ข้อสอบมาตรฐานชัน

้ ปีี

ชุดที่ ๑

กลุุมสาระการเรียนรู้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว

๑. เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลง
ข้อมูลแอนะล็อกให้เป็ นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ
ก. ข้อมูลแอนะล็อกไม่สามารถอ่านค่าได้

ข. ข้อมูลแอนะล็อกมีรายละเอียดมากเกินความต้องการ
ค. ข้อมูลตัวเลขมีความละเอียดน้อยกว่าจึงจัดเก็บได้
สะดวก
ง. สามารถนำาข้อมูลตัวเลขมาซ้อนทับกันได้โดยไม่คลาด

เคลือ
่ น

1

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒. ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ก. ยับยัง้ การเกิดภัยธรรมชาติ

ข. วางแผนการใช้ทีด
่ ินได้อย่างเหมาะสม
ค. ป้ องกันการบุกรุกเข้าตัดไม้ทำาลายป่ า

ง. กำาหนดสภาพภูมิอากาศในบริเวณต่างๆ
๓. ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเกีย
่ วกับ

ตำาแหน่งทีต
่ ้ง
ั เนื้อทีข
่ องป่ าสงวนในประเทศไทยจาก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักเรียนควรติดต่อหน่วย
งานใด

ก. กรมป่ าไม้

ข. กรมประมง
ค. กรมการปกครอง

ง. กรมทรัพยากรธรณี
๔. ข้อใดกล่าวเกีย
่ วกับโลกได้ถูกต้อง
ก. โลกมีสัณฐานกลมสมบูรณ์

ข. ผิวโลกมีส่วนทีเ่ ป็ นพืน
้ นำา
้ มากกว่าพืน
้ ดิน

ค. แผ่นดินทวีปต่างๆ ของโลกเกิดจากการรวมกันของ
แผ่นดินในอดีต
2

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ง. ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดทำาให้
เปลือกโลกเคลือ
่ นตัว
๕. ลักษณะภูมิประเทศของโลกในข้อใด เรียงจากระดับ
สูงไปหาตำ่าได้อย่างถูกต้อง
ก. ทิวเขา ทีร
่ าบสูง
ค. ชายฝั ่ ง

ทีร
่ าบ

ทีร่ าบข. ทิวเขา แม่นำา

ทะเล

ทิวเขา ง. หมู่เกาะ

ทะเลสาบ

แม่นำา

๖. ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
เป็ นผลมาจากสาเหตุหลาย

ประการ ยกเว้น ข้อใด

ก. ตำาแหน่งทีต
่ ัง้ ตามละติจูด ข. กระแสนำา
้ ในมหาสมุทร
ค. ระบบทิศทางของลมประจำาถิน

ง.

พืชพรรณ

ธรรมชาติประจำาถิน

๗. ข้อใดคือพืชอาหารทีส
่ ำาคัญของโลก
ก. ข้าวเจ้า

ปาล์ม

ถัว
่ เหลือง งา มะกอก ข.

ถัว
่ เหลือง

ค. ข้าวสาลี

สำาปะหลัง

มะพร้าว

กาแฟ

ข้าวโพด

ข้าวสาลี

มันฝรัง่

เผือก

ข้าวเจ้า ง.

มัน

มันเทศ

3

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๘. ประเทศใดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเป็ นอัน
ดับต้นๆ ของโลก

ก. ญีป
่ ่ ุน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ข. สหพันธรัฐรัสเซีย
ค. สหรัฐอเมริกา
ง. เยอรมนี

จีน

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐรัสเซีย

สเปน

สหราชอาณาจักร

๙. แหล่งกำาเนิดศาสนาทีส
่ ำาคัญของโลกอยู่ในบริเวณใด
ก. รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ข. ตอนเหนือของแอฟริกาและเอเชียใต้
ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียใต้

ง. ทวีปอเมริกาใต้และหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน
๑๐.ทุกข้อกล่าวถึงทำาเลทีต
่ ้ง
ั ของยุโรปได้ถูกต้อง ยกเว้น
ข้อใด

ก. ตัง้ อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร

ข. ตัง้ อยู่ในซีกโลกเหนือทัง้ หมด
ค. ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก

ง. ทางใต้ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทวีป
แอฟริกา
4

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑๑.ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปข้อใดที ่ ไม่
สัมพันธ์กัน

ก. ฝรัง่ เศส : ปารีส

ข. เยอรมนี : เบอร์ลิน

ค. ออสเตรีย : เวียนนา

ง. เนเธอร์แลนด์ : รอตเต

อร์ดัม
๑๒.

“ฟยอร์ด” ในเขตหินเก่า

ตอนเหนือของทวีปยุโรป สัมพันธ์กับข้อใด
ก. ชายฝั ่ งประเทศนอร์เวย์

ข. ทิวเขาบนเกาะไอซ์แลนด์

ค. ป่ าไม้ในประเทศฟิ นแลนด์

เดนมาร์ก

ง.

ทีร
่ าบในประเทศ

๑๓.ทิวเขาสูงในทวีปยุโรปซึง
่ เป็ นสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วทีไ่ ด้รับ
ความนิยมคือข้อใด
ก. ทิวเขาแอลป์

ข. ทิวเขาร็อกกี

ค. ทิวเขาแอตลาส

ง. ทิวเขาคิลิมันจาโร

๑๔.

ประเทศใดต่อไปนีท
้ ีม
่ ี

ลักษณะภูมิประเทศเป็ นเกาะขนาดใหญ่
ก. สวีเดน

ข. สวิตเซอร์แลนด์

ค. สหราชอาณาจักร

ง. สหพันธรัฐรัสเซีย
5

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑๕.การเดินทางเรือจากชายฝั่ งของประเทศอิตาลี เพือ

ขนส่งสินค้าไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้องผ่าน

สถานทีใ่ ดบ้าง

ก. คลองสุเอซ

ข. แม่นำา
้ ไทเบอร์

ค. ทะเลบอลติก

ง. ช่องแคบยิบรอลตาร์

๑๖.ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรปตะวันตกระหว่างฤดูร้อน
และฤดูหนาวจะแตกต่างกันเพียง เล็กน้อย เนือ
่ งจาก
ปั จจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ก. อยู่ใกล้น่านนำา
้ ขนาดใหญ่ ข. อิทธิพลของลมประจำา
ค. มีทิวเขาสูงล้อมรอบ

ง. ภูมิประเทศเป็ น

คาบสมุทร

๑๗.

สินค้าอุตสาหกรรมของ

ทวีปยุโรปเป็ นทีต
่ ้องการของตลาดโลก เนือ
่ งจาก
คุณสมบัติใด

ก. ราคาถูก

ข. การบริการดี

ค. รูปลักษณ์สวยงาม

ง. เทคโนโลยีทีก
่ ้าวหน้า

6

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๑๘.

ข้อใดคือประเทศในทวีป

ยุโรปทีม
่ ก
ี ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
กษัตริย์ทรงเป็ นประมุข

ก. สหราชอาณาจักร

อาณาจักร

อิตาลี

ข.

สวีเดน สเปน

ฝรัง่ เศส

ค. สเปน สวีเดน

สหพันธรัฐรัสเซีย ง.

พระมหา
สหราช

ลิทัวเนีย

โครเอเชีย โรมาเนีย
๑๙.

ขนาดของทวีป

อเมริกาเหนือสอดคล้องกับข้อใด
ก. เล็กกว่ายุโรปและแอฟริกา ข.

ใหญ่เท่ายุโรปและ

ค. เล็กกว่าเอเชียใหญ่กว่ายุโรป ง.

ใหญ่กว่า

เอเชีย

ออสเตรเลียและเอเชีย
๒๐.

ประเทศกับเมืองหลวงใน

ทวีปอเมริกาเหนือข้อใดที ่ ไม่สัมพันธ์กัน
ก. แคนาดา : ออตตาวา

ข. สหรัฐอเมริกา : นิวยอร์ก

ค. เม็กซิโก : เม็กซิโกซิตี

ง. คิวบา : ฮาวานา

7

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๑.

สภาพภูมิประเทศเด่นทาง

ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็ น
แบบใด

ก. ทะเลทราย

ข. ทีร
่ าบลุ่ม

ค. ทิวเขาสูง

ง. เนินลูกฟูก

๒๒.

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกีย
่ ว

กับลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ก. ชายฝั ่ งทะเล

ข. ทีร
่ าบขนาดกว้างใหญ่

ค. ทีร
่ าบแคบๆ ระหว่างทิวเขา ง.

เกิดแผ่นดินไหวขึน

เสมอ
๒๓.

มิสเตอร์จอห์นต้องการ

ลงทุนทำาไร่ส้ม นักเรียนคิดว่าเขาควรเลือกสถานทีใ่ ด
จึงจะเหมาะสมทีส
่ ุด
ก. รัฐนิวฟั นด์แลนด์

เบอร์ตา

ประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา

ค. รัฐอะแลสกา
แคลิฟอร์เนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข.

รัฐแอล

ง.

รัฐ

ประเทศสหรัฐอเมริกา
8

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๔.

ทรัพยากรแร่ธาตุกับ

ประเทศในคู่ใดทีไ่ ม่สัมพันธ์กัน
ก. ทองคำา : คิวบา

ข. เงิน : นิการากัว

ค. นำา
้ มัน : เม็กซิโก

ง. บอกไซต์ : จาเมกา

๒๕.

บริเวณใดเป็ นเขต

อุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา

ก. เขตทีร
่ าบใหญ่

ข. ทิวเขาร็อกกี

ค. ทะเลสาบทัง้ ห้า

ง. คาบสมุทรฟลอริดา

๒๖.

วัฒนธรรมจากแหล่งใดมี

อิทธิพลต่อวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาน้อยทีส
่ ุด
ก. สเปน

ข. ฝรัง่ เศส

ค. สหพันธรัฐรัสเซีย

ง. สหราชอาณาจักร

๒๗.

อาณาเขตทางตอนเหนือ

ของทวีปอเมริกาใต้ติดต่อกับบริเวณใด
ก.

อ่าวเม็กซิโก

ข.

ค.

ทวีปแอนตาร์กติกา

ง.
9

ทะเลแคริบเบียน
เกาะเซาท์จอร์เจีย
สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๘.

ข้อใดคือประเทศทีม
่ ีเนื้อที ่

มากทีส
่ ด
ุ ๓ อันดับแรกของทวีปอเมริกาใต้
ก. บราซิล อาร์เจนตินา

เปรู ข.

โคลอมเบีย

บราซิล อาร์เจนตินา
ค. โบลิเวีย

โบลิเวีย

โคลอมเบีย บราซิล

โคลอมเบีย

๒๙.

ง.

เวเนซุเอลา

ทิวเขาแอนดีสซึง
่ เป็ น

โครงสร้างหลักของทวีปอเมริกาใต้ เป็ นแนวเดียวกับทิว
เขาใด

ในทวีปอเมริกาเหนือ

ก. ทิวเขาร็อกกี

ข. ทิวเขาอะแลสกา

ค. ทิวเขาอดิรอนแดก

ง. ทิวเขาแอปปาเลเชียน

๓๐.พืชพรรณธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำาแอมะซอนมี
ลักษณะอย่างไร
ก. ป่ าสน

ข. ป่ าดิบชืน

ค. ทุ่งหญ้าสะวันนา

ง. ป่ าเบญพรรณ

๓๑.ทรัพยากรแร่ธาตุทีม
่ ีคุณค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ในคู่ใด ไม่ สัมพันธ์กัน
ก. ทองแดง : ชิลี

ข. ดีบก
ุ : บราซิล
10

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. นำา
้ มัน : เวเนซุเอลา

ง. โมลิปดีนัม : อุรก
ุ วัย

๓๒.

บริเวณเขตทุ่งหญ้าของ

ทวีปอเมริกาใต้นิยมเลีย
้ งสัตว์ชนิดใด
ก. วัว

ค. สุกร

ข. ไก่

แกะ

แพะ

ง. แพะ นกกระจอกเทศ

ม้า

๓๓.

วัฒนธรรมแบบลาตินอเม

ริกาในทวีปอเมริกาใต้ แสดงถึงการได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากส่วนใดของโลก
ก. ทวีปเอเชีย

ข. ทวีปอเมริกาเหนือ

ค. ตอนใต้ของทวีปยุโรป

ง. ตอนเหนือของทวีป

แอฟริกา
๓๔.

ถ้านักเรียนต้องการไป

ศึกษาเกีย
่ วกับแหล่งอารยธรรมโบราณของทวีปแอฟริกา
นักเรียนควรเดินทางไปทีใ่ ด
ก. ทิวเขาแอตลาส

ข. ลุ่มแม่นำา
้ ไนล์

ค. ทะเลทรายสะฮารา

ง. ป่ าดงดิบแม่นำา
้ คองโก

๓๕.

ทางตอนเหนือของทวีป

แอฟริกามีพรมแดนจดกับบริเวณใด
11

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. ทีร
่ าบสูงเดคคาน

ข. มหาสมุทรอินเดีย

ค.

คาบสมุทรจัตแลนด์

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
๓๖.

ง.

ลักษณะภูมิประเทศเด่น

ของทวีปแอฟริกาคือข้อใด
ก. หมู่เกาะ

ข. ทิวเขา

ค. ทีร
่ าบสูง

ง. แอ่งทีร่ าบ

๓๗.

เกาะขนาดใหญ่ทีส
่ ุดและมี

ฐานะเป็ นประเทศในทวีปแอฟริกาคือข้อใด
ก. เกาะคะเนรี

ข. เกาะมาดากัสการ์

ค. หมู่เกาะมอริเชียส

ง. หมู่เกาะคอโมโรส

๓๘.

การใช้พลังงานนำ้าในทวีป

แอริกา สามารถพัฒนาได้ดีเพราะเหตุใด
ก. มีท้องนำา
้ ลึก

ข. กระแสนำา
้ ไหลเชีย
่ ว

ค. ปริมาณนำา
้ มากตลอดปี

ง. มีเกาะแก่งนำา
้ ตกมาก

12

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๓๙.

ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการ

เพาะปลูกของทวีปแอฟริกา
ก. ใช้แรงงานคนเป็ นหลัก

ข. พึง่ พาปั จจัยจาก

ธรรมชาติ
ค. การเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่

เทคโนโลยีในการเพาะปลูก

ง.

ขาด

๔๐.ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกามีเชื้อสายใด
ก. นิกรอยด์

ข. คอเคซอยด์

ค. มองโกลอยด์
๔๑.

ง. ออสตราลอยด์
“บริษัท ไหมไทย ใช้วิธีการ

โฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ ทำาให้มียอดขายสูงขึ้น”

ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรข้อใด
ก. หลักคุณภาพ

ข. หลักประสิทธิผล

ค. หลักประสิทธิภาพ

ง. หลักความเป็ นธรรม

๔๒.

ปั จจัยสำาคัญทีก
่ ำาหนด

ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคคือข้อ
ใด
13

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. รายได้

ข. รสนิยม

ค. คุณภาพสินค้า

ง. การโฆษณาสินค้า

๔๓.

ผ้ท
ู ีม
่ ีฐานะทางการเงิน

มัน
่ ุด
่ คงโดยทัว
่ ไปมักให้ความสำาคัญกับข้อใดมากทีส
ก. การออม

ข. การบริหารทรัพยากร

ค. การประเมินรายได้

ง. การวางแผนทางการเงิน

๔๔.

การทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว

มากเกินไป จะทำาให้มีการจ้างงาน
จำานวน

ประชาชน

มากจะประสบปั ญหาทาง

ด้านเศรษฐกิจ แต่การทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวมากผิดปกติก็
อาจ

เกิด

ข้อความใน

ช่องว่างหมายเลขและ ควรจะเป็ นอะไร
ก. เพิม
่ ขึน
้ ,ปั ญหาเงินฝื ด

ข. น้อยลง,ปั ญหาเงินเฟ้อ

ค. น้อยลง,ปั ญหาเงินฝื ด

ง. เพิม
่ ขึน
้ ,ปั ญหาเงินเฟ้อ

๔๕.

การพัฒนาคุณภาพสินค้า

ให้เป็ นทีต
่ ้องการของตลาดควรจะพัฒนาในหลายด้าน
ยกเว้นด้านใด

ก. การบรรจุหีบห่อ

ข. คุณสมบัติของสินค้า
14

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. คุณภาพและมาตรฐาน
๔๖.

ง. ราคาและการโฆษณา
การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ไทยควรคำานึงถึงปั จจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด
ก. การกู้ยืมเงินมาลงทุน

ข. ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ
ค. ความรอบคอบในการบริหารจัดการทรัพยากร

ง. ความมีวินัยในการบริหารการจัดการทรัพยากร
๔๗.

หน่วยงานใดทำาหน้าที ่

ประสานงานและจัดทำาแผนพัฒนาประเทศไทย
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงพาณิชย์

ค. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ง. สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๔๘.

“แผนพัฒนาประเทศทีม
่ ี

บาง

ประเทศอาจปรับน้อยกว่า

การแก้ไขปรับปรุงทุกๆสิน
้ ปี แล้วปรับเป็ นแผนฉบับใหม่
ปี ละครั้ง” จัดเป็ นแผนพัฒนาประเภทใด
15

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. แผนประจำาปี

ข. แผนหมุนเวียน

ค. แผนระยะสัน

ง. แผนระยะปานกลาง

๔๙.

ประเทศทีม
่ ีระบบเศรษฐกิจ

แบบผสม แผนพัฒนาเศรษฐกิจทีใ่ ช้มักจะเป็ นแผนแบบใด
ก. แผนชีน
้ ำา

ข. แผนควบคุม

ค. แผนประจำาปี

ง. แผนหมุนเวียน

๕๐.องค์ประกอบสำาคัญในการพัฒนาสินค้าให้สามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้าได้คือข้อใด
ก. ราคา

ข. รสชาติ

ค. คุณภาพ

ง. บรรจุภัณฑ์

๕๑.การเคลือ
่ นย้ายเงินทุน สอดคล้องกับการกระทำาของ
บุคคลใด

ก. สุดาจัดตัง้ บริษัท สุดาการพิมพ์ จำากัด
ข. สมชัยได้รับอนุมัติเงินกู้จากธนาคารเพือ
่ ทำาธุรกิจ

ค. ศักดาและเพือ
่ นร่วมหุ้นกันเปิ ดร้านอาหารไทยใน
สหรัฐอเมริกา
ง. สุธก
ี ับสุนทรร่วมกันตัง้ บริษัทขายผ้าไหมไทยในต่าง

ประเทศ

16

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๕๒.

เมือ
่ สินค้าขนส่งไปถึง

ท่าเรือของประเทศผู้นำาเข้า ก็จะรวมราคาขนส่งและ
ประกันภัยไว้ด้วยเรียกว่าราคาอะไร
ก. เอฟ.โอ.บี

ข. ซี.ไอ.เอฟ

ค. เอฟ.ไอ.บี

ง. ซี.โอ.บี

๕๓.

ข้อใดเป็ นตัวบ่งชีอ
้ ัตราการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ก. เงินคงคลัง

ข. ภาษีมูลค่าเพิม

ค. รายได้ประชาชาติ

ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

๕๔.

ภาษีมูลค่าเพิม
่ ทีร
่ ัฐจัดเก็บ

จากสินค้าและบริการ จัดเป็ นภาษีประเภทใด
ก. ภาษีทางตรง

ข. ภาษีทางอ้อม

ค. ภาษีเงินได้บุคคล

ง. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

๕๕.

การทีช
่ าวต่างชาติเข้ามา

ก่อตั้งหรือขยายธุรกิจภายในประเทศไทย ถือเป็ นการ
เคลือ
่ นย้ายเงินทุนในข้อใด
ก. การลงทุนทางตรง

ข. การลงทุนทางอ้อม

ค. เงินกู้ต่างประเทศ

ง. การลงทุนระยะสัน

17

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๕๖.

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบ

สังคมนิยมแตกต่างกันใน

ก. ลักษณะการขายแรงงาน

สาระสำาคัญข้อใด

ข. ลักษณะการแลกเปลีย
่ นสินค้า

ค. ลักษณะการถือครองทรัพย์สิน
ง. ลักษณะการเลือกสินค้าทีจ
่ ะบริโภค
๕๗.

ข้อใดเป็ นกิจกรรมการคลัง

ของรัฐบาล

ก. การกู้ยืมเงิน การเก็บภาษีอากรและการใช้จ่าย
ข. การกำาหนดอัตราดอกเบีย
้ การกู้ยืมเงินและการใช้

จ่าย

ค. การกำาหนดอัตราดอกเบีย
้ การกู้ยืมเงินและการเก็บ
ภาษีอากร
ง. การใช้จ่าย การเก็บภาษีอากรและการกำาหนดอัตรา

ดอกเบีย

๕๘.

การทีป
่ ระเทศไทยและ

ประเทศกำาลังพัฒนามักประสบปั ญหาการขาดดุลการค้า
เพราะ

สาเหตุสำาคัญข้อใด

18

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. มีความต้องการสินค้าและบริการมาก
ข. มีความต้องการสินค้าประเภททุนมาก

ค. มีการผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรมาก
ง. มีความต้องการบริโภคสินค้าทีผ
่ ลิตภายในประเทศ

มาก
๕๙.

การส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศเกิดผลดีต่อประเทศไทยอย่างไร
ก. มีการกระจายผลผลิตอย่างทัว
่ ถึง

ข. มีความมัน
่ คงทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ค. เกิดการได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศคู่ค้า
ง. เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวส่งผลให้คนมีงานทำา
เพิม
่ ขึน

๖๐.นโยบายของรัฐบาลในข้อใดทีจ
่ ะส่งผลให้ลดการนำา
เข้าจากต่างประเทศได้

ก. ส่งเสริมการผลิตบริการโดยหาแหล่งเงินทุนใหม่
ข. ส่งเสริมการผลิตและบริการทีใ่ ช้ทรัพยากรในประเทศ
ค. ส่งเสริมการผลิตและบริการโดยใช้วัตถุดิบจาก

ประเทศคู่ค้า
19

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ง. ส่งเสริมการผลิตและบริการโดยเชิญชวนต่างชาติให้
มาลงทุน
๖๑.การกระทำาในข้อใดทีแ
่ สดงถึงการให้เกียรติซึง
่ กันและ
กันในครอบครัว

ก. บิดาปฏิบัติต่อบุตรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ข. บิดา มารดา รับฟั งความคิดเห็นของลูกทุกคน
ค. น้องมีความเคารพและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของพีๆ

ตามลำาดับอาวุโส

ง. ลูกให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานภายในครอบครัว
ตามกำาลังความสามารถ
๖๒.

จุดเริม
่ ต้นของพลเมืองดี

สามารถเกิดขึ้นได้ทีใ่ ด
ก. วัด

ข. บ้าน

ค. ชุมชน

ง. โรงเรียน

๖๓.

ข้อใดเป็ นแนวทางการ

ปฏิบัติตนเป็ นพลเมืองดีในการทำางานร่วมกับผู้อืน

20

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. การเคารพกฎหมาย

ข. การประหยัดอดออม

ค. การพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า ง.

การแสดงความคิด

เห็นอย่างมีเหตุผล
๖๔.

สมชัยพยายามพัฒนา

ศักยภาพของตน โดยสามารถเรียนจบปริญญาตรีและรับ

ราชการทีก
่ รมการปกครอง การกระทำาของสมชัย จัด

ว่าเป็ นพลเมืองดีด้านใด
ก. ด้านเศรษฐกิจ

ข. ด้านการเมือง

ค. ด้านการปกครอง

ง. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

๖๕.

การกระทำาใด สอดคล้อง

กับหลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ก. เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐาน
ถิน

ข. ชาวโคกสูงร่วมใจกันอนุรก
ั ษ์สืบสานวัฒนธรรมในท้อง
ค. คนในชุมชนบ้านทุ่งต่างประกอบอาชีพตามความ

สามารถของตน
ง. คนกรุงเทพฯ ไปออกเสียงเลือกตัง้ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพ ฯ กันเป็ นจำานวนมาก

21

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๖๖.

“ตำารวจสงสัยว่าปรีดาจะมี

ของผิดกฎหมายไว้ในบ้าน แต่ปรีดาไม่ยอมให้ตำารวจค้น
บ้านของเขาเพราะไม่มีหมายค้น” การกระทำาของ

ปรีดาสอดคล้องกับข้อใด
ก. สิทธิ

ข. เสรีภาพ

ค. หน้าที ่

ง. ความเสมอภาค

๖๗.

ข้อใด ไม่ใช่ ฐานะของพระ

มหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ก. ทรงเป็ นจอมทัพไทย

ข. ทรงเป็ นกลางทางการเมือง

ค. ทรงใช้อำานาจอธิปไตยด้วยพระองค์เอง
ง. ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็ นทีเ่ คารพสักการะผู้ใดล่วง

ละเมิดมิได้
๖๘.

ผลเสียของการปกครอง

แบบรวมอำานาจคืออะไร

ก. สิน
้ เปลืองงบประมาณ
ข. การบริหารราชการแผ่นดินล่าช้า

ค. การจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ
22

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ง. ไม่สามารถวางแผนการพัฒนาประเทศได้
๖๙.

การบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคของไทยทีแ
่ บ่งเป็ นจังหวัด อำาเภอ เป็ นหลักการใช้
อำานาจในรูปแบบใด
ก. การแบ่งอำานาจ

ข. การรวมอำานาจ

ค. การกระจายอำานาจ

ง. การควบคุมอำานาจ

๗๐.

ผ้ท
ู ีม
่ ีความสำาคัญทีส
่ ุดใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยคือใคร
ก. รัฐบาล

ข. ประชาชน

ค. พรรคการเมือง

ง. นายกรัฐมนตรี

๗๑.

หลักสำาคัญของการ

ปกครองแบบเผด็จการคือความเชือ
่ เรือ
่ งใด
ก. รัฐสำาคัญทีส
่ ุด

ข. มนุษย์ไม่มีเหตุผล

ค. ผู้นำาต้องเป็ นทหาร

ง. ประชาชนต้องถูกควบคุม

ด้วยกฎหมาย
๗๒.

ข้อใด ไม่ใช่ ผลเสียของ

การปกครองแบบเผด็จการ
23

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. การใช้อำานาจกดขีป
่ ระชาชน ข.

การแก้ปัญหาอย่าง

รวดเร็ว
ค. ประชาชนต่อต้านนโยบายของรัฐบาล

ปกครองโดยกลุ่มคนเพียงคนเดียว
๗๓.

ง.

การ

การใช้อำานาจแบบ

เบ็ดเสร็จมีลักษณะอย่างไร

ก. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ข. การจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ค. การจำากัดเสรีภาพในการดำารงชีวิตของประชาชน
ง. การโอนทรัพย์สินของประชาชนมาเป็ นของรัฐ
๗๔.

ในรัฐเผด็จการแบบอำานาจ

นิยม ยังคงให้เสรีภาพด้านใดแก่ประชาชน
ก. เศรษฐกิจ
ค. สังคม

ข. สังคม

การเมือง

ง. ศาสนา

การเมือง

๗๕.

เศรษฐกิจ
การเมือง

ข้อใดคืออำานาจสูงสุดใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. อำานาจอธิปไตย

ข. อำานาจบริหาร

ค. อำานาจนิติบัญญัติ

ง. รัฐธรรมนูญ
24

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๗๖. ข้อใดเป็ นหลักการสำาคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ก. การเลือกตัง้

ข. การประนีประนอม

ค. การรับฟั งเสียงข้างมาก

ง. การรับฟั งความคิดเห็น

ของประชาชน
๗๗.

พื้นฐานสำาคัญทีส
่ ุดของ

ประเทศทีม
่ ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือข้อใด
ก. การเมืองมัน
่ คง

ข. เศรษฐกิจมัง่ คัง่

ค. ประชาชนมีการศึกษา

ง. มีผู้นำาทีด
่ ี

๗๘.

เพราะเหตุใด ในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงถือว่าการเลือกตัง
้ มี
ความสำาคัญทีส
่ ุด

ก. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ

สิทธิของตนเอง

ข.

ประชาชนรู้จักใช้

ค. ประชาชนมีบทบาทตามรัฐธรรมนูญ

ง.

ประชาชน

มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

25

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๗๙.

ผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานรัฐสภา

ข. ประธานองคมนตรี

ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ง.

ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ

๘๐.ข้อใดเป็ นการจัดประเภทของกฎหมายโดยใช้เกณฑ์
เดียวกัน

ก. รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา
ข. กฎหมายปกครอง
ค. กฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่ง

กฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่ง

กฎหมายแพ่ง

กฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง
ง. กฎหมายปกครอง

กฎหมายอาญา

กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา
๘๑.

กฎหมายกับบรรทัดฐานอืน

ของสังคมมีหลักการทีเ่ หมือนกันอย่างไร
ก. ใช้ควบคุมสิทธิของพลเมือง ข.

ใช้ควบคุมเสรีภาพ

ของพลเมือง
ค. ใช้ควบคุมความคิดของพลเมือง

พฤติกรรมของพลเมือง

26

ง.

ใช้ควบคุม

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๘๒.

ข้อใดสอดคล้องกับ

ลักษณะของกฎหมาย

ก. ห้ามส่งเสียงดังในโรงพยาบาล
ข. ห้ามสูบบุหรีบ
่ นรถประจำาทาง ฝ่ าฝื นปรับ ๕๐๐ บาท
ค. สมศักดิอ
์ อกกฎว่า ห้ามพนักงานทุกคนออกนอก

บริษัทในเวลาทำางาน
ง. ผู้อำานวยการโรงเรียนออกคำาสัง่ ให้อาจารย์ทก
ุ คนแต่ง

ผ้าไทยในวันอังคาร
๘๓.

โทษของผู้กระทำาผิดทาง

แพ่งคือข้อใด
ก. กักขัง

ข. จำาคุก

ค. ริบทรัพย์สิน

ง. ชดใช้ค่าเสียหาย

๘๔.

รัฐมีหน้าทีช
่ ่วยเหลือเด็กที ่

พึงได้รับการสงเคราะห์หลายประเภท ยกเว้น ข้อใด
ก. เด็กกำาพร้า

ข. เด็กทีผ
่ ู้ปกครองถูกจำาคุก

ค. เด็กทีม
่ ีผลการเรียนตกตำ่า ง. เด็กทีผ
่ ู้ปกครองประกอบ

อาชีพไม่เหมาะสม

27

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๘๕.

บุคคลในข้อใดมีสิทธิหักค่า

ลดหย่อนในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก. อมราเสียชีวิตในระหว่างปี ภาษี

ข. อลิสทำาประกันชีวิตกับบริษัทหนึง่ เป็ นเวลา ๑๕ ปี

ค. อนันต์ได้รับเงินปั นผลจากบริษัททีเ่ ขาถือหุ้นอยู่ลดน้อย
ลง
จีน

ง. อภิวฒ
ั น์เป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสถานทูตไทยประจำาประเทศ

๘๖.

ข้อใด ไม่ใช่ หน้าทีข
่ อง

คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ

ก. กำาหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ข. ตราพระราชกฤษฎีกาเกีย
่ วกับสิง่ แวดล้อม

ค. เสนอรายงานสถานการณ์สิง่ แวดล้อมแก่คณะ
รัฐมนตรี
ง. เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายเกีย
่ วกับสิง่

แวดล้อมแก่คณะรัฐมนตรี
๘๗.

ฉลากสินค้าในข้อใดถูก

ต้องตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
28

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. ชาเขียวคูลกรีนออกแบบฉลากให้คล้ายคลึงกับยีห
่ ้อที ่
ขายดี
ข. นมกล่องตราเบบีม
้ ี วัน เดือน ปี ทีผ
่ ลิตและวันหมด

อายุ ทุกกล่อง

ค. เครือ
่ งสำาอางบิวตีน
้ ำาเข้ามาจากต่างประเทศจึงไม่มี
ฉลากภาษาไทย
ง. ครีมกันแดดออกแบบเครือ
่ งหมายลักษณะคล้าย อย.

เพือ
่ ความน่าเชือ
่ ถือ
๘๘.

“นายเอกราชขโมยรถยนต์

ของนายอำานาจ นายอำานาจจึงแจ้งตำารวจจับกุม นายเอก
ราชถูกสอบสวนและพนักงานอัยการฟ้ องต่อศาล

ศาลได้สืบพยานและตัดสินจำาคุก นายเอกราช” ข้อความ
ดังกล่าวเกีย
่ วข้องกับกฎหมายในข้อใด
ก. กฎหมายแพ่ง

ข. กฎหมายพาณิชย์

ค. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ง.

กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา

29

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๘๙.

“เมือ
่ มีภาวะฉุกเฉินทีเ่ กีย
่ ว

กับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ” จะต้อง
ประกาศกฎหมายในข้อใด
ก. พระราชบัญญัติ

ข. พระราชกำาหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. กฎกระทรวง

๙๐.

ผู้มีเงินได้จะต้องยืน
่ แบบ

แสดงรายการภาษีเงินได้ภายในวันใด
ก. ๓๑ มีนาคมของทุกปี

ข. ๓๑ ตุลาคมของทุกปี

ค. ๓๑ เมษายนของทุกปี

ง. ๓๐ กันยายนของทุกปี

๙๑.

หลักธรรมข้อใดที ่

สอดคล้องกับวิธีคิดแบบมีเหตุมีผล
ก. อริยสัจ ๔

ข. อิทธิบาท ๔

ค. สังคหวัตถุ ๔

ง. พรหมวิหาร ๔

๙๒.

ต่อพุทธศาสนิกชนอย่างไร

อริยสัจ ๔ มีความสำาคัญ

ก. ทำาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง
ข. ทำาให้มนุษย์หลุดพ้นจากห้วงแห่งทุกข์

ค. ทำาให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ได้รวดเร็ว
30

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ง. ทำาให้ผู้แข็งแรงไม่เบียดเบียนผู้อ่อนแอกว่า
๙๓.

ประสงค์ทีส
่ ำาคัญคือข้อใด

การทำาละหมาดมีจุด

ก. ฝึ กความอดทน

ข. ลดช่องว่างระหว่างชนชัน

ค. ฝึ กอบรมจิตใจให้พ้นจากกิเลส

ง. ฝึ กมารยาทในการแสดงความภักดีต่อพระผู้เป็ นเจ้า
๙๔.

บุคคลใดต่อไปนีม
้ ี

คุณสมบัติของมุสลิมทีจ
่ ะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์
ก. ดีน นักเรียนชัน
้ ประถมศึกษาปี ที ่ ๓

ข. นูรซ
ี ัน สุขภาพไม่ค่อยดีเป็ นโรคหืดหอบ
ค. บังหมาน นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีฐานะดี

ง. ยูโซะ อาชีพรับจ้างทัว
่ ไปต้องดูแลแม่วัย ๘๐ ทีเ่ ป็ นโรค
อัมพฤกษ์
๙๕.

ในสังคมทีผ
่ ู้คนมีความขัด

แย้งหวาดระแวงต่อกัน เราควรนำาหลักธรรมของ

ศาสนาคริสต์ในข้อใดมาใช้เพือ
่ การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

31

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ก. หลักตรีเอกานุภาพ

ข. หลักความขยันหมัน
่ เพียร

ค. หลักความรักเพือ
่ มนุษย์ ง. หลักความกตัญญูกตเวที
๙๖.

วันคริสต์มาสมีความสำาคัญ

ต่อศาสนาคริสต์อย่างไร

ก. เป็ นวันฉลองการบังเกิดขึน
้ ของพระเยซูคริสต์
ข. เป็ นวันสิน
้ พระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์

ค. เป็ นวันฟื้ นคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู
คริสต์
ง. เป็ นวันเกิดของซานตาครอสนักบุญอุปถัมภ์ของเหล่า

บรรดาเด็กๆ
๙๗.

ถ้าจะศึกษาหลักธรรม

ต่างๆของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ต้องศึกษาจากคัมภีร์
ข้อใด

ก. อัล-กุรอาน

ข. พระเวท

ค. พระไตรปิ ฎก

ง. พระธรรมศาสตร์

๙๘.

พิธก
ี รรมใดของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู ทีก
่ ระทำาได้เฉพาะเพศชายเท่านัน

ก. พิธีชาตกรรม

ข. พิธีวว
ิ าหะ

32

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ค. พิธีจูฑากรรม

ง. พิธีอป
ุ นัยน์

๙๙.

อะไรเป็ นสาเหตุสำาคัญที ่

ทำาให้บุคคลไม่ประสบความสำาเร็จในการนำาหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้พัฒนาตนเอง

ก. เลือกนำาหลักธรรมมาใช้ไม่เหมาะสม

ข.

ไม่มี

ง.

ไม่ได้

ความรู้เกีย
่ วกับหลักธรรม
ค. ไม่ได้นำาหลักธรรมมาใช้อย่างจริงจัง

ปรึกษาผู้รู้ก่อนนำาหลักธรรมไปใช้
๑๐๐.

ข้อใดเป็ นหลักการร่วมกัน

ทีส
่ ำาคัญทีส
่ ุดของทุกศาสนา
ก. การเวียนว่ายตายเกิด

ข. การยึดมัน
่ ในคัมภีร์

ศักดิส
์ ิทธิ ์
ดี

ค. การละกิเลสเพือ
่ ความหลุดพ้น
ละเว้นความชัว

33

ง.

การทำาความ

สังคมศึกษา ศาสนาและ

ชุดที่ ๑

เฉลยข้อสอบมาตรฐานชั
าตรฐานชัน
้ ปี

กลุุมสาระการเรียนรู้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระการเรียนร้้พ้ ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ข้อสอบมีทัง
้ หมด ๑๐๐ ข้อ (๑๐๐

คำาชี้แจง
คะแนน)

ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ให้นักเรียนเลือกคำาตอบทีถ
่ ้กต้องทีส
่ ุดเพียง

คำาตอบเดียว
๑. ง.

๒. ข.

๓. ก.

๔. ข.

๕. ก.

๖. ง.

๗. ค.

๘. ก.

๙. ค.

๑๐.ก.

๑๗.

ง. ๑๘.

ก. ๑๙.

ค. ๒๐.

ค. ๒๒.

ข. ๒๓.

ง. ๒๔.

ก. ๒๕.

๑๑.ง.
ง.

๑๖.ค.
ข.

๒๑.

๑๒.

ก. ๑๓.

ก. ๑๔.

ค. ๑๕.

ค.
34

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๒๖.
ข.

๓๑.ง.
ง.

๓๖.
๔๑.

ก.
ง.

๔๖.

ค.

๕๑.ง.

ก.

๕๖.

ข.

๖๑.ข.
ค.

๖๖.

ค. ๒๗.

ข. ๒๘.

ก. ๒๙.

ก. ๓๐.

๓๒.

ก. ๓๓.

ค. ๓๔.

ข. ๓๕.

ค. ๓๗.

ข. ๓๘.

ง. ๓๙.

ค. ๔๐.

ข. ๔๒.

ก. ๔๓.

ง. ๔๔.

ข. ๔๕.

ก. ๔๗.

ง. ๔๘.

ข. ๔๙.

ก. ๕๐.

๕๒.

ข. ๕๓.

ค. ๕๔.

ข. ๕๕.

ค. ๕๗.

ง. ๕๘.

ข. ๕๙.

ง. ๖๐.

๖๒.

ข. ๖๓.

ง. ๖๔.

ง. ๖๕.

ก. ๖๗.

ค. ๖๘.

ข. ๖๙.

ก. ๗๐.

ข.

35

สังคมศึกษา ศาสนาและ

๗๑.
ก.

๗๖.

ง.

๘๑.

ข.

๘๖.

ค.

๙๑.

ค.

๙๖.

ก. ๗๒.

ข. ๗๓.

ค. ๗๔.

ข. ๗๕.

ง. ๗๗.

ค. ๗๘.

ง. ๗๙.

ก. ๘๐.

ง. ๘๒.

ข. ๘๓.

ง. ๘๔.

ค. ๘๕.

ก. ๘๗.

ข. ๘๘.

ง. ๘๙.

ข. ๙๐.

ก. ๙๒.

ข. ๙๓.

ง. ๙๔.

ค. ๙๕.

ก. ๙๗.

ข. ๙๘.

ง. ๙๙.

ค. ๑๐๐.

ง.

36

สังคมศึกษา ศาสนาและ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful