You are on page 1of 1

"#$%&' ! ( !

Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osb bezrobotnychCz!"# I
1. Wiek bezrobotnego.

2. P!e" bezrobotnego.

3. Poziom wykszta!cenia bezrobotnego.

4. Do#wiadczenie zawodowe bezrobotnego w ci$gu ostatnich 5 lat.

5. Znajomo#" j%zykw obcych przez bezrobotnego.

6. Stopie& niepe!nosprawno#ci bezrobotnego.

7. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnego.

8. Ile razy w ci$gu 5 ostatnich lat bezrobotny odmwi! oferowanej przez urz$d pracy propozycji pomocy,
przerwa! inn$ form% pomocy lub nie stawi! si%?

Cz!"# II
9. Czy bezrobotny posiada aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami?

10. Czy bezrobotny posiada umiej%tno#ci zawodowe?

11. Miejsce zamieszkania pod wzgl%dem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy.
12. Czy ma Pan/Pani mo'liwo#" dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie zmianowym oraz w
weekendy)?
13. Prosz% wskaza" przyczyny utrudniaj$ce Pani/Panu podj%cie pracy?
14. Jak Pan/Pani s$dzi czy w najbli'szym czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani prac%?

15. Co jest g!wnym powodem Pana/Pani rejestracji w urz%dzie pracy?
16. Czy szuka lub szuka! Pan/Pani samodzielnie pracy?
17. Czy w ci$gu ostatniego miesi$ca przygotowywa!/!a Pan/Pani samodzielnie dokumenty aplikacyjne
('yciorys, list motywacyjny)?
18. Co jest Pan/Pani w stanie zrobi" w celu zwi%kszenia swoich szans na podj%cie pracy?
19. Maj$c do wyboru podj%cie pracy za minimalne wynagrodzenie lub pozostawanie bez pracy co by
Pan/Pani wybra!/a?

20. Jak cz%sto jest Pan/Pani gotw/owa kontaktowa" si% z urz%dem pracy?

21. Co poza uzyskaniem dochodu sk!ania Pana/Pani$ do podj%cia pracy?

22. Od kiedy mo'e Pan/Pani podj$" prac%?
23. Czy posiadaj$c ubezpieczenie zdrowotne z innych (rde!/z innego tytu!u zarejestrowa!by/a!aby si%
Pan/Pani w urz%dzie pracy?
24. Jakie ma Pan/Pani mo'liwo#ci kontaktu z urz%dem pracy i potencjalnymi pracodawcami?