P. 1
สังคม พุทธศาสนา ม.1 ex2

สังคม พุทธศาสนา ม.1 ex2

|Views: 600|Likes:
Published by api-19730525

More info:

Published by: api-19730525 on Nov 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ชุ ดที่ ๒

ข้อสอบ ข้อสอบมาตรฐานชั้ นปี
กลุุมสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ กลุุมสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
สาระการเรียนร้้พื ้ นฐาน พระพุทธศาสนา
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑
!าชี ้"#$ !าชี ้"#$ ข้ อสอบมีทั้ $%ม& '( ข้อ ( '( ะ"นน)
)%้นักเรียนเ*ือก!าตอบที่ +้กต้อ$ที่ สุ&เพีย$
!าตอบเ&ีย,
๑. จุ ดมุุงหมายสำาคัญที ่ พระสงฆ์จัดทำาสังคายนาคืออะไร
ก. วางรากฐานพระพุทธศาสนา ข. ชำาระพระไตรปิ ฎก
ให้ถู กต้อง
ค. ทบทวนพระธรรมวินัยuบับใหม ง. ตรว9สอบ
วัตรป_ิบัติTองพระสงv
๒. การสังคายนาพระ8รรม?นัยlทุาที ่ Hุานมา สุ?นÌหญุ
ÌครlU นHอุUuัมD์
ก. กõุมชาวพุทธ ข. พระDิกtุสงv
ค. พระมหากtัตริย ง. บุHHõท มฐานะÞ

13
๓. HÌดlU นUระมุขHุ ายสงฆ์Ìนการทำาสังคายนาครั

งที ่ e
ก. พระอานนท ข. พระอุบาõ
ค. พระมหากัสสปะ ง. พระ¡มHHัõõบุตรติสสะ
๔. พระ8รรมท ÆรUÌดที ่ lดนทางมาlHยuHุพระพุท8Þาสนา
ยังดนuดนสุ?รรwDม
ก. พระ¡สDlถระuõะพระอุตตรlถระ
ข. พระรั กTิตlถระuõะพระมหาlทวlถระ
ค. พระมหินทระlถระuõะพระมัชuิมlถระ
ง. พระมหาlถระuõะพระมหาธรรมรักTิตlถระ
๕. 8รรมจักรกัUก?างหมอUlU นสัญuักuw์ทางพระพุท8
Þาสนาที ่ หมายuงlหÆุการw์Ìด
ก. l9้าชายสิทธัตถะlสÞ9ออกHนวช ข. ปั Q9วัHHย
ยอมรับใช้พระสิทธัตถะ
ค. นางสุชาÞาถวายT้าวมธุปายาส ง. พระพุทธl9้า
ทรงuสÞงปฐมlทศนา
๖. อาwาจักรÌดÌนดนuดนสุ?รรwDมที ่ มีการนัUuือนกาย
ทางพระพุท8ÞาสนาuÆกÆุางไU
จากอาwาจักรอื่ น

14
ก. พุกาม ข. ทวารวÞ
ค. ศร วิชัย ง. หริDุQไชย
๗. “ไตรภูมิพระร่วง” คืออะไร
ก. วรรDHÞทางพระพุทธศาสนา ข. ชาÞกทาง
พระพุทธศาสนา
ค. lร องราวการสร้างพระรวงสุ ¡Tทัย ง. ศิõปกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
๘. พระพุท8ÞาสนานกายอุUาuี?งÞ์lกดข นจากสาlหÆุÌด
ก. พระอุบาõlถระlป นHู้กอตั งนิกายใหมในไทย
ข. lป นนิกายท พระสงvไทยuõะõังการวมกันตั งT น
ค. นิกายใหมท õังกาlอาไป9ากอาDา9ักรอยุธยา
ง. พระสงvไทยไปชวยวางรากฐานพระพุทธศาสนาใน
õังกา
๙. uUUอยุางนกายÌดทางพระพุท8Þาสนาที ่ ไทยรัUlอามา
lU นÞาสนาUระจำาYาÆจนuง
Uั จจุUัน
ก. ยุHlถรวาทuบบพุกาม ข. ยุHlถรวาทuบบõังกาวงศ

15
ค. ยุHมหายานuบบอาDา9ักรศรวิชัยง. ยุHlถรวาท
สมัยพระl9้าอ¡ศกมหาราช
๑๐. รั YสมัยÌดที ่ มีการสรางพระไÆรU _กuUัUหu?งที ่ lรียก
?ุา “ฉบับทอง!"่”
ก. สมlÞ9พระl9้าตากสินมหาราช
ข. พระบาทสมlÞ9พระพุทธยอÞw้ า9ุwา¡õกมหาราช
ค. พระบาทสมlÞ9พระ9อมlกõ้าl9้าอยูหัว
ง. พระบาทสมlÞ9พระ
9ุ õ9อมlกõ้าl9้าอยูหัว
๑๑.พระไÆรU _กที ่ จัดพมพ์ข นÌน?Ïรกาสที ่ พระUาทสมlดจ
พระlจาอยุหั? รั YกาuUั จจุUัน
ทรงlจรญพระYนมายุ oo พรรuาÌน พ.Þ. mceo
มีYื่ อlรียก?ุาอะไร
ก. พระไตรปิ ฎกuบับหõวง ข. พระไตรปิ ฎกuบับสยาม
รั ฐ
ค. พระไตรปิ ฎกuบับราชบัD?ิตง. พระไตรปิ ฎกuบับ
สังHายนา

16
๑๒. ขอÌดuสดงค?ามหมายของ
พุท8Uระ?ัÆไดuกÆอง
ก. ตำานานชวิตTองพระพุทธl9้ากอนHนวช
ข. ประวัติชวิตuõะการทำางานTองพระพุทธl9้า
ค. ประวัติบุHHõในHรอบHรั วTองพระพุทธl9้า
ง. ประวัติuõะการlHยuHพระพุทธศาสนาTอง
พระพุทธl9้า
๑๓.อะไรคือlหÆุHuสำาคัญที ่ สุดที ่ ทำาÌหlจาYายสท8ัÆuะ
Æั ดสนÌจlสดจออกHน?Y
ก. บำาlพQlพยรlพ อH้นหาHวาม9ริงTองชวิต
ข. H้นหาหõักธรรมlพ ออยูรวมกันอยางสงบสุT
ค. lพ อตอบuทนพระHุDบิÞามารÞา Hรู อา9ารย
ง. ทอÞพระlนตรlหนHนuก Hนป วย Hนตาย uõะสมDะ
๑๔. พระDกuุรUuรกÌน
พระพุท8ÞาสนาคือUุคคuÌด
ก. วั ปปะ ข. อั สสชิ
ค. มหานามะ ง. ¡กD?ัQQะ

17
๑๕.ขอค?ามÌดÆรงกัUคำากuุา?ที ่ ?ุา “ #$ร%!&'()ว*ต$%'+ ,อ
ไม่ไ()%!&'()ว*ต$'-+อ.ั""$ ”
ก. lหนlพยงuตlหน ไมไÞ้HิÞตามสิ งท lหน
ข. lหนlพยงuตlหน uต ไมไÞ้สนใ9สิ งท lหน
ค. lหนlพยงuตlหน ไมไÞ้พิ9ารDาให้รู้Hวาม9ริง
ง. lหนlพยงuตlหน uต ไมไÞ้lT้าใ9ในสิ งท lหน
๑๖.หนาที ่ ของทายกÆั?อยุางคือขอÌด
ก. ชั กชวนชาวบ้านให้ทำาบุQกุศõ
ข. Þูuõช วยlหõอพระสงvวันõะ æ lวõา
ค. ไปรวมทำาบุQกับHู้ทำาบุQให้ทานอยูlสมอ
ง. uนะนำาuõะ9ัÞการให้Hู้อ นทำาบุQให้ถูกต้อง
๑๗. คุw8รรมขอÌดของอนาu
UwmกlÞรu_ี ที ่ นั กlรียนค?รuือlU นuUUอยุางมากที ่ สุด
ก. ชอบu9ก9ายทานuกHนยาก9น ข. ชั กชวนชาว
บ้านให้ไปทำาบุQท วัÞ
ค. สร้างวัÞlพ อถวายlป นพุทธบูชา ง. มศรัทธาuนว
uนในพระพุทธศาสนา

18
๑๘. นาง?สาขากuุา?uกุพระ
DกuุรUหน ่ ง?ุา “ /อ'ิม'ต01.ร(/)$ง!')$%2อะ%3)$-่ะ -45
พ่อ
/อง(ิฉั'#6$7ัง#ิ'/อง%#่$อ*ู่ ” มีค?ามหมายÆรงกัU
ขอÌดมากที ่ สุด
ก. กำาõั งรับประทานอาหารอยู ไม วางท 9ะต้อนรับ
ข. อาศัยกินบุQlกาไปวันQ ไมไÞ้สร้างบุQใหมlพิ ม
ค. อาศัยกินบุQlกาอยู lม อหมÞuõ้ ว9ะสร้างบุQใหม
ง. กำาõั งรับประทานอาหารlกาอยู ยังไมวางพอ9ะ
สนทนาไÞ้
๑๙. การกระทำาของนาง?สาขา
ÌนขอÌดที ่ ไดกuายมาlU นUระlพwีจนuงUั จจุUัน
ก. สร้าง¡รงพยาบาõสงv ข. ทำาบุQตักบาตรÞอกไม้
ค. T อท Þินมาสร้างวัÞ ง. ถวายH้าอาบนำ าHนuก
Dิกtุ
๒๐. HÌดนำาคุw8รรมที ่ ได จาก
การÞกuาอัมพYาดกไUUระยุกÆ์ÌYÌนYี?ÆUระจำา?ัน
ก. lอมอรตั งใ9ศกtาlõาlรยน9นสำาlร9การศกtา

19
ข. กชวรรDพยายามlกบlงินHาTนมไว้T อ¡ทรศัพทมอถอ
ค. สุชาติlหนHู้หQิงท้องT นรถlมõ 9 งõุกให้นั งÞ้วยHวาม
รู้ สกสงสาร
ง. อมรรัตนไปlH้ าuมT งป วยหนักท ¡รงพยาบาõทุกวัน
หõั งlõิกlรยน
๒๑. Æ ÆÆรYาดกÌหuงุคดที ่ lU น
UระÏยYน์Ìนlรื่ องÌด
ก. HวามอÞทน ข. HวามมlหตุHõ
ค. การlHารพHู้อาวุ¡ส ง. การยอมรับwั งHวามHิÞ
lหนTองHู้อ น
๒๒. รั ÆนาlสียÌจมากที ่ สอU?Yา
พระพุท8ÞาสนาไมุHุาน ค?ามlสียÌจของรัÆนาจัดอยุÌน
อรยสัจขอÌด
ก. ทุ กT ข. สมุทัย
ค. นิ¡รธ ง. มรรH
๒๓. lมื่ อนักlรียนUระสUกัU
ค?ามทุกข์Ìจ ค?รU_UัÆส ่ งÌดกุอนlU นอันดัUuรก
ก. H้นหาสาlหตุ ข. นั งlHรยÞอยูHนlÞยว

20
ค. HิÞหาวิธ การÞับทุกT ง. พยายามไมHิÞถงHวาม
ทุ กT
๒๔. ขอค?าม?ุา “ %ม+8 อ9ิ 8 ง':, ม:
9ิ 8 ง'ั
,
'3;งม: %พร$ะ9ิ 8 ง':, %#ิ( 9ิ 8 ง'ั
,
'3;ง%#ิ( ” หมายค?าม?ุา
อยุางไร
ก. ทุ กสิ งใน¡õกõ้วนมHวามlก ยวพันกัน ข. lม อม
lกิÞยอมมÞับlป นธรรมÞา
ค. ¡õกlป นอนิ99ั ง มHวามไมlท ยงตรง ง. การlกิÞ
T นTองสิ งทั งหõายยอมมสาlหตุ
๒๕. “ <ม%#ิ(ม$3' %-ร:*( #ิ'
%!7)$ <มอ*$#ต$* ” uสดง?ุาHพดÆกอยุÌนสDา?ะÌด
ก. กามตัDหา ข. DวตัDหา
ค. วิDวตัDหา ง. ¡õDตัDหา
๒๖. ค?ามอยากที ่ lกนพอดี Ìน
ทางพระพุท8Þาสนาlรียก?ุาอะไร

21
ก. กิ lõส ข. ตัDหา
ค. lวทนา ง. อบายมุT
๒๗. อUายมุขมีค?ามหมายÆรง
กั UขอÌด
ก. หนทางuหงHวามl9ริQ ข. หนทางuหงHวาม
ตาย
ค. หนทางuหงHวามlส อม ง. หนทางuหงHวาม
lÞอÞร้อน
๒๘. อUายมุข o ขอÌดที ่ มีHuก
ระทUÆุอนักlรียนมากที ่ สุด
ก. lป นนักlรยนนักlõง ข. HบHนชั วlป นมิตร
ค. lกย9Hร้านในการทำางาน ง. ชอบlท ยวlตรตาม
ศูนยการH้า
๒๙. Uุคคuทั

?ไUค?รมีคหสุขอัน
ไดuกุอะไร
ก. ไÞ้ รับการยกยองสรรlสริQ ข. ปราศ9าก¡รHDัย
lบยÞlบยน

22
ค. ประสบHวามสำาlร9ในการงาน ง. มทรัพยใช้
9 าย ไร้หน สิน
๓๐.ขอÌดÆุอไUนี ไมุจั ดอยุÌนไÆรสกขา
ก. ศõสิกTา ข. ทานสิกTา
ค. 9ิ ตตสิกTา ง. ปั QQาสิกTา
๓๑.การU_UัÆ ÆนlYุนÌดlU นส ่ งที ่ นักlรียนค?รกระทำามาก
ที ่ สุ ด
ก. พยายามHบHนให้มาก ข. บูชาบุHHõท lราHบÞ้วย
ค. HบHนÞ lป นHู้มHวามรู้ ง. อยู HนlÞยว ไมHบกับใHร
๓๒. พุท8ÞาสนสุDาuÆที ่ ?ุา
“อัตตะ'$ 13ทะ*ะต$'ัง” มีค?ามหมายอยุางไร
ก. 9งlตอนตนÞ้วยตนlอง ข. Hู้ประพ¡ติÞยอมH กตน
ค. ชนะตนนั นuหõะlป นHนÞ ง. ตนท H กÞuõ้วlป นuสง
สวางTองบุรุt
๓๓. สำาน?นÌนขอÌดที ่ มีค?าม
หมายสัมพัน8์กัUพุท8ÞาสนสุDาuÆ?ุา “'ิ9ัมมะ #ะระ5ัง
%9*1*”

23
ก. นำ าพ งlรอlสอพ งป า ข. uพ้lป นพระชนะlป นมาร
ค. ช้าช้าไÞ้พร้าlõมงาม ง. T มlTา¡HTนให้ กินหQ้า
๓๔. พุอuมุที ่ ดีค?รUระพqÆ
U_UัÆÆนอยุางไร
ก. lT้มงวÞกวÞTันกับõูก
ข. มHวามยุติธรรม ไมõำาlอยง
ค. ม ระlบยบวินัยตอตนlองอยางlHร งHรัÞ
ง. ให้õู กมอิสระในการตัÞสินใ9uõะuสÞงHวามHิÞlหน
๓๕. พระไÆรU _กluุมÌดที ่ lกU
ร?Uร?มพระ8รรมlทÞนาของพระพุท8lจา
ก. พระวินัยปิ ฎก ข. พระธรรมปิ ฎก
ค. พระอDิธรรมปิ ฎก ง.
พระสุตตันตปิ ฎก
๓๖. ขอÌดไมุÌYุlรื่ องนุารที ่ lรา
จะÞกuาไดจากพระไÆรU _ก
ก. บุHHõทุ กHนõ้วนต้องตายข. HวามพõัÞพรากทำาให้
lกิÞทุกT

24
ค. วิ ธทำามาหากินให้รำารวย ง. lกิÞuกl9บตายlป น
ธรรมÞา¡õก
๓๗. ทุ กขอlU นหนาที ่ ที ่ Yา?พุท8
พงU_Uั Æ ยกl?นขอÌด
ก. lร ยไร9ตุปั 99ัยนำาไปถวายวัÞ ข. ทำานุบำารุงพระDิกtุ
สงv
ค. ป_ิบัติตนตามหõักพุทธธรรมง. ไม¡9มตหร อให้ ร้าย
ศาสนาอ น
๓๘. ?ุnYัยหมั

นไUlยี ่ ยมwรงค์ที ่
ÏรงพยาUาuอยุlสมอ uสดง?ุาการกระทำาของ?ุnYัยÆรง
กั UขอÌด
ก. lป นท พ งไÞ้ ข. lอ อlw อlH อuH
ค. lมตตากรุDา ง. ไมทิ งlพ อนยามทุกTยาก
๓๙. ขอÌดlU นuักuwะของมÆร
Uอกuอก

25
ก. หวังให้lพ อนรั กตนlอง ข. หวังพ งlพ อนlพ อ
ประ¡ยชนTองตน
ค. หวังให้lพ อนชวยlหõ อlก อกูõตน ง. หวังให้lพ อน
lป นlพ อนTองตนHนlÞยว
๔๐.ม ÆรÌนuักuwะÌดที ่ lราจะÆองพยายามหuีกหนีไมุ
คUหาสมาคมด?ย
ก. ชอบพูÞlร องท ยังมาไมถง
ข. ชั กชวนไปlท ยวกõางHน
ค. lพ อนTอHวามชวยlหõอกอ้างlหตุTัÞT้ อง
ง. สงlHราะหÞ้วยสิ งท ไร้ประ¡ยชน
๔๑. การlขาคุายพุท8UุÆรมี
?ัÆuุUระสงค์lพื่ ออะไร
ก. สอนหõั กธรรมทางพระพุทธศาสนา
ข. สร้างHวามสามัHHระหวางHู้รวมHาย
ค. H กทั กtะการHิÞตามหõักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ง. ให้lยาวชนไÞ้ รับประสบการDตรงในการH กuõะ
พัmนาตน

26
๔๒. ขอÌดlU นพ8ีกรรมที ่
พระพุท8lจาทรงUัญญัÆข นมา
ก. พิธlT้าพรรtา ข. พิธมงHõสมรส
ค. พิธทำาบุQตออายุ ง. พิธทำาบุQT นบ้านใหม
๔๓. การlขารุ?มพ8ีกรรมทาง
พระพุท8Þาสนาค?รlU นไUÆามขอÌด
ก. lหนHนอ นlTาทำาlราHวรทำาÞ้วย ข. ทำาตามใ9
ตนlองไมHวรlช อwั งใHร
ค. ม9ิตใ9บริสุทธิ ทำาÞ้วยHวามสมัHรใ9 ง. พยายาม
uTงTันทำาให้ÞกวาHนอ น
๔๔. พ8ีuสดงÆนlU น
พุท8มามกะหมายค?าม?ุาอยุางไร
ก. พิธท Hนในท้องถิ นบัQQัติให้ต้องป_ิบัติ
ข. พิธท พระสงvกำาหนÞให้ชาวบ้านป_ิบัติตาม
ค. พิธประกาศตนยอมรับนับถอพระพุทธ พระธรรม พระ
สงv
ง. พิธท พระสงv9ัÞT นlพ อปõูกHั งHุDธรรม 9ริยธรรมให้
uกlยาวชน

27
๔๕. การuสดงÆนlU น
พุท8มามกะสามารuกระทำา?ำ าไดหรือไมุ
ก. ไมไÞ้ lพราะHิÞระlบยบพุทธบัQQัติ
ข. ไÞ้ lพราะlป นHวามสมัHรใ9TองuตõะบุHHõ
ค. ไÞ้ lพราะlป นการlสริมสร้างศรัทธาให้มั นHงยิ งT น
ง. ไมไÞ้ lพราะ9ะlกิÞHวามสับสนในการปกHรอง
๔๖. ขอÌดจัUคุกันไดuกÆอง
ก. อั Qชõ - ไหว้ ข. นมัสการ - ประนมมอ
ค. อDิวาท - กราบ ง. วันทา -
lบQ9างHประÞิtฐ
๔๗. Ìนการ×ั งพระ8รรมlทÞนา
จะÆองU_UัÆอะไรกุอนlU นอันดัUuรก
ก. ถวายlHร องไทยธรรม ข. รั บศõuõะกõาวอาราธนา
ธรรม

28
ค. ประนมมอwั งพระธรรมlทศนา ง. ตั งใ9สง
กระuส9ิตไปตามบทสวÞมนต
๔๘. การ×ั งlจรญพระพุท8มนÆ์
lพื่ อจุดมุุงหมายÌดlU นสำาคัญ
ก. สร้างHวามlป นสิริมงHõ ข. รำาõ กถงพระพุทธl9้า
ค. รำาõ กถงHุDพระรัตนตรัยง. ช uนะสิ งท ชาวพุทธHวรรู้
๔๙. Ìน?ันสำาคัญทางพระพุท8
Þาสนา Yา?พุท8ที ่ ดีค?รU_UัÆÆนÆามขอÌด
ก. ไปlท ยวพักHอนท ตาง9ังหวัÞ ข. นั งสมาธิตามõำาพัง
Dายในบ้าน
ค. ไปสนทนาธรรมกับพระสงvท สนิทง. ร วมทำาบุQ
ตักบาตรuõะไปlวยนlทยนท วัÞ
๕๐.องค์UระกอUที ่ lรียก?ุา “3$ต4รง-9ั''ิบ$ต” มีค?าม
สัมพัน8์กัU?ันสำาคัญทาง
พระพุท8Þาสนา?ันÌด
ก. วันมาvบูชา ข. วันวิสาTบูชา
ค. วันอั_ฐมบูชา ง. วันอาสาwหบูชา

29
๕๑.ขอÌดไมุlกี ่ ย?ของกัUหuักคำาสอนÌนÏอ?าทUา_Ïมกข์
ก. Hนทำาร้ายHนอ นไมใชบรรพชิต
ข. HนlบยÞlบยนHนอ นไมใชสมDะ
ค. การรู้ 9ักประมาDตนuõะบำาlพQสมาธิ
ง. การรู้ 9ักT้ อป_ิบัติuõะกระทำากิ9Tองสงv
๕๒. การUระกอUพ8ีl?ียนlทียน
Ìน?ันสำาคัญทางพระพุท8Þาสนาค?รU_UัÆÆนÆามขอÌด
ก. lÞินDายในพระอุ¡บสถ ¬ รอบ
ข. lÞินlวยนTวารอบพระอุ ¡บสถ ¬ รอบ
ค. lÞินlวยนT้ายรอบพระอุ ¡บสถ ¬ รอบ
ง. lÞินบริlวDหน้าพระอุ¡บสถกõับไปกõับมา ¬ รอบ
๕๓. องค์การสหUระYาYาÆ
กำาหนดÌห?ันÌนขอÌดlU น?ันสำาคัญÌนกรอUขององค์การ
สหUระYาYาÆ
ก. วันมาvบูชา ข. วันlT้าพรรtา
ค. วันอาสาwหบูชา ง. วันวิสาTบูชา
๕๔. พระพุท8lจาทรงuสดง8รรมะÌดÌน?ันอาสา×หUYา
ก. อนันตõักTDสูตร ข. ¡อวาทปา_ิ¡มกT
ค. 9าตุรงHสันนิบาต ง. ธัมม9ั กกั ปปวัตตนสูตร

30
๕๕. ก จกรรมÌดU_UัÆluพาะÌน
?ันlขาพรรuา
ก. wั งธรรม ข. รั กtาศõ
ค. ทำาบุQตักบาตร ง. ถวายH้าอาบนำ าHน
๕๖. Æั กUาÆรlทÏ?lU นUระlพwีที ่ จัดข นÌน?ันÌด
ก. วันวิสาTบูชา ข. วันlT้าพรรtา
ค. วันออกพรรtา ง. วันอาสาwหบูชา
๕๗. จุ ดมุุงหมายที ่ lYญY?นYา?
พุท8lขารุ?มพ8ีกรรมlนื่ องÌน?ันสำาคัญทางÞาสนาคือ
อะไร
ก. ชำาระTัÞlกõา9ิตใ9ให้ บริสุทธิ ข. หาปั 99ัยไปทำานุ
บำารุ งวัÞวาอาราม
ค. ชาวพุทธ9ะไÞ้ทำาHวามรู้9ั กกัน ง. ช วยõÞปั Qหา
ตางQ Tองสั งHมไทย
๕๘. การlร ่ มÆนUระกอU
พ8ี กรรมทางพระพุท8ÞาสนาจะÆองกระทำาส ่ งÌดกุอนlU น
ขั

นÆอน
uรก

31
ก. การ9ุÞธูปlทยน ข. การอาราธนาศõ
ค. การอาราธนาธรรม ง. การกõาวHำาบูชาพระ
รั ตนตรัย
๕๙. lหÆุHuสำาคัญÌนงานพ8ี
Æ องมีการจุด8Ulทียนคืออะไร
ก. บูชาพระรัตนตรัย ข. บอกให้ รู้วาพิธlริ มuõ้ว
ค. uสÞงHวามlHารพพระสงv ง. สร้างHวามlป น
มงHõuก งาน
๖๐.“ พร!ม$ 3ะ17#$=ิ.ะต: 9ะ!ัม.ะติ >>. ” lU นคำา
กuุา?lพื่ อนมนÆ์พระสงฆ์Ìหกระทำา
การÌนขอÌด
ก. สมาทานศõ ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร ง. กรวÞนำ าอุทิศสวนกุศõ
๖๑.จุ ดมุุงหมายของการอารา8นา8รรมlพื่ อÆองการÌหพระ
สงฆ์กระทำาส ่ งÌด

32
ก. ประพรมนำ ามนตuกHู้รวมงานข. บอกT้อห้ามท ชาว
พุทธHวรõะlว้น
ค. ช uนะuนวทางการทำาHวามÞ ง. สวÞมนตlพ อHวาม
lป นสิริมงHõ
๖๒. ขอÌดÆรงกัUพุท8?จนะที ่
?ุา “ 3ิ ตท:8 ม:9ม$=ิ *่อม3ะ%#+ ,อ#ู7?#่#$ร%3ริ"%ติบ1ต?!่ง
.ั""$%.& 'อ*่$ง(: ” มากที ่ สุ ด
ก. สมาธิlป นอาหารTอง9ิตใ9
ข. สมาธิทำาให้lป นHู้มHุDธรรม
ค. สมาธิทำาให้มHวามตั งใ9ในการทำางาน
ง. สมาธิทำาให้lกิÞHวามรู้ HวามlT้าใ9 uõะlกิÞปั QQา
๖๓. lมื่ อนักlรียนหมั

นH กสมา8
อยุlU นUระจำาจะมีUุคuกDาพอยุางไร
ก. ทาทางองอา9 ไมlกรงกõัวHู้ใÞ ข. มองอะไรทะõุ
ปรุ¡ปรง รู้ อนาHต
ค. มHวามสุDาพ นุมนวõ lยอกlยน ง. lHรงTรม ไม
ชอบHบหาสมาHมกับใHร

33
๖๔. ÌนการH กสมา8HH กจะ
Æ องlÆรียมการดังÆุอไUนี ยกl?นขอÌด
ก. การlõอกอุปกรD ข. การสมาทานศõ
ค. การกำาหนÞlวõา ง. การนมัสการพระ
รั ตนตรัย
๖๕. ทุานั

งÌนการH กสมา8ที ่ ดี
คือขอÌด
ก. นั งTัÞสมาธิ ข. นั งพับlพยบ
ค. นั งบนพ นท ยกสูง ง. นั งบนlก้าอ หร อม้านั ง
๖๖. lพราะlหÆุÌดการH กสมา8
Ìนระยะuรกq จงU_UัÆไดยากที ่ สุ ด
ก. 9ิ ตใ9ยังw้ ุงTาน ข. õมหายใ9ยังไมนิ ง
ค. อÞทนตอการนั งนานQ ไม ไÞ้ ง. Hวามพยายามยังม
ไมมากพอ
๖๗. การ×ั งการUรรยายจัด
lU นการพัnนาUั ญญาÆามขอÌด

34
ก. สุตมยปั QQา ข. 9ิ นตามยปั QQา
ค. Dาวนามยปั QQา ง. วิ 9ารDQาDมยปั QQา
๖๘. หuั กการคดuUUคุwคุาuท
คุwคุาlทียม lราสามารuจะพจารwาได?ุา คุwคุาuทของ
ÏทรÞัพท์มือuืออยุที ่ อะไร
ก. บ งบอกHวามมฐานะ ข. uสÞงถงการมงานรัÞตัว
ค. ประ¡ยชนlพ อการติÞตอส อสาร ง. การตามทัน
lทH¡น¡õยสมัยใหม
๖๙. lUญจÞีu lUญจ8รรมlU น
หuั ก8รรมที ่ พัnนามนุuย์ÌหlU นคนUระlDทÌด
ก. HนÞ ข. Hนlก ง
ค. Hนรำารวย ง. Hนมัธยัสถ
๗๐. lหÆุHuที ่ lราค?รนำาหuัก
8รรมทางพระพุท8ÞาสนามาÌYÌนการพัnนาlÞรu_กจ
lนื่ องจากlหÆุHuÌด
ก. สอÞHõ้ องกับสDาพสังHมไทย ข. ตางชาติม
9ำานวนlงินทุนมากกวา

35
ค. HนไทยติÞนิสัยชอบw้ ุงlw้ อ ง. Þุõการชำาระlงิน
TองไทยTาÞÞุõ
ชุ ดที่ ๒
เ-*ย เ-*ยข้อสอบมาตรฐานชั้ นปี าตรฐานชั้ นปี
กลุุมสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ กลุุมสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม
สาระการเรียนร้้พื ้ นฐาน พระพุทธศาสนา
ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑

36
!าชี ้"#$ !าชี ้"#$ ข้ อสอบมีทั้ $%ม& '( ข้อ ( '( ะ"นน)
)%้นักเรียนเ*ือก!าตอบที่ +้กต้อ$ที่ สุ&เพีย$
!าตอบเ&ีย,
๑. ข. ๒. ค. ๓. ค. ๔. ก. ๕. ง.
๖. ค. ๗. ก. ๘. ง. ๙. ข. ๑๐. ข.
๑๑.ง. ๑๒. ข. ๑๓. ง. ๑๔. ง.
๑๕. ค.
๑๖.ง. ๑๗. ง. ๑๘. ข. ๑๙. ง.
๒๐. ง.๒๑. ค. ๒๒. ก. ๒๓. ก.
๒๔. ง. ๒๕. ค.๒๖. ข. ๒๗. ค.
๒๘. ข. ๒๙. ง. ๓๐. ข.
๓๑.ค. ๓๒. ก. ๓๓. ค. ๓๔. ข.
๓๕. ง.
๓๖. ค. ๓๗. ก. ๓๘. ง. ๓๙. ข.
๔๐. ข.
๔๑. ง. ๔๒. ก. ๔๓. ค. ๔๔. ค.
๔๕. ค.
๔๖. ค. ๔๗. ข. ๔๘. ข. ๔๙. ง.
๕๐. ก.

37
°
๕๑.ง. ๕๒. ข. ๕๓. ง. ๕๔. ง.
๕๕. ง.
๕๖. ค. ๕๗. ก. ๕๘. ก. ๕๙. ก.
๖๐. ข.
๖๑.ค. ๖๒. ง. ๖๓. ค. ๖๔. ก.
๖๕. ก.
๖๖. ก. ๖๗. ก. ๖๘. ค. ๖๙. ง.
๗๐. ก.

38

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->