You are on page 1of 587
= GU PHAR TIENG A ect =D LOI NOI DAU uén "Ngi phap tiéng Anh” nay duge bién soan nham muc dich phuc vu viée hoc tiéng Anh trong cdc trudng Dai hoé va Trung hoc chuyén nghiép déng thdi cing nhim dong gop vao viéc hoc tiéng Anh cua hoc sinh cdc trudng phé thong, cdc lép tai chite va cac ban tu hoe. N6 cé tinh chat cha mét cuén Ngit phdp tiéng Anh co ban va thuc hanh, néi dung cha yéu nham giéi thiéu nhiing quy tdc co ban va thong dung, kém theo nhiéu bai tap dé gidp ngudi hoc van dung duge cdc quy tac trong viée rén luyén ky nang néi, nghe, doc, viét tiéng Anh. Do dé sach nay chua dé cap dén nhiing van dé phitc tap, it gap va it ding, cing khéng di s4u vao ngit phap ly thuyét. Mat khac, dé dam bao "Tinh chat Viét Nam va hién dai", ching téi cing chi y dua vao kinh nghiém thuc té day tiéng Anh cho ngudi Viét két hop véi nhitng thanh tuu cia ngén ngi hoc va phuong phaép giang day ngoai ngit hién dai dé trinh bay cac van dé ngt phap mét cach don gian, ngin gon nhung ro rang, dé hiéu, dé nhd, thich hgp vdi déi tudng ngudi Viét. Vé mat thuat ngit, ching téi chi trueng ding nhiing thuat ngit tiéng Viét va tiéng Anh cia ngit phap truyén thong, cé chon loc va tinh gian trong sé nhiing thuat nga da quen dung, aé ngudi hoc khdi bd nga. Véi nhiing dc diém nhu trén, chting t6i hy vong cuén sdch sé dap ting dude yéu cdu cia déng dao cae ban hoc tiéng Anh. N6 c6 thé ding lam giao trinh day ngit php 4 trong lép, lam tai liéu 6n tap va tham khao ngit phap cho hoc sinh va giao vién. Sau day chiing téi gidi thiéu bé cuc cudn sach va mét sé gdi y hung dan cach stt dung. 1) Cuén sach gém 3 phan lén: Phan I gém 11 chwong, 31 bai, gidi thiéu cha yéu cach phan loai, hinh thai c&u tao, chiic nang va cach ding cac té loai trong tiéng Anh, c6 két hop gidi quyét mét sé vin dé ca php (cach dt cau) lién quan dén viée st dung ti loai dé. Phan II gém 5 chuong, 14 bai, gidi thidu cha yéu cdc vain dé ea phap co ban, cé tinh chat nang cao va khai quat héa cach dat cau tiéng Anh theo nhiing cau truc, céng thttc, m4u co ban. Phan III 14 dap an cac bai tap khé, nhim gitp cdc ban tu hoc c6 thé ty kiém tra, danh gid két qua hoc tap ca minh, 2) Méi bai gém phan trinh bay nhiing quy tdc va phan bai tap ting dung, nham gidi thiéu gon va tap trung mét hay nhiéu vén dé ngit phap co lién quan, theo ting buéc tix dé dén kho. Tuy nhién, cé nhiéu vain dé khéng thé gidi quyét gon mét lan la xong dude, vi cé nhiéu diém lign quan dén cdc van dé khac, thi chung téi gidi thiéu ting phan, phn sau cé nhac lai, eting cd, bd sung va nang cao phan truéc. Cac ban hoc nén chi y diém nay: hoc phan sau nén 6n lai va déi chiéu vdi phan truéc, nhu vay méi hiéu duge van dé mét cach ddy da, sau va chac. 3) Phan trinh bay quy tae trong méi bai dude viét theo tinh than tinh gidn, ngin gon, kém theo nhiéu thi du minh hoa. Chung t6i sti dung réng rai cach trinh bay tom tat duéi dang cac bang tdng hgp, biéu dé, so dé va cong thitc kém theo nhiing 1di ghi, nhing chu thich cén thiét.