P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

ד"סב זצ ןיבוריע ןיליפת תרישק

www.swdaf.com 1
ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
:לאומש רמא אישנמ בר רמא הל ירמאו ,אנוה בר רמא אכירא אחא 'ר רמא הל ירמאו בר רמא ירדיב רב לאומש בר רמא
ןתחנה תעשמ ?ןהילע ךרבמ יתמיאמ ןיליפת . ?יניא רבוע ןהילע ךרבמ ןלוכ תוצמה לכ :לאומש רמא הדוהי בר רמא אהו
!ןתיישעל ברו ייבא הרישק תעש דעו החנה תעשמ :והייורת ירמאד א .

ב דומע הל ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הרישק תעש דעו החנה תעשמ - ןיאד שרפמ ת"רו םוי לכב ןיליפת רשקל םדא ךירצש והילא וניבר קדקדמ היה ןאכמ
ךירצ בתכ םירבד 'ג דומליש םדא ךירצד (םשו .ט ףד) ןילוחד ק"פב ןנירמאד אהמ היאר איבמו רמא הדוהי ברו הלימו הטיחש
ןהל ךירצ דימתש יפל ןדמולל ךירצו 'יפ ןחיכש ינה ךדיאו תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ףא לש רשק רשקמל יעב יאו
יפט אחיכשד אכיא םוי לכב ןיליפת ןיאו תיציצו םינתח תכרבו ןיליפת לש רשק ןחיכש ינה אכפיא םש 'יפ סרטנוקב והימו
מש דומלל ןיכירצ והלוכמ יפט יחיכש הטיחשו בתכ הברדאד הארנ יתשריפש ומכו ןהב יקב וירוענ ךהד ת"ר קדקדמ דועו
רשק (םשו .זצ ףד) ןיבוריעד ארתב 'פ שירב בישחד אהמ איה שממ ואל הרישק היה םאו אמייק לש רשק ןיליפת לש
אמייק לש יוה אל ןכ םא םוי לכב רושקלו ריתהל ךירצ כהד הרישק דע החנה תעשמו ונייה הרישק ךהד ת"ר שרפמ א
ושארב ומצמצמו וקדהמש קודהה בלככ וב הרושק ומכו איה שממ הרושק ואל (:וכ ףד) הדנד דלוב הרושק אילש ומכ
ת"ר ירבדכ ארבתסמו ןכ בותכש םירפס שיו החנה תעש דעו הרישק תעשמ רמימל היל הוה והילא וניבר שוריפלו
תב והילא וניבר ירבדכו שאר לש ןיליפתב חינמש העש לכד עמשמד ךדי לע תואל םתרשקו די לשב ביתכד די לש ןיליפ
הרישקל ךירצ הרישק ףא ןימיב הביתכ המ םתבתכו םתרשקו ביתכדמ לאמשב החנה ןתנ 'ר שירד (.זל ףד) ןמקלד עדת
ד יכיה ןכ םא עורזב סינכמ היה כ"חאו הליחת רשוק היה םאו איה לאמשב החנה ןימיב הרישקד ןויכו ןימיב החנהד הנימ קיי
ועורזב ןיליפת ול תרשוק התיהו רבחל תאשינ התיהש תחא השאב השעמ (.טל ז"ע) ןידימעמ ןיא קרפב ןנירמא דועו לאמשב
יפלו עימק ןיעכ ול תרשוק התיהש רמול הצור םוקמ לכמ תעמוק םהב בותכש םירפסל וליפאו ןכ השוע התיה דימתד עמשמ
עייסמ התיה תחא דיב רושקל חונ ןיאש ול ת שאר לש ןיליפתל העייסמ התיהש רמאק אלד עדת ןיא יאדו שאר לש ןיליפתד
דימת ןירושק יוהילד ירימג יכהו יניסמ השמל הכלה הלש רשקו העש לכ רושקל הרות התווצ אלד םוי לכב רושקל ךירצ
םוי לכב הרישק ועב אל ימנ די לש ןיליפתד רמול ינרזוח ךרבל ליחתמ די לשבד שממ הרישק ןיתעמשד הרישק אתשהו
ישחק (ג"מ) תואווקמד ארתב קרפבד עורז לשו הצוח איהש ןמזב שאר לש ןיליפת םימה ןהב ואוביש ןיכירצ ןיאד םירשק ב
הלוע הניאש ןמזב ריפש קדהימ רשקהד תואוקמד אתפסותד וידי תועבטד אצוא ומכ הצוח שוריפ תדרויו הלוע הניאש ןמזב
עלו ביחרהל הלוכי הניאש וזב וז עצמאב העוצרה שאר םירשוק שיש יפל ונייה דיד תדרויו העוצרה םיבבסמ שיו דרילו תול
וריתהל צ"או ץייח אל הלוע הניאשכ רמאקדמו תדרויו הלועו רשקב רבחתנ העוצרהש השארב יושעה רשקב תבבוסמש
הליבט תעשב אוה אמייק לש רשק מ"ש .ר"מ ,


הכ ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
אי ףיעס
חי שאר לש חיני ,עורזה לע די לש רשקש רחא <ט> (חל) םדוק
ךורכיש [בי] עורזה ביבס העוצרה <י> רוסאש (טל) רמואש ימ שיו .
(מ) די לש הלפת אהתש דע קיתהמ [גי] שאר לש הלפת איצוהל
.תחנומ שאר לש הלפתה חותפל ןקתי אל טי (אמ) ,קיתל ץוח וינפל םהינש םא ףאו :הגה
בתכש ימ שי .(ביבח ןב י"רהמו א"ירהמ) די לש החנה רחא דע לשו ,בשוימ די לש חינהל
ןהיתש (במ) אלא ,ןכ וגהנ אל כ ולא תונידמבו) (ד"פ ןמיס רהוזה םשב רוגא) דמועמ שאר
.(דמועמ [די]

חל ק"ס הכ ןמיס הרורב הנשמ
(חל) ךורכיש םדוק - םג תרזוח חינהל תכרבש ןויכ [דמ] םעטה
ל"סד ה"סב ליעל רבחמהל ש"כו א"ל ק"סב ל"נכ שאר לש לע
וניאד הכירכהו לכויש המ לכב קספהה טעמי כ"ע תחא אלא ךרבמ
לש חיניש דע התוא רחאל בוט כ"ע ןידה רקיעמ הניא עורזה ביבס
העבשה ךורכל גהונ היהש בותכ ל"ז י"ראה תונווכ רפסבו שאר
לעש תוכירכ 'גה אל [המ] לבא] הלחת ועורז ביבס תוכירכ
עבצאה תוכירכה םג הלחתכלד ןויכ רבוס אוהש ינפמ [ הוצמ אוה
[ומ] קספה הז ןיא ךכיפל תונכשמ תבושתב ןייעו מ"כב גהנמה ןכו
קוזיחל עורזה לע םדוק ךורכל ונגהנמכ כ"ג ותעד ח"כ ןמיס בקעי
ש"יע הרישק ארקנ וניאו םייקתמ אל ה"אלבד םא מ"מ רפסב בתכ
ול היהי אל ךורכי םאו די לש לע ךריבש רחא השודקו שידק עמש
נעלו ר"ש חינהל יאנפ לוכי םא [זמ] תוכירכה םדוק ר"ש חיני תו
ומוקממ י"שתה שימי אלש תצקמב קדהל :

ברה שפנ הק ףד תוגהנה יטוקלד"סב זצ ןיבוריע ןיליפת תרישק
www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->