You are on page 1of 11

เจ้าพนั กงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

4-6-007-1

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนั กงานสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง ปฏิบัติงาน

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผ้้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขัน
้ ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
หมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รบบริการทีม
่ ม
ี าตรฐานและสุขภาวะทีด
่ ี
(2) เก็บรวบรวมข้อม้ล เพื่อจัดทำารายงาน และนำ าเสนอ
เจ้าหน้ าที่ระดับส้งขึ้นไป
(3) ด้แล บำารุงรักษา เวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้
อย่้ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็ นไปตามมาตรฐาน

2. ด้านการบริการ

(1) ให้ความร้้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้อง


ต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการด้แลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่ วยงานเดียวกัน
เพื่อให้การดำาเนิ นงานเป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนี ยบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ งดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติ
เฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนี ยบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล
โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วท
ิ ยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายทีศ
่ ึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ ง
ดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สำาหรับตำาแหน่ งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้งทางการสาธารณสุข
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งดังกล่าว
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ
ตำาแหน่ งนี้ได้
4. ได้รับประกาศนี ยบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำาหนด
ว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ได้

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้
ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
เผยแพร่เพื่อบริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547

เจ้าพนั กงานสาธารณสุข ชำานาญงาน

4-6-007-2

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนั กงานสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง ชำานาญงาน
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้สำาเร็จการ


ศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผ้้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความร้้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำานาญงานด้านการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่คอ
่ นข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
หมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผ้้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซ่ ึงไม่จำาเป็ น
ต้องใช้ผ้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความร้้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำานาญงานด้านการสาธารณสุข ปฏิบต
ั งิ านที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหาทีค
่ อ
่ นข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ให้บริการ ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทำางาน


ตัดสินใจแก้ไขปั ญหา ในงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการทำางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทำารายงานข้อม้ล
ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้ าที่ระดับส้งขึ้นไปนำ าไปใช้ประกอบ
การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
(3) ควบคุม ตรวจสอบ ด้แล บำารุงรักษา เวชภัณฑ์ เครื่อง
มืออุปกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐาน

2. ด้านการกำากับด้แล

(1) กำากับด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ร่วมปฏิบัติงานในระดับ
รองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถ้กต้อง
(2) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านการบริการ

(1) ให้ความร้้ แนะนำ า ประชาสัมพันธ์ในงานด้าน


สาธารณสุข แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการด้แลสุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
(2) ติดต่อ ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายใน
และภายนอก เพื่อให้การดำาเนิ นงานเป็ นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภททัว
่ ไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี กำาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็ น 4 ปี สำาหรับผ้้มี
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานสาธารณสุข ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำากว่า
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง หรือดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนด โดยจะ
ต้องปฏิบัติงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ทีป
่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้
ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
เผยแพร่เพื่อบริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547

เจ้าพนั กงานสาธารณสุขอาวุโส

4-6-007-3

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนั กงานสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง อาวุโส

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้สำาเร็จการ


ศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผ้้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความร้้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำานาญงานด้านสาธารณสุข ค่อนข้างส้ง มีงานในความรับ
ผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงาน
ทีค
่ ่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ผ้้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซ่ ึงไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้สำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความร้้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำานาญงานด้านสาธารณสุข ค่อนข้างส้ง ปฏิบัติงานต้องตัดสิน
ใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) วิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึน


้ ในการปฏิบต
ั งิ านและแก้ปัญหาที่
เกิดขึน
้ ในงานด้านสาธารณสุข ประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการ
ทำางานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินและสรุปสถานการณ์การระบาดของโรค
เพื่อวางแผนการดำาเนิ นงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทำารายงานด้าน
สาธารณสุข เพื่อนำ าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ
(4) วางแผนเพื่อดำาเนิ นการควบคุม ตรวจสอบ ด้แล
บำารุงรักษา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐาน

2. ด้านการกำากับด้แล
(1) ควบคุม กำากับ ด้แลการปฏิบัติงานของผ้้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หน่ วยงาน
(2) ควบคุม กำากับ ด้แลโครงการขนาดเล็กที่มีขัน
้ ตอนการ
ดำาเนิ นงานไม่ซับซ้อน เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่ วยงาน

3. ด้านการบริการ

(1) ประชุม ตอบปั ญหา เสนอความเห็นเกีย


่ วกับงานด้าน
สาธารณสุข แก่องค์กร หรือชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายของหน่ วยงาน
(2) ประสานงานกับหน่ วยงานราชการ เอกชน ประชาชน
ในงานด้านสาธารณสุขที่มีความซับซ้อน เพื่อสร้างความร่วมมือและ
การสนั บสนุนในการบริการด้านสาธารณสุข ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการ
ทำางานของหน่ วยงาน
(3) จัดทำาเอกสาร ตำารา ค่้มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
ในร้ปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนร้้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้ าที่
ภายในหน่ วยงาน และประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงาน


สาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภททัว
่ ไป ระดับชำานาญงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ตำ่ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
เงินเดือนขัน
้ ส้งสำาหรับตำาแหน่ ง

ให้ได้รับเงินเดือนถึงอัตราขัน
้ ส้งของบัญชีเงินเดือนขัน
้ ตำ่าขัน

ส้งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำาแหน่ งประเภททัว
่ ไป ระดับอาวุโส
ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ
ตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง 2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
เผยแพร่เพื่อบริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547