6m tin ddn cho trong 40 ngdy kd'tidp rdi cdc sdc ddn Dtfc ld ceicsdc Thdi K' Den Tdi (Dark ddn A Rap.rngCd.{di Girio Jesust0ibhdt yA Jesusbi tldc criaThi6n ChL:aGigo' {Holy Romaanrnpire).

kbric vdi Fhrit Sri chuydn ti€-p ir} doi sdng b6n dAo thdc phare han. Hay songhoa Trl chu trddng xep dat Duy Lj. danh vgng (DT). vdi than. ti8n tdi. cung cda cuoc cioi. doi vdi ldc cud'i Lao Gido chd trrlong trd vd vcii TAM DUY cring sd qudn binh. phrii sdng dao drJc. ldi Phat day. De dn gid TAM D{-IY drroc quan binh. ilua tl€n nhrng tai dau. bidn d6ng den mrlc kh6ng cdn ham muda ddi vdi nhrtng binh houn chua ccil1J cdch chrla tri. tldi Bdi vi harn muoh quydn uy (DL)" Nhr1ngkhtim phd khoa hoc trong nhr?ngth€'ki qua ie-i ciing grrip ta vdi nhrlng tinh trang b61 qu6n vAt chdi tDVl. song. iloi sdng bdn kia. DT). danh Ddi vdi nhrlng tai udng cria v[ chung mdt rnuc dich: Tlm phrrong vong. van vAt. bidn mA't. cria vrl tru? nhr€n dd giric ngo. trdn tuc.6p niy sang eldi sdng b€n kia phdi chdng nhu sr thay d6i trl nrrdc.srl sdng dot nhi6n dd tan bidn?! Bidt ngdy ndo dd. sau nhidu khim ph:i hdt bf m4tcria doi Vu h-u v6 crlng bf mdt. sich tdi lqp qudn binh. Dfc Ph6t ddt sinh v{t vo cr)ng huydn diriu. dau kh6. cho ddi song phong phrl hon. de rdi trd lai ra xdo trOn. Trr dci. n6n loai n$rdi alaichudc kiy kho khdm phd th6m srr bi mdt nhrr v6 cung -in cda vu tru. lodi ngfdi doi luc dd khing thd m6t cdch tich crJchdn. cr.Dtlc Phet de di na hon sinh vdt. trlc trd vd Mudn tho. N${8i tidn sf bidt ddu m'rnh vdi thi€n nhi€n.hi hga cria ddi ngudi.it tuc. binh ?AM DL|Y tao ra txii vq trq. Khong "bidn mft" sang hoi. khi cdgdng *ii ta se dat drtcc Nrangthdi binh an. Ddi vdi Phdt Gido.. tao dinh nhrlng xdo tr6n xn h6i. trlc lA dda TAM DU-Yxudng bru chua crj cach niro ngdn ngtra. Duy thAnh nddc. khuy€n hdy ttr bo iram cd cdc t6n gido hdu nhrr tldu co muon uy quydn. ^\. ddi s6'ng cd the ndm tu kho hanh. tin cho ddi sdng b6m nay. n-b. /. hnm hdn cua van v6i.rdi hsn. khoa hgc tim srr binh an. ddi s6'ng mai sau. ha:rh phrie Gid* va LAa Lli*a.. vcii VAt" Duy Tri.tbea nhrl girii drip.h*trinn*. den mric thsdt tuc t.Uhg xdo trron kho dau. Duy V&b.Duy Trim hanh phdc vinh crlu goi hi ni6t bdn. thi6n Duy Ly. Bdi vi. con nguoi phtdi tu phrii ddn vdi tdn girio d6' tirs m6t vdi quAn binh tDL.m v&o mot t6n ti trdt Hdn YiQt trang 44 7 . ddi vcir nhrihg taiv TAM DIIY. tim ra chdn ly: Doi vrii doi s6lngh6m nay. mot nidm quin binh TAM DIIY cda vfr trg. udng. dtii Khiing Giaio. chu trrlcng nh. ngrroi ta vrln trdt trf ctia thi6n nhi6n.iadoi song hii lodi ngddi.{ti6b theo s6'trtdc) dd kh6ng nghi ld nudc dd thrit sr/ quAn binh Tarn Duy cda vrl tru de (Y.m6t sirbinh an. DV. tdt Ldo 'ld. D€n luc dd. a .

Dao dfsld quan DL. cric qudc gia md Hdn Vigt trang 45 /b . li ki&{tirlc vd mdi qudn binh TAM DUY. DV. chu phn tru.ld crlu Tam Duy (DL..?lt' Tdv Phrrong nhung do lodi ngrtdi vrlng tin ring girio di6u tinh trarqg so klai ctia ctingdi. nhfrng tr4n chidn girio didu cria cdc t6n gidoThdnh Krnh cd Crd tri ald thdnh lac h6u. Cdc trdu nhfng ngdn ndm. Caic t6n gido L5o gidpkdt4oranhfrrgtinh DT) Ii6n tuc bi6n d6ng ton Sieo dA lam DT kh{t Gizio. nhu cdc t6n gido ddu ngAn nim trddc. chSng.cthl bi6t v€ quan ni6m . gifra Phuong da thrrc hi€n .b?"5 vat chla ddn b6nh hoan.hr cd dinh.conngud'iphdia di€u chinh. criacd khoring 5 tj ngr-tdi qus hdng tri6u ndy vdi xi hdi khFe. dd khdng vLtdn minh i€n drroc. dudi anh huring cua cdc vdi ngrtdi nen cDng li6n Ton gi:io da trrii qua khong thfch nghi sA alua tridt iy cria Soctates. ki6ng cdn ho.pheii chdng ki6n xd h6i ciia nhfrrng 1900. kh6ng cdn dri sdc TamDuyBi€hngng tuyQt ddi vrio Kinh th6a man nhu cdu tinh sdng d4o drlc d€ auq\y Tbuqng Ddcrfu r6i.do d A Chriu dn zinh Duy Ly. ca T1l* lai'. hLtdng. M6i nguoi trd.faddng mdt thd uy quydn tDLt ctia m6i giai cdp. gis dung vai tro raa ong vach ra theo nhUngti€u chu6n das dfe (DT). d6 e:ii thi6n DL. hqp vdi srrbidn tl6ng di6u xem ra qud ddi. clic gizio trudng tim kidm ki6n rlidu cria t6n gido cing thdch.. loal Phutongda bi chi trich vi niem ririg vrl tru vd van cing cd.hau ba t6n gi:io ndy q. tuc thay doi. tron qud. zinh hrrting ddn cd nhrin dd drrocvidt ra. 6ng bd. binh TeM drraddn xao. dua ildn xdo tr6n brrdc ti€-n cria xd h6i A vii tinh tr4ng qu6n binh ni€m. gifia vo chdng.taoranhilngxrio truydn lai va ghi lai. Xrio trdn cd th€ ma loAr nguoi dang thua mit thr kioang thoi gran dua den nhi3rg xung d6t d6 thu6c crif t6n grdo. nong. mtnh. @n DT. tran8 bdt thi€n c:ic didu ki6n xd nhrlrrg quan di6m dao "nnrng . cria hon 2OO0nam trrlCc nei tr6n. tudng quan gi[a ngrldi xdo tr6n xfr hdi. DV. phuong cdch khdc nhau' tDTl cong iin phrii ilrro-c ton gido de trd nen kh6 kho dau. ydo girio didu ctia thdn. ceic cda cdc ton gido.. dd crii thien Tam kiQn xd h{i cria lorii vdi ti6n irinh eria lodi crii. binh D6' 6n ainl xao quan TAM DIIY' l. dusc ki6m chrirrg drlc giuh ngrJoicria tnd h6 thrfcmdidd'khdmphziv0 qua khoang thdi gian niy vdi ngrldi cria thd h€ ph:ii tbay d6i. trong crii xd h6i ndng nghi€p {DVittheo si. Duy tru. tat cd diu vlnh vi6n. Do Thdi Gido. cdc tdn girio Tdy ^ . Nhrrng tru(fu.a xE hQi Duy cria v0 itq. Tam Duy. cdng. Thi6n loqi-. nhfrig ddn xds trQn Mi srf khdc Plato. vrii t6p tuc vdn htia co truydn. Phdt trqng bri't quAn binh vti nhu srl bi6nd-oti-gcria vfr bidn dong. Nrtim tin khan. Duy Vdt.ging 6n dinh tlgqdi de lien trtc cAi da kh6ng con di sdt vdi vai do Ttiuung Ee t+o ra.€lfg D-uy!y. grf. gi8a ceic cong cziithi6n quin binh y nguy€n cda Thuong De khong phdi li quri dai de xa hdi. khi co Thdnh Kinh the hi6n cria nhdng ngdn niim trong gia dinh.Duy Vat dfc. Khong Girio. Aristotle chti gfuiodidu nhrrda tlrru. Kh6ng thay tldi. Ir6i dieo. Th6m viio dci.pthdi. TAy ngudi. vua quan. nhrlng didu ctia cdc t6n gido cdn b:in tridt lli cria nhidu . DV. drra tr6n crin bdn didu Vdo nhfrng ndm chtia Gido.tinh- "h^*9. Co cd'u x5 hoi vcii viin hda cd truy(in ndy dd hdu nhu giu riguyenven T* . vtJ.tqo chuSn dao dfc. gi*. Nhrrng xd h6i dd drroc6n dinh chdtcha ddd6 cd cdi co cdu xA h6i. eon edi. ldrra cdn trd Gi.trdn cho loai n6n Thrinh Kinh va gido Nhidu nguoi chi trich lA DLIY cria v0 trg va v4n nguor. ngrrdichrlkhdng phrii chi ndm ald qriS. thrrong. T6n ti trdt tU ndy cri gid tri gitlp on alinh xE hdi trong su6't kbodng hai ng$n nrim..vA hing phrAn d{t ndy vdi phdn dUocm6t n6n vrin minh cLiari€ng khoring2 tj tfn ngAn hay tri€u ndm trrJrlc dAt khric. Kidn thrtc li$n tuc brrdc tidn cria xd h6i vd hudng trdm trong ddn TAm dii trii phuc hrir trrt thay d6i. Chriu. Bu vriy. cht.

CA. l0r. cdc Chinh quydn trdch Bdi cd rtng cdn brin cing can ddm. Cdc v0ng ddt Ton gi. trjc mdu da.jtil ff.drra ap dung cdc ddc tfnh tl6 :-1"t cb. .Dric . nnJ aa c:iu cin phdi-hop vLiniling. "JcL Lwu grau {:qr'}'ihai'i^ -: ror cEftg Girio ciing n€n Theii md rong \7 s6di ddncb6hda ddngd€ gg &oJ"g Quydn kdn.c thdnh hi. ddt chdy tlrd h9 .6i hoa.A. Tin d6 ccj trach A Chdu vd'Au Cheu dA nhiSm vdi ton grdo einh hudng vd dua hai co nhrrng tin sldcon la cdng criu ra hdi cldn hai ndn dan nen phai tudn theo vitn mrnh cr{ch bi6t. hoa ho.. quangida t6n llms khdc bier. hup ".p. .."i.Y . T{t cri.'-'--" Yi] l*tquanld.4n.tuong . -.c.p . nhi6n... cdc gia' vdo nhaugitu tdn Ngdy 12 'tbdng 3 .ten anh hudng't{lc ld h6 trg oen nay vd cd mai *u? tranh trdm day tfn d6.\z mQthdnhd6nglichsf v6 Vd phrii chdng. church end state)' ndn vAn minh *Or ifruq.--'11oqchtnh quydn doan*lich e. rruns". "d-: ..* tro.hA.. Ca nhtng rnidn ddt hhdc Hrii tlirio. t loai^ phdi ehdns Do t. dtta UnFensrniinps.g hi cho the thuan vao mrinh dat girio cfrngkhdng th6'kich U1"' d6i vdi ky ndy..r cd:.. tio hg c:{r:dr{n birrn rh6 gidi trongrtrot{g chinh quy6n vdo t6n giUo \ / ".hl. hay sir c&n thigp cril ?7i&f FTJ9 chc ndn hda . khdi ddu_cho _ .i# *tth.. vrit chri? va an ninh cho cin dodn kdt. *yog d0t ngr/di xdv ra khi iorii . . dd ddp rlng nhfrng TAM Dtry de ptiar iri€n horin crinh xa lOi thai di6u hoa" nhau. chfnh quyiin tDLr chrip girio. ddi vdi phu nE. ton nhnrg gt8a gzie nhzinh khrl cria Gido H6i tlii vdi n€n cd ohrng hdnh d6ng gido vd chfnh quydn hop trong rn6t ton gido md ddn Do Thdi. de"t.r \ lai. ddi vdi viec tne..tvtLL CotiES00ii quyen..-t1- oe troa hq.. dji vtj.iy phrroog ndn hda Cd..ld d?i xti...." 06n srdo ph:* rria-n cdn b. ..*.ie"g Thrii mri gido vd clinl'qivdi d. hanh ton gido iDTr d€ phat r}lo. trrinh nhrhg va cho ia1"Lo"Do cii mor quvdn (separate cf+m.{:" Aa" ae-i.p qudn binh chinh quydn t... . c:ic t6n nhrrng kd br xem ld theo nhin vd dt. a.. vdi hodi bdo Chfnh quy€n rDLr cdn luo^ lhap ri6ng tur. hrnh thdnh ngrrdi. / 93:.rg ty tre'trdp.echtuh I[1 -fl._*rdn-h rnann ru nhtrhs ngUdi trr phriccho nhAnloai. l". l9- thi6. Cri hai.f"J: G)" r6uGido .u to" grdo. Siil3ien ky mdi. k6 cdc c*c tfn xtl dung bao hlc. !!fo"g-.u.AqiO*. trong gudng md). -:--c Bg "U.c t*".thdgidi dant le dn dinh cho cdcto chfc xich lai gdn nhau. De den luc har ngu6n triet lf vri (om0ntono hinh. roi ri€ng 16.r*y vri nhfng brii ton gido tDTi cdn didu bda.€. l6t.l. cdc t6n gizio Hodng da xin tha thrlcho tan s6r.io la mot t6 khOng cdn qua cacl Uiet.. knOnf nh&ng chi T'ranh ch6'pgirraron 9y: ld: Idp-trudng tacb r!l"e criacqngddngihd .rffi l c:ic didu 16 tn dinh cho den nhrlng xung d6t.cudicringdi cungd:ip rtrrgcho ctia Thrrong nhu ciu Dd. tha rh4 aa. vrii thdeidi c1{ "LFg t"TU "lro-irnr. ie-ia.. li"h chung cria nhdn toc nhrrgciieu. khoarirtu"g.o:ci6tiil.. duong chc nhrlng xiio llg can thigp hav tOn gido gifa Au . ui* phan cirii khdc*nhrii i:rii gdr. DiiyDU UFDt1ilCInffi I I Hdn Ytet trang 4$ // .i . gitip chinh quytinr--ouudcn xdo trdn xd h6i.d6'qu6nbinh..g.. dji ndln v{n aainh chiu rinb v&achinh quydo.. chfnh Triet iy y-" tOn girio o 2: 10622 Westminster B Garden Grove. tnF-n ddt nLrctcrlVr.'d€".h" hdnh ct6ng tric de mang lni phric lo.a xLl srr h6t binh ddns cifia lrdn trdm trang girXaedc tranh .. bdb I cong ddn cua ddt nuo.i nhfc nhdi cria hAng tri6u phrit trien ndu hh6ng Bon v! vrl iru hron nh*rrg nho:n khric chting hieu ngrJdi cOn lai thu6c duoc chinh quydn h6 tro hlrn li$n kdt.. rDVt d€ ph..in aed Gi:io Hoing da thrrchi6n . .hl^*s cdc r6n griio ed n6n Mn. Drlc Girio ddn t6c da *a* ldig. nhrr long Tdn gida pult rr"v Il t*1".Cdc ton eiao aa tar Ddt rn6t ndn hia binh..h H:i:'u?. gif. ciing ngrroi d...1* ole.i rdl Gids Hsi ra kh6i gidi. t*ns nhrlrrg tdi l6i tronq_.1iic" q*o -u^"uchinh quydn s6 ndm 20{X}. trong nhrrnsgr"i a?.chidn tranh. ycircac hrrring nhi€u c?o ton xeiy ra trong-thoi Trung ili. chi crl thenh iap chini-. dd. Ttin gi.4okh6ng th6. dd nhi6m cham lo do'i sOng T$U nUY....* kinh' sg xdm trsng trong-tdflg lai.ri .idu. ddi vcli cdc . cria Trong nidm trn. B{ri thd. cho moi ngJoi nhfng t6n girio khdc.S trung rrtng qu" gi. "a" eui"9Ia ld cda cdc 1T{l :$... .. dt! niiim tin vd Throne E{ lam }i'rt tfi.it trieh. etdivoi nhfng Ha"iii"'*s w lqt_ !i't ciin qurin brinh nhau...hqp l! OtyinK€i T6n Giio khac? dric de on dinh xa hoi.qud trieu tri€u ngudi. bi6n d6ng..y.. aOtuo.i cdn cdn doin kdt c6 vdi t6n gido khric cri cing cria Ddc -voi Girio Hoang. chfc torganizalion) n€n cdc sd cdu xd h6i kh6ng phdi thuAn theo cdc didu cnn dcn ki.

Related Interests