You are on page 1of 9

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv Republika Indija


Glavni grad New Delhi
Povrina 3 287 263 km2
Broj stanovnika 1,236,344,631 (procjena, rpanj 2!14"
Slubeni jezik hindki, en#leki i 21 re#ionalnih je$ika
Dravno ureenje %edera&i'na republika
Predsjednik (ranab )ukherjee
Predsjednik Vlade Narendra )odi
Vreenska zona *)+ ,-.-
Valuta !te"aj# indijka rupija (INR"
$reditni rejting% /aa3 )ood01, ///2 3i&ch, ///2 4&andard 5 (oor1
&lanstvo u eunarodni gospodarski organizacijaa%
6%D/ (nonre#ional member", 6476N (dialo#ue par&ner", /I)4+78, /I4, /RI84,
369, 36+3, *21-, *22!, *224, *277, I676, I/RD, I869, ID6, I36D, I38, I)3, I49,
)I*6, N6), 978D, (I3 (par&ner", 466R8, 4687(, :89, :+9.
'akroekonoski pokazatelji
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
BDP. tekue cijene
!ilijarde /SD#
1 361,- 1 7!6,4 1 86;,8 1 83;,3 1 ;36,6
BDP po stanovniku !/SD# 1 17! 1 44! 1 -6! 1 -1! 1 -6!
0ealni rast BDP1a !2# 8,- 1!,- 6,3 3,2 4,;
3zvoz !ilijarde /SD# 273,4 374,2 446,2 438,3 48;,7
/voz !ilijarde /SD# 347,2 44;,8 -67,; -8!,- -87,!
3n4lacija !2# 1!,; 12,! 8,; ;,3 1!,1
5ezaposlenost !2# 8,2 7,; 8,1 ;,1 ;,!
3zravna strana ulaganja
!ilijarde /SD#
3-,6 26,- 34,2 23,; 28,!
Izvor: Economist Intelligence Unit, WB
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 1
Struktura BDP1a% ulu#e -6,-?, indu&rija 26,1?, poljopri'reda 17,4?.
5ajvanije industrije% %armaceu&ka indu&rija, kemijka, &ek&il, prehrambena
indu&rija, na%&a indu&rija, @elje$na indu&rija, &ranpor&na oprema, indu&rija
cemen&a, rudar&'o, pro#ramka oprema
Izvor: CIA The World Factbook, Economist Intelligence Unit

Porezi
Vrsta poreza Stopa poreza
Porez na dobit 3! ?
Porez na dobit po odbitku -?22!?
Porez na do6odak od kapitala 2!?
Porez na do6odak
1!?22!? i
3!?
Porez na dodanu vrijednost PDV 1?21-?
Porez na proet nekretnina 1?
4peci%iAno&i pore$no# u&a'a
(ore$ na dobi& $a &rane %irme re#i&rirane u Indiji je 4! ?.
(ore$ na dohodak %i$iAkih ooba podijeljen je u nekoliko ka&e#orija, a pore$ od 1! ?
plaBa e na dohodak u 'iini od 2!!.!!! do -!!.!!! rupija #odiCnje, 2!? na
dohodak od -!!.!!! do 1.!!!.!!! rupija #odiCnje i 3! ? na i$noe 'eBe od
na'edenih.
(ore$ na dodanu 'rijedno& ne primjenjuje e u 'im a'e$nim dr@a'ama. 4&opa
(DD2a ima d'ije komponen&e, opBu &opu od 42-?, a o&a&ak ima &opu od 1221- ?,
koja e ra$likuje od dr@a'e do dr@a'e.
Napomena:Podaci navedeni u ovom dokumentu se temelje na propisima lokalnih poreznih
jurisdikcija koji su bili na snazi za vrijeme pisanja ovog dokumenta. Dokument ne odraava
naknadne promjene koje su eventualno nastupile u navedenom poreznom zakonodavstvu.
Podaci navedeni u ovom dokumentu su informativne i openite prirode, budui da zbog
kompleksnosti sustava oporezivanja specifinsoti (primjenjive olakice, oslobo!enja i slino"
nisu posebno analizirani u ovome dokumentu.
0egulativa vezana uz ulaganja
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 2
Re#ula&i'a 'e$ana $a ula#anja mo@e e pronaBi na ljedeBim &ranicamaE
#oreign $nvestment Promotion %oard (#$P%"& '''.fipbindia.com
$nvestment and (rade Promotion ($(P" Division, )inistr* of +,ternal -ffairs,
.overnment of $ndia
http&//indianbusiness,nic,in/ne'design/inde,.php0param1investment
Department of $ndustrial Polic* and promotion, .overnment of $ndia, )inistr* of
2ommerce and $ndustr*& '''.dipp.gov.in/+nglish/Policies/Polic*.aspc
$nvest $ndia, .uiding 3our investments& http&//'''.investindia.gov.in/
Vanjskotrgovinska razjena
4 milijardama 45D
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
37VO7 273,4 374,2 3!7,2 2;8,4 318,8
/VO7 347,2 44;,8 47-,3 -!!,4 4;4,;
08793$8 273,8 27-,6 2168,1 22!2,! 2176,1
$zvor& 2$- (he 6orld #actbook
5ajzna"ajnije zelje izvoza u (),-+ godini% 46D 12.8?, Fjedinjeni 6rapki 7mira&i
12.;?, =ina -?, 4in#apur 4.;?, Gon# =on# 4.1?
5ajzna"ajnije zelje uvoza u (),-+ godini% =ina 1!,7?, Fjedinjeni 6rapki 7mira&i
7.8?, 4audijka 6rabija 6.8?, H'icarka 6.2?, 46D -.1?
5ajzna"ajniji izvozni proizvodi u (),-+ godini% na%&ni deri'a&i, dra#a kamenja,
&roje'i, @elje$o i Aelik, kemijki proi$'odi, 'o$ila, odje'ni predme&i
5ajzna"ajniji uvozni proizvodi u (),-+ godini% iro'a na%&a, dra#a kamenja,
&roje'i, @elje$o i Aelik, kemijki proi$'odi, kemikalije, #noji'o
8ktualno stanje u gospodarstvu
Indija je po mno#oljudno&i dru#a $emlja u 'ije&u, a na Ae&'r&om mje&u po /D(
prema pari&e&u kupo'ne moBi. Dok Ae&'r&ina puAan&'a @i'i ipod #ranice iromaC&'a,
Indija je meIu 'odeBim $emljama u podruAju in%orma&ike, %armaceu&ike i
bio&ehnolo#ije. (redno&i Indije u je%&ina radna na#a i Ciroka upo&reba en#leko#
je$ika. *la'ne u prepreke ra$'ojuE raCirena nepimeno&, poro& birokracije,
$a&arjela prome&na i &elekomunikacijka in%ra&ruk&ura &e loCa opkrbljeno&
ener#ijom.
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 3
*opodar&'o Indije po#oIeno je padom 'rijedno&i rupije u odnou na F4J. 9d
poAe&ka #odine do rujna 2!13. 'rijedno& rupije manjena je $a 2!? i &o $ah'aljujuBi
'anjkim i unu&arnjim %ak&orima, C&o je naja'ilo kri$u u indijkom #opodar&'u. =ako
Indija u'o$i na%&u, a #ori'o ub'encionira mno#im korinicima (poljopri'rednici" mo@e
e oAeki'a&i po'eBanje proraAunko# de%ici&a. Deprecijacija rupije mo@e kori&i&i
i$'o$nicima, ali ne 'ima, a $ai#urno Be u&jeca&i na po'eBanje cijena.
Naj'eBi dio indijko# #opodar&'a olonjen je na ek&or ulu#a koji je $abilje@io ra&
od 6,2? dok je u i&om ra$doblju proCle #odine bio 7,6?. Ra& u ek&oru indu&rije je
$anemari' i $a ada nema na#o'jeC&aja da Be e opora'i&i. KoCe &anje u &om ek&oru
u&jeAe i na po'eBanje &ope ne$apoleno&i. (oljopri'reda, iako daje manji doprino
indijkom #opodar&'u, $abilje@ila je ra& od 2,7?, a kako je monun bio i$u$e&no
dobar o'e #odine, oAekuje e $naAajniji pora& do kraja #odine.
Indijka 'lada ubr$ano radi na donoCenju odluka o odobra'anju projeka&a u
in%ra&ruk&uri, kao i projeka&a koji u 'e$ani $a &rana ula#anja u %armaciju kako bi
pokrenula #opodar&'o. Indija pola@e 'elika oAeki'anju u o&'aranju prema &ranim
in'e&i&orima &e u &om milu i donoi odluke o 'eBem po&o&ku ula#anja u neka
podruAja. (red Dladom je doba no'ih 'elikih i nepopularnih re%ormi koje Be obuh'a&i&i
ub'encije, oi#uranja i miro'inki ek&or.
Bilateralni gospodarski odnosi s 0epubliko :rvatsko
0obna razjena
F milijunima F4D
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
3+1333+ (),;+
37VO7 22,27 24,41 23,4! 16,-! ;,1- !,;6
/VO7 8;,46 ;-,!! 133,12 12!,26 ;6,46 2-,4!
08793$8 267,1; 27!,-; 21!;,72 21!3,76 287,31 224,44
$zvor& D75 89
Struktura izvoza 0: (),(+ < (),-+
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 4
Indija Izvoz Republike Hrvatske u dolarima
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 728 Strojevi za pojedine industrijske grane, nesp.; dijelovi 221 858 1 983 584 21,67 894,1
2. 714 ogonski strojevi i !otori, neelektri"ni, nesp.; dijelovi 6 699 517 1 537 619 16,8# 23,#
3. 778 $lektri"ni strojevi i aparati, nesp. 562 573 1 3#7 137 14,28 232,3
4. 699 roizvodi od o%i"ni& kovina, nesp. 378 736 898 #71 9,81 237,1
5. 292 'iljne sirove tvari, nesp. 216 #14 448 331 4,9# 2#7,5
6. 724 Strojevi za o%radu tekstila i ko(e 165 92# 355 978 3,89 214,5
7. 771 $lektri"ni pogonski strojevi i dijelovi 11 739 353 252 3,86 3 ##9,2
8. 515 )rgansko*anorganski spojevi; nukleinske kiseline i nji&ove soli 7 433 686 33# 718 3,61 4,4
9. 248 +rvo jednostavno o%ra,eno 169 #44 266 #38 2,91 157,4
1#. 273 -a!en, pijesak i .ljunak 15 196 #97 2,14 ...
11. 661 /apno, 0e!ent, gra,evinski !aterijal 1osi! stakleni& i glineni& proiz.2 315 655 166 263 1,82 52,7
12. 773 )pre!a za distri%u0iju elektri"ne energije, nesp. 73 833 149 917 1,64 2#3,#
13. 726 Strojevi za tiskanje i sli"ni strojevi; dijelovi 78 163 147 185 1,61 188,3
14. 848 )dje3a i pri%or, osi! od tekstila 435 119 142 993 1,56 32,9
15. 898 4laz%eni instru!enti; plo"e, vrp0e i drugi nosa"i zvuka 8 221 117 9#5 1,29 1 434,2
9&alo 4 6!1 462 7-3 141 8,23 16,4
U K U P N O: 21 371 555 9 15 229 100!00 2!"
$zvor& D75 89
Struktura uvoza 0: (),(+ < (),-+

Indija Uvoz Republike Hrvatske u dolarima
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. #81 Sto"na &rana 1osi! (itari0a u zrnu2 5 #76 298 2# 496 3#7 21,25 4#3,8
2. 515 )rgansko*anorganski spojevi; nukleinske kiseline i nji&ove soli 1# 5#5 511 1# 922 697 11,32 1#4,#
3. 542 5ijekovi 8 224 92# 7 2#7 539 7,47 87,6
4. #71 -ava i nado!jes0i kave 12 371 458 5 6#1 769 5,81 45,3
5. 222 6ljano sje!enje i plodovi za proizvodnju laki& %iljni& ulja 628 566 4 896 872 5,#8 779,1
6. 513 -ar%onske kiseline i nji&ovi derivati 4 ##7 121 4 245 764 4,4# 1#6,#
7. 658 4otovi proizvodi od tekstilni& !aterijala, nesp. 3 946 832 3 696 163 3,83 93,6
8. 781 utni"ki auto!o%ili 3 194 242 3 #4# 488 3,15 95,2
9. 516 )rganski ke!ijski proizvodi, nesp. 5 837 #95 2 822 431 2,93 48,4
1#. 651 redivo od tekstilni& vlakana 67# 244 2 639 768 2,74 393,9
11. 679 7ijevi, .uplji pro8ili i pri%or, od (eljeza ili "elika 4 184 787 2 344 195 2,43 56,#
12. 582 lo"e, 8il!ovi, vrp0e i sl. od plasti"ni& !asa 1 677 915 2 151 528 2,23 128,2
13. 514 Spojevi s du.ikovo! 8unk0ijo! 385 7## 1 918 477 1,99 497,4
14. 728 Strojevi za pojedine industrijske grane, nesp.; dijelovi 264 834 1 355 874 1,41 512,#
15. 652 9kanine od pa!uka 1 279 258 1 345 717 1,39 1#5,2
9&alo 2! 2-2 4;8 21 78- 716 22,-8 1!7,6
U K U P N O: "2 507 279 9# 71 305 100!00 11#!9
$zvor& D75 89
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 -
:rvatske tvrtke registrirane na tritu 3ndije
Pliva (red&a'niC&'o, )umbaj, ono'ano 1;;;.,
Pliva (odru@nica :Pliva 8esearch ($ndia" Private ;imited:, +iwadi, *oa, ono'ana
2!!6.,
=uristi"ka zajednica Grada 7agreba ima 'oje pred&a'niC&'o u New Delhi2u i
/niline. &uri&iAka a#encija i$ (ule o&'orila pred&a'niC&'o u )umbai2u.
3ndijske tvrtke registrirane u 0:
Indijka &'r&ka 8>G ?orld@ide kupila je u 2!!7. Kukap, &'r&ku kBer hr'a&ke &'r&ke
3armal d.d.(Kudbre#".
'eunarodni ugovori iz podru"ja gospodarstva
o /govor izeu V0: i V03 o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i
sprje"avanju izbjegavanja plaanja poreza na do6odak (datum potpisivanja
<=. =. =><?."
o Protokol s devete sjednice :rvatsko13ndijskog zajedni"kog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja& @.A.=>>B."
o Protokol sa ose sjednice 'jeovitog 6rvatsko1indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja& =>.<>.=>>@."
o Protokol sa sede sjednice 'jeovitog 6rvatsko1indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja& 4.2.2!!4."
o /govor izeu Vlade 0epublike :rvatske i Vlade 0epublike 3ndije o
poljoprivrednoj suradnji (datum potpisivanja& <A.<<.=>>=.C objava u DDE)4&
>F/=>>AC stupanje na snagu& <<.F.=>>A.C objava stupanja na snagu& <=/>A"
o /govor izeu Vlade 0epublike :rvatske i Vlade 0epublike 3ndije o
poticanju i uzajanoj zatiti ulaganja (datum potpisivanja& ?.@.=>><.C objava
u DDE)4& <A/=>><Cstupanje na snagu& <B.<.=>>=.C objava stupanja na snagu&
>G/>="
o Sporazu o zra"no proetu izeu Vlade 0epublike :rvatske i Vlade
0epublike 3ndije (datum potpisivanja&<=.B.=>>>.C privremena primjenaC
<=.B.=>>>.C objava u DDE)4& A/=>><C stupanje na snagu& H.@.=>><.C objava
stupanja na snagu& ?/=>>F"
o Protokol sa treeg zasjedanja 'jeovitog 6rvatsko1indijskog odbora za
trgovinsku i gospodarsku suradnju (datum potpisivanja& 17.;.1;;7."
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 6
o /govor izeu Vlade 0epublike :rvatske i Vlade 0epublike 3ndije o
poorsko prijevozu (datum potpisivanja&A.<.<BBG.C objava u DDE)4& <</BBC
stupanje na snagu& A>.<<.<BBB.C objava stupanja na snagu& >=/>>"
o Protokol s prvog zasjedanja 6rvatsko1indijskog odbora za trgovinu i
gospodarsku suradnju (datum potpisivanja& A<.<>.<BB@."
o /govor izeu Vlade 0epublike :rvatske i Vlade 0epublike 3ndije o trgovini
i gospodarskoj suradnji (datum potpisivanja&<F.B.<BB?.C privremena primjena&
<F.B.<BB?.C objava u DDE)4& <A/BB"
Vanije institucije iz podru"ja gospodarstva
(lannin# 8ommiion, *o'ernemn& o% IndiaE h&&pELLplannin#commiion.nic.in
)ini&r0 o% 3inance, *o'ernemn& o% IndiaE h&&pELL www.%inmin.nic.in
)ini&r0 o% 4&a&i&ic and (ro#ramme Implemen&a&ion, *o'ernmen& o% IndiaE
h&&pELLwww.mopi.nic.inL)opiMNewLi&eL.apN
Depar&men& o% 8ommerce, )ini&r0 o% 8ommerce and Indu&r0E
h&&pELLcommerce.nic.in
3I88I 3edera&ion o% Indian 8hamber o% 8ommerce and Indu&r0 o% IndiaE
www.%icci.com
64498G6) +he aocia&ed 8hamber o% 8ommerce and Indu&r0 o% IndiaE
www.aocham.or#
8II Indian 8hamber o% 8ommerce and Indu&r0E www.cii.in
(GD 8hamber o% 8ommerce and Indu&r0E www.phdcci.in
3I79 3edera&ion o% Indian 7Npor& 9r#ania&ionE www.%ieo.or#
I88I Indian 8hamber o% 8ommerce and Indu&r0E www.iccinewdelhi.com
4)7 8hamber o% India (4mall and )edium /uine De'elopmen& 8hamber o% IndiaE
www.mechamberindia.com
Indian +rade (romo&ion 9r#ania&ionE www.india&rade%air.com
6I6 6ll Indian 6ocia&ion o% Indu&rieE www.aiaiindia.com
7(8G 7Npor& (romo&ion 8ouncil %or Gandicra%&E www.epch.in
I/73 India /rand 7Oui&0 3ounda&ionE www.ibe%.or#
Bilateralna gospodarska udruenja
2
Vaniji sajovi
India +rade (romo&ion 9r#ania&ionE h&&pELLwww.india&rade%air.comLbe&&aLindeN.php
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 7
46++7E www.a&e.in
I)+7P 3ormin# +echnolo#0 7Nibi&ionE www.im&eN.in
6ero India, 6eropace, De%ence and 8i'il 6'ia&ionE www.aeroindia.on
)edical 3air, )edical +ehnolo#0E www.medical%air2india.com
India 7n#ineerin# 4ourcin# 4how, 7n#ineerin# +ehnolo#0E h&&pELLiehow.in
(ower*en India, (ower Indu&r0 Reneweble Indu&r0E www.power2#enindia.com
++3 +ra'el +ourim 3airE www.&&%o&m.com
IN+78, In&erna&ional Indu&rial 3airE www.in&ec.codiia.com
h&&pELL&ourim.#o'.inL7'en&L7'en&Ki&.apN
Aavni natje"aji i ostale poslovne prilike
>a'ni na&jeAaji u obja'ljuju e na ljedeBim &ranicamaE
+ender IndiaE h&&pELL&ender.#o'.in
8en&ral (ublic (rocuremen& (or&al, *o'ernmen& o% IndiaE h&&pELLeprocure.#o'.inLcpppL
h&&pELLaarc&ender.comLindia2&ender.h&m
5ajava dogaanja
E
Posebne napoene
FobiAajeni problemi na koje e naila$i u Indiji uE Ae&o mijenjanje pore$nih $akona,
pro&ok robe i$ jedne a'e$ne dr@a'e u dru#u $ah&ije'a plaBanje carina, po&oje 'elike
po&eCkoBe u dobi'anju do$'ola $a re#i&raciju &rane &'r&ke, nei#urno& pri dobi'anju
do$'ola $a koriC&enje $emljiC&a, o#raniAa'ajuBa $akonka re#ula&i'a $a in'e&iranje u
neke ek&ore (obrana", kao i 'ioko educirana radna na#a koja &reba doda&no
kra&koroAno obra$o'anje $a oba'ljanje polo'a 'ioke i no'e &ehnolo#ije. In'e&i&ori u
Indiju moraju projek& i$u$e&no dobro planira&i &e ima&i puno &rpljenja prilikom
reali$acije.
4kreBemo po$orno& i na probleme koji e mo#u poja'i&i u napla&i i$'o$nih polo'a ili
$aprimanja a'anno plaBene robe jer iporuAena roba ka&kada i nije one k'ali&e&e
koja je plaBena. Napominjemo &akoIer da je nu@no pro'jeri&i &'r&ku, iako e do#aIa
da i kod pro'jerenih doba'ljaAa dola$i do iporuke robe loCije k'ali&e&e.
I$ na'edenih ra$lo#a predla@emo C&o bolje in%ormiranje o 'a@eBim $akonima,
poebice kada e &o odnoi na klapanje u#o'ora i pra'a 'jero'nika prilikom &eAaja,
&e u#o'aranje in&rumena&a oi#uranja plaBanja i $aC&i&e.
In%ormacije o pro'jeri boni&e&aE
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 8
7Oui%aNE www.eOui%aN.co.in
www.cibil.com
Dapomena& izvor informacije I veleposlanstvo 89, slubene 'eb stranice
Pokazatelji :BO01a i :D31ja za 3ndiju%
G/9R2o'a klai%ikacija dr@a'e po ka&e#oriji ri$ika 3
/5DP :uan Developent 3ndeBE !.--4 Ran#iranjeE 136
<a#reb, 1!.7.2!14. *94(9D6R4=6 IN39R)68I>6 ;