You are on page 1of 16

POPREČNI PROFIL

Poprečni profil puta je odlučujući po kapacitet i
ekonomičnost trase, a utiče, u sklopu sa oblikom trase,
na bezbednost i estetske kvalitete puta. Širine u
poprečnom profilu treba da budu definisane pre
početka trasiranja, jer od širine planuma zavisi odnos Šematski prikaz osnovnih elemenata
trase prema terenu. poprečnog profila
Planum puta je ravan putne konstrukcije u kojoj se
nalazi kolovoz sa svojim pratečim elementima. SAOBRAĆAJNE TRAKE
Planum puta obrazuju kolovozi, razdelne trake između Za kontinualnu vožnju
kolovoza ukoliko se predviđaju, bankine ili rigoli i
berme. Za spora vozila
ZA TEKUĆI
Kolovoz obrazuju saobraćajne trake, ivične trake i Za usporenje-ubrzanje
ako se predviđaju, dodatne trake i trake za prinudno
SAOBRAĆAJ
Za prestrojavanje
zaustavljanje.
Broj saobraćajnih traka određuje se Ivične trake
dimenzionisanjem i njhov broj mora biti paran, ne
uzimajući u obzir dodatne saobraćajne trake za spora
vozila. ZA MIRUJUĆI Za zaustavljanje
SAOBRAĆAJ Za parkiranje

odnosno 300 m za ostale puteve. Normalna širina jedne saobraćajne trake se može računati kao: Št = 250 + Vr [cm] Širine saobraćajnih traka određene su propisima. Na autoputevima i putevima 1. Trake za sporu vožnju – javljaju se na onim mestima gde teretna vozila ostvaruju operativnu brzinu V ≤ 50 km/h. POPREČNI PROFIL Trake za kontinualnu vožnju – osnovni element kolovoznog dela profila. km/h Na tom mestu moraju imati punu širinu. razreda ne sme biti kraća od 1 km. m Združene su u jedinstvenu kolovoznu ploču koja se nalazi u poprečnom nagibu ka ivici kolovoza. Dve uzastopne trake za sporu vožnju se povezuju ukoliko je njihova međusobna udaljenost manja od 500 m za autoputeve i puteve 1. Minimalan broj je 2x1 za dvotračni put i 2x2 za autoputeve.50 m (min 3. razreda. Namenjene su isključivo za protočni saobraćaj. koja iznosi 3.00). . Navedene širine važe na pravcima i u krivinama R > 200 m.

POPREČNI PROFIL .

dodatna traka sa unutrašnje strane .dodatna traka sa spoljne strane . POPREČNI PROFIL Dodatna vozna traka na dvotračnim putevima Dodatna vozna traka na četvorotračnim putevima .

odnosno 0. za 80 km/h ≤ Vr ≥ 60 km/h.7 m/sec2. .7 m/sec.50 m. a1= 1m/sec2 za Vr ≥ 100km/h. t = vreme u kojem se vrši bočno pomeranje vozila a1 = usporenje motornog vozila tokom bočnog pomeranja.75 ⋅ Vr ⋅ t − 2 gde je: l pom vreme bočnog pomeranja vozila: t= V pom Lpom = deo trake za usporavanje na kojem se vrši i bočno pomeranje vozila. Vpom = 0. POPREČNI PROFIL Trake za usporavanje: Normalna širina trake iznosi 3. a1 ⋅ t 2 L pom = 0. Vr = računska brzina osnovnog saobraćajnog toka.

50 m. Lul = dužina na kojoj se vozilo uliva. POPREČNI PROFIL Trake za ubrzavanje: Normalna širina trake iznosi 3. usporenje pri forsiranom kočenju vozila. a = ubrzanje vozila. uobičajeno 10 sekundi.75 ⋅ Vr )2 Lk = 2⋅a gde je a = 5 m/sec2. obično se usvaja 1.75·Vr (m). . Vu = brzina koju motorno vozilo ima na kraju krivine za ulivanje.0 m/sec2. a Lub = 2 [ (0. na kojem vozilo dostiže brzinu od 0. (0.75 ⋅ Vr )2 − Vu2 ] gde je: Lub = prvi deo trake za ubrzavanje.

Ivična traka se gradi na granici protočnog dela kolovoza i drugih elemenata planuma puta (bankine. rigoli. Normalna širina traka za prestrojavanje iznosi 3. indirektno od računske brzine i određena je propisima.20 m. POPREČNI PROFIL Trake za prestrojavanje – ulaze u sastav kolovoza u zoni površinskih raskrsnica.00 m. srednja razdelna traka). dok ivična linija razdvaja vozne trake od traka namenjenih mirujućem saobraćaju. Širina ivičnih traka zavisi od širine saobraćajnih traka. Širina ivične trake između saobraćajne i zaustavne trake je 0. . Karikirana skica raskrsnice sa trakama za prestrojavanje i postrojavanje Ivične trake i ivične razdelne linije – sastavni su element kolovoza kod puteva većeg saobraćajnog značaja.

Zaustavna traka – je kontinualna saobraćajna traka koja prati protočni deo kolovoza. Normalna širina zaustavne trake iznosi 2. Poprečni nagib iznosi 2. Na putevima više kategorije parkirališta se grade kao samostalne kolovozne površine.5% ka ivici planuma. Na dugačkim mostovima i u tunelima 1. Obavezni je elemenat autoputeva. POPREČNI PROFIL Trake za parkiranje – predstavljaju mestimična proširenja kolovoza namenjena za podužno parkiranje vozila ili autobuska stajališta. . Primenjuju se samo na slabije opterećenim putevima. a po potrebi i magistralnih puteva sa dve saobraćajne trake.50 m. uglavnom lokalnog i regionalnog značaja.50 m. Normalna širina traka za parkiranje iznosi 2.50 m. izvan osnovnog putnog profila.

POPREČNI PROFIL PRATEĆI ELEMENTI KOLOVOZA Kolovozni deo putnog profila dopunjuju prateći elementi: bankine. berme.70 + ro .). . ograde i dr.uz zaustavnu traku 1. doprinosi psihičkoj sigurnosti vozača i služi zaa postavljanje elemenata putne opreme Ukoliko se ne predviđa začtitna ograda širina (signalizacija. razdelne trake i dr. bankine je: Profilacija bankine se izvodi nagibom od 6% . Obezbeđuje bočnu stabilnost putne konstrukcije. .8% ka spoljnoj ivici planuma.00 m Širine bankina su određene propisima.uz ivičnu traku 0. Bankina – ivični elemenat puta u nasipu. rigole.

Služi za fizičko razdvajanje smerova vožnje. za stvaranje psihičke sigurnosti vozača. itd.predstavlja obavezan elemenat planuma autoputeva. Berma – predstavlja zaravan između rigola i kosine useka. . Nalazi se uz ivicu kolovoza. U Evropi se najčešće primenjuje razdelna traka širine 4. Radi se u dvosmernom nagibu od 4% usmerenom prema sredini profila. Oblik i dimenzije rigola zavise od količine vode i hidrauličkih uslova oticanja. za zaštitu rigola od erozivnog materijala. a minmalno predstavlja dopunu do pune širine bankine. za smeštaj saobraćajno tehničke opreme i detalja za odvodnjavanje. POPREČNI PROFIL PRATEĆI ELEMENTI KOLOVOZA Rigol – je prateći konstruktivni elemenat puta u useku. Razdelna traka . za otvaranje preglednosti. Normalno se projektuje sa širinama od 1.0-5. Najčešće se grade od betona livenog na licu mesta ili od prefabrikovanih betonskih elemenata koji se usađuju na svežu betonsku podlogu. Služi za prihvatanje površinskih voda i njihovo kontrolisano vođenje. Služi za postavljanje saobraćajne signalizacije.50 m.00 do 1.0 m.

ivičnjaci i kaldrmisani rigol . POPREČNI PROFIL PRATEĆI ELEMENTI KOLOVOZA Ivične trake livene na licu mesta Ivične trake.

POPREČNI PROFIL PRATEĆI ELEMENTI KOLOVOZA Ivičnjak na nasipu i brzotok .

POPREČNI PROFIL PRATEĆI ELEMENTI KOLOVOZA Odvodnjavanje kolovoza slivnicima .

POPREČNI PROFIL TRUP PUTA Ovde spadaju kosine nasipa i useka i zaštitni elementi trupa puta. .

POPREČNI PROFIL Zaštitni elementi trupa puta .

POPREČNI PROFIL PREDLOG TIPSKIH REŠENJA .