You are on page 1of 1

I Ðû¦è[ª- øŒ‰vÚÛî¦ô¢Ù 22 Vöµj 2005

ÑÙC. Î Íô¢nÙêÁ am seeing/ is seeing/ are 9) ÷ªì-¸ÚëÁ Ú•Eo NÙêŸ (strange) ë]'ø‹uõª ÚÛEí‡-
seeing î¦è[è[Ù ÚÛ·ô¸Úd. ú£ªh-û¦oô³. Ú•Eo NÙêŸ øŒò°lõª NEí‡-ú£ªh-û¦oô³.
ÚÛõª-ú£ªÚÁ÷è[Ù Ïí£±pè[ª áô¢ª-Þœª-꟪-ìo-åx-ô³ê¶– 10) ÷ªì-¸ÚëÁ Ú•Eo NÙêŸ ë]'ø‹uõª ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù
She is seeing the CM today. ö¶ë]«, Ú•Eo NÙêŸ øŒò°lõª NEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë]«?
Î ú‡Ó-îªE ÚÛõª-ú£ª-ÚÛªÙ-æ˺ÙC. Answers:
I am not seeing the Governor today.
I really don't see how he is able to stand still for so long? (û¶ìª Ð ôÁV Þœ÷-ô¢o-ôÂìª ÚÛõª-ú£ªÚÁ÷è[Ù ö¶ë]ª.) 1) Look at those two pictures. Do you see
any difference (between the two) (Are you
Am hearing/ is hearing/ are hearing ö¶ë]ª ÚÛë¯.
seeing ÍìÙ ÚÛë¯?).
Sudha: What are you looking at so Íô³ê¶ 'see' Ú¨ ñë]ªõª 'look' am + ing/ is + ing/ 2) Look there! Don't (= do not) you see a
àŸ«ø‹ô¦?
steadily? Do not see/ does not see; do not hear/ does are + ing form ö˺ î¦è…-ìç¶x,
deer?
(ÔNªæ©, êŸë¶-ÚÛÙÞ¥ Íåª àŸ«ú£ªh-û¦o÷±?) not hear, do not observe/ does not observe am hearing/ is hearing/
Madhuri: I see an interesting sight over are hearing ÚÛª ñë]ªõª,am
>ÙÚÛ ÚÛEí‡-þ¼hÙë¯?
Do you see a deer?
ÍÙåª-û¦oô¢ª. Ú¥ñæ¨d ÷ªìÙ Íô¢nÙ à¶ú£ªÚÁ-î¦-LqÙC–
there. Ïí£pæ¨÷ô¢ÚÛª ÷ªìÙ àŸ«ú‡ì am/ is/ are + ing listening to/ is listening to/
are listening to
>ÙÚÛ ÚÛìí£-è[è[Ù ö¶ë¯?
(ÍÚÛ\èÁ Îú£-Ú¨h-ÚÛ-ô¢-iì ë]'øŒuÙ ÚÛEí‡-þ¼hÙC.) forms ö˺ î¦è[E verbs êÁð§åª, see, hear, î¦è[-÷àŸªa. Don't (Do not) you see a deer?
Sudha: What is it you see there? I do not observe ö°Ùæ¨ verbs ìª ÚÛ«è¯ am/ is/ are + see Ú¨, look at Ú© ê¶è¯ Are you not seeing? Don't you
ñë]ªõª,
see any thing. Saritha, do you see ing forms ö˺ Ñí£-óµ«-TÙàŸÙ. Íö° î¦è¯-Lq-ì-í£±pè[ª Ñìoç¶x, hear ÚÛª listen to
ÚÛª see?
any thing? see, sees, hear, hears, observe, observes Íô¢nÙ ê¶è¯ ÑÙC. 3) What do you see there?
not question do/ does see, 'hear' ÍÙç¶ ÷ªìÚÛª Nì-í£-
(ÔÙ ÚÛEí‡-þ¼hÙ-ë]-ÚÛ\è[? û¦¸ÚÙ ÚÛEí‡Ù- ÍE, êÁ ö˺ Íô³ê¶ M. SURESAN (What are you seeing ô¦ë]ª)
àŸè[Ù ö¶ë]ª. ú£Jê¦, F¸Ú-iû¦ ÚÛEí‡- do/ does hear, do/ does observe è¶C. You are looking so much at the tree.
ÍE î¦è[ê¦Ù.
þ¼hÙë¯?) a) I see a picture on the wall. 'listen to' ÍÙç¶ ÷ªìÙ (ví£óŸªêŸoÙ) à¶ú‡ Nìè[Ù.
4) Don't look now. I see someone coming for
Saritha: No. Nothing unusual. Listen carefully. You hear footsteps.
you.
Î ÞÁè[ OªC ò˹÷ªt û¦ÚÛª ÚÛEí‡-þ¼hÙC.
(ö¶ë]ª. ÍÙê¦ ÷«÷´õªÞ¥û¶ ÑÙC.) b) She sees what he is doing. â°vÞœ-êŸhÞ¥ Nìª. Íè[ª-Þœªõ àŸí£±pè[ª NEí‡-ú£ªhÙC 5) Whom do I see there?
unusual = ÷«÷´õª Ú¥EC, Ú•êŸh Nù£óŸªÙ (FÚÛª). (Whom am I seeing?
î¦è[ª à¶ú£ªh-ìoC ÎÚÛª ÚÛEí‡-þ¼hÙC. ô¦ë]ª)
Sudha: Do you hear Madhuri? Saritha c) They are standing on the balcony. They ÷ªìÙ Ú¥xúÃö˺ ÔÙ à¶þ§hÙ? Isn't (is it not) Michael Jackson?
sees nothing unusual. Come on, see the Sunrise. Do we hear the teacher or Do we listen to the
(Michael Jackson It is Michael

ÚÛEí‡Ù-à¶N... ví£óŸªAoÙ# àŸ«›úN...


What attracts you there? teacher? OªÚÛª êµõªú£ª ÚÛë¯ ÷ªÙ# students
ÚÛë¯ =
Jackson)
î¦üŒ‰x ò°õ\-Fö˺ Eõñ-è¯fô¢ª. ú£«ôÁu-ë]óŸªÙ î¦üŒxÚÛª
(÷«ëÅ]ªK NEí‡Ù-#Ùë¯? ú£J-êŸÚÛª ÚÛ«è¯ Óí£±pè[« listen to the teacher. (ÍÙç¶ æ©àŸô¢ª 6) We hear some sweet music from some
ÚÛEí‡-þ¼hÙC.
Ú•êŸhë¶Oª ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë]ª. ÍÚÛ\è[ ÔÙ am seeing/ is seeing/ are seeing ÚÛª ñë]ªõª, ൛ípC î¦üŒ‰x vøŒë]lÄ šíæ¨dNÙæ°ô¢ª).
ÎÚÛ-J{Ù-#ÙC Eìªo.)
Madhuri: Don't you observe that man there?
All made up like Gandhi, and
standing still like a statue?
(ÍÚÛ\è[ Î ÷ªE-ù‡E Þœ÷ª-EÙ-àŸè[Ù ö¶ë¯
ìª÷±y? Þ¥ÙDÅö° ÚÛíà î¶ú£ª-Ú•E, NvÞœ-
Ù-ö°Þ¥ Eõñè… Ñû¦oè[ª.)
Made up = û¦åÚ¥ö˺x ÚÛíà à¶ú£ª-ÚÁ-÷è[Ù
where.
still = àŸõìÙ ö¶E am looking at/ is looking at/ are looking at Ú¨ÙC î¦Ú¥uõª àŸ«è[Ùè… 7) He never listens to good advice. He does-
Sudha and Saritha: Yes, We see now see look at
î¦è[-÷àŸªa. Ú¥F Ú¨ ÚÛª Íô¢nÙö˺ ê¶è¯ a) As we walk along the road, we hear the n't (does not) like advice.
Saritha. I really don't see how he is able to ÑÙC. noise of the traffic. never= Óìo-æ¨Ú© Ú¥ë]ª/-ö¶ë]ª.
stand still for so long? see = ÷ªìÚÛª ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù ôÁè[ªf Oªë] ìè[ª-ú£ªh-ìo-í£±pè[ª væ°íƇÚÂ îµ«êŸ NEí‡- Advice plural
ÚÛª singular.
ö¶ë]ª. Óí£±pè[«
(ÍÙêŸ-›úí£± ÚÛë]-LÚÛ ö¶ÚÛªÙè¯ Óö° Eõ-ñè… look at = ÷ªìÙ (ví£óŸªêŸoÙ à¶ú‡) àŸ«è[è[Ù ú£ªhÙC. Advice ÷³Ùë]ª a/an î¦è[Ù.
ÑÙè[ÞœõªÞœª-꟪û¦oèÁ Íô¢nÙ Ú¥ÚÛªÙè¯ ÑÙC.) I see the picture on the wall. b) We switch on the CD player/ the two-in- 8) Hello! I hear some noises over the phone.
See = understand. ÞÁè[ Oªë] ò˹÷ªt ÚÛEí‡-þ¼hÙC. one to listen to music. Do you hear me What I say ? I don't (do
Íí£±p-è[-í£±pè[ª, Ó÷-ô¢û¦o Ôë]û¦o àµGê¶ "I see" I am looking at the picture on the wall. (÷ªìÙ ú£ÙUêŸÙ Nìè¯-EÚ¨ ú‡è… ›íxóŸªôÂ/ åªÏ-ûËÂ- not)/am not able to hear what you say.
ÍÙæ°Ù. ë¯ìô¢nÙ ‘Íô¢lÄ-÷ª-÷±-êÁÙC’ ÍE. ÞÁè[ Oªë] ò˹÷ªtìª àŸ«ú£ªh-û¦oìª. ÷ûË ÎûË à¶þ§hÙ) 9) We see some strange sights and we hear
Sudha: But don't you hear some thing too? Look at the sky, you see the stars. c) û¶ìª ൛ípC FÚÛª NEí‡-þ¼hÙë¯? some strange sounds.
(OªÚÛª ÔOª NEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë¯?) Do you hear me? 10) Don't (do not) we see some strange
Madhuri & Saritha: What is it?
û¶ìª ඛípC ìª÷±y NÙåª-û¦oî¦? sights and hear some strange sounds?
(ÔNªæ¨ ÍC?) Are you listening?
Sudha: The gibber of the monkey there It's
ÎÙÞœxòÅ°ù£é
. Ð Ú¨ÙC î¦æ¨E English ö˺ GÞœ_-ô¢Þ¥ practice
performing to the boy's commands. 21 à¶óŸªÙè….
(Î Íò°sô³ Îè…-ú£ªhìo Î ÚÁA Ú¨àŸ-Ú¨-àŸõª
NE-í‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë¯?) 1) Î ·ôÙè[ª ò˹÷ªtõª àŸ«è[Ùè…. Ôiû¦ ê¶è¯ ÚÛEí‡-
gibber - pronunciation : >ñ
þ¼hÙë¯?
performing = à¶óŸªè[Ù, ví£ë]-JzÙ-àŸè[Ù (see).
(look).
ÎÚ¥øŒÙ îµjí£± àŸ«è[Ùè… ì¤Û-vê¦õª ÚÛEí‡-þ§hô³ 2) ÍÚÛ\è[ àŸ«è[Ùè…. ÖÚÛ >ÙÚÛ ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë]«?
(deer - >ÙÚÛ)
Madhuri and Saritha: What's new about it?
(ÔÙå÷«t ÍÙë]ªö˺ NÙêŸ?)
When you look up, you see the blue sky.
3) ÍÚÛ\è[ FÚÛª ÔÙ ÚÛEí‡-þ¼hÙC? Î àµåªd îµj›í
ví£øŒo: Housewife ñë]ªõª
šíjÚ¨ àŸ«›úh Fö°-Ú¥øŒÙ ÚÛEí‡-ú£ªhÙC.
Ð ú£ÙòÅ°-ù£-éö˺ see, hear, observe î¦è[ÚÛÙ Þœ÷ª- àŸ«ú£ªh-û¦o÷±.
EÙ-àŸÙè…. ÏÚÛ\è[ see, hear, observe Ð verb ìª
ÍêŸè[ª Îîµªìª àŸ«ú£ªh-û¦oè[ª.
He is looking at her.
4) Ïí£±pè¶ àŸ«è[ÚÛª. F ÚÁú£Ù Ó÷ôÁ ô¦÷è[Ù ÚÛEí‡- Homemaker ÍE
î¦è[-÷à¦a? My mother is housewife
þ¼hÙC û¦ÚÛª (û¶ìª àŸ«ú£ªh-û¦oìª).
(He is seeing her
5) Ó÷ô¢-ÚÛ\è[ û¦ÚÛª ÚÛEí‡-þ¼hÙC? (whom...see Íìè[Ù ÚÛÙç¶ My mother is homemaker
Ïí£±pè[ª ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù, Ïí£±pè[ª NEí‡Ù-àŸè[Ù, Ïí£±pè[ª ÍìÙ ÚÛë¯?)
Þœ÷ª-EÙ-àŸè[Ù Íû¶ Íô¦n-õêÁ î¦è…-ì-í£p-æ¨Ú© am/ is/ æ©àŸô Eìªo Þœ÷ª-E-þ¼hÙC. ÍÙç¶ ò°ÞœªÙ-åªÙC ÚÛë¯?
are seeing; am/ is/ are hearing, am/ is/ are
– ÎôÂ. ÚÛ'ÿ§g-ô¦÷±, Ú¨è…Nª, XÚ¥-ÚÛª-üŒÙ->ö°x
î¦è[Ùè…). i¸ÚöËÀâ°ÚÛqûË ڥë]ª ÚÛë¯?
observing am/ is/ are seeing,
The teacher is watching you.
(am/ is/ are observing
6) ÓÚÛ\è…ìªÙàÁ ÷ªëÅ]ª-ô¢-iì ú£ÙUêŸÙ NEí‡-þ¼hÙC
áî¦ñª: 'Housewife' Íû¶ ÷«å ð§êŸ-ñ-è…-ð¼-
Íìè[Ù ö¶ë]ª. ÍìÙ Ú¥ñæ¨d.)
am/ is/ are hearing, am/ is/ are observing (we êÁ vð§ô¢Ù-GÅÙ#, some where î¦è[Ùè…).
7) î¦èµ-í£±pè[« ÷ªÙ# ú£õ-õª Nìè[ª. î¦è…Ú¨ Ïù£dÙ
ÚÛª 'see'
Íô³ê¶, ‘àŸ«è[ª’ Íì-è¯-EÚ¨ î¦è[-ê¦ô¢ª. 'See if
ñë]ªõª see, hear, observe Íû¶ ÍÙåª-û¦oô¢ª ÚÛë¯ any one is there?' see
Ú¥ñæ¨d ÚÛª, look ÚÛª ê¶è¯ ô³ÙC. Homemaker Íû¶C ò°Þ¥ î¦è[ª-ÚÛ-ö˺ڨ
ö¶ë]ª.
8) ö˺, ðƼûËÁx ÔîËÁ øŒò°lõª NEí‡-ú£ªh-û¦oô³. û¶ìª
÷«ëÅ]ªJ, ú£ªëÅ], ú£JêŸ. Íö°¸Þ Ïí£±pè[ª ÚÛEí‡Ù-àŸè[Ù ÑÙC. ÷þ¼hÙC. Ð ·ôÙè…Ùæ¨ÚÛÙç¶ Ïí£±p-è…-í£±pè¶ î¦è[ª-ÚÛ-ö˺ڨ
ö¶ë]ª/ Ïí£±pè[ª NEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë]ª/ Ïí£±pè[ª Þœ÷ª-EÙ-
àŸè[Ù ö¶ë]ª Íû¶Ù-ë]ªÚÛª am not/ is not/ are not ÏC ÷³ÜuÙ! ൛ípC FÚÛª NEí‡-þ¼hÙë¯? ìª÷±y ൛ípC û¦¸ÚÙ
÷ú£ªh-ìo-÷«å (÷³ÜuÙÞ¥ Í-J-Ú¥ö˺)
Houseworker. ÍC ÷ªìÚÛª ÍÙêŸ ìàŸa-ÚÛ-ð¼-÷àŸªa
seeing/ hearing/ observing ÍE Íìè[Ù ö¶ë]ª see ÍÙç¶ ÚÛõª-ú£ªÚÁ÷è[Ù (meet) Íû¶ Íô¢nÙ ÚÛ«è¯ NEí‡Ù-àŸè[Ù ö¶ë]ª. Þ¥F î¦üŒ‰x Ð í£ë¯û¶o ÓÚÛª\÷ Ñí£-óµ«-T-ú£ªh-û¦oô¢ª.