You are on page 1of 12

GABARITI I SLOBODNI PROFILI

Širine u poprečnom profilu određene su gabaritima i profilima:
• Gabarit vozila ili pešaka predstavlja minimalni pravougaoni prostor kroz koji može
da prođe vozilo, biciklista ili pešak.
• Gabarit kolovoza je minimalni pravougaoni prostor u kome mogu da se mimoiđu ili
preteknu dva vozila (biciklista, pešaka) pri datoj brzini bez naprezanja.
• Saobraćajni profil je prostor u kome se može naći vozilo u kretanju. Saobraćajni
profil sačinjavaju poprečni presek merodavnog vozila, prostor potreban za kretanje
vozila i srednja zaštitna širina između vozila.
Širina saobraćajnog profila obuhvata saobraćajne trake, ivične trake i zaustavne i
dodatne trake ukoliko su predviđene.
Visina saobraćajnog profila jednaka je visini merodavnog vozila.
• Slobodni profil sačinjavaju saobraćajni
profil i ivične zaštitne širine i zaštitna visina.
U slobodni profil ne sme da zalazi nikakva
stalna prepreka. Dimenzije slobodnog profila
su ozakonjene i moraju se poštovati prilikom
projektovanja puta i okruženja. Visina
slobodnog profila od 4,50 m mora da bude
zastupljena i posle eventualnog ojačanja ili
nadgradnje kolovozne konstrukcije.

gabarit se donekle razlikuje. pošto slobodni profil obuhvata i prostor na koji mogu da se sklone radnici zatečeni u toku radova održavanja. Saobraćajni i slobodni profili za pešačke i Saobraćajni i slobodni profil u tunelu biciklističke staze . GABARITI I SLOBODNI PROFILI Na mostovima kao i u tunelima i na potpornim zidovima.

70 80.50 1.80 2.50 . 90 100. GABARITI I SLOBODNI PROFILI Saobraćajni i slobodni profil izvan naselja U pristupnim ulicama VELIČINA ZAŠTITNE ŠIRINE U ZAVISNOSTI OD RAČUNSKE BRZINE Vr (km/h) ≤ 50 60.00 2. 110 120 Zš (m) 1.20 1.

. • Građevinska linija je granica do koje mogu zgrade ili neki drugi visoki objekti da se približe putu. • Granica putnog zemljišta (granica eksproprijacije) na vangradskim putevima. tj. GRANICE • Planum. • Nožice nasipa i useka predstavljaju granice građevinske intervencije u terenu. Širina planuma predstavlja zbir širina svih elemenata u poprečnom profilu u ravni kolovoza. obuhvata sve saobraćajne površine jedne saobraćajnice zajedno sa građevinskim elementima koji obezbeđuju međusobnu vezu i stabilnost tih površina u ravni kolovoza. odnosno regulaciona linija u gradovima. izuzev obodnih jarkova. odvaja područje pravne nadležnosti administrativnog tela koje upravlja putevima. predstavljaju preseke kosina nasipa i useka sa površinom prirodnog terena.

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA Projektna brzina kao rezultat ekonomske analize je polazni podatak za određivanje minimalnih širina elemenata u poprečnom profilu. Raspored tako definisanih širina predstavlja geometrijski normalni poprečni profil. On se utvrđuje posebno za tunelske. mostovske i deonice van objekata. Dvotračni put na mostu Geometrijski poprečni profili a) dvotrčni put b) autoput Geometrijski poprečni profil autoputa na mostu Dvotračni put u tunelu .

• Načina odvodnjavanja kolovoza i posteljice u pravcu i krivini. . • Debljina slojeva kolovozne konstrukcije dobijenih dimenzionisanjem. • Načina prihvatanja atmosferskih voda i načina odvodnjavanja kolovozne konstrukcije. OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA Građevinski normalni profil (orijentacioni) projektuje se na osnovu sledećih podataka: • Geometrijskog normalnog profila.

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA ZASEK R = 1:50 USEK .

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA .

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA .

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA .

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA .

OBLICI I PREDSTAVLJANJE POPREČNOG PROFILA .