You are on page 1of 23

Geometria torzulások szén

nanocsöveken
Nagy Péter

ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék


Elméleti Kémiai Laboratórium
Témavezető: Dr. Surján Péter

Tudományos Diákköri Konferencia


Debrecen, 2009

– p.1
Tartalom
A poliacetilén tulajdonságai
A poliacetilén és a szoliton jelenség

Szén nanocsövek
Nanocsövek geometriája
Átmenet csövek és láncok közt

– p.2
Szoliton jelenség a poliacetilénen
Tejes delokalizáció vagy alternálás?

Gerjesztett állapotban: kötésalternálási


defektus

– p.3
Szoliton jelenség a poliacetilénen
Fázisugrás, szoliton–anti-szoliton pár

Lokalizált, gyengítetlen A és v
Közel ekvivalens minimumok
Elektromos vezetés
– p.3
Hückel és Longuet-Higgins–Salem
Hückel-módszer alapjai:
Csak π elektronok és első szomszédok
Félempírikus paraméterek
Kiegészítés:
Geometria és sűrűságmétrix kapcsolat
π kötések vonzó, σ kötések taszító
Jól paraméterezve, iteratívan:
pontos geometria és spektrum

– p.4
A szolitonjelenség poliacetilénen
Atomszám 6 és 80 közt párosakra
Kezdő geometria Ekvidisztáns és véletlen
Molekulatípus Ciklikus és lineáris
Gerjesztés Alap és gerjesztett állapot
HOMO + LUMO

0 20 40 60 80 100 120 140


Atompozíció a hossztengelyen / Å – p.5
A szolitonjelenség poliacetilénen
(a) 34 tagú PA alapállapot (b) 34 tagú PA gerjesztett állapot
0.15 0.15
0.1 0.1
0.05 0.05
0 0
−0.05 −0.05
−0.1 −0.1
−0.15 −0.15
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35

(c) 32 tagú cPA gerjesztett állapot (d) 34 tagú cPA gerjesztett állapot
0.0015 0.1
0.08
0.001 0.06
0.0005 0.04
0.02
0 0
−0.02
−0.0005 −0.04
−0.001 −0.06
−0.08
−0.0015 −0.1
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
– p.6
Szén nanocsövek

σ C váz

Delokalizált π
elektronrendszer

PA részletek
Karosszék Cikk-cakk Királis
(N,N) (N,0) (N,M)

– p.7
Határfeltételek
Nyílt végek – felületi állapotok

0 5 10 15 20 25

Ciklikus határfeltétel, tóruszképzés

Szilárdtestfizikai sávelmélet
– végtelen, periódikus cső
– p.8
Nanocsövek
N index 3 és 24, közt esetleges kihagyások
M index 0 és N értékekre
Elemi cella 1 és 11 között
Kezdő geometria Cn szimmetria és véletlen
Határfeltétel Véges, ciklikus hf. és végtelen
Gerjesztés Alap és első gerjesztett állapot

Véges csövek
Geometria: (N,N) felületi állapotok zavarnak
(N,0) nincs torzulás

– p.9
Ciklikus határfeltétel
Alapállapotban
Nincs alternálás: (N,N) és (N,0) (N ≡ 0 (mod 3))
Alternálók: többi (N,0) (kicsi, 0.001Å, mint PA)

Gerjesztett állapotban
Kis átmérő, rövid cső:
Nem szoliton típusú torzulás
Nagy átmérő és sok elemi cella esetén:
Szoliton típusú gerjesztés

– p.10
Végtelen csövek
Alternálás az alapállapotban:
Kis és nagy átmérőre is jellemző (és kicsi)
Gerjesztés:
Sávelmélet keretein belül megoldatlan
Jelenlegi megközelítésünkkel szoliton típusú

A poliacetilén és a nanocsövek közt


az analógia mégsem teljes...

– p.11
Köztes rendszerek I.

Karosszék Cikk-cakk 2 cikk-cakk

Páros
alap áll.
Páratlan
gerjesztett

– p.12
Köztes rendszerek II.

– p.13
Kitekintés
Igazoltam a szolitonjelenség létét
nanocsöveken
Terveink:
További átmeneti molekulák
Torzulás felnövekedése létezik-e
Sávelméleti gerjesztés pontosítása
A felfedezett nem szolitonikus torzulások
Heteroatomos redszerek
Vakanciák, funkcionalizálás

– p.14
Köszönetnyilvánítás

Surján Péter témavezetőmnek

Szabados Ágnesnek a sok segítségéért

– p.15
– p.16
Hückel és Longuet-Higgins–Salem
Csak π elektronok, minimál bázis,
független elektronok, első szomszéd, sík
π

E
π
Haa π
= 0 eV , Hab = βab P
nb √
Pi = nk Ckµ Ckν
k=1

Geometria?

– p.17
Hückel és Longuet-Higgins–Salem
π

E
π
Haa π
= 0 eV , Hab = βab P
nb √
Pi = nk Ckµ Ckν
k=1

LHS-modellben:
1. geometria: ri (Pi ) = r0 − κPi
r
− Bi
2. rezonancia-integrál: βi (ri ) = Ae
P
kötések

3. σ -potenciál: E σ = sσi (ri )


i=1
– p.17
Hückel és Longuet-Higgins–Salem

1. geometria: ri (Pi ) = r0 − κPi


r
− Bi
2. rezonancia-integrál: βi (ri ) = Ae
σ
P
kötések

3. σ -potenciál: E = sσi (ri )


i=1

Iteráció során:
π σ

E (ri ) , E (ri) és C
T OT

új E , Pi és ri
π

új βi és új H
– p.17
Hückel és Longuet-Higgins–Salem

LHS-számítás Irodalmi
C–C (Å) C=C (Å) C–C (Å) C=C (Å)
– 1.330 – 1.331
1.476 1.340 1.454 1.338
1.400 1.400???

Következmény r0 és r0 + δ hosszú kötésekre: ∆g ∼ δ

– p.18
A szolitonjelenség – spektrum
Alapállapotban Alapállapotban Alapállapotban

2 2 2
Energia / eV

Energia / eV

Energia / eV
1 1 1
0 0 0
−1 −1 −1
−2 −2 −2

20 szimm. 20 torz. 22 torz.

Gerjesztett állapotban Gerjesztett állapotban Gerjesztett állapotban

2 2 2
Energia / eV

Energia / eV

Energia / eV
1 1 1
0 0 0
−1 −1 −1
−2 −2 −2

20 szimm. 20 torz. 22 torz.

– p.19
A szolitonjelenség
0.14

0.12
Maximális kötéseltérés / Å

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Atomszám – p.20