PENGURUSAN PERAKAUNAN

KERAJAAN
Oleh
PERAKAUNAN
SATU PROSES MENCATAT , MENGKLASIFIKASI ,
MELAPORKAN DAN MENGANALISA SEMUA
URUSNIAGA KEWANGAN UNTUK TUJUAN
KAWALAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN OLEH
PENGGUNA MAKLUMAT
KERAJAAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN
KERAJAAN NEGERI
KERAJAAN TEMPATAN
BADAN BERKANUN
(PERSEKUTUAN/NEGERI)
KERAJAAN PERSEKUTUAN
JABATAN AUDIT NEGARA
SURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH
MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

KERAJAAN NEGERI
JABATAN KETUA MENTERI
PEJABAT DAERAH
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
JABATAN PERHUTANAN
KERAJAAN TEMPATAN
DEWAN BANDARAYA K.L
MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM
MAJLIS PERBANDARAN AMPANG
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
BADAN BERKANUN
(PERSEKUTUAN)
PERTUBUHAN KESELAMATAN
SOSIAL (PERKESO)
KUMPULAN WANG SIMPANAN
PEKERJA (KWSP)
LEMBAGA TABUNG HAJI
LEMBAGA KEMAJUAN
PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)
BADAN BERKANUN NEGERI
YAYASAN SELANGOR
PERBADANAN KEMAJUAN
NEGERI SELANGOR (PKNS)
MAJLIS AGAMA ISLAM
SELANGOR
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL
BERTANGGUNGJAWAB MEMUNGUT
WANG AWAM YANG PATUT DITERIMA
DAN DISIMPAN DENGAN SELAMAT (AP53)
BERTANGGUNGJAWAB MENGAKAUN
TERIMAAN DENGAN BETUL (AP53)
BERTANGGUNGJAWAB MENGAWAL
PERBELANJAAN (AP54)
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
PEGAWAI PENGAWAL
BERTANGGUNGJAWAB ATAS
BETULNYA SEMUA PERBELANJAAN
BAGI MAKSUD PERBELANJAAN
ATAU AKAUN AMANAH (AP92(a))
BERTANGGUNGJAWAB
MENYESUAIKAN URUSNIAGA DARI
PEJABAT PERAKAUNAN DENGAN
REKOD PERAKAUNANNYA (AP143(b))

PEGAWAI PERAKAUNAN
PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB
BAGI PERKARA BERIKUT:
MEMUNGUT , MENERIMA ATAU
MENGAKAUNKAN WANG AWAM ATAU
MEMBAYAR, MENGELUARKAN WANG
AWAM ATAU BARANG-BARANG AWAM
ATAU
MENERIMA, MENYIMPAN ATAU
MELUPUS ATAU MENGAKAUN
BARANG-BARANG AWAM.
UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
(SEK.7 – PERKARA 96-112)
AKTA ACARA KEWANGAN 1957
(SEMAKAN 1972)
AKTA AUDIT 1957
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
ARAHAN-ARAHAN PERBENDAHARAAN
PEKELILING PERBENDAHARAAN DAN JABATAN
AKAUNTAN NEGARA
PIAWAIAN PERAKAUNAN ANTARABANGSA
KONSEP AKAUNTABILITI
MEREKA YANG DIBERIKAN TANGGUNGJAWAB
PERLU MELAPORKAN BALIK KEPADA PIHAK
YANG MEWAKILKAN KUASA ITU MENGENAI
PERLAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI/KAKITANGAN
MELAKSANAKAN TUGAS MENGIKUT UNDANG-
UNDANG, PERATURAN, PROSEDUR DAN ARAHAN-
ARAHAN
AKAUNTABILITI
KEWANGAN
AKAUN YANG DISELENGGARAKAN BOLEH
DIPERCAYAI DAN SEMUA URUSNIAGA
DILAKUKAN DENGAN TERATUR SERTA
MEMATUHI UNDANG-UNDANG DAN
PERATURAN-PERATURAN KEWANGAN:-
a) JUMLAH PERBELANJAAN TIDAK
MELEBIHI PERUNTUKAN
b) HASIL DIKUTIP MENGIKUT KADAR YANG
BETUL

AKAUNTABILITI
KEWANGAN
c) REKOD KEWANGAN DAN LAIN-LAIN
REKOD DISELENGGARA DENGAN BETUL
DAN KEMASKINI
d) PENYATA KEWANGAN DAN LAPORAN
KEWANGAN DIKEMUKAKAN DENGAN
LENGKAP
e) PERATURAN DAN TATACARA KERJA
DIPATUHI SEMASA MENGURUSKAN
PEROLEHAN


MATLAMAT
AKAUNTABILITI
MEMASTIKAN PENGURUSAN WANG
AWAM DIBUAT MENGIKUT UNDANG-
UNDANG DAN PERATURAN
MENYEDIAKAN SATU SISTEM YANG
BERKESAN BAGI PEGAWAI / KAKITANGAN
MELAKSANAKAN TUGAS
MEMASTIKAN TUGAS DILAKSANAKAN
MENEPATI DAN MENCAPAI OBJEKTIF
YANG DITETAPKAN
KOMPONEN BELANJAWAN
NEGARA
HASIL NEGARA
PERBELANJAAN NEGARA

HASIL NEGARA
HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
HASIL KERAJAAN NEGERI
HASIL KERAJAAN TEMPATAN
HASIL KERAJAAN
PERSEKUTUAN
HASIL CUKAI – LANGSUNG / TIDAK
LANGSUNG
HASIL BUKAN CUKAI
TERIMAAN BUKAN HASIL
PERBELANJAAN
PERBELANJAAN
PERBELANJAAN MENGURUS BAGI
AKTIVITI-AKTIVITI SEHARIAN
YANG BERULANG DAN
BERTERUSAN
PERBELANJAAN TANGGUNGAN(T)
PERBELANJAAN PERBEKALAN (B)
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN (P)

KERAJAAN PERSEKUTUAN
SEBAGAI ENTITI PERAKAUNAN
SEBAGAI ENTITI PERAKAUNAN,
KERAJAAN PERSEKUTUAN TERMASUK
SEMUA KEMENTERIAN, JABATAN DAN
AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN
TETAPI TIDAK TERMASUK BADAN
BERKANUN DAN SYARIKAT MILIK
KERAJAAN.
CARTA ORGANISASI ENTITI
PERAKAUNAN KERAJAAN

AG.HQ
25 JANM
NEGERI / CAW.
11 SAD.
KEMENTERIAN &
JABATAN
PUSAT
TANGGUNGJAWAB
(PTJ)
KEMENTERIAN &
JABATAN
PUSAT
TANGGUNGJAWAB
(PTJ)
(NON SAD)
P T J
(SAD)
PEJABAT
PERAKAUNAN
RINGKASAN FUNGSI JANM
AKAUNTAN NEGARA ADALAH AKAUNTAN
UTAMA DALAM KERAJAAN PERSEKUTUAN
MEMPROSES TERIMAAN DAN PERBELANJAAN
TERMASUK GAJI KERAJAAN PERSEKUTUAN
MENGAKAUNKAN TERIMAAN &
PERBELANJAAN KERAJAAN
MENYEDIAKAN AKAUN AWAM UNTUK
DIBENTANGKAN DI PARLIMEN

KONSEP DASAR
PERAKAUNAN KERAJAAN
KONSEP KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN
YANG DISATUKAN – SEGALA HASIL DAN
WANG YANG DIDAPATKAN ATAU DITERIMA,
KECUALI ZAKAT, FITRAH BAITULMAL ATAU
HASIL AGAMA ISLAM YANG SEUMPAMANYA
DIBAYAR MASUK KEDALAM KUMPULAN
WANG PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN

(PERKARA 97 –PP)
KONSEP DASAR
PERAKAUNAN KERAJAAN
KONSEP BAHAWA TIADA WANG, KECUALI
PERBELANJAAN TANGGUNGAN BOLEH
DIKELUARKAN DARI KUMPULAN WANG
PERSEKUTUAN YANG DISATUKAN
MELAINKAN DIPERUNTUKAN ATAU
DIBENARKAN DENGAN CARA LAIN OLEH
PARLIMEN.

(PERKARA 104 – PP)
KERAJAAN
PERSEKUTUAN
KUMPULANWANG DISATUKAN
Akaun
Hasil Disatukan
KUMPULAN WANG DI SATUKAN
Akaun Akaun
Amanah Disatukan Pinjaman Disatukan

Deposit
Kumpulanwang
Amanah Awam
Kumpulanwang
Pembangunan
Kumpulanwang
Amanah Kerajaan
Kumpulanwang
Pinjaman Perumahan
Perbelanjaan
Tanggungan
Perbelanjaan
Bekalan
Bayaran Balik
Pinjaman
Bayaran
Hutang
Deposit
Amanah
Bayaran Balik
Pendahuluan/Pinjaman
Emolumen

Perkhidmatan
Dan Bekalan

Aset

Geran dan
Kenaan tetap
Peruntukan DiRaja
Pencen, Gratuities
dan Pampasan
Perkhidmatan Hutang
Arahan Mahkamah
Perbelanjaan
Pembangunan
Pinjaman
Pindahan
Pindahan
Pinjaman Dalam Negeri

Pinjaman Luar Negeri
Hasil
Pemberian
Pemberian
Pemberian
Cara Langsung
5
KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN
YANG DISATUKAN
TIGA AKAUN BERASINGAN
DISENGGARAKAN DI BAWAH
KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN
YANG DISATUKAN IAITU:-
1. AKAUN HASIL YANG DISATUKAN –
YANG KEDALAMNYA HASIL
KERAJAAN DITERIMA DAN DARINYA
PERBELANJAAN MENGURUS
DILAKUKAN
KUMPULAN WANG PERSEKUTUAN
YANG DISATUKAN
2. AKAUN AMANAH YANG DISATUKAN – YANG
DIBAWAHNYA SEGALA TERIMAAN DAN BAYARAN
KUMPULAN WANG AMANAH KERAJAAN DAN WANG
YANG DITERIMA OLEH KERAJAAN UNTUK MAKSUD
TERTENTU DIAKAUNKAN
3. AKAUN PINJAMAN DISATUKAN – DALAM MANA
SEMUA PENERIMAAN PINJAMAN, PEMBAYARAN
BALIKPINJAMAN DAN PINDAHAN KEKUMPULAN
WANG LAIN DIAKAUNKAN.
(SEK.7 , AKTA ACARA KEWANGAN)

AKAUN HASIL DISATUKAN
HASIL
KUTIPAN HASIL DIAKAUNKAN MENGIKUT
ASAS TUNAI
HASIL YANG PATUT DITERIMA TETAPI
BELUM DITERIMA DALAM TAHUN
KEWANGAN TIDAK DIMASUK AKAUNKAN
BAYARAN BALIK HASIL YANG DILAKUKAN
DIKENAKAN SEBAGAI PERBELANJAAN
PERBELANJAAN
SEMUA KENAAN KEPADA PERUNTUKAN
BELANJAWAN
BAYARAN PINDAHAN SEPERTI CARUMAN
KEPADA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN
DAN KUMPULAN WANG PINJAMAN
PERUMAHAN
WANG YANG DIUNTUKKAN KEPADA
KERAJAAN NEGERI , BADAN BERKANUN DAN
SYARIKAT MILIK KERAJAAN MELALUI
PEMBERIAN, PINJAMAN DAN PELABURAN
PERBELANJAAN
TERIMAAN BALIK TERLEBIH BAYARAN
DALAM TAHUN YANG SAMA
DIKREDITKAN KEPADA BUTIR
PEBELANJAAN DARI MANA BAYARAN
ASALNYA DIBUAT, MANAKALA YANG
BERKAITAN DENGAN PERBELANJAAN
TAHUN-TAHUN LEPAS DIKREDITKAN
KEPADA AKAUN HASIL


AKAUN HASIL DISATUKAN

HASIL
AKAUN HASIL
DISATUKAN
PERBELANJAAN
BEKALAN
CARUMAN
PERBELANJAAN
TANGGUNGAN
 PERUNTUKAN
DIRAJA
 PENCEN,
PAMPASAN,
GANJARAN,
 PERBELANJAAN
HUTANG
 BAYARAN ATAS
PERINTAH
MAHKAMAH
 EMOLUMEN
 PERKHIDMATAN &
BEKALAN
 PEMILIKAN HARTA
MODAL
 PEMBERIAN DAN
KENAAN TETAP
 KUMPULAN
WANG
AMANAH
KERAJAAN
 KUMPULAN
WANG
PINJAMAN
PERUMAHAN
 KUMPULAN
WANG
PEMBANGUNAN
PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS
SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN
HASIL DICATAT PADA MASA TERIMAAN
DAN PERBELANJAAN PADA WAKTU
PEMBAYARAN
SISTEM TUNAI UBAHSUAI PULA
MEMBENARKAN PEMBAYARAN BAGI
TAHUN SEMASA DIBUAT DALAM BULAN
JANUARI TAHUN BERIKUTNYA
ASET TETAP DIKENAKAN KEPADA
PERBELANJAAN PADA MASA IANYA
DIPEROLEHI ATAU DIBINA
PERAKAUNAN TUNAI SEBAGAI ASAS
SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN
TUNTUTAN KEWANGAN OLEH
KERAJAAN SEPERTI HASIL TERAKRU
DAN PINJAMAN BOLEH TUNTUT
TIDAK DILAPORKAN DALAM
LEMBARAN IMBANGAN
TUNTUTAN KEWANGAN KE ATAS
KERAJAAN YANG BELUM SELESAI
PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN
JUGA TIDAK DILAPORKAN

AKAUN AMANAH
DISATUKAN
KUMPULAN WANG
PEMBANGUNAN

TERIMAAN KUMPULAN WANG INI
TERDIRI KEBANYAKKANNYA DARI
PINJAMAN BAGI MAKSUD
PEMBANGUNAN, CARUMAN DARI
AKAUN HASIL DAN TERIMAAN BALIK
PINJAMAN YANG DIBERI DARI
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN

KUMPULAN WANG
PINJAMAN PERUMAHAN
MEMBERI KEMUDAHAN PINJAMAN
PERUMAHAN KEPADA KAKITANGAN
PERKHIDMATAN AWAM, BADAN BERKANUN
DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
PUNCA KEWANGAN DARI PERUNTUKAN
KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN AKAUN
HASIL , PINJAMAN YANG DITERIMA MELALUI
AKAUN PINJAMAN, TERIMAAN BALIK
PINJAMAN PERUMAHAN SERTA FAEDAH
YANG DITERIMA

KUMPULAN WANG
PINJAMAN PERUMAHAN
FAEDAH ATAS PINJAMAN
KUMPULAN WANG INI DIAKAUNKAN
DALAM AKAUN HASIL SEBAGAI
PERBELANJAAN TANGGUNGAN

KUMPULAN WANG
AMANAH AWAM
KUMPULAN WANG KHAS YANG
DIAMANAHKAN KEPADA KERAJAAN
DITERIMA BAGI MAKSUD TERTENTU:-
PELAJARAN DAN LATIHAN
PERAKAUNAN SEKTOR AWAM (JAN)
PROGRAM LATIHAN PUSAT
TERNAKAN ASEAN (KEMENTERIAN
PERTANIAN)
AKAUN AMANAH SUKAN NEGARA
(KEM. BELIA DAN SUKAN)
KUMPULAN WANG
AMANAH KERAJAAN
PENDAHULUAN DIRI / PELBAGAI
PINJAMAN KENDERAAN
PINJAMAN KOMPUTER
DEPOSIT
TENDER, KANTIN, HOSPITAL
AKAUN AMANAH
DISATUKAN

DEPOSIT
AMANAH
TERIMAAN BALIK
PENDAHULUAN
PINJAMAN
AKAUN AMANAH
DISATUKAN
DEPOSIT
KUMPULAN WANG
AMANAH AWAM
KUMPULAN WANG
AMANAH KERAJAAN
KUMPULAN WANG
PINJAMAN PERUMAHAN
KUMPULAN WANG
PEMBANGUNAN
AKAUN
HASIL
DISATUKAN
AKAUN
PINJAMAN
DISATUKAN
AKAUN PINJAMAN
DISATUKAN
PINJAMAN YANG DITERIMA DAN
PEMBAYARANNYA DIAKAUNKAN
TERIMAAN DARI PINJAMAN UNTUK
PEMBIAYAAN PROJEK DIPINDAHKAN
KEKUMPULAN WANG PEMBANGUNAN
KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN
/ KUMPULAN WANG LAIN BERGANTUNG
KEPADA KUMPULAN WANG MANA
PINJAMAN DIKELUARKAN
AKAUN PINJAMAN
DISATUKAN

AKAUN PINJAMAN
DISATUKAN
PINJAMAN
LUAR
NEGERI
BAYARAN BALIK
PINJAMAN
KUMPULAN WANG
PEMBANGUNAN
KUMPULAN
WANG PINJAMAN
PERUMAHAN
AKAUN HASIL
DISATUKAN
PINJAMAN DALAM
NEGERI
AKAUN AWAM TAHUNAN
AKAUN AWAM IALAH LAPORAN KEWANGAN
TAHUNAN KERAJAAN BAGI SEMUA
URUSNIAGA KEWANGAN KERAJAAN
AKAUN AWAM KERAJAAN PERSEKUTUAN
DISEDIAKAN UNTUK DIBENTANGKAN DI
PARLIMEN
TAHUN KEWANGAN BAGI TEMPOH 12 BULAN
BERAKHIR PADA 31 DISEMBER
AKAUN AWAM PERSEKUTUAN DISEDIAKAN
OLEH AKAUNTAN NEGARA
AKAUN AWAM DIAUDIT OLEH KETUA AUDIT
NEGARA
SEKIAN
&
TERIMA KASIH