You are on page 1of 4

OFERTA PENRU CONSULTANTA IN SCOPUL PROIECTARII SI IMPLEMENTARII UNUI SISTEM

DE MANAGEMENT AL CALITATII IN CONFORMITATE CU STANDARDUL ISO 9001:2000

Specificul activitatiior organizatiei :realizare de confectii in lohn pentru firme de renume din Italia,
Franta, Anglia, impune necesitatea implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii
corespunzator cerintelor standardelor internationale.
Prin acest program organizatia beneficiara isi propune sa se alinieze la noile cerinte de management al calitatii
asa cum sunt ele reflectate in standardul SR EN ISO 9001/2001 si standardele conexe.

Obiectivele principale ale derularii progamului de consultanta sunt:

1. proiectarea unui sistem de management al calitalii care sa corespunda cerintelor standardelor nationale si
internaoonale in domeniu, in speta ISO 9001/2000 si specificului activitatii ;
2. implementarea sistemului de management al calitatii proiectat ;
3. certificarea sistemului de management al calitatii de catre un organism de certificare acreditat de RENAR.

Obiectivele stabilite pentru acest program sunt masurabile in sensul ca realizarea fiecaruia dintre ele poate fi
verificata in mod obiectiv. Dovada realizarii fiecarui obiectiv va fi reprezentata de: documentele sistemului de
management al calitatii; rezultatele auditurilor interne consemnate in documentele auditului; certificatul de
conformitate a sistemului de management al calitatii.

Realizarea obiectivelor propuse in cadrul proiectului va conduce la cresterea competitivitatii organizatiei in


raport cu exigentele pielii, dar si cu cele impuse de procesul integrarii in Uniunea Europeana si va facilita
accesui organizatiei la Piata Unica Europeana indeplinind astfel dezideratul de libera circulatie a
produselor/serviciilor .

Etape

Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN


ISO:9001:2000 implica derularea uni program cu urmatoarele etape:
1.Derularea unui program de evaluarea initiala, raportat la cerintele SR EN ISO 9001:2001 in scopul :
identificarii gamei de produse si servicii realizate de catre personalul organizatiei si / sau in colaboarare cu
subcontractanti(colaboratori) ; identificarii functiunilor organizatiei( functiile : calitate, proiectare –dezvoltare,
productie, comerciala, de personal-organizare) in concordanta cu profilul de activitate, identificarii cerintelor de
reglementare aplicabile domeniului de activitate ( inclusiv reglementari legale aplicabile); identificarii viziunii
managementului de varf al organizatiei referitor la politica calitatatii , parte componenta a politicii generale a
organizatiei; identificarii capabilitatii tehnice de proiectare si executie ( dupa caz ) evaluarea stadiului si
elaborare raport evaluare initiala.

1. Identificarea elementelor structurii organizatorice, de personal si functionale ale organizatiei implicate


in proiectarea, implementarea si imbunatatirea SMC :

Examinarea structurii organizatorice si a documentelor specifice ( statutul organizatiei, organigrama,


Regulament de organizare si functionare , fise de post ),calificarea personalului
Stabilirea functiilor de conducere implicate in activitati cu impact asupra calitatii;
Analiza modului de organizare si stabilirea responsabilitatilor personalului din compartimentul de management
al calitatii ;
Stabilirea responsabilului managementului pentru calitate si familiarizarea sa cu notiunile de baza ale
managementului calitatii
Stabilirea unui comitet de coordonare a implementarii SMC: selectia obiectiva si numirea angajatilor care vor
avea autoritatea, responsabilitate si care vor dezvolta un plan detaliat de actiune
Instruire de baza a managementului si a membrilor comitetului de coordonare a implementarii SMC privind
managementul calitatii totale, prevederile standardelor SR EN ISO 9000-2001, SR EN ISO 9001-2001, SR EN
ISO19011-2003, etapele implementarii SMC

2.Stabilirea programului de proiectare si implementare a SMC si a rolului managementului:


elaborarea programului de proiectare si implementare a SMC; stabilirea resurselor financiare, materiale si umane
necesare implementarii si functionarii eficace a SMC si asigurarea lor; adaptarea / optimizarea structurii
organizatorice pentru aplicarea unui smc adecvat profilului firmei cu determinarea modului optim de organizare
a functiunii calitatii, in functie profilul de activitate si de complexitatea SMC ce trebuie implementat ; emiterea
deciziilor de elaborare / completare fise de post pentru functiile cu impact asupra calitatii privind
responsabilitatile specifice ; instruire de baza a personalului implicat in implementarea, mentinerea si
imbunatarea SMC privind: managementul calitatii , prevederile standardelor ISO 9000-2000, ISO 9001-2000,
etapele implementarii SMC

3. Elaborarea politicii si obiectivelor strategice referitoare la calitate ale organizatiei :


Elaborarea politicii referitoare la calitate si a obiectivelor calitatii la nivel strategic ;
Asigurarea mijloacelor de popularizare, cunoastere si intelegere de catre personalul firmei a acestora;
Stabilirea mecanismului necesar evaluarii modului de functionare a SMC, a eficacitatii si posibilitatilor de
imbunatatire

4. Identificarea proceselor in cadrul organizatiei :


Listarea si ordonarea proceselor;
Stabilirea proceselor de: management a activitatilor, de asigurare a resurselor, de realizare a produselor si de
masurare analiza si imbunatatire
Stabilirea functiilor implicate in realizarea proceselor;
Definirea relatiilor dintre procese;
Stabilirea de obiective si indicatori semnificativi, realisti, masurabili si cu termene de realizare.

5.Identificarea elementelor de sistem aplicabile, ale excluderilor fata de referential (daca este cazul ) si a
necesarului de proceduri:
Analiza de text a standardului;
Analiza documentatiei tehnice si tehnologice existente;
Planificarea elaborarii documentelor SMC
Stabilirea de responsabilitati pentru dezvoltarea graduala a planului

6. Elaborarea procedurilor de sistem, conform cerintelor standardului.


elaborare proiect a procedurilor de sistem, conform cerintelor standardului.
analiza si adaptarea proiectului procedurilor de sistem
elaborarea procedurilor de sistem
instruire privind aplicarea cerintelor procedurilor de sistem

7. Consultanta pentru elaborarea procedurilor operationale :


stabilirea modelului si regulilor de elaborare, redactare si gestionare controlata ;
elaborare proceduri / instrutiuni, operationale ( de proiectare , executie si control) si formulare conexe instruirea
personalului operational privind aplicarea documentelor SMC specifice activitatilor operationale

8. Elaborarea Manualului de Management al Calitatii elaborare proiect manual analiza proiectului de


manual analiza observatiilor si modificarilor propuse privind aplicabilitatea sa; elaborare editie in vigoare a
Manualuilui de Management al Calitatii, aprobare, difuzarea controlata catre toate functiile implicate;

9. Instruire personal pentru insusirea si aplicarea prevederilor documentelor S.M.C si testarea


cunostintelor : stabilire program / grafic de instruire, lisata participanti , tematica , asigurarea logisticii necesare
derularii programului de instruire; derularea programului de instruire; evaluarea cunostintelor acumulate de catre
participanti si stabilirea actiunilor de imbunatatire ce se impun

10. Audituri intern (1~2 zile / compariment si proces ), urmarirea modului de implementare a actiunilor
corective si/ sau preventive necesare si evaluarea eficacitatii lor; stabilire obiectivelor domeniului si
planificarea audituri interne; stabilire responsabilitati, resurse si documentatie de referinta; asigurarea
implementarii progarmului de audituri interne; urmarirea si evaluarea eficacitatii actiunilor corective / preventive
stabilite

11.Pregatire in vederea derularii procesului de cerificare


? analiza SMC si definirea unui program de imbunatatire;
? implementare program de imbunataire SMC;
? alegerea unui organism de certificare acreditat RENAR si derularea (optional ) a unui audit de precertificare.

La incheirerea contractului de consultanta va fi elaborat de comun acord graficul de realizare a programului cu


defalcarea pe fiecare faza a resonsabilitatilor partilor implicate si a termenelor de realizare. Dupa finalizarea
fiecarei etape din proiect se va proceda la o analiza a rezultatelor obtinute fata de cele propuse inilial pentru a
determina cum se vor desfasura etapele urmatoare si a detecta si corecta eventualele erori aparute.
Rezultatele fiecarei etape, vor fi analizate de catre organizatia beneficiara la interfata cu reprezentantul firmei de
consultanta, pentru a evalua stadiul realizarii programului , abaterile de la graficul de activitati prevazut,
neconcordantele si problemele aparute pe parcurs si a stabili masurile care trebuie adoptate in vederea atingerii
obiectivelor proiectului.
Rezultatele vor fi aprobate pe plan intern in cadrul organizatiei, activitatile etapei urmatoare urmand sa inceapa
dupa aprobarea rezultatelor etapei precedente.

Complexitatea programului
Domeniul de activitate al organizatiei presupune desfasurarea unei multitudini de activitati atat de management,
cat si de executie. In condiliile schemei reduse de incadrare cu personal cu studii superioare, proiectarea si
implementarea unui sistem de management al calitatii in organizatie adauga noi sarcini, specifice fiecarui post.
Complexitatea programului rezida din: definirea modului in care organizatia intentioneaza sa aplice, sa efectueze
si sa controleze fiecare dintre elementele sistemului de management al calitatii din standardul de referinta in
conditiile unor resurse umane minime ; stabilirea dimensionarea corecta a sarcinilor repartizate personalului ;
stabilirea unor relatii functionale eficace in efectuarea activitatilor si a raporturilor pe orizontala si verticala
sistemului ; nivelul de complexitate al proceselor redactarea intr-o maniera clara si concisa a documentelor
aferente sistemului de management al calitalii, care sa permita asimilarea rapida a informaoei la toate nivelele
ierarhice ale organizatiei , aplicarea eficienta a instrumentelor de urmarire si evaluare a activitatii / proceselor
SMC .
Metodologia si tehnicile care vor fi utilizate, instrumentele, echipamentele, software-ul necesare :
Pentru proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii se vor folosi metodele specifice
domeniului: diagrama relatii, diagrama matrice, fise de flux, instruire personal, lucrul in echipa, analiza de text,
analiza proceselor, audit calitate.
Echipamente si logistica necesara :
Realizarea programului presupune utilizarea unor echipamente necesare:
tehnoredactarii documentelor sistemului de management al calitatii (manualul calitatii, procedurile sistemului
calitatii, procedurilor si instructiunilor de lucru), precum si pentru gestiunea pe suport informatic a documentelor
sistemului de management al calitatii. Pentru realizarea in bune conditii a proiectului este necesar un calculator
si softul aferent: Windows 2000 si MSOFFICE, echipamente puse la dispozite de organizatia beneficiara ;
comunicarii informatiilor : prin contact direct la sediul organizatiei beneficiare si / sau telefon, fax, e-mail.
Pentru documentare si instruire este necesara procurarea de documentatie necesara ( standarde, ghiduri,
publicatii de specialitate )
Pentru buna desfasurare a programului consultantul trebuie sa aiba acces la documentatia necesara si sa
beneficieze de intreaga colaborare a organizatiei

Experienta si calificarea
Consultantul are o inalta calificare in domeniul proiectarii, implementarii si auditarii sistemelor de management
al calitatii ( manager si auditor DGQ-EOQ ) cu expperienta de peste 10 ani in proiectare si implementare SMC;
Consultantul a asigurat derularea unor programe de consultanta la organizatii din diferite domenii de activitate :
proiectare si realizare de softwear, constructii si instalatii in constructii, fabricare de fire si fibre sintetice si alti
produsi chimici, confectii.

Durata si valoarea programului


Durata estimativa a programului de proiectare si implementare este 3 luni, in functie de disponibilitatea pentru
colaborare a managementului si personalului organizatiei.
Valoarea totala a programului de consultanta este de ……………………………. lei . ( incluzand : cheltuiele
salariale, cheltuiele de deplasare, cheltuieli pentru utilizare mijloce de comunicare – telefon fax, e-mail, mijloace
de tehnoredactare si consumabilile aferente)
Consultantul garanteaza deplina confidentialitate asupra informatiilor puse la dispozitie de organizatia
beneficiara a contractului de consultanta.

Elaborat
Ing. .........
Auditor Calitate ............