DONJI STROJ PUTA

ZEMLJANI TRUP
GORNJI STROJ: KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA DONJI STROJ: ZEMLJANI TRUP - Nasip - Usek - Zasek (tipičan i čist) - Galerija OBJEKTI

MATERIJAL ZEMLJANOG TRUPA Mora biti mineralnog porekla (sastava). Delimo ga u tri osnovne grupe: • Koherentni materijali • Rastresiti ili zrnasti materijali • Kamen - stene

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NEVEZANI MATERIJALI (PRIRODNI): - Prašina 0,002 – 0,02 mm - Pesak 0,02 – 2 mm - Šljunak 2 – 60 mm - Oblutci 60 – 200 mm - Blokovi 200 – 2000 mm Pesak može biti prašinast, sitan, srednji, krupan. Šljunak može biti sitan, srednji, krupan.

UGAO UNUTRAŠNJEG TRENJA

VEZANA (KOHERENTNA) TLA: Preovla uje materijal mineralnog porekla, veoma sitnih zrna: - Koloidi 0,00002 – 0,0002 mm - Glina 0,0002 – 0,002 mm Nastali su hemijskim raspadanjem primarnih materijala od kojih su obrazovane stene. - Izme u zrna vlada malo trenje ali velika kohezija (lepljivost) - Jako upijaju vodu i bubre. - Opasni su na dejstvo mraza zbog kapilarnog penjanja vode - Raspoznavanje zrnastih i koherentnih materijala je jednostavno.

KAPILARNO PENJANJE VODE MENISK

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
Svi materijali podeljeni su u tri osnovne grupe:

• • •

Peskovita tla Ilovača Glina

Materijali do 0,06 mm se prosejavaju, a ispod toga se vrši areometrisanje (merenje gustine suspenzije u odre enim vremenskim intervalima).

STENE • ČVRSTE, MASIVNE, JEDRE I POSTOJANE STENE Moraju se koristiti jaki eksplozivi, radovi su skupi • STENE MANJE ČVRSTOĆE I POSTOJANOSTI Koriste se slabiji eksplozivi i barut. Efekat može biti slab (pikhameri). Kosine mogu biti nestabilne.

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
DEJSTVO MRAZA NA PUTEVE - Dubina dejstva mraza zavisi od intenziteta, dužine trajanja mraza i prirode samog tla. - Dejstvo mraza se deli na fazu zale ivanja i fazu odmrzavanja. - Dejstvo je različito za zrnaste i koherentne materijale.

PRETHODNI RADOVI - Raščišćavanje terena (drveće, šiblje, postojeći objekti). - Uklanjanje humusnog sloja. - Uklanjanje i zamena nepogodnog materijala. - Eventualno prosušivanje (dreniranje). - Eventualno dodatno zbijanje podtla.

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NASIP
To je zemljani objekat koji se gradi nasipanjem zemlje i nabijanjem iste odgovarajućim mehaničkim oru ima. Nasip se uvek izvršava u slojevima čija debljina zavisi od uslova sabijanja, vrste materijala i primenjene mehanizacije. Slojevi koji se nanose su horizontalni, uz neophodan nagib za odvodnjavanje. Materijal ne sme da sadrži organske materije. Pre početka izrade nasipa treba izvesti propuste i zaštitne rigole ili jarkove. Zbijenost nasipa kontroliše se po završenoj izradi svakog sloja, uglavnom dvema metodama: 1. Proktorov opit se zasniva na utvrdjivanju zapreminske težine osušenog uzorka uzetog iz ugradjenog sloja nasipa. Uporedjujući ovu težinu sa zapreminskom težinom istog materijala ugradjenog u laboratoriji po standardnom postupku dobija se predstava o zapremini šupljina odnosno zbijenosti ugradjenog sloja. 2. Opit kružnom pločom je druga metoda, kojom se vrši ispitivanje deformacija ugradjenog sloja kruž ploč na taj način što se u jednakim vremenskim intervalima utvrdjuje prodiranje u ugradjeni sloj ploče odredjenog prečnika, pri odredjenim specifičnim pritiscima, koji se povećavaju u odredjenim vremenskim intervalima. Na ovaj način dobija se tzv. modul stišljivosti ugradjenog sloja. stiš

NASIP OD KOHERENTNOG MATERIJALA
Zbijenost koherentnih materijala najbolje se postiže gnječenjem, pod uslovom da imaju tzv. optimalnu postiž gnječ vlažnost. Ugradjivanje se vrši bradavičastim valjkom – ježom. vlaž vrš bradavič jež Materijali sa većim procentom krupnijih zrna mogu se dobro sabijati i pneumatskim valjcima. Završna faza zbijanja je ravnanje glatkim statičkim valjcima. Umesto teških statičkih valjaka u zadnje vreme se primenjuju lakši vibrovaljci.

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

VALJCI

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

Na manjim površinama i u skučenom prostoru koriste se površ skuč eksplozivni nabijači – žabe, kod kojih usled eksplozije motora nabijač abe sa unutrašnjim sagorevanjem dolazi do skoka mašine.

Optimalne debljine slojeva su oko 20 cm u ugradjenom stanju. Kontrola zbijenosti se vrši odredjivanjem težine uzoraka (Proktorov opit), a za završni sloj se utvrdjuje i modul stišljivosti (Opit kružnom pločom).

Izmedju nasipa i oporaca nekog objekta ugradjuje se peščani klin da bi se obezbedila postepenost prelaza sa nasipa na objekat.

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NASIP OD NEVEZANOG MATERIJALA
Za sabijanje nasipa od ovog materijala primenjuju se vibraciona sredsvta: vibrosol, vibromaks, vibracioni valjak, vibracione ploče i grede, itd. ploč Za sabijanje prašinastih tla optimalno sredstvo je pneumatički praš pneumatič valjak uz dodatnu primenu glatkog valjka i vibracionih mašina. maš Optimalna debljina slojeva je od 20 do 50 cm kod šljunkovito peskovitog, odnosno oko 20 cm kod prašinastog tla. praš Zbijenost se ispituje opitom kružnom pločom, pošto nije moguće uzeti neporemećeni uzorak iz nasipa. Veoma je važna zaštita kosina nasipa ne samo od vode već i od vetra.

NASIP OD ČVRSTOG I POSTOJANOG KAMENA
NAGIBI KOSINA NASIPA - Od koherentnih i nevezanih materijala 1:1,5 - Kamenom oblogom stabilizovane kosine 1:1,25 - Za kamene nasipe 1:1,0 MAKSIMALNE VISINE NASIPA Kreću se od 10 – 14 m u zavisnosti od mnogih činilaca. Kreć

Nasip od nepostojanog kamena

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
USEK
Usek je zemljani objekat izvršen u zemlji iskopom prema odredjenom profilu. Svi materijali podeljeni izvrš su u sedam kategorija. Materijali od I do IV kategorije otkopavaju se bez upotrebe eksploziva, dok materijali od V do VII kategorije zahtevaju primenu baruta ili eksploziva za rušenje miniranjem. ruš • Ručni iskop kod savremenog gra enja puteva ne dolazi u obzir. • Mehanizovani iskop zemlje I – IV kategorije izvodi se mašinama koje možemo da podelimo u dve grupe: Mašine koje vrše iskop u prolazu (buldozer, skrejper). Mašine koje rade stojeći u mestu (razne vrste bagera). Mašinsko rušenje stena vrši se izradom minskih rupa pneumatskim ili električnim bušilicama napajanim iz agregata. Utovar se vrši utovarnim lopatama (utovarivačima) a transport damperima ili re e kip-kamionima. transport kip-

BULDOZERI

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

SKREJPER

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

SKREJPERI

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
BAGERI

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

UTOVARIVAČI

DAMPERI

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
METODE IZRADE USEKA U materijalu I-IV kategorije, primenom buldozera ili skrejpera, jedina moguća metoda jeste metoda Imetoda podužnih slojeva.

Pri upotrebi bagera kašikara najpovoljnija metoda je izrada useka sa čela: useka

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
Kada se za iskop koristi bager hvatač ili dreglajn pogodna metoda je iskopom sa strane. metoda Izvršenje iskopa u zaseku tako e se vrši sa strane. Kod velikih useka pogodno je primeniti metodu sa podužnim prosekom:

STABILNOST I NOSIVOST TRUPA PUTA U USEKU Useci se često izvršavaju u lošem i nekvalitetnom tlu. Prosečne maksimalne vrednosti nagiba kosina: za koherentne i nevezane materijale 1:1 za mekše i isprelamane stene 3:1 za čvrste i jedre stene 5:1 - ∞:1 U useku se tako e ispituje nosivost zemljanog trupa u zavisnosti od materijala u kome je izvršen. Po potrebi se vrši dodatno zbijanje prirodnog materijala dok se ne postigne željena zbijenost. MAKSIMALNE DUBINE USEKA Pri dubini od 12 do 14 m usek postaje neekonomičan zbog velike količine radova i zamenjuje se tunelom. količine

DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

ZASEK

POZAJMIŠTA I DEPONIJE

DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA
Količine i troškovi zemljanih radova direktno utiču na položaj trase i osnovni su cilj mnogih optimizacija.

Izračunavanje količine zemljanih radova počinje sa izračunavanjem površina u poprečnom profilu. izračunavanjem

DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA
ZAPREMINA POZAJMIŠTA Može se izračunati ako se ono predstavi kao niz prizmi.

DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA

PLANIMETRISANJE POPREČNIH PROFILA

DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
1. 2. 3. 4. OBJEKTI ZA PROPUŠTANJE VODE KROZ ZEMLJANI TRUP PUTA OBJEKTI ZA UKRŠTANJE SA DRUGIM SAOBRAĆAJNICAMA OBJEKTI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA PUTA OBJEKTI ZA OBEZBE ENJE STABILNOSTI DONJEG STROJA PUTA
PROPUSTI (CEVASTI, PLOČASTI, ZASVEDENI) MOSTOVI

OBJEKTI ZA PROPUŠTANJE VODE KROZ ZEMLJANI TRUP PUTA
• •

DONJI STROJ PUTA
CEVAST PROPUST Presek može biti: Krug, elipsa, kvadrat, parabola, ili neka druga kombinacija krivih.

OBJEKTI

DONJI STROJ PUTA
PLOČAST PROPUST

OBJEKTI

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
ZASVEDENI PROPUST

-

MOSTOVI S obzirom na osnovne noseće elemente i način izvo enja rasponske konstrukcije mogu biti: gredni, lučni, rešetkasti, viseći. Prema materijalu od koga su izra eni mogu se podeliti na kamene i betonske (teške, masivne), čelične (lake) i drvene.

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI OBJEKTI ZA UKRŠTANJE SA DRUGIM SAOBRAĆAJNICAMA
NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI

OBJEKTI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA
VIJADUKTI I MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
TUNELI

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
POTPORNI ZIDOVI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA

OBJEKTI ZA OBEZBE ENJE STABILNOSTI TRUPA PUTA
POTPORNI ZIDOVI I OBLOŽNI ZIDOVI

DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
DRENAŽE

VEŠTAČKE GALERIJE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful