You are on page 1of 8

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv Republika Argentina


Glavni grad Buenos Aires
Povrina 2 780 400 km2
Broj stanovnika 42 610 981 (srpanj 2013)
Slubeni jezik panjolski
Dravno ureenje republika
Predsjednik !ristina "#R$A$%#& %# '(R!)$#R
Predsjednik Vlade !ristina "#R$A$%#& %# '(R!)$#R
Vreenska zona *+,- 6
Valuta !te"aj# argentinski peso (.)/ 01% 2134/1
$reditni rejting% !aa1 +oo456s/ !! "it78/ B- 1tan4ar4 9 :oor6s
&lanstvo u eunarodni gospodarski organizacijaa%
4; organi<a7ija3 A=%B (ne-regionalni >lan)/ Australia *roup/ B!(#/ B(1/ !A$
(pri4ru?eni >lan)/ !#@A!/ "AA/ "A,"/ *-1;/ *-20/ *-24/ *-77/ (A%B/ (A#A/ (BR%/
(!AA/ (!! (Bit8 national 7ommittees)/ (!R+/ (%A/ ("A%/ ("!/ (@A/ (+"/ (+A/ (+1A/
(1A/ (,1A/ (,0/ (,0!/ @A(A/ +er7osur/ +(*A/ $1*/ AA1/ A:A$A@/ A:!C/ 1(!A
(promatra>)/ 0$A10R/ 0$!,A%/ 0$(%A/ 0nion @atina (promatra>)/ 0$C,A/
C",0/ C,AD
'akroekonoski pokazatelji
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+.
BDP/ tek cijene !lrd 0SD# 308D7 370D3 448D2 477D0 467D0
BDP po stanovniku !0SD# 14 420 1; 780 17 3;4 17 826 18 864
1ealni rast BDP2a !3# 0D9 9D2 8D9 1D9 ;D1
4zvoz !ilijarde 0SD# 6;D9 80D4 97D8 94D0 96D4
0voz !ilijarde 0SD# 49D4 68D1 87D; 83D0 89D3
4n5lacija !3# 16D3 2;D3 23D61 2;D6 21D3
6ezaposlenost !3# 8D7 7D8 7D2 7D2 7D3
4zravna strana ulaganja !lrd
0SD#
79D9 88D; 98D9 112D2 121D4
Izvor: EIU, * oekivanja
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 1
Struktura BDP2a% usluge 61F/ in4ustrija 29D7;F/ poljopriGre4a 9/1FD
6ajvanije industrije% in4ustrija Argentine je ra<noGrsna/ a najra<Gijenije su
metalurgija/ petrokemija/ automobilska/ elektrote8ni>ka i pre8rambena in4ustrijaD
(n4ustrija se temelji na prera4i poljopriGre4ni8 proi<Go4a/ na=te/ proi<Go4nji strojeGa/
tekstila/ te kemijski8 proi<Go4aD Argentina je bogata oloGom/ 7inkom/ kositrom/
bakrom/ ?elje<om/ magne<ijem/ na=tom i uranom/ a Ga?no priro4no bogatstGo
pre4staGljaju i Gelike Go4ne re<erGeD
Izvor: EIU, CIA The World Factbook
Porezi
Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit 3;F
Porez na dobit po odbitku 0F - 3;F
Porez na do7odak od kapitala 3;F
Porez na do7odak 9F - 3;F
Porez na dodanu vrijednost PDV
21F/27F/10/;
F
Porez na proet nekretnina 2/;F - 4F
:ore< na 4o4anu Grije4nost (:%H) <a GeIinu roba i usluga i<nosi 21F/ s i<nimkom o4
27F <a plin/ struju i Go4u/ te 10/;F <a meso/ GoIe i poGrIe/ knjige i publika7ijeD
Podaci navedeni u ovo dokuentu !e teelje na "ro"i!ia lokalnih "oreznih juri!dikcija koji !u bili
na !nazi za vrijee "i!anja ovo# dokuenta$ %okuent ne odra&ava naknadne "rojene koje !u
eventualno na!tu"ile u navedeno "orezno zakonodav!tvu$ Podaci navedeni u ovo dokuentu !u
in'orativne i o"(enite "rirode, budu(i da zbo# ko"lek!no!ti !u!tava o"orezivanja !"eci'ino!ti
)"rijenjive olak*ice, o!lobo+enja i !lino, ni!u "o!ebno analizirani u ovo dokuentu$
1egulativa vezana uz ulaganja
&akonom o stranim ulaganjima (brD 21382) reguliraju se sGe moguInosti koje se
pru?aju stranim ulaga>ima u AR na sGim po4ru>jima gospo4arstGa J proi<Go4nja/
ru4arstGo/ poljopriGre4a/ trgoGina/ =inan7ije/ usluge i ostale aktiGnosti koje se o4nose
na proi<Go4nju i ra<mjenu roba i uslugaD &akon utGrKuje stranim ulaga>ima ista praGa
kao i 4omaIim ulaga>ima/ u skla4u s 0staGom Argentinske Republike i sGim ostalim
Ga?eIim <akonimaD 0 skla4u s tim/ strani ulaga>i po4lije?u istim obGe<ama kao i
nji8oGi lokalni partneriD
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 2
Hie in=orma7ija u Go4i>u <a strane ulaga>e3 L%oing Business in Argentina J An
(nGestor6s *ui4eM J
8ttp3NNBBBDinGersionesDgoGDarNenNinGestment-gui4e
Vanjskotrgovinska razjena
U ilijardaa U-%
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
48VO8 6;D9 80D4 97D8 94D0 96D4
0VO8 49D4 68D1 87D; 83D0 89D3
198:4$9 ,;+< ,(+- ,)+- ,,+) =+,
Izvor: EIU
6ajzna"ajnije zelje izvoza u (),-+ godini% Bra<il 19/7F/ 'ina 7/2F/ Oile ;/8F/
1A% ;/0FD
6ajzna"ajnije zelje uvoza u (),-+ godini% Bra<il 26/9F/ 1A% 1;/4F/ 'ina 11/8F/
$jema>ka 4/;FD
6ajzna"ajniji izvozni proizvodi u (),-+ godini% ?itari7e/ uljari7e/ masti/ meso/
Guna/ ko?a/ sto>na 8rana/ kemikalije/ tekstil/ papir/ riba/ GoIe/ Go<ila/ na=ta i plinD
6ajzna"ajniji uvozni proizvodi u (),-+ godini% strojeGi i oprema/ kemikalije/ metali/
goriGa i ulja/ auto 4ijeloGi/ poljopriGre4ni strojeGi/ proi<Go4i organske kemije/
=arma7eutski proi<Go4i/ 8erbi7i4i i plastikaD
9ktualno stanje u gospodarstvu
A4 po>etka 2014D argentinsko gospo4arstGo stagnira i gubi snagu/ a in=la7ija raste te
je 4osegla najGiu mjese>nu Grije4nost <a ra<4oblje sije>anj-Gelja>a u <a4nje 23
go4ineD 'olaps in4ustrijske aktiGnosti upuIuje na kratkoro>ni <astoj gospo4arski8
kretanjaD ,ako se u sije>nju 2014D in4ustrijska proi<Go4nja smanjila <a 2/6F u o4nosu
na prijanju go4inu/ a ra<log je slaba 4omaIa potra?nja te smanjena potra?nja i<
Bra<ilaD
0 skla4u s tra?enjem ++"-a/ Hla4a AR je uGela noGi in4eks in=la7ije potroa>ki8
7ijena (!:() te je prema tom noGom mjerilu slu?beno objaGljeno 4a je u sije>nju
2014D in=la7ija 4osegla 3/7FD L$eslu?bena in=la7ijaM/ meKutim/ prema pro7jenama
neoGisni8 priGatni8 ekonomista koju objaGljuje opo<i7ija u AR 'ongresu/ i<nosila je
4/6F <a sije>anjD AbjaGa oGog noGog in4eksa o7jenjuje se kao korak naprije4 s 7iljem
GraIanja kre4ibiliteta slu?benim argentinskim statisti>kim po4a7ima i poboljanja i
normali<a7ije o4nosa s ++"-omD (ako se oGaj pote< argentinske Hla4e o7jenjuje kao
po<itiGan signal i spremnost na sura4nju/ ++" Ie i 4alje na4gle4ati i pratiti na>in
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 3
=unk7ioniranja noGog in=la7ijskog in4eksa tijekom 7ijele go4ine kao to je planirano/
prije nego to 4onese kona>nu o4luku o na>inu nastaGka sura4nje s ARD
0kupna trgoGinska ra<mjena AR naglo se pogorala po>etkom go4ine/ a bilateralni
trgoGinski sal4o s #0 negatiGan je <a ArgentinuD (ako je ukupni trgoGinski sal4o u
sije>nju ostao lagano po<itiGan/ u< su=i7it o4 3; mil 01%/ to je jo uGijek 4rasti>no
smanjenje u o4nosu na prijanju go4inu (-88F)D 0 sije>nju 2014D primarni sal4o
4osegao je su=i7it o4 798D; milD AR1 (-2F u o4nosu na prolu go4inu)/ a ukupni
=iskalni 4e=i7it/ meKutim/ narastao je na 3D0; mlr4 AR1 (gotoGo 4Gostruko GeIi 4e=i7it
o4 sije>nja 2013D)D (<Go< se smanjio <a 8F/ a uGo< <a 4FD Argentinski uGo< i< #0
porastao je <a 1F i<na4 prosje>nog uGo<a3 kapitalna 4obra (P18F)/ potrona roba
(P10F) i automobili (-66F)D 0Go< automobila 4rasti>no je pao/ uglaGnom kao
poslje4i7a uGoKenja pore<a o4 ;0F na pro4aju luksu<ni8 automobila krajem 2013D/
to je pogo4ilo tr?ite na kojem su 4ominirali B+C/ +er7e4es/ Au4i it4D 1 4ruge
strane argentinski i<Go< u #0 porastao je <a 29F3 primarni proi<Go4i P;8F/
poljopriGre4ni proi<Go4i P68F/ in4ustrijske robe -;0F (o4ra< pa4a uGo<a bio4i<ela)D
0 kona>ni7i poka<uje se po<itiGni trgoGinski sal4o <a #0 (166 mil 01%/ no u< Geliku
ra<liku o4 prologo4inji8 348 mil 01%)D
:o4 Gelikim pritiskom stranog tr?ita kapitala/ ubr<anog o4ljeGa meKunaro4ni8
re<erGi i jake nestabilnosti slu?benog i Q7rnog tr?itaR te>aja 4omaIe Galute/ Hla4a je
17D sije>nja uGela 17F-tnu 4eGalGa7iju pesa u o4nosu na 01%D ,a mjera/ meKutim/
nije sama po sebi bila 4oGoljna 4a <austaGi gubitak 4eGi<ni8 re<erGi/ tako 4a je Hla4a
bila prisiljena uGesti 4o4atne mjere ograni>enja bankoGni8 transak7ija u 01% te
obGe<u i<Go<ni7ima poljopriGre4ni8 proi<Go4a na pro4aju 1re4injoj ban7i pri8o4a o4
2 mlr4 01% u Gelja>iD &a8GaljujuIi tim mjerama o4 o?ujka se osjeIa smiriGanje i
stabili<a7ija 4eGi<nog te>aja (8 pesa <a 01%)D
'ratkoro>no Hla4a planira proGesti tri o4re4ni7e <a <austaGljanje in=la7ije i uspostaGu
=inan7ijske stabilnosti3 smanjenje =iskalni8 subGen7ija u energetskom i transportnom
sektoruS nastaGak i rjeaGanje pregoGora o plaIama <a 2014DS poten7ijalni 4otok 01%
o4 oGogo4inji8 uro4a i ?etGe (soja)D
(stoGremeno Argentina nastoji obnoGiti o4nose s meKunaro4nom =inan7ijskom
<aje4ni7omD ,ijekom sije>nja su nastaGljeni pregoGori s :arikim klubom (GoKeni
tijekom 2008D i 2010D be< postignutog 4ogoGora)/ i<nijeGi sGoj temeljni prije4log
na>ina plaIanja 4ugaD :o<itiGno je 4a se Argentina anga?irala u noGoj run4i
pregoGora i time poka<ala namjeru normali<a7ije o4nosa s :arikim klubomD
1lu?beni posjet argentinske pre4sje4ni7e !D "ernan4e< 4e 'ir78ner "ran7uskoj 19D
o?ujka 2014D potGrKuje namjeru AR 4a stabili<ira sGoje meKunaro4ne =inan7ijske
o4nose jer se kao je4na o4 glaGni8 tema ra<goGora s =ran7uskim pre4sje4nikom
)ollan4eom upraGo bila sura4nja AR s :arikim klubomD
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 4
:otpisan spora<um o nakna4i tete sa panjolskim Repsolom <a kompen<a7iju o4 ;
mlr4 01% <a eksproprija7iju T:"-a/ jo je je4na potGr4a namjere Hla4e 4a time
poka?e sGoju 4oslje4nost i o<biljnost/ kako bi o8rabrila i potaknula strane ulaga>e s
po4ru>ja energetike na posloGnu sura4nju/ posebi7e Ge<ano u< nala<ita na=te i plina
Ha7a +uerta u :atagoniji (4rugo najGeIe nala<ite plina i< kriljeG7a u sGijetu)D
Bilateralni gospodarski odnosi s 1epubliko >rvatsko
1obna razjena
U ti!u(aa U-%
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+ (),?+ 4+2 444+
48VO8 717/2 968/; 1 962/1 2 282/; 1 699/1 101/7
0VO8 ;61/6 14 107/; 1; 722/0 7 232/4 ;2 ;24/4 4867/9
198:4$9 2,-</; 2,- ,-=+) 2,- =<*/* 2?*?*/* 2 <) @(</- 2?=;;/(
Izvor: %.- /0
Struktura izvoza 1> (),(+ A (),-+
U U-%
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 684 Aluminij 801 903 658 190 38,74 82,1
2. 515 Organsko-anorganski spojevi nukleinske kiseline i nji!ove soli 29 409 230 310 13,55 783,1
3. 733 "#rojevi $a o%ra&u kovina, sin#era ili kerme#a, %e$ ski&anja ma#erijala 0 165 491 9,74 '
4. 728 "#rojevi $a poje&ine in&us#rijske grane, nesp. &ijelovi 0 137 115 8,07 '
5. 724 "#rojevi $a o%ra&u #eks#ila i ko(e 0 117 632 6,92 '
6. 661 )apno, *emen#, gra+evinski ma#erijal ,osim s#akleni! i glineni! proi$.- 24 900 109 473 6,44 439,7
7. 695 Ala# ,ru.ni i $a s#rojeve- 0 61 128 3,60 '
8. 786 /rikoli*e i poluprikoli*e 0 60 332 3,55 '
9. 784 0ijelovi i pri%or $a mo#orna vo$ila 0 57 381 3,38 '
10. 737 "#rojevi $a o%ra&u me#ala &ijelovi, nesp. 0 50 136 2,95 '
11. 892 1iskani ma#erijal 102 836 20 028 1,18 19,5
12. 751 2re&ski s#rojevi 8 804 8 854 0,52 100,6
13. 747 "lavine, ven#ili i sli.ni ure+aji 33 305 7 099 0,42 21,3
14. 742 /umpe $a #eku3ine &ijelovi 16 561 5 654 0,33 34,1
15. 718 /ogonski s#rojevi os#ali &ijelovi 9 834 3 693 0,22 37,6
Os#alo 1 800 898 6 570 0,39 0,4
U K U P N O: 2 828 450 1 !! 08 100"00 0"1
Izvor:%.- /0
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA ;
Struktura uvoza 1> (),(+ A (),-+
U U-%
O869$9 S'B$ 4 6984V 1OBC (),(+ (),-+ 3
4ndeks
1D 611 'o?a 0 42 393 877 80/71 J
2D 034 Riba/ sGje?a/ ras8laKena ili <amr<nuta 4 868 240 4 919 90; 9/37 101/1
3D 679 !ijeGi/ uplji pro=ili i pribor/ o4 ?elje<a ili >elika 0 1 397 864 2/66 J
4D 0;7 HoIe sGje?e ili su8o 697 ;;1 831 772 1/;8 119/2
;D 081 1to>na 8rana (osim ?itari7a u <rnu) 0 686 468 1/31 J
6D 036 @juskaG7i/ koljke/ 4rD Go4eni beskralje?nja7i/ sGje?i/ usoljeni i slD 332 713 6;; 1;7 1/2; 196/9
7D 222 0ljano sjemenje i plo4oGi <a proi<Go4nju laki8 biljni8 ulja 176 203 ;42 019 1/03 307/6
8D 044 'ukuru< u <rnu 102 978 311 997 0/;9 303/0
9D 0;4 :oGrIe/ sGje?e/ <amr<nuto i slDS jestiGi 4ijeloGi poGrIa/ sGje?i ili sueni 602 979 203 201 0/39 33/7
10D 212 1iroGo kr<no 182 440 193 837 0/37 106/2
11D 0;8 HoIe kon<erGirano i proi<Go4i o4 GoIa (osim sokoGa) 78 17; 8;6 0/33 DDD
12D 291 UiGotinjske siroGe tGari/ nespD 71 390 118 216 0/23 16;/6
13D 613 VtaGljena/ obraKena kr<na 98 187 37 197 0/07 37/9
14D 112 Alko8olna piIa 48 998 13 991 0/03 28/6
1;D 784 %ijeloGi i pribor <a motorna Go<ila 0 11 893 0/02 J
Astalo ;0 660 31 176 0/06 61/;
0 $ 0 P 6 O% = (-( ?,= <( <(? ?(; ,))/)) =(;/(
Izvor: DZS RH
>rvatske tvrtke registrirane na tritu 9rgentine
4n5obip :ata S9+
%irektor - Ueljko EeleniI (+anaging %ire7tor @A,A+)D
(n=obip @atam 1A/
Bernar4o 4e (rigo5en 272/ 2Wpiso
(!1072AA") Buenos Aires/ AR
BBBDin=obipD7om
9rgentinske tvrtke registrirane u 1>
0 registru strani8 pre4staGnitaGa u Republi7i )rGatskoj nije pronaKena niti je4na
tGrtka i< Argentinske RepublikeD
'eunarodni ugovori iz podru"ja gospodarstva
o 0govor o trgovini i gospodarskoj suradnji J )datu "ot"i!ivanja:
1$21$2334$5 objava u 6678U: 9:;3<5 !tu"anje na !na#u: =9$29$233<$5 objava
!tu"anja na !na#u: 92;3>,
o 0govor o uzajano poticanju i zatiti ulaganja J )datu "ot"i!ivanja:
1$21$2334$5 objava u 6678U: 94;3:5 !tu"anje na !na#u: 2$9:$233:$5 objava
!tu"anja na !na#u: 92;3>,
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 6
Vanije institucije iz podru"ja gospodarstva
+inistarstGo Ganjski8 posloGa i bogotoGlja/ ,ajnitGo <a meKunaro4ne gospo4arske
o4nose/ :o4tajnitGo <a ra<Goj ulaganja i promi7anje trgoGine3
BBBDinGersionesDgoGDarNen
A"(:/ :ore<na upraGa3 BBBDa=ipDgoGDar
A(#RA/ 04ru?enje i<Go<nika i uGo<nika AR3 BBBDaieraDorg
!A!/ Argentinska gospo4arska komora3 BBBD7a7D7omDar
!A!(:RA/ *ospo4arska komora in4ustrije i proi<Go4nje AR3 BBBD7a7ipraDorgDar
!#RA/ 'omora i<Go<nika AR3 BBBD7eraDorgDar
!"(/ 1aGe<no GijeIe <a ulaganja3 BBBD7=ire4DorgDar
($%#!/ %r?aGni statisti>ki <aGo43 BBBDin4e7D7omDar
+inistarstGo gospo4arstGa i =inan7ija3 BBBDme7onDgoGDar
+inistarstGo in4ustrije3 BBBDin4ustriaDgoGDar
Bilateralna gospodarska udruenja
Argentinsko-8rGatska gospo4arska komora/ !A!(! (Caara Ar#entino Croata de
Indu!tria ? Coercio)3 7amara7roataX7amara7roataDorgDar
BBB D7amara7roata Dorg Dar
@ugones 4936/ Buenos Aires
,elD3 0;4 11 4443 ;777
pre4sje4nik3 'reimir EerkoGiI
!Ymara #mpresarial !roata Argentina 4el @itoral
!arlos *D Ab4elmalek @ueti7
Rosario
tel3 00 ;4-341-42;9724
7amara7roataX5a8ooD7omDar
Vaniji sajovi
- "erias 9 !ongresos3 BBBD=erias57ongresosD7omDar
- @a Rural/ :re4io =erial 4e Buenos Aires3 BBBDlaruralD7omDar
- ,e7nopolis/ Hla4a AR3 BBBDte7nopolisDar
- +eKunaro4ni sajam turi<ma/ "(,/ Buenos Aires/ rujan
- "eria 4e las $a7iones/ Buenos Aires/ stu4eni

Davni natje"aji i ostale poslovne prilike
- EaGni sektor3
8ttp3NNBBBDobraspubli7asDgoGDarNli7ita7ionesDp8p
&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 7
8ttp3NNBBBDme7onDgoGDarNli7ita7ionesN
8ttp3NNBBBDoeiDorgDarNBebNin4eZDp8p[
option27om\7ontent9GieB27ategor59la5out2blog9i42;9(temi4223
8ttp3NNBBBDguia4eli7ita7ionesD7om
- :riGatni sektor3
8ttp3NNBBBDli7ita7ionesargentinasD7omN - usluga se plaIa

6ajava dogaanja
- ApIenito3
8ttp3NNBBBDargentinaDgobDarNin=orma7ion
8ttp3NNBBBDargentinaDar
BBBDgateBa5tosout8ameri7a-neBsblogD7om
Posebne napoene
- 1pe7i=i>nosti tr?ita bitne <a posloGanje3
Restrik7ije na po4ru>ju Ganjsko-trgoGinske ra<mjene/ kao i ostale mjere po4u<ete na
mikroekonomskoj ra<ini <na>ajno su utje7ale na ekonomiju i 4oGele/ osim 4o Gisoke
in=la7ije/ i 4o smanjenja strani8 ulaganjaD $esigurnost <bog postojeIi8 ograni>enja i
nemoguInosti poGrata ulaganja be< garan7ije stabilnosti/ o4bijaju strane ulaga>eD
,ijekom sGibnja i lipnja 2013D 4olo je 4o <aotraGanja uGo<ni8 restrik7ijaD


&agreb/ 10D7D2014D *A1:A%AR1'A ($"AR+A!(EA 8