You are on page 1of 28

DONJI STROJ PUTA

ZEMLJANI TRUP

GORNJI STROJ:
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

DONJI STROJ:
ZEMLJANI TRUP
- Nasip
- Usek
- Zasek (tipičan i čist)
- Galerija
OBJEKTI

MATERIJAL ZEMLJANOG TRUPA


Mora biti mineralnog porekla (sastava). Delimo ga u tri osnovne grupe:
• Koherentni materijali
• Rastresiti ili zrnasti materijali
• Kamen - stene
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NEVEZANI MATERIJALI (PRIRODNI):
- Prašina 0,002 – 0,02 mm
- Pesak 0,02 – 2 mm
- Šljunak 2 – 60 mm
- Oblutci 60 – 200 mm
- Blokovi 200 – 2000 mm
Pesak može biti prašinast, sitan, srednji, krupan.
UGAO UNUTRAŠNJEG TRENJA
Šljunak može biti sitan, srednji, krupan.

VEZANA (KOHERENTNA) TLA:


Preovlađuje materijal mineralnog porekla, veoma sitnih zrna:
- Koloidi 0,00002 – 0,0002 mm
- Glina 0,0002 – 0,002 mm
Nastali su hemijskim raspadanjem primarnih materijala od kojih su
obrazovane stene.
- Između zrna vlada malo trenje ali velika kohezija (lepljivost)
- Jako upijaju vodu i bubre.
- Opasni su na dejstvo mraza zbog kapilarnog penjanja vode KAPILARNO PENJANJE VODE

- Raspoznavanje zrnastih i koherentnih materijala je jednostavno. MENISK


DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
Svi materijali podeljeni su u tri osnovne grupe:
• Peskovita tla
• Ilovača
• Glina

Materijali do 0,06 mm se prosejavaju, a ispod toga se


vrši areometrisanje (merenje gustine suspenzije u
određenim vremenskim intervalima).

STENE
• ČVRSTE, MASIVNE, JEDRE I POSTOJANE STENE
Moraju se koristiti jaki eksplozivi, radovi su skupi
• STENE MANJE ČVRSTOĆE I POSTOJANOSTI
Koriste se slabiji eksplozivi i barut.
Efekat može biti slab (pikhameri).
Kosine mogu biti nestabilne.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

DEJSTVO MRAZA NA PUTEVE


- Dubina dejstva mraza zavisi od intenziteta, dužine
trajanja mraza i prirode samog tla.
- Dejstvo mraza se deli na fazu zaleđivanja i fazu
odmrzavanja.
- Dejstvo je različito za zrnaste i koherentne materijale.

PRETHODNI RADOVI
- Raščišćavanje terena (drveće, šiblje, postojeći objekti).
- Uklanjanje humusnog sloja.
- Uklanjanje i zamena nepogodnog materijala.
- Eventualno prosušivanje (dreniranje).
- Eventualno dodatno zbijanje podtla.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NASIP
To je zemljani objekat koji se gradi nasipanjem zemlje i nabijanjem iste odgovarajućim mehaničkim
oruđima. Nasip se uvek izvršava u slojevima čija debljina zavisi od uslova sabijanja, vrste materijala i
primenjene mehanizacije.
- Slojevi koji se nanose su horizontalni, uz neophodan nagib za odvodnjavanje.
- Materijal ne sme da sadrži organske materije.
- Pre početka izrade nasipa treba izvesti propuste i zaštitne rigole ili jarkove.
Zbijenost nasipa kontroliše se po završenoj izradi svakog sloja, uglavnom dvema metodama:
1. Proktorov opit se zasniva na utvrdjivanju zapreminske težine osušenog uzorka uzetog iz
ugradjenog sloja nasipa. Uporedjujući ovu težinu sa zapreminskom težinom istog materijala
ugradjenog u laboratoriji po standardnom postupku dobija se predstava o zapremini šupljina
odnosno zbijenosti ugradjenog sloja.
2. Opit kruž
kružnom ploč
pločom je druga metoda, kojom se vrši ispitivanje deformacija ugradjenog sloja
na taj način što se u jednakim vremenskim intervalima utvrdjuje prodiranje u ugradjeni sloj ploče
odredjenog prečnika, pri odredjenim specifičnim pritiscima, koji se povećavaju u odredjenim
vremenskim intervalima. Na ovaj način dobija se tzv. modul stišstišljivosti ugradjenog sloja.

NASIP OD KOHERENTNOG MATERIJALA


Zbijenost koherentnih materijala najbolje se postiž
postiže gnječ
gnječenjem, pod uslovom da imaju tzv. optimalnu
vlaž
vlažnost. Ugradjivanje se vrš
vrši bradavič
bradavičastim valjkom – jež
ježom.
Materijali sa većim procentom krupnijih zrna mogu se dobro sabijati i pneumatskim valjcima.
Završna faza zbijanja je ravnanje glatkim statičkim valjcima. Umesto teških statičkih valjaka u zadnje
vreme se primenjuju lakši vibrovaljci.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

VALJCI
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

Na manjim površ
površinama i u skuč
skučenom prostoru koriste se
eksplozivni nabijač
nabijači – žabe,
abe kod kojih usled eksplozije motora
sa unutrašnjim sagorevanjem dolazi do skoka mašine.

Optimalne debljine slojeva su oko 20 cm u ugradjenom stanju.


Kontrola zbijenosti se vrši odredjivanjem težine uzoraka
(Proktorov opit), a za završni sloj se utvrdjuje i modul stišljivosti
(Opit kružnom pločom).

Izmedju nasipa i oporaca nekog objekta ugradjuje se


peščani klin da bi se obezbedila postepenost prelaza sa
nasipa na objekat.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
NASIP OD NEVEZANOG MATERIJALA
Za sabijanje nasipa od ovog materijala primenjuju se
vibraciona sredsvta: vibrosol, vibromaks, vibracioni
valjak, vibracione ploč
ploče i grede, itd.
Za sabijanje praš
prašinastih tla optimalno sredstvo je pneumatič
pneumatički
valjak uz dodatnu primenu glatkog valjka i vibracionih mašmašina.
Optimalna debljina slojeva je od 20 do 50 cm kod šljunkovito
peskovitog, odnosno oko 20 cm kod praš prašinastog tla.
Zbijenost se ispituje opitom kružnom pločom, pošto nije moguće
uzeti neporemećeni uzorak iz nasipa.
Veoma je važna zaštita kosina nasipa ne samo od vode već i od
vetra.

NASIP OD ČVRSTOG I POSTOJANOG KAMENA

NAGIBI KOSINA NASIPA Nasip od nepostojanog kamena


- Od koherentnih i nevezanih materijala 1:1,5
- Kamenom oblogom stabilizovane kosine 1:1,25
- Za kamene nasipe 1:1,0
MAKSIMALNE VISINE NASIPA
Kreć
Kreću se od 10 – 14 m u zavisnosti od mnogih činilaca.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
USEK
Usek je zemljani objekat izvrš
izvršen u zemlji iskopom prema odredjenom profilu. Svi materijali podeljeni
su u sedam kategorija. Materijali od I do IV kategorije otkopavaju se bez upotrebe eksploziva, dok
materijali od V do VII kategorije zahtevaju primenu baruta ili eksploziva za ruš
rušenje miniranjem.
• Ručni iskop kod savremenog građenja puteva ne dolazi u obzir.
• Mehanizovani iskop zemlje I – IV kategorije izvodi se mašinama koje možemo da podelimo u dve grupe:
- Mašine koje vrše iskop u prolazu (buldozer, skrejper).
- Mašine koje rade stojeći u mestu (razne vrste bagera).
Mašinsko rušenje stena vrši se izradom minskih rupa pneumatskim ili električnim bušilicama napajanim iz
agregata. Utovar se vrši utovarnim lopatama (utovarivačima) a transport
transport damperima ili ređ
ređe kip-
kip-kamionima.

BULDOZERI
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

SKREJPER
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

SKREJPERI
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

BAGERI
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

UTOVARIVAČI

DAMPERI
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
METODE IZRADE USEKA
U materijalu I-
I-IV kategorije, primenom buldozera ili skrejpera, jedina moguća metoda
metoda jeste metoda
podužnih slojeva.

Pri upotrebi bagera kašikara najpovoljnija metoda je izrada useka


useka sa čela:
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP
Kada se za iskop koristi bager hvatač ili dreglajn pogodna metoda
metoda je iskopom sa strane.
Izvršenje iskopa u zaseku takođe se vrši sa strane.

Kod velikih useka pogodno je primeniti


metodu sa podužnim prosekom:

STABILNOST I NOSIVOST TRUPA PUTA U USEKU


Useci se često izvršavaju u lošem i nekvalitetnom tlu. Prosečne maksimalne vrednosti nagiba kosina:
- za koherentne i nevezane materijale 1:1
- za mekše i isprelamane stene 3:1
- za čvrste i jedre stene 5:1 - ∞:1
U useku se takođe ispituje nosivost zemljanog trupa u zavisnosti od materijala u kome je izvršen.
Po potrebi se vrši dodatno zbijanje prirodnog materijala dok se ne postigne željena zbijenost.

MAKSIMALNE DUBINE USEKA


Pri dubini od 12 do 14 m usek postaje neekonomičan zbog velike količine
količine radova i zamenjuje se tunelom.
DONJI STROJ PUTA
ZEMLJANI TRUP

ZASEK

POZAJMIŠTA I DEPONIJE
DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA
Količine i troškovi zemljanih radova direktno utiču na položaj trase i osnovni su cilj mnogih optimizacija.

Izračunavanje količine zemljanih radova počinje sa izračunavanjem


izračunavanjem površina u poprečnom profilu.
DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA

ZAPREMINA POZAJMIŠTA
Može se izračunati ako se ono predstavi kao niz prizmi.
DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA

PLANIMETRISANJE POPREČNIH PROFILA


DONJI STROJ PUTA
OBRAČUN ZEMLJANIH MASA
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI

1. OBJEKTI ZA PROPUŠTANJE VODE KROZ ZEMLJANI TRUP PUTA


2. OBJEKTI ZA UKRŠTANJE SA DRUGIM SAOBRAĆAJNICAMA
3. OBJEKTI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA PUTA
4. OBJEKTI ZA OBEZBEĐENJE STABILNOSTI DONJEG STROJA PUTA

OBJEKTI ZA PROPUŠTANJE VODE KROZ ZEMLJANI TRUP PUTA


• PROPUSTI (CEVASTI, PLOČASTI, ZASVEDENI)
• MOSTOVI
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
CEVAST PROPUST
Presek može biti:
- Krug,
- elipsa,
- kvadrat,
- parabola,
- ili neka druga kombinacija krivih.
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
PLOČAST PROPUST
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
ZASVEDENI PROPUST

MOSTOVI
S obzirom na osnovne
noseće elemente i način
izvođ
izvođenja rasponske
konstrukcije mogu biti:
- gredni,
- lučni,
- rešetkasti,
- viseći.

Prema materijalu od koga su izrađ


izrađeni mogu se podeliti na kamene i betonske (teške, masivne),
čelične (lake) i drvene.
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
OBJEKTI ZA UKRŠTANJE SA DRUGIM SAOBRAĆAJNICAMA
NADVOŽNJACI I PODVOŽNJACI

OBJEKTI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA


VIJADUKTI I MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
TUNELI
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI
POTPORNI ZIDOVI ZA IZVRŠENJE DONJEG STROJA

OBJEKTI ZA OBEZBEĐENJE STABILNOSTI TRUPA PUTA


POTPORNI ZIDOVI I OBLOŽNI ZIDOVI
DONJI STROJ PUTA
OBJEKTI

DRENAŽE

VEŠTAČKE GALERIJE