P. 1
Ma'amar Tov Shem, Tof Shin Pay Zayin

Ma'amar Tov Shem, Tof Shin Pay Zayin

|Views: 7,433|Likes:
Published by Hirshel Tzig
Chassidus Metzuyenes, Maamar Tov Shem Tov, 5687, Rebbe Rayatz
Chassidus Metzuyenes, Maamar Tov Shem Tov, 5687, Rebbe Rayatz

More info:

Published by: Hirshel Tzig on Jul 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2014

pdf

text

original

מ תודיסח תניוצ

רמאמ
םש בוט בוט ןמשמ
ב ' ןסינ פרת " ז
כמ " ומדא ק " ר
י קחצי ףסו
הללקוצז " ה גבנ " יז מ " ע
י " ב זומת עשת " ד
ע ךרענ " קירבש אביקע י
aShavrick@gmail.com1

" בוט םש ןמשמ בוט , םויו תומה םוימ ודלוה "
1
. צו ךיר ל ןיבה , ינפמ המ יבג ןמש , רמוא ראות
ןמש בוט , יבגו םש , וניא רמוא םוש ראות , אלא םתס םש . הנהו ןמש אוה רוא , או ם כ ן
רמואשכ בוט םש ןמשמ בוט , הנווכה שיד ןורתי הלעמה תלעמב םשה לע רואה . הרואכלו
םש ואו ר םה ע נ ןי א ,' הזד ש ארקמב שרדמו נ ק ' םש , הנה זב רה יבתכו זיראה " ל קנ ' רוא ,
ו ןכ םא והמ ןורתי םשה לע רואה . מא נ ם רמואשכ בוט םש םתס ןמשמ בוט , ןבומ , םעד
תויה רואבש שי ב ח י נ ה אוהש הלועמ ו נ הלע דאמב , ו םוקמ לכמ ה נ ה םצע תלעמ םשה אוה
נ הלע רתוי לכמ יחב הנ הגירדמו רואבש .
ןיבהלו הז , םג ןיבהל ע נ ןי שודיק םשה , הד נ ה מ תוצ ע הש שדקל ומש תי ' , אמכו רמ " לכ תיב
לארשי ןיווצמ שדקל תא םשה לודגה "
2
, י ש קהל םיד ת הליח ןיבהל תיללכ ע נ ןי י ר תדי

1
ז תלהק , א .
2
במר האר " פ הרותה ידוסי תוכלה ם " ה ה " א . ה לודגה םשה שודיק לע ןיווצמ לארשי תיב לכ הז , רמאנש :
לארשי ינב ךותב יתשדקנו . כע " ל . תוצמה רפסבו , ט השע תוצמ . זו " ל : אוהו ומש תא שדקל ונוצש איה
לארשי ינב ךותב יתשדקנו ורמא . כע " ל .
ער הארו " פ מ ' גצ רומא , א . זו " ל : וגו לארשי ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו ' . אד אדוקפ
אמוי לכב היל אשדקל , יתשודק אקלסל אליעל אתתמ ה , אליעל אשידק והיאד המכ , היתשודק קילסד דע
ןינבו ןהבאל , לארשי ינב ךותב יתשדקנו אד אזרו , אתתו אליע , ןיגרד תלתב אליע , ןיגרד תלתב אתתל .
כע " ל .
רל השודק ירעש רפס הארו ' ח לאטיו םייח " ד רעש א . זו " ל : ראשכ הרות לש השע תווצמ םה ולאו
רהוזה רפסו םישרפמ ... קל ה לארשי עמש קוספב חכב הגירהל ושפנ תריסמב ךרבתי ומש תא שד '
ה וניהלא ' דחא , ךשידקנב ומש שדקל . כע " ל .
תונווכה רעש הארו , הדימעה תרזח ישורד , ג שורד . זו " ל : התנווכ ראבנש םדוקו התנווכו השודקה דוסב
םיכירצה םירבד תצק ראבנ , יוטצנש תחא השע תוצמ םייקל ןיוכת הלחתב יכ אוהו יתשדקנו קוספב ונ
רב רהוזב רפסב והושרפו לארשי ינב ךותב " פ מ ' תי ומש שדקל ונבייחתנש רומא ' לש השודקה דוסב
וכו ךשידקנ ' . מו " תי וילא הנוילעה השודקה וכישמהב יכ ןיוכיש םדאל ךירצש הזב זמר לארשי ינב ךותב ש '
יחב וילע ךשמתש ' ג איהה השודקה " תי ותשודקמ םדאה שדקתיו כ ' . הזו םהש לארשי ינב ךותב יתשדקנו ו
םכותב םהמע שדקתי אוהו ושדקתי . שזו " זנכ םישודק םתייהו םתשדקתהו ה ' רב םש " השודק לבקנש מ
תי ותשודקמ ' ונילע הכישמנש . לכ אלמ ורמואב איה תאזה השודקה תא ותלבק םוקמ יכ ונראיב רבכו
הש עדונכ ודובכ ץראה " תוכלמה הינב ונחנא יכ ןיוכתו תוכלמה ס ע השודקה םילבקמ ונאו " ןכלו ונמא י
ץראה לכ אלמ ךרמואב ןיוכת הזו הילע תכשמנה השודקהמ לבקל תוכלמה ךות ךמצע לולכל ןיוכתש ךירצ
ודובכ . כע " ל .
ךיתוצמ ךרד הארו , ה שודיק תוצמ ' . זו " ל ( : פ ' רומא ) ךרבתי ומש שדקל , ינב ךותב יתשדקנו רמאנש
לארשי ( צר " ו ( ) כ ארקיו " ל ב " ב :) ןינעו םלועב תיתימאה הנומאה םסרפל םיווצמ ונחנא רשא הוצמה תאז
עאו קיזמ םוש קזהב דחפנ אלשו " רוסמנ לבא וילא עמשנ אלש וניתופכל ונממ שקבל חירכמ ונילע אבש פ
עא ונרפכש בושחל והעתנ אלו התימל ונימצע " שודיק תוצמ איה תאזו הלעתי וב םינימאמ וניתובלש פ
נב הב םיוצמה םשה " וכ י ' כע " במרה ל " מב תוצמה רפסב ם " יס ע ' ט ' ועי " ש : עאו " םיראובמ םירבדהש פ
ושפנ רוסמל רקיעה אוה ומצע אוה יכ שרשו םעטל םיכירצ ןיאו בטיה הב ' םדאה ארבנ הז ליבשבש , ךא
פעא " סמה תלהת תליע תלעמ ליכשהלו ןיבהל כ " מ םידקהב ןבוי נ " זיראה ש " פנ רעשב ל " פ א " ה ד " דוחיש ו
2

ה נ המש ףוגב , איהש הדירי הלודג המוצעו דאמב
3
. הד נ ה ה נ המש ומכ איהש עמל הל , ירה
ךשמנ ממ הנ לכ כה ח תו םיוליגהו , תמגודב רבד ומכ אוהש הב התושבלת ףוגב , ייהו נ ו

וא " ע אלא וניא א " י מ תאלעה " סמד ן " וז דוחיו שממ נ " ע אוה נ " תוצמו הרותה השעמ י , קנ המכח יכ ןינעהו '
ע שדק " אא תושבלתה ש " מ יכ תומלועה תולשלתשה לכמ לדבומ אוהש הכותבש ס " זר ש " המשנה המ ל
בקה ךכ ףוגה תא אלממ " םלועה לכ תא אלממ ה ( ע םילת שרדמ " ישפנ יכרב פ ) יחב ' תא אלממש וז
יחבב םלועה ' לחתה גב הראהה תוק " שארב קלחתמ ףוגב שפנה תויחש ומכ ךכ ןותחתבו ךכ ןוילעה ע
וכ רתוי תוחפב םילגרבו תוחפב םידיבו רתוי ' תי ותומצעמ דבל הראהד הראה קר תמאב והז ' לבא
תי ותומצע ' יפאו ' תי וויזו ורוא ' לודגו ןטקו םתגשהמ הלעמל םמורמו בגשנו םיאצמנה לכמ לדבומ אוה
קנ אלא אוה הוש ' כוס " םינווגה ךרעב וניאו טושפ םצע אוהש ורוקמב ודועב שמשה ויז ןוימדכ אוהו ע
ע ותראהב םיארנ ויהיש םינושה " וכ םהב ריאיש תונולחב םינוש םילכמ םילכה יפוליח פ ' קנ ןכלו ' ל שדק '
זו הלדבה " םייח רוקמ ךמע יכ ש ( ל םילת " י ו ' ) יחבש ' הראהד הראה אוהש םיאצמנד םייח רוקמ
שבלתמה יחבב ת ' כממ " יחב איה םילבקמה ילכ גזמ יפכ ע ' תי ולצא בישח אלכו לפט ' ל והזו ' רמולכ ךמע
לפטה רבד , קנ איהש המכחה הנהו ' יחבב איהו אצמת ןיאמ תישאר ' דוע ןיאש ךיא תמאה ריכמשכ לוטיב
יהי תאזלו יולגה לכשה ןמ הלעמל אוהו ' אא תושבלתה הב " אשמ ס " בחורו ךרואב רבדה תגשה הניב כ
יחב אוה ' אא תולגתה הב ןיאו שי " כ ס " הגשההמ הלעמל אוהש כ , ךשמנש הניבה םע תדחייתמ המכחהו
אא יולג הנממ " ע הגשהב ס " ל ןינעב עודיכ ןיעידי ןיליבש י " ל ןחתפתמד םיקלא רמאיו ב " יליבש ב ' אבאמ
יחומ םהמ ךשמנ זאו אמיאל ' וזל םישדח " יחב םהש נ ' וח תודמה " מל הלכשההו םעטה ונייהד ג ע תוד " פ
אאב הגשהה " וכ ס ,' יהיש ידכב תאזלו ' ואד דוחי " צ א " מכחהב השדח הראה ל ' אאמ " הלעמל אוהש ס
שמכו תילכתו ץק ןיאל המכחהמ הלעמ " וכ שמשה ויז לשממ ל ' ע אקוד ונייהו " סמ י " ג אוהש נ " ןמ הלעמל כ
תי ארובה הויצש ובש תיהלאה שפנ ריבגהלו ףוגה ירדגמ תאצלו לכשה ' מ איה םגו ךכב השרש המצע דצ
תי אוהו לעממ הולא קלח איה יכ המכחה ןמ הלעמל ' המכח הב שיש אלא המכחה ןמ הלעמ הלעמל
יש ומכ הילא םילכ קר םהו תודמו " וכ אכלמד אפוגו םילכ קר ןה הלעמלש ס ' השפנ תרסומ איה רשאכו
ע והזש שממ " מכו הלכשמ הלעמלש הנוצר פ " במרה ש " ז ם " עתנ אלש ושפנ רוסמל בייוחמש ל בושחל וה
עא ונרפכש " וכ םינימאמ וניתובלש פ ,' ג ררועמ הזב הנה " אא יולג הלעמל כ " המכחהמ הלעמ הלעמלש ס
כחב ריאמ תויהל תוליצאד ' חא ךשמוי איהה הראהה יוברמ זאו " כחהמ כ ' תויהל םשמו הגשהב הניבהל
בחב ריאמ " וזד ד " תיטרפה ושפנל טרפבו תומלועה לכל םהמו נ , םשה שודיק תוצמש אצמנ תולגתה םרוג
אא " ב ס " כוסה ה " נב ךותב יתשדקנו והזו הטמ הטמל ע " יפ י ' אאש " יהי לדבומו שודק אוהש ס ' תולגתהב
יע " נב ךותב ז " שממ י , מרה לכמ הלודג וז הוצמ ןכלו " מ ח " עיגי אל תוצמו הרותב וימי לכ דובעיש ימש ע
יהש ימל ' חאש אלא תוריבע לעב וימי לכ " ושפנ רסמו המילש הבושת השע כ הדק לע " ר ןינעכו ש " ןב א
וכ יבר הכבש היכבב ותמשנ התציש איידרוד ' ( ע " י ז " א ז ' ) י ןכו ' ירב לכ ןיאש הכולמ יגורה ' דומעל הלוכי
ןתציחמב ( נ םיחספ ' א ' ) מרה לכש יפל " מ ח " אא יולגו תוכשמה םה ע " בחב םילכמ םילכב ס " םהש תודמו ד
אא יולג םהב םיכישממש אכלמד םירביא םיארקנה " לבא ס ילעה איה האלפנה הוצמה וז ' תוללכתהו
אא תומצעב " םילכב תושבלתהמ הלעמל אוהש ומכ ס . כע " ל .
ףוס םש הארו םוי לכב השודק תרימא תוצמ . זו " ל : ערה תעדל השודקד וז הוצמ " מ איה מ " הרות לש ע
מכ " חרה ש " השודקה רעשב ומשמ ו .
3
פרת םירמאמה רפס האר " ע ה ' וכק . זו " ל : ה ןינעה רואיבו או , איה ףוגב המשנה תדירי הנהד
הדירי הלודג , הועל תדרוי המשנהש הז ונייהו " הנו ףוגב תשבלתמו ז " הלודג הדירי איה ב דאמב המוצעו ,
יצאב תשרשומ איה המשנ לכד ' אמכו ' הווה אתמשנו אתמשנ לכ ימק האנקוידב אמייק ' אשידק אכלמ ,
יחב אוה אשידק אכלמד ' ז " יצאד א ,' המשנה לע הנה ןכלו יצאב הלעמל איהש ומכ ' המשנ םירמוא ונא
3

םשכד ושבלתהבש ת ה נ המש ףוגב , ה ר י םיריאמ םיטשפתמו יתוחכ ה ירבאב ףוגה , חכ
לכשה חומב שארבש חכו ארה הי ןיעב וכו ' , הנה ומכ כ ן אוה הב נ המש איהשכ הלעמל , ירה
םיריאמ םיטשפתמו יתוחכ ה תוגשהב תיקלא תייארו תוקלא שחומב . תדימעו המשנה
הלעמל איה האב הב ריו הא תילכתב תוקבדה יקלאב ם םייח , םשמו נ העס הדריו הטמל

יב תתנש איה הרוהט , המשנה לש ימצעה רוא ריאמש תוריהבהו הרהטה תילכתב איהש , עו " םיריאמ כ
םינוילעה םיוליגהו תורואה לכ הב , יחב יזח והיילזמד ' תייאר שממ תוהמה , ומכו " לש הגשהה הנה כ
יצאב איהש ומכ המשנה ' תגשמש איה וכ תוקלא תוהמ ,' ו יפסב ןה םיוליגהש ומכד ונייה ' יצאד ' ומכ " ןה כ
םיוליגה יצאב איהש ומכ המשנב ' וכ ,' הרוא ךשחנו םמעתנ הטמל התדיריבו , וניאש לש ימצעה רוא ריאמ
המשנה , םיוליגהו תורואה הב םיריאמ םניא אליממו הלעמלש , יחב םהב שיש תוהובגה תומשנב םגד '
יארה ' תוקלאב , ה " תייאר קר ז לכשה ןיע , אמכו ' אלוכ יזחתא אבלבש לכשה ןיעבד רהזה , ןיע תייארד
לכשה שממ תוהמה תייאר הז ןיא , ומכו " התגשהל ךרעב וניא הטמל המשנד הגשהה כ איהש ומכ
הלעמל . ומכל המוד וניא ירה ףוגהב תשבלתמ המשנהש אפוג הזבד התושבלתה םדוק התיהש , טרפבו
ףוגב תספתנ רשאכ , ה אסיפתה ןינעד " ה ומכמ רתוי תושבלתה , זא ףוגב תספתנ המשנה רשאכ תאזלו
המשנה ישוח הנה ףוגה ישוח ומכ השענ , ה המשנ ישוחו ףוג ישוחד " םתוהמ םצעב םיקולח ה דע ומכו " מ
עבה ישוח " מז םילדבומ םהש רבדמה ןימ ישוחו ח " ז , עבהד " ח תותשלו לוכאל אוה םתויה ןינע לכ ירה
רשבה ינינע יראשו . עבה יכ " ירה ח ש םהל ןיא ללכ לכשב שוח םו ( וכ הנקנה תעד קרו ' ) , ירה רבדמה ןימו
שוחה דב םיילכש םינינעב םג אוה ולש " םהלש םישוחהב םיקולח םהש ירה כ , ןכו ג רבדמה ןימב " שי כ
נב ישוחב םיקוליח " א , אוה םיטושפ םישנא לש שוחהד ללכב םלועה ינינעבו םינפוגה םינינעב , ישוחו
ינינעב םה העדהו לכש ילעבה שהה טרפב תודמה ןוקית ינינעבו ללכב הלכ , כו " ישוחל ללכ ךורע ןיא ז
המשנה , ירדמה םגד ' ישוח תמועל בשחי ףוגה ישוחל לכשה ישוחב הובג רתויה המשנה , ישוחד ונייהו
תוקלאמ יח אוהו תואיצמ אוה םלועהד אוה ףוגה , ישוחו יקלאה תויחה אוה רקיעהד אוה המשנה . והזו
המצע המשנה ישוחב שרפהה ןיב ףוגב התושבלתהו התדירי רחאל ףוגב התושבלתה םדוק , רשאכד
הנדוע תושדחתהב םה תומלועהו תוטישפב איה תוקלאה הלעמל , הטמל התדיריבו הנה ףוגב תספתנו
תושדחתהב אוה תוקלאו תוטישפב םה תומלועה , וניאש ןבומו הלחת התגשה התיהש ומכל ללכ ךרעב .
יתכ הלעמל איהש ומכ התדובע ןכו ' ה יח ' וינפל יתדמע רשא , יוהאב הדמעש " ר , לוטיבה תילכתב התיהו
אואב " ב ס " ה מכו ללכ הלעמל התיהש ומכל ךרעב וניא התדובע ירה הטמל הדריש ומכו " ש שסב " לפ ב " ז
זו " יהיש םג יכ ל ' ה דבוע רומג קידצ ' האו האריב " םיגונעתב ר הב ותוקיבד תלעמל עיגי אל ' ומיחרו וליחדב
הועל התדירי םרטב " ירמוחה ז ליכשמ לכל עדונכ ללכ םהיניב ןוימדו ךרע ןיאו התצקמ אלו הנימ אל
ףוגהש וכ לובסל לוכי וניא ' כע " ל . המשנה תדירי ןינע תוללכ ראיב הזבש ונייהו הלודג הדירי איהש ,
הנכס תקזחב םיכרדה לכ רשא אוה לכ תישאר , םנמא יהיש ימ םג ףא ' שבולמ הטמל ותויהבו רומג קידצ
וה ףוגב ה דבוע א ' האו האריב " םיגונעתב ר ( והש " םיימצע תוחכ תולגתה ע , מכו " דב ש " רמאיו ה ףסוי
פר " ה , האריב וניא הבהאב אוהש תעב הנה םיולגה תוחכבד , תעבו הבהאב וניא האריב ותדובעש , לבא
תויהל לוכי ירה םיימצעה תוחכ תולגתהב ב ' אכ תודמ ,' עו " האריד הדובע איהש םיארונ םימיד הדובעה ד
אכ הבהאו ' צב ןכו " םיימצע תוחכה תולגתהב ותדובע לכד ג , ה דבוע והזו ' האו האריב " ר םיגונעתב ) אכ ,'
מו " הב ותוקבד תלעמל עיגי אל הנה מ ' וכ וליחדב ' התצקמ אלו , ןוימדו ךרע ןיאש דוע אלא דבלב וז אלו
ללכ םהיניב . וניא רבדה םעטו התדיריב תינתשמ המשנהש הז ינפמ , ימצע אוה הנהד , יתלב םצע לכו
הנתשמ , וכ לובסל לוכי וניא ףוגהש ליכשמ לכל עדונכ אלא ,' תומשנב וליפא והזו כו תוהובגה " תומשנב ש
יוהאהש םינוניבה " םיכירצו הלעמלש ךרעב וניא ר יוהאל אובל הבר העיגי " וכ ר ,' הלודג איה הדיריהש ירה
דאמ המוצעו .
4

שבלתהל ףוגב ו נ שפ יעבטה
4
. ד כ ל םיכרדה םה תקזחב כס נ ה
5
, ושבלתהבו ת וז , ירה
נ השע הל נ המש המכ תומלעה םיבוכעו , ומה נ םיע םילבלבמו דובעלמ תא ה ' . דבלד תאז
המ עמלש הל ה נ ה תוקלא אוה תוטישפב , עו נ ןי תואיצמה אוה תושדחתהב , או ם כ ן לכ ע נ י נ י
הדובעה אוה , לע לכ רבד הדובע םיכירצ העיגי , ה נ ה דבל תאז , ירה שי המכ תומלעה
םיבוכעו , ילב למע העיגיו ללכ . הטמלו , ה נ ה תוטישפה אוה תואיצמ , עו נ ןי תוקלאה אוה
תושדחתהב , או ם כ ן ומה נ םיע םיאבה דצמ ףוגה , הד נ המש ומכ התיהש הלעמל , ירה אל
העדי תומלעהמ ומו נ םיע כ הלא ללכ
6
.

4
שת םירמאמה רפס האר " ע ט ' ד . זו " ל : שנה הנהד הבהאב תדמוע איה ירה הלעמל איהש ומכ המ
האריו , תילכתב תוקלאב הקיבדו הליטבו , ףוגב שבלתהל הטמל תדרויו , הראה קר אוה הטמל דרויש המו
המשנה תצקמו , ףוגה ירה המשנה םצעד התוא ליכהמ ןטק אוה . עמלמ הנווכהו ' יהיש אוה ' יחבב '
תושבלתה , ונייהו יהיש ' יחבב ' יהי ףוגהד ילכו רוא ' המשנה רוא לא ילכ , וב ריאת המשנהו , תדרוי תאזלו
דבלב המשנה תראה קר . ימשג ףוג תושבלתהב האבו , והזד המשנה יבגל הדירי , ומכ המשנה אלהד " ש
עמל ' ללכ ףוג הל ןיא ( ונייהו ףוגד ןינעל הכייש הניאש ) ףוגב תשבלתמ התדיריב הטמלו , אקודו סג ףוגב
יהמ םהש םיכאלמה יפוגל המוד וניאש םיקדה תודוס , ביתכד טהול שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השוע ,
במ םה םפוגד ' שאד םיקדה תודוסי חורו , אשמ " דמ ופוגד םדאה כ ' תודוסי , ירה ופוג דצמ םדאהש והזו
לוכי ח תויהל " םייח ילעבמ םג עורג ו , רפעה ןמ ארבנד , ןירתב רצייו ביתכדכ ידוי " ן . זראו " בב ל ' צי ןירצי " ט
הציו " ר , הציה יכ רתוי דועו " םדוק אב ר ציהל " ט , זראמכו " ע ל " וירוענמ ער םדאה בל רצי יכ פ , רא " י
וירענמ יתכ ' ץבור תאטח חתפל ירה םלועל אציו רעננש העשמ , םלועב הטמל דריו ימשג , יאדכו ' עב " ח
ישעה םלועבד ' ור ער וב , יצאה םלועבד ' אל ירה וט יעדוי קר אוה האירבה םלועבו ער ךרוגי " אוהש ר
ובורו ער תובורעת בוט , וט הריציה םלועבו " ר , ישעה םלועבו ' םירבוג םיעשרהו ער ובור ירה וב , םנשיו
מותה םויק לע םיבוכיעו תועינמ המכ " הדובעה ןינע לע טרפבו צ , םירתסההו תומלעהה ינפמ אב הזו ,
ואהד םלועב יוליגב ריאמ וניא יקלאה ר ללכ , דאמב המוצעו הלודג הדירי הז ירה , ךרוצ איה הדיריה םנמא
ילעה ' אקוד , עד " ימשג ףוגב שבלתהל הטמל תדרוי המשנה תראהש וז הדירי י הנבו " ב , הועב אקודו " ז ,
תווצמה תא םייקמו הרות דמולש םתושעל םויה הנה תיקלא הדובעב , לעה השענ אקוד הזב הנה י ' רתויב ,
ילעהו ' הדובעב השענה דבלב המשנה תראהב קר הניא וז , עש אלא " ילעה השענ המשנה תראה י ' םג
המשנה םצעב .
5
פ תוכרב ימלשורי " ה ד " ד .
6
פרת םירמאמה רפס האר " ע ט ' 63 . זו " ל : ךא אמכו תומצעה לא םיסחיתמ תוצמה לכד אוה ןינעה ' תחנ
ינוצר השענו יתרמאש ינפל חור , םה תוצמ הצר " הצרהו ע " ישעב אוה ע ' ופב " קר אוה הז רבד רשא מ
ינינעב םישבולמה רמולכ םיימשגה תוצמב הזה םלועב ' ימשגה ' הועב אקודד " הז שודיח אוה ןותחתה ז
תי ונוצר םייקל םילוכיש ' אמכו לעופב ' םתושעל םויה , ב תומצעה תא םיכישממ אקוד הזבו " עש ה " וה ז " ע
ג הדירי אוהש ףוגב המשנה תדירי דאמב המוצעו הלוד , עמל התויהב המשנהד ' שבלתהל התדירי םדוק
יוהאב תדמוע איה ףוגב " תוקלאב הלטבו ר , הנו ףוגב שבלתהל הטמל התדיריבו " לכד תאז דבל הנה ט
אתקימע אריבל המר ארגיאמ אוה הדיריה םצעו ףוגד תאז דוע הנה הנכס תקזחב םיכרדה , המשנהד
עמל התויהב ' יוהאב דימת איה " שכו ר יוהא ידיל אבל הבר העיגיו הדובע הכירצ הטמל תדרוי " התויהבד ר
עמל ' יוהאה ירה " הנו ףוגב תשבלתמו הטמל התדיריבו ללכ העיגי םוש ילב אוה ר " העיגיו הדובע הכירצ ט
יוהאל אובל המוצע " יוהא הזיא ידיל האב רשאכו ר " יוהאה תמועל ללכ אמגודבו ךרעב הז ןיא ירה ר " ומכ ר
עמל אוהש ,' םעטו םינוילעה תומלוע ךפיה ךפיהל אוה ןותחתה םלוע רמולכ הטמהש יפל אוה רבדה
5

םגו ירחא לכ הז , אבשכ ידיל תוררועתה האב הב ריו הא , ירה יא נ ה ךרעב יבגל האה הב
ריו הא תיהש ה הל הל נ המש םדוק התדירי ףוגב , א ם כ ן , יוה י ר הדי וז הדירי הלודג המוצעו
דאמב
7
. מא נ ם הדירי וז ךרוצל ילע י ה , ד םע תויה תדיריד ה נ המש התושבלתהו ףוגב , איה

םינחורה , תואיצמ אוה תושדחתההו תוקלא אוה תוטישפה ירה םינוילעה תומלועבד , זיא הלעמל ןופ ןינע
תוקלא זיא תוטישפד יוליג ךיז טרעהרעד סע סאוו סאד זא , תואיצמ ןופ ןינע רעד ןוא ( ינחור תואיצמ ' ) אוה
ב תושדחתה ( מכו " מב ש " כתאדע ןיבש שרפההב א " תאדעו ס " כתאדעד ג " תאדעו תואיצמ יתלב אוה ס " ג
תואיצמ אוה , אואב ללכהל הקושתה אוה תואיצמהד " כתאדעו ס " יחבב אוהש תואיצמ יתלב אוה ס ' לוטיב
מו תילכתב " עמל הנה מ ' תוקלא אוה תוטישפהו תושדחתהב אוה וז תואיצמ ירה ) ךפיה אוה הטמל לבא
זמ תוקלא אוה תושדחתההו תואיצמ אוה תוטישפהד ירמגל ה , ןא ךיז טהעז סע סאוו ןותחתה םלוע ןיא
ךאד זיא םלוע ןיא סאוו תוקלא רעד ןוא םלוע םעד ןופ תואיצמ ןוא תושי יד ןא ךאד רע טעז תוטישפב
תושדחתהב , או " דאמב המוצעו הלודג הדירי אוה וז הדירי ירה כ , או " ינפלמ תאזכ התיה המל כ תי ו ' ןכסל
ללכב וז התדיריב המשנה תא , אקוד הזה ןותחתה םלועל דריל וזכ המוצע הדיריב טרפבו .
7
פרת םירמאמה רפס האר " ע ה ' גכש . זו " ל : ג שי ירה המשנה ןינע תוללכבד עודי ירה ' םינמז , אה ' םדוק
הטמל התדירי , םלועל םדוק הארבנו האירב איה המשנהד , אמכו ' דנתה " מדק םירבד ינש א הרות םלועל ו
לארשיו , עדוי וניא ןיידעו נב לא רבד רמואשכד םדק ןהמ הזיא " נב תא וצ י " י , ומדק לארשיד ירה , איה םשו
ףוגל האוב דע המשנה לש התדימע , בה ןמזה והזד ' המשנה לש , האמ וימי ויהוד ןמזה אוה תוללכבד
הנש םירשעו , וכ ורצוי םימיה ונייהו ' ריב ררבל םדאו םדא לכל ןתינש וכ םלועב םירו ,' גה ןמזהו ' תיילע אוה
תמשנה ץק ןיא יוליעב יוליע רחא יוליעב תולעל ףוגה ןמ התאצ רחא הלועש . ןבומו בה ןמזד ' המשנה לש
ךרעב וניא אוה ףוגב שבלתהל הטמלש הדיריה איהש בה יבגל ללכ ' התאיצי ירחאו הדיריה םדוקד םינמז
ףוגה ןמ . תאז דבל הנהד יריד ןמזה ךשמהש המ ןמזה תוכירא יבגל ללכ ךרעב הניא המשנה תד
המכד עמל תדמוע המשנהש הנש םיפלא ' הטמל התדירי םדוק , תוילעה יוביר ןכו ונד םיוליעב " םיפלא ן
ףוגה ןמ התאצ ירחא תולבוי , הדיריד תאז דוע הנה דאמב המוצעו הלודג הדירי איה וז . ומכ המשנהד
עמל איהש ' ה " תדמוע ה יוהאב " ר , יבה תילכתבו תוקלאב לוט , יוהאהד " יארהמ האב המשנה לש ר ' שחומב
תוקלאב , עמל איהש ומכ המשנהד ' ה " םיזורכה תעמושו האור ה םינוילעה , יוליגב תוקלא ריאמ הלעמלד
שממ , עמל וליפא ירהד ' יעישתה לגלגמ תורדגההב רדגומ וניא םשד םוקמו ןמזהש םירקוחה ודוה רבכ
םוקמו ןמזד ינחור םהו ונלש , מ טרפבו םיכאלמה דמעמ םוק , כמו " תומשנה דמעמ םוקמב ש ולוכ אוהש
שממ שחומב תוקלא האורו רוא , יוהאהו " יארה דצמ םיאבה ר ' אוה ירמגל רחא ןפואב . הרעשה תצק הנהו
דע ןבוי הזב תיללכ הנבהו " םכח מ המכחב אלפומ אוהש לודג , דלונה תא האור ותמכח לדוג םצועב אוהו
תויהל לודג ןינע הזיא , םגהו יהי ןמז הזיאב עדוי וניאש ,' תובסה עדוי וניא ןכו עו םהב רשא " לגלגתי י
אוהה רבדה , אוהה רבדהש ולכש ןיעב אוה האור לבא אבי אב , רבדה םאד יאדו ולצא רבדה ךכ לכו
אוה ירה בוט רבד אוה דלונה ע חמשו שש " בוטה רבדהב יח אוה ולאכ ז , ה ךפיהל םאו " האריב ה
דחפו , אב אל רבדהד םגהו ןיידע , ה דלונה תא האור ותויהל ולצא לבא " רבכ ולאכ ז אב , וניא ותגשהש יפל
כ דבלב הגשה לש ןינע קר " יאר א ,' האה ןכלו ' בוריקהו אבה רבדהל , דחפהו האריה וא , רחא ןפואב אוה
ירמגל . אמגודל אמגודב רשא יוהאה ןבוי הזמ " יוהא איהש הלעמל התויהב המשנד ר " יתימא ר ' םיאבה
דצמ יארה ' . אשמ " הנו ףוגב שבלתהל הטמל המשנה תדיריב כ " ט , המכ שי רשא אבל םיבוכעו תועינמ
יוהא ידיל " ר , יוהאד " צמ םיאב םניא ר " כ ע " ע א " פ יוהאה םידלונ הזמ רשא תיקלא הגשהב תוננובתהה " ר ,
צ הלחתו " העידיה ל בטיה הזב ןנובתהלו הגשההו , חאו " יוהא הזיאל םיעיגמ רשאכ םג הנה כ " ה ר " ז וניא
עב יוהאה יבגל ללכ אמגודבו ךר " התדירי םדוק המשנהל הל התיהש ר , אוה תוקלאה ירה הלעמלד
6

הדירי הלודג דאמב ארגיאמ ר אמ אריבל אתקימע
8
, לבא ע ל י יד ז ה אקוד האב ה נ המש
ילעל הי נ האלפ תניחבב ןיא ךורע , יבגל תלעמ ה נ המש ומכ תיהש ה םדוק התדירי הטמל
שבלתהל ףוגב
9
. הד נ ה יתכ ב " בוט יל תרות ךיפ יפלאמ בהז ףסכו "
10
, ףסכ בהזו םה
הא הב ריו הא , ו יפלא אוה ןושלמ פלוא נ א דומילו , יפלאו בהז ףסכו םה ה הא הב ריו הא
יהש ת ה הדומל הפולא הליגרו םהב ה נ המש התויהב הלעמל . תרותו ךיפ וה א ע ןינ קסע
דומילו הרותה לש ה נ המש התדיריב הטמל התושבלתהב ףוגב . ה נ ה בוט רתוי תרות ךיפ ,
ייה נ ו ה נ המש איהשכ הטמל תקסועו ותב ר ה , ומכמ אה ה הב ריו הא לש ה נ המש התויהב
הלעמל .
הד נ ה אקוד ידי לע הז הש נ המש תדרוי הטמל תושבלתהב ףוגב , תקסועו תב הרו
צמו תוו הדובעבו רוריבב ךוכיזו םלועה , ה נ ה הז ידי לע אקוד נ השע ה נ המש תניחבב
ךלהמ
11
, מכו ו ש בותכ " ו נ יתת ךל םיכלהמ ןיב םידמועה הלאה "
12
. ילעד הי וז איה הלעמ

יוליגבו תוטישפב , תושדחתהב אוה תואיצמה ןינעו , תואיצמה אוה תוטישפב אוהש המ הנה הטמלו
תושדחתהב אוה תוקלאהו , עו " כ דאמב המוצעו הלודג הדירי איה וז הדירי ירה .
8
ה הגיגח , ב .
9
פס האר פרת םירמאמה ר " ע ט ' 63 . זו " ל : ךא ילע ךרוצל איה וז הדיריד עודי הנהד אוה ןינעה ' יעד " ז
הנו ףוגב תשבלתמו הטמל תדרוי המשנהד " םהש ומכ אקוד הטמל תוצמהו הרותה םויקב תקסועו ט
א תומצעבש הנוילעה הנווכה םילשמ אוה הזבש םימשג םינינעב םישבולמ " ב ס " ול בשומל הויאד ה , אמכו '
תנ בקה הוא " תי ול תויהל ה ' ע םינותחתב הריד " יע הנה אקוד העיגיב הדובעה י " ילע השענ ז ' המשנהב
ירדמב ' הטמל התדירי םדוק התיהש המשנה דמעמו בצמ ומכמ רתוי הנוילע , השענ הטמל אקודד עודיכו
יחבב המשנה ' מכו ךלהמ " הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו ש , עמל ןהש ומכ תומשנהד ' ה " ה
ב ירדמ ' םידמוע , קנש םיכאלמה ומכו ' מכו םידמוע " ול לעממ םידמוע םיפרש ש , םלועל דעל םדימעיו , ונייהו
ירדמב דימת םידמועש ' א ,' אמכו ' םידמוע לאירבגו לאכימ םיכאלמהד האריב לאירבגו הבהאב לאכימ
ישמ " ירדמב דימת ב ' א ' דימת םהש ערגי אל םהמו ףיסוי אל םהילע האריב הזו הבהאב הז ירדמב ' א '
ללכ העיגי םוש ילבו , פק אוה לאכימ הנחמש המ הזו " לודג רפסמב לאירבג הנחמ ןכו תונחמ ףלא ו , םה
ירדמ יטרפה ' יוהאהב תוקולח יובירהו " םהלש ר , א לכ לבא ' ומכ רשא ותגירדמב קר אוה םהמ " םג אוה כ
יחבב ןה הלעמל םתויהב תומשנב ' מכו םידמוע " יוה יח והילא יבג ש ' רשי יקלא וינפל יתדמע רשא לא
יחבב ' הדימע , יא רהזבו ' ימק האנקוידב אמייק הוה אתמשנ לכ ' אשידק אכלמ , יחב אוה אשידק אכלמד '
ז " יצאד א ' בד תומשנ ןה ונייהו " מד תומשנ ןהו ן " ה ה " יחבב הלעמל ה ' םידמוע , תדרוי המשנה רשאכו
מותה םויקב תקסועו הטמל " ימשג םינינעב םישבולמ םהש ומכ צ ' ע הנה י " יחבב השענ ז ' ךלהמ .
10
טיק םילהת , בע .
11
פרת םירמאמה רפס האר " ע ד ' ג . זו " ל : ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט ביתכד והז הנהו , בהז
אוה ףסכו יוהא " ר , ל יפלאו ' דומילו אנפלוא , אנפלואה אוה ףסכו בהז יפלאו יוהאב דומילהו " ר , הנהד
ומכ המשנה " ה הלעמל ש " הש הליגרו הדומיל ה " ה יוהאב םש תדמוע " ר , הנינע לכ הזו , ג והזו " לדוג כ
הדיריה םצועו , התויהבד עמל ,' התדירי םדוק , ה " יוהאב ה " דימת ר , הנהו ףוגה ירה התדיריבו " ב םימילעמ
יוהאל עיגהל לוכי וניאש רתויב םיריתסמו " ע םאו ר " המוצע העיגי י יוהא הזיאל עיגמ רתויב " ר , וניא הז ירה
יו הבהאהל ללכ ךרעב התיהש האר התדירי םדוק המשנהל הל , ה הלעמל איהש ומכ המשנהד " האור ה
תוקלא שחומב , תוקלא אוה תוטישפב אוהש המו , תושדחתהב אוה תואיצמה ןינעו , םירקוחה םג הנהד
7

נ האלפ , יבגל תלעמ המשנה ומכ התיהש םדוק י ר התדי . הנהד המשנה מכ ו איהש הלעמל ,
םדוק י ר התדי שבלתהל ףוגב , איה תניחבב הדימע , ומכו םיכאלמה רתויה וילע נ םי
ש נ םיארק םידמוע , מכו ו ש בותכ " םיפרש םידמוע לעממ ול "
13
. םיפרשהד םה םיכאלמ
רתויה וילע נ םי , םתדימעש אוה םלועב האירבה , םלוע אסכה , רמאמכו " אמיא האליע
קמ ננ א יסרוכב א "
14
, םלועבד האירבה ריאמ תניחב יב נ ה יצאד תול . ןכלו ה נ ב ר םיא םלועד
ירבה הא םה ילעב הגשה הלודג , זד וה ע ןינ תרימא " שודק " וכ ' , םהש םיגישמ ןיאה יקלאה
יצאד תול . םתגשהו תאזלה איה העידיב הלודג , םילועש ו נ םיללכ , והזד ש נ םיארק םשב
םיפרש , םהש נ םיפרש ו נ יללכ ' םתגשהב . מו לכ מ םוק נ ק ' םידמוע , ו כ ית ב " םדימעיו דעל
םלועל "
15
, םיכאלמהד םידמוע דימת הגירדמב תחא , ומכו ךאלמ לאכימ האב הב , לאירבגו
האריב . םגהד חמש נ ה לאכימ פק " ו ףלא חמ נ תו
16
, ה נ ה כ ל ז ה אוה תוגירדמ הבהאב , ןכו
המכ ןיפלא תוגירדמ האריב . םהו דימת שמ תש י ימ ב תישאר םידמוע םתגירדמב , הז
הבהאב הזו האריב , רשא הילע ם אל ופיסוי אלו וערגי .

עמלד ןתריקחב ולעה ' ונייה םוקמו ןמז ןיא יעישתה לגלגמ הטמלד םוקמו ןמזה ומכ וניא םוקמו ןמזה ,
עמ םוקמב ןכש לכמו בצמו דמ ללכ תואיצמה ןינע םש ןיאד המשנה , ןינעו תוקלא אוה תוטישפבד
תואיצמה הנו ףוגב שבלתהל הטמל התדיריבו תושדחתהב אוה " ט , אוהש המ הנה תוטישפב ( סע םאוו
תוטישפב ןא ךיז טרעה ) תואיצמ אוה ( זיא תואיצמ זא ךאז א ) , תושדחתהב אוה תוקלאו ( ןירעה רעד
םעיינ א זיא תוקלא ) , לו רה תאז " ז דאמב הלודג הדירי , מו " ילע ךרוצל וז הדירי ירה מ ,' תרות יל בוטד
ךיפ , תדמול המשנה תראהש הרותה רתוי בוטש ( ע דומילהו " םייקלו תושעל מ םייקמו השועו ) התויהב
םדוק המשנהל הל התיהש ףסכו בהז יפלאמ הטמל התדירי . מו " ךיפ תרות ש , םה םייח יכ ביתכד
הפב םהיאיצומל , אוהש רובידה הרותב , יו " מד ל " תויתואב רובידה םצעו ףוג םג הנווכה ךיפ תרות ש
הרותה הגישמ הניאש םג , ואכלד ' ךיפ תרות ורמוא ןבומ וניא , הגשה איה הרותד , דומיל תוצמב ןכו
הגשהו העידי הזב הנווכה ירה הרותה , ירה הגשהו העידיד ןיחומה לא הכייש , ךיפ תרות רמוא המלו
ה לא הז סחיימד הפ , הזב הנווכה ךא פע אוה " רומאה י ( ושב " זר ע " לה ל ' הרות דומלת ) םיבייח לכהד
הרותב יפאו ' וכ לודג ןחכש אוהש ימ ,' לוע תלבקה אוה רקיעהד הזמ אצויה רשא לא ומצע ןתונו רסומש
מותה " צ , ךיפ תרות רמוא תאזלו , יפאד ' דצמש הז ותרות , ולצא םהש ושפנ תוחכ דמעמו בצמ דצמ רמולכ
עתהב וניאו תומל הרומג הגשהב םגישהלו םניבהל טרפבו םינינעה ןיבהל לוכי , קר אוהו הפ תרות ולצא ,
ויפב רבדמש המ , יאמ יעדי אלד םיטושפה םישנאב ןכו ירמאק , תרימא םהש םילהת יקוספ תרימאב וא
דבלב ןונירו םיחבש , הנה ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט הזב ורמוא , ותה דומיל רתוי בוטד הר לש
הנו ףוגב תשבלתמו הטמל תדרויה המשנה תראה " ב , ןפוא הזיאב ונייהו יהתש ' תרות קר אוה םא םג
דבלב הפה , בהז יפלאמ רתוי בוט הז םג הנה התדירי םדוק המשנהל הל התיהש ףסכו , ךרוצ הדירי והזו
ילע ,' עד " הדירי י ילע השענ וז ' יחבב השענד המשנה םצעב םג ' ךלהמ , יתכדכ ' ל יתתנו ך ןיב םיכלהמ
הלאה םידמועה .

12
ג הירכז , ז .
13
ו היעשי , ב .
14
גכ רהז ינוקית , א .
15
חמק םילהת , ו .
16
חז " דנק ג , א . הנק , א .
8

ומכו כ ן אוה ב נ תומש םתויהב הלעמל , םדוק י ר םתדי הטמל שבלתהל ףוגב , קנ ' םידמוע ,
מכו ו ש בותכ יבג והילא " יח יוה " ה יקלא לארשי שא ר יתדמע פל נ וי "
17
. ו זב רה
18
יא את " לכ
אתמשנ אתמשנו וה ה אמייק האנקוידב ימק ה אכלמ שידק א " , אכלמד אשידק אוה ז ריע
ןיפנא צאד י תול
19
. ונייהו , ןהד תומשנ בד " ן ןהו תומשנ מד " ה
20
, םתויהב הלעמל , םדוק

17
א םיכלמ . זי , א .
18
ח רהז האר " דק ג , ב . ח " צ א , עס " ב . זכר םש , ב . גלר , ב . ח " וצ ב , ב . ח " אס א , ב .
19
ומדא ירמאמ האר " סקת וקזה ר " ח ח " ע א ' דנק . זו " ל : יפב עודיכ ' אכלמ יחב ונייה םתס אשידק ' ז " א
קנש ' ךלמ , יחבמ וב ריאמשכו ' קנ אבאד ןיחומ ' אכלמ וכ אשידק ' וכ המכחב שדקש עודיכ ' יחבו ' אבא רוא
קנ ומצע ' האליע אשידק אכלמ קנ המכחה יכ תויהל ' ישאר ' יצאה ' א רוא יוליג תלעמב לדבנו " הלגתמש ס
רתוי יפסה לכבמ המכחב ' .
20
חרת םירמאמה רפס האר " ע ץ ' וכק . זו " ל : צ םנמא " מד תומשנ ןיב שרפהה והמ ל " בד תומשנו ה " ן ,
םהינשד תילכתב לוטיבב םש ויה הטמל ןתדירי םדוק הלעמל םתויהב , א " כ םתדיריב םהיניב שרפהה והמ
ףוגב שבלתהל הטמל . ןינעב אוה שרפהה ךא הדובעה תוהמו . ףוגב המשנה תדירי ןינע תוללכ הנהד אוה
הדובעה ליבשב . לוטיבה תילכתב איהו תוקלא תגשמ התויה םע הלעמל איהש ומכ המשנהד תקסוע םגו
יוהאב " והזש ר " הלעמלש בושו אוצרה ע , מו " ירדמה לכ הנה מ ' דימת םידמועש הדימע םיארקנ ולאה
ירדמב ' תחא . םהש הנווכה ןיאו ירדמב םידמוע ' נכ שממ תחא " ל , םיכאלמ ןיב שרפהה והזד
ומשנו ת , ירדמב דימת םידמועש המ אוה הדימע ראות רקיע הנה םיכאלמבד ' תחא , רקיע הנה תומשנבו
לוטיבה לע אוה הדימע ראות . םידמוע םניא תומשנהד ירדמב ' ורב דימת םהו תחא " ש , אוה בושו אוצרו
הז תוילעב ךוליהה רדס הזמ הלעמל . ילע אוה בושהד ' הל םדקש אוצרהמ רתוי הובג הגירדמ ונייה , ו ןכ
ירדמ אוהש בושה רחאש אוצרהב אוה ' הל םדקש בושהמ רתוי הובג . ןכו ילע אוהש בושו אוצר לכב אוה '
ירדממ ' ירדמל ' . מו " םשב ארקנ לכה הנה מ ירדמו םוקמב םידמוע ולאכ הדימע ,' תוגירדמה לכ יכ תויהל
ירדמ םג ףא ' הדימע םשב תוארקנ תוהובג רתויה , ירדמה לכד יפל ' רתויב תוהובגה םג םה רמאמ יפ לע
םוצמצה רחא ךשמנה וקה יוליג לש הדמה וק . ךוליהה ןינעו יחבב אוהש ' א " ס , השענ הז ךוליה הנה
ע המשנהב " אקוד הטמל התדירי י הנב ימשג ףוגב תושבלתהב " דומילב קסועו ילכשו יעבטה שפנבו ב
הרותה הדובע ךרדב תוצמה םויקבו , יע הנה " ילעה תילכת השענ אקוד ז ' אוהש ליהה יחבב ךו ' א " ס .
הדובע ינפוא המכ שי הטמלש הדובעב רשא תויהבו , הנה מד תומשנ ןיב שרפהה אוה הזב " תומשנל ה
בד " ן . הנה המשנו המשנ לכד הלעמל התויהב התדובע תוהמל םיאתמ התדיריב התדובע ןפוא . רשאו
ע " כ מד תומשנ הנה " אקוד םתמשנב אוה םלוטיבב םתדובע רקיע ה , בד תומשנו " ן קיע הנה םתדובע ר
םפוג רמוחב אוה . מד המשנ אוה השמ " ונחנו רמא ןכלו ה מ " יהו ה ' ז רוביעב ' םישדח . ילאו ' המשנ אוה
בד " ילא ןכלו ן ' טמיגב ' ב " ן יהו ' י רוביעב " ופוג רמוח ךכדזנ הנה שדח ב , יהש לוטיבהו ' ופוגב ותויהב וב יה '
ותמשנב לוטיבה ומכמ רתוי . יה ינפוגה ןינעבד ונייהו ' לוטיבה ךרעב המשנה לוטיב ומכמ רתוי . יהש השמו '
מכ םצעב בוט ופוג " יכ ותוא ארתו ש יהש ףוגה דצמ אוה בוט ' יהו םימשל הלעו ךכוזמ רמוח ' ה םע םש '
םיעברא התש אל םימו לכא אל םחל הליל םיעבראו םוי , יהש תאז דבלמ הנה ' ע " י ןנעה שובל תמדקה
מכ " ןנעה ךותב השמ אוביו ש , שובל השענ ןנעהד תוינחורה ןמ ןזיל ופוג לכויש השמל , תאז דבלמו
אלש הז לע רעטצהש התש אלו לכא , יה הנה הז לכ דבלמ הנה ' ותויהב לבא רהב ותויהב קר הז הטמל
יה ' וכאה לא ךירצ " ש , ילאו ' הליכא חכב ךלה הטמל ותויהב םג הנה םוי םיעברא תחא , לוטיב דצמ והזד
ףוגה , חילשה הנה תוחילשה תעשבד כב לטב ומצעל רבד וניאש דע חלשמה לא ותוהמ ל , ילאב ןכו ' יהש '
רמוח םינוילעה םיכאלמ ומכ םימשל ופוגב הלעו תילכתב ךכוזמ ופוג . דוד ןכו יהש ' בד המשנ " הנה ןכלו ן
יה הטמל ותמשנ תדיריב םג ' יחבב ' שיה לוטיב , ףוגה רמוח לוטיב ונייהד , יהש ' דימת הכדנו רבשנ בל ,
9


ךלמ ותויה םעו לארשיב מ " יה מ ' ינא ןויבאו ינע יכ ומצע לע רמאו ומצע יניעב לפש , יהו ' לכב ומצע לטבמ
מכו תעלות ומצע תא ארוקו לוטיב ינימה " תעלות יכנאו ש םע יוזבו םדא תפרח שיא אלו , יהו ' דימת
ילע לש םיעוגעגב ' לוטיבו , והזד " ע דאמב םימוצע םיעוגעגב ולש הרמזהו רישה . שחומב םיאור ונא ןכו
עבטב י נב " םינוש םיגוס םהב שיד א . םצעב שיה לוטיב םהב שיש ולאכ שיד , םניאו םוש הז לע םיכירצ
ללכ הדובעו העיגי . םצעב חורה יסג םהש ולאכ שיו םתוהמ , העיגי םיכירצ םחור תוסג רובשל ידכבו
הדובעו . םחור תוסג ןינעו םיאגתמ םהש הואגה ןינע הז ןיא , יעבטו ימינפ אוה םחור תוסגד אלא
םצעב םתוהמ , םהש בצמו דמעמ לכב הנה ןכלו , ח םה רשאכ םג " םילפש ו ח םיכרטצמו " תלוזה לא ו , מ " מ
תושיו תוסגב אוה םעבט םצע הנה . ימ שיו םצעב רבשנ בל ילעב םהש , ללכ גזמה תוכר הז ןיאו . ןכ יכ
ימב םג אוה גזמה דצמ הז ןיאד םתוהמ םצעב חור יסג םהש , השק גזמ םתויהל רמאנד ל דבכו יסג םה ןכ
חורה , ךר גזמ לעב אוהש ימ שיד שחומב ןיאור ונאד חורה סג אוה הנה הז םעו הרשי הגהנה ילעבו
ותוהמ םצעב , ימב אוה ןכו כבו דבכו השק גזמ לעב אוהש תויהל לוכיד הכדנו רבשנ בל אוהש " הנה ז אוה
רבשנ בלב דימת , לטבתיו ירמוחה ובבל רבשל דאמ לקבד ונייהו ותוסגמ . נא ןכו ה ידבועב ןיאור ו ' . שיד
ה ידבוע םהש ולאכ ' ילב תומימתב יוהאו תוננובתהו הגשה םוש " םיילכש ר , יוהא אלא " תיעבט ר
טעמב תוננובתה , יחבמ אוה םתמשנ שרשד ינפמ אוהו ' קונד תומשנ ' אוה םשד שיה לוטיב רקיע . אוה ןכו
יארקנש םיכאלמב םג ' תויחו תומהב םשב תוי אוה םהלש רמוחב לוטיבהש םהלש הרוצב לוטיבה ומכמ ר .
תדילד ג אוה םיכאלמה " וז דוחימ כ " נ , יחבד יקלא רואהד תויהל לבא ' למ ' הרוש תודימתב םהב , לוטיב ןכל
הרוצה לוטיבמ רתוי אוה רמוחה . כו " אוה ז בד תומשנב " םרמוחב אוה הלעמל םלוטיבד ן , םג הנה ןכל
הטמל םתדיריב ענכהב אוה םתדובע רקיע הנה ףוגב שבלתהל אקוד ירמוחה םפוג ת , םחכבו עינכהל
םשרש דצמ רומג ךוכיזב וככזלו םפוג רמוח . מד תומשנ םנמא " ה יחבב אוה םלוטיב רקיע ' ימצע לוטיב
יחבב אקוד םתמשנב ' תואיצמב לוטיב , אקוד םתמשנ רוא תורבגתה אוה הטמל םתדיריב םג הנה ןכלו ,
השמ ומכו ואיצמ רקיע והזש ותמשנ דצמ המ ונחנאו רמאש ות . רטמ יתתנו רמא ןכלו וגו םכצרא ,' רטמד
הדובעו הרותב ינחור עפשב תיקלאה העפשה אוה הז אנוזמו אייח ינבד ימשג עפשבו , אוה השמ יכו
תוינחור תועפשה ןתונה וגו םכצרא רטמ יתתנו רמואש תוימשג תועפשהו ,' אוה ורקיע ותויהל אלא ותמשנ
יהו ' אלש תוקלאב תוקיבדהו תורשקתהה תילכתב יה ' פב תואיצמ " ע ללכ , ךותמ תרבדמ הניכש רמאמכו
השמ לש ונורג , רטמ יתתנו רמא ןכל וגו םכצרא ' .
זרמא הנהד אוה ןינעה רואיבו " םיב שי השביב שיש המ לכ ל . שרפההו םיבש םיאורבד אוה םהיניב
םיסכמ םימהו םיה ימב םיעלבומ הנפו דצ לכמ םהילע , קמב םיעלבומשכ אקוד אוה םתויח תלבקו םרו .
ונייהו מ םרוקמב םיעלבומ םהש תויה םעד " םתויח קזחל תונוזמה לא םיכירצ מ , םרוקמב אוה םנוזמ לבא
םהב םיעלבומ םהש םימה ךותב , ארקנ םרוקמו ונתויח םוקמב רמאמכו םתויח םוקמ , ןמ םישרופה םיגדו
םה דימ םיה םימב םיעלבומ םהשכ אוה םתויחד םיתמ , ןכלו םימ אוה םתואיצמ לכ םגו תלחתש לכ הנה
םיצצוח םניא םימה ןמ ותיירב . תויה םע ץראבש םיאורבו מכו ץראה ןמ םתויח קוזיח םילבקמד " ץרא ש
םחלו ביתכו םחל אצי הנממ םהש ץראה ןמ תוחמוצה תוריפהו תועירזה יראש ןכו דעסי שונא בבל
לכאמ םדאה , ןמ םידרפנ םהש הזכ ןפואב וארבנ ץראבש םיארבנ הנה הז לכ רחאו אה חורפל םילוכיו ץר
םימב טושלו ריואב . םיארבנו ץראבש םיארבנד ירה קוזיחל ןוזמה לא םיכירצ םהינש םתויה םע םיבש
תויחה , מ " ה מ " םיקולח ה םתויח תלבק ןפואבו םבצמו םדמעמ ןפואב . יארבנד ' םיעלבומ םיבש
םרוקמב םתויח םילבקמ אקוד םשו , םרוקממ םידרפנ ץראבש םיאורבו , םתויה םעו רפנ מ םרוקממ םיד " מ
אקוד םרוקממ אוה םתויח תלבק . ןבוי הזמ אמגודהו איסכתאד אמלעד םיארבנד שרפההב הלעמל
אילגתאד אמלעד םיארבנו . מד םיכאלמו תומשנ איסכתאד אמלעד םיארבנד " יחב ה ' םינוילע םימ
םה יחבב ימצע תורשקתהב םיעלבומ ' ןוילעה םי ימ , ללכ דוריפ םוש ילב , םהו יחבב ' לוטיב תואיצמב
םתוהמ םצעב . אשמ " םניא אילגתאד אמלעד םיארבנ כ יחבב םהו םרוקמב םיעלבומ ' תואיצמ . תויה םעו
10


אמלעד םיארבנ םגד אקוד םרוקממ אוה םתויח תלבק ירה אילגתאד , מ " םמצעל תואיצמ םה מ . יפלו " ז
בד תומשנד רמול םיכירצ הנה " יחבב הלעמל םתויהב םג הנה ן ' למ ' םה תומשנה רצוא אוהש ג " הזיא כ
תואיצמ . תומשנ ןיב שרפהה והזד ונייהו בד " מד תומשנל ן " ה , תאדעד םיארבנ םהש " תאדעד םיארבנו ג " כ .
תומשנד מד " ללכ ןמצעל תואיצמ םניאו תוקלאל תילכתב םילטב םה ה , בד תומשנו " ן תואיצמ הזיא םה
ץראבש םיארבנ תמגודב ןמצעל . אלה ןבומ וניא הרואכלו תנ " תומשנה לכד ל , נ ןה מד תומש " תומשנ ןהו ה
בד " ן , הלעמל םהש ומכ ה הטמל ןתדירי םדוק " יחבב ה ' תוקלאל תילכתב לוטיב , מכו " ה יח ש '
יקלא וינפל יתדמע רשא לארשי , וה וז הדימעד " ראשנש לטבתמה לשמכ לוטיבה ע ילבמ ומוקמב דמוע
ולוטיב םצוע לדוג ינפמ ומוקממ זוזל לוכיש , א " ךיא כ בד תומשנה תא המדי " נל ן ץראבש םיארב . ןינעה ךא
תנ הנהד אוה " ל מד תומשנד " בד תומשנו ה " םלוטיב ןינעב םיקולח ן . מד תומשנד " רקיע הנה ה םלוטיב
יחבב ונייהו אקוד םתמשנב אוה ' תוינחורב , םלוטיב ןפוא הנה ןכלו יחבב אוה ' ירמגל תואיצמב לוטיב , םהו
יחבב ימצע תורשקתהב ' תודחאתה . בד תומשנ םנמא " קיע הנה ן םצעב אלו אקוד םרמוחב אוה םלוטיב ר
םתמשנ , מ המה םילטבש םג ףא הנה תאזלו " שיה לוטיב קר אוה הנה מ , םתושי םצעד תואיצמב אוה ,
תואיצמ הזיא םהש חרכהבו . לטבתמב ןיאור ונאש ומכו , םע וישוח לכ םילטבתמש ירמגל לטבתמש תויה
לטב ופוג םגו ויתונורשכו ב םג זוזל לוכי וניאש תילכתב וירבאמ דחא , מ " םייק ראשנ ופוג אלה מ . ןכו אוה
בד תומשנ לוטיבב " תואיצמ הזיא ותויהל דבל שיה לוטיב קר אוהש ן , הל אוה םתואיצמ לכד אלא ' ודבל ,
ףוגב םישבלתמו הטמל םידרוישכ םגו יעבטה םשפנו םפוגב םג םצפחו םנוצר לכ הז הנה יעבטה שפנו ,
רחא ןינעבו ללכ וצרי אל . מו " חא הנה מ ה הז לכ ר " המ רבד הזיאו תואיצמ ה . כ הנהו " ז בד תומשנב אוה " ן
מו םרמוח לוטיב אוה םרוקמב םלוטיבד " ה מ " הזיא ה תואיצמ , ןינע רקיע לכ הנה הטמל םתדיריבו
םפוגב אוה םתדובע . אשמ " כ מד תומשנ " לוטיבה אוה םלוטיב הנה הלעמל םהש ומכ הנה ה
םתמשנד ימצע דוחיב תוקלאב םידחאתמש , ןכל לוטיבב םה הטמל ודרי רשאכ םג הנה מכו הזכ " וגדיו ש
ץראה ברקב בורל , ץראה ברקב הטמל םידרויש ומכ םגד יחבב םה הנה ' ינונ רהזה רמאמכו םיבש םיגד
אתשביב ןילזאד אמי , םעד ג םה אתשביב ילזא םתויה " אמי ינונ כ , תוקלאב םשפנב םירשוקמ םהש
יחבב ' ימצע דוחי , ריתסמ םהלש ףוגה ןיאו רקיעהד דבל לפטכ קר ותויהל ללכ םתמשנ אוה . מו " םג הנה מ
רוריב ךירצ םפוג . קר אוה ףוגהד תויה םעו מו דבלב לפטה רבדכ " דצמ םינינע הזיא תויהל לוכי הנה מ
ףוגה . ףוג הנהד ימשג אוה ףוגהו ינחור אוה שפנהד תוימשגו תוינחור םה שפנו . ע רשא " כ שפנה םג הנה
אוה ןותחתו ךומנ רתויה ינחור , אוה ךזו קד רתויה ףוגו ירמוח . המשנה אוה םלצא רקיעהש קר . רמא ןכלו
בשרהו ותמשנ דצמ והזש יתתנו השמ " אמלעב אנמיס אנא רמא י . םינוילעה םיכאלמב אוה ןכו םשרשד
יחבמ ' מ " לכויש דע תוקלאב תילכתב םידחוימ המה םינוילע םימד ה םואנ יתעבשנ יב רמאל ךאלמה
יוה ' .
מ הנהו כ " ב ןיב שרפהה בטיה ראב ןבוי ז ' תומשנד תוגירדמו תוניחב , מד תומשנ " בד תומשנו ה " ן ,
יחבב םה םהינשד ' תילכתב לוטיב מו " יחבב םרוקמב םתויהב םג םלוטיב ןפואו ןינעב שרפה שי מ ' למ '
רצוא תומשנה . מד תומשנד " יחבב אוה םלוטיב הנה ה ' דצמ תואיצמב לוטיב םפוג לוטיבמ רתוי םתמשנ ,
ו בד תומשנ " לוטיבמ רתוי םרמוח לוטיב הנה ן םתמשנ . מד תומשנ ןה דחאכ םהינשו " בד תומשנ ןהו ה " ן
יחבב םילולכ ויה ' דוריפ ילב םייח םיקלאב תילכתב לוטיב , מו " שבלתהל הטמל ודרי מ הועב ימשג ףוגב " ז
ירמוחה , יעש ידכב " ולעתיו ונבלתיו וככדזי וררבתי ז ירדמב ' הנוילע , ומכ רבד תמגודב הטמל ודריש םימה
ץראה ןמ . ע תמאבד " פ בקה עיבטהש האירבה עבט " תלעמב םיהובג םימה ירה םיארבנב ה
תודוסיה מו רפעה ומכמ " הטמל ודרי מ , תריזג רחאש ינפמ אוה םתדירי םעטד םהב אצמנ ירה הלדבהה
עו תלוספ תובורעת " ץראה ןמ הטמל םתדירי י אקוד העיקב ךרד םילועו , יע הנה " ז , לב וז אל דב
םתלוספמ םירהטתמש , אלא םייח םימ םישענו םילעתמש תאז דוע . ףאד תומשנב אוה ןכ ומכ
םג ע אוה ןתולגתהו ןוילעה םי תומשנה רצואב אוה ןתדימעש " םינוילעה םימ י צל עורז רואד " םהו ע
11

םתדירי הטמל שבלתהל ףוגב , קנ ' םידמוע
21
, קרו תדיריב המשנה הטמל תשבלתמו ףוגב
ו נ שפ טה תיעב , ועו ס תק תב הרו צמו תוו תדבועו התדובע יבב ר רו זו ךוכי ףוגה , האב ידיל
ילע הי וז תויהל תניחבב ךלהמ
22
.

יחבמ הלעמ הלעמל ' ץרא , מ " הטמל ודרי הנה מ ימשג ףוגב שבלתהל , יעש " הנוילע הלעמל ולעתי אקוד ז
י רתו . רבדה םעטו מד תומשנה םגד יפל אוה " םידרוי תאזל תובורעת הזיא םלעהב םהב שי ע הטמל
מותב קסעתהלו םימשג םיפוגב שבלתהל " הועב צ " ז , יעו " םילעתמ ז רתוי הלעמל .
21
פרת םירמאמה רפס האר " ע ד ' ד . זו " ל : הטמל התדירי םדוק הלעמל איהש ומכ המשנהד ה " קנ ה '
םידמוע םשב , עו " ביתכד ד ול לעממ םידמוע םיפרש , תויה םעד דאמב םתלעמ הלדגש , םידמוע םהש
לודג לוטיבב , רתוי דועו , לוטיבהש ע אוה םהלש " הגשה י , ושמו ןוילעה רוא תא םיגישמ םהש " אוה ז
לוטיבה םהלש , םינפואד לוטיבהל םיפרשד לוטיבה המוד וניאד , שערב םה םינפואהד ג םהש לודג " כ
לוטיבב , םהלש לוטיבה לבא שערב אוה , םיעדויש ינפמ יוליגו רוא הזיא שיש , והמ םיגישמ םניא לבא ,
שערב םה תאזלו , לוטיבהו הגשהה רדעה ינפמ אוה םהלש , ה םיפרשה לבא " רוא תא םיגישמ ה
ןוילעה ושמו " םילטבתמ םה ז , אמיאד האירבה םלועב אוה םבצמו םדמעמ ירה תאזלו אננקמ האליע
אייסרוכב ( םלוע אוהש אסכה םוקמ האירבה ) האליע אמיאד יחב איה ' הניב , יוליג אוה האירבה םלועבד
יחב ' הניבה , אבאד םשכ הנהו יחב האליע ' קנ תוליצא ירה תוליצאב אננקמ המכה ' המכח , רשאכ ןכ
אמיא יחב האליע ' יחב אוה האירב ירה האירבב אננקמ הניב ' הגשה , םיפרשה תאזלו םלועב םתדימעש
רוא םיגישמ םה ירה האירבה ןוילעה , אוה הז םושמו םהלש לוטיבה , יחב אוה לוטיבהו ' תואיצמב לוטיב ,
שעד " קנ ז ' ףרשנש םיפרש דאמב הלענ לוטיב אוהו לוטיבהב םתואיצמ לכ , מו " םידמוע םיפרש מ
םהש יחבב ' הדימע , יחבב םניאו ' ךלהמ , דעל םדימעיו ביתכ םיכאלמה יבג ןכו ירדמב םידמוע םהש ' תחא
אירבגו הבהאב לאכימד האריב ל , םוימ הנה כ םידמוע ןושארה " ותגירדמב א , ערגי אלו ףיסוי אל וילע
לאכימ הנחמד פק אוה " תונחמ ףלא ו , קנו ' תונחמ םשב , הזמ הז םתגירדמב םיקולח םהש , הנחמ ומכו
מז םיקלחתמ םהש אבצה " ז , כבו " הבהאד וז הדמב קר אוה ז , פק אוה אפוג הזבש קר " ירדמ ףלא ו '
בהאה ינפואב תוקולח ה , ( הנחמ לכב ןכו ירדמ תובברו םיפלא המכ שי הנחמו ' ולאמ ולא תוקולח ) , ןכו
לאירבגב , םידמוע םשב םיארקנו , כ דימת םידמוע םהש " הזו הבהאב הז ותגרדמב א האריב , םג אוה ןכו
ףוגב שבלתהל הטמל התדירי םדוק תומשנב , מכו " ש ילא יבג ' ה יח ' וינפל יתדמע רשא לארשי יקלא ,
יתדמעש םגהד הנווכה יחבב ' נכו תילכתב תוקיבדו לוטיב " ל , מו " הדימע םשב הז ארקנ מ , יא ןכו ' לכ רהזב
ימק האנקוידב אמייק הוה אתמשנו אתמשנ ' אשידק אכלמ , יפהד ' ז אוה אשידק אכלמ " יצאד א ,' הוה רמוא
יחבב איהש אמייק ' הדימע , תוללכד ומכ תומשנהד אוה הזב ןינעה אשונ " עמל ש ,' בד תומשנ ןה " ן ןהו
תומשנ מד " ה , םידמוע םשב םיארקנ ףוגב שבלתהל הטמל ןתדירי םדוק , עו " הדיריה י קר תדרויש הטמל
המשנה תראה , נכו הטמל תדרוי הניא המשנה םצעש " ל , המשנה תראה קר אוה דרויש המו , תשבלתמו
ימשג ףוגב , ירמוח םלועבו , תווצמה םויקו הרותב קסועשכ אקוד זאו , יע ירה " ילע השענ ז ' אל קר
תראהב המשנה , כ " ע א " המשנה םצעב םג המשנה תראה י , תושדחתה הב השענש , קנ הלחתד ' תדמוע ,
עו " וכ המשנה תראה תדירי י ,' אקוד הטמל קסועו . הדובעהב יחבב תישענ תיקלאה ' ךלהמ , עד " רמוא ז
הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו .
22
פרת םירמאמה רפס האר " ע ה ' דכש . זו " ל : תדירי הנהו המוצעו הלודג הדירי התויה םע המשנה
דאמב , תמאב איה הנה ילע ךרוצל ,' גהב ירהד ' בה ןמזה המשנד םינמז ' יבגל ללכ ךרעב וניא ב ראש '
םינמזה , ןמזה ןינעב ךרעב וניאש םשכד , ומכ " ןינעב ךרעב וניא ירה כ יוליגהו רואה , מו " בה הנה מ ' םינמז ,
התולע ירחאו המשנה תדירי םדוקד תוילעב ץק ןיא , ה " בה ןמזהב קר יולת ז ' המשנה תדיריד , יכ דע
12

םנמא הז אפוג צ ךיר ל ןיבה , פמ נ י המ םיכאלמה ו נ תומש ומכ ןהש הלעמל , נ ק ' םידמוע ,
ירהד ה נ תומש םיכאלמו םתדובע אוה האב הב ריו הא , ןיאד הבישי עמל הל , כ י א ם
הדימע
23
, ייהו נ ו םידמועש האב הב ריו הא , ו הא הב ריו הא אוה אוצר בושו , מכו ו
ש בותכ " תויחהו וצר בושו א הארמכ קזבה "
24
, פו שרי ר ש " י , בהלכ יה אצו ןיבמ םיסרחה .

המשנ שודקו רוהט ףוגב דריל תוכזל ליבשב םינש םיפלא המכ הפצמו תדמוע , רשא ותדובע דובעי
הועב " הנוילעה הנווכה םילשהל אקוד ז , ןינע לכ יולת הזבו גה ןמזד תוילעה ' יוליע רחא יוליעב המשנד ,
ךרוצ איה וז הדיריד ןבומ ירה לע י ' אקוד , יתכד ' ישעהו הדובעה ןינע לכד םתושעל םויה ' קר אוה
םויהב הועד " ז , מותה םויקב השוע םדאהש הדובעו הדובע לכבו " הטמל ותויהב צ הלעי הלע הזב הנה
גה ןמזב יוליע רחא יוליעב ותמשנ ' המשנד , ךשמ לכ ןכו התיה הטמל התדירי דע המשנה תדימע ןמז
הזה ןמזה לע תלחיימו תפצמ תהד ףוגב המשנה תושבל . יתכ הנהד ' ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט ,
ףסכד יוהא םה בהזו " ר , הקושתהו הבהאה אוהש יתפסכנ ףוסכנ ומכו הבהא איה ףסכד , הארי בהזו
מכו " א ןינע םה האריו הרובגד התאי בהז ןופצמ ש ,' אוה ףלאו כח ךפלאא ומכ דומילו אנפלוא ' ךפלאאו
הניב , וה ףסכו בהז יפלאו ףוליאה א יוהאב הליגרו הפולא איהש המשנה לש דומילהו " ר , לש התדובע והזד
המשנה יוהאב הדמעב " דימת ר , ךיפ תרות אוה הזמ בוט הנה , הפ דמולש הרותה הועב ימשג " ללכב ז ,
ח םיבוכיעו תועינמ שי רשאכ טרפבו " הרותה דומיל לע ו , כבו " ןויסנב דמועו םיענומה לע רבגתמ ז
תוצמה תרימשב , יאו ע ךלוה ונ " פ כ םעטהו לכשה " מועבקב תאז םייקמ א " ש , בהז יפלאמ רתוי בוט אוה
ףסכו יוהאה אוהש " הטמל התדירי םדוקש המשנה לש ר . צ םנמא " יוהא אלהו ל " ר ינחור הדובע איה ,'
תוצמ םה טרפב תוצמה םויקו ללכב הרותה דומילו תוישעמ , יהי ךיאו ' ינחורה יבגל ימשגב ןורתי . הנהו
נינש תובאב ןינעב ו וכ ךיפ תרות יל בוטד הז ' ןיוולמ ןיא םדא לש ותריטפ תעשבש אלא דוע אלו םדאל ול
שעמו הרות אלא תוילגרמו תובוט םינבא אלו בהז אלו ףסכ אל " ט אנש דבלב ' ךתוא החנת ךכלהתהב
ךחישת איה תוציקהו ךילע רומשת ךבכשב , הועב ךתוא החנת ךכלהתהב " ז , רבקב ךילע רומשת ךבכשב ,
יקהו איה תוצ הועל ךחישת " ב , ה םואנ בהזה ילו ףסכה יל רמואו ' תואבצ , צו " אשיר ואלד ל אלהד אפיס
םדאל ול ןיולמ ןיא בהזו ףסכד רמוא הלחת , וכ ףסכה יל םייסמו ' הלעמ וב שי בהזו ףסכד עמשמ הזמד ,
ידדהא ירתסו . אוה ןינעה ךא , הנהד טמל תדרוי המשנהש המ הדיריהד ןבומ ירה ןינעה תוללכב ה
ףוגב שבלתהל הנו " קנ ב ' ךוליה םשב , וכ ךתוא החנת ךכלהתהב רמאש והזד ' הועב " אקוד ז , הזד עודיד
יחבב תישענ המשנהש המ ' ע אוה ךלהמ " אקוד הטמל התדירי י , מכו " םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו ש
הלאה , הלעמל םיאצמנ םהש םיכאלמד ה " קנ ה ' םידמוע םשב , בלתהל םתדירי םדוק תומשנה ןכו ףוגב ש
םיארקנ ג " םיכאלמה תמגודב םידמוע םשב כ , מכו " ול לעממ םידמוע םיפרש ש , יתכו ' םלועל דעל םדימעיו ,
ירדמב דימת םידמוע םהש יפל םידמוע םיארקנו ' א ,' ישמ םהש לאירבגו לאכימ ומכו " םידמוע דימת ב
ירדמב ' א ' ילע ' ופיסוי אל וערגי אל הנממו , טמל םתדירי םדוק תומשנב אוה ןכו םשב םיארקנ ה
םידמוע יוה יח ותמשנ לע והילא רמאש ומכו ' וכ וינפל יתדמע רשא לארשי יקלא ,' יא רהזבו ' אתמשנ לכ
ימק האנקוידב אמייק הוה אתמשנו ' אשידק אכלמ , ז אוה אשידק אכלמד " יצאד א ,' יכאלמהד ונייהו ' ןכו
מד תומשנ ןה תומשנה " ה בד תומשנ ןהו " ן , ירי םדוק הלעמל םתויהב הנה שבלתהל הטמל םתד
ףוגב הנו " םידמוע םשב םיארקנ ט , ע קרו " זא םתדובע םידבועו הטמל םתדירי י יחבב ושענ ' םיכלהמ ,
עד " הלאה םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו רמוא אוה ז , גה ןמזה אוהש ףוגה ןמ המשנה תאצבד ונייהו '
נכ המשנבש " קנ ל ' םשב וכ יוליעו ךוליה ,' ילעו הכילהד ' ע אוה וז " יה י אקוד הדיר . הדיריהש והזו ךרוצ איה
ילעה ,' עד " יע הנה הטמל תדרוי המשנהש י " יחבב תישענ אקוד ז ' ךלהמ .
23
וט הגיגח האר , א .
24
א לאקזחי , די .
13

אוצרד , ה ר י ע נ י נ ו עודי , ףקות ףסוכה הקושתה ןואמצהו ללכהל ואב ר א ןי ס ףו ב ךור ה או ,
כ נ ץוצי הלועה ו נ ללכ הקובאהב . רקיעו ע נ ןי אוצרה אוה וסב בב כ ל ע ןימל , ד וסב בב כ ל
ע ןימל , ע נ ןי אוצרה אוה האיציה רדגמ םילכה רדגמו הלבגהה שממ .
עו ל ד ךר תדובע םיקידצה הטמל , אוהש תניחבב ןוילכ ה נ שפ שממ , מכו ו ש בותכ " נ הפסכ
םג התלכ נ ישפ "
25
, יתכו ב " הלכ יראש יבבלו "
26
, סע טייג סיוא יד ץראה . הד נ ה םיקידצה ,
ירה תוללכ ע נ ןי הטמה , ייה נ ו םלועה , אוה םלצא םוקמ רצ , םיקידצד םה יפכ הנווכה
תיתימאה , עד נ ןי ימשגה תו , אוה המ תוצמהש נ ושבלת םירבדב ימשגה י ם . ראשו ע נ י נ י
םלוע , טכאמ םיא עווש ר ןוא ייא נ ג . תאזלו , םידמוע דימת םתדובעב ןוילכב ה נ שפ .
ןכו אוה םיכאלמב הלעמל , תעב תרימא הריש , ירה םתקושת איה ללכהל ואב ר א ןי ס ףו
ב ךור ה או , חאו ר כ ך אוה בושה , יוליג רוא הלעמלמ , עד ל י יד יוליג הז , ה יר ה או תניחבב
הארי לוטיבו דוע י רתו . עו ל ד ךר יהש ה מב ןת ת הרו , יתכד ב " יו ר א םעה יו נ ועו ודמעיו
קוחרמ "
27
, ד הז ידי לע ד אריו םעה ילעב הי בוריקו תניחבב ר אוצ , ה נ ה חא ר כ ך אוה בושה
ודמעיוד קוחרמ , ואריש תשגל פמ נ י םצוע האריה לוטיבהו .
ןכו אוה תויחב שדקה , ביתכד " םדמעב יפרת נ ה נכ םהיפ "
28
, רחאד הדובעה ב ר אוצ , ה נ ה
יפרת נ ה נכ םהיפ יפרב ןו לוטיבו , יוליגמ רוא הלעמלש ריאמה םהילע בושב , יאש נ ם חכב
ויהל ת תניחבב אוצר . עו ל ד ךר תדובע םיקידצה ומשב הנ ע הרש , אוהש דמועכ ינפל ךלמה ,
זאש לטבתמ לכב ותואיצמ . ותויהבד קוחירב , אוה ב ר אוצ ףקותו ה כ ףסו הקושתהו תוארל
תא ךלמה , לבא ואובב בוריקב לא ךלמה , אוה סנ גו רוחאל ינפמ םצוע לוטיבה
29
. שא ר ןכ

25
דפ םילהת , ג .
26
גע םילהת , וכ .
27
כ ורתי , די .
28
א לאקזחי , דכ .
29
פרת םירמאמה רפס האר " ע ט ' 63 . זו " ל : הנהו ןבומ וניא הרואכל ומכ תומשנו םיכאלמה המ ינפמ
עמל ןהש ' קנ ןה ' םידמוע , יוהאב איה םש םתדובע ירהש " זש ר " הלעמל הבישי ןיא ירהש הדימעה ע
והמו " יוהאב םידמועש והז אלא הדימעה ע " יוהאו ר " וה ר " וצר ע " מכו ש " וצר תויחהו ש " קזבה הארמכ ש ,
םיסרחה ןיבמ אצויה בהל ומכ , זש עודי ונינע ירה אוצרה ןינעו ללכהל ןואמצהו הקושתהו ףסוכה ףקות וה
אואב " ב ס " הקובאהב ללכינו הלועש ץוצינה ומכו ה , וצר ןינע רקיעד עודיו " יחבב אוה ש ' כוס " אוצרהש ע
יחבב אוה ' כממד הלבגהה רדגמו םילכה רדגמ ירמגל האיצי " וא איה ע " יחבב אוהו פ ' לבא תובשייתה
כוסב " וא אוהש ע " רדגמ האיציה אוה אוצרה ירה מ הלבגהה , אוה אוצרהש הטמל םיקידצה תדובעב ומכו
יחבב ןואמצה ףקותב ' ישפנ התלכ םגו הפסכנ ומכו שממ שפנה ןוילכ , יבבלו יראש הלכ , רנבש ןמשה ומכו
ומכ הנה הליתפהב הלכנו הלוע אוהש " רקיעד יפל ותדובע ויזו רואב ךכדזנ שממ ורשבו ופוג הנה כ
אוה הז ןיעמו שפנה תולכב אוה םתדובע ה זאד הריש םירמואש תעב םיכאלמה תדובעב םג " יחבב ה '
אואב שממ ןוילכ " ב ס " ה , חאו " יחבב םה כ ' ע בוש " יעש םהילע ריאמש הלעמלמ רוא יוליגה י " יחבב םה ז '
אוצרהבמ רתוי דוע לוטיבו הארי , מב ומכו " קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה אריו ביתכ ת , אוה םעה אריוד
חא הנה אוצרב לודגה בוריקה " כ ביתכו רוא יוליגה דצמ לוטיבה אוה בושהש קוחרמ ודמעיו ועוניו אוה
14

אוה םג םיכאלמב הלעמל , כמו ל כש ן ב נ תומש םהש םיהובג םיכאלמהמ . םיכאלמהד ,
םשרש ינוציחמ תו םילכה , תומשנהו , ה ר י םתולגתה ע ל י יד ימינפ תו םילכה . ינוציחד תו
םילכה , םניא עב ר ך יבגל ימינפ תו םילכה , אוהש תומצע תוהמו םילכה ש םידחאתמ םע
םצע רואה
30
. או ם כ ן , פמ נ י המ הדובעה הלודגה וזלה םיכאלמד ו נ תומש הלעמל ,
נ ק ' הדימע , אקודו תדיריב ה נ המש הטמל שבלתמו ףוגב ימשג , זא נ השע
תניחבב ךלהמ
31
. ךא עה נ ןי אוה , הד נ ה לכ ירדמה תוג הלעמלש , לכה נ דדמ ע ל פ י

םהיפנכ הניפרת םדמעב , אש אוהו ןוילע דוע לוטיב הזש " יחבב ללכ תויהל א ' אוצר . הנהו ןינע רקיע
ומשב םיקידצה תדובעב אוה הדובעב אוצרה " אוצר תויהל ללכ וחכב ןיאש ךלמה ינפל דמועכ אוהש ע
והש ותגירדמ קידצ הנהד יתימא יפכ הטמל א ' עמל אוהש ומכ ןינעה ' תא רשקמה לבח אוה הלפתד עודיו
מכו םינוילע תומלוע םע ןותחתה םלוע " המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו ש , תוילעה לכד
עמל הטמלמ ' ע אוה לכה הסנרפו האופרב תוכשמהה לכו םימחר תשקבב תוררועתהה לכו " םלוסה י
הלפתד , קידצה ירה תאזלו אבל םילודג םיעוגעג ול שיו לכיה לא לכיהמ הלוע אוה הלפתב ותדובעב
יולימב ותשקב לכ אלמתי זאו ךלמ ינפ רואבד המינפ ךלמה לכיהב , והש לכיהה תוימינפל ועיגהב םנמא " ע
ומש " והזו ללכ רבדל וחכב ןיאד רתוי לודג לוטיבב לטבתי דוע הנה זא ע " וכ חתפת יתפש ינדא ע ,' רשא
אוה הז ןיעמ םהיפנכ הניפרת םדמעבד הלעמ לש תויחה תדובעב , והש החירפה ןינעד " ע אוה אוצרה ע " י
לוטיבה לדוג םצוע ינפמ םהיפנכ הניפרת הנה בושהב לבא םהיפנכב עונענה . הנהו אוצרה ןינע רקיע
ומשב םיקידצה תדובעב אוה הדובעב " קידצ הנהד אוצר תויהל ללכ וחכב ןיאש ךלמה ינפל דמועכ אוהש ע
רדמ יתימא יפכ הטמל אוהש ותגי ' עמל אוהש ומכ ןינעה ' םלוע תא רשקמה לבח אוה הלפתד עודיו
מכו םינוילע תומלוע םע ןותחתה " המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס הנהו ש , הטמלמ תוילעה לכד
עמל ' ע אוה לכה הסנרפו האופרב תוכשמהה לכו םימחר תשקבב תוררועתהה לכו " הלפתד םלוסה י ,
ה תאזלו ךלמה לכיהב אבל םילודג םיעוגעג ול שיו לכיה לא לכיהמ הלוע אוה הלפתב ותדובעב קידצה יר
יולימב ותשקב לכ אלמתי זאו ךלמ ינפ רואבד המינפ , והש לכיהה תוימינפל ועיגהב םנמא " ומש ע " זא ע
והזו ללכ רבדל וחכב ןיאד רתוי לודג לוטיבב לטבתי דוע הנה " וכ חתפת יתפש ינדא ע ,' יעמ רשא אוה הז ן
םהיפנכ הניפרת םדמעבד הלעמ לש תויחה תדובעב , והש החירפה ןינעד " ע אוה אוצרה ע " עונענה י
לוטיבה לדוג םצוע ינפמ םהיפנכ הניפרת הנה בושהב לבא םהיפנכב .
30
לרת לאומש תרות האר " ח ג " ע א ' דכק . זו " ל : עב אתיא הנה " ינוציחו םילכה תוימינפ שיש ח ' םילכה
שנ שרשש " במ אוה י יח ' ימינפ ' יכאלמה שרושו םילכה ' ינוציחמ אוה ' םילכה . קנ והמ ןיבהלו ' תוימינפ םשב
תוינוציחו , יאור ונאש הממ הז ןבוי ' ב שיש הטמל ' יחב ' יטושפ םילכ ' םילבקמו , יחב שיש ' לבקמש ילכ
הזל המודכו ןייה תא וכותב לבקמש סוכ ומכ וכותב , ג שיו " יחב כ ' מכ םולכ וכותב לבקמ וניאש ילכ ןיכסה ו
עא " ג אוהש פ " יחב אוהש לכאמה ןקתמש קר םולכ לבקמ וניא לבא ילכ כ ' דבלב רבעמ ךרד קר שומיש ,
ג והזו " םילכה תוינוציחו םילכה תוימינפ ןיב הלעמל קוליחה כ , שנ שרשש " יחבמ אוה י ' ונייהד תוימינפ
יחב וכותב םילבקמש ' אוא יוליג " ב ס " שממ םכותב ה , תוינוציחמ םה םיכאלמ לבא יחב קר םניאש םילכה '
העפשהה יחולש , םולכ וכותב לבקמ וניאש ןיכסה לשמכ ןמצע ךרוצל םהל ךשמנ וניא לבא , הנתינ אל ןכלו
מכ ושקיבש ףא םיכאלמל הרותה " םימשה לע ךדוה הנת ש , מכו תוימינפ הכשמה איה הרותהש יפל " ש
שממ םתוימינפ ךותב םכותב יתנכשו אלא רמאנ אל וכותב םכותב יתנכשו , לבקל םילוכי םניא םיכאלמהו
ינוציחמ ןשרשש ינפמ הז ' םילכה , שנ לבא " אוא יוליגל םילכ םהש םילכה תוימינפמ ןשרשש י " ב ס " שממ ה
הרותה םהל הנתינ ךכל .
31
פרת םירמאמה רפס האר " ע ד ' ה . זו " ל : ה הרואכל םנמא " טרפבו םיכאלמהש המ לודג אלפ ה
םיפרשה , כמו " ש עמל תומשנה ' ע םשב םיארקנ םידמו , עו " המשנה תראהד הדיריה י השענ אקוד הטמל
15

רמאמ וק הדמה , אוהש יוליג וא ר וקה , ה נ ךשמ ואמ ר א ןי ס ףו ב ךור ה או , חא ר םוצמצה
ןושארה . יוליגד רוא וקה רחאל םוצמצה , אוה וקמ ר תורואה רוקמו םילכה
32
, אוהו

יחבב המשנה םצע ' ךלהמ , ומכ המשנה םצעו " עמל ש ' דמוע תארקנ הטמל התראה תדירי םדוק , ואכלד '
דאמ דאמב רבדה אלפנ , םתדימע ירהש םידמוע םשב םיארקנ המל ( םיפרש םיכאלמה לש
שכו " כ תומשנה ) יוהאב אוה " ר , והזד " מוע םהש םהלש הדימעה ע יוהאב םיד " ר , אלהד עמל הבישי ןיא ,'
א " יוהאב לוטיבה איה הדימעה כ " נכו ר " ל , יוהא לכו " ר בושו אוצרב אוה , מכו " הארמכ בושו אוצר תויחהו ש
קזבה , שריפו " בהלכ י יסרחה ןיבמ אצויה ' וכ ,' ףסוכה ףקות אוהש ונינע עודי ירה אוצרה ןינעד ןואמצהו
הקושתהו , א רואב ללכהל " ב ס " ה , ץוצינכו הקובאה לא ךשמנה , רקיעו כוסב אוה אוצרה " ע , כוסבד " ירה ע
יחבב אוה אוצרה ' רדגמ ירמגל האיצי הלבגה רדגמו םילכה , ע ומכו " אוהש אוצרב םיקידצה תדובע ד
ןואמצה ףקות שפנה ףסוכב , מכו " התלכ םגו הפסכנ ש , יבבלו יראש הלכ ביתכו , אוה ןכד תדובעב םג
הש םהלש רישהב םינוילעה םיכאלמה יחבב ם ' שממ ןוילכ . הזד ע םיכאלמב השענ " שנ תדובע י " הטמל י
זראמכו אקוד " ל ( צ ןילוח " ע א " ב ) עמל הריש םירמוא תרשה יכאלמ ןיא ' הטמל לארשי םירמואש דע
אנש ' ( ל בויא " ח ) םיקלא ינב ועיריו רדהו רקוב יבכוכ דחי ןרב . עד " תדובע י שנ " ילעב לכ ירה זא הטמל י
כשמנו רישב םיאצוי רישה אוצרב רישב םי לודג לוטיבו . רוא יוליג םהילע ריאמש בושה אוה אוצרה רחאו
עמלמ ,' עד " י ה הז רוא יוליג " כ לודג לוטיבב ה " אש דע כ " יחבב תויהל םהל א ' אוצר לוטיבה לדוג ינפמ ,
ע אוהו " מב ביתכד ד " קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה אריו ת , יעד " אוצר ידיל ואבש ועוניו הנה םעה אריוד ז , ע " י
םהל ריאה הז אוצר קוחרמ ודמעיוד ןוילע רוא יוליג , יחבב תויהל ולכי אלו ןתמשנ החרפד ' לדוג ינפמ אוצר
לוטיבה , םיכאלמה רישב םג אוה ןכ רשא ( ע השענה " י שנ תדובע " וכ י ' ) תילכתב םילטב םהש , ביתכד
םהיפנכ הניפרת םדמעב , בב תויהל םחכב ןיאש דע ןוילע רוא יוליגהמ םילטבתמ םהש יח '
אוצר , ומשד הדובעהב אוה הז ןינעב תומשנב הדובעהד " ע , קב הדובעה רחאלד " ש הקושתה תולעפתהב
ומשב הכשמהה אוה זא הנה אוצרו " ינפל דמועכ אוהש ע לוטיבה תילכתב אוהש ךלמה , הדובעה והזו
וצרב ןינעהו " ש , ומכ םיכאלמבו וצרב םתדובע ירה ןהש " נכו ש " ירדמב אוהש ל ' הלענ , איהש ומכו
הדובעה תומשנד הדובעה אוה ןכמ רתויו ןכ הנה םיכאלמב , תוהובג תומשנה ירהד עמב ' ירדמו '
םיכאלמהמ , יחבב םה םיכאלמהד ' תוינוציח , םה תומשנהו ימינפב ,' האשנהו המרה האלפה לכ רחאו ,
וזלה , םידמוע םשב םיארקנ ךיא קנ םהיפנכ הניפרתש המ םגד ' םדמעב הז , וכ וינפל יתדמעש המו ,' אוה
ג " כ הדימע , ע קרו " הטמל המשנה תראה תדירי י , ימשג ףוגב תשבלתמו , םנשיו תומלעה תועינמ המכ
יקלא ןינע לע םירתסהו , כבו " רבגתמ םדאה רשאכ ז ותב קסועו םהילע ,' רמאק יאמ עדי אל םגו , אוהש קר
תויתוא ויפב רבדמ ותה ' יע הנה " יחבב השענש המשנה םצעב תושדחתה השענ אקוד ז ' וכ ךלהמ ' . כע " ל .
פרת םירמאמה רפס הארו " ע ט ' 63 . זו " ל : ומכו אוה ןכמ רתוי דועו ןכ הנה םינוילעה םיכאלמב אוהש
עמל ןהש ומכ תומשנהב ,' ירדמו הלעמב הלעמל ןה ירה תומשנד ' הנה םיכאלמד עדונכ םיכאלמהמ
יחבמ אוה םתווהתה ' ינוציח ' יחבמ אוה םתכשמה הנה תומשנו םילכה ' ימינפ ' םילכה , יהו תווהתהד וני
יחבמ אוה םיכאלמה ' רבדלמ תושחל תעו רבדל תע ביתכ רובידבד רוביד , שדחתנשכ ווהתנ םיכאלמהד
ןמזה ןינע , חמה ךרד אוה ןתכשמה ירה תומשנה לבא ' אמכו ' חמב ולע לארשי ,' הבגה אוה םתווהתהב
רתוי הלעמל , חמה ךרד אוה ןתכשמהד קרו ,' מו " קנ הז לכ הנה מ ' הדימע , רשאכד קרו תדרוי המשנה
הנו ףוגב תשבלתמו הטמל " תישענ איה ירה זא אקוד תוישעמ תוצמה םויקבו הרותה דומילב תקסועו ט
יחבב ' א הרואכלד ךלהמ " ירדמה לכב ןכ איה המ ינפמ ללכ מ ' עמלש ' ירדמה םג ' יארקנ תונוילע רתויה '
ע קרו הדימע " יע הנה תוישעמ תוצמה םויק י " יחבב המשנה השענ אקוד ז ' ךלהמ .
32
שת םירמאמה רפס האר " ע ג ' 306 . זו " ל : ךשמנה תוקלא יוליג תוכשמה לכד עודי הנהד אוה ןינעה ךא
תומלועב ע אוה " וז הדידמבו השודקד םילכהו תורואה תדידמ דדומש הדמה וק רמאמ פ יחב דדמנ '
16

אוה דדומה תדידמ תורואה םילכהו לכב םלוע םלועו , לעופו השועו דוחיה
וללכתההו ת עהב רש ס תוריפ , ןה דוחיה פ נ ימי ךרוצלש ה נ תומש , ןהו דוחיה וציח נ י ךרוצלש
תומלועה , ה נ ה לכה אוה נ דדמ דמב ה רועישו לבגומ ע ל פ י רמאמ וק דמה ה יוליגד
רוא וקה . ןכו לכ ירדמה תוג ממד אל כ ל ע ןימל וסו בב כ ל ע ןימל , אוה נ דדמ הדמב רועישו
יוליגד רוא וקה .
הד נ ה וס בב כ ל ע ןימל , םע תויה אוהש תניחבב בבוס ףיקמו ומלועל ת , ייהו נ ו יאד נ ו ומכ
רוא ה ממ אל כ ל ע ןימל , אבש ושבלתהב ת תניחבב תויח פ נ ימי ומלועב ת , ו וס בב כ ל ע ןימל
אוה תניחבב ףיקמ
33
, לבא אוה תניחבב תוכייש תומלועל . ומכו םימשה בבוסש ףיקמו תא

ימינפה ' יחבו ' ינוציחה ' ינוציח םגו ' ינוציחד ' לכל רשאכ לכה הנה ע דדמנ " דמה וק רמאמ פ ה , אוה ןינעהו
יה םוצמצה ינפלד עודי הנהד ' אוא " ס יחבב ללחח םוקמ לכ אלממ ' עו לובג ילב " טוחו וקה ךשמנ םוצמצה י
רוא אוהש יפל לבגומ " םילכה רוקמ םגו תורואה לכ רוקמ אוה וקהו תומלועה ע , תויה םעו םילכה שרשד
יחב והזש עודיכ ומצע םוצמצהו המישרהמ אוה ' אבש לובגה חכ " ס רוקמ כב םילכה " תווהתה הנה ז
ג אוה םילכה " רואה תובעתהמ רמאמכו וקה ןמ כ לכשהמ לדגתמש םדאה חומב ומכו םילכה ושענ
חומ השענ המצע הלכשההד ילכש םג לבקמ ןכלו ' הלעמל אוה ןכ הנה לקנב םג רתויב םיקומע
תובעתהמד ילכה השענ רואה , הדמב ךשמנש תויהל הדמה וק ארקנ הזה וקהו אואמ לובגו " ב ס " מכו ה " ש
עב " ה הזה וקהו לקשמו הדמב ךשמנש ח " ה הרוא ךשמויו טשפתי המכ הריפסו הריפס לכ תדידמ דדומ
אבת הפ דעו אל ותו , והזו " המכו רואה ךשמוי ןפוא הזיאב ונייה םילכהו תורואה תדידמ ע חאו טשפתי " כ
והזד דוע טשפתי אלו לבגוי " טשפתי אלש רואה תא תלבגמש ילכה ע דוע הלגתיו , תוטשפתההד
יוליגהו רואה אוה הכשמההו , הדידמ שי הנה הז םעו ךשמנ ןפוא הזיאב ונייה ותכשמה ןפואב תיללכ
רואה , יחבב ךשמנש המ והזו ' יפו וק ' יהי ןפוא הזיאב אוה תיללכ הדידמה ןינע ' םלועב יוליגהו רואה
יצאה ' יהי ךיאו ' אה תומלועב יוליגהו רואה " יצאמ הלעמלש ס ' יהי ךיאו ' אה יוליגהו רו יב תומלועב " ע
יצאה םלועמ הטמלש ,' תורונצהו םיוקהו תיללכ הדידמ יהוזד יטרפ תודידמ םה וקהמ םיכשמנה '
יפס לכל םידחוימה ' יפסו ' ומכ טרפ ךרדב יהי ןפוא הזיאב ' יפסד יוליגהו רואה ' כחה ' יהי ןפוא הזיאבו '
יפסד יוליגהו רואה ' יפס לכב אוה ןכו הניבה ' וא הל שיש טרפב הל דחוימה יטרפה הנפ .
33
גל האר הרות יטוקל האר , ב . זו " ל : כממ שיד עודי הנה ךא " כוסו ע " יפו ע ' כממ " יחב אוה ע ' תראה
עמ םתויחהל םיארבנב ךשמנה תוהלאה " וכ רוא יהי מ ' ה רבדב ' וכ ' םכות ךותו םתוימינפב שבלתמ אוהש
חמ תויהל םיקלחל קלחתמ אוהו םהל תויח תויהל םברקב ךשמנש שממ היליד ארועיש םופל דח לכ הי .
דעו " חצדב תוימשגב מ " ג הוהתנש םגה םמודהש מ " עמ כ " ג וב ךשמנו מ " רמאמה ותואמ תוקלא תויח כ
מ יחו חמוצב תוהלא תויח ךשמנש ומכ " רתוי יחהו רתוי תויח וב שי חמוצהו ריעז ריעז םצמוצמ ותויח מ
וכ רתוי רבדמהו חמוצה ןמ םג ' רה תומלועב םג הז ךרע יפלו םלוכלו תובר תוגרדמ תוקלחתה שי םיינחו
למ תדממ ונייהו ותלוזל ךשמנה תויחמ לדבנו הנושמ תויח ךשמנ ' תי ' קנה אוהש ' כממ " ךותב שבלתמש ע
יחב לבא שממ תומלועה ךות ' כוס " יחב אוה ע ' ךותב שבלתנו ךשמנ וניאש תוקלא תראהו העפשה
יחבב תומלועה ' חבב אוה אלא םתגשהב גשומ תויהל יוליג י ' עו הלעמלמ םהילע ףיקמ " קנ כ ' כוס " ע
יחבב שבלתמ וניאש רחאמ תוקלחתה וב ןיאש הושב םלוכל בבוסש ' אוה הזלש רמול ןכתיש הגשהב יוליג
וכ ךכ הזלו ךכ הלגתמו ריאמ ' . עו " וכ הושמו הוש אוה כ ' אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא רמאנש אוה ובו
יחב ונייהד ' כוס " מו הינימ יונפ רתא תילד ע " הכמ ש " יחב אוה כ ' כממ " קנש ע ' דובכ .
17

ץראה , ו כ ית ב " םימש םורל "
34
, םימשהש אוה םמורמ קחורמו ןמ ץראה , מו לכ מ םוק , ירה
שי רועיש הדמו קוחירל םימשה ןמ ץראה , ןפואד קוחירה אוה הדמב רועישו , רשא מ לכ
מ םוק , עיגת העפשהה םימשמ ל ץרא , מכו בותכש ו " ינא הנעא תא םימשה םהו ונעי תא
ץראה "
35
. כו ומ כ ן וסב בב כ ל ע ןימל , אוהש תניחבב ףיקמ דבלב , מו לכ מ םוק , אוה תניחבב
תוכייש תומלועל
36
, רואד ה וס בב כ ל ע ןימל , אוה ןכ םג תניחבב הדמ רועישו .
תאזלו , ה נ ה כ ל תוילעה לש ה נ ומש ת תורואהב םיוליגהו הלעמלש , אל יעבימ תניחבב
ןימלע לכ אלממ , אלא םג תניחבב ןימלע לכ בבוס , ה הנ לכה אוה תניחבב הדימע , תויהל
םהש נ םידדמ ע יפ ל רמאמ וק דמה ה יוליגד רוא וקה .
עו נ ןי ךלהמ , אוה ךוליהה תניחבב א ןי ס ףו , הלעמלש עמ נ ןי רועיש הדמו . ה נ ה והז
דמב ר י תג ואה ר א ןי ס ףו ב ךור ה או פלש נ י םוצמצה , דע תניחב םלעהה ימצעה ומצעד ת א ןי
ס ףו ב ךור ה או . והזו " בוט יל תרות ךיפ " וכ ' , עד ל י יד תדירי ה נ המש הטמל תקסועו תב הרו
צמו תוו , האב ידיל ילע הי וזכ תויהל תניחבב ךלהמ תניחבב א ןי ס ףו .
טרפבו תומשנ םיקידצה םהש ישאר יפלא לארשי , ייחש קידצה םניא םייח םירשב , כ י א ם
םייח םינחור , םהש הנומא האריו הבהאו
37
, רשא םתרותב םתדובעו ולעפ םילעופו

34
הכ ילשמ , ג .
35
ב עשוה , גכ .
36
לרת לאומש תרות האר " ח ב " ע א ' טפ . זו " ל : שנ תנומא הנה םנמא " יחבב אוהש י ' כוס " כממו ע " הנה ע
כ " יחבב אוה ז ' תומלועל ךיישש המ , כממ ןינע יכ " זראמכ אוהש ע " ךכ ףוגה לכ תא אלממ המשנה המ ל
בקה " לכ תא אלממ ה תנ םלועה ' א לודג ףוג אוה םלועהש ףוגל המשנה תויח ןינעכ והזש ליעל " יאדו והז כ
תומלועל ךייש , כ " יפא א ' יחב ' כוס " ג אוה ע " תומלועל ךייש כ , כוס ןינעש " יפיקמש םימשה לשמכ אוה ע ' תא
ץראה , םימשה דגנ לדרח ריגרגכ איה ץראהו , כע " יחבב םילבגומ םה םימשה םג ז ' עודי רפסמו רועיש ,
זרא ץראה לעו " אסרפ יפלא תיש אעראד יכמוס ל , מו " דצ לכמ הפיקמה םימשה דגנ לדרח ריגרגכ איה מ
נכ " ל , ילבגומ המה םימשה םג רשא ןבומ ומצע הזמ ךא ' וכ לודג רתויה רפסמב אוהש קר ' . דעו " ןבוי ז
כוס ןינעב " כממו ע " יחב םגש ע ' כוס " ג אוה ע " ןימלעל ךיישש המ כ , הש המ והזש תויה םאד יחבב או ' ףיקמ
ימינפב שבלתמ וניאו ' מ " ה מ " לאד םלועל תצק ךיישש רמול חרכהבש םלועה תא ףיקמ ה " אוה המל כ
ףיקמ , ג ןתונ ףיקמה יכ עדונו " ואה ומכ תויח כ " פ , ףקינהל ךייש ףיקמהש רמול חרכהבש ןבומ הזמ םגו
ףקינה רבד ךרע יפל אוהו , וכ ךורע ןיא םצעבש םגה ' מכ " מב הזמ ש " א , אצמנו שנ תנומא יכ " קר אוה י
יחבב ' אוא " תומלועה תווהתה ךרוצל ךיישה ס .
37
זכ קרפ שדקה תרגא . צרת םירמאמה רפס האר " ע ב ' הרע . זו " ל : וניבר רמאש המ הלחת םידקהל שי
נ " ע ( שדקה תרגאב ) הוזב אתיא " וכ יהויחבמ ריתי ןימלע והלכב חכתשא רטפתאד אקידצד ק ,' צו " חנית ל
כתשא םינוילע תומלועב הועב לבא המש ותולעב ריתי ח " ריתי חכתשא ךיא ז , ע ץרתל שיו " יתלבקש המ ד
זח רמאמ לע " כ םירשב םייח םניא קידצה ייחש עדונכ יח לכל םייח קבשד ל " הנומא םהש םינחור םייח א
וכו הבהאו האריו ,' םהלש שובלו ילכ ךותב ולא תודמ השלש ויה המדאה ינפ לע יח קידצה תויהב הנהו
יחבב ' םוקמ יחב איהש ימשג ' ןויזו ולא תודמ תראה קר םילבקמ םניא וידימלת לכו ופוגב הרושקה שפנ
ע הז ילכל ץוח ריאמה " וכו םישודקה ויתובשחמו וירובד י ,' יחב םידרפתמש יפל ותריטפ רחאל לבא ' שפנה
18

הכשמהה יוליגו תוקלא תובברב יפלא נ ש תומ י לארש , והזש ע ןינ אה ןי ס ףו בש נ םיארב ,
( מכ ו תיש ראב א ם י צר ה ה ש ם ) , ה נ ה הז ידי לע , יוליעה םהלש , םלעההב ימצעה ומצעד ת
א ףוס ןי ב ךור ה או .
םנמא צ ךיר ל ןיבה , ןיאמ אוה חכה ב נ המש לכותש תולעל יוליעב נ הלע ו נ אלפ הזכ , אלהד
ףוס לכ ףוס ה נ ה ה נ המש איה ןכ םג יא נ ו אלא נ ארב , ךיאו אוה חכב ה נ המש תולעל יוליעב
הזכ . ךא עה נ ןי אוה , הד נ ה " לארשי ולע חמב הבש "
38
, הזו המ לארשיש ולע חמב הבש
39
,

יחבמ רבקב הראשנש ' גבש חורה " וללה תודמ שלש ןהש ע , במ קלח לבקל וילא בורקה לכ לוכי ךכיפל יח '
גבש וחור " יחבב אלו ילכ ךותב הניאו ליאוה ע ' וכ ימשג םוקמ ' םקלח לבקל וידימלתל דאמ לקנ ךכלה
יחבמ ' ה תא םהב דבע רשא ותבהאו ותאריו ותנומא םהש תוימצעה םבר חור ' ריאמה דבלב םוויז אלו
וכ ילכל ץוח ,' יחבו ' גב הטמל הראשנש הנושארה וז " הנושארה ותגרדמו ומוקמב ןותחתה ע איה
יחב יפכ דחא לכ וידימלתב תטשפתמה ' תכשמה יכ הבר הבהאב ותומבו וייחב וילא ותברקו ותורשקתה
ע אלא הניא תוינחור לכ " וכ הבר הבהא י ' ךרדכ וללה תודמ שלש לבקל המוצע העיגיו הבר הנכהב
זראמכו ובר והרוהש " וכ ןימאת תאצמו תעגי ל ,' ימלת לכ לע הריאמ ולא םינוילע תורוא תראהו ושענש ויד
ה ידבוע ' םישעמו הבושת ירוהרה םבלב תסנכמ הלעמלמ םהילעש וז הראהו ותדובעו ותרות ידי לע
םיבוט , וכ וז הראהמ םידלונה םיבוט םישעמה לכו ' וכ ןילודג ילודג ארקנ ' יאדכ ' ערמ לע םינוקיתב " ה
תמ ריאמה שמש ומכ תומשנ אובר םיששל ארדו ארד לכב ותראה תטשפתמ ותריטפ רחאש ץראל תח
םיבכוכ אובר םיששל , ילכב םילבגומ םה המדאה ינפ לע ותויח םייחבו םינחור םייח םה קידצה ייחד , לבא
ותוקלתסה רחאל , ה ידבוע ושענש וידימלת לכ לע טרפבו ללכב טשפתמ ורוא ירה ' ותדובעו ותרות ידי לע ,
עו " הארי הנומאד וללה תודמ שלש לבקל םילוכי המוצע העיגיו הבר הנכה י יחבמ הבהאו ' םבר חור
תימצעה , הארי הנומאב ובר לש םינחור םייחה איבמ ובר והרוהש ךרדכ העיגיו הדובע ידי לעד ונייהו
םירשב םייחב הבהאו , שממ לעופב תוצמה םויקו הרותה דומילב ותדובע ינינע לכב , השענ הז ידי לעש
לש וחור תומצע אוהש םרוקמו םשרש םע ןילודיג ילודיגה תורשקתה יוליע רחא יוליעב הלעתמה ברה
יחבב ללכהל ' םינוילעה תומלועב ןוילעה ןדע ןגבש ותמשנ , ףיקמ תניחבב םהילע ריאמ הזש אלא , םנמא
ןילודג ילודיגהב חכ ןתונ הז ףיקמ , רועיש ןיא דע יובירו תופסותב החימצה חכ םהב םג תויהל .
38
ב " א ר , ד .
39
האר תודיסחה דומיל סרטנוק יירהל " שת ץ " ז . זו " ל : הנעמב לע ובתכמ המב עמשש יפמ יש דימלתה '
רזחש רמאמ אד " ח ריכזהו זרמ " ל לארשי ולע הבשחמב הלחת , יפו ' רזוחה תומשנד לארשי םה יחבמ '
המודק ןיאש ךייש מול ר םהילע וארבנש . קפתסמו םא רזוחה ןויכ לא תמאה בורקו ולצא רתוי בושחל רשא
רזוחה העט תנבהב םירבדה , יכ ךיא רשפא רמול ןומדק ותלוז תי ' , ךרדו בגא איבמ רמאמה קלח הקולא
לעממ שממ השקש רייצל . אבו ידיל תעצה אנקסמ ילוא בטומ יה ' ללכב אלש רבדל תולעמב תוהובג יהיש '
םוקמ רעל רע ונילע םידיסחה אלש סוחנ לע דובכ הנוקה תי ' , םגו יא רשפא ארבנל דומעל לע ןירוב לש
םירבדה . םרומה לכמ רומאה יכ ששוח אוה גל ' םירבד : א ) רזוחהש יאדוב העט , אש " א רמול ןומדק כ " א
לע ותומצע תי ' . ב ) רובדה םיברב איסהרפבו םירבדב םינויעה םיקדה ררועמ אמיתה רשא , ח " ו ,
ונחנא יתלב םיסח לע דובכ םימש . ג ) א " א ארבנל דומעל לע ןירוב לש םירבד .
הנהו הזב חינהש ללכ אש " א רמול יחב ' ןומדק ותלוז תי ' , איה ארמימ המותס הכירצה רואיב . יכ יאדו
רבדה יכ ןינע ןומדק סחיתמ קר לא ותומצע תי ' ותלוזו תי ' לכה םישדוחמ תי ותאמ ' , םא יחבב ' לצאנ וא
יחבב ' ארבנ . םנמא לכ הז אוה ןכותב ימינפ , אוהש ראות ימצע םשד ןומדק , לבא םש ןומדק וראותב
טושפה אוה סחיתמ המכל םירבד , ומכו םדא ןומדק , לכל ןומדק רמאמכו םימודקה , הבשחמ
19


המודקה . רואיבו רבד הז , הנהד לכ תומש ראותה םשוריפ ראבתמ יתימאה לע ידי המ םהש םיראתמ .
ומכו תביתב דחא אוהש ת ראו רבד , ירה ןיא ושוריפ הוש לכב רבד , אבו יפל ךרע תוהמ ראותמה ראותב .
ירהד וניא המוד שוריפ יוה ' דחא שוריפל םוי דחא , םויד דחא ושוריפ ןושאר , אוהו דחא יונמה שיש וירחא
ינש ישילשו , יוהו ' דחא ושוריפ דחוימ , אוהו דחא ימצעה ונינעד דיחי . המו רמאנש ןושלב דחא אלו דיחי , יכ
אב תורוהל לע דוחיה תודחאו םילצאנה םיארבנ םירצונ םישענו םרוקמב םווהמה , עד " ז אב תורוהל תבית
דחא דד ' תוחור תומלועה זו ' םיעיקר ץראו לכבש םלוע םלועו , הזד ללוכ תוללכ לכ םיארבנה , םיליטב םה
לא לאה " ף הרומד לע ןיא ףוס ב " ה ופולא לש םלוע . ןכו אוה לכב ראות ראותו , שא ר ןכות תנווכ ראותה
אוה יפל ךרע תוהמ ראותמה , רשא ןכ אוה םג ראותב ןומדק , סחיתמד לא לכ רבד אוהש םודק אבהל
וירחא . םאו םיאבה וירחא םה םימודק םיאבהל םהירחא , יהי ' ראות ןומדק ןושארה ראותמ ראותב
ןומדק םינומדקהל , הנווכהד הזב קר תורוהל אוהש לכל ןומדק ולא תוניחבה רדמו תוגי םהש םימודק
םיאבהל םהירחא , ונייהו םגהד םיאבהש וירחא םה ג " כ םימודק םיאבהל םהירחא , לבא ותויהל אוה םודק
םג םהילא ןכל הנה וראות ןומדק םימודקהל .
תוחכבו שפנה הנה ראות ןומדק לכל יאק םימודקה לע רוקמ לכ תונוצרה , ונייהו ןוצרה ימצעה אוהש םודק
לכל , רוקמ ותויהל כה ל , יכ ןיא ךל רבד דמועש ינפב ןוצרה . אלד יעבימ תודמ לכשו םהש םיכשמנ רחא
ןוצרה , ןוצרהו לשומ םהילע עורזב ךרדב הריזג , אלא םגד חכ גנעה ררגנ רחא ןוצרה , מכו " ש מב " א
הכוראב , גנעבד ןוצרו ןיידע ןיא ערכה רבדב ימ חירכמ תא ימ , םא גנעה איבמ תא ןוצרה , רמאמכו
ןיא הלעמל גנעמ , וא ןוצרהש חירכמ תא גנעה , רמאמכו ןיאו ךל רבד דמועש ינפב ןוצרה . יאהמו אמעט
ארקנ ןוצרה ימצע לכל ןומדק םימודקה , םדאהד ארבנ ךליל המוקב אלו ילעבכ םייח םיכלוהש לע עברא ,
ונינעו שארהד הלעמל בלהמ , בלהו ירבאו המישנה הלעמל דבכהמ ירבאו ןוזמה . תוללכד םדאה קלחנ גב '
קלח םי םיללוכ : לכש , תודמ השעמו . הבשחמה רובדהו המה תוחכ םיתרשמ , הבשחמד תרשמ לכשה
רובדהו תרשמ תודמה . הנהו לכ תוחכה םישוחהו םיללוכה םייטרפהו םה םיאב רדסב רדוסמ המידקד
רוחיאו : תודמה תומדוק לא רובדה , הבשחמה המודק לא תודמה , לכשה םודק לא הבשחמה . ירה לכ הלא
הנה הז דק םו לא הז , ןכל קנ ' םלוכ םשב ראותה ןומדק . תישארו לכה אוה ןוצרה םודקד לכל םגו הביס
םלוכל , ןכלו ארקנ ןוצרה ימצעה ראותב ןומדק לכל םינומדקה . הזבו ןבוי ןושלה םדא אוהש ןומדק ףוצרפה
ןושארה וליצאהש ליצאמה ןוילעה ב " ה רחא םוצמצה . ארקנו ראותב םדא אוהש ןומדק ףוריצ ב ' ית תוב ,
תורומה לע ינש םינינע : ראות םדא הרומ לע רדסה , ראותו הרומ ןומדק םודק ותויהל לכל , נכ " ל חכב
ןוצרה םודקד לכל . םנמא לכ הז אוה שוריפ ראות ומכ ןומדק אוהש םשב לאשומה יראותב םיארבנה . לבא
תיתימא ראותד אוה ןומדק קר לע תומצעה תי ' הלעתיו , אוהש תי ' יחצנו ןומדק . אמכו רמ לכ יחצנ ןומדק
אלו לכ יחצנ ןומדק , םיברד םיאצמנהמ ויהי םיחצנ ןוצרב ארובה ןיאו םוש דחא םהמ ןומדק . רמאמד הז
אב תורוהל לע ראות תיתימא ןומדק . ונייהו רחאמד ראותד ןומדק אוה לככ םיראותה ושוריפד אוה
יפל תוהמ רבד ראותמה , לע ןכ אב רמאמ הז ראבל ןינעב ראות ימצעה מדקד ןו הרומש לע תומצעה
תי ' . הנהו אצוממ רבד ונא םיעדוי לכד ראות שי וב ימצעה לאשומהו , ימצעהד אוה ראות תומצעה תי '
הלעתיו , לאשומהו אוה יראותב םיארבנה . רשא ןכ אוה לכב יראות לכשה : םכח , ןיבמ ןתעדו ,
יראות תודמה : םוחר , ןונח ןדסחו , רובג ארונו . ןכו םג יראותב תודחאה דוחיה תומדקהו םיראותמה
יראותב דחא דיחי ןומדק .
הנהו רזוחה תא רמאמה חסונב נה " ל אל העט אל תנבהב םירבדה אלו חסונהב , ךכד אוה ןונגס רמאמה
רכזנה . ושוריפו : לארשי ולע הבשחמב , תומשנד לארשי שי םהל ןורתי לע לכ םיארבנה םג
ןפואב םתושדחתה . לכד םיארבנה , וליפא םיכאלמה , וארבנ ב תשש ימי תישארב , ןפואו םתאירב אוה
רובדב , הרשעבד תורמאמ ארבנ םלועה , ףועו ףפועי יאק לע םיכאלמה . והזו ביתכד רבדב ה ' םימש ושענ
ביתכד םהב ןושל ישע ' יתכו ' םלועל ה ' ךרבד בצנ םימשב ורובדו לש בקה " ה בישח השעמ , ביתכו חורבו
20

איה ב חמ הבש תימצע , המ הלעמלש םג חמהמ הבש תיללכ . הנהד יתכ ב " מה ה םירצויה
יבשיו םיעטנ הרדגו םע ךלמה ותכאלמב ובשי םש "
40
, יאו את טוקליב ( ומוקמב ) , המה
םירצויה , ע ל ש ם " רצייו ה יו " םיקלא ה תא םדאה "
41
, ( וללכד ת רב תאי עה םלו אוה ליבשב
םדאה , מכו ו ש בותכ " יכנא יתישע ץרא םדאו ילע ה יתארב "
42
, המד יכנאש , ימ יכנאש ,
יתישע ץרא , אוה ליבשב םדאה , םדאהו אוה ליבשב יתארב , עדונכ ) , יבשיו םיעטנ , ע ל ש ם
" עטיו ה יו " םיקלא ה ןג ןדעב "
43
( והו א ע ןינ " והחיניו גב ן ע ןד הדבעל הרמשלו "
44
, וללכבו ת

ויפ לכ םאבצ , יאקד לע יכאלמ הלעמ לכו תוריפסה ו םילצאנ םיפוצרפו םינוילעה םלוכד וארבנ רובדב
ןוילעה . לבא תומשנה םע תויה םהש ג " כ ושדחתנ ישב " ב , לבא ןינע ןתואירב אוה ןפואב רחא ירמגל ,
וארבנש הבשחמב . הבשחמד המודק רובדל . ונייהו תומשנהד םה יחבמ ' יבגל המודק יחב ' רובדה ובש
וארבנ לכ םיארבנה . והזו לארשי ולע הבשחמב . עודיו ןינעבד תוריפסה הנה הבשחמ אוה יחב ' המכח ולעו
חמב ' יחב ' תימינפ המכחה . אתו עמש , ןונגס ידוסיה ומכ רמאנש הנשנו ןינע הז יפמ שדק םישדקה דוה
כ " ק וניבר ןקזה וניתובאו וניתובר קה ' לכב רוד רודו : ליכשמ ןתיאל יחרזאה . אוה ןתיא םצע המשנה
הקובדש תומצעהב , קלח הקולא ממ לע . הנהד המשנ תתנש יב הרוהט , התארב , התרצי , התחפנ , דגנכ
ד ' תומלוע . שרדמב בישח ה ' ירדמ ' : רנ " ן , יח ' הדיחי . רהזבו םללוכ דב ' תוגרדמ רנ " ן המשנו המשנל , דגנ
ד ' תויתוא םש יוה ' . ןתיאו אוה ףקותה המשנד אבה יוליגב חכהב סמד " נ . ןתיאו ןושל ןשוי , יתלב שדוחמ
אוהו םש ע " ב יאש ונ שדוחמ . םשד מ " ה אוה שדוחמ קנו ' םש מ " ה שדחה , ןכו םש ס " ג אוה שדוחמ . סו " ג
מו " ה םה והת ןוקתו , םהינשד םישדוחמ . םשו ע " ב אוה הלעמל והתמ ןוקיתו , אוהו יתלב שדוחמ . עודיו
םשד ע " ב המכחב , ונייהו יחב ' ימינפ ' המכחה . רמאמכו ימינפ ' אבא ימינפ ' קיתע , קיתעו אוה ןושל ןשי ,
ש והז תכשמה תומצעה . והזו המשנ תתנש יב הרוהט איה , והזש שרש המשנה ומכ איהש יצאב ' . יצאו '
אוה תשרפה הראה אואמ " ס ליצאמה ב " ה וניאש יחבב ' תושדחתה כ " א יחבב ' יוליג םלעהה . והזו ליכשמ ,
אוהש רוקמ איצממה הלגמו תא לכשה , הנה ליכשמ הז אוה קר ןתיאל , שי ןתיאד ול ליכשמ , המ עש " י חכ
ליכשמה אוה יחרזאה , חירזמ לכל תוחכח םישוחהו . ךכ איה תרות דוה כ " ק וניבר לודגה ךכו תינשנ הרות
וז ךשמב רתוי לע האמ הנש העבראב תורוד דוה כ " ק וניתובא וניתובר קה ' , רשא לכ דחא דחאו כמ " ק
וניתובא וניתובר קה ' ורודב רמא רמאמה תפסותב רואיב תלכשהב תנבה ןינעה תעידיו ו , רבסהב הלענ
רשא יחה ' לכ שפנה יחה תעידיב תימינפ הרותה . ןנובתיו אנ םישיו לא ובל המכ המכו םיפלא תובברו
תומשנ םידיסח םיליכשמ םידבוע ישנאו השעמ יחה ' רמאמ שודקה הזלה ררועו תא םחומ םבל םתעדו
דובעל תא ה ' הרותב הדובעו בלבש םויקו תווצמ תוישעמה תויחב שגרבו ימינפ . ו זרמא " ל הועה " ב ןיא וב
אל הליכא אלו יתש ' וכו ' אלא תומשנ םיבשוי םהיתורטעו םהישארב ןינהנו ויזמ הניכשה , ראובמו
אדב " ח והזד ויז ןתרות ןתדובעו וקסעש אמלעב ןיד . א " כ ירה תומשנה תושודקה תומשנ םידיסחה
םיליכשמה םידבועהו םהייחבש אמלעב ןיד ועגי תעיגיב רשב תעיגיבו שפנ ילב דומ תרות תודיסחה
תגשהבו םינינעה םחומב םבלו , הנה התע אמלעב האליע םה םיבשוי םינהנו ויזמ ןתרות ןתדובעו ,
םיספטמ םילועו אגרדמ אגרדל יוליעב ןיא ץק ףוסו .
40
א םימיה ירבד . ד , גכ .
41
ב תישארב , ז .
42
המ היעשי , בי .
43
ב תישארב , ח .
44
ב תישארב , וט .
21

אוה תניחב ןימלע לכ אלממ ) , הרדגו , ע ל ש ם " רשא יתמש לוח לובג םיל "
45
, ( וללכבו ת אוה
יוליגה הלעמלמ , ש נ שמ ך ידי לע הדובעה ) , םע ךלמה ותכאלמב ובשי םש , םע מ ךל מ יכל
מה םיכל קה שוד ב ךור ה או , ובשי נ םהיתושפ לש םיקידצ , םהבש נ ךלמ ארבו םלועה ,
הכלמההש לע תאירב תווהתהו ומלועה ת , אוה םע נ ומש ת םיקידצה , שיד ר לא ולע
חמב הבש פ נ ימי ת ימצעו ת , עמלש הל םג חממ הבש יללכה ת
46
.
הד נ ה ב הבשחמ , רה י שי המכ ירדמ תוג , ומכו הבשחמ םדוקש רובדה , איהש ןכ םג תניחב
ללכ יבגל רובדה , המד אבש רובדב יובירב םיפורצ , הז ירה אב ב הבשחמ תחא . שיו
הבשחמ הלעמלש הממ איהש ללכ לא רובדה . ןכו יוביר ירדמ תוג ב הבשחמ , וז עמל הל
וזמ , דע תניחב חמ הבש קה המוד , איהש הבשחמ תיללכ , תללוכש לכ ול ת לתשהה תולש ,
םלוכש נ קס ר םי הריקסב א ' , שא ר םג הבשחמ וז , ה יר ה או תניחבב תוכייש לא ומלועה ת ,
הש יר ה םוקמ לכמ או חמ הבש קה המוד לע מלועה ו ת . םעו תויה והזש תניחבב םכסה
דבלב , אל ב הבשחמ ןוצרו שממ , םוקמ לכמ הז ירה םינפ לכ לע תניחבב תוכייש לא
תומלועה .
עו נ ןי הכלמהה אוה , םא יהי ה ןוצרה הו הבשחמ לע מלועה ו ת . ןכ םא , ירה ימב ש נ ךלמ , ירה
אוה עמל הל מ תניחב ה הבשחמ הכיישה לא לועה מ ו ת , וליפא דמב ר י הג ויה ת ר וילע נ ה . והזו
לארשי ולע ב הבשחמ , ד נ ומש ת ןה ב הבשחמ ימצע ת ד תניחב פ נ ימי ת ומצעו ת ףוס ןיא ,
יאש נ ו תניחבב תוכייש לא ומלועה ת ללכ . עו ןיי מ ה ש כ בות בב ירואי ה רהז פ נ ח ס , לע אמ רמ
רהזה מרד " ט ע " ב ע קוספ ל " שדחבו ןושארה " , ד תניחבב הבשחמ ימצע ת שי ב '

45
ה והימרי , בכ .
46
האר פרת םירמאמה רפס " ט ע ' 333 . זו " ל : זרמאו ובשי ותכאלמב ךלמה םע ביתכ הנהד אוה ןינעהו " ל
םיקידצ לש ןהיתומשנב ךלמנ ימב , רבדה לע ןוצרה םדוק אוה הכלממה ןינעד , םא אוה הכלממהד ונייהו
יהי ' א הזב ןוצר " ל , יה תומלועב ןוצרה לע הכלממהו ' בב " יפל אוה רבדה םעטו םיקידצה תומשנ םע י
הבשחמב ולע לארשיש , בשחמ ןינעו חמ איה וז ה ' חמהמ הלעמלש תימצע ' יללכה ,' חמבד ' המכ שי ירה
ירדמ ' דע ומכו " חמה ונשיד הטמל םדאב מ ' קנו רובידה לא המדקש ' שרפנש המ הזד רובידה לא ללכ
םיבר תויתואו םיפוריצ יובירב רובידב , חמ איה הבשחמהב הנה ' תחא , רתוי תילענ איהש הבשחמ הנשיו
חמה ומכמ ' רובידה לא המדקש , חמ דע רתוי תילענו הובג הנשי ןכו ' תימצע , חמד ' תילענ איה תימצע
חממ רתוי ' תיללכ , חמד אוה הלעמל הזמ אמגודהו ' החמ איה תיללכ " א ףוצרפד ק " יחב איהש ק ' חמ '
וללכ לע תיללכ ' לתשהה ' כורמ " כוס דע ד " תומלוע לע יללכ ןוצרה ונייה ד . הריקסב םירקסנ ןלוכד והזו
תחא . ז ןוצרד םגהו יללכ המכסה קר אוהו ללכ יולג ןוצר וניא ה ' קנ ןכלו דבלב ' חמ םשב ' מו " ה מ " כע ז " פ
חמ ' תומלועה לא הכיישה , יהי םא אוה הכלממה ןינעו ' א תומלוע לא ןוצר " ל , א " ךלמנש ימד ןבומ ירה כ
בב םהמע " ה י " יחבב ה ' חמ ' חמהמ תילענו הובגש ' הנוילעו הובג רתויה וליפא תומלועה לא הכיישה , ו והז
חמ איה הבשחמב ולע לארשיד ' א תומצעו תימינפד תוימינפו תימצע " לא תוכייש רדגמ הלעמ הלעמלש ס
ללכ תומלועה , תימצעו תימינפ הבשחמב ולע לארשיד תויהלו , חמב איה ולעהד ונייה ' קר אלו תימצעה
חמב ' יללכה ' כ דבלב " ילעה א ' חמהב איה ' תימצע , מו " חמב ולע ירה מ ' ע תימצעה " פואו ד הלעש המ לכ ן
חמב ' בכ םיטילחמה ויה םה תאזל הנה תיללכה " תומלועד ןוצרה לע י .
22

ירדמ תוג : ומכ איהש המצעב התוהמו בשוחש ומצעל , ומכו בשוחש רבדב ה נ לדב , ו לכמ
םוקמ אוה ומצע בשוחה . ייהו נ ו לכהש אוה הבשחמ תימצע יאש נ ו ךייש לא תלוזה , ר ק
פהה ר ש , ומכ שוחש ב ומצעב , וא בשוחש תודא רבד ה נ לדב ממ נ ו , ייהד נ ו ה נ תומש , ןהש
תניחבב תואיצמ פב ינ ע ןמצ . ןכ לעו , םהב נ ךלמ לע תוללכ ןוצרה תווהתהב תומלועה .
הד נ ה תילכת ווכה נ ה תווהתהב תומלועה , אוה ש נ הוואת אוה ךורב שודקה תויהל ול יד ר ה
ותחתב נ םי
47
. פמו נ י המ נ הוואת , ןיא א נ ו םיעדוי
48
, םא פמ נ י עבט בוטה ביטהל
49
,
ותחתבש נ םי יהי ה יוליג תניחב תומצע , םא דצמ תומלש תומצעה , וא הזיא ווכ נ ה תרחא ,
תומימתמ םימת ד םיע תי ךרב יו ת הלע . לבא תאז א נ ו םיעדוי , ש נ הוואת אוה ךורב שודקה
תויהל ול הריד םינותחתב , הנווכו וז תמלשנ ידי לע לארשי תומשנ קוד א , ןהש םילכ
תומצעל יא ףוס ן , תויהלד ולעש ב הבשחמ ימצעה ת ימינפד ת מצעו תו ףוס ןיא .
ו םוקמ לכמ , ןה תניחבב הבשחמ , אוה ירה םילכ ל תניחב מצעה ו ת . המד אוהש תניחב
ומצע ת שממ , וניא יש ךי הזש תניחבב ילכ , המו בש הבשחמ דבל , הז ירה לדבומ מ תניחב
מצעה ו ת . ןכלו ןיא םוש ארבנ אצמנו ילכ ומצעל ת ףוס ןיא , א וליפ רתויה םינוילע , ינפמ לכד
ילצאנה ם , ןה קר המ ולעש ב הבשחמ יללכה ת , לדבומש ןמ תומצעה . םא יכ לארשי תומשנ ,
תויהל ולעש ב הבשחמ ימצעה ת , ירה שי םהל תוכייש לא מצעה ו ת , ו םוקמ לכמ ןה תניחבב
הבשחמ ימצעה ת , ןכ לע םה םילכ ל תניחב ומצע ת ףוס ןיא , ו די לע ם אקוד םלשנ הנווכה ,
ש יהי ה ול תי ךרב הריד םינותחתב . והזו הש ם אקוד וטילחה ןוצרה תווהתהל מלועה ו ת
50
.

47
ג יתוקוחב אמוחנת שרדמ האר . זט אשנ . ב " פס ר " ג . בדמב " יפ ר " ג , ו .
48
סרת ךשמה האר " ותלחתב ו , ומדא ןושל איבמש " ה ר ןקז . זו " ל : אישק ןייק זיא הואת א ףיוא !
49
םיללכה רעש שיר םייח ץע האר .
50
האר פרת םירמאמה רפס " ט ע ' 333 . זו " ל : ןינעהו חמבד עודי הנהד אוה ' ב שי ירה תימצע ' ירדמ ' אה '
ומצעל איהש ומכ התוהמו המצע איה , שממ ומצע ןינעו תוהמב ומצעב בשוחש ונייהו , ירדמבד ' םגה וז
ומצעב בשוחש הבשחמה לש התוהמו המצע איהש תומצעה אוה רקיעה לבא בשוחש , בהו ' בשוחש ומכ
ונממ לדבנה רבדב , מו " ירדמב בשוחה ומצע אוה מ ' וז , מו בשוחה ומצע אוהש םגה " חמה ירה מ ' איה
לדבנה רבדב , ירדמהד אוה הלעמל הזמ אמגודהו ' בה ' חמהב ' חמב ולע לארשיד המ אוה תימצע ' ,
חמב אוה םתיילעד ' תימצעה , חמה ומכ אוה לבא ' בב לדבנה רבדב " הקולא קלח איה המשנהש המ והזד י
לעממ , מו " יחבב האב ירה מ ' מ לבא תימצע הבשחמב ולע לארשיד והזו המצעל תואיצמ " ןיעכ אוה מ
ילעה ' חמב ' תיללכה , כתהו תילכת הזב שי ירה תומלועה תווהתהו תאירבב הנהד אוה הזב ןינעהו תיל
בקה הוואתנש אוה " תי ול תויהל ה ' םינותחתב הריד , בקה הוואתנ המ ינפמ הנהו " םא םיעדוי ונא ןיא ה
א תומצע וכישמי הטמלש םיארבנהש ץפח רשא בוטה עבט דצמ והז " ע ס " יאדכ םתדובע י ' עב " הלעשכ ח
תי ונוצרב ' רמ תויהל וכזיו ותלודג וריכיו ויאורבל ביטיהל ידכ םלועה תא אורבל ומש קבדהל הלעמל הבכ
תי וב ,' ויתולועפו ויתוחכ תומילש תולגל ליבשב אוה האירבה םעטד וא , תנווכמ רחא םעטמ אוהש וא
תי םיעד םימתד תומימתה ' הלעתיו , כד " םיעדוי ונא ןיא ז , בקה הואתנד הז אוה ונחנא םיעדויש המו " ה
תי ול תויהל ' מכו םינותחתב הריד " נדא לע םידסוימ שש ידומע ויקוש ש זפ י , זרמאו " םלועה הז ויקוש ל
בקה קקותשנש " ותארבל ה , םימי הששל ארבנש שש ידומע , יתושרפ ולא זפ ינדא לע םידסוימ ' הרות לש ,
23

והזו לתשהבד תולש ומלועה ת , הנה לארשי תומשנ , ןה םיעצוממה ןיב וא ר ףוס ןיא ןיבו
תומלועה , לכד יוליג רוא עפשו תויח םלועב , נ ךשמ הלחת ל לארשי תומשנ , לעו םדי נ ךשמ
םלועב . ומכו לשמ ךרד לע םדאב , ה יר תלת ילש ט ןי יא נ ןו : אחומ אבל אדבכו , ןהש םירבא
תוחכו םיללכ , ש די לע ם ךשמנ תויחה לכב םירבאה . גו ' תוחכ ולא ןה תוחכ םילויה , כש ל
א דח או דח ללוכ כ המ ינימ תוחכ םיכשמנה ונממ . םנמא גהב ' כ ח תו ולא , אחומ , אוה ללכה
רתויה ןוילע , תוללכד תויח ה נ שפ אוה חומב שארבש , מכו ו ש בתנ רא סב רפ ש ל ב םינוני
פ קר נ " א , יבגלו חומה , םג בלה אוה יטרפ . בלהו , אוה ללכ יבגל דבכה , הטמלש ממ נ ו ,
דבכהו , אוה ללכ רתויה ןורחא . גהמו ' תוחכ ולא נ ךשמ םדה תויחהו לכב םירבאה . מבו םוק
א רח , םדש דבכה אוה םדה םירבאבש , ייה נ ו רשבהב , םדהו םידיגבש אוה בלהמ , גו ם ז ה
אוה דבכהש חלוש לא בלה . ו נ אצמ , רקיעד עצוממה ןיב ה נ שפ םירבאהו , אוה חומה
שארבש , ובש הרוש תויח ה נ שפ , ממו נ ו נ ךשמ בלל לכלו םירבאה .
אמגודהו עמל הל , ג ' ירדמ תוג ה נ םירכז ל ליע , ןה ג ' ומלוע ת הישע הריצי האירב . םלועבד
ירבה הא אוה תניחב תעד הניב המכח , והזש תלחת תכשמה רואה תויחהו עד תומלו ,
ללוכש םלוכ , מכו ו ש ראבתנ מב םוק א רח , םלועבד ירבה הא , לולכ לכ המ אבש ו נ הלגת
ךכ רחא םלועב יציה הר , אוהש תניחב תראפת הרובג דסח , ו דוסי דוה חצנ ישעב ' .
םגו ב תוליצא שי ג ' ירדמ תוג , תעד הניב המכח , תראפת הרובג דסח , דוסי דוה חצנ , ןהש
תניחב הישע הריצי האירב ד תוליצא . תלחתד יוליגה אוה ב תעד הניב המכח , מכו ו ש בותכ
" ה יו " ה ק ננ י תישאר וכרד " , תישארד ולגתה ת וקה אוה כחב המ , אוהו ללכה ללוכה לכה ,
ו ןינע אוה " תישארב נ ימ רמאמ אוה " , תניחב רמאמ יללכ . ו נ ךשמ ךכ רחא תניחבב דסח
תראפת הרובג , נ חצ ה דו י דוס . וללכבו ת ומלועה ת אוה תניחב צי האירב הישע הרי םיללכה .
אד םד ק ןומד , אוה םדא האירבד תוללכד , םידוקעו נ םידוק , םדא יציד הר תוללכד , תוליצאו ,
םדא ישעד ה תוללכד .
הנהו לכב דמה ר י תוג , לארשי תומשנ , ןה תניחבב תעד הניב המכח , מכו ו ש בותכ " ב נ םי
םתא הל יו " ה א םכיקל
51
" , ןבהש אוה חוממ באה , ומכו כ ן , ה נ תומש ןה תניחבב ה ןיחומ . לעו

ע םלשנ וז הנווכו " שנ י " א תומצעל םילכ םהש אקוד י " ב ס " ה , ילכה ןינע רמול וב ךייש וניא תומצעה הנהד ,
ה דבלב תיללכה הבשחמב הלעש המו " צעה ןמ לדבומ ז א תומצעל ילכה ןינע רמול וב ךייש וניאו תומ " ס
ב " ה , יהיש אצמנ וא ארבנ םוש ןיא ירה ןכלו ' א תומצעל ילכ " ב ס " יפא ה ' רתויה םיאצמנהו םילצאנה
חמ אלו דבל תיללכה הבשחמב הלע לכהד יפל םינוילע ' כ תימצעה " הבשחמב אוה םתיילעד לארשי א
א תומצעו תימינפו תימצע " כ אוה םש םתיילעו ס נ " ירדמהב ל ' בה ' ילעה ןיעכ אוהש ' יללכה הבשחמב '
( חמד יפל רתוי הובגו הלעמל אוהש ןבומו ' ירדמ םצעב םה תימצע ' חמ ומכמ רתוי הובג ' תיללכה ) , תאזל
א תומצעל םילכ םה הנה " ס , ה תימצע הבשחמב ולעש המ הזד ונייהו " יחבב ה ' שממ תוימצעה לא תוכייש
( מכ " מב ש " קלח ןינעב א ) , םתיילעו יללכ הבשחמהב ומכ םש ' יחבב םהש ' םהב הנה תאזל ןמצעל תואיצמ
יה ' תומלועד ןוצרה לע הכלמהה , הרבבד הנוילעה הנווכה םלשנ םדי לעו םהבו " ע .
51
די האר , א .
24

ןכ ןה םיעצוממה , ש די לע ם נ ךשמ רואה תויחהו תומלועב , ומכו חומה , אוהש עצוממ ןיב
ה נ שפ םירבאהו , תארשהד תוללכ תויחה אוה חומב , ממו נ ו נ ךשמ לכל םירבאה . ומכ כ ן ,
לארשי תומשנ ןה םיעצוממה , םהבש נ ךשמ תוללכ תויחה , ןהבו ו די לע ם נ ךשמ
רואה תויחהו ומלועב ת .
והזו אש ונ מוא ר םי חסונב הכרבה " יקלא נ ו ךלמ םלועה " , הלחת וניקלא , הכשמהה ב תומשנ
לארשי , ו ךכ רחא ךלמ םלועה , ךשמנש וללכב ת מלועה ו ת . והזו " עמש לארשי ה יו " ה וניקלא
ה ' דחא "
52
, עודיו ד ה יו " ה א דח אוה רוקמ הכשמהה תומלועב , הלחתו ה יו " ה וניקלא ,
הכשמהה ב לארשי תומשנ . עודיכו ד ה יו " ה קלא וני , ח ו המכ ב הני , והזש רוקמ תומשנ
לארשי , ו ה יו " ה א דח , ז אבקונו ריע , רוקמ םלועה .
כו ל ז ה אוה ינפמ לארשיש ולע ב הבשחמ , תניחבב הבשחמ ימצעה ת , ןהש רקיע הנווכה ,
ש די לע ם םלשנ הנווכה הנוילעה , ןכ לעו םה םיעצוממה , ש די לע ם ךשמנ רואה תויחהו
םלועב , לכו וריב ר תוככדזהו ינינע םלוע , אוה ידי לע לארשי תומשנ . עו ל ז ה ןינע אוה
י ר תדי ה נ המש ףוגב , רבל ר ךכזלו תא םלועה , ידי לע תווצמו הרות ושבלתנש םירבדב
ימשגה םי אקוד
53
.

52
ו ןנחתאו , ד .
53
האר פרת םירמאמה רפס " ט ע ' 333 . זו " ל : והזו שנד " לתשהב י ' ה " אואה ןיב םיעצוממ ה " ב ס " ןיבו ה
דע הזחא ירשבמו תומלועה " גל קלחנ םדאה תוללכ ירה הטמל םדאב מ ' םיללכ םירבא , ומ אבל אח אדבכו
ג םהבו ' םיללכ תוחכ , גהד ' ואכד םיללוכו םילויה המה ולאה תוחכ " גהמ א ' םיבר תוחכ םיללוכ וללה
םהמ םיכשמנה , עו " ג י ' םירבאה לכב תויחה תכשמה אוה ולא תוחכו םירבא , גהבד ' ולאה םיללוכ , הנה
שארבש חומה ןוילע רתויה ללכה , שארבש חומב אוה תויחה תכשמה תוללכד , מכ " נפ אינתב ש " א , יבגלד '
טרפ אוה בלה םג הנה , ןורחאה ללכה אוה דבכהו ונממ הטמלש דבכה יבגל ללכ אוה בלהו , עו " תוללכ י
םירבאהב םדהו תויחה תכשמה אוה םלוכ , דבכהמ אוה רשבה ונייה םירבאבש עודיו , אוה םידיגבש םדהו
בלהמ , גו " ןיפייש לכל גילפ אבלו בלה לא חלושש דבכהמ אוה ז , להו חומהמ לבקמ ב , לע טילש חומה ןכלו
בלה , ירבאהו שפנה ןיב עצוממה רקיעד אצמנו ' וכ חומה אוה ' גד הלעמל הזמ אמגודהו ' ירדמ ' אבל אחומ
יחב םה אדבכו ' יב " ג םהש ע ' יחב ' בח " גח ד " הנ ת " י , יחב אוה האירבה םלועבד ' בח " תוכשמה אוהש ד
רבה םלועבד עודיכו תומלועה לכ ללוכה תויחה תוללכ חא הלגתנו אבש המ תויחה תכשמה אוה האי " םג כ
יציה םלועב ' יחב אוהש ' גח " ת , ישעבו ' יחב אוהש ' הנ " י , יצאה םלועב אוה ןכו ' בחד " גח ד " הנ ת " יב םה י " ע
יצאבש ,' יחבב אוה יוליגה תישארו ' יצאד המכח ' יוה ביתכד ' וכרד תישאר יננק , וקה רוא יוליג אוה וכרד ,
יחבב אוה יוליגה תישארו ' אוה רמאמ ימנ תישארב והזו לכה ללוכה ללכה אוהש המכח , רמאמ אוהו
חאו יללכה " טהב טרפ ךרדב טרפנ כ ' תורמאמ , יבב םג אוה ןכו " יללכה ע ' אד " יחב אוה ק ' האירבד םדא
יחב אוה םידוקנ םידוקעו תיללכד ' יציד םדא ' יצאו תיללכד ' יחב אוה ' ישעד םדא ' תיללכד , ירדמה לכבו '
שנ הנה " י בב םה יח ' מכו ןיחומה " הל םתא םינב ש " ומכ באה חוממ אוהש ןבה לשמכו א " שנ כ " יחבב םה י '
ןיחומה , עו שארבש חומב אוה תויחה תכשמה תוללכד ןוילע רתויה ללכ אוהש חומה ומכו " תכשמה אוה י
ואכל םירבאה לא שפנהמ תויחה " ומכ הנה ונינעו ותלעמ יפל א " שנ כ " ה י " אואה ןיב םיאצוממה ה " לועהו ס '
ד עו םהב אוה םלועב םיכשמנה תוכשמהה לכ " אקוד י , ךלמ וניקלא תוכרבה חסונב םירמוא ונאש והזו
25

הזבו םלשנ הנווכה הנוילעה תאירבב תווהתהו מלועה ו ת , יאדכו את זב רה , וללכד ת ןינע
ה תווצמו הרות , אוה אנקתאל אזר ד ימש ה . הנהד שי ז ' תומש םניאש םיקחמנ , םש לא
דסחב וכו ' . ידכבד ואמש ר ףוס ןיא אוה ךורב , ואלד לכמ ןוניא תודמ ללכ
54
, ואד ר ףוס ןיא ,
ירה רואה אוה ומכ םצעה , םשכו םצעהש אוה תניחבב ףוס ןיא , הנה םג רואה אוה תניחבב
ףוס ןיא . ידכבו יהיש ה תדמ דסחה , םלועד דסח הנבי , אוה קר ידי לע םש הראהו לב דב ,
ןכו םש יקלא ם ובגב הר , לכד ואה ר תו םיוליגהו , אוה קר ידי לע םש הראהו . דועו תאז ,
הראההד האב ךרד םוצמצה , יפל יאש נ ו ךרעב , ואהמש ר ףוס ןיא אוה ךורב , יהת ה
הכשמהה תודמב . ו ר ק ךרד םוצמצה , רשפא יהיש ה תכשמה הראה תודמב . ידכבו יהתש ה
הכשמה וז תושבלתהו תאז , הנה והז די לע י תוצמה קוד א , אמכו רמ " מר " ח ןידוקפ , מר " ח
םירבא אכלמד "
55
, והזש תויחה ימינפ םירבאהב . ומכו לשמ ךרד לע ירבאב םדאה , ירה חכ
שפנה וניא הוהמ תא רבאה , רבאהד שי ול תויח פב ינ ע ומצ , קר כהש ח אוה תויחה ימינפ
לש רבאה , ו כ ומ כ ן , מר " ח ןידוקפ , ןה תויחה ימינפ לש ירבאה ם למד אכ , ו ונייה , ש ידי לע
תוצמה , אוה תכשמה וא ר ףוס ןיא תודמב , ד ידי לע וצמ ה וז , אוה תכשמה וא ר ףוס ןיא
אוה ךורב דמב ה וז , ו ידי לע וצמ ה תרחא , אוה תכשמה וא ר ףוס ןיא דמב ה תינשה . והזו
אנקתאל אזר ד ימש ה , אוהש תכשמה וא ר ףוס ןיא תודמב .
הנהו קמועב רתוי , הנה ןינע אנקתאל אזר ימשד ה , אוה ומש לודגה , אמכ רמ " דע אלש
בנ אר עה םלו , יה ה אוה ומשו "
56
, אוהש תניחב וא ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל . ונייהו ואה ר ןיא
ףוס אוה ךורב , םלעתנש םצמצתנו ליבשב רב תאי עה םלו . הלחתד , םדוק םוצמצה , ה ר י
יה ה וא ר ףוס ןיא אוה ךורב לובג ילבה , ריאמ יוליגב , זאו אל יה ה םוקמ תדימעל תומלועה ,
םצמצתנו רואה לובג ילבה ו נ םלעת , ו ךכ רחא נ ךשמ רואה חאלש ר צה םוצמ , אוהש יוליג
וא ר וקה , רוקמ ואה ו תור כ םיל , וללכב ת רדס לתשהה תולש , כ נ רכז ל ליע . ה נ ה ידי לע
ה תווצמו הרות , םיכישממ תא ואה ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל .
זו וה " אראו לא םהרבא וכ ' לאב ידש , ימשו יוה " ה אל נ יתעדו םהל "
57
, תלחתבד ה ירב הא ,
אל יה ה יוליג םש יוה " ה . הד נ ה תיש יפלא ש נ ןי יוה אמלע , ש נ י םיפלא והת , ש נ י םיפלא

שנב הכשמהה אוהש וניקלא אוה הלחתד םלועה " חאו י " םלועב הכשמהה םלועה ךלמ כ , עמש והזו
יוה לארשי ' יוה וניקלא ' יוה הלחת דחא ' חאו וניקלא " יוה כ ' דחא , יוהד עודיו ' יללכ הכשמהה אוה דחא ת
יוה רמוא הלחת הנה תומלועד ' יחב אוהש וניקלא ' וח " שנ רוקמ ב " חאו י " יוה כ ' וז וניקלא " םלועה רוקמ נ ,
כו " נכ הבשחמב ולע לארשיד יפל אוה ז " א תומצעל םילכ םהו הנווכה רקיע םה הנה ןכלו ל " ב ס " תאזלו ה
עו םהב הנה " בקה הוואתנד הנוילעה הנווכה םלשנ י " תי ול תויהל ה ' ותחתב הריד םינ .
54
זי רהז ינוקית , ב .
55
דע רהז ינוקית , ב .
56
רדרפ " פ א " ג .
57
ו תומש , ג .
26

הרות , ש נ י םיפלא תומי חישמה
58
. ה נ ה תלחתב ה ירב הא , שב נ י םיפלא והת , אל יה ה יוליג
ש ם יוה " ה . ו וליפא תלחתב ש נ י םיפלא הרות ןמזב ה תובא , אוה ןכ םג " ימשו יוה " ה אל
נ יתעדו םהל " . ייהו נ ו ד כ םש תבש ח תל ה ירב הא שממ , ייה נ ו שב תש י ימ ב תישאר , אל נ ז רכ
ש ם יוה " ה , לד " ב םימעפ ש ם יקלא ם נ ז רכ עמב הש ב תישאר
59
, םשו יוה " ה אל נ רכז דע
חא ר תבשה , יתכד ב " םויב תושע ה יו " ה םיקלא ץרא םימשו "
60
, ה נ ה ומכ כ ן , ב ת תלח
האירבה דע השמ , אל נ רכז םש יוה " ה .
הד נ ה לכ ה ןיעיבש ןיביבח
61
, םימיבד , תבש יעיבש , תורודבו , השמ יעיבש . ייהו נ ו םשכד
םימיבש , ה נ ה תבשה אוה םוי יעיבשה , זאו נ ךשמ יוליגה םשד יוה " ה , והזו יתכד ב " רעשו
רצחה פה נ תימי ופה נ ה םידק רוגס יהי ה תשש ימי השעמה , םויבו תבשה חתפי "
62
. ה נ ה
י ימ ה השעמ ו םויב ה תבש , ר ישא ת תובי ש ם יוה " ה ןרדסכ , וא ה השעמ ו םויב ה תבש י חתפ ,
ר ישא ת תובי ש ם יוה " ה ערפמל
63
, תבשד אוה יוליג ש ם ' יוה " ה , מכו ו ש בותכ " תבש
הל יו " ה "
64
. ה נ ה ומכ כ ן תורודב , השמ אוה יעיבש . םגהו תובאהש ושע כה נ ה מל ןת ת הרו ,
ו םוקמ לכמ , " ימשו יוה " ה אל נ יתעדו םהל " , קר השמל , יהש ה יעיבש םהרבאל .
ה נ ה תלחתב ותוחילש , נ הלגת ול ש ם יוה " ה , יתכו ב " רבדיו םיקלא לא השמ , רמאיו וילא
א נ י ה יו " ה " . שד ם םיקלא אוה תדמ ןידה םוצמצהו , ה נ ה " רמאיו וילא א נ י יוה " ה " , ווכד נ ת
םוצמצה אוה ליבשב ה יוליג . ןכלו " ומא ר בל נ י י לארש א נ י יוה " ה " , השמד נ הווטצ תולגל
כל נ ס ת י לארש , יוליגה שד ם ה יו " ה , המ תובאהלש אל הלגתנ .
ןינעהו אוה , חתהד תל יוליגה אוה םהרבאמ , םהרבאד ליחתה ריאהל , אוהו חתפ צה נ ו ר
ד שפנ תריסמ , םסרפו ותוקלא תי ךרב םלועב , עדונכ . השמו , יהש ה יעיבש םהרבאל , סינכה
ה שפנ תריסמ םהרבאד רדסב הדובע . השמד רסמ ושפנ ליבשב לארשי ליבשבו הרותה ,
מכו ו ש בותכ " םאו ןיא ינחמ "
65
וכ ' . אתוטשפתאו השמד לכב ארד
66
, ישארד יפלא לארשי ,
רדס הדובעה םהלש , אוה ה שפנ תריסמ ליבשב ןתבוט לש לארשי , ליבשבו םויק ה הרות
תווצמו . והזו אנקתאל אזר ימשד ה , םשד יוה " ה , אוהש זר דוסו יבגל םלועה , וליפאו יבגל

58
זצ ןירדהנס , א .
59
חז האר " ג ( ער " מ ) אפ , ב .
60
ב תישארב , ד .
61
טכ הבר ארקיו , אי . רנו שרה לע ותנווכש הא " שעבהמ יעיבשה רודה אוהש ב " רודבש השמה אוהו ט
תודיסחה תדובעב שפנ תריסמה סינכהו , במ אוה וז רמאמו ' פרת ןסינ " ז , שרה לש טייצרהאיה " ב
רתב קלתסנש " פ , יירה לש רסאמה םדוק םיישדח " ץ , תומסרופמ ושפנ תריסמ יניינעו .
62
ומ לאקזחי , א .
63
הל םיקוספה רעש האר זירא " ס ל " סחנפ פ . עפ " ר רעש ח " יש ח " ט , פ " ב .
64
כ ורתי , י .
65
בל אשת יכ , בל .
66
ביק רהז ינוקית , א . דיק , א .
27

תובאה , הנה השמל לארשילו נ הלגת הז . והזו " תברקו נ ו כלמ נ ו ל ךמש לודגה " , אוהש אזר
ימשד ה .
הנהו , םע תויה םשד יוה " ה אוה זר דוסו יבגל םלועה , ו םוקמ לכמ , ירה םש יוה " ה אוה םש
יטרפ כ ומ יראש תומש . עו נ ןי ומש םתס , יאק לע רואה ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל . הד נ ה זה '
תומש יאש נ ם נ םיקחמ , ירה שי ומכ םהש , ואב ר ףוס ןיא ש צה ינפל םוצמ . הד נ ה יתכ ב " לא
םיקלא יוה " ה רבד ארקיו ץרא "
67
, יאו את זב רה ח קל ג ' ד ף ס " ה ע " א , " לא , אד נ וריה
אתמכוחד ירקאו דסח , םיקלא , אד הרובג , יוה " ה , אד ומילש אלכד ימחר " . טוקליבו ע ל
פ קוס לא םיקלא יוה " ה , " אוה עדוי , לארשיו אוה עדי ." יא את השלשבד תומש וללה ארב
וה ךורב שודקה א תא םלועה .
ובמו רא מב רחא םוק , םהש תראפת הרובג דסח םימלענה , ומכ םהש ואב ר ףוס ןיא ש ינפל
םוצמצה . ואהד ר ףוס ןיא יהש ה אלממ םוקמ ללחה , אוה דסח םלענה , םשו םיקלא ובגב הר
אוה שרשה רוקמו םוצמצה . הזד יהיש ה םוצמצה , הנה יה ה לע הז שרש רוקמו ואב ר ןיא
ףוס ש םוצמצה ינפל , זו וה ובג הר ה נ המלע . םשו יוה " ה תב תראפ ה נ םלע , שרש רוקמו וקה
חאלש ר צה םוצמ . ןכו שי לכ זה ' תומש , ומכ םהש ואב ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל . יטרפבו תו ,
םה רשע תומש , ןהש ע רש ס תוריפ גה נ תוזו , ש םוצמצה ינפל , תעדלש דרפה " ס םה
ישרש םילכה , תמאבו ה נ ה םה םג ישרש תורואה .
םעטו רבדה ש נ ק יאר ם ראותב תומש , תורוהל לע יאש נ ן תניחבב ואיצמ ת שממ . ומכו לע
לשמ ךרד ע נ ןי םשה , יאש נ ו ואיצמב ת כ ל כ ך , ומכו םשב םדאה , יאש נ ו המוד ותואיצמב
ואיצמל ת תוחכה , תוחכהד םה ואיצמ ת רבד המ , םשהו יא נ ו ואיצמב ת לש ואיצמה ת
תוחכד , םגהו תוחכהש ימצע ם םילויהה , יא נ ם תניחבב ואיצמ ת רבד המ . והזד רואיב ע נ ןי
ישוקה ה המוצעה , ךיא תוחכה נ יאצמ ם ןתוהמב םצעב ה נ שפ . עד נ ןי חכה , אוה חכ
חור נ י ם , לבא יטרפ , עו נ י נ ו לועפל , ןפואו ותלועפ , אוה ךרדב תוקסעתה . ומכו חכ
לכשה , אוה חכ ר חו נ י לש הלכשה , ייהו נ ו ליכשהל םכחתהלו לכב רבד המ . לבא אוה יטרפ ,
רמולכ ר ק ליכשהל , ןיאו וב עמ ינ ן ךוליהה שושימהו המודהו , עו נ י נ ו לועפל ליכשהל ןיבהלו ,
ןפואו ותלועפ אוה ךרדב תוקסעתה אקוד , עגייל תא חומה . ןכלו , ה נ ה ךשמב יוביר ןמז
תדובעב לכשה , ךכדזמ ףוג םצעו רמוח חומה , כד ל ז ה אוה ידי לע תוקסעתה חכ לכשה .
שיו נ ם תוחכהב המ םהש םיכפה ז ה זמ ה , םהש י דוס שאה דוסיו םימה בש נ שפ , ומכ תוללכ
ע נ ןי לכש תודמו , םה םיכפה . לכשד , תובשייתה , תודמו , תולעפתה . ןיחומבו אפוג , ח המכ
בו הני םה ןיא שיו , נ הדוק תוטשפתהו , ד כ ל ע נ ןי המכחה אוה בב ר הקי הריקסו תוקבדתהו
עה נ ןי , ( רעד פעלק ןופ םעד ע נ ןי ילכש ) , חכו יבה נ ה אוה ואב ו ךר ר בחו עה נ י ן , הו ס ותופעת
יובירב םיטרפ אקוד . זד וה ש נ י ת נ תועו תויטהו םיכפה םירתוסה ז ה זל ה . ו ןכ םא , ךיא כ ח תו

67
נ םילהת , א .
28

ה נ שפ נ םיאצמ דחי ב נ שפ . אמלשב תוחכב םיולגה , ישבלתמה ם כ ל א ו דח א דח ילכב
יטרפה ת ולש , ןכשמד לכשה חומב שארבש , ןכשמו מה וד ת בלב . ןיחומבו אפוג , הנה וא ר
המכחה אוה ילכב המכחה , חומד המכחה רק חלו , רואו הניבה ילכב יבה נ ה , חומד יבה נ ה
םח שביו . לכשד אוה וא ר פ ימינ , םילכהו יפל ןפוא ה וא תור . תויהלד ש המכחה , םע התויה
הרקיע ב ר הקי הריקסו , לבא הב אקוד שי ע נ ןי תוקבדתהה עהב נ ןי , ןכלו חומ המכחה אוה
רק חלו , עבטד םימה קבדל . חומו הניבה םח שביו , ינעד ונ ררבל טרפלו , ןכו לכב ה תודמ .
ו ןכ םא ןבומ םניאש םירתוס ז ה זל ה . לבא תוחכה ומכ ןהש םידמוע שפנב , םה ילב םילכ ,
ךיאו םיאצמנ םש . אלא םשד םניא ואיצמב ת ואיצמד ת תויולגה , לבא םוקמ לכמ , אוה ירה
ואיצמב ת תואיצמד ןינע חכה , םהש םיטרפ נכו רכז ל ליע . מ ה ש א ןי ןכ םשה , וניא צמב ואי ת
כ ל כ ך כ ומ תוחכה , עו ל ש ם ז ה םיארקנ ראותב תומש , תורוהל לע םניאש תואיצמב ןינעד
תואיצמה .
קמועבו רתוי , םעטה יארקנש ם תומש , אוה ע ל ד ךר ןינע םיחבשה . ומכו םדאה ,
םיחבשמשכ ותוא םשב כח ם , לשמ ךרד לע , הנה ידי לע חבש הז , םיארוק םיכישממו תא
המכחה . ונייהו ש ידי לע בשה ח םיחבשמש ותוא כחב המ , נ אצמ ו נ שדחת וב המכחה , םג
ןיאשכ וב יוליג כח המ וחומב , וליפאו םג אל הכשמהב נ תמלע , קרו ידי לע חבשה
םיחבשמש ותוא , נ אצמ הלגתמו ולצא המכח , חכמ ילויהה ימצעה . ירה םג אלשכ יה ה
םכח הלחתב , ירהש אל יה ה וב המכחה ףא םלעהב , אוה ירה נ השע םכח כחב המ ולג י ה ,
ידי לע םיחבשמש ותוא המכחב .
ומכו כ ן אוה אמגודה הלעמל , ש ידי לע תאירק םש םיכח , נ השע תניחב רוקמ ליצאהל תא
המכחה , קר לשמהבש םדאהב , ה נ ה םג ימ יאש נ ו םכח יולגב , לבא דצמ וקמ ר המכחה ,
ייה נ ו חכ ילויהה ימצעה , שי נ ו םג םדוק םיחבשמש ותוא , והזד דצמ תומלש שפנה , ( שפנהד
צמ ד ע ומצ אוה םלש , ןכלו שיא טושפ דילומ לעב ןורשכ נ הלע , םג תוחכב םיולגה וכ ' ) , ןינעו
חבשה , אוה םיארוקש םיכישממו חכמ ילויהה הכשמהל נ תמלע , וא הכשמההמ ה נ תמלע
לא יוליגה . לבא הב נ לשמ הלעמל , אוה םגש רוקמה אל שי תואיצמב , ו ידי לע תאירקה םש ,
נ השע רוקמה ליצאהל תניחב כחה המ , ןכלו נ ק ' ראותב תומש , ו םוקמ לכמ , אוה ירה
תניחבב תומש תוריפסו .
הנהו לכ הז ךייש קר תניחבב תולע ןוצרה , ייהו נ ו ד תניחבב תולע ןוצרה , ךייש רמול ןינע
תומש תוריפסו , יאדכו את דרפב " ס רעשב תוחצחצה ( הכוראב , בטוקו ןינעה אוה ) , שאכד ר
הלע ונוצרב תי ךרב תווהל ליצאהלו ליצא תו רוהטה שודקהו , זא לצאנ ייטצנו ר ולוכ
ותומצעב . ראובמו , קרד תולעב ןוצרה , ךייש ע נ ןי תומשה עהו רש ס תוריפ תוזונגה . רחאמד
והזש תיילע ןוצרה לע תוליצא , הז ירה תניחבב תוכייש לא ה תוליצא , ןכל ךייש םש תניחב
תוריפס רשע גה נ תוזו , ןהש ישרש םילכה תורואהו . לבא ואב ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה ,
29

יאש נ ו תניחבב תוכייש לא תומלועה , יא נ ו תניחב תומש תוריפסו , ומכ תומשה הו ס תוריפ
ש תניחבב תולע ןוצרה .
והזו בה ' ניחב ו ת , שדק שודקו , ואבש ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל . הד נ ה שדק , אוה הלמ
ימרגב ה , לדבומש ירמגל . שודקו , אוה שדק ו ' , םעד ותויה תניחבב הלדבה , רה אוה י לכמ
םוקמ תניחבב הכשמה יוליגו , והזו אוה " ו הרומש לע יוליגה . םשרשבד , ה נ ה ואה ר ףוס ןיא
םדוקש תולע ןוצרה , אוה תניחב שדק , ו תניחב וא ר ףוס ןיא תולעד ןוצרה , אוה תניחב
שודק .
המו יאש את , " דע אלש נ ב אר עה םלו , יה ה אוה ומשו דבלב " , והז ואב ר ףוס ןיא םדוקש
תולע ןוצרה . הד נ ה לע מ ה ש בותכ , " דע אלש נ ב אר עה םלו , כ בת עה ה תדוב ק שדו , ד ירה
אוה דע אלש נ לצא תוליצא ןוילעה . ו תניחב ה תוריפס רשע תוזונגה , ןהש תניחבב תולע
ןוצרה , והז תניחב תוליצא תוללכד . ו ןכ םא , מ ה אש רמ , " דע אלש נ ב אר עה םלו " , דעו אלש
לצאנ ה תוליצא , " יה ה אוה ומשו דבלב " , ונייה תניחב וא ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה ,
יחבו נ ה הגירדמו וז , אוה ומש , םש א דח . תולעבד ןוצרה , אוה ירה תומש , ל ןוש יבר ם , ז '
תומש , תויטרפבו ןה רשע תומש , ו ןינע אוה תוריפס רשע גה נ תוזו . לבא ואב ר ףוס ןיא
םדוקש תולע ןוצרה , אוה ומש , םש א דח . ד תניחב תומשה ש תניחבב תולע ןוצרה , םגה
והזש ואב ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל , אוה ירה ןיאב ךורע יבגל תניחב ומש , ייה ונ תניחב
תוללכה ואד ר ףוס ןיא , ירהש ןה תומש םיטרפ .
רקיעהו אוה , פמ נ י ןהש תניחבב תולע ןוצרה , ו ןכ םא ירה נ ושדחת . ירהש הלעשכ וצרב נ ו
תי ךרב ליצאהל , ה נ ה זא נ ולצא ורייטצנו םלוכ ותומצעב , ירה והז ש נ שדחת תולעב ןוצרה .
ואו ר ףוס ןיא , םגה ש נ ק ' יכב נ יו ןיא ףוס , אלו יכב נ יו ןיא ול הלחת , יכ שי ול הלחת , ו םא
ןכ , ה נ ה רואה אוה ןכ םג שדוחמ , ןיעכ ומדקש רדעהה , פמ נ י אוהש יוליג ינוצר , ירהש יא נ ו
חרכומ ח ס ו םולש םיוליגהב , םא יכ , אוה יוליג וצר נ י , לכו יוליג וצר נ י , ירה הז ומכ ומדקש
רדעהה . ואכלו הר , יוה ןכ םג תושדחתה , ךא םוקמ לכמ , ה נ ה רואה אוהש תניחבב ףוס ןיא ,
םגה ש נ ק ' ףוס ןיא , אלו ןיא ול הלחת , םעטד רבדה אוה שיש ול הלחת , לבא כב ל ז ה , יא נ ו
תניחבב הלחתה ו תניחבב תושדחתה ומכ ה תוריפס רשע גה נ תוזו ש תניחבב תולע
ןוצרה , ןהש המ ש נ דחת וש שממ , יאו נ ם ךרעב תניחב ומש , ייה נ ו יחב נ ה תיללכה ואד ר ןיא
ףוס . חאמו ר תומשהש םה ןיאב ךורע יבגל תניחב ומש , ה נ ה תניחב ומש , הז ירה זר
דוסו יבגל תניחב תומשה . זו ןינע וה קתאל נ א אזר ימשד ה , ךישמהל תניחב ומש ,
ייהד נ ו תניחב וא ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה . הכשמהד וז ד יחב תנ וא ר ףוס ןיא םדוקש
תולע ןוצרה , וכישמהל אל ח ר םוצמצה , ה נ ה והז תושדחתה , םג יבגל יוליגה וא ר ןיא
ףוס ומכ יהש ה םג םדוק םוצמצה .
30

הד נ ה הרות , איה יפ שור רואיבו הוצמה . הרואכלו , תלחתה הרותה תיה ה צ ךיר ל תויה
הזיאב הוצמ , יאדכו את ב ר ש " י , א רמ ר יב קחצי , אל יה ה ךירצ ליחתהל תא הרותה אלא
שדחהמ הזה םכל , המו םעט חתפ תישארבב ארב , אלא םושמ חכד וישעמ דיגה ומעל
תתל םהל נ תלח םיוג . יפו שר עב ה קמ מ ךל , תישארבד ארב , ןינע אוה םוצמצה , ש נ השע
ללח וקמו ם פ יונ , הזמש שרש תווהתה םילכה תווהל הישע הריצי האירב , זש וה ע ןינ עמ הש
ב תישאר . ו ךכ רחא " יו נ והחי גב ן ע ןד הדבעל הרמשלו " , ווכהש נ ה אוה ךישמהל סות תפ
תורוא ידי לע וקה , דע דיתעלש יהי ה יוליג וא ר ףוס ןיא חאל ר צה םוצמ ומכ םדוק םוצמצה .
שא ר תמאב , ה נ ה הכשמה וז יא נ ה תושדחתה , ירהש וא ר הז רבכ יה ה םוקמב ללחה םדוק
םוצמצה , לעו המ יה ה לכ ע נ ןי םוצמצה . מא נ ם יפל המ תנש ראב כ ןא , אנקתאלד אזר
ימשד ה , אוה ואה ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , ה נ ה הכשמה וז יוה תושדחתה , םג יבגל
ואה ר ףוס ןיא יהש ה ריאמ םדוק םוצמצה . ואהד ר ףוס ןיא יהש ה אלממ םוקמ ללחה םדוק
םוצמצה , אוה תניחב ורחאה נ ה רואהבש , רואהבש הזה יה ה תניחב תולע ןוצרה . ו הרות
תווצמו ןה קתאל נ א ר אז ימשד ה , תניחב יללכה ת ואד ר ףוס ןיא , והזד ושדחתה ת םג יבגל
רואה יהש ת אמ רי םדוק םוצמצה . זו וה " ונתברקו ונכלמ ךמשל לודגה " , ד ידי לע םויק
ה תווצמו הרות , יכישממ ם תניחב ומש לודגה , ונייה ואה ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה .
הנהו ואה ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , םגה אוהש תניחב ומש , אוהו זר דוסו יבגל תומש
תולעד ןוצרה , ו ןכ םא , הכשמה וז רחאל םוצמצה , יוה תושדחתה הרומג . ו םוקמ לכמ , ה ר י
עודי םגד ואה ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , הז ירה ןכ םג יא נ ו אלא תניחב יוליגה ואד ר
ףוס ןיא , קר אוהש תניחב יוליג ומצעל . ד תניחב תולע ןוצרה , אוה תניחב יוליג ךיישה לא
תומלועה , םדוקו תולע ןוצרה , אוה תניחב יוליג ךיישה קר ומצעל . עודיכו , ואבד ר , ה ר י שי
ב ' ירדמ תוג , רוא ריאמה ומצעל , רואו יאמה ר ותלוזל , ואבד ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל , םה
ב ' ירדמה תוג , תולעד ןוצרה , םדוקו תולע ןוצרה . ייהו נ ו , לכהד אוה ותומצעב , קר תולעד
רה ןוצ אוה יוליגה ומצעל , לבא אוה רוא ךיישה לא תלוזה , ייה נ ו לא תומלועה . ו םדוק תולע
ןוצרה , אוה יוליגה ומצעל , רוא יאש נ ו ךייש תומלועל .
מא נ ם , םע תויה ואהד ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , יא נ ו ךייש תומלועל , לבא םוקמ לכמ ,
ה נ ה םג הז אוה יוליג רוא , ו הז ירה תניחב תוררועתה יללכ , רחאמד אוהש תניחב יוליג ,
הז ירה תניחב תוררועתה יבכ לוכ . אליממו , ה נ ה םגה יאש נ ו תניחבב תוכייש לא מלועה ו ת ,
מא נ ם הז ירה ןכ םג אל תניחבב הלדבה ירמגל ןמ תומלועה , רחאמו יאש נ ו תניחבב
הלדבה ירמגל ןמ תומלועה , ירה שי ול הזיא תוכייש לא תומלועה .
והזד המ עודיש , בד ' יחב נ תו ולא , םדוק תולע ןוצרה תולעו ןוצרה , םה שרשה בד '
ירדמה תוג , ןימלע לכ אלממ ו ןימלע לכ בבוס , ומכ ןהש ואב ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל .
ו ליעל רכזנכ ב תראפת הרובג דסח ה נ םלע , ןהש ישרש ואה ר יהש ה אלממ םוקמ ללחה
וקמו " פ םדוק םוצמצה , שרשו םוצמצה , יוליגו רוא וקה . ה נ ה ומכ כ ן , ואה ר ףוס ןיא ד תניחב
31

תולע ןוצרה , אוה ש ר ש תניחב ןימלע לכ אלממ , ואו ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , אוה
שרש תניחב ןימלע לכ בבוס . ירהו תניחב ןימלע לכ בבוס , םגה והזש תניחבב הלדבה ןמ
תומלועה , םוקמ לכמ ירה שי ול תוכייש ןימלעל , ליעל רכזנכ . ו ןכ םא , םג תניחב וא ר ןיא
ףוס םדוקש תולע ןוצרה , אוהש שרשה ד תניחב ןימלע לכ בבוס ב םוצמצה ינפל , אוה ןכ םג
תניחבב הזיא תוכייש לא מלועה ו ת . קר ןבומש , ירדמבד תוג ש םוצמצה ינפל , לכה אוה
תניחבב האלפה רתויב , ו םוקמ לכמ אוה תניחבב הזיא תוכייש .
ןכלו , ה נ ה םג הניחבב וז ךייש ע נ ןי תוריפסה , קר ןהש בב תניח תוריפס ןיא ץק , וניאו המוד
ומכ אוהש תולעב ןוצרה . תולעבד ןוצרה , ןה תוריפס רשע , ליעל רכזנכ , םדוקו תולע ןוצרה ,
הנה םש , ןיא רפסמ יפסל תור . ו ןכ םא , ה ר י םג ואב ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , ךייש
תומש ל ןוש םיבר . םגהו הזד , המ םשד אוה תוריפס ןיא ץק , ןניא תניחבב ביר יו
תוקלחתהו , םוקמ לכמ , הז ירה תניחב דחא , אלו דיחי . דיחיד , אוה ייא נ גיצ םצעב , דחאו ,
אוה תודחאתה םיטרפה . רשא פל י ז ה , צ ךיר ל רמו , אנקתאלד אזר ימשד ה , אוה תניחב
םצע רואה הלעמלש מ תניחב יוליג , הד נ ה עודי , םצעד ואה ר , אל רדגב יוליג ללכ , המו
אוהש תניחב יוליג , אוה תניחב תוטשפתה . המד רואהש רדגומ הרדגההב יוליגד , דע יכ
רדג ואה ר אוה רדג יוליגה , ה נ ה הז קר תוטשפתהב רואה , לבא םצע ואה ר , יא נ ו רדגומ
הרדגהב . ןיאד הז אקוד המ ריאמש אוה רוא , ( טינ סאד אקוד סאוו סע טכייל א ט אד ס
אקוד זיא רוא ) , יו כ לו תויהל יאש נ ו ריאמ , אוהו וא ר . אברדאו , צע ם רואה וניא ריאמ , ומכו
שא ידוסיה , אוהש םצע ךושח , םצעד ואה ר אל רדגב יוליג ללכ .
אמגודכו שיש ב ' ירדמ תוג ' םותסב , אה ' המ םותסש יבגל םילבקמה , בהו ' המ םותסש
םצעב . הו נ ה המ םותסש יבגל םילבקמה , ירה יא נ ו םותס ומצעב , יכ םצעב אוה תניחב יוליג
ומצעב , קר אוהש הלעמל וליגמ י לא םילבקמה . ןכלו שי םיקוליח המיתסהב פל י ע ךר
םילבקמה , םילבקמד ולא , אוה םותס ו נ םלע ירמגל , םילבקממו נ םילע רתוי , יא נ ו םותס
ירמגל , םע אוהש ןכ םג םותס םהמ , לבא םוקמ לכמ , יא נ ו נ םלע ירמגל . מא נ ם , הז המ
אוהש םותס םצעב , אוה יאש נ ו תניחב יוליג ומצעב , ןכ לעו וניא רדגב יוליג . ומכ כ ן
ןבוי ואב ר ףוס ןיא ש םוצמצה ינפל , םגד ואה ר ףוס ןיא אוה ךורב םדוקש תולע ןוצרה , אוה
תניחב םלעהה יבגל ומלועה ת , םע תויה יטרפבד תוגירדמה , הנה תניחב םלעהה לש
יוליגה ומלועד ת , אוה קר תניחב וא ר ףוס ןיא תולעד ןוצרה . תולעד ןוצרה אקוד , אוה שיש
ול תוכייש א ל תומלועה , לבא ואה ר ףוס ןיא םדוקד תולע ןוצרה , וניא תניחבב
תוכייש ומלועל ת , הנה םוקמ לכמ , םג תניחב וא ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , ירה ןיא הז
תניחב םלעה ירמגל , רחאמ אוהש תניחבב יוליג ומצעב . ו ר ק תניחב םצע רואה ,
והז םותסש ו נ םלע םצעב . זו ןינע וה קתאל נ א אזר ימשד ה , תניחב םצע רואה וניאש רדגב
יוליג ללכ .
32

והזו אזר ימשד ה , ע ל ד ךר " תמאו יוה " ה " , אוהש תמאה שד ם יוה " ה . הד נ ה יוה " ה , אוה
תמאה שד ם םיקלא , מכו ו ש בותכ , " רבדיו םיקלא לא השמ רמאיו וילא א נ י יוה " ה " , םשד
םיקלא הליג ול תמאה ולש , אוהש םש יוה " ה . לכו ע נ ןי םוצמצה אוה ליבשב ליגה יו , רכזנכ
ליעל , תמאו ד יוה " ה , אוה תניחב ש ם יוה " ה אליעלד . ומכו ןכ ןאכ , אזר ימשד ה , אוה תניחב
אוה ומשו , ד תניחב אוה , והז םצע רואה הלעמלש רדגמ יוליג . והזו תניחב אזר ימשד ה ,
ו ןינע אוה שודיק םשה שדקל ומש לודגה .
םנמא , פל י ז ה , הנה םש ואו ר ןינע אוה דחא , אמד ח ר לכד נע ןי הדובעה ב הרות
תווצמו , אוה אנקתאל אזר ימשד ה ונייה םצע רואה , ןכ םא מ ןינע וה םשה ללכב , טרפבו
ורמוא " בוט םש " וכ ' , שיד דוע ןורתי הלעמה םשב יבגל רוא . ךא ןינעה אוה , הד נ ה רוא אוה
יוליג . םעו תויה םצעד ואה ר , ירה יא נ ו רדגומ דגההב ר ה יוליגד , ונייהו הזד המ רדגומש
גההב הרד יוליגד , אוה קר וטשפתה ת רואה , לבא םצע רואה , יא נ ו רדגומ הרדגהב וז .
מא נ ם , ה נ ה וטשפתהה ת איה האב ןמ םצעה , קר םצעהש אוה אלפומ תאלפההב ימצעה ,
ייה נ ו המ אוהש יא נ ו רדגומ תורדגההב רדגומש םהב טשפתמה ונממ . לבא םע הז , הנה
הז המ םצעהש וניא רדגומ תורדגההב רדגומש םהב ה טשפתמ ונממ , ןיא הז אוהש
וניא רדגומ הרדגהב תימצע עב נ י נ ו , אלא אוה ןכ םג רדגומ הרדגהב תימצע ונינעב , רשא
הרדגההמ תאזה תימצעה , ובש האב תויהל טשפתמה ממ נ ו רדגומ תורדגהב יוליגה .
ומכו ב ןימלע לכ בבוס ושרשו ואהב ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה . ה נ ה ןימלע לכ בבוס ,
אוה רדגב ןימלע . ושרשבו ב םוצמצה ינפל , ואה ר ףוס ןיא םדוקד תולע ןוצרה , אל רדגב
תוכייש לא ןימלע . ו םוקמ לכמ , ותויהל יוליג ומצעב , אוה שרשה ד ןימלע לכ בבוס . הזמו
אוהש יוליג ומצעב , ירה וניא תניחבב הלדבה ירמגל ןמ ומלועה ת , ןכלו אוה שרשה ל בבוס
ןימלע לכ , ד ןימלע לכ בבוס אוה דגב ר ןימלע . ומכ כ ן ןבוי םצעב רואה , וטשפתהו ת ואה ר .
ירהד וטשפתה ת רואה אוה אב םצעמ רואה , וטשפתהו ת רואה אוה רדגומ רדגב יוליגה .
ה נ ה םשכ רואש טשפתמה ת יא נ ו ומצעמ ת םא יכ םצעמ רואה , ה נ ה ומכ כ ן , ותרדגה ,
אוהש רדגומ רדגב יוליגה , אוה ןכ םג אב ושרשמ , םצע רואה , קר םצעבש ואה ר , ןיא
הרדגה וז האב ותואב עה נ ןי לש תרדגה טשפתמה ממ נ ו . ומכו םדוקש תולע ןוצרה , ןיא וב
ןינעה תוכיישד לא תומלועה , קרו עה נ ןי אוהש יוליג ומצעב , ו םוקמ לכמ , הנה הזמ אב
ב ןימלע לכ בבוס , ותויהל רדגב ןימלע . הנה ומכ כ ן םצעב רואה , ירה שי וב ןינע המ ,
רידגמה ותוא הרדגהב ע תימצ עב נ י נ ו , רשא הרדגהמ וז נ השע , תוטשפתהש רואה אוה
רדגומ רדגב יוליגה . םשכו ש הז ידי לע , ד ןימלע לכ בבוס אוה רדגב ןימלע , ושרשו אוה
ואה ר ףוס ןיא םדוקש תולע צרה ןו , ןכ םא , םג םדוק תולע ןוצרה , םגה וניאש תניחבב
תוכייש ללכ לא מלועה ו ת , ה ר י םוקמ לכמ יא נ ו תניחבב הלדבה ירמגל ןמ תומלועה , רשא
הזב אפוג אוה םלעה יבגל ומלוע ת םיללכה .
33

הנה ומכ כ ן רואב , רחאמ וטשפתההש ת רדגומ הרדגההב יוליגד , ה נ ה םצע רואה , םגה
יאש נ ו רדגומ הרדגהב וז ומכ תוטשפתההב ונממ , םוקמ לכמ , ה נ ה וא ר ותוללכב , אוה
יוליג , הש ר י אלב יוליג , ןיא הז רוא . מ ה ש א ןי ןכ םש , אוה םלעה , ירהש םשה אוה םלעהב ,
יאש נ ו רנ הא ו נ רכי ללכ . הד נ ה ביתכ , " תמכח םדא ריאת פ נ וי " , הז ירה יוליג רוא הארנש
ו נ רכי . מ ה ש א ןי ןכ םשה , יאש נ ו נ רכי , םגד ומצעל , ןיא םשה רכינ ללכ . םגהו תויחהש אוה
ידי לע םשה , תויחהו אוה ירה גרנ ש םדאהב , ו םוקמ לכמ , םשה יא נ ו רנ שג ילא ו , פמ נ י
אוהש ע נ י נ ו םלעה . ןכלו , רואהמ , א נ ו םיעדוי תולדג רואמה , ומכו וא ר ה רנ רואו הקובאה ,
ירה תוטשפתהמ רואה , א נ ו םיעדוי םא רואמה אוה רנ וא אוה הקובא . בו רנ אפוג , ירה שי
נ ר קד , שיו רנ בע הליתפב הבע , ומכו כ ן , רוא שמשה רואו םויה . ה ר י רואהמ , א נ ו םיעדוי
תואיצמ אמה רו , ר ק ןיאש א נ ו םיעדוי תוהמ רואמה . םעטו רבדה אוה , פמ נ י םצעהש לדבומ
ןמ רואה , ירהש רואה אוה הראה , ןיאש וב ןמ םצעה ללכ , תאזלו , ה נ ה פמ נ י תלדבה ע ר ך
םצעה ןמ רואה , ה נ ה ושמ ם ז ה , ןיא א נ ו םיעדוי תוהמ רואמה . לבא ותואיצמ נ עדו ל נ ו , פמ נ י
רואהש אוה ןיעמ רואמה , ייהו נ ו יהל תו רואהש אוה יוליג , לכו יוליג אוה ירה תניחבב תוקבד
םצעהב , ןכ לע אוה ןיעמ םצעה , תאזלו , אוה הלגמ תא םצעה תניחבב תואיצמ .
לבא םשהמ , ןיא א נ ו םיעדוי תא םצעה ללכ . םגהו םשד שי ול תוכייש םע םצעה ,
ומכו תאירקב תומש ארקש דא ם רה ןושא לכל המהבה יחו ה , רמאו לע לכ רבד , הזל
נ הא תורקל ךכ , הזלו נ הא קל ר תו ךכ , םעטד רבדה אוה , פמ נ י תויתואד ולא םייחמ ותוא ,
םיכישממו ותויח םשרשמ ןושארה . ו םוקמ לכמ , ה נ ה םשהמ , ןיא א נ ו םיעדוי תא םצעה ,
ייה נ ו ש ר וש ורוקמו . והזד ותמכח ד דא ם רה ןושא , ארקש תומש , ירהו רואהמ , עדיל תא
םצעה , םא אוה וא ר שמשה וא בל הנ , ןיא םיכירצ המכח הלודג . םאו םשהמ , ויה ןכ םג
םילוכי עדיל תא םצעה , ומכ םיעדויש תא רואמה ידי לע ואה ר , ירה המהבה יחו ה ש דא ם
רה ןושא ארק םהל םתומשב , יה ה תויחה רבכ נ ךשמ םהל , רבכו יה ה םשה םלעהב , ו םא
ןכ , הז עדיש םמש , א הז ןי המכח ללכ , אלא םשמד , ןיא םיעדוי תא םצעה . זו וה לדוג
ותמכח לש דא ם רה ןושא , רשא ארק םתוא םשב , יפל עדיש דוס הבכרמ וילעה נ ה . ירה
םשהמש יא נ ם םיעדוי תא םצעה , ייהו נ ו פמ נ י םשהש אוה םלעה , ןכ לע יא נ ו הלגמ תא
םצעה . ירה רואהש שי וב ןורתי הלעמ , לע םש אוהש יוליג .
םנמא שי ןורתי הלעמ םשב לע רוא , אוהש ךישממ תא םצעה . ו ומכ לשמ ךרד לע םדאב
הטמל , וקשכ ר ןיא ותוא ומשב , אוה נ פ נ ה ויארוקל , ה ר י לכ ותומצע נ פ נ ה ויארוקל ומשב ,
םשהש שרשומ םלעהב קמועב רתוי , ןכלו ףלעתמה , ר הנמח ל ןלצי , ה נ ה ידי לע ןיארוקש
וא ת ו ומשב , ה נ ה הז ידי לע םיכישממ תויח שדח םצעמ ה נ שפ . אמגודהו ןבוי הלעמל ,
ד תניחב םש , ה או תניחבב ומצע ת ףוס ןיא , אוהו תניחב ומש ימצעה , לולכה ותומצעב
שממ . לכד המ ש נ ת ראב ל ליע ב אזר ימשד ה , לכה אוה תניחב רוא ףוס ןיא , לבא ומש
ימצעה אוה המ ומשש ןומדק ותומדקכ תי ' , אוהו תניחב םלעה ימצעה ד ףוס ןיא .
34

והזו רבש שא ה הנש ויו ם פכה םירו א נ ו םיקעוצ " ךלמה שודקה " , " אבא אבא " , ךישמהל
תניחב למה תוכ השרשמ הרוקמו ןושארה , ךלמה שודקה , תניחב תשודק תומצעה תומצעד
ףוס ןיא , והזש יתימא ' תניחב שדק םצעב . הד נ ה תוללכ וא ר ףוס ןיא אוה תניחב שודק , שיו
ג " פ שודק , שודק אה ' , םצע ואה ר , שודק בה ' , וא ר ףוס ןיא םדוקש תולע ןוצרה , שודקו גה ' ,
תולע ןוצרה , תוליצא תוללכד . יתימאו ת תניחב שדק , ומש ימצעה , תניחב םלעה ימצעה
ד ףוס ןיא .
והזו בוט םש , ןורתיד תלעמ םש , אוה םג ןמשמ בוט , םצעמ ואה ר . בוטו אוה קידצ , מכו ו
ש בותכ , " מא ר ו קידצ יכ בוט "
68
. הלעמהד שא ר נ ק נ ה הב נ המש , ידי לע התדירי הטמל , אוה
ש נ ק ' םשב , הד נ המש םדוק התדירי הטמל ףוגב , ןיא הל םש , ו ידי לע התדירי ףוגב , נ ק נ ה
הב ע נ ןי םשה . ו ידי לע התדירי ףוגב , נ תישע תניחבב ךלהמ , ךוליהב ףוס ןיא , ליעל רכזנכ .
והזו בוט םש , הד נ המש תדרוי הטמל , תקסועו תב ו הר . טרפבו נ תומש םיקידצה , םהבש
נ ךלמ וכ ' , םהו ישאר יפלא לארשי , םיעיפשמה תויח ואו ר תוללכב לארשי תומשנ , םויקב
ה תווצמו הרות , ה נ ה בוט םש , םג םצעמ רואה , אוהש תניחב שודק , לבא יוליע נ תומש
םיקידצה , אוה תניחבב שדק . דועו ןורתי הלעמ , ד הז ידי לע המשנהש שי הל םש , רשפא
רשקתהל הב , ומכו תאירקב ש , ם הנפנש ויארוקל ומשב . והזו יאש את םירפסב
תלעמב תלוגסו רק תאי תרכזהו תומש םיקידצה , עו ל ד ךר אהקלא ריאמד יננע
69
.
עודיכו דוסב עו נ ןי ורשקתהה ת םיקידצב , ישאר יפלא ב נ י י לארש וכ ' . והזו " בוט םש
ןמשמ בוט , םויו תומה םוימ ודלוה " . ימד רשא םוימ ודלוה , ה נ ה לכ ותדובע אוה לע םוי
תומה , ייהו נ ו , לכד ויתוישע ותב הר הלפת הדובעו לכב םויה , אוה ליבשב הנווכה ימינפה ת
יתימאהו ת ןינעבש י ר תדי ה נ המש ףוגב , תויהל יוליעה תניחבב ףוס ןיא , ליעל רכזנכ , רשא
ןכ אוה הנווכה לכב המשנ המשנו , טרפבו תומשנב םיקידצה ישאר יפלא ב נ י לארשי , ייחש
קידצה יא נ ם םייח םירשב , םא יכ םייח חור נ םי , םהש ומא נ ה האריו הבהאו , כמו ל כש ן , יכ
חור יתייא חור ךישמאו חור , וחורו תדמוע ברקב נ ו שממ , יכ ותוארב וידלי , ישעמ וידי
וברקב , ושידקי ומש
70
תי ךרב , ידי לע הדובעה ב תווצמו הרות , הדובעב הרומג העיגיבו
המוצע , קתאל נ א אזר ימשד ה , זש ןינע וה שודיק םשה , ד םש אוה םלעה , לבא ךישממ תא
תומצעה , אלו ומכ ה רוא הלגמש תא םצעה , לבא םש , ךישממ תא םצעה .
בוטו םש ןמשמ בוט , אוה םשהבש יהי ה ןכ םג תלעמ רואה , אוהש יוליג , ונייהו יהיש '
תולגתה תומצעה אוה ךורב . הזש אב ידי לע הדובעה ב שפנ תריסמ אקוד , אלש לעפתהל
לכמ ומ נ ע בכעמו לא דומיל ותה הר םויקו תוצמה . עו נ ןי ה שפנ תריסמ אוה רדסב הדובע ,
ו ליעל רכזנכ , השמד אוהש רוד יעיבש םהרבאל , ייה נ ו הש שפנ תריסמ םהרבאד , רשא

68
ג היעשי , י .
69
ע " חי ז , א .
70
טכ והיעשי , גכ .
35

םסרפ ותוקלא תי ' םלועב , ה נ ה השמ איבה הז רדסב הדובע , ש נ ןת נ ושפ לע ותה הר לעו
לארשי , זש ןינע וה שודיק םשה , םשד , אוהש םלעה , לבא ךישממ תא םצעה , יהי ה וב םג
תלעמ רואה , יהיש ה תומצעה יוליגב .
זו וה בוט םש ןמשמ בוט , רואד םשו , םגה םהש ואכל הר ע נ ןי א דח , ה נ ה תמאב םה םיקולח
ןתלעמב , תלעמד ואה ר אוה יוליג , מא נ ם שי נ ו ןמש בוטה , אוהש םצע רואה , םצעד רואה ,
ירה יא נ ו רדגומ הרדגההב יוליגד , ו םוקמ לכמ , הרדגהה לש תוטשפתהה האב ןכ םג
שרשמ םצעה . תאזלו , ה נ ה תוללכ ע נ ןי אה רו אוה יוליג , םשו אוה םלעה , לבא ךישממ תא
םצעה . בוטו םש ןמשמ וכ ' , םשבש , ויהי ב ' תולעמה , ייהו נ ו תכשמה םצעה יוליגב . והזד
ןתדובע לש םיקידצ , ישאר יפלא ב נ י לארשי , םיכישממה רוא תויחו פ נ ימי וללכב ת תומשנ
לארשי ת דועו הלעמ המוצע ו נ האלפ םשב , ש הז ידי לע םירשקתמ םצעהב , ש ידי לע
תורשקתה וז , ה נ ה השעמה לדג ךלוהו ילודיג ןילודיג ןמ רוא עורז קידצל , הדשב רשא וכרב
יוה " ה , ריאמה ץראל
71
בב נ י ייח וזמו נ א אחיור , לכו בורקה תורשקתהב , םדוק הכרבל .

71
זכ קרפ שדקה תרגא .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->