You are on page 1of 10

Opi i gospodarski podaci

Slubeni naziv Republika Indonezija


Glavni grad Jakarta
Povrina 1,9 milijuna km2
Broj stanovnika 253,609,643 (procjena rpanj 2014!"
Slubeni jezik ba#aa indonezijki, en$leki (uobi%ajen u dr&a'nom i
polo'nom okru&ju", nizozemki, ja'anki, kineki, arapki,
jezici manjina
Dravno ureenje republika predjedni%ko$ tipa( prema )ta'u iz 1945!
dru*t'eno+politi%ki utroj zano'an na principima pancasila
('jera u bo$a, #umanot, nacionalno jedint'o, demokracija,
ocijalna pra'da"
Predsjednik ,uilo -amban$ .ud#o/ono (predjedni%ki izbori u RI 0e e
odr&ati 9! rpnja 2014!"
Predsjednik Vlade ,uilo -amban$ .ud#o/ono
Vreenska zona 12345 do 49
Valuta !te"aj# indonezijka rupija (I6R"
$reditni rejting% -aa3 2ood/7, ---+ 8itc#, --4 ,tandard 9 :oor7
&lanstvo u eunarodni gospodarski organizacijaa%
;6-, ;:<=, ;R8, =6, =I=; (promatra%", =:, <;,, <I3I (drava kandidat", I-R6,
I8=, I28, 2I1;, ><=6 (Enhanced Engagement", >I=, ?3>
'akroekonoski pokazatelji
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
BDP. tekue cijene
!ilijarde /SD#
539,6 509,2 @46,3 @5@,0 @50,9
BDP po stanovniku !/SD# 2 250 2 920 3 450 3 540 3 450
0ealni rast BDP1a !2# 4,6 6,2 6,5 6,2 5,9
3zvoz !ilijarde /SD# 130,4 154,3 223,0 213,0 210,3
/voz !ilijarde /SD# 115,2 162,4 211,1 226,5 219,5
3n4lacija !2# 4,@ 5,1 5,4 4,3 5,9
5ezaposlenost !2# 5,9 5,1 6,6 6,1 6,3
3zravna strana ulaganja
!ilijarde /SD#
4,9 13,@ 19,2 19,6 19,1
Izvor:EIU, WB
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 1
Struktura BDP1a% ulu$e 3@,6D, indutrija 45D, poljopri'reda 14,4D!
5ajvanije industrije% naEta i prirodni plin, tektil, automobilka indutrija,
elektronika, obu0a i odje0a, pre#rambena indutrija, rudart'o, cementna indutrija,
medicinka oprema, obrt,kemijka $noji'a, dr'na indutrija, nakit, turizam!
Izvor: CIA The World Factook
Porezi
Vrsta poreza
Stopa
poreza
Porez na dobit 25D
Porez na dobit po odbitku 20D
Porez na do6odak od kapitala 15D
Porez na do6odak
0D, 5D,
15D, 25D,
30D
Porez na dodanu vrijednost PDV 10D
Porez na proet nekretnina 5D
!odaci navedeni " ovom dok"ment" se temel#e na propisima lokalnih poreznih #"risdikci#a ko#i s" ili
na snazi za vri#eme pisan#a ovog dok"menta$ %ok"ment ne odraava naknadne prom#ene ko#e s"
event"alno nast"pile " navedenom poreznom zakonodavstv"$ !odaci navedeni " ovom dok"ment" s"
in&ormativne i op'enite prirode, "d"'i da zog kompleksnosti s"stava oporezivan#a speci&i(nosti
)prim#en#ive olak*ice, osloo+en#a, i sli(no, nis" poseno analizirani " ovome dok"ment"$
0egulativa vezana uz ulaganja
Aa potpunije inEormacije o zakonima i dru$im propiima koji e odnoe na ula$anja
uklju%uju0i precedure, izda'anje doz'ola, poreze i dru$o, pojetite tranice
Indone&anko$ koordinacijko$ odbora za in'eticijeF #ttpFGGHHH!bkpm!$o!idG
Aakon br! 25! iz 2005! I odnoi e na in'eticije
:redjedni%ka uredba br! 55! iz 2005!+ odnoi e na $opodarke $rane i polo'ne
ektore koji u ot'oreni (i pod kojim u'jetima" odnono zat'oreni za ula$anja
:redjedni%ki ukaz br!96! iz 2000! I odnoi e na $opodarke $rane i polo'ne
ektore koji u zat'oreni odnono ot'oreni za ula$anja (i pod kojim u'jetima"
Aakon br!1! iz 1965! I odnoi e na trana ula$anja
Aakon br!32! iz 1992! I odnoi e na kori*tenje poljopri'redno$ zemlji*ta odnono
zemlji*ta odreJeno$ kao polo'na zona, za $raJenje odnono zajedni%ke pot#'ate
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 2
u ok'iru zakonoda'no$ ok'ira za trana kapitalna ula$anja!
Aakon br!31! iz 2000! I odnoi e na indutrijko obli%je
Aakon br!14! iz 2001! I odnoi e na patente
Aakon br!15! iz 2001! I odnoi e na &i$o'e
Aakon br!32! iz 2004! I odnoi e na re$ionalnu upra'u
:redjedni%ki ukaz br!41! iz 1953! I odnoi e na indutrijku zonu na otoku -atam
:redjedni%ki ukaz br!55! iz 1995! + odnoi e na zapo*lja'anje tranaca
:redjedni%ki ukaz br!41! iz 1996! I odnoi e na indutrijke zone
:redjedni%ki ukaz br!34! iz 2003! I odnoi e na upra'ljanje zemljom u dr&a'nom
'lani*t'u
Vanjskotrgovinska razjena
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
37VO7 130,4 154,3 223,0 213,0 210,3
/VO7 115,2 162,4 211,1 226,5 219,5
08793$8 15,2 11,9 11,9 +13,5 +9,2
U mili#ardama U-%
Izvor: EIU
5ajzna"ajnije zelje izvoza u (),-+ godini% Japan 15,9D, Bina 11,4D, ,in$apur
9D, ,;6 5,@D
5ajzna"ajnije zelje uvoza u (),-+ godini% Bina 15D, ,in$apur 13,6D, Japan
11,9D, Ju&na Boreja 6,2D, ,;6 6,1D, 3ajland 6D
5ajzna"ajniji izvozni proizvodi u (),-+ godini% naEta i plin, elektri%ni ureJaji, tektil,
kau%uk
5ajzna"ajniji uvozni proizvodi u (),-+ godini% troje'i i oprema, kemikalije, $ori'o
i pre#rambeni proiz'odi
Izvor: CIA The World Factook
8ktualno stanje u gospodarstvu
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 3
Indonezija je u 'ijetu poznata po proiz'odnji palmino$ ulja, kau%uka, du#ana, ka'e,
%aja, kakaa, za%ina, naEte i plina, tektila, automobila, elektri%ni# ureJaja, odje0e,
obu0e, kemijki# $noji'a, u$ljena, dr'a, rudart'u, pre#rambenoj indutriji i turizmu!
Indonezija je iz $lobalne Einancijke krize iza*la puno br&e od otali# zemalja te je
ada 1+20 nacija Eunkcionalnom demokracijom! )nutar deetlje0a, nominalni -6:
Indonezije e u%et'erotru%io a 195 milijardi ),6 u 2000!, na 1 trilijun ),6 u 2012!
, naj'i*im $opodarkim ratom u Ju$oito%noj ;ziji koji doe&e 6,2D u 2012!,
Indonezija je dana 16! naj'e0e $opodart'o na 'ijetu, 'elikim ambicijama da do
2030! $! bude u $rupi 10 naj'e0i# $opodarta'a 'ijeta!
:rioritetni $opodarki cilje'i Klade RI u 2013! u bili $opodarki rat, ula$anja,
zapo*lja'anje i borba proti' korupcije!
/5DP :uan Developent 3ndeks iznosi% )+;(* 0angiranje% ,(,
U ti#ek" #e &ormiran#e Ekonomske za#ednice ;,<;C (;<=", ciljem kona%no$ utroja
krajem 2015! $! ) Indoneziji e Eormira Cacionalni odbor koji 0e preko po'jerent'a
utjecati na konkurentnot indonezijki# proiz'oda u odnou na otale zemlje ;,<;C+
a! :o'jerent'o bi uklju%i'alo Indonezijku tr$o'inku i indutrijku komoru (Badin",
)dru&enje indonezijki# mladi# poduzetnika (Lipmi" i )dru$u poloda'aca (;pindo",
te 0e biti zadu&eno za rje*a'anje pitanja kojima 0e e nakon ot'aranja jedint'eno$
tr&i*ta uo%a'ati t'rtke i ljudi u polo'nom ektoru! >dbor 0e e uredoto%iti na
ja%anje plamana indonezijki# proiz'oda na tr&i*tu ;,<;C+a (600 mil! ljudi", a $la'ni
cilje'i u po'e0ati razinu konkurentnoti i inte$racije u 'jetko $opodart'o! ,ude0i
prema rezultatima procjene o napretku 'ake %lanice ;,<;C+a u ;<=, Indonezija je
$oto'o pri za'r*etku pripremama (@4D zadataka je iz'r*eno"! Indonezija bi e ada
trebala uredoto%iti na pokretanje konkretni# mjera, kako bi e prije%io prilje' roba iz
otali# zemalja %lanica ;,<;C+a te natoji olak*ati lo$iti%ke procee unutar zemlje i
pobolj*ati inEratrukturu!
Indonezija i <) planiraju oja%ati tr$o'inku uradnju kako bi indonezijki iz'oznici
imali lak*i pritup tr&i*tu <)! ,uradnja bi e pobolj*ala konkurentno*0u lokalni# t'rtki
i potizanju europki# tandarda za plairanu robu! 2initart'o tr$o'ine RI na'odi
da je <) nametnula 'ioke tandarde za proce proiz'odnje, za utjecaj na za*titu
okoli*a, za ozna%a'anje ribe i morki# proiz'oda i za kemikalije! Indonezija je
predlo&ila da <) pono'no razmotri mo$u0not olak*ica za u'oz u nekoliko ektora
proiz'odnje koji bi i$rali akti'niju ulo$u u unaprjeJenju bilateralne uradnje! Radi e o
ektorima Earmacije i kozmetike, indutrije i za*tite okoli*a! <uropki izalanici u
izrazili nadu da 0e Indonezija pobolj*ati 'oju tranparentnot u izda'anju tr$o'inki#
i in'eticijki# doz'ola kako bi e omo$u0ilo lak*e, jeEtinije i br&e polo'anje!
Bilateralni gospodarski odnosi s 0epubliko :rvatsko
0obna razjena
U mili#"nima U-%
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 4
())*+ (),)+ (),,+ (),(+ (),-+
3+1333+ (),<+
37VO7 6,26 10,0@ 14,9@ 9,45 5,@3 5,0@
/VO7 43,44 41,99 45,@6 @,50 9,0@ 2,40
08793$8 +35,1@ +31,91 +32,@@ 0,95 +1,25 2,6@
Izvor: %.- /0
Struktura izvoza 0: (),(+ = (),-+
) ),6
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 714 Pogonski strojevi i motori, neelektrini, nesp.; dijelovi 357 456 3 228 038 41,23 903,1
2. 831 ove!i, neseseri, r"ne tor#e i sl. 122 815 1 181 433 15,09 962,0
3. 778 $lektrini strojevi i %p%r%ti, nesp. 2 033 038 850 033 10,86 41,8
4. 121 &"'%n, sirovi ili neprer%(eni; d"'%nski otp%)i 1 674 796 428 306 5,47 25,6
5. 248 &rvo jednost%vno o#r%(eno 203 796 295 891 3,78 145,2
6. 661 *%pno, )ement, gr%(evinski m%terij%l +osim st%kleni' i glineni' proi!., 168 289 276 326 3,53 164,2
7. 653 -k%nine od sintetski' i "mjetni' m%terij%l% 0 223 945 2,86 .
8. 737 /trojevi !% o#r%d" met%l%; dijelovi, nesp. 40 213 192 687 2,46 479,2
9. 884 0ptiki proi!vodi, nesp. 0 182 689 2,33 .
10. 652 -k%nine od p%m"k% 1 177 926 2,27 ...
11. 848 0dje1% i pri#or, osim od tekstil% 40 795 97 704 1,25 239,5
12. 724 /trojevi !% o#r%d" tekstil% i ko2e 0 96 992 1,24 .
13. 657 /pe)ij%ln% prediv% i tk%nine 1 72 395 0,92 ...
14. 583 3ono4il%menti, 5ipke, pro4ilni o#li)i i sl. od pl%stini' m%s% 0 71 287 0,91 .
15. 247 &rvo neo#r%(eno ili gr"#o o#r%(eno 0 68 184 0,87 .
0st%lo 4 813 877 385 029 4,92 8,0
U K U P N O: 9 455 0 !2! !"5 100#00 !2#!
6!vor &7/
Struktura uvoza 0: (),(+ = (),-+
) ),6
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 5
OZNAKA SMTK I NAZIV ROBE 2012. 2013. % Indeks
1. 037 8i#e, lj"sk%v)i, dr. vodeni #eskr%lje2nj%)i, pripremljeni ili kon!ervir%ni 1 598 083 1 753 110 19,30 109,7
2. 641 P%pir i k%rton 1 364 497 1 263 365 13,91 92,6
3. 821 9%mje5t%j i dijelovi 1 130 281 929 788 10,23 82,3
4. 851 0#"1% 123 734 601 013 6,62 485,7
5. 514 /pojevi s d"5ikovom 4"nk)ijom 1 036 099 350 421 3,86 33,8
6. 422 :vrste #iljne m%sti i "lj%, osim meki' 119 910 343 398 3,78 286,4
7. 845 0dje1% od tekstilni' tk%nin%, nesp. 1 484 307 720 3,39 ...
8. 036 ;j"sk%v)i, 5koljke, dr. vodeni #eskr%lje2nj%)i, svje2i, "soljeni i sl. 919 521 296 531 3,26 32,2
9. 266 /intetik% vl%kn% !% predenje 32 569 285 097 3,14 875,4
10. 034 8i#%, svje2%, r%s'l%(en% ili !%mr!n"t% 200 988 263 706 2,90 131,2
11. 056 Povr1e, korijenje i gomolji, prer%(eno ili kon!ervir%no 61 022 221 759 2,44 363,4
12. 844 <enski k%p"ti, ogrt%i, s"knje, 'l%e, r"#lje i sl., pleteni 10 550 205 864 2,27 1 951,3
13. 898 =l%!#eni instr"menti; ploe, vrp)e i dr"gi nos%i !v"k% 60 175 179 756 1,98 298,7
14. 846 Pri#or !% odje1" od tekstilni' tk%nin% 85 078 174 833 1,92 205,5
15. 057 *o1e svje2e ili s"'o 0 164 346 1,81 .
0st%lo 1 760 527 1 744 149 19,20 99,1
U K U P N O: ! 504 51! 9 0!4 !5" 100#00 10"#!
Izvor: %.- /0
:rvatske tvrtke registrirane na tritu 3ndonezije
+ ) re$itru u RI nije pronaJena nijedna #r'atka t'rtka!
+ >d #r'atki# t'rtki koje poluju u RI indonezijkim partnerima iti%u eF ;ltpro,
>rbico, Lerme International
3ndonezijske tvrtke registrirane u 0:
+ ) re$itru trani# predta'ni*ta'a u Republici Lr'atkoj nije pronaJena nijedna
indonezijka t'rtka!
+ Indonezijke t'rtke koje uraJuju #r'atkim partnerimaF 1lobal :utra International
'eunarodni ugovori iz podru"ja gospodarstva
o /suglaeni zapisnik druge sjednice 7ajedni"kog povjerenstva za
gospodarsku i te6ni"ku suradnju izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike
3ndonezije )dat"m potpisivan#a: 12$3$1452$ 6 st"pan#e na snag": 12$3$1452$,
o Protokol prve sjednice 7ajedni"kog povjerenstva za gospodarsku i
te6ni"ku suradnju izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije )dat"m
potpisivan#a: 17$2$1448$,
o 'eorandu o suglasnosti izeu nadleni6 tijela /reda za sprje"avanje
pranja novca 'inistarstva 4inancija 0: i >entra za izvjea o 4inancijski
transakcijaa i analizu 0epublike 3ndonezije o suradnji u razjeni
4inancijsko obavjetajni6 podataka povezani6 s pranje novca i
4inanciranje teroriza )dat"m potpisivan#a:54$3$1449$6 st"pan#e na snag":
54$3$1449$,
o /govor izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije o poticanju i zatiti
ulaganja )dat"m potpisivan#a:54$8$1441$,
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 6
o /govor izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja poreza na do6odak )dat"m potpisivan#a:
5:$1$1441$6 o#ava " ;;<=U: 52>14486 st"pan#e na snag": 5?$2$1451$6 o#ava
st"pan#a na snag": 7>1451,
o 7apisnik sa sastanka o uspostavi 7ajedni"ke 6rvatsko1indonezijske
koisije za gospodarsku i te6ni"ku suradnju )dat"m potpisivan#a:5?$5$5889$,
o 'eorandu o osnivanju 7ajedni"ke koisije za gospodarsku i te6ni"ku
suradnju izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije )dat"m
potpisivan#a:5?$5$5889$,
o /govor izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije o gospodarskoj i
te6ni"koj suradnji )dat"m potpisivan#a: 17$1$5887$6 o#ava " ;;<=U: 57>876
st"pan#e na snag": 5$8$5889$6 o#ava st"pan#a na snag":51>89,
o Sporazu izeu Vlade 0: i Vlade 0epublike 3ndonezije o zra"no
proetu )dat"m potpisivan#a: 1:$1$5887$6 o#ava " ;;<=U: 53>896 st"pan#e na
snag": 5$1$1442$6 o#ava st"pan#a na snag": 45>42,
o 'eorandu o suglasnosti izeu :G$ i 3ndonezijske gospodarske
koore )dat"m potpisivan#a: 9$7$588?$,
o 'eorandu o suglasnosti izeu :BO0 i 8suransi ?kspor 3ndonesa
!8S?3# )dat"m potpisivan#a: 55$3$1442$,
o 'eorandu o suglasnosti !na razini inistarstva# o suradnji u podru"ju
alog i srednjeg poduzetnitva )dat"m potpisivan#a: 18$8$1444$,
o 'eorandu o suglasnosti !na razini inistarstva# o izobrazbi te
priznavanju i certi4iciranju pooraca )dat"m potpisivan#a : 24$9$1452$,
Vanije institucije iz podru"ja gospodarstva
Ministry of Trade/DG for National Export Development
http:>>d#pen$kemendag$go$id>app@&rontend
Coordinating Ministry for Economic Affairs
AAA$ekon$go$id>
Ministry of Industry
AAA$kemenperin$go$id
State Ministry for Cooperatives Small and Medium Enterprises
AAA$depkop$go$id
Ministry of Stateo!ned Enterprises
AAA$"mn$go$ig
Ministry of "oreign Affairs #$emlu%
AAA$keml"$go$id
Ministry of "inance
AAA$kemenke"$go$id>en
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 5
Ministry of Transportation
AAA$deph"$go$id
Ministry of Agriculture
AAA$deptan$go$id
Ministry of Marine Affairs and "is&eries
AAA$kkp$go$id
Ministry of Tourism and Creative Economy
AAA$parekra&$go$id
$ADIN ' Indonesian C&am(er of Commerce
AAA$sd<kadin$org
Indonesia Investment Coordinating )oard #)$*M%
AAA3$kpm$go$id
A*IND+ ,druga poslodavaca Indone-i.e
AAA$ apindo $or$id>
/I*MI #,druga mladi& podu-etni0a Indone-i.e%
AAA$hipmi$org
Agenci.a -a 0oordinaci.u investici.a
AAA$kpm$go$id
Indonesian Statistic Institute #)*S%
http:>>AAA$ps$go$id
Euroc&am Indonesia
http:>>AAA$e"rocham$or$id
EI)N #E,Indonesia )usiness Net!or0%
AAA$ein$org
Bilateralna gospodarska udruenja
CroatianIndonesian )iletaral Commitee I 2r! 1eor$e IHan 2arantika, =#airman,
AAA$kadin<indonesia$or$id
Vaniji sajovi
35DO 3>O5 @ 35DO B3'?A
International 3rade 8air Eor -uildin$ 2aterial 9 3ec#nolo$/ + International 3rade 8air Eor
=ontruction 2ac#iner/, Ke#icle, -uildin$ 2ac#iner/ and 2inin$ 2ac#ine
Jakarta
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; @
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
2@!0@ + 30!0@ 2014
BO09D COB8>>O 8S38
;n eM#ibition Hit# a 3+da/ conEerence runnin$ alon$ide plu buine preentation,
oEEerin$ t#e local tobacco indutr/ a Eorum to build relation#ip and demontrate t#eir
product and er'ice to t#e Indoneian, ;ian and ;utralian tobacco communit/
Jakarta
-alai ,idan$ Jakarta =on'ention =enter
24!09 + 26!09 2014
C08D?APO 35DO5?S38
3rade <Mpo Indoneia Hill #oHcae all Indoneian eMport product ran$in$ Erom indutrial,
minin$, a$ricultural to craEt ector
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
01!10 + 30!10!2014
899 35D/SC0389 ?APO
International <M#ibition on Indutrial mac#iner/, tec#nolo$/, indutrial raH material and
Eini#ed product
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
21!10 + 24!10!2014
35C089OG3SC3>S 35DO5?S38
No$itic and 3ranport <M#ibition
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
29!10 + 31!10!2014
35DO D?D?5>? ?APO E DO0/'
International IndoneiaO >EEicial 3ri+,er'ice 6eEene <'ent Eor 6eEeneG ,ecurit/ <Puipment
9 ,olution ,#oH
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
05!11 + 0@!11!2014
35DO '8035?
Indoneia7 2arine and :ort 3ec#nolo$/, ,#ippin$ No$itic and ,ecurit/ Indutr/ <Mpo 9
8orum
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
05!11 + 0@!11!2014
35DO '8035? ?APO E DO0/'
2arine <Puipment, ,#ipbuildin$, :ort 9 ,#ippin$ No$itic and ,ecurit/ <Mpo 9 8orum
Jakarta
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
05!11 + 0@!11!2014
8G03 35DO ?APO
International 3rade <M#ibition on ;$riculture H#ic# co'er major element oE a$ribuine
Jakarta
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 9
Jakarta International <Mpo (JI<Mpo"
12!11 + 15!11!2014
GP3 >O5?A. 3#e 1lobal :lantation Indutr/ =onEerence and <M#ibition Jakarta =on'ention
=enter
15!11! + 1@!11!2014!
Favni natje"aji i ostale poslovne prilike
) Indoneziji ne potoji redi*nji centar $dje e mo$u pratiti natje%aji!
Tender Indonesia )moe se vid#eti "z nov(an" naknad",:
http:>>AAA$tender<indonesia$com>tender@home
)email: in&oBtender<indonesia$com,
5ajava dogaanja
+ %estination E"rope, turiti%ki ajam u or$anizaciji 6ele$acije <) u Jakarti, 1@+
19!10! 2014!, Jakarta(
+ >d 5! I @! tudeno$ 2014! u Jakarta International <Mpo Bema/oran, u Jakarti
0e e odr&ati Indo 6eEence 2014 <Mpo 9 8orum
Posebne napoene
QNita ne$ati'ni# ula$anjaQ (6aEtar Ce$atiE In'etai G 6CI" je popi polo'ni# ektora
koji u djelomi%no ili potpuno zat'oreni za trana ula$anja!
:opi je zadnji put izmijenjen u 2010! $! Radi e o lijede0im ula$anjimaF
R alko#olna pi0a
R ribart'o
R telekomunikacije
R kemijki materijali
R kultura i turizam, kao *to u kockarnice!
;apomena: /estricted sectors &or Investment na http:>> CE=DU$EF$I%>.agre>pages
)%etale prije'are indonezijki# t'rtki kod online kupo'anja i naba'a
)lijed u%etali# upita #r'atki# t'rtki i Eizi%ki# ooba $lede problema nedota'e robe
koja e naru%ila online iz RI, &elimo krenuti pozornot i preporu%amo #r'atkim
t'rtkama da e prije online naba'e i uplate oba'ezno inEormiraju o ol'entnoti
indonezijke t'rtke, te da prije klapanja u$o'ora i po%etka polo'ne uradnje
pro'jere njen aktualni pra'ni tatu!
Aa$reb, 10!5!2014! 1>,:>6;R,B; IC8>R2;=IJ; 10