You are on page 1of 1

TƯ THẾ ĐẦU BÒ (GOMUKHASANA)

1. Ngồi hai chân duỗi thẳng ra phía trước. Chân mặt đặt dưới đùi trái, bàn
chân mặt dưới mông đùi trái. Kéo chân trái chéo qua đùi phải và đặt
bàn chân trái đưới đùi phải. Bàn tay trái đặt lên cột sống. Bàn tay mặt
choàng qua sau vai mặt, đan các ngón tay vào nhau theo lối mắc xích.
Nín thở trong vòng 8 giây.
2. Thực tập theo cách trên với chân trái bên dưới chân phải.