You are on page 1of 25

3-6-015-1

นั กวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำาแหน่ งประเภท วิชาการ

ชื่อสายงาน วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ ง นั กวิชาการสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง ปฏิบัติการ

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตูน ที่ตูองใชูความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทำางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดูาน
วิ ชาการสาธารณสุ ข ภายใตูการกำากับ แนะนำ าตรวจสอบ และปฏิบัติ
งานอื่นตามที่ไดูรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในดูานต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1)ศึกษา คูนควูา วิเคราะห์ วิจัย สำารวจ รวบรวม


ขูอม้ลทางวิชาการเบื้ องตูนที่ ไม่ซับซูอน เกี่ ยวกับงานดูาน
สาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังโรค การ
ควบคุมปู องกันโรคและ ภัยสุขภาพ และการฟื้ นฟ้สุขภาพ รวม
ทั ง้ การด้แลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่ งแวดลูอม
พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชูกฎหมายสาธารณสุข เพื่ อช่วย
ในการเสริมสรูางระบบการสาธารณสุขที่ ดี
(2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำาเนิ นงาน หรือรายงานการ
รวบรวมขูอม้ลทางวิชาการดูานสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(3)ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานดูาน
สาธารณสุข เพื่อนำ ามาใชูในการปฏิบัติงาน ใหูเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
(4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกีย
่ ว
กับงานดูานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบ้รณาการแบบ
องค์รวมว่าดูวยการคูม
ุ ครองและส่งเสริมภ้มป
ิ ั ญญา เกีย
่ วกับงานดูาน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำาค่ม
้ อ
ื แนวทางปฏิบต
ั ิ
เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อใหูประชาชน มี
ความรู้ สามารถ ปู องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

(5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลูอม


การควบคุมปู องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝูาระวังโรค รักษา
เบื้องตูน และติดตามฟื้ นฟ้สุขภาพในชุมชน ด้แลบำารุงรักษาเครื่อง
มือและอุปกรณ์ ที่พรูอมใชูงาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพและทัว
่ ถึง
(6) ช่วยจัดทำาฐานขูอม้ลเบื้องตูนทีเ่ กีย
่ วขูองกับงานดูาน
สาธารณสุข เช่น ขูอม้ลของผูป
้ ่ วย กล่ม
ุ เสีย
่ ง บุคลากรทางดูานบริการ
สุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิง่ แวดลูอมทีเ่ อื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย
เพื่อนำ ามาใชูในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหูมี
ประสิทธิภาพส้งขึน

(7) ใหูบริการคัดกรอง ตรวจวินจ
ิ ฉัย รักษาเบื้องตูน
สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูป
้ ่ วย ผูส
้ ม
ั ผัส เพื่อการเฝูาระวัง
ควบคุมปู องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้ นฟ้
สุขภาพ เพือ
่ ใหูประชาชน มีสข
ุ ภาพทีด
่ ี
(8) ร่วมประเมินสิง่ แวดลูอมการทำางาน ประเมินสถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานทีส
่ าธารณะทางดูานอนามัย
สิง่ แวดลูอม เพือ
่ การปู องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(9) ช่วยปฏิบต
ั งิ านส่งเสริม ควบคุม กำากับมาตรฐาน การบังคับ
ใชูกฎหมายเกีย
่ วกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอืน
่ ที่
เกีย
่ วขูอง เพือ
่ การคูม
ุ ครองผูบ
้ ริโภคดูานบริการและผลิตภัณฑ์สข
ุ ภาพ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำางานที่ รับผิดชอบร่วมดำา เนิ นการวางแผน


การทำางานของหน่ วยงานหรือโครงการเพื่ อใหูการดำา เนิ นงานเป็ นไป
์ ี่ กำาหนด
ตามเปู าหมายผลสัมฤทธิ ท
3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีม


์ ามที่
งานหรือหน่ วยงาน เพื่อใหูเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต
กำาหนดไวู
(2) ชี้แจงและใหูรายละเอียดเกี่ยวกับขูอม้ล ขูอเท็จจริง แก่
บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวขูอง เพื่อสรูางความเขูาใจหรือความร่วม
มือในการดำาเนิ นงานตามที่ไดูรับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

(1)ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ใหูมี
คุณภาพและเหมาะแก่การนำ าไปใชูงานอย่้เสมอ รวมทัง้ สนั บสนุนงา
นอื่นๆ ที่เกี่ยวขูองกับการใหูบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหูการ
บริการดังกล่าวเป็ นไปอย่างราบรื่น
(2)สนั บสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือ
เทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่ วยงาน เพื่อเป็ นความรู้และใหู
สามารถดำาเนิ นงานใหูมีประสิทธิภาพ
(3)ใหู บริ การทางวิ ชาการ เช่ น การจั ดทำา เอกสาร ตำา รา
ค่้ มื อ เอกสารสื่ อ เผยแพร่ ในร้ ปแบบ ต่ าง ๆ เพื่ อการเรี ยนรู้ และ
ความเขู าใจในระดั บต่ าง ๆ ในงานดู านสาธารณสุ ข
(4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองค์กร เพื่อใหูเป็ นบุคลากรที่มีความชำานาญ และปฏิบัติงานไดู
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) นิ เทศงานดูานสาธารณสุขใหูแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหม่้บูาน เพื่อใหูสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดูอย่างถ้กตูองและ
มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ไดูรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดูในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลูอม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางทีส
่ ่วน
ราชการเจูาสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนู าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใชูเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ไดู
2. ไดูรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดูในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลูอม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางทีส
่ ่วน
ราชการเจูาสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนู าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใชูเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ไดู
3. ไดูรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดูในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลูอม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางทีส
่ ่วน
ราชการเจูาสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนู าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใชูเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ไดู
4. ไดูรับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำาหนดว่าใชูเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ไดู

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความรู้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
บริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547

นั กวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
นั กวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ
3-6-015-2

ตำาแหน่ งประเภท วิชาการ

ชื่อสายงาน วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ ง นั กวิชาการสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนู างาน ซึ่งตูองกำากับ แนะนำ า ตรวจ


สอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใชูความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำานาญส้งในงานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติ
งานที่ตูองตัดสินใจหรือแกูปัญหาทีย
่ าก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดู
รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใชูความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำานาญส้งในงานวิชาการ
สาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตูองตัดสินใจหรือแกูปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดูรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในดูานต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1)ศึกษา คูนควูา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมขูอม้ล เรื่ อง


ที่ ยากและมีความซับซูอนตูองอาศัยความรู้ ทางวิชาการดูาน
สาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังโรค การ
ควบคุมปู องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้ นฟ้สุขภาพ รวมทั ้ง
การด้แลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่ งแวดลูอม พัฒนา
ระบบกลไกและการบังคับใชูกฎหมายสาธารณสุข เพื่ อช่วยในการ
เสริมสรูางระบบการสาธารณสุขที่ ดี
(2) วิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ ในการปฏิบต
ั งิ านและแกูปัญหาที่
เกิดขึน
้ ใหูการดำาเนินงานเป็ นไปตามเปู าหมายทีก
่ ำาหนด รวมทัง้
วิเคราะห์รายงานเกีย
่ วกับการดำาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ขูอม้ลทางวิชาการดูานสาธารณสุข และเสนอแนะ เพือ
่ ประกอบการจัด
ทำามาตรฐานใหูประชาชนไดูรบ
ั การบริการทางสาธารณสุขทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ
(3) กำากับ ด้แล การประเมินผลการดำาเนินงานใน
โครงการต่าง ๆ เพื่อใหูทราบผลการดำาเนินงานและนำ ามาปรับปรุง
ระบบงานใหูมป
ี ระสิทธิภาพและเป็ นไปตามเปู าหมายทีก
่ ำาหนด
(4) กำากับด้แลการพัฒนาเนื้ อหา องค์ความรู้ คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานดูานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
โดยบ้รณาการแบบองค์รวมว่าดูวยการคูุมครองและส่งเสริม
ภ้มิปัญญา เกี่ยวกับงานดูานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ
และจัดทำาค่้มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใหูประชาชน มีความรู้ สามารถปู องกันตนเอง
จากโรคและภัยสุขภาพ
(5) กำากับด้แลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลูอม การควบคุมปู องกันโรค และภัยสุขภาพ การ
เฝูาระวังโรค รักษาเบื้องตูน และติดตามฟื้ นฟ้สข
ุ ภาพในชุมชน
ด้แล บำารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พรูอมใชูงาน เพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทัว
่ ถึง
(6) วิเคราะห์ขอ
ู ม้ลทีซ
่ บ
ั ซูอนทีเ่ กีย
่ วขูองกับงานดูาน
สาธารณสุข เช่น ขูอม้ลของผูป
้ ่ วย กล่ม
ุ เสีย
่ ง บุคลากรทางดูาน
บริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิง่ แวดลูอมที่
เอื้อต่อสุขภาพ สถานประกอบการทัง้ ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคี
เครือข่าย เพื่อนำ าไปใชูในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหูมป
ี ระสิทธิภาพส้งขึน

(7) ใหูคำาปรึกษา แนะนำ า บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย
รักษาเบื้องตูน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อ
การเฝูาระวัง ควบคุมปู องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมสุข
ภาพ และฟื้ นฟ้สข
ุ ภาพ เพื่อใหูประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(8) ประเมินสิง่ แวดลูอมการทำางาน ประเมินสถานประกอบ
การทางดูานอนามัยสิง่ แวดลูอม เพื่อการปู องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
(9)ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำากับ พัฒนา มาตรฐาน
ร่วมกำาหนดแนวทางการบังคับใชู กฎหมายเกี่ ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวขูอง เพื่ อการคูุ มครองผู้ บริโภค
ดูานบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมดำาเนิ นการวางแผนการทำางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่ วยงานระดับสำานั กหรือกอง และแกูไข
ปั ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหูการดำาเนิ นงานเป็ นไปตามเปู าหมาย
์ ี่กำาหนด
ผลสัมฤทธิท

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการใหูความ
เห็นและคำาแนะนำ าเบื้องตูนแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อ
์ ามทีก
ใหูเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต ่ ำาหนดไวู
(2) ใหูขอ
ู คิดเห็นหรือคำาแนะนำ าเบื้องตูนแก่สมาชิกในทีม
งานหรือบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วขูองเพื่อสรูางความเขูาใจและ
ความร่วมมือในการดำาเนินงานตามทีไ่ ดูรบ
ั มอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ใหูบริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวม
ขูอม้ล บันทึกขูอม้ลที่เกี่ยวขูองเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการใหู
บริการทางสาธารณสุข เพื่อเสริมสรูางสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
(2) ดำาเนิ นการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือ
เทคโนโลยีแก่ผู้ใตูบังคับบัญชา และบุคคลภายในหน่ วยงาน เพื่อ
เป็ นความรู้และใหูสามารถดำาเนิ นงานใหูมีประสิทธิภาพ
(3)ดำาเนิ นการจัดทำาเอกสาร ตำารา ค่้มือ เอกสารสื่อเผย
แพร่ในร้ปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเขูาใจในระดับต่าง ๆ
รวมทัง้ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยี
ต่างๆ มาใชูในดูานสาธารณสุข
(4) ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กร เพื่อใหูเป็ นบุคลากรที่มีความชำานาญและปฏิบัติงานไดูอย่าง
มีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานดูานสาธารณสุขระดับตำาบล เพื่อใหูสามารถ
ปฏิบต
ั งิ านในพื้นทีไ่ ดูอย่างถ้กตูองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนั กวิชาการสาธารณสุข


ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
มาแลูวไม่นูอยกว่า 6 ปี กำาหนดเวลา 6 ปี ใหูลดเป็ น 4 ปี สำาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนั กวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติ
การ ขูอ 2 หรือขูอ 4 ที่เทียบไดูไม่ต่ำากว่าปริญญาโท และใหูลดเป็ น
2 ปี สำาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนั กวิชาการ
สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ขูอ 3 หรือขูอ 4 ที่เทียบไดูไม่ต่ำากว่า
ปริญญาเอก หรือดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบไดูไม่ต่ำากว่านี้ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนดโดยจะตูองปฏิบัติงานวิชาการ
สาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวขูองตามที่ส่วนราชการเจูาสังกัดเห็น
ว่าเหมาะสมกับหนู าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมา
แลูวไม่นูอยกว่า 1 ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความรู้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
บริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547

นั กวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
3-6-015-3
ตำาแหน่ งประเภท วิชาการ

ชื่อสายงาน วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ ง นั กวิชาการสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง ชำานาญการพิเศษ

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนู างาน ซึ่งตูองกำากับ แนะนำ า ตรวจ


สอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใชูความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำานาญงานส้งมากในงานวิชาการ ดูาน
วิ ชาการสาธารณสุ ข ปฏิบัติงานที่ตูองตัดสินใจหรือแกูปัญหาที่ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดูรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใชูความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำานาญในงานส้งมากในงาน
วิชาการ ดูานวิ ชาการสาธารณสุ ข ปฏิบัติงานที่ตูองตัดสินใจหรือแกู
ปั ญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดูรับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในดูานต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1)วางแนวทางศึ กษา คู นควู า วิ เคราะห์ วิ จั ย
รวบรวมขู อม้ ล เรื่ องที่ ยากและมี ความซั บซู อนตู องอาศัยความรู้
ทางวิชาการดูานสาธารณสุข หรือประสบการณ์ส้ง เช่น การส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝูาระวังโรค การควบคุ มปู องกั นโรคและภั ย
สุ ขภาพ และการฟื้ นฟ้ สุ ขภาพ รวมทั ้ง การด้ แลรั กษาพยาบาล
การจั ดบริ การสุ ขภาพ การสุ ขศึ กษาและพฤติ กรรมสุ ขภาพ การ
สุ ขาภิ บาล อนามั ยสิ่ งแวดลู อม พั ฒนาระบบกลไกและการบั งคั บ
ใชู กฎหมายสาธารณสุ ข เพื่ อเสริ มสรู างระบบการสาธารณสุ ขที่ ดี
(2)วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแกู
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ใหูการดำาเนิ นงานเป็ นไปตามเปู าหมายที่กำาหนด
รวมทัง้ วิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดำาเนิ นงาน หรือรายงานการ
รวบรวมขูอม้ลทางวิชาการดูานสาธารณสุข และเสนอแนะ เพื่อวาง
แนวทางในการจัดทำามาตรฐานงานดูานสาธารณสุข ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหูมีประสิทธิภาพส้งขึ้นในระดับสำานั ก
(3) วางแนวทางการประเมินผลการดำาเนิ นงานในโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อใหูทราบผลการดำาเนิ นงานและนำ ามาปรับปรุงระบบงาน
ใหูมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเปู าหมายที่กำาหนดในระดับสำานั ก
(4) วางแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพ
มาตรฐานเกีย
่ วกับงานดูานสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดย
บ้รณาการแบบองค์รวมว่าดูวยการคูม
ุ ครอง และส่งเสริมภ้มป
ิ ั ญญา
เกีย
่ วกับงานดูานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำาค่ม
้ อ

แนวทางปฏิบต
ั ิ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อใหู
ประชาชนมีความรู้ สามารถปู องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ ใน
ระดับสำานัก
(5) ตรวจสอบการดำาเนิ นงานดูานสาธารณสุข เพื่อประกอบ
การวางมาตรการและมาตรฐานงานดูานสาธารณสุข ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหูมีประสิทธิภาพส้งขึ้น
(6) พัฒนาขูอม้ลที่ เกี่ ยวขูองกับงานดูานสาธารณสุข เช่น
ขูอม้ลของผู้ ป่วย กลุ่ มเสี่ ยง บุคลากรทางดูานบริการสุขภาพ
ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ งแวดลูอมที่ เอื้ อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั ้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือ
ข่าย เพื่ อนำ าไปใชูในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหูมีประสิทธิภาพส้งขึ้ น
(7) กำากับ ด้แล ใหูคำาปรึกษา แนะนำ า การวินิจฉัย
ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อ
การเฝูาระวัง ควบคุมปู องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมสุข
ภาพ และฟื้ นฟ้สข
ุ ภาพ เพื่อใหูประชาชนมีสุขภาพที่ดี
(8) กำากับ ด้แล ใหูคำาปรึกษา แนะนำ า การประเมินสิง่
แวดลูอมการทำางาน ประเมินสถานประกอบการทางดูานอนามัยสิง่
แวดลูอม เพื่อการปู องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(9)วางระบบและกำาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม
กำากับ พัฒนา มาตรฐาน และการบังคับใชูกฎหมายเกี่ ยวกับการ
แพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวขูอง เพื่ อการ
คูุ มครองผู้ บริโภคดูานบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมดำาเนิ นการวางแผนงาน โครงการของ


หน่ วยงานระดับสำานั กหรือกอง มอบหมายงาน แกูไขปั ญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหูเป็ นไปตามเปู าหมายผล
์ ี่กำาหนด
สัมฤทธิท

3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานสัมพันธ์กบ
ั สมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทใน
การชีแ
้ นะ จ้งใจ ทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสำานักเพื่อ
์ ามทีก
ใหูเกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต ่ ำาหนดไวู
(2) ชีแ
้ จง ใหูขอ
ู คิดเห็นในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการหรือคณะ
ทำางานต่างๆเพื่อเป็ นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดำาเนินงาน
ร่วมกัน
4. ด้านการบริการ

(1) ใหูคำาปรึกษา แนะนำ า ปั ญหาสำาคัญทางสาธารณสุข


แก่ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อสนั บสนุนการ
พัฒนาการใหูบริการสาธารณสุขต่อไป ตลอดจนจัดทำารายงานเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชา
(2) ใหูคำาปรึกษาและอำานวยการ ในการถ่ายทอดความรูใ้ น
งานดูานวิชาการและการปฏิบต
ั แ
ิ ก่เจูาหนู าที่ ระดับรองลงมา และ
บุคลากรดูานสาธารณสุขภายในหน่วยงาน เพื่อเป็ นความรูแ
้ ละใหู
สามารถดำาเนินงานใหูมป
ี ระสิทธิภาพ
(3) กำากับ ด้แล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
องค์กร เพื่อใหูเป็ นบุคลากรที่มีความชำานาญ และปฏิบัติงานไดู
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) นิ เทศงานดูานสาธารณสุขระดับอำาเภอ เพื่อใหูสามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดูอย่างถ้กตูองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนั กวิชาการสาธารณสุข


ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการ มา
แลูวไม่นูอยกว่า 4 ปี หรือดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบไดูไม่ต่ำากว่า
นี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนด โดยจะตูองปฏิบัติงาน
วิชาการสาธารณสุข หรืองานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วขูองตามทีส
่ ว่ นราชการเจูาสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหนู าทีค
่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมา
แลูวไม่นูอยกว่า 1 ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความรู้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
บริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547

นั กวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นั กวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
3-6-015-4

ตำาแหน่ งประเภท วิชาการ

ชื่อสายงาน วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตำาแหน่ ง นั กวิชาการสาธารณสุข

ระดับตำาแหน่ ง เชี่ยวชาญ
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
โดยใชูความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญใน
ทางวิชาการดูานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ ตูองตัดสินใจหรือ
แกูปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซูอนมากและมีผลกระทบในวง
กวูาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดูรับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานใหูคำาปรึกษาของส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม ซึ่งใชูความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ตูองตัดสินใจ
หรือแกูปัญหาในทางวิชาการทีย
่ ากและซับซูอนมากและมีผลกระทบใน
วงกวูาง และปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ตามทีไ่ ดูรบ
ั มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในดูานต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ควบคุ มการศึ กษา คู นควู า วิ เคราะห์ วิ จั ย


รวบรวมขู อม้ ล เรื่ องที่ ยากและมี ความซั บซู อน ตูองอาศัยความรู้
ทางวิชาการดูานสาธารณสุข หรือประสบการณ์ส้ง เช่น การส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝูาระวั งโรค การควบคุมปู องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟื้ นฟ้สุขภาพ รวมทัง้ การด้แลรักษาพยาบาล การ
จั ดบริ การ สุ ขภาพ การสุ ขศึ กษาและพฤติ กรรมสุ ขภาพ การ
สุ ขาภิ บาล อนามั ยสิ่ งแวดลู อม พั ฒนาระบบกลไกและการบั งคั บ
ใชู กฎหมายสาธารณสุ ข และมี การคู นควู าอู างอิ งหรื อใชู ขู อม้ ลจาก
ภายนอก เพื่ อกำา หนดทิ ศทางในภาพกวู างของงานดู านสาธารณสุ ข
ระดั บกรม
(2) วิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในการปฏิบต
ั งิ านและแกูปัญหาที่
เกิดขึ้น ใหูการดำาเนินงานเป็ นไปตามเปู าหมายทีก
่ ำาหนด รวมทัง้
วิเคราะห์รายงานเกีย
่ วกับการดำาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวม
ขูอม้ลทางวิชาการดูานสาธารณสุข และเสนอแนะ เพื่อกำาหนด
แนวทางมาตรฐานงานดูานสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขใหูมป
ี ระสิทธิภาพส้งขึ้นในระดับกรม
(3) กำาหนดแนวทางการประเมินผลการดำาเนิ นงานใน
โครงการต่าง ๆ เพื่อใหูทราบผลการดำาเนิ นงานและนำ ามาปรับปรุง
ระบบงานใหูมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามเปู าหมายที่กำาหนดใน
ระดับกรม
(4) กำา หนดแนวทางการพั ฒนาเนื้ อหา องค์ ความรู้
คุ ณภาพมาตรฐานเกี่ ยวกั บงานดู านสาธารณสุ ข และระบบบริ การ
สุ ขภาพ โดยบ้ รณาการแบบองค์ รวมว่ าดู วยการคูุ มครองและส่ ง
เสริ มภ้ มิ ปั ญญา เกี่ ยวกั บงานดู านสาธารณสุ ขและระบบบริ การ
สุ ขภาพ และจั ดทำา ค่้ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ชาการ สื่ อ
สุ ขศึ กษา ประชาสั มพั นธ์ เพื่ อใหู ประชาชน มี ความรู้ สามารถ
ปู องกั นตนเอง จากโรคและภั ยสุ ขภาพ ในระดั บกรม
(5) ประเมินและวิเคราะห์งานดูานสาธารณสุข เพื่อประกอบ
การวางมาตรการและมาตรฐานงานดูานสาธารณสุข ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหูมป
ี ระสิทธิภาพส้งขึ้น
(6) วางระบบขู อม้ ลที่ เกี่ ยวขู องกั บงานดู านสาธารณสุ ข
เช่ น ขู อม้ ลของผู้ ป่ วย กลุ่ มเสี่ ยง บุ คลากรทางดู านบริ การ
สุ ขภาพ ประชากร สถานะสุ ขภาพ ระบาดวิ ทยา สิ่ งแวดลู อมที่
เอื้ อต่ อสุ ขภาพ สถานประกอบการทั ้งภาครั ฐและเอกชน องค์ กร
ภาคี เครื อข่ าย เพื่ อนำ าไปใชูในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบ
งานสาธารณสุขใหูมีประสิทธิภาพส้งขึ้น ในระดับกรม
(7) วางแนวทางการวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวน
โรค ติดตามผูป
้ ่ วย ผูส
้ ม
ั ผัส เพื่อการเฝูาระวัง ควบคุมปู องกันโรค
และภัยสุขภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้ นฟ้สข
ุ ภาพ เพื่อใหู
ประชาชนมีสข
ุ ภาพทีด
่ ี
(8) ใหูคำาปรึกษาและเสนอความเห็นเกีย
่ วกับระบบและ
แนวทางการส่งเสริม ควบคุม กำากับ พัฒนา มาตรฐาน และพัฒนา
กลไกการบังคับใชูกฎหมายเกีย
่ วกับการแพทย์และสาธารณสุข และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย
่ วขูอง ทีต
่ อ
ู งอาศัยความรูท
้ างวิชาการ และ
ประสบการณ์สง้ เพื่อการคูม
ุ ครองผูบ
้ ริโภคดูานบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

2. ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมดำาเนิ นการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือ


บ้รณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับ
กรม มอบหมายงานแกูไขปั ญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมิน
์ ี่กำาหนด
ผล เพื่อใหูบรรลุตามเปู าหมายผลสัมฤทธิท
3. ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่ วยงาน


หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจ้งใจ โนู มนู าวเพื่อใหูเกิดความ
์ ามที่กำาหนดไวู
ร่วมมือและผลสัมฤทธิต
(2) ใหูขูอคิดเห็น และคำาแนะนำ าแก่หน่ วยงานระดับกอง
หรือสำานั กรวมทัง้ ที่ประชุมทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อเป็ นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดำาเนิ นงานร่วมกัน

4. ด้านการบริการ

(1) สนั บสนุนการใหูคำาปรึกษา แนะนำ า เผยแพร่ความรู้


ดูานสาธารณสุข แก่ประชาชน และผู้ ประกอบการต่าง ๆ เพื่ อใหูมี
ความเขูาใจที่ ถ้กตูองในระบบการจัดการดูานสาธารณสุข
(2) เป็ นที่ปรึกษาและใหูคำาแนะนำ าเป็ นวิทยากรอบรม ใหูคำา
แนะนำ า ปรึกษา ในงานดูานวิชาการและการปฏิบัติแก่เจูาหนู าที่
ระดับรองลงมา และบุคลากรดูานสาธารณสุข ภายในและภายนอก
หน่ วยงาน เพื่อเป็ นความรู้และใหูสามารถดำาเนิ นงานใหูมี
ประสิทธิภาพ
(3) วางแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กร เพื่อใหูเป็ นบุคลากรทีม
่ ค
ี วามชำานาญ และปฏิบต
ั งิ านไดูอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) นิเทศงานดูานสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อใหูสามารถ
ปฏิบต
ั งิ านในพื้นทีไ่ ดูอย่างถ้กตูองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนั กวิชาการสาธารณสุข


ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำานาญการพิเศษ
มาแลูวไม่นูอยกว่า 3 ปี หรือดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบไดูไม่ต่ำา
กว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนด โดยจะตูองปฏิบัติ
งานดูานวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวขูองตามที่ส่วน
ราชการเจูาสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหนู าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลูวไม่นูอยกว่า 1 ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความรู้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
บริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547