You are on page 1of 7

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv Francuska Republika


Glavni grad Pariz
Povrina 543 965 km
2
Broj stanovnika 61 538 322
Slubeni jezik francuski
Dravno ureenje republika
Predsjednik Franois Hollande
Predsjednik Vlade anuel !alls
Valuta te!aj" euro "#$
#reditni rejting$ %a1 ood&'s( %%) Fi*c+( %%) ,*andard - Poor's
%lanstvo u &eunarodni& gospodarski& organizacija&a$
./0( 1F( 0234( 25( 26R4( 16R4
'akroekono&ski pokazatelji
())*+ ()),+ ()-)+ ()--+ ()-(+ ()-.+
BDP/ tekue cijene
&ilijarde 0"
1 932 1 886 1 936 1 995 2 729 8
BDP po stanovniku 0" 37(177 29(377 29(977 37(977 31(177 29(596
1ealni rast BDP2a 3" 87(1 83(1 1(9 2(7 7(7 7(2
4zvoz &ilijarde 0" 418(9 348(7 395(7 428(5 442(8 436(4
5voz &ilijarde 0" 489(3 474(7 467(9 519(2 524(4 512(9
4n6lacija 3" 3(2 7(1 1(9 2(3 2(2 1(7
7ezaposlenost 3" 9(8 9(5 9(9 9(6 17(3 17(3
4zravna strana
ulaganja &ilijarde 8"
64(1 26(9 39(7 47(8 28(1
8
Izvor: Eurostat, EIU, OECD
Struktura BDP2a$ uslu:e 99(8 ;( indus*ri<a 18(3 ;( pol<opri=reda 1(9 ;>
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 1
7ajvanije industrije$ s*ro<e=i( kemikali<e( au*omobili( me*alur:i<a( zrakoplo=i(
elek*ronikaD *eks*ilni proiz=odi( obrada +raneD *urizam
Izvor: CIA The World Factbook
Porezi
Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit
33(3 ;
Porez na dobit" po odbitku
37 ;( 55 ;
Porez na do9odak od kapitala
7 ;( 15 ;( 33(3
;
Porez na do9odak
Raspon do+o*ka "#$
do 5 963
od 5 963 do 11 896
od 11 896 do 26 427
od 26 427 do 97 837
od 97 837 do 157 777
iznad 157 777
7 ;
5(5 ;
14 ;
37 ;
41 ;
45 ;
Porez na dodanu vrijednost PDV 19(6 ;
Porez na pro&et nekretnina 5(78 ;
Francuski porezni sus*a= =rlo <e sloEen i ukl<uFu<e niz odbi*aka( odobren<a i izuze*aka>
Ges*o se donose no=i porezi a pos*o<eHi izm<en<u<u> /ak=a porezna si*uaci<a
op*ereHu<uHa <e za :ospodarske sub<ek*e>
,*opa P4! od 9 ; za kn<i:e i +ranu u res*oranima( i 5(5 ; za =eHinu pre+rambeni+
namirnica> Posebna s*opa od 2(1 ; prim<en<u<e se na propisane li<eko=e ko<e pokri=a
soci<alno osi:uran<e>
Podaci navedeni u ovo dokuentu se teel!e na "ro"isia lokalnih "oreznih !urisdikci!a ko!i su bili
na snazi za vri!ee "isan!a ovo# dokuenta$ Dokuent ne odra%ava naknadne "ro!ene ko!e su
eventualno nastu"ile u navedeno "orezno zakonodavstvu$ Podaci navedeni u ovo dokuentu su
in&orativne i o"'enite "rirode, budu'i da zbo# ko"leksnosti sustava o"orezivan!a s"eci&i(nosti
)"ri!en!ive olak*ice, oslobo+en!a i sli(no, nisu "osebno analizirani u ovo dokuentu$
:akonska regulativa vezana uz ulaganja
Formalni francuski reEim za s*rana ula:an<a <edan <e od na<pris*upaFni<i+ u s=i<e*u>
1ako ne pos*o<i opHeni*o praHen<e s*rani+ ula:an<a( le:isla*i=a donesena kra<em 2775>
"Decree n- .//012345( od 4/$ "rosinca .//0>$ propisu<e da s*<ecan<a ko<a ukl<uFu<u
Ios<e*l<i=eJ sek*ore podli<eEu pre*+odnom odobren<u minis*ra financi<a( neo=isno o
=eliFini ili nacionalnos*i>
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 2
5na*oF :ospodarsko< reformi i liberalizaci<i *rEiK*a u pro*eklom dese*l<eHu( dobro<
infras*ruk*uri( *e+nolo:i<i( obuFeno< radno< snazi i srediKn<o< lokaci<i u 2uropi( s*rane
kompani<e Fes*o ukazu<u na o:raniFa=a<uHi porezni sus*a=( =isoke *roKko=e rada(
kru*o *rEiK*e rada i po=remene ne:a*i=ne s*a=o=e prema s*ranim ula:aFima>
Vanjskotrgovinska raz&jena
U ili!ardaa 6
())*+ ()),+ ()-)+ ()--+ ()-(+ ()-.+
4:VO: 418(9 348(7 395(7 428(5 442(8 436(4
5VO: 489(3 474(7 467(9 519(2 524(4 512(9
1;:<4#; 868( 4 856 865( 9 888( 9 881( 6 896(3
Izvor: EIU
7ajzna!ajnije ze&lje izvoza u ()-(+ godini$ B<emaFka 16(2 3/ 6el:i<a 9(2 ;( 1*ali<a
9(2 ;( Lpan<olska 6(6 ;
7ajzna!ajnije ze&lje uvoza u ()-(+ godini$ B<emaFka 19(6 3( Aina 8(3 ;( 6el:i<a
9(9 ;( 1*ali<a 9(3 ;
7ajzna!ajniji izvozni proizvodi u ()-(+ godini$ mo*orna =ozila i pri<e=ozna
sreds*=a 21 ;( s*ro<e=i i oprema 18(8 ;( kemikali<e( parfemi i kozme*ika 11(9 ;(
obraMena +rana i piHe 6(6 ;
7ajzna!ajniji uvozni proizvodi u ()-(+ godini$ s*ro<e=i i oprema 27 ;( mo*orna
=ozila i pri<e=ozna sreds*=a 18(3 ;( ener:i<a 12(1 ;( kemikali<e( parfemi i kozme*ika
8(8 ;
Izvor: EIU
;ktualno stanje u gospodarstvu
Francuska <e du:o =remena bila <edno od s=<e*ski na<bo:a*i<i+ i na<raz=i<eni<i+
:ospodars*a=a( a s obzirom na =eliFinu i :eo8ekonomsku pozici<u =rlo <e znaFa<na
Flanica euro zone>
Ba snaEno francusko :ospodars*=o znaFa<no <e u*<ecala s=<e*ska recesi<a kao i
neda=ni problemi u euro zoni> Ariza <e pre=ladana ali nezaposlenos* <e o*ada u
znaFa<nom poras*u( a s*abilizaci<a nezaposlenos*i oFeku<e se u 2714> Francuska <e
suoFena s bro<nim izazo=ima K*o dokazu<e i izrazi*o nizak ras* 64P8a "er ca"ita i
priliFna nekonkuren*nos* *=r*ki>
Francusko :ospodars*=o obu+=aHa s=e sek*ore( no kl<uFni sek*ori s=akako su
kemi<ski( bioloKko8farmaceu*ski( au*omobilski( pol<opri=redni( aeronau*iFki i sek*or
planiran<a i iz:radn<e ob<eka*a i pros*orno: ureMen<a> 4ru:i =isoko raz=i<eni sek*ori su
usluEne d<ela*nos*i i in*erak*i=no *rEiK*e ak*i=nos*i za slobodno =ri<eme>
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 3
Francuska ima 91 konkuren*ni klas*er u =iKe od dese*ak sek*ora ukl<uFu<uHi
informaci<sko8raFunalnu *e+nolo:i<u( sek*or pakirane robe nami<en<ene po*roKaFima(
sa=<e*oda=ne d<ela*nos*i i me+aniku>
!lada <e d<elomiFno ili u ci<elos*i pri=a*izirala mno:e =elike kompani<e ukl<uFu<uHi %ir
France( France /elekom( Renaul* i /+ales> eMu*im ona ipak zadrEa=a F=rs*u
prisu*nos* u sek*orima kao K*o su ener:e*ika( <a=ni pri<e=oz i obrana>
, na<man<e 99 mili<una s*rani+ *uris*a na :odinu( Francuska <e na<pos<eHeni<a zeml<a
na s=i<e*u i n<ezin do+odak od *urizma <e *reHi po =isini u s=i<e*u>
Francuski lideri =<erni su kapi*alizmu u ko<em se soci<alna <ednakos* odrEa=a
zakonima( poreznom poli*ikom i soci<alnom po*roKn<om ko<i sman<u<u nerazm<er u
do+o*ku kao i u*<eca< slobodno: *rEiK*a na <a=no zdra=s*=o i soci<alnu skrb>
,*opa nezaposlenos*i po=eHala se do 2712> :> na 17(3 ; i od *ada se zadrEala na *o<
razini> Ras* ko<i <e niEi od oFeki=ano: i =isoki *roKko=i nezaposlenos*i op*ere*ili su
<a=ne financi<e> ProraFunski defici* u 2712> iznosio <e 4(8 ; 64P8a( dok <e <a=ni du:
iznosio 97(2 ;>
,adaKn<i preds<ednik Hollande za:o=ara poli*iku :ospodarsko: ras*a( od=a<an<e
uobiFa<eni+ bankarski+ preuziman<a depozi*a i kredi*iran<a od dru:i+ spekula*i=ni+
poslo=a( po=eHan<e na<=iKe s*ope poreza na dobi* i osobni+ porezni+ s*opa *e
zapoKl<a=an<e doda*ni+ 67 777 uFi*el<a *i<ekom s=o: manda*a>
Francuska <e ra*ificirala u:o=or 258a o fiskalno< s*abilnos*i 2712>:> Prema 02348u(
pobol<Kan<e :ospodarske si*uaci<e izrazi*o He o=isi*i o sman<en<u neuFinko=i*e <a=ne
po*roKn<e i pro=edbi bi*ni+ reformi s cil<em sman<en<a nezaposlenos*i i obna=l<an<a
konkuren*nos*i *=r*ki+
Bilateralni gospodarski odnosi s 1epubliko& =rvatsko&
1obna raz&jena
U ili!unia
6
()),+ ()-)+ ()--+ ()-(+ ()-.+ 4+2444+ ()->+
4:VO: 149(9 121(9 287(1 142(5 149(2 52(5
5VO: 455(6 479(9 499(9 573(5 335 99(2
1;:<4#; 8375(9 8288 8219(6 8361 8185(8 844(9
Izvor: D78 9:
Struktura izvoza 1= ()-(+ ? ()-.+
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 4
Francuska Izvoz Republike Hrvatske u eurima
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 713 Klipni motori s unutarnjim izgaranjem; dijelovi 1 711 657 13 706 399 9,18 800,8
2. 851 !u"a 9 922 50# 12 163 091 8,15 122,6
3. 699 $roizvodi od o!i%ni& 'ovina, nesp. 11 975 306 11 373 095 7,62 95,0
#. 821 (amje)taj i dijelovi 7 538 703 10 066 998 6,75 133,5
5. 721 $oljoprivredni strojevi *osim tra'tora+ 8 831 8#7 9 822 367 6,58 111,2
6. 68# ,luminij 8 756 038 7 911 595 5,30 90,#
7. 7#9 (eele'tri%ni dijelovi i pri!or za strojeve, nesp. 1 380 5#5 7 868 919 5,27 570,0
8. 78# -ijelovi i pri!or za motorna vozila 12 101 132 6 95# #50 #,66 57,5
9. 0#1 $)eni.a i sura/i.a u zrnu 0 6 100 #85 #,09 0
10. 723 1trojevi i ure2aji za gra2evinarstvo 11 875 #9# 5 037 377 3,38 #2,#
11. 5#2 3ije'ovi 2 253 588 # 961 610 3,32 220,2
12. 2#8 -rvo jednostavno o!ra2eno 3 685 953 # 908 #05 3,29 133,2
13. 661 4apno, .ement, gra2evins'i materijal *osim sta'leni& i glineni& proiz.+ # 956 396 # #32 330 2,97 89,#
1#. 635 $roizvodi od drva, nesp. 2 #33 316 2 637 570 1,77 108,#
15. 8#1 5u)'i 'aputi, ja'ne, odijela, &la%e, 'o)ulje, ru!lje i sl., t'ani 3 269 8#3 2 186 0#9 1,#6 66,9
stalo 51 776 61# 39 097 002 26,20 75,5
U K U P N O: 142 468 36 14 22! !42 100"00 104"!
Izvor: D78 9:
Struktura uvoza 1= ()-(+ ? ()-.+
Francuska Uvoz Republike Hrvatske u eurima
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 781 $utni%'i automo!ili #3 #39 ##6 37 2#8 321 11,12 85,7
2. 553 $ar6umerijs'i, 'ozmeti%'i i toaletni priprav.i, osim sapuna 26 #29 508 33 05# 983 9,87 125,1
3. 5#2 3ije'ovi 1# 028 667 19 032 6#9 5,68 135,7
#. 782 5otorna vozila za prijevoz ro!e 10 925 #15 16 569 #26 #,95 151,7
5. 793 7rodovi, %am.i, plovne 'onstru'.ije 18 2#0 707 15 2## 660 #,55 83,6
6. 081 1to%na &rana *osim /itari.a u zrnu+ 7 079 217 8 231 859 2,#6 116,3
7. 5#1 5edi.ins'i i 6arma.euts'i proizvodi, osim lije'ova # 863 592 7 072 55# 2,11 1#5,#
8. 072 Ka'ao 6 733 259 6 950 720 2,07 103,2
9. 598 8azni 'emijs'i proizvodi, nesp. 3 211 166 6 78# 960 2,03 211,3
10. 591 9nse'ti.idi, 6ungi.idi, &er!i.idi i sli%ni proizvodi, za prodaju na malo 3 925 601 6 665 177 1,99 169,8
11. 51# 1pojevi s du)i'ovom 6un'.ijom # 522 568 5 73# 363 1,71 126,8
12. 516 rgans'i 'emijs'i proizvodi, nesp. 2# 65# #05 5 322 969 1,59 21,6
13. 752 1trojevi za automats'u o!radu podata'a i jedini.e 3 020 761 5 130 621 1,53 169,8
1#. 851 !u"a # 219 658 # 9## 237 1,#8 117,2
15. 611 Ko/a # 165 39# # 923 221 1,#7 118,2
stalo 172 #5# 188 152 1#7 270 #5,#1 88,2
U K U P N O: 3#1 13 ##2 33# 0#! 0 100"00 #"2
Izvor: D78 9:
=rvatske tvrtke registrirane na tritu @rancuske 1epublike
8
@rancuske tvrtke registrirane u 1=
1> Nac*alis :rupa "4uka* d>d>$(
2> %ls*om +r=a*ska(
3> ,ain*8Cean 1ndus*ries d>o>o>(
4> %Oereal :roup "PP Aompleks d>o>o>$(
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 5
5> 6ou&:ues 6a*imen* i %eropor*s de Paris "?%13$(
6> :rupaci<a ,ociP*P @PnPrale @roup ",pli*ska banka$(
9> 2uro=ia =inci "/e:ra d>o>o>$(
8> /+ales :roup "P32 Q /+ales napredni sus*a=i d>o>o>$(
9> 3i*roen Hr=a*ska d>o>o>(
17> 6ina81s*ra d>d>(
11> 4anone d>o>o>(
12> N'0real %dria d>o>o>(
13> Peu:eo* Hr=a*ska d>o>o>
'eunarodni ugovori iz podru!ja gospodarstva
o 5govor iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i Vlade @rancuske 1epublike o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprje!avanju izbjegavanja plaanja
poreza na do9odak ""ot"isan u Parizu 25$ li"n!a .//4$, ob!avl!en u ;; < =U br$
3>.//?, stu"io na sna#u 2$5$.//0$,
o Sporazu& iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i Vlade @rancuske 1epublike
koji& se utvruju uvjeti suradnje u podru!ju potpore razvitku &ali9 i
srednji9 poduzea "sklo"l!en u Parizu 25$@$.//4$, ob!avl!en u ;; < =U br$
2>.//?, stu"io na sna#u A$4$.//?$,
o Sporazu& o zra!no& pro&etu iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i Vlade
@rancuske 1epublike "datu "ot"isivan!a: .3$2$2553$, ob!ava u ;;1=U /5>53,
datu stu"an!a na sna#u .4$2.$2553$ ob!ava u ;; /4>5A,
o 5govor iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i Vlade @rancuske 1epublike o
poticanju i uzaja&noj zatiti ulaganja "datu "ot"isivan!a: 4$@$255@$, ob!ava u
;;1=U /2>53, datu stu"an!a na sna#u 0$4$255A$ ob!ava u ;; 22>55,
o Sporazu& o reprogra&iranju dugova iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i
Vlade @rancuske 1epublike "datu "ot"isivan!a ./$.$255@$B ob!ava u ;;1=U
/5>5@,
o Sporazu& iz&eu Vlade 1epublike =rvatske i Vlade @rancuske 1epublike o
&eunarodno& cestovno& prijevozu stvari "datu "ot"isivan!aR .?$2/$255?$,
ob!ava u ;;1=U /.>50$
o #onvencija o trgovini i plovidbi iz&eu #raljevine S=S i @rancuske ""reuzet
sukcesi!o, "ot"isan 4/$2$25.5$$
Vanije institucije iz podru!ja gospodarstva
=inistCre de lDEconoie et des Finances : FFF$ econoie $#ouv$&r
Chabre de coerce et dGindustrie: FFF$cci$&r
=EDEF International: FFF$ede&international$&r
CoordonnHes du 8ervice HconoiIue de lDAbassade de France, 7a#reb
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 6
Bilateralna gospodarska udruenja
Francusko8+r=a*ski poslo=ni klub "Club dDa&&aires Franco1Croate$( ?a:reb(
SSS>f+pk>+r
Francusko8+r=a*ska udru:a za indus*ri<u i *r:o=inu( Pariz
Vaniji saj&ovi
,ial "pre+rambeni proiz=odi( Pariz( lis*opad 2714>$R FFF$ sial "aris$co
3annes in*erna*ional boa* - &ac+* s+oS "3annes( 9>814>ru<an 2714>$R
FFF$salonnautiIue cannes $co
icronora "mikro*e+nolo:i<a( 6esancon( 23>826> ru<an 2714>$R
FFF$icronora$co
,alon du c+ocola* "Paris( 29> lis*opad 2714>$R FFF$ salonduchocolat $&r
FuneOpo "po:rebne uslu:e( Paris 27> s*udeni 2714>$R FFF$&uneJ"o1eJ"o$co
Pollu*ec N&on "Fis*e *e+nolo:i<e( N&on prosinac 2714>$R FFF$ "ollutec $co
Paris 1n*erna*ional 6oa* ,+oS "6>814> prosinac 2714>$R FFF$ salonnautiIue"aris $co
0s*ali =aEni<i :ospodarski sa<mo=iR
htt":>>FFF$&rancetouris$co$au>&renchKtrade1&airsKandKeJhibitions
Aavni natje!aji i ostale poslovne prilike
Ca=ni na*<eFa<i =ezano uz francusko *rEiK*e dos*upni su na in*erne*sko< s*raniciR
htt":>>FFF$tenders$eu>indeJ$"h">hoe>start1searchin#1eu1tenders1eu
?a:reb( 17>9>2714> @0,P04%R,A% 1BF0R%31C% 9