You are on page 1of 8

KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA PUTNE MREŽE

Vrši se iz nekoliko razloga i prema mnogim kriterijumima
(uprava, saobraćaj, namena, tehnička rešenja,...). Predstavljaju
neku iskustvenu osnovu pomoću koje određujemo potrebne ulazne
podatke za bliže definisanje uslova eksploatacije, geometrije puta i
projektovanje konstrukcija.
Osnovna podela drumskih saobraćajnica je na:
Vangradske puteve i
Gradske saobraćajnice
Četiri osnovna područja (vrste) klasifikacije su:
1. Funkcionalna
2. Administrativna
3. Saobraćajna
4. Građevinsko – tehnička.

funkcije putnog pravca mogu biti: • Pretežni tranzit u odnosu na posmatrano područje. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Dva su osnovna vida usluge koju put pruža. Ova klasifikacija prema funkciji može da se primeni i na vangradske puteve i na gradske saobraćajnice. a to su: • Omogućavanje pristupa neposrednoj okolini • Mogućnost tranzita ka nekim udaljenijim destinacijama U zavisnosti od odnosa potreba za jednom od njih. • Prikupljanje i raspodela saobraćaja. . • Povezivanje najznačajnijih centara u okviru jednog područja. • Neposredni pristup okolnom zemljištu i objektima.

Da formiraju celovitu mrežu koja može da funkcioniše kao nezavisan sistem i to bez slepih krakova. LOKALNE MAGISTRALNI PUTEVI su od prvorazrednog značaja za celu zemlju. REGIONALNE 3. 4. MAGISTRALNE 2. Naša magistralna mreža definisana je u okvirima magistralne mreže Jugoslavije: • Da se povežu sva naselja sa preko 50000 stanovnika • Da intenzitet saobraćaja u narednih 10 godina dostigne 2000 PAJ/dan . Da povežu sve primarne centre u zemlji. Kriterijumi za utvrđivanje magistralnih puteva su : 1. 3. Da se u principu ne povezuje sa lokalnom mrežom. 2. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA U našoj zemlji putevi se prema značaju (funkciji) dele na tri kategorije: 1. Da se povezivanje sa regionalnom mrežom vrši na mestima čije je minimalno međusobno rastojanje ograničeno.

ADMINISTRATIVNA KLASIFIKACIJA Direktna je posledica funkcionalne. odražava nadležnost pojedinih nivoa uprave nad pojedinim kategorijama puteva.2006.) definisane su sledeće kategorije puteva: • DRŽAVNI PUT • AUTOPUT • OPŠTINSKI PUT • NEKATEGORISANI PUT Prema značaju saobraćajnog povezivanja javni putevi se dele na: 1. Državne puteve II reda 3. Opštinske puteve 4. Državne puteve I reda 2. Prema Zakonu o javnim putevima Republike Srbije (01.01. Ulice .

FUNKCIONALNA I ADMINISTRATIVNA KLASIFIKACIJA .

SAOBRAĆAJNE KLASIFIKACIJE Prema nameni puta dele se na: JAVNE PUTEVE • Prema vrsti saobraćaja dele se na: • TURISTIČKE PUTEVE • AUTOPUTEVE • POLJOPRIVREDNE PUTEVE • ŠUMSKE PUTEVE • PUTEVE ZA MOTORNI SAOBRAĆAJ • INDUSTRIJSKE PUTEVE • PUTEVE ZA MEŠOVITI SAOBRAĆAJ • RUDNIČKE PUTEVE Prema intenzitetu saobraćaja dele se na: .

GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE KLASIFIKACIJE Po kvalitetu kolovoznog zastora razlikujemo puteve sa: • Savremenim kolovozom • Nesavremenim kolovozom Po topografskim karakteristikama razlikujemo puteve u • Ravničarskom • Brežuljkastom • Brdovitom i • Planinskom terenu Prema stepenu kontrole pristupa: • Puteve bez kontrole pristupa • Puteve sa delimičnom kontrolom pristupa • Puteve sa potpunom kontrolom pristupa .

GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE KLASIFIKACIJE Prema broju kolovoza: • Putevi sa jednim kolovozom za dvosmerni saobraćaj • Putevi sa razdvojenim kolovozima za svaki smer • Putevi sa 4 kolovoza. po dva za svaki smer Prema nosivosti kolovoza (broj ESO): • Kolovoz za veoma težak saobraćaj preko 1000 ESO/dan • Kolovoz za težak saobraćaj 300 – 1000 ESO/dan • Kolovoz za srednji saobraćaj 100 – 300 ESO/dan • Kolovoz za lak saobraćaj 30 – 100 ESO/dan • Kolovoz za veoma lak saobraćaj manje od 30 ESO/dan .