You are on page 1of 11

เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

4-2-002-1

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชี

ระดับตำาแหน่ ง ปฏิบัติงาน

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผ้้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขัน
้ ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
หมาย
โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) จัดทำาและปฏิบต
ั งิ านด้านเอกสารทางการ
เงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กำาหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำางบประมาณ เพื่อใช้
ประกอบในการทำางบประมาณประจำาปี ของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและด้ความถ้กต้องของ
เอกสารสำาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถ้กต้องในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ ายหรือกล่่มกับ
หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว
่ ไปเพื่อขอความช่วย
เหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความร้้ความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการทำางานของหน่ วยงาน

2. ด้านการบริการ

(1) ให้คำาแนะนำ า ตอบปั ญหา ชีแ


้ จงเกีย
่ วกับงานการเงินและ
บัญชี แก่เจ้าหน้ าทีร่ ะดับรองลงมา หน่ วยงานราชการ เอกชน และ
ประชาชนทัว
่ ไป เพื่อถ่ายทอดความร้้ ความชำานาญแก่ผ้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกล่่ม กับหน่ วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว
่ ไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ ยนความร้้
ความเชี่ ยวชาญที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการทำางานของหน่ วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

มีค่ณว่ฒิอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือค่ณว่ฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ทีส
่ ่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิ คหรือค่ณว่ฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ทีส
่ ่วนราชการเจ้า
สังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้งหรือค่ณว่ฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือค่ณว่ฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.
กำาหนดว่าใช้เป็ นค่ณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งนี้ได้

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
เผยแพร่เพื่อบริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547
สำานั กงานสาธารณสุขอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร

เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน

เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน
4-2-002-2

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชี

ระดับตำาแหน่ ง ชำานาญงาน

หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผ้สำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผ้้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความร้้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชำานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน
ใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
หมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผ้้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซ่ ึงไม่จำาเป็ น
ต้องใช้ผ้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความร้้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชำานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบต
ั งิ าน
ทีต
่ อ
้ งตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหาทีค
่ อ
่ นข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตาม
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ปฏิบต
ั งิ านและควบค่มเอกสารทางการ
เงินและบัญชีทต
ี่ อ
้ งใช้ความชำานาญ เพื่อช่วยให้ระบบงานเป็ นไปอย่าง
สะดวกและถ้กต้อง
(2) ปฏิบัติงาน วางแผน ประเมินผลงาน
ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถ่ประสงค์
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็ นฐานข้อม้ลในการ
ปรับปร่งวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความร้ด
้ า้ นการเงินและบัญชี
แก่เจ้าหน้ าทีร่ ะดับรองลงมา เช่น ให้คำาปรึกษาแนะนำ าในการปฏิบต
ั งิ าน
วางโครงการกำาหนดหลักส้ตรและฝึ กอบรม จัดทำาค่ม
้ อ
ื ประจำาสำาหรับการ
ฝึ กอบรมและวิธใี ช้อป
่ กรณ์เครื่องมือทีถ
่ ก
้ ต้อง เป็ นต้น เพื่อถ่ายทอด
ความร้ท
้ เี่ ป็ นประโยชน์ในการปฏิบต
ั งิ านตามมาตรฐานและข้อกำาหนด

2. ด้านการกำากับด้แล
(1) ควบค่ม กำากับด้แล ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การดำาเนิ นงานของหน่ วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กำาหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปั ญหา
ขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในหน่ วยงานที่รับผิด
ชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่ วยงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
(1) ให้คำาแนะนำ า ตอบปั ญหา ชี้แจงเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าหน้ าที่ระดับรองลงมา
หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว
่ ไป เพื่อถ่ายทอดความร้้
ความชำานาญ แก่ผ้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหน่ วยงาน
ทีส
่ ้งกว่า กับหน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว
่ ไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลก
เปลีย
่ นความร้้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการทำางานของ
หน่ วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีค่ณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงิน


และบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดำารงตำาแหน่ งประเภททัว
่ ไป ระดับปฏิบัติงาน มา
แล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็ น 5 ปี สำาหรับผ้้มี
ค่ณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงินและบัญชี ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำากว่าประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพเทคนิ ค และให้ลดเป็ น 4 ปี สำาหรับผ้้มีค่ณสมบัติเฉพาะ
สำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือข้อ 4 ที่เทียบได้ไม่ต่ำากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชัน
้ ส้ง หรือ
ดำารงตำาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนดโดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้ าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับ


ตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
เจ้าพนั กงานการเงินและบัญชีอาวุโส
4-2-002-3

ตำาแหน่ งประเภท ทัว


่ ไป

ชือ
่ สายงาน ปฏิบต
ั งิ านการเงินและบัญชี

ชือ
่ ตำาแหน่ งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตำาแหน่ ง อาว่โส
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบต
ั งิ านในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จำาเป็ นต้องใช้ผส
้ ำาเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำากับ แนะนำ า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผ้้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความร้้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำานาญงานด้านการเงินและบัญชีคอ
่ นข้างส้ง มีงานในความรับ
ผิดชอบทีห
่ ลากหลาย ปฏิบต
ั งิ านทีต
่ อ
้ งตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหาใน
งานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานทีป
่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

(1) ควบค่มเอกสารทางการเงินและบัญชีทต
ี่ อ
้ งใช้ความ
ชำานาญ เพื่อช่วยให้ระบบงานเป็ นไปอย่างสะดวกและถ้กต้อง
(2) วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถ่ประสงค์
(3) เสนอความคิดเห็น เกีย
่ วกับระเบียบปฏิบต
ั ด
ิ า้ นการเงิน
เพื่อใช้เป็ นฐานข้อม้ลในการปรับปร่งวิธีการปฏิบัติงาน
(4) ถ่ายทอดความร้ด
้ า้ นการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้ าทีร่ ะดับ
รองลงมา เช่น ให้คำาปรึกษาแนะนำ าในการปฏิบต
ั งิ าน วางโครงการ
กำาหนดหลักส้ตรและฝึ กอบรม จัดทำาค่ม
้ อ
ื ประจำาสำาหรับการฝึ กอบรม
และวิธใี ช้อป
่ กรณ์เครื่องมือทีถ
่ ก
้ ต้อง เป็ นต้น เพือ
่ ถ่ายทอดความร้ท
้ เี่ ป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบต
ั งิ านตามมาตรฐานและข้อกำาหนด
2. ด้านการกำากับด้แล

(1) ควบค่ม กำากับด้แล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการ


เงินและบัญชี เพื่อให้การดำาเนิ นงานของหน่ วยงานที่รับผิดชอบเป็ น
ไปตามเป้ าหมายที่กำาหนด
(2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปั ญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในหน่ วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของหน่ วยงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ

(1) ให้คำาแนะนำ า ตอบปั ญหา ชีแ


้ จงเกีย
่ วกับงานการเงินและ
บัญชี ทีม
่ ค
ี วามซับซ้อน
แก่เจ้าหน้ าทีร่ ะดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทัวไป
่ เพือ
่ ถ่ายทอดความร้้ ความชำานาญ แก่ผท
้ ส
ี่ นใจ
(2) ประสานงานในระดับกองหรือหน่ วยงานที่ส้งกว่า กับ
หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทัว
่ ไป เพื่อขอความช่วย
เหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยน
ความร้้ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการทำางานของหน่ วยงาน

และปฏิบัติหน้ าที่อ่ น
ื ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ ง

1. มีค่ณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงินและ


บัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดำารงตำาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับชำานาญงาน มาแล้วไม่
น้ อยกว่า 6 ปี หรือดำารงตำาแหน่งอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ไม่ต่าำ กว่านีต
้ าม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำาหนดโดยจะต้องปฏิบต
ั งิ านการเงิน
และบัญชี หรืองานอื่นทีเ่ กีย
่ วข้องตามทีส
่ ว
่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้ าทีค
่ วามรับผิดชอบและลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ม
ิ าแล้วไม่
น้ อยกว่า 1 ปี

ความร้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับตำาแหน่ ง

1. ความร้้ความสามารถที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่ ง
2. ทักษะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง
3. สมรรถนะที่จำาเป็ นสำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่ ง

ด้วยความขอบพระคุณ ที่กรุณา นำ าข้อมูลนี้ไปใช้


ขอผลบุญกุศลที่ท่านำ าข้อมูลนี้ไปใช้ จงบังเกิดกับประเทศไทย ให้ สงบ
สันติ และสามัคคี ตลอดไปครับ
เผยแพร่เพื่อบริจาคเป็ น วิทยาทาน โดย นายพันธุุทอง จันทรุสว่าง โทร.
0893552547
สำานั กงานสาธารณสุขอำาเภอคำาเขื่อนแก้ว อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร