You are on page 1of 12

Hướng dẫn thực hành SQL

I. Hướng dẫn cài ñặt SQL Server 2000


• Chạy file AutoRun.exe trong thư mục lưu trữ bộ cài ñặt SQL Server 2000
• Trong màn hình xuất hiện, click chọn SQL Server 2000 Components

• Tiếp theo, chọn Install Database Server ñể bắt ñầu quá trình cài ñặt MS SQL Server
2000

• Tại hộp thoại Welcome, nhấp chọn nút Next


• Chọn tùy chọn Local Computer trong hộp thoại Computer Name và nhấp chọn Next

http://www.esnips.com/user/tnphong 1
Hướng dẫn thực hành SQL

• Trong hộp thoại Installation Selection, chọn tùy chọn Create a new instance of SQL
Server or install Client Tools và nhấp chọn Next

• Trong hộp thoại tiếp theo, nhập thông tin ñăng ký sử dụng phần mềm (Name,
Company) theo yêu cầu và nhấp chọn Next.

http://www.esnips.com/user/tnphong 2
Hướng dẫn thực hành SQL

• Trong hộp thoại Software License Agrrement, nhấp chọn Yes.


• Chọn tùy chọn Server and Client Tools trong hộp thoại Installation Definition.

• Trong hộp thoại Instance Name, ñánh dấu chọn ô Default và nhấp chọn Next

• Chọn tùy chọn Typical (hoặc Custom) và nhấp chọn Next trong hộp thoại Setup Type
• Trong hộp thoại Services Account, chọn tùy chọn Use the Local System account trong
nhóm Service Settings

http://www.esnips.com/user/tnphong 3
Hướng dẫn thực hành SQL

• Trong hộp thoại Authentication Mode, chọn tùy chọn Mixed Mode. Nhập mật khẩu
cho tài khoản quản trị SQL Server (tài khoản này ñược tạo mặc ñịnh và có tên là sa).
Nếu không muốn ñặt mật khẩu cho tài khoản quản trị thì ñánh dấu chọn ô Blank
Password.

• Nhấp chọn Next ở hộp thoại tiếp theo ñể bắt ñầu quá trình cài ñặt.

Sau khi hoàn tất quá trình cài ñặt, nên khởi ñộng lại máy tính. Nếu cài ñặt thành công,
SQL Server 2000 sẽ chạy dưới ñạng một dịch vụ trên máy tính của bạn. Thông thường,
trên Systray của thanh TaskBar, bạn quan sát ñược biểu tượng của dịch vụ MSSQL Server
như sau:

http://www.esnips.com/user/tnphong 4
Hướng dẫn thực hành SQL

II. Một số thao tác cơ bản trên công cụ Enterprise Manager


Enterprise Manager là công cụ ñược sử dụng ñể thực hiện các thao tác quản trị ñối
với MS SQL Server 2000. Công cụ này ñược cài ñặt khi bạn cài ñặt SQL Server 2000 trên
máy tính.
1. Khởi ñộng Enterprise Manager bằng cách chọn menu Start → Programs →
Microsoft SQL Server → Enterprise Manager

2. ðăng ký quản trị máy chủ SQL Server


• Nhấp phải chuột lên biểu tượng SQL Server Group và chọn New SQL Server
Registration… trong menu xuất hiện

• Nhấp chọn Next trong hộp thoại xuất hiện.


• Trong hộp thoại Register SQL Server Wizard:
o Nhập tên của Server cấn ñăng ký quản trì vào ô Available Servers. (Có thể sử
dụng tên hoặc ñịa chỉ IP của Server cần quản trị)
o Nhấp chọn Add ñể bổ sung vào danh sách Added Server
Nhấp chọn Next sau khi hoàn tất việc bổ sung Server cấn ñăng ký quản trị.

http://www.esnips.com/user/tnphong 5
Hướng dẫn thực hành SQL

• Trong hộp thoại Authentication Mode, chọn tùy chọn SQL Server Authentication (sử
dụng chế ñộ xác thực tài khoản của SQL Server ñể ñăng nhập vào hệ thống).

• Trong hộp thoại tiếp theo:

http://www.esnips.com/user/tnphong 6
Hướng dẫn thực hành SQL

o Chọn Login automatically using my SQL Server account information nếu


bạn muốn ñăng nhập vào hệ thống mà không cần phải nhập tên và mật khẩu.
Trong trường hợp này, nhập tên và mật khẩu sử dụng vào ô Login Name và
Password.
o Chọn Prompt for the SQL Server account information when connection nếu
bạn muốn nhập Tên và Mật khẩu khi ñăng nhâp hệ thống
Chú ý: Sử dụng cách thứ nhất có thể sẽ không an toàn cho hệ thống của bạn nếu
máy tính của bạn có nhiều người sử dụng.
• Nhấp Next ở các bước tiếp theo ñể hoàn tất việc ñăng ký Server. Nếu việc ñăng ký
thành công, bạn sẽ quan sát ñược biểu tượng của máy chủ ñã ñăng ký trong màn hình
làm việc của công cụ Enterprise Manager

3. Sửa ñổi thông tin ñối với Server ñã ñăng ký quản trị
• Nhấp phải chuột lên biểu tượng Server cần sửa ñổi và chọn Edit SQL Server
Registration properties…

• Trong hộp thoại xuất hiện, hiệu chỉnh các thông tin liên quan ñến Server (nếu cần)

http://www.esnips.com/user/tnphong 7
Hướng dẫn thực hành SQL

o Connection: Chọn chế ñộ xác thực khi ñăng nhập SQL Server
o Show system databases and system objects: Bỏ ñánh dấu chọn mục này nếu
bạn muốn ẩn các CSDL hệ thống và các ñối tượng CSDL hệ thống. (Bạn nên bỏ
ñánh dấu chọn mục này).
o Automatically start SQL Server when connecting: Khi kết nối, tự ñộng khởi
ñộng dịch vụ MSSQL Server trong trường hợp dịch vụ chưa ñược khởi ñộng.

3. ðính file CSDL vào máy chủ SQL Server


Một CSDL trong SQL Server bao gồm nhiều file ñược chia làm 2 loại:
• File dữ liệu: Là những file có phần mở rộng là MDF (ñối với file dữ liệu
chính) và NDF (ñối với các file dữ liệu phụ). Một CSDL có 1 file dữ liệu
chính và có thể có nhiều file dữ liệu phụ.
• File nhật ký giao tác: Là những file có phần mở rộng là LDF
ðể ñính một CSDL nào ñó vào máy chủ SQL Server, bạn phải sao chép ñầy ñủ các
file dữ liệu (*.MDF, *.NDF) và file nhật ký giao tác (*.LDF) của CSDL ñó.

Các bước ñính file CSDL vào máy chủ SQL Server
• Nhấp phải chuột lên biểu tượng Databases tương ứng với máy chủ và chọn All Task
→ Attach Database… trong menu xuất hiện

http://www.esnips.com/user/tnphong 8
Hướng dẫn thực hành SQL

• Trong hộp thoại xuất hiện nhấp chọn nút … ñể chọn file dữ liệu cần Attach. Chú ý:
Chọn file dữ liệu chính (tức là file có phần mở rộng là MDF)

http://www.esnips.com/user/tnphong 9
Hướng dẫn thực hành SQL

• Sau khi chọn ñúng file dữ liệu cần Attach, bạn sẽ nhận ñược kết quả trên hộp thoại
Attach Database như sau:

• Nhấp OK ñể kết thúc.

Nếu quá trình attach thành công, trong màn hình làm việc bạn sẽ quan sát ñược biểu tượng
của CSDL mới ñược attach. Thông qua ñó, bạn có thể thực hiện ñược các thao tác quản trị
trên CSDL.

http://www.esnips.com/user/tnphong 10
Hướng dẫn thực hành SQL

III. Thực hành SQL với tiện ích Query Analyzer


Các bài thực hành SQL và các bài tập trong “Giáo trình thực hành SQL” sử dụng
CSDL giaotrinh_db. Các file dữ liệu của CSDL này có thể download từ ñịa chỉ sau:
http://www.esnips.com/user/tnphong
ðể thực hành SQL, bạn sử dụng công cụ Query Analyzer. ðây là là một tiện ích của
SQL Server nhằm cho phép người sử dụng viết và thực thi các câu lệnh SQL ñối với
CSDL. ðây là công cụ làm việc theo chế ñộ tương tác với người sử dụng; tức là bạn viết
lệnh, yêu cầu thực thi và nhận ñược kết quả trả về từ phía máy chủ CSDL.

1. Chạy tiện ích Query Analyzer


o Start → Programs → Microsoft SQL Server → Query Analyzer
o Nhập tên/IP máy chủ CSDL, cung cấp thông tin ñăng nhập và nhấn OK ñể kết
nối ñến máy chủ CSDL

http://www.esnips.com/user/tnphong 11
Hướng dẫn thực hành SQL

2. Các thao tác cơ bản


Yêu cầu cần thực hiện Thao tác
Chọn cơ sở dữ liệu làm việc • Cách 1: Chọn CSDL từ danh sách các
CSDL ñược hiển thị trên thanh công
cụ

• Cách 2: Thực thi lệnh:


USE Tên_CSDL
Kiểm tra cú pháp câu lệnh SQL ðánh dấu chọn câu lệnh cần kiểm tra và
nhấn Ctrl + F5
Thực thi câu lệnh SQL ðánh dấu chọn câu lệnh cần thực thi và
nhấn F5
Ẩn/hiện màn hình kết quả Ctrl + R
Thay ñổi chế ñộ hiển thị kết quả truy vấn Chọn chế ñộ hiển thị trên thanh công cụ

• Results in Text: Hiển thị ở chế ñộ văn


bản
• Results in Grid: Hiển thị ở chế ñộ
lưới.
• Results to File: Xuất dữ liệu ra file

Xóa màn hình Ctrl + Shift + Del


Ẩn/hiện cửa sổ Object Browser F8

Lưu ý: Chọn ñúng CSDL khi thực hành

http://www.esnips.com/user/tnphong 12