You are on page 1of 8

ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA

NIVELETA
Elementi uzdužnog profila su nagib nivelete i poluprečnici za zaobljavanje vertikalnih krivina.
Niveleta predstavlja liniju koja iskazuje visinski odnos puta prema terenu, pa i nagibi nivelete posledično
zavise od terena.

Maksimalni podužni nagib, određuje se iz više


različitih uslova:
• Na putevima za intenzivan saobraćaj, određuje
se na osnovu uravnoteženja troškova građenja i
troškova eksploatacije.
• Na putevima za mali saobraćaj i putevima sa
posebnom namenom na osnovu performansi
merodavnog vozila.
• Na putevima gde se javlja poledica ne bi trebao da Minimalni podužni nagib, uslovljen je
pređ
pređe 7%.
7%. mogućnošću odvodnjavanja kolovoza.
• U nekim zemljama određ
određen je iz uslova da teška
vozila mogu da održe minimalnu brzinu uslovljenu Na nasipima obično nema potrebe za podužnim
tipom puta i projektnom brzinom. vođenjem vode.
• U gradovima se po pravilu dozvoljavaju veći Kada se voda sa kolovoza prihvata rigolima ili
podužni nagibi nego van grada. jarkovima približno u nivou planuma nagib nivelete
Okvirne i iskustvene vrednosti date su propisima. Pri treba da bude veći ili jednak minimalnom nagibu za
tome maksimalne vrednosti treba izbegavati, u podužno vođenje vode, a to je:
suprotnom se javlja potreba za izgradnjom trake za
• za betonsku oblogu imin= 0,3%
sporu vožnju na usponima i padovima, pa i trake za
prinudno zaustavljanje. • za zatravljene jarkove imin= 0,5%
Problemi se javljaju u području vitoperenja!
ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
KONVEKSNE VERTIKALNE KRIVINE
Kriterijumi za određivanje ekstremnih vrednosti su preglednost, povećanje opterećenja
usled centrifugalne sile i mogućnost prolaska vozila.

Minimalni poluprečnik konveksne


vertikalne krivine

2 2
LZ = (RV + h1 ) − RV2 + (RV + h2 ) − RV2

h12 i h22 može da se zanemari:

L2Z
RV min =
2⋅ ( h1 + h2 )2
ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
KONVEKSNE VERTIKALNE KRIVINE

Minimalni poluprečnik vertikalne Minimalni poluprečnik vertikalne


krivine za preticanje krivine za preglednost noću

LP = 2·LZ
h1 = visina oka vozača
h3 = visina vozila

2 ⋅ L2Z
RVp =
( h1 + h3 )
2

za h1 = 1,0m, h2 = 0,10m i h3 = 1,30m odnos


veličina ovih poluprečnika je LP = (RV + hf )
2
− RV2

RVp hf2→0
≅ 1,5
RV min LP = 2 ⋅ h f ⋅ RV
ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
KONKAVNE VERTIKALNE KRIVINE
Minimalni poluprečnik konkavne vertikalne krivine se V2
određuje iz uslova da dodatni potisak od centrifugalne sile ne RV min konk =
bude veći od 5% težine,
težine što daje: 6,5
Ove veličine iznose približno 2/3 onih vrednosti koje se
dobijaju na osnovu preglednosti za konveksne krivine pa se u 2
propisima tako i usvajaju: RV min konv. = RV min konk .
3

2 2 2
RV2 − (RV − g ) + (RV − hk ) − (RV − g ) = LZ

g2 i hk
2 ⋅ RV 2 ⋅ RV
je zanemarljivo, pa je
N L2Z
R =
2 ⋅ (h f + LZ ⋅ sin ϕ )
V
K L2Z
R =
V
2⋅ ( g + g − hk )
2
ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
Vertikalni prelomi na saobraćajnim površinama za male brzine ( < 30 km/h):

NORMIRANE VREDNOSTI RADIJUSA VERTIKALNIH KRIVINA

Minimalni poluprečnik konveksne vertikalne krivine:

Minimalni poluprečnik konkavne vertikalne krivine:


ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
Prilikom proračuna nivelete, odnosno
geometrijskih elemenata vertikalnih Aproksimacija kruga kvadratnom
krivina treba imati na umu sledeće parabolom
činjenice (aproksimacije):
• Sva rastojanja su horizontalna, bilo da
su merena na karti ili na terenu;
• Nagibi nivelete su izraženi svojim
tangensom i reda veličine su do 10%,
tj. do ugla od 3º.
• Za tako male uglove važe sledeće
aproksimacije:
sin α ~ α (rad) ~ tg α tg α/2 ~ 1/2 tg α
tg (α + β) ~ tg α + tg β
Sa ovim aproksimacijama proračun
vertikalnih krivina je znatno uprošćen.
Sve dužine se mere vertikalno i
horizontalno, pa se tako i tangente
vertikalnih krivina mere po
horizontali, za razliku od tangenti
horizontalnih krivina.
ELEMENTI UZDUŽNOG PROFILA
IZRAČUNAVANJE ELEMENATA VERTIKALNIH KRIVINA

∆i
T = Rv
2
T2
y max =
2 Rv

x2
y=
2 Rv
Određivanje područja kritičnih nagiba
UZDUŽNI PROFIL
RAZMERA 1:1000/10000