ชุดที่ ๒

ข้อสอบมาตรฐานช่วงชัน
้ ที่ ๓
กลุุมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน ภาษาไทยชัน
้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว

๑. ข้อใดเป็ นคำำมำจำกภำษำเขมรทุกคำำ
ก. จำำเรียง
ค. เถลิง

ข. เผอิญ ตะหลิว

ห้ำง

ง. ฉงำย รำชกำร

เฌอ

๒. คำำข้อใด ไม่ใช่ คำำทีม
่ ำจำกภำษำจีน
ก. เกำเหลำ

ข. กำำนัล

ค. คะน้ำ

ง. โสห้้ย

๓. ข้อใดเป็ นคำำไทยแท้ทุกคำำ
ก. แด

ข. บะช่อ

เขนย บ้หลัน

เกำเหลำ

19

ตะเกียบ
ภาษาไทย

ค. โครม

โปรด

ง. โกย จำม

ทรำบ

ไม้

๔. “อิม
่ อร่อยกับอำหำรกลำงวัน กิจกรรมบันเทิง”
ข้อควำมนีใ้ ช้มำตรำใดสะกดมำกทีส
่ ุด
ก. มำตรำแม่กบ

ข. มำตรำแม่กง

ค. มำตรำแม่กน

ง. มำตรำแม่เกย

๕. ข้อใดจัดเป็ นคำำซ้อนทีม
่ ีควำมหมำยตรงข้ำมกัน
ก. ได้เสีย ชัว
่ ดี

ข. ถ้วยชำม

เสือ
้ ผ้ำ

ค. ขัดถู

ง. หน้ำตำ

เหล้ำยำ

ห่ำงไกล

๖. ข้อใดจัดเป็ น “วัจนภำษำ”
ก. ไฟเขียว

ข. เสือ
้ ตัวนีร้ ำคำเท่ำไหร่จ๊ะ

ค. น้องหัวเรำะ

ง. ปิ ่ นม้กไหว้พระ

๗. ข้อใดเรียงลำำดับหน่วยประกอบในภำษำถูกต้อง
ก. พยัญชนะ

คำำ วลี

ประโยค

ค. เสียง
คำำ พยำงค์

สระ วรรณย้กต์ ข.

พยำงค์
วลี

คำำ วลี

พยำงค์

ประโยค

ง.

เสียง
เสียง

ประโยค
20

ภาษาไทย

๘. ภำษำทีไ่ ม่มีกำรนำำไปใช้ในชีวิตประจำำวันคือข้อใด
ก. ภำษำตำย

ข. ภำษำสแลง

ค. ภำษำถิน

ง. ภำษำด้อยพัฒนำ

๙. ข้อใด ไม่ใช่ สำเหตุทีท
่ ำำให้ภำษำเปลีย
่ นแปลง
ก. กำรเรียนภำษำของเด็ก

ข. ธรรมชำติของกำรออกเสียง
ค. อิทธิพลของภำษำจีน
ง. ชำติกำำเนิด
๑๐.คำำว่ำ “ฟลุุค” มีหน่วยประกอบของคำำทีถ
่ ูกต้องในข้อ
ใด

ก. พยัญชนะ

สระ วรรณย้กต์

ข. พยัญชนะ

สระ วรรณย้กต์

ค. พยัญชนะ
ง.

ตัวควบกลำำ

ตัวสะกด

สระ วรรณย้กต์
พยัญชนะ

สระ วรรณย้กต์

ตัวควบกลำำ

ตัวสะกด

๑๑.ข้อใดเป็ นคำำมำจำกภำษำบำลีสันสฤต
ก. ณรงค์
ค. ปำก

ข. แข

ฤทธิ ์

ลออ

ง. เสียบ

เปี ยก
21

จัก
ภาษาไทย

๑๒.

ข้อใดคือควำมหมำยโดย

อรรถของคำำว่ำ “บุพกำรี”
ก. พ่อ

ข. ป่ ู

แม่

ค. ผู้ปกครอง

ย่ำ ตำ

ยำย

ง. ผู้มีพระค้ณ

๑๓.“คนเก่ำของสถำนทีใ่ ดทีห
่ นึง
่ ” กล่ำวตรงกับสำำนวนใน
ข้อใด

ก. ลูกพี ่

ข. ลูกหม้อ

ค. ลูกพ่อ

ง. ลูกเก๋ำ

๑๔.

“กล้ำๆ หน่อย

อย่ำทำำตัว

เป็ นคนใจปลำซิวไปหน่อยเลย” ข้อควำมนีข
้ ้อใดจัดเป็ น
สำำนวน

ก. กล้ำๆ หน่อย

ข. อย่ำใจปลำซิว

ค. ใจปลำซิว

ง. ใจปลำซิวไปหน่อย

๑๕.“ตกนำ้ำไม่ว่ำย เจ็บไข้ไม่รักษำ” กล่ำวตรงกับ
พฤติกรรมในข้อใด

ก. เจ้ำพระยำ ปลูกข้ำว เกีย
่ วข้ำวแล้วเอำไปขำย

ข. สำละวิน อำบนำำ
้ แต่งตัวไปเรียนหนังสือแต่เช้ำ
ค. โข่งเข้ม ซ้อมดนตรีเตรียมเข้ำประกวด
22

ภาษาไทย

ง. นำำ
้ อิง ปวดท้องร้นแรงแต่อดทนไม่ยอมบอกใคร
๑๖.ข้อใดมีคำำสันธำนแสดงควำมเป็ นเหตุเป็ นผลแก่กัน
ก. ขับรถสองแถวส่งแต๋วเรียนรำมฯ
ข. อ๊อฟตำยเพรำะโรคหอบหืด
ค. ใครๆ ก็ชอบคนพูดเพรำะ
ง. เขำโกรธกันเพรำะอะไร
๑๗.

ข้อใดเป็ นประโยคทีม
่ ี

อกรรมกริยำ

ก. นกบินสูง

ข. พ่อ แม่คิดถึงลูก

ค. เขำขับรถเร็ว

ง. นำยกรัฐมนตรีไปต่ำง

ประเทศ
๑๘.

ข้อใดเป็ นเอกรรถประโยค

ก. เจ้ำชำยจิกมีจะเสด็จมำเมืองไทยเร็วๆ นี ้
ข. ดอกทิวลิปและดอกกล้วยไม้สวยทีส
่ ้ด

ค. ถ้ำเรำไม่เดินทำงโดยเครือ
่ งบินก็เดินทำงโดยรถไฟก็ได้
ง. นำำ
้ ผลไม้หรือนำำ
้ ผักต่ำงๆ ล้วนมีประโยชน์ทัง้ สิน

๑๙.

ข้อใดใช้คำำรำชำศัพท์ใน

ประโยคถูกต้อง
23

ภาษาไทย

ก. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเสด็จวัดพระแก้ว
ข. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็ นครูกีฬำเรือใบ
ค. กระเป๋ ำทรงของสมเด็จย่ำทำำด้วยผ้ำฝ้ ำย

ง. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงผนวชแล้ว
๒๐.

ข้อใดกล่ำวถึงภำษำถิน
่ ถูก

ต้อง

ก. ภำษำถิน
่ คือภำษำบ้ำนนอก
ข. ภำษำถิน
่ คือภำษำสแลง

ค. ภำษำถิน
่ คือภำษำสละสลวย
ง. ภำษำถิน
่ คือภำษำทีใ่ ช้กันเฉพำะกล่้มชนในท้องถิน

หนึง่ ๆ
๒๑.

“ฟั งเมือ
่ เขำเอิน
้ อ้ำยเป็ น

พ่ออีนำง” ข้อควำมนีม
้ ีคำำภำษำถิน
่ กีค
่ ำำ
ก. ๑ คำำ

ข. ๒ คำำ

ค. ๓ คำำ

ง. ๔ คำำ

๒๒.

คำำว่ำ ผญำ เป็ นภำษำถิน

ภำคใด

ก. ภำคเหนือ

ข. ภำคกลำง
24

ภาษาไทย

ค. ภำคอีสำน

ง. ภำคใต้

๒๓.

ข้อใด ไม่ เป็ นประโยคทีม
่ ี

เนื้อควำมปฏิเสธ

ก. พวกเรำไม่ได้ส่งข่ำวถึงกันมำนำนแล้ว
ข. คนพูดเก่งใช่ว่ำจะเป็ นคนเก่งเสมอไป
ค. มันไม่ใช่ควำมผิดของเธอเลย

ง. ไม่ว่ำเธอจะเลือกดินสอหรือปำกกำ ก็มีสิทธิเ์ พียง
อย่ำงเดียวเท่ำนัน

๒๔.

ข้อใดเป็ นประโยคทีม
่ ี

ใจควำมคล้อยตำมกัน

ก. น้องเป็ นหวัดเพรำะสระผมตอนกลำงคืน
ข. เตยหอมกินอิม
่ แล้วจึงนอนหลับ
ค. พีเ่ ล่นดนตรี แต่น้องเล่นกีฬำ

ง. กร้งเทพฯ หรือเชียงใหม่ทก
ี ่ ำรจรำจรติดขัดมำก
๒๕.

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรง

กับคำำว่ำ “ค้ำ”
ก. ขำ

ข. น้ำ

ค. ปิ ้ ง

ง. มำก
25

ภาษาไทย

๒๖.

ข้อใดเขียนสะกดถูกต้อง

ก. สันฐำน

ข. โล่ห์

ค. ศ้ภฤกษ์

ง. ปรำมำด

๒๗.

ข้อใดเป็ นคำำประสมทุกคำำ

ก.

หมู่บ้ำน แม่ครัว

ข.

เสือ
่ สำด

น่ำชัง

ค.

กระโดด

ง.

กำำแพง

ผมเผ้ำ

ปลำด้ก

๒๘.

ข้อใดเป็ นคำำอุทำนแสดง

ควำมตกใจ

ก. โถ! ไม่น่ำเลย
ข. ค้ณพระช่วย!

ค. อ้อ! นึกว่ำไม่มำแล้ว
ง. โอย! เจ็บจะตำยอยู่แล้ว
๒๙.

ข้อใดมีคำำวิเศษณ์ขยำย

กรรม

ก. ฉันชอบดอกไม้ขำว
ข. ขโมยงัดประตูบ้ำนเข้ำไป
ค. ต้นไม้ยืนต้นคือมะม่วง

ง. น้องนอนในเปลผ้ำขำวม้ำ
26

ภาษาไทย

๓๐.ข้อใดอ่ำนถูกต้อง
ก. ขัดสมำธิ อ่ำนว่ำ ขัด – สะ – หมำด

ข. อักษรสมัย อ่ำนว่ำ อัก – สอน – ระ – สะ - ไหม
ค. รำชธิดำ อ่ำนว่ำ รำด – ทิ - ดำ
ง. ลักเพศ อ่ำนว่ำ ลัก – เพด

อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ
้ ล้วตอบคำำถำมข้อ ๓๑ – ๓๒
บรรพบ้รษ
้ ของไทยแต่โบรำณ ปกบ้ำนป้ องเมือง
ค้้มเหย้ำ
เสียเลือดเสียเนือ
้ มิใช่เบำ หน้ำทีเ่ รำรักษำสืบไป
๓๑.เนื้อเพลงนีเ้ ป็ นเพลงประเภทใด
ก. เพลงปล้กใจ

ข. เพลงชำติ

ค. เพลงรบ

ง. เพลงเชียร์

๓๒.

เนื้อเพลงนีแ
้ ต่งด้วยคำำ

ประพันธ์ในข้อใด
ก. กลอนส้ภำพ

ข. กำพย์ยำนี

ค. กำพย์ฉบัง

ง. กลอนหก
27

ภาษาไทย

๓๓.

เนื้อเพลงนีม
้ ีใจควำม

สำำคัญในข้อใด

ก. ให้รักษำประเทศชำติไว้ด้วยชีวิต

ข.

ให้รักษำ

เกียรติศักดิไ์ ว้ด้วยชีวิต
ค. ให้รักษำมรดกไว้ให้ลูกหลำน ง.

ให้รักษำชีวิตของ

ตนเองไว้ให้ดี

อ่ำนข้อควำมต่อไปนีแ
้ ล้วตอบคำำถำมข้อ ๓๔ – ๓๕
“แม่นำำ
้ เจ้ำพระยำยำมเย็นเป็ นภำพประทับใจของฉัน
เป็ นอย่ำงยิง่ ดวงอำทิตย์ลับขอบฟ้ำไปแล้ว ลมเย็นๆ
พัดมำทำำให้รู้สึกสดชืน
่ ฉันสูดอำกำศทีบ
่ ริส้ทธิไ์ ร้มลพิษ
เข้ำเต็มปอด”
๓๔.

ข้อควำมนีค
้ วรตั้งชือ
่ เรือ
่ ง

ในข้อใด
ก. อำกำศบริส้ทธิ ์

ข. ธรรมชำติยำมเย็น

ค. ชีวิตของฉัน

ง. แม่นำำ
้ สำยลม แสงแดด

๓๕.

สิง่ ทีผ
่ ู้เขียนได้รับประโยชน์

จำกเรือ
่ งนีค
้ ือข้อใด
ก. ได้สงบจิตใจ
28

ภาษาไทย

ข. ได้เห็นแม่นำำ
้ เจ้ำพระยำ
ค.

ได้สูดอำกำศบริส้ทธิ ์

ง. ได้ชมพระอำทิตย์

๓๖.

ข้อใดคือควำมหมำยของ

องค์ประชุม
ก. ประธำนในกำรประช้ม

ข. จำำนวนผู้เข้ำประช้มทัง้ หมด
ค. จำำนวนผู้เข้ำประช้มตำมกำำหนดไว้

ง. ประธำน รองประธำน เลขำน้กำร ผู้ช่วยเลขำน้กำร
๓๗.

กำรลงมติในทีป
่ ระชุมวิธี

กำรในข้อใดไม่เหมำะสม
ก. ยกมือ

ข. ล้กขึน
้ ยืน
ค. ลงคะแนนลับ

ง. ขำนชือ
่ แล้วกล่ำวคำำเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย
๓๘.

สร้ำงนิสัยทีด
่ ีในกำรอ่ำน
29

ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะกำร

ภาษาไทย

ก. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
ข. จดบันทึกข้อควำม ข้อคิดทีม
่ ีประโยชน์
ค. รวบรวมสมำธิในกำรอ่ำน
ง. อ่ำนท้กทีแ
่ ม้ขณะนัง่ รถ
๓๙.

ข้อใดต้องใช้ไปยำลน้อย

ก. สะพำนพระรำมห้ำ

ข. สะพำนกร้งธน

ค. สะพำนตำกสิน

ง. สะพำนสมเด็จพระนัง่

เกล้ำ
๔๐.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของย่อควำม
ก. บอกชือ
่ เรือ
่ ง

ข. บอกประเภทองข้อควำม

ทีย
่ ่อ
ค. ใช้คำำรำชำศัพท์ตำมข้อควำมทีย
่ ่อ ง.

ใช้คำำ

ประพันธ์ตำมชนิดของข้อควำมทีย
่ ่อ
๔๑.

ข้อใดเป็ นคำำนำำของย่อ

ควำมประเภทข่ำวทีเ่ หมำะสมทีส
่ ุด

ก. ข่ำวเรือ
่ ง ... จำกหนังสือพิมพ์ ... ควำมว่ำ
ข. ข่ำวเรือ
่ ง ... จำกหนังสือพิมพ์ ... ฉบับที ่ ... ควำมว่ำ
ค. ข่ำวเรือ
่ ง ... จำกโทรทัศน์ช่อง ... ควำมว่ำ
30

ภาษาไทย

ง. ข่ำวเรือ
่ ง ... จำกสถำนีวิทย้ ... ควำมว่ำ
๔๒.

ข้อใดคือหัวข้อโครงเรือ
่ ง

ของเรียงควำมประเภทบุคคล
ก. กำำเนิด

กำรศึกษำ อำชีพ

ข. กำำเนิด

กำรศึกษำ ครอบครัว

ค. กำำเนิด

กำรศึกษำ เกียรติค้ณ

ง. กำำเนิด

กำรศึกษำ งำนทัว
่ ไป

๔๓.

เกียรติยศ

ข้อใดใช้คำำขั้นต้นกำรเขียน

จดหมำยกิจธุระ ไม่ถูกต้อง
ก. เรียน ผู้จัดกำรบริษัท

ข.

นมัสกำรพระค้ณเจ้ำ
ค. เรียน ค้ณ

ง.

กรำบนมัสกำร

พระมหำ
๔๔.

ข้อใดเป็ นกำรเขียนคำำนำำที ่

ดีในกำรเขียนเรียงควำม

ก. นำำด้วย ภำษิต คำำพังเพยข. นำำด้วย กำรยกตัวอย่ำง

เหต้กำรณ์

31

ภาษาไทย

ค. นำำด้วยนิทำนต่ำงๆ

ง. นำำด้วยข่ำวในชีวิตประจำำ

วัน
๔๕.

ข้อใดเขียนเชิงอธิบำย

ควำมต้องกำรได้สมเหตุสมผลทีส
่ ุด

ก. เขำอยำกเรียนกำรบินเพรำะอยำกเป็ นนักบิน
ข. เขำไปทะเลเพรำะอยำกสูดอำกำศบริส้ทธิ ์

ค. เขำอยำกเป็ นนักร้องเพรำะจะได้มีคนรักมำกๆ
ง. เขำไม่กินอำหำรเพรำะอยำกผอม
๔๖.

ข้อใด ไม่จด
ั เป็ นประเภท

งำนเขียนสำรคดี
ก. ชีวประวัติ

ข. กำรท่องเทีย
่ ว

ค. บันทึกควำมทรงจำำ

ง. บันทึกกำรเรียน

๔๗.

ข้อใดจัดเป็ นคำำศัพท์ทีม
่ ี

ควำมหมำยต่ำงจำกพวก
ก. นำรี

ข. สตรี

ค. กัลยำ

ง. แข

๔๘.

ข้อใดเป็ นคำำศัพท์ทีม
่ ีควำม

หมำยกว้ำง
32

ภาษาไทย

ก. ปลำ

ข. ปลำตะเพียน

ค. ปลำช่อน

ง. ปลำทับทิม

๔๙.
สัน

ข้อใดคือลักษณะของเรือ
่ ง

ก. มีตัวละครน้อย

ข. มีฉำกหลำยฉำก

ค. มีแนวคิดเรือ
่ งซับซ้อน

ง. มีตัวประกอบมำก

๕๐.“พระเสโท” มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
ก. เลือด

ข. เหงือ

ค. ขน

ง. ผิว

๕๑.สัมผัสสระข้อใดจับคู่ถูกต้อง
ก. ศิษย์ - นิด

ข. คร้ำน - เพียง

ค. ควำม - มำ

ง. เสียง - เหมำ

๕๒.

“ควำมสะอำดสำมำรถ

บันดำลสุข

คำำประพันธ์วรรคที ่ ๒ ข้อ

ใดถูกต้อง

ก. เพิม
่ ส้ขภำพอนำมัยให้สดใส

ข. ให้หมดท้กข์หมดโศกหมดเศร้ำหมอง
ค. เปรียบประด้จเมืองสวรรค์เขำสร้ำงสรรค์
33

ภาษาไทย

ง. ส้ดประเสริฐหำทีไ่ หนไม่ได้หนำ
๕๓.

“มีวิชำเหมือนมีทรัพย์อยู่

นับแสน” ข้อควำมนีใ้ ช้คำำใดเป็ นคำำเปรียบเทียบ
ก. มี

ข. เหมือน

ค. อยู่

ง. นับ

๕๔.

โคลงสีส
่ ุภำพบังคับคำำเอก

คำำโทอย่ำงไร
ก. คำำเอก ๗ คำำโท ๓

ข. คำำเอก ๗ คำำโท ๔

ค. คำำเอก ๖ คำำโท ๓

ง. คำำเอก ๖ คำำโท ๔

๕๕.

บทหนึง
่ ของกำพย์ยำนี

บังคับจำำนวนคำำในข้อใด
ก. ๑๖ คำำ
ข. ๒๐ คำำ

ค. ๒๒ คำำ

ง. ๒๘ คำำ

เหลือตรำ

“ยำำใหญ่ใส่สำรพัด

รสดีด้วยนำ้ำปลำ

วำงจำนจัดหลำย
ญีป
่ ่ ุนลำ้ำยำ้ำยวนใจ”

34

ภาษาไทย

๕๖.

คำำประพันธ์นีม
้ ำจำกวรรณคดีในข้อใด

ก. กำพย์เห่เรือ

ข. กำพย์เห่ชมเครือ
่ งคำว

ค. นิรำศพระบำท

ง. นิรำศภูเขำทอง

หวำน

๕๗.

จำกข้อ ๕๖ คำำประพันธ์

วรรคใดมีสัมผัสพยัญชนะ
ก. วรรคที ่ ๑

ข. วรรคที ่ ๒

ค. วรรคที ่ ๓

ง. ท้กวรรค

๕๘.

ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริง

ก. วันปี ใหม่ตรงกับวันที ่ ๑ มกรำคมของท้กปี
ข. สมชำยเป็ นคนไม่ดี

ค. ภำษำไทยเป็ นวิชำทีน
่ ่ำเบือ

ง. คนสวยมักไม่ค่อยฉลำด
๕๙.

หลักกำรพูดเพือ
่ ควำม

บันเทิงข้อใดสำำคัญทีส
่ ุด
ก. พูดตรงประเด็น

ข. ใช้ถอ
้ ยคำำสำำนวนขบขัน

ค. กล่ำวถึงผู้ฟังตำมสมควร
35

ภาษาไทย

ง. หลีกเลีย
่ งเรือ
่ งทีก
่ ระทบกระเทือนผู้หนึง่ ผู้ใด
๖๐.ข้อใดใช้ภำษำระดับทำงกำรถูกต้อง
ก. งำนแต่งงำน

ข. โรงหนัง

ค. ประทับตรำ

ง. ตีตรำ

๖๑.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของกำรนำำเสนอผลงำนโครงงำน
ทีเ่ หมำะสมกับระดับ ม.๒
ก. จัดนิทรรศกำร

ข. ใช้ภำษำเลือ
่ น

ค. กำรเขียนรำยงำน

ง. กำรสำธิต

๖๒.

ชือ
่ ผู้ทำำโครงงำน จะอยู่

ส่วนใดของปกโครงงำน

ก. อย่ร
ู ะหว่ำงชือ
่ โครงงำนกับชือ
่ ครูทีป
่ รึกษำ
ข. อย่ร
ู ะหว่ำงคำำนำำกับสำรบัญ

ค. อย่ร
ู ะหว่ำงสำรบัญกับบทคัดย่อ
ง. อย่ร
ู ะหว่ำงคำำนำำกับสำรบัญตำรำง
๖๓.

ข้อใดมีกำรใช้ภำษำสแลง

ก. อรอนงค์แต่งตัวสวยท้กวัน
ข. อำหำรร้ำนบัวอร่อยมำก

36

ภาษาไทย

ค. ไปไหนมำไหนต้องระวังพวกสิบแปดมงก้ฎ
ง. คนขับรถสองแถวชอบขับรถเร็ว
๖๔.

ข้อใดคือกำรเว้นช่วง

จังหวะกำรอ่ำนกำพย์ยำนีถูกต้อง

ก. วรรคแรก อ่ำน ๒ / ๓ วรรคหลัง อ่ำน ๒ / ๒ / ๒
ข. วรรคแรก อ่ำน ๒ / ๓ วรรคหลัง อ่ำน ๓ / ๓
ค. วรรคแรก อ่ำน ๓ / ๒ วรรคหลัง อ่ำน ๓ / ๓
ง. วรรคแรก อ่ำน ๓ / ๒ วรรคหลัง อ่ำน ๒ / ๒ / ๒

๖๕.

สัญลักษณ์ใน

แผนทีน
่ ีค
้ ือข้อใด

ก. อ้ทยำนแห่งชำติ

ข. หำดทรำย

ค. ภูเขำ

ง. นำำ
้ ตก

๖๖.

“สีน้ำำตำล” ในแผนทีเ่ ป็ นสีสัญลักษณ์ในข้อใด

ก. ทีร
่ ำบ

ข. ภูเขำ

ค. แม่นำำ

ง. หำดทรำย

๖๗.

ข้อใดคือคำำทีม
่ ีควำมหมำย

เหมือนกัน
ก. คำำอ้ปมำ

ข. คำำอ้ปไมย
37

ภาษาไทย

ค. คำำไวพจน์

ง. คำำอธิพจน์

๖๘.

ข้อใดคือคำำทีม
่ ีควำมหมำย

ใกล้เคียงกัน
ก. นงน้ช - เทวี

ข. ช้มชน - สโมสร

ค. สนทนำ - ปรำศรัย

ง. ปิ ้ ง - ย่ำง

๖๙.

ข้อใดมีควำมหมำว่ำ ช้ำง

ทุกคำำ
ก. ไอยเรศ พลำย
ค. ไอศูรย์

ข. อำชำไนย

วิหค

ง. เอรำวัณ ปั กษิณ

คชำ

๗๐.

“นิม
่ นวลไปดูผลสอบเข้ำ

อำกำรนี ้

ตรงสำำนวนในข้อใด

มหำวิทยำลัย แต่ผิดหวังอย่ำงแรง เพรำะสอบไม่ได้”
ก. คอตก

ข. เข้ำปิ ้ ง

ค. หน้ำแห้ง

ง. หน้ำซีด

๗๑.

ผู้พระรำชนิพนธ์บทพำกย์

เอรำวัณคือข้อใด
ก. รัชกำลที ่ ๑

ข. รัชกำลที ่ ๒
38

ภาษาไทย

ค. รัชกำลที ่ ๕

ง. รัชกำลที ่ ๖

๗๒.

ข้อใดคือควำมหมำยของ

“คนธรรพ์”

ก. ชำวสวรรค์ครึง่ คนครึง่ นกข. ชำวสวรรค์ทีด
่ ูแลสวรรค์

ทัว
่ ไป

ค. ชำวสวรรค์ชำำนำญกำรดนตรีและขับร้อง

ง.

ชำวสวรรค์ทีล
่ ้ำงเท้ำเทวดำ
๗๓.

“ทัพหน้ำอำรักษ์ ไพรสัณฑ์

ทัพหลังสุบรรณ กินนรนำคนำคำ” คำำประพันธ์นีค
้ ือ
คำำประพันธ์ในข้อใด
ก. กำพย์ยำนี

ข. กำพย์ฉบัง

ค. กลอนหก

ง. กลอนส้ภำพ

๗๔.

ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่ำทีไ่ ด้รับ

จำกกำรอ่ำนบทพำกย์เอรำวัณ

ก. ได้เห็นลักษณะตกแต่งช้ำงทรงพระทีน
่ ัง่
ข. ร้จ
ู ักอมน้ษย์บนสวรรค์

ค. เห็นกำรจัดกระบวนกองทัพของเทวดำ
ง. ร้จ
ู ักลักษณะคำำประพันธ์ประเภทกำพย์ยำนี
39

ภาษาไทย

๗๕.

ข้อใดคือคำำร้องเมือ
่ พำกย์

โขนจบลงบทหนึง
่ ๆ
ก. เฮ้ย

ข. เอย

ค. เพ้ย

ง. เฟ้ย

๗๖. กำพย์ห่อโคลงประพำสธำรทองแดงมีคุณค่ำต่อกำร
ศึกษำธรรมชำติวิทยำในข้อใด
ก. สัตว์บก

ข. สัตว์ครึง่ บกครึง่ นำำ

ค. สัตว์ปีก

ง. สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นำำ

อ่ำนคำำประพันธ์ต่อไปนีแ
้ ล้วตอบคำำถำมข้อ ๗๗ ๗๘
“มีหมีพีดำำขลับ

ขึน
้ ไม้ผับฉับไวถึง
กัดโพรงไม้ได้ผึง้ กิน”

เรีย
่ วแรงแข็งขันขึง

๗๗. คำำประพันธ์นีม
้ ีวรรคใดทีม
่ ีสัมผัสอักษร
ก. วรรคที ่ ๑

ข. วรรคที ่ ๒

ค. วรรคที ่ ๓

ง. วรรคที ่ ๔

๗๘.

สำำนวนคำำพังเพยทีเ่ กิดจำก

คำำประพันธ์นีค
้ ือข้อใด
40

ภาษาไทย

ก. ปี นต้นไม้ได้กินผึง้

ข. บ่นเป็ นหมีกินผึง้

ค. ขยันเป็ นหมีกินผึง้

ง. เรีย
่ วแรงแข็งขันเป็ นผึง้

๗๙.

ข้อใดเรียงคำำแบบ

โครงสร้ำงประโยคชัดเจน

ก. ยูงทองย่องเยือ
้ งย่ำง
ข. เสียงปี ่ รีเ่ รือ
่ ยเพียง

รำำรำงชำงช่ำงฟำยหำง
กำรเวก

ค. เทีย
่ วเล่นเป็ นเกษมส้ข
ง. จบจอมโลกเจ้ำ

แสนสน้กปล้กใจหวัง

คืนวัง

๘๐.ข้อใดคือคำำทีใ่ ช้เลียนเสียงธรรมชำติของช้ำงร้อง
ก. หวู่หวู้

ข. ฮูมแปร๋น
ค. ตะเติง
ง. อ่ย
้ อ้้ย
๘๑.

ข้อใด ไม่ใช่ นำมปำกกำ

ของพระยำอุปกิตศิลปสำร
ก. อ.น.ก.
ค. อนึก

ข. เขียวหวำน
ง. มหำนิม

คำำชูชีพ

41

ภาษาไทย

๘๒.

ข้อใดคือคำำประพันธ์ทีใ่ ช้

แต่งเรือ
่ งสุภำษิตพระร่วง
ก. กำพย์ฉบัง

ข. กำพย์ยำนี

ค. ร่ำยยำว

ง. ร่ำยส้ภำพ

๘๓.

ข้อใดคือพฤติกรรมทีต
่ รง

กับ “เอำแต่ชอบเสียผิด”

ก. แดงต้อยค้ำขำยด้วยควำมซือ
่ สัตย์ส้จริต
ข. ชำนนท์ชัง่ ผลไม้ไม่เต็มกิโลให้ลก
ู ค้ำ

ค. ยำยอำบจัดกระเช้ำปี ใหม่ด้วยของใกล้หมดอำย้
ง. ครูแหวนมักนำำสินค้ำมำขำยให้นักเรียนเสมอ
๘๔.

ข้อใด ไม่ใช่ สำำนวน

สุภำษิตทีส
่ อนให้คนรู้จักประมำณ
ก. อย่ำใฝ่ ตนให้เกิน
ข. มีสินอย่ำอวดมัง่

ค. รักตนกว่ำรักทรัพย์
ง. อย่ำรักถำำ
้ กว่ำเรือน
๘๕.

“นำ้ำเชีย
่ วอย่ำขวำงเรือ” ใน

สุภำษิตพระร่วงให้คุณค่ำในข้อใด
42

ภาษาไทย

ก. กำรมีมำรยำทในกำรเข้ำสังคม
ข. กำรร้จ
ู ักปรับตัว

ค. กำรดำำเนินชีวิตในครอบครัวให้มีควำมส้ข
ง. กำรทำำงำนให้เจริญก้ำวหน้ำ
๘๖.

กลอนดอกสร้อย ๑ บท มี

จำำนวนกีค
่ ำำกลอน

ก. ๒ คำำกลอน

ข. ๓ คำำกลอน

ค. ๔

ง. ๕ คำำกลอน

คำำกลอน

“วังเอ๋ยวังเวง

หง่ำงเหง่งยำ่ำคำ่ำระฆังขำน

ฝูงวัวควำยลำทิวำกำล
๘๗.

คำำประพันธ์ในช่องว่ำง คือข้อใด

ก. ค่อยค่อยผ่ำนท้องท่้งม่้งถิน
่ ตน

แสงท้กแห่งหน

ข.

ตะวันลับอับ

ค. ทิง้ ท่ง้ ให้มืดมัวทัว
่ มณฑล ง. และทิง้ ตนตูเปลีย
่ วอยู่
เดียวเอย
๘๘.

ชือ
่ “พลำยประกำยมำศ”

เกีย
่ วข้องกับข้อใด
43

ภาษาไทย

ก. คนเลีย
้ งช้ำง

ข. ช้ำงศึก

ค. ลูกช้ำง

ง. โรงเลีย
้ งช้ำง

๘๙.

“เอำแป้งหอมนำ้ำมันเจือผง

อันปลุกเสกอำคมมำประหน้ำ บริกรรมร่ำยมนตร์

คำถำวิทยำทีเ่ คำรพ” ข้อควำมนีแ
้ สดงลักษณะของคน
ไทยในข้อใด

ก. เชือ
่ ถือเรือ
่ งไสยศำสตร์

ข. เชือ
่ ถือเรือ
่ งฤกษ์ยำม

ค. เลือ
่ มใสในพระศำสนำ

ง. เชือ
่ มัน
่ ในสถำบันกษัตริย์

๙๐.

เรือ
่ งรำชำธิรำช ตอน

พลำยประกำยมำศ ให้ควำมรู้เรือ
่ งควำมนิยมของผู้ชำยใน
สมัย

รัตนโกสินทร์อย่ำงไร

ก. นิยมรับรำชกำร

ข. นิยมมีภรรยำหลำยคน

ค. นิยมรับประทำนหมำก เมีย
่ ง ง.
๙๑.

นิยมมีลูกมำก

ตัวอย่ำงของผู้เสียสละเพือ

ประเทศชำติในเรือ
่ งรำชำธิรำช ตอนพลำยประกำยมำศ
คือข้อใด

ก. อ้บำกอง

ข. นครอินท์

ค. อำยมนทะยำ

ง. มังรำยกะยอฉะวำ
44

ภาษาไทย

๙๒.

ข้อใดเกีย
่ วข้องกับเรือ
่ งขุน

ช้ำงขุนแผน ตอนพลำยแก้วแต่งงำนกับนำงพิม น้อย
ทีส
่ ด

ก. ชีวิตควำมเป็ นอยู่ของคนไทย

ข. กำรศึกษำของคนไทยสมัยก่อน
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ง. สถำปั ตยกรรมไทย

๙๓.

เครือ
่ งดนตรีประกอบกำร

ขับเสภำคืออะไร
ก. กลอง

ข. กรับ

ค. ซอ

ง. ระนำด

๙๔.

“ปั้ นลม” เป็ นส่วนประกอบ

ของเรือนไทยส่วนใด
ก. หลังคำ

ข. ตัวเรือน

ค. ฐำนรำก

ง. ซ้ม
้ ประตู

๙๕.

ประโยชน์ด้ำนใดมำกทีส
่ ุด
45

ควำมสำมัคคีก่อให้เกิด

ภาษาไทย

ก. ทำำให้งำนสำำเร็จตำมวัตถ้ประสงค์
ข. ทำำให้เกิดควำมส้ขควำมเจริญ

ค. ทำำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ง. ทำำให้ศัตรูกลัว
๙๖.

กำรทีบ
่ ุตรเศรษฐีกล่ำวว่ำ

“พ่อแม่รังแกฉัน” สอดคล้องกับสุภำษิตในข้อใด
ก. รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ข. ตีตนไปก่อนไข้

ค. รำำไม่ดีโทษปี ่ โทษกลอง
ง. นำยว่ำขีข
้ ้ำพลอย
๙๗.

ตัวละครใดในเรือ
่ งพระ

อภัยมณีทีจ
่ ัดว่ำเป็ นมเหสีทีม
่ ีนิสัยขีห
้ ึงมำกทีส
่ ุด
ก. นำงละเวง

ข. นำงวำลี

ค. นำงผีเสือ

ง. นำงส้วรรณมำลี

๙๘.

ข้อใดคือสำเหตุทีท
่ ำำให้

พระอภัยมณีและสินสมุทรต้องจำกกัน
ก. เมือ
่ เรือแตกแหลกไปในคงคำ
ข. แม่ผีเสือ
้ เหลือใจไล่สกัด
46

ภาษาไทย

ค. ลมก็กล้ำกลำงคืนเพรำะคลืน
่ ตี
ง. แม่ของเจ้ำเขำเป็ นเชือ
้ ผีเสือ
้ สม้ทร

๙๙.

เรือ
่ ง พระอภัยมณี ได้รับ

กำรยกย่องให้เป็ นยอดของคำำประพันธ์ในข้อใด
ก. กลอนนิรำศ

ข. กลอนบทละครรำำ

ค. กลอนบทละครพูด
ง. กลอนนิทำน
“ของคนไทยนั้นหรือคือภำษำ

๑๐๐.

ซึง
่ ผลิดอกออกผลแต่ต้นมำ”

คำำทีข
่ ีดเส้นใต้ เหมำะสมกับควำมหมำยในข้อ

ใดมำกทีส
่ ด

ก. วัฒนธรรมไทย
ข. กำรศึกษำของคนไทย

ค. วรรณกรรมวรรณคดีไทย
ง. ลักษณะของคนไทย

47

ภาษาไทย

ชุดที่ ๒

เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั
าตรฐานชัน
้ ปี
48

ภาษาไทย

กลุุมสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน ภาษาไทยชัน
้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว
๑. ค.

๒. ข.

๓. ง.

๔. ค.

๕. ก.

๑๑.ก.

๑๒.

ก. ๑๓.

ข. ๑๔.

ค. ๑๕.

๑๖.ข.

๑๗.

ก. ๑๘.

ก. ๑๙.

ค. ๒๐.

๒๑.

ค. ๒๒.

ค. ๒๓.

ง. ๒๔.

ข. ๒๕.

๒๖.

ค. ๒๗.

ก. ๒๘.

ข. ๒๙.

ก. ๓๐.

๓๑.ก.

๓๒.

ก. ๓๓.

ก. ๓๔.

ข. ๓๕.

๖. ข.
ง.
ง.

ข.
ก.
ค.

๗. ค.

๘. ก.

49

๙. ง.

๑๐.ข.

ภาษาไทย

๓๖.
๔๑.

ง.
ก.

๔๖.

ข.

๕๑.ก.
ค.

๕๖.

ค.

๖๑.ข.
ก.

๖๖.

ก.

๗๑.

ค.

๗๖.

ค. ๓๗.

ง. ๓๘.

ง. ๓๙.

ง. ๔๐.

ก. ๔๒.

ง. ๔๓.

ง. ๔๔.

ก. ๔๕.

ง. ๔๗.

ง. ๔๘.

ก. ๔๙.

ก. ๕๐.

๕๒.

ข. ๕๓.

ข. ๕๔.

ข. ๕๕.

ข. ๕๗.

ง. ๕๘.

ก. ๕๙.

ง. ๖๐.

๖๒.

ก. ๖๓.

ค. ๖๔.

ข. ๖๕.

ข. ๖๗.

ค. ๖๘.

ง. ๖๙.

ก. ๗๐.

ข. ๗๒.

ค. ๗๓.

ข. ๗๔.

ง. ๗๕.

ง. ๗๗.

ค. ๗๘.

ข. ๗๙.

ก. ๘๐.

ข.

50

ภาษาไทย

๘๑.
ข.

๘๖.

ก.

๙๑.

ก.

๙๖.

ข. ๘๒.

ง. ๘๓.

ก. ๘๔.

ง. ๘๕.

ค. ๘๗.

ก. ๘๘.

ข. ๘๙.

ก. ๙๐.

ค. ๙๒.

ข. ๙๓.

ข. ๙๔.

ก. ๙๕.

ค. ๙๗.

ง. ๙๘.

ข. ๙๙.

ง. ๑๐๐.

ก.

51

ภาษาไทย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful