‫

"
‪ 6 :" ." 16.90 : " 
• 933  • "'
 " .‬‬

‫  
 

‫"   

‪  -‬‬
‫    
 
 

‫    
‪  ,‬‬
‫ 
 
"  
) ("‬
‫ 
 
"  ""‪.‬‬
‫) " 
'" (‬

‫זכרונות‬
‫משולח הרבי‬

‫הרב יוס גולדשטיי ע"ה‪,‬‬
‫מספר על אירועי מיוחדי‬
‫בהתוועדויות וסעודות‬
‫אצל הרבי הריי"צ‪ .‬מרתק‬

‫אדיס‪-‬אבבה‬
‫החב"דית‬

‫זוג צעיר מוצא את עצמו‬
‫בהשגחה פרטית מנהל 'ליל‬
‫סדר' בבירת אתיופיה‪ .‬כעבור‬
‫זמ קצר ה חוזרי לפתוח‬
‫בית חב"ד קבוע‪ .‬שליחות‬

‫כיבוש האר‬

‫הסלוג 'משיח‪ .‬עוד מעשה קט‬
‫ והוא כא' הוציא אל הרחובות‬‫אלפי חסידי חב"ד שהביאו את‬
‫בשורת הגאולה לאזרחי אר‬
‫ישראל‪ .‬פעילות‬

‫הבית הלב‬
‫למע הרבי‬

‫ההיסטוריו החסידי ר' שניאור זלמ ברגר‪ ,‬שופ‬
‫אור על הפעולות שנעשו בארצות הברית למע‬
‫שחרור אדמו"ר הריי"צ ממאסרו‪ .‬תחקיר מיוחד‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬

ƒŠ’—Ž~˜ƒŽ‰–”‚ƒƒŒ‡–…Š˜‡ƒ—‚‚†‚‚

‚’‡…–Š‚Š–€‚
‚’‡…–…Ž”Œ
ĕđđĥ 
ƒ–—‚‡Œ—
ĐčĔĐĐ
Ĭ 360 

‹‡–’Œ‚ƒ‰„
˜
‡

ƒ
‚‚†‚‚—15922*17811*19339 
‰Š—ƒ
—ƒŠ’—Ž~‡‡ƒŽŒŠ•–‘ƒŽƒ
Œ”…D360‹ƒ•ŒD250•–‚’‡…–Š‡†–‰ 
‚‰ƒ„‹ƒ•‚Š‰Š€ƒŒ‡~ŠŒ‚

0525981770˜ƒŽŒ„‚Š

³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󻸽»´Á¾´Á´°È 

ƒ–—•˜‚˜ƒ’–†”‚Š

‹‰‡Š~–ƒ„…Žƒ‚ƒ‚ƒ–‡~—‚‚ŒŒ‡˜ƒ—Š‡’ 
Š‰˜…~‚†‚—ŒŒŠ˜‡Ž2ŠƒŠ’—Ž~‡†–‰˜€”‚˜ƒ’•˜˜ƒ†‚‚
…Š†2‡~ŠŒ‚–Œ€2Š‚—…Œ‚Š˜ƒŽƒŒ˜‚2—ƒ–‡’˜–…~‡ƒ”‰~~‡†–‰

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡

ęĕĤĕėĚ
ĐĒ ĦČ

ęĦČ ĐĠđģ đĒĕČč ęėĦČ ęĕĘČđĥĥ
?ČĥđĜ ęĕĤĕčĞĚ ęĦČđ

!ĕčėĚč ČĘ ęĦČĥ ĐČĤĜė

ĐĘĕčđĚĐ ĕčėĚ
ęĕĘđēĐ ĦđĠđģ ěĕčĚ

!ęĕĘđēĐ ĦđĠđģ ĘėčĚ ĤĦđĕ ,ęĕĢđĤĚ ĕčėĚ ĕēĔđčĚĚ 95%
ęėĦĕčĘ čđĤģĐ ĤČđďĐ ğĕĜĝĘ đĕĥėĞ đĝĜėĕĐ
Ħđģď 5 ĖđĦ ĕčėĚĘ đĤčĞ
ĤĦđĕč ęĕčđĔĐ ĦđČĕĤčĐ ĕĦđĤĕĥĚ ĦđĜĐĕĘ đĘĕēĦĦ
ęĕĘđēĐ ĦđĠđģ ěĕč ĐČđđĥĐ Ĥģĝ ĕ"ĠĞ *

ěđđģĚĐ ĤĦČč đČ ĤČđďĐ ĕĠĕĜĝč ęđĕĐ ďđĞ ĕčėĚĘ ęĕĚďģĦĚ

3

• 933 '  

"'
 " •

4

ęĕĤĕėĚ
ĐĒ ĦČ

ĐģĘēĚ ĘĐĜĚ ĦđČĤĘ ĕďėĥ
?ęĕĘđē ĦĕčĘ ĦėĘĘ ęĕėĕĤĢ ęĦČ

!ĕčėĚč ČĘ ęĦČĥ ĐČĤĜė

čĔĕĚ ĕčėĚč
ęĕēĚđĚĐ ęĕČĠđĤĐ

ęĕĘđėĕ ęĦČ ,ĕčėĚĘ ęĕĝĜėĜ ęĦČĥ ęĞĠ Ęėč
,ĤĦđĕč čđĔĐ ĘđĠĕĔĐ ĦČ ęĕĘčģĚ ęĦČĥ ęĕēđĔč ĦđĕĐĘ
.ęĕēĚđĚ ęĕČĠđĤ ĕĠĘČ ĕčėĚčĥ ĕĜĠĚ

5

• 933 '  

‫הדרך לדירה‬
‫משלך!‬
‫שווי מוערך‬
‫לאחר בנייה‬
‫כ‪₪1,400,000-‬‬
‫רוכשים קרקע בגבעת זאב בשלבי הפשרה מתקדמים‬
‫לאחר אישור ת‪.‬ב‪.‬ע‪ .‬הסכום הנדרש לבנייה‬
‫כ‪ ₪ 590,000-‬בליווי בנקאי מלא‬

‫ליווי משפטי משרד‬
‫‪ĤĘĔĜĒđĤ ęĕģĕĠČ‬‬
‫‪ĦđĞģĥĐđ ęĕĝėĜ‬‬

‫רכישת קרקע לדירה בכפוף לאישור תב"ע‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪ .‬המחיר המוצע הינו לשלב ב' בלבד‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫• " 
'"‬

‫בלבד‬

‫‪ 30‬יחידות‬
‫אחרונות‬
‫‪₪‬‬

‫הון עצמי‬

‫‪140,000‬‬

‫ד עו"ד ד"ר י‪ .‬וינרוט‬
‫קוטלר ‪ 3‬בני ברק‬

‫הופכים אדמה לדירה‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪7‬‬ 

ƒ–˜’‚ 

ÉÁ°±°ÁÆÇƳÉ´²¸¶¸²ÇȽ³»È»±²³·Æ¸¸´Çà 
³½µ¯¼¸¿´É¿ÇÉ´¸È³½º¾¸°³»¼¸ÈÆ°½´¿¯°¯µ 
$Ǻ´½³É¯¼ÅÁ° 
ȱ¸¿ ¯» ¸¿¯ ´¿É´¯ ¾ÆÉ» dz½½ ¯´³ É´Á· 
³µ»¸°È°¯»¶´Æ»»´½Ǻ´½»È³²½Á½¾¸¿Á» 
»º´¿»¾¸¯Ƚ½´ÁÆÇƳɯ´¿ÈºÇ´¹Ç²»´¿¯Å¸ 
´¿ºÇ²»É´¿Ã»´É´ÁÆÇƼÁ¼¸È¿¯Ǹ¯È³»³¿´´º 
¼¸Ç¸¯È½´¿¯ÈÉ´°ÇÉ´²¸¶¸¸»Á°º¼È³ÉǵÁ° 
É´¿½²µ³»¼¸È¶´Ç´¿¯È¯»½¾´½¸¯¹´É½´¿½ÅÁ» 
¼¸»¸Áô¼¸¯»½¼¸ÃÉ´È´¿¯¾¯ºȸÈɸ²´¶¸¸³ 
»º»Á´À³²Á¼¸°Ç´Á½³¸³¿´¹Ç²³¹Ç´¯»º» 
ÀÇ·¿¸¯¯´³É´¶´Æ»³»ÈÀÇ·¿¸¯³É´¸´Á½È½³ 
É´¯¸Å½º¯»¯¯½À¸Àº¯»´¿»È 
É´¸»Ç´±É´º»È³³½º¼¸¿¸°½´¿¯³¶¸È³¹È½³° 
¼¸Á²´´É½´¿¯»È½»¹º´µ³³µÇº³³¹´É½É´Á°´¿ 
¸»Á°¼È¸Á´²¸¼¸»º¸Ç²¯É»»´º³³Ã¸¿ÁɺÇÁ½» 
¯Æ´´²°³¿´È¯Ç³³Ç´È³¾½¾¸²¸ºÇ´ÁǸ²¯³½´µÇ 
¼³» °Ç ¼²¸È Á´Åƽ ¸È¿¯ ¼¸¶½´½ ¼¸¯Æ¿° 
¼¸Ç´È¸¯´Æ¸Ã¿³Ç°º´¼¸·ÇƴǸ°¼¸º¸»³µ´Ç¸µ° 
É´Á±´¿³ É´¸´Èdz »È É´¿´´º Édzų´ ¼¸½²Æ´½ 
¼¸Æ¸Ã¯ ¸Á ¾´º¸³° ´²½Á´³ ´»¯ »º p ¾¸¿Á» 
È´½¸½ ɯ ¹Ç² »º° ¼²Æ» É¿½ »Á Ç»·¿µ´Ç 
²¶¯ºɸÈÁ½´ɸƴ¶³¿¸¶°½É´ÁÆÇƳ 
Ⱥ´Ç»º»´½³µ´¶°É°¸¸¶É½Ç»·¿µ´Ç¼¸Æ¸Ã¯ 
¸´Å½¯»´¸²´¶¸¸³µÈ»ººÁÆÇƳ»ÁÁ°Éȸ±³» 
Ǹ¯È³»±´³¿¼³°ÈpÉ´¸¯»Æ¶³É´ÁÆÇƳÆ´È° 
¾¯ºpÁ°É³Éȱ³»ÁȯdzɯÇ´°È»¶´Æ»» 
¹¸»³É³½Æ»¶³µ´¸»¯½¾°´½³µ 
³ÉÈÁ¿È ÁÆÇƳ ÉǸ¶° ³Ç´¶¯ ¹»¿ ¼ÅÁ°´ 
ÉÁ°´¿¯¸³¼±¯Æ´´²°¸´¿°¶·È»²´½Å³²¸ÃÆ° 
¹´Ã³» ¼¸º»´³ ¯» ¾¯º ɸÀ¸À° ³À¸ÃÉ ³É´¯½ 
Ç°´²½¾¯º¼¸¸¶³»º»É´ÁÆÇƸ»Á°»¼¸È¿¯ 
Ç»·¿µ´Ç ¼¸Æ¸Ã¯ »È ¼¸½²´Æ ¼¸·Æ¸¸´Çð ´½º 
¼¸Ç´±½»³¿´ºÈɽƳ°³Ç¯ÃÉ»¼¸°Å¸¿³ 
¼¸»±´À½ ¯» ¼¸Èº´Ç ³½º ´¯ ²¶¯ Ⱥ´ÇÈ ¶¸¿¿ 
»º ɯ ÁÆ´É ¯» ³µ ¼¸°»È³ ²¶¯° ¼²Æɳ»
$¹º»Á³·¸»È´µ¸¯¼º»ȸ¼¯³$ǴøÀ³ 
»È ¼¸°Ç ¼¸Çƽ½ ÉÁ°´¿³ É¿¸¸´Å½ ³»¯È ¸³´µ 
¼¸¶½È´¿¯ÀǶ´»Á³È¾³¸¿¸½»É´Å´°Æ¸Ã´É¸È 
¸Ã»Á¼¸¸Æ¯»³µ³Èȶ³´¿»È³´´É½°¸ºÇÈ°» 
ÉÁÁ¸±³°¼¸Èº´Ç³½²¶¯»º¼Á³µ´¶°¼´É¶³ 
ɸ½´Æ½³´ɸµ´¶½³³²Á´³¸Ç´È¸¯Ƕ¯»³¸¸¿°³ 
»º»³¯´»³²Çÿ°Çȯ¸È³´´»½Æ¿°Ƕ°¿´¿¯ 
ÉÇ´½É ³¸¿°³ É´¯Å´³ Ç´°Á ¼¸Èº´Ç³ ¾½ ²¶¯ 
¶Çº´½¯»Ⱥ´Ç³È¾°´½ºÁÆÇƳɲ¸¶¸²´°ÁÈ 

~„˜€ 

¼¸»´º¸¼¸Ç´³³È´µº³Ç¸²°³´°±·Ç²¿·À°³È²¶ 
¼´ºÀ³ ²´°º° ¼¸½´»ÈÉ° ²´½Á»´ É´»Æ° ¾½½» 
¼»±½ Ï »¯ ¼¸Á°Ç¯´ ³¯½ ¹´½¿³ ¸É»¶É³³ 
¼¸Ç´³»É¿¸´Å½É´¿½²µ³ 
ÇÈïÉÈ´µº³°¸¿½³ÁÆȳ¼¸Èö½»»¸°Æ½° 
¸È¸¯³ ¾´³³ ɯ »¸²±³» ¼¸¿È ³½º ²´Á° ¼³» 
¸±Ç´²½ É¿´ºÈ° ÁÆÇÆ ÉȸºÇ ¼¸µ´¶¯ É´¯½° 
É´½»±É³¯¸³´°¯·°¼½È»Á¼ÈǸÉȳÁ°±³ 
ÇÉ´¸°³°¸¿½³³ÁÆȳ³¸º¾¸ÇÇ´Á´¸»Á¾¸¯È»»º³ 
É¿¿º´É½³³¿´º¿³ÁÆÇÆ°³ÁÆȳÁÆÇÆ°³¿´½· 
²¯½³³´°±ɸɿȳ¯´ÈɲÀ°³°¸¿½³ÇÈó» 
´»¯¼±Çȯº¹¸»³É³´À²Á¼¸¿¸É½½È´»¯» 
¾½¼¸¿³¿³°¸À»º½ÁŽ¯°È´Çû¼¸¿¸¸¿´Á½³ 
¸Ã»³Ã´ÆɳÁŽ¯°ÁÆÇƳɯÇ´º½»É´ÇÈï³ 
Çȯº ÉÁ ³É´¯° ¼¸ÃÆÉ ´¸³¸È ÁÆÇƳ ¸Ç¸¶½ 
³»´Á´³»´ÁÁÆÇƳ¹ÇÁÇ°´Á¾½µ³È»ºº 

É´¸¯»Æ¶É´ÁÆÇƳƴȳȲ¶³¿¿¸¯³¯Å½³³ 
³¸Åô¯º ¼¸°Ç» Ǻ´½ Ç°º ³ÇÈó» É´²Á´¸½³ 
ɽ»´³ ³°´Èɺ´ ÇÉ´¸° ɸÈÁ½³ ɸ´´ÈºÁ³ 
¾´¸±³³ ¼¸½¶Ç ¯»» ¼¸ÆÀ´¿³ Ç´¸²³ ¸Ç¸¶½» 
ÁÆÇÆ ɲ¸¶¸ ¼´¸º ¼¸Èº´Ç ·´Èà ´¸Ç´¶¯½È 
¸Ã »ÁÈ ´µº ɸ¯»Æ¶ ÁÆÇƺ ÉDz±´½ ¾¸¸²ÁÈ 
²´Á° ÇÈôÉÈ ³¸¸´º¸À ¼¸»´²± ¼¸¶½´½ É´ºÇÁ³ 
°»È°´´°¯·°¼º½È»ÁɽÈÇ¿¯¸³¼¸¿ÈÈ»È 
»È³¸¸´´È³¸¸¿°É´¸¿ºÉÉȱ³¸¿Ã»²´Á³ÇÈó³ 
²¶¯É´ÈÁ»¾É¸¿µ¯´¯È´»È¸ÃÀ÷½³²¸¶¸³ 
¹ÇÁɸ¸»Á½É´¿³¸»´ÁÆÇƳɯÇ´º½»¼¸¿È³½ 
É´¸´»Á» ¸¯Æ¿° ¸´´¸» ɶƻ ´¯ ¼¸µ´¶¯ »È 
Ǹ¶½½É´¶Ã 
º°³Ç¸²»Á¸±³»´»Á´Ã°³¸¿°³ 
ƴȳ 
²¿Ç·³ »²´±º ³µ ±´À½ Ç°² »º° ´½º »°¯ 
¹Ç²°È ¼¸ÈÆ´½³ »È ¼»²´± ¹º p³Ç´È°³´ 
¹»³½³ ¸°»È »º ¹Ç´¯» É´»´²±´ É´¿·Æ É´¸´Á· 
É°¯´º ³¸»È¯» ³ÁÆȳ³ ɯ ¹´Ã³» ¼¸»´»Á 
É´»³¿É³°ÇÇ´Áɳ»É´»´»ÁÈÉ´¸Á°»É´¯½±´²³ 
³Ç´Ç°³¿ÆÀ½³´Ç´ÃÀ½É´°Ç¾³ɸÁ´Åƽ¸É»° 
¼¸¶Çº´½ É´¿Á´Åƽ ¼¸¶Çº´½ É´¸Ç¶¯ ¼¸¶Çº´½ 
¾´¸À¿ 
Ç»·¿µ´Ç ¼¸Æ¸Ã¯ ¼º» ³Á¸Å½ Æ´¸²° ³µ ɯ´ 
ɸÁ´Åƽ´ɸ¯Ç¶¯É´»³¿É³¼¸»¸½³¾°´½¯´»½° 
°Ç¾´¸À¿¸»Á°»È 

»ÁÇ»·¿µ´Ç°ÆÁ¸Çdz¼Á³¶¸È°´ÇÅÆÁŽ³ 

³±±¶¸È´Æ°¹º»º³»´²±ɽ¯°¯»´¿»È³»´²±³ 
¸»Á°¼³´¿»È¾¸¿°°¼¸¿ºÈ³°´Ç»°¯³´Å½É° 
»È´¸É´¸¶¯´´¸¶¯¼±¹º´ÇÉ´¸ɴDZ´°½É´¶ÃȽ 
dzÁ»°¼¸²»¸¼¸¯¸È½Ç°º¼¸¿´Æµ¾°¯´³È¸»Á° 
´¿»¯Å´¸¹º³µǶ¯³µ°ɶ»Å´½´³°´·³ÁÈ° 
¸»º»º³ ¸È´Æ» Ƚ½ °´Çƽ Âȶ¸³» °´È´ °´È 
Ç»´²¾´¸»¸½³É»¯È°¼¸Ç´³³»ÁƸÁ½³Ǹ²¯³ 
³¸¿Ã°¼¸°Å¸¿¼³È »ÆȾ´¸»¸½ÆÇ´»¸Ã¯´¯ 
¼¸Ç½´¯´¿¶¿¯µ¯´ǸÁų±´µ»³Ç¸²ɸ¸¿Æ¼´¯Éà 
³ÈÁ½ ´À ´³È½ É´ÈÁ» ¾½µ³ ´¸ÈºÁ ´¿½ÅÁ» 
³»¸¶É³°È¶½° 
³ÃɴǸü±³¯´Ç³°´É´ÁÆȳ°¾¸¸¿Áɽ¸¿¯ 
²¯½»²ÉȽ¸¿¯´¸»¾¸¯ÇÉ´¸½Ƚ½ÂÀº¼È´ 
É´ÁÆȳ³ɯÉÁ±½¼²¯²¸È³½º²Á¾´º¿ǵû 
Ç°º ¸»È ³È´¶É³ ¾»²´±° É´¸¿´¿¸° ¾³È p ¸»È 
¸½´¶É°È´³È½¸Ç¶¯Èö»¸»ÁÈÉǽ´¯¾½µ½ 
³»´²±³¯´ÈÉ°¸¿³»»±´À½È¸¿»²¿Àº¿ÁÆÇƳ 
É´¸²¸»´À³°Ç¸½¼ÁÉ´¸³»¶Çº´½¯´³»°¯²¯½ 
¸Á´Åƽ´±»Èɸɸ½¯É´¸Ç¶¯ǽ´»ºɸÇÈï³ 
´½ÅÁ»É´¿Á»Á²´¸´¸É¸¯²¶¸¾¸¿Á»À¿º¿È¸¿¸ÅÇ´ 
É´¸ÇÈï³É´»¯È³»º»Áp¸»´p 
´¯Å½p¸²½»É´¸¿Ç½´¸³¼³¸É´È¸Ç²¼Á´»¯¸¿È 
ɽ´ÈÉ° ¼¸¿¸µ¯½ ¼¸Ç¶¯ ¼¸°Ç ´½º ¼½ÅÁ ɯ 
¼³ ǽ´» Ç»·¿µ´Ç ¼¸Æ¸Ã¯» È¸È ³½» °» 
ÁÆÇÆɲ¸¶¸¼¸Èº´Ç´¼¸Æ²´°´¼¸´´È½¼¸ÅÁ¸¸É½ 
ÉÁ°±°È ³Á°±³ ¸±Ç´²½° ¼¸¸°·¸½ ¼¸¯¿É° 
¼¸»È´Ç¸»³º´½À³°¯µ 

Ç»·¿µ´Ç ¼¸Æ¸Ã¯ ¸²ÇȽ ÉǶ´¯½ °ÇÁ ÉÁÈ 
ɽ¯³ ¯ÈÇ´´¾±½ Ç·½ ¼¸¸É¯½ ǸÁ³ µºÇ½° 
É´¶´Æ»¼´Æ½°È´±Ã»´¿¸Ã¸Å¯»·Á½´¿ÁÉô³È 
²¯½¹´Ç¯¯´³°ÇÁ³ÆÇ°¸¿°°»°¯´µº³ÁÈ° 
¼¸½¸° ²ÇȽ³ ɯ ¼¸È²´± ¼¸¿¸¸¿Áɽ É´ÇÈÁ 
¼´Æ½°¼¸²¸Æ󲶯´¿É¯¸»Ã»°¸È½¼¸¿´Ç¶¯³ 
É´²¸¶¸ ÉǸº½ »È k° °»È ¸º ¼¸½´ÀÇó Ç´¯» 
¼¸¸ÉÀ³k¯°»È¹Ç²»¯Å´¸°¯µÉÁ°±°ÁÆÇƳ 
¼¸»Á°» ´ºÃ³ ¼¸Èº´Ç ³¯½ ¼¸¸È²´¶º ¸¿Ã» 
³½ÈÇ¿ ´À³ ɯÇÆ» Çȯº ÁÆÇÆ ɲ¸¶¸ »È 
É´¿´Ç¶¯³ É´²¸¶¸³ »Á Ƚ½ »È É´ÈÈ´±É³ 
ÂÀ´¿°»È¼Á°´È»´¶¸·°³Ç»·¿µ´Ç¼¸Æ¸Ã¯° 
³»´Á½¼´Æ¸½´É´¯»¾³¼±É´²´½Å³É´²¸¶¸»È 
¼¸½¸¸Æ½¼³´ 
ÆÃÀ½p ´¸»Á °¸¶Ç¿ º¸É´ pÉ´ÁÆÇƳ Æ´´¸È 
¼¸²»¸³ ɯ ¾É¶» ¼¸¿¸¸¿´Á½» ³¯¿ ¼¸Ç´±½ ¾´ÇÉà 
³Ç¸²° °´ÇÆ ´Ç´±¸ ¼³È ÉÁ²»´ ¼¸¿È kÀ½ ²´Á° 
"'
 " •

8

‚€‚‡€–ƒŒ:~„˜€ 
¾¸°É´¸»¯ÇȸÉ´¸·ÇÃÉ´½²¯°´³¿¸²½ 
É´½ÇÉ¿´ºÈ»²Á´¾´ÃÅ°É´»¸¸¯³¾±¯ 
ɸ°Ç½ ´µ ɸ¿º´É» ¼¯É³°¼´Ç²° 
¼¸¶·È Ǹ¯ÈÉ´ ³¸´´Ç ³¸³É ³¸¿°³ 
É´¸¯»Æ¶³É´ÁÆÇƳÀ¸À°»Á¼¸¶´Éà 
É´²°´Á½³ 
ɲ²´Á½°¯µÉÁ°±ɸ½´Æ½³³ÅÁ´½³ 
¼¸Ç´µ¯» °¸°À½ É´¸¿º´É³ ¼´²¸Æ ɯ 
°´È¸³ ɯ É´°Á» ¸²º° ¼´¸³ ¼¸¸´¿°³ 
ÇÃÀ½ »È ÉÃɴȽ ³½µ´¸° ÇÈï»´ 
¼¸ºÇ²³ É´ºÇÁ½ ɯ ¼²Æ» ¼¸½µ¸ 
ɴȲ¶³É´¿´ºÈ»É´¸ÉÈɳ´ 
¸±Ç´²½³¸¸¿°³ÂÅÇ°¾´È¯Ç³Æ»¶³ 
³¿´ºÈ³ »È ³½È ´³µ ³Á°±³ 
Æ»¶° ¼´Æ» É¿¿º´É½³ ³È²¶³ 
°¯µ ÉÁ°± °´È¸³ »È ¸¶Çµ½¼´Ç²³ 
ɯŽ¿ ³¿´ºÈ³ É´½Ç½ kƲ º 
»¸º³» ¸´ÈÁ ¹¸»³É³ ¼´¸À°È Ç´µ¯° 
É¿¿º´É½ ³¿´ºÈ³ Ç´¸² É´²¸¶¸ ¸Ã»¯ 
ÀºÇ »Á ¼¸±Ç´²½ É¿´ºÈº É´¿°¸³» 
³´°±¸¿º··Çý°´dz³ 
°´È¸¸³ É´¿´Çɸ½ ³¿³ÉÈ ³¿´ºÈ s 
³Æ´ÀÁɳ É´¸´ÇÈï½ °¯µ ÉÁ°± 
¼¸¸¿ºÇų´¼¸¸»Ã¸Å¸¿´½³¼¸É´Ç¸È³´ 
¼¸»È´Ç¸»³°ÇƳ½³¿³Éȳ¿´ºÈs 
²´½¸» É´½´Æ½»´ ³¶ÃȽ» ¼¸Ç´³» 
É´¸¿Æ´ 
ɽǻ ³°ÇƳ½ ³¿³ÉÈ ³¿´ºÈ s 
²´½¸»³É´²À´½½ɸ²Ç¶³°¯µÉÁ°± 
¼¸¸É»¸³Æ³ ¼¸É´Ç¸È³½ ¼¸²»¸» 
³°¶Ç³»¸³Æ½´¼¸¿´È³ 
³Á°±³ ¸±Ç´²½ ¼¸±Ç´²½³ É¿´ºÈ 
³ÅÆɼ´Æ½° É´¿°¸³» É¿¿º´É½³ 
Ç´°¸Å¸¶·ÈÉ´Ç·½»¼¸°Ç¼¸¶·È 
¼´¸º ¼¸Æ´´È½ Ç»·¿µ´Ç¼¸Æ¸Ã¯ 
³Á°±³ ¸±Ç´²½ É¿´ºÈ° É´ÁÆÇÆ 
³° ɸ²´¶¸¸ ³·¸È° »¶³ Æ´´¸È³ 
»Á ÆÇ ¾´È¯Ç³ °»È° ¼¸½»È½ 
Ƕ¯» ¼¸¿È kÀ½ ²´Á°´ ÁÆÇƳ 
»¶ÉÇȯº¼¸Ç´±½»ÁÆÇƳÉÇÈó 
Ƹ¿Á¸È ³´´»½ Æ¿° À¿º´¸ ³¸¸¿°³ 
¾´³³È¹º¼´ºÀ³ÉÇɸ»Á¯É¿ºÈ½ 
¼¸½»È½È³½Æǯ´³ÈDz¿³¸½ÅÁ³ 
Á°É³Ǵȸ¯Ƕ¯»¹´½¿¼´ºÀ¼´¸º 
ÉÁº´³¶»Å³°¼¸¸ÉÀ³k¯°»ÈÆ´´¸È 
º»¸º¸Èk°°»ÈÆ´´¸È¹Ç²»¯Å´¸ 
»¶³²¶´¸½Ǹ¶½°Æ´´È¸´Ç´¸²É´²¸¶¸ 
Ͻ 
´²ÇȽ ¸Á ·Æ¸´Çû ¸·ÃȽ³ ¸´´¸»³ 
²ÇȽ kÉ´È´ ·´Ç¿¸´ ¸ Dz ²´Á»È 
³µ±´À½¼¸·Æ¸´Ç𳶽ɽ³

9

• 933 '  

ɴƲ ¼Æ´½½³ °¯µ ÉÁ°± °´È¸³ 
¸½´Ç½° °Å¸¿ É´½Ç É¿´ºÈ½ ³Á¸À¿ 
³Æ¸ÉÁ³ ¹Ç²³ »Á ¾´Ç´¶ ɸ° ³»Á½ 
¼¸»È´Ç¸» 
¸²´³¸³ °´È¸³ Ȳ´¶ µ»ÈÉ É¿È° 
³·¸»¶³ ¯½ÈÉ É¿È° ¼´Æ½° 
°´È¸ ɽƳ »Á »¯Çȸ ɻȽ½ 
°´È¸³ ¼¸¸É¿È Ƕ¯»´ ¼´Æ½° ¸¿´Ç¸Á 
ɸ½´Æ½ ³ÅÁ´½º µÇº´³ °¯µ ÉÁ°± 
º °´È¸° ¼¸ÇÇ´±É½¼´¸³» ¾´º¿ 
¼¸°È´É 
Ƚ½ »È ¹Ã³½ ³Ç°Á °¯µ ÉÁ°± 
¸Ã´¯» Ç´ÈƳ »º° ¾´Ç¶¯³ Ç´ÈÁ° 
À¸À°»ÁǴƽ°³¿°¿°´È¸¸³°´È¸¸³ 
¼¸°È´É° °Ç´Á½ ³¸³´ É´»¶¿É³ 
°ÆÁ ¼¸¸½´¯»¼¸¸É²´ ¼¸¸¿´»¸¶ 
É´¿´ÇÉà ȴø¶´ ¼¸»È´Ç¸° ɴøÃų 
´»¶³ ¼¸Ç´³³ ²¸» Ç´¸²» ¼¸°´ÇÆ 
°´È¸°ɴǸ²È´ºÇ»É´¸²Ç¶É´¶ÃȽ 
ɯ ³É¿¸È É´»¸¸¯³ ÉÁ°± »¸°Æ½° 
³Æ´´È µ¯½´ ¯ÀÈÉ É¿È° ³²´Á¸¸ 
Ç°º ¼´¸º ¸²Ç¶³ ǵ±½³ Ç´°Á ³É¿°¿´ 
ɽǺ ´¿»´º» ÉǺ´½³ ³¿´ºÈ° ɴDZ 
É´»³¿½³ É´¶ÃȽ É´¯½ °¯µ ÉÁ°± 
¼´Æ½° ¼¸¿´´±½´ ¼¸Ç¸ÈÁ ³»¸³Æ ¸¸¶ 
¼¸»»´º¼¸²»¸¸¿±Dz¸¸¶ÉÀ¿º¸É°kÀ½ 
¼¸°¶Ç¿³»¸³Æ¸É´Ç¸È´ 
³½¸È¿ ÇÅ´Á ´¿½ ɸ¿³¿ °¯µ ÉÁ°± 
¼¸Ç³ Æ´¶Ç³ ¾´Ãų½ ¶´Æ»º ³¯Ç¿È 
¶ÉÃ¿È ¾´»¶ »º½ ¼¸ÃÅ¿ ¼¸Æ¸Ç´½ 
¶ÅǸ´´¯´¼¸½´ÅÁ¼¸°¶Ç½ɸ°° 
½Æ »È ³°Çƽ ɸ¿³¿ ¯¸³ ÂÀ´¿° 
ƶǽ° ¸¿È³ ²Å³½´ ¼¸»È´Ç¸½ 
°´È¸¸»¼¸¿Æ½´»¯»º¾¸Á¸²´½½ɴƲ 
¼¸Ç¸¶½ ɸ¸»Á´ ¼¸Ç´±½» Ç´Ç° ¾´Çɸ 
ɲ½É½ 
°´È¸¸³É´¸³¼ÅÁ½ÉÇŸ¸½°¯µÉÁ°± 
³²´°Á É´½´Æ½ É´¯½ ÀÀ´°½´ ¼¸¸Æ 
ɴȲ¶ ¼¸ÇÁ½ ³¿´È° ³¿È ¸²¸½ 
¼¸²´½¸» É´Áų½ ¼± ¼¸¿³¿ ¼¸°È´É³ 
¾°´½º´´½ÅÁ°´È¸¸°É´¿¸½µ³³Æ´ÀÁÉ´ 
³º´½À³¼¸»È´Ç¸°¼± 
°¯µ ÉÁ°± ÉȽȽ ¯´Ã¯¸²º°¯» 
Ç°º¼¸Ç¸ÁÅÉ´±´µ»¾¸´Å½¼¸Ç´±½¾´ÇÉà 
¼¸¿ÈÇÃÀ½
³Á°±³¸±Ç´²½ 
¾¸¸²ÁÈ°¯ɸ¿º´É¾¸º³¾´º¸È³²ÇȽ 
ÉǸŸ» ¸Ç´·´··À ²½Á½ ³»°¸Æ ¯» 
¼¸»È´Ç¸» °¯µ ÉÁ°± ¾¸° ¸¿°Ç´¯ ÂÅÇ 
ɯ ¾´º¸È³ ²ÇȽ ²²´Á½ ´µ ÉDZÀ½° 
ɽ²¯°³¸¿°»¼¸¸·Çü¸½µ¸»È³¸¿°³ 

¹º°¼¸¶·´°½´¿¯»°¯³¯´»³³É»¸·¿ɯȽ½» 

³½´¸À°´É¯´¿¯Å¸È°Ç³Á²¸½³ɯ´µÉDZÀ½°Ç´ÆÀ»³ÈÆ 
¾¿º´É½³½ °Ç ¾½µ ³ºÈ½É³È É´¿¸¸¿Áɳ³ Éȸ±Ã »È 
¯»È ³ÈÆ ¼»´¯ ³° ´¿²¸¸´ÅÈ ÉDz´³½³ ÉÇ°´¶° Á¸Ã´½´ 
ɸµºÇ½³²´Æ¿³´´³½È³½½´¿»ÈÉ´½ÈÇɳ³»ÁÁ¸°Å³» 
É´¿¸½¯³ɶ¯³»¸½°¾¸¿Á»Âƴɳ¿È½É¿É´¿³ 
³Ç°¶¸²Ç¶³ǵ±¸½³¸ºº´É½³Ç°¶¯¸³Ç»·¿µ´Ç¼¸Æ¸Ã¯ 
¼¸²ÇȽ¼Á³Ç°¶³¿È¼¸È»È¾´¸À¿»Á°¯´³È¯°¯¼Á 
À¿º³» ³´´ÈÈ ¼¸»È´Ç¸° ǸÁ³ ¸ÇÁÈ°´ ÆÇ° ¸¿° µºÇ½° 
³»°¸ÈƳ»´

"ƒŽ…Ž~‡Œ–Š†Ž„ƒ–‹‡•‡’~ 
²ÇȽ Ç»·¿µ´Ç °ÆÁ¸ É´»Á°° ¼¸Àº¿ Ç»·¿µ´Ç 
Æ´´¸È°³¿È»°´ÇƳµ½ÆÀ´Á³¸ÆÇ°¸¿° 
Ç´µ¯´ ÆÇ° ¸¿°° É´¶ÃȽ ¸Ã»¯ ¾»²¿ É´½µ¸´ 
¹Ç² ´¿Æ ¼³ ¼³»È ³Ç¸²³ ɯ ¼¸Çº´µ µºÇ½³ 
¯È¿¸³»¼¸²½´Á´¼¸»²±¼¸²»¸³ÇȯºÇ»·¿µ´Ç 
³Ç¸² ¼³» ¼¸Èº´Ç ³Ã¸¯ ³¶ÃȽ³ »º» Ç´Ç° 
°´· ¼È ¼¸¿È³ ¹»³½° Ç°Å ¼¸Àº¿ Ç»·¿µ´Ç 
¾¸½¯´±º¼»´º»Ǻ´½¯´³´¾»²¿³´¹´´¸É³¿Á° 
¸Á´Åƽ´ 
ÆÀ´Áµ´Á¸·´½´¾³ºɸǴ¿É´»Á°°¾»²¿¼¸Æ¸Ã¯ 
³Ç°¶³¿¸³¾»²¿¼¸Æ¸Ã¯¾»²¿³¼´¶É°É´½µ¸° 
É´ÁÆÇÆ ¼¸Ç´ÈÁ º ³µ½ ³¶»Å³° ÉÆ´´È½³ 
ÂÀ´¿°¼¸Ç´±½¹Ç´Å»³¸¸¿°»´ÇÈô³ÈÉ´¸¯»Æ¶ 
ɽ±´²º³È¸ºÇÉ´Å´°Æ¾´±Ç¯°¼¸¶½É½¼³¹º» 
È´²¸¶»¼¸°Ç¼¸¿°½´°¸°¯»É°»¯¸»½±¾° 
¼´¶É°É´°¸¿½É´¯ÆÀÁ»É´ÁųÉ´Ç°¶³¸ÉÈ» 
¸Å¶´ ³¿Èº ¸¿Ã»´ ¼³¸ºÇ² ´È±Ã¿ ¹º ¾»²¿³ 
¸¿Èɯ´±µ¸½´°É´ÃɴȼºÀ³°¼¸²²Å³´ÇÈÆ¿ 
Ç»·´Æ°´¶Ç°¼Æ´½½³²¶¯²ÇȽ»¼¸²ÇȽ³ 
ɯ¼¸ÅÁ½´Ç»·¿µ´Ç¼¸Æ¸Ã¯¯ÇÆ¿³ÆÇ°¸¿°° 
¾³´¼´µ¸¸³¼´¶É°¾³É´Ç°¶³¸ÉÈ»ÈÉ´»´º¸³ 
¸²Ç¶³ǵ±½»Æ´´¸È³¼´¶É° 
É½Ç »È ¾É¸¯ À¸À° »Á ³½Æ Ç»·¿µ´Ç ¼¸Æ¸Ã¯ 
Ç¿ ÉȽȽ³ ³¸É´¶´Æ»» É´°¸¸´¶½´ É´Ç¸È 
³½ ¼¸¿È ¼¸È´»Èº ¸¿Ã» ³É½Æ³ ¼´¸½ ³¸»±Ç» 
³³´°± É´¿¸½¯ ÆÇ° ¸¿°° ɸ¿»²¿ ³Ç°¶» ÇÅ¸È 
ÂÀº»³´°±¹ÇÁ´ 
ɯ ³´´»½³ ¾¸²³ ¸ºÇ´Á ²ÇȽ ÉǸ¶°° ¼± 
²ÇȽ°´¿Ç¶°´¼¸Ç½È³»Á´¿·Æȯ»·Æ¸´Çó 
¸ ¾¸² ¹Ç´Á »È ´²ÇȽ p »¯Çȸ° ÇÉ´¸° °´·³ 
¼¸Èº´Ç» ·ÆÈ´ ¯»½ ¾´¶·¸° ÉÉ» ¸²º°·´Ç¿¸¸´ 
·Æ¸´Çó¸´´¸»¹»³½°

Đ"č 

ˆ˜ƒ~‡Œ„Œ‚‡…–ƒ~

(29-31/7 ~‹…ŽŒ

‡—‡Œ…:‡‡–:‡—‡Š—‹‡Œ‡
‹‡Š—ƒ–‡11ƒ’‚˜‡
…–•‡Ž†ƒ€‡ŒŠƒ~
Šƒ…Œ‹‡…–ƒ~‹‡”–Œ 

‡Žƒ•‡ƒŒ‡–‚…‚–‚ 
˜ƒŒ—ŒŠ—‹‡‡…Šˆ–‚–’‚–…Œ 

ƒŠ–‹‡–Œ

•–ƒ‡ƒ‡Ž 

°¯¼¶¿½ ²¸È¸½¶¼´¸

•‡Š–ƒ€•…”‡…‚–‚
„~•‡–‚…‡Š— 

°¯¼¶¿½ ±¸Á¸°Ç¼´¸ 

°¯¼¶¿½ °¸È¸»È¼´¸

²¸½È²»´±°ÆÁ¸°Ç³ 
´¿¸²»¸ɯ»²±¿²Å¸ºQN[J¸°Ç
$¸°Ç³¼ÁÉ´¸¶» 

¾»´±³»¯¸¿² °±
É´ÁŽ¯°¼¸¸Èƶ´»Å»
É´²¸À¶³ÉÇ´É 

¸µ¿ºÈ¯Ç´¯¸¿È°Ç³ 
³¿°´É³É´Á½È½¼¸¯Å´½
¼¸¸¶³ɯÉ´¿È»³»´º¸È 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³ 
É´Á½È½³¸¿¯³½È´³»¶½ 
»´·¸°»Èɸ½¸¿Ã³ 

¾³º°²¿°Ç³
¸´¿¸È»¼¸»ºµ±Ç¯¯¸¿É
É´²¸À¶³ÉÇ´ÉÃÁ 

±Ç°Å¿¸½¼¶¿½°Ç³
¼¸ºÃ³ɯ¸È¿³¿´´º³ɸ»ºÉ 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³ 
¼¸¸ÈÁ½¼¸»º¼¸¿´µ¸¯ 
¼¸°Å½°É´²²´½É³»
¼¸¸¶°¼¸¿ÉȽ³ 

¾´À°ÆÁ¸¾´½¸À°Ç³
³»°Æ³ÃÁȲƽ³É´²´À 

Ƹ»Ç´±ƶŸ°Ç³ 
¸½¸¿Ã³¸½»´Á¸¿±»¸É¯°
¸»È²½¶³É¿¸±

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯ 
¼¸¸¶»Ç°¶É³»É´²Á´´É³
°´»²Ç°À¼¸Ç½ °± 

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯
¸°½´ÇƼ´»È°Ç³ 
¼¸È±Ã¿¯¸¿É³´±¿¸ Å´¯´Æ³Èº 
¼¸ÇÁüÁÉ´²²´½É³ 

³Ç¸ÈÁ³¶´Ç¯  

¾¸ÆÀ¸²³½»È¼¸¸¶°Ç³ 
³°³¯½Ç´¶°»
³²¸¶¸É´´¯±¹´É½É´Á¸¿Å 

‹~˜‚‡‡†”‚Š“ŠŒƒŒ€„ƒŒŒ‹ƒ•Œ‚

˜
˜…
…ƒ‡ƒ‡Œ
…ƒ‡
Œ––
˜‡
˜‡Ž‰
Ž‰ƒ˜
ƒ˜
˜ ~Š
~ Œ ƒƒ‡
‡Ž’
Ž’Š ˜
Ž’
˜ƒƒ–—’~
–—’~
–—
’ ˜
˜ƒƒŽ‡
Ž‡‡‡ŽŽŽƒ
ƒŒŠ
ƒ
Š
0523
05
2355
5579
79
7
985
5 ƒ’
’Š’
Š’ 27
27/7
/7 
„„ƒƒƒŒ˜
Œ˜
˜ †‰ ˆˆ‡‡‡–~
–~˜
–~
˜
˜
 Š„„ƒƒŒ
Œ–‡
–‡…Œ
…Œ
Œ
‹
‹‡‡‡
‡†–‰
†–‰
†–
‰ ˜–‡
–‡‰Œ
‰
17
1700
70
00
0-70-7
700-72
72
7
2-8
82 ƒ’
’Š
Š†
†
ƒ~
ƒ~
~iin
nfo
fo@o
orrch
chay
ya.o
orrg.iill ‚Œ
Œ—–
—–‚ƒ
‚ƒ ‹‡†
†–’
’Š 
w
ww
ww.or
orchay
ch
hay
aya.or
org.iill ‹‡Š
org
‡Š—
—ƒƒ–‡
–‡12
12 ƒ‚
12
‚‡‡—
—‡
…
…– ‚‡
‚‡…
…–ƒƒ~ 

‹‡–‡…Œ‚Š‚Š 
D1240~ŠŒƒ‡Ž’ŠŠƒ‰‹‡Œ‡3
(475‰Œ–…~Š D435˜ƒ…ƒ–~ŠŠƒ‰‹‡Œ‡3 
D388˜ƒ…ƒ–~ŠŠƒ‰~Š‹‡Œ‡3
D179‚…ƒ–~ŠŠƒ‰‹ƒ‡1
D135‚…ƒ–~ŠŠƒ‰~Š1
‚Š–€‚Š˜Ž‰Ž˜’˜˜—ŒŠ‰* ‹‡ŒƒŠ—˜Š˜ƒ–—’~ 
…—90ŠŒ•˜~–ƒ‚˜ƒŠŠ‚…Ž‚ 

"'
 " •

10

11

• 933 '  

–ƒ‚‡–ƒ~Œƒ‡Šƒ€˜‰–
–ƒ‡”Š˜…Œ—Œ‚–ƒ—
‹‡~‚‹‡–ƒ•‚˜…‡˜’Š

Á°Èǯ°a³¸¿É¿aÉÃÅa¼¸»È´Ç¸aÆÇ°¸¿°
‹‡Š—ƒ–‡ƒ•–‡Ž

–‡…
 Œ
ƒŒ 
‹‡•Š…
‚—ƒŠ—Š •Š…˜Œ‚ ‘‡•Œƒ ‡ƒ”•Œ –ƒ• 
‹‡•Š…‚—ƒŠ—Š•Š…˜Œ‚‘‡•Œƒ‡ƒ”•Œ–ƒ• 
‡Œƒ‰‡’>‘˜Œ‚ƒ‚Š‡Œ˜ƒ‰Š‚‡˜‰Š‚~ 
‚—ŒŠ‚‰Š‚‹‡Žƒ–…~‚ƒ‹‡Žƒ—~–‚˜ƒ–Œ€‚ 
‡†•–’‚‹†‡‚ 
Š‚ƒŒŠ‚Ž•Œ‚˜‡ƒ‡‡˜‡~ƒ’–‚–—‰‚‡~ƒ’– 
˜ƒ…‡‡˜‚ˆƒ˜˜‡~ƒ’–˜‡–ƒ”‡Š‹‡‡—Œ‹‡Š‰ 
ˆ‡Š‚˜‚Š‰‹‡‡€–ƒ–‡‰‚ƒ‹‡‡~ƒ’–‚‹‡†‡‚Š 
˜ƒŽƒ—‚‚Š‡Œ‚˜ƒ•‡Ž‰†Š‰ƒŒ‡Š‡—ŒƒŒ‡Š€ 
Šƒ’˜ƒ˜‡–2”‡‡ŒŠ˜Š‰ 

—•ƒŒƒƒ—…ƒ”•ŒƒŒŠŠ~

”~ 
‚ƒƒ—‚–‡…Œ‹ƒ…˜‹‡Žƒ”•ŒŠ”~ 
—’ŽŠ‰Š 
˜ƒ–—‰‚‹Šƒ–˜ƒ‡‹‡‡ƒ”•Œ‚Œƒ‹‡’‡•Œ‚Œ–ƒ•‚ 
‡‡Š–ƒŒ‚ƒ—˜…~‹’‹‡—€’Œ12‰ 
–’˜~‹‡‡ŒŠ˜‚ƒŠ•‡–ƒ•‹‡…ŒƒŒ‹‡Ž– 
ƒŽ…‡‡ƒ–ƒ•‚˜ƒ—‡–ƒŒ‡—‹‡‡ŒŠ˜˜ƒ–—‰‚ 
˜‡—~–‚˜ƒŽ–‚‹†Œ‚‰Œ‚ƒŠ•‡˜ƒŽ– 
‚‡Š~ƒ‰Œ‹†Œƒ 

‡”–~•ƒŒ

wwwmachoneliyacoil–˜~*•’ 
"'
 " •

12

13

• 933 '  

"'
 " •

14

‫תוכ ענייני‬

‫‪30‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪40‬‬

‫‪30‬‬

‫נשיא ארצות הברית נרתם לשיחרורו של הרבי‬

‫‪38‬‬

‫לכל ילד מפתח משלו‬

‫‪40‬‬

‫זכרונות משולחנו של הרבי הריי"צ‬

‫‪44‬‬

‫מקימים לתחייה את הקהילה היהודית באדיס–אבבה‬

‫‪52‬‬

‫הקמפיין שכבש את ארץ ישראל‬

‫תחקיר מיוחד של ההיסטוריון החסידי ר' שניאור זלמן ברגר‪,‬‬
‫השופך אור על הפעולות שנעשו בארצות הברית למען שחרור‬
‫אדמו"ר הריי"צ ממאסרו ‪ -‬מוגש לרגל חג הגאולה‬

‫כאשר מזכירים 'חינוך' ‪ -‬המילים הנרדפות הן‪' :‬מלאכת החינוך'‪,‬‬
‫'עבודת החינוך'‪' ,‬שדה החינוך'‪' ,‬משנת החינוך'‪ .‬מדוע? מה קשה כל‬
‫כך בעבודת החינוך? נתן אברהם במדור חינוך מיוחד‪.‬‬

‫חלק שני מקלטת הזכרונות מרתקים של הרב יוסף גולדשטיין ע"ה‪,‬‬
‫ובהם סיפורים על אירועים מיוחדים בהתוועדויות הרבי הריי"צ‪,‬‬
‫ואפיזודות מתקופת הבראשית של נשיאות הרבי‪.‬‬

‫זוג צעיר מוצא את עצמו בהשגחה פרטית מנהל 'ליל סדר' באדיס‬
‫אבבה‪ ,‬בירת אתיופיה‪ .‬כעבור זמן קצר הם חוזרים לשם לצמיתות‪...‬‬

‫תחת הסלוגן 'משיח‪ .‬עוד מעשה קטן ‪ -‬והוא כאן' יצאו אלפי חסידי‬
‫חב"ד אל הרחובות בשבוע האחרון והביאו את בשורת הגאולה‬
‫לאזרחי ארץ ישראל‪ .‬התשובה החב"דית לטרור הרצחני‬

‫מדורים‬
‫‪ 18‬דבר מלכות‬
‫‪ 22‬לוח שבועי‬
‫‪ 23‬דבר המערכת‬
‫‪ 24‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 24‬מאוצר המלך‬
‫‪ 51‬רגע עם הרבי‬
‫‪ 60‬יומנו של תמים‬
‫‪ 65‬חדשות‬
‫‪ 74‬חסידים איין משפחה‬
‫טורים‬
‫‪ 26‬התוועדויות חסידותית‬
‫הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‬
‫‪ 36‬בראייה עכשווית‬
‫הרב נדב כהן‬
‫‪ 56‬שולחן שבת‬
‫הרב יוסף קרסיק‬
‫‪ 59‬בוא נתוועד על זה‬
‫הרב חיים ועקנין‬
‫‪ 63‬פרשת דרכים‬
‫שלום בער קרומבי‬
‫‪ 71‬אחרון חביב‬
‫הרב שניאור חביב‬

‫‪48‬‬
‫ ‬
‫ " 
  ‬
‫©  
‬
‫ 
  
 ‬

‫ 
 ‬
‫ 

‬
‫  ‬
‫   ‬
‫ ‬
‫ ‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫  ‪ – , -‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪718–778–0800 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪718–778–8000 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫  ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫ 
‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫  ‪60840 " 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ 
‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫‪beisnews@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬ 

"'
 " •

16

17

• 933 '  

‫דבר מלכות‬
‫השם "בית הבחירה" מדגיש את הצורך לעסוק עם‬
‫שאר הבתים שבעולם כדי לפעול בהם ענין של‬
‫קדושה ]למרות היותם לפני כן עניני הרשות‪ ,‬ויתירה‬
‫מזו ‪ -‬באופן של אתהפכא חשוכא לנהורא[‪ ,‬עד כדי‬
‫כך‪ ,‬שיהיו ראויים שייאמר עליהם שביהמ"ק נבחר‬
‫מביניהם! • משיחת י"ז תמוז תשד"מ‪ .‬בלתי מוגה‪.‬‬

‫ולא "הלכות בית המקדש"?‬
‫‪- 
  .‬‬
‫ 

'  

 

‫ 
  
‪ ,‬‬
‫   
–‬

 ] 
 
  

‫ 
 
 ‪ -‬‬
‫  [‪ " "  – ,‬‬
‫ " )(  ‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
‪
  -‬‬
‫)"   "(‪:‬‬
‫ 
 "‬
‫    '"‪,‬‬
‫– ‪  
 -‬‬
‫ 
 
‪  
,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
–‪ , :‬‬
‫  " ) 
 " ‬
‫'(‪,   

,‬‬
‫ 
  

 ‪-‬‬
‫" 
 " ‪ 
– -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  

,‬‬
‫ 
] 
  ‪,‬‬

‫‪18‬‬

‫• " 
'"‬

‫  – 
 ‬

[ ‪,  
  -‬‬
‫ 
' 
" 
"‬
‫ 


 ‬‫ 
  
‪:‬‬
‫
 – ‬
‫ " ‪'  

 " :‬‬
‫   "‪, ,‬‬
‫ 
 
‪, 
' 
 ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ 
 
‪.  -‬‬
‫   


‫– 
  )  ‬
‫‪  
– (  ,‬‬
‫ 
‪ 
–   ,‬‬‫    
' ‪.‬‬
‫‪ " :‬‬
‫ 
– 
‪ ' " -‬‬
‫  ‪ 

  ,‬‬
‫  
"‪-  

,‬‬
‫ '  ‪ 
 -‬‬
‫ 
 
) 
  "‬
‫ ‪:(" ,‬‬
‫‪ 
 :‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
  – ‪.‬‬

‫ ' ‪ 
–  :‬‬
‫– 
  

 ‬
‫]  " 
 
 ‬
‫ 
 
"[ ‪
 
 -‬‬
‫ 
‪ 
,  ,‬‬
‫ 
" 
 "‪.‬‬
‫ 
 
 ‪-‬‬
‫   
'  
‪,‬‬
‫ ‪   
-‬‬
‫ – 
 
 ‬

‪."  
" ,‬‬
‫‪   -  
.‬‬
‫  )  ‬
‫ 
 " 
 ' ‬
‫  '"(‪"" ,‬‬
‫  
 " ‪" -‬‬
‫ 

"‪:‬‬
‫ 
‪ :‬‬
‫ "  
" ‬
‫"‪ - 
  ,‬‬
‫ " )  
(‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫  
" 
 "‪ ,‬‬
‫ 
 "  
‬
‫ ]  
"" ‬
‫ 
‪  
 " -‬‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫למה נקראו‬
‫"הלכות בית הבחירה"‬

‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫ '"‪ 
" ,   ,‬‬
‫ '" ) 
 ‬
‫(  " 
 "‬
‫ 
 " [‪ ' ,– ,‬‬
‫  
"‬
‫
"?! 
‬
‫ " 
" "‬

"!‬
‫ ) 
‬
‫( ‪ 
 " 
-‬‬
‫   
– 

‫  "‪.‬‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫– 
 
 ‬
‫ ‪: .‬‬
‫
" 
" ‬
‫ 
‪  -‬‬
‫ 
‪,  ' - ,‬‬
‫
‪  , 

,‬‬
‫  
 
 
 

‫ 
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‪" 
-‬‬
‫ 

"  ‬
‫   ) ‬
‫ (‪"" 
 
 ,
,‬‬
‫ 
 
 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪:  -‬‬
‫"" 
  

‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
  ‪,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫  
‪.  ,‬‬
‫ 
‪" 

, ,‬‬
‫" 
  ‬
‫ 
 
  ‬
‫ 

]  ‬
‫  
‪
 -  ,‬‬
‫ [‪,  ,‬‬
‫ 
 
 
–‬
‫ 
  
!‬
‫‪

 " .‬‬
‫– 
 
  ‪:‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫   – 
‪,
,‬‬
‫ 
– 
 ‪" -‬‬
‫ 
"‪ " ,‬‬
‫ 
 " ‪'  " -‬‬

‫‪."'  
,‬‬
‫‪ " 
,‬‬
‫ " ‪ 
 

 -‬‬
‫ ‪
  
,‬‬
‫ 

 )"(‪ ,‬‬
‫ " 
" ‬
‫ 


   -‬‬
‫    "‪.‬‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫  
– 
‪  ,‬‬

‫ƒ‬

‫ 
   ( 

‫ 
 
"  "‪.‬‬
‫ ‪:‬‬
‫ 
  ‪ -‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
" "  


‫ " 
"  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
–'  ‪,‬‬
‫ ‪  
  -‬‬

‫ובפשטות‪ :‬כאשר ליהודי יש קשר עם אומות העולם‬
‫)מאיזו סיבה שתהי'( ‪ -‬עליו לנצל זאת‪ ,‬לכל לראש‪ ,‬כדי‬
‫להביאם לשלימות שלהם‪ ,‬שגם הם לא נבראו אלא‬
‫לכבודו של הקב"ה )כדברי המשנה בנוגע ל"כל מה שברא הקב"ה‬
‫בעולמו"(‪ ,‬על ידי זה שפועל עליהם לקיים מצוות שנצטוו בני נח‬
‫ בהתאם לציווי שנצטוו בני–ישראל בזמן מתן–תורה‪ ,‬כפסק–דין‬‫הרמב"ם דלעיל‪.‬‬
‫  ' ) 
‬
‫ 
 

‪ ,‬‬
‫ 
 
 
( ‪-‬‬
‫   

‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ 
'   
–‬
‫ 
‪ "  

,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫  
  
–‬
‫ 
    ‬
‫ 
  –‬
‫ " ‪ 
 " :‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪
. .‬‬
‫ 
 
‬
‫ 
"

  

‫  '"‪ " 

, ,‬‬
‫  
" ‪–  -‬‬
‫]  
"  ‬
‫"
‪   
" :‬‬
‫"[ ‪  -‬‬
‫ ' – 
 ‬
‫ 
 

‫ ‪ 
- 
 ,‬‬
‫ 
  "‬
‫ '‪.‬‬
‫‪– )  

.‬‬

‫ 
  
‪ ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ )   
(‪.‬‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫  
‪  -‬‬
‫ 
 
– 
‪ 
,‬‬
‫   
–' 

‫ 
‪ - ,‬‬
‫ ‪ 
" 
" – -‬‬
‫    
‬
‫  
  
‪.‬‬
‫  ‪ "  ,‬‬
‫ "   ‬
‫ 
  – 

‫  
–' ‪
 
-‬‬
‫ ‪   

,‬‬
‫   
'‪, ,‬‬
‫ 
 
   –‬
‫ 
 – ‪.‬‬
‫ ‪ -  
,‬‬
‫  

 – 
 ‬
‫  
‪– 
,‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‪  -  
.‬‬
‫ 

 ‪   ,‬‬
‫ – 
–‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪19‬‬

‫דבר מלכות‬ 

  
 
  

- 
: . 
 

   

    

 
  
 
.   
 
   
-   
 
 "   
,
" 
 ' 

,(  " –) 

   

.   

.  
 
 ,  
   ) 

– 
 ' ( 

" 
"  ,
 

 ;
  
' -   
, 

 
 ,  , 
 ,  

  
  

 
  
– ]    
 

" " 
 
- ["
"
 
  

, 
–    

–     - " 
 
   

   
.
 

 
: 

- ('
 )   
 , 
 ,  
 
, 
 

 
) " 
 
 ,("  " 
 " 

  
 

– 
 - 
" – ,– 

ƒu —v{ ¦l ‡–
q —
_ p z ~‚Q
l —p{ ¦l Œq u ‚˜
v q ~p ƒj 
¼´¸ ¸²¸½´ ²Á´½´ ±¶° ³¿È³ »±Á½½
» 
Ȳ´Æ É´Á´¿É´ ¼¸±³¿½ ·Æ»» É´ÇÈÆɳ ´»´ºÈ
» 
ÇÃÀ³ 
¶¸È½³¹»½È·¸´´¯°´¸»½¯·¸»È¸°Ç³»È´¸É´±³¿³´´¸É´º¸»³»È¸ƽ´Ǹ²¿·´Æ¸»´½´¸° 
É´°ÇÉ´ÃÀ´³¼ÁÉ°¶Ç´½´³È²¶³Ç´²³½ɴǸ²¿É´¿´½ÉÉ´¯½°³´´»½ 

Ƚ½ 

É´¿½µ³» 

ɴǶ°´½³¼¸ÇÃÀ³É´¸´¿¶°±¸È³»

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸ 

"'
 " •

20

?‰
21

• 933 '   

  

 

 
- 

20:58 21:35 20:10 19:21 19:28 19:07  
22:25 22:56 21:17 20:33 20:31 20:29  

 , 

 " 

19:49 9:15 5:45 

20:26 9:19 5:37 - 

.
   : ' 
- 
  

  : 
 
" " ,"
" : 

 , 

 " 

19:48 9:16 5:46 

20:25 9:20 5:39 - 

- 
  : ' 

  : 
 
" : 

, 

 " 

19:47 9:17 5:47 

20:24 9:21 5:40 - 

- 
  : ' 

  : 
 
" " : 

 , 

 " 

19:49 9:15 5:44 

20:27 9:18 5:36 - 

 
 

" 

19:50 18:21
13:22 12:47 9:15 5:44 
20:27 18:54
13:38 13:00 9:17 5:35 - 
- 
   : ' 

  : 
 
"
" ,"
" : 

- 
   : ' 

  : 
 
" " : 

 , 

 " 

19:49 9:15 5:45 

20:26 9:20 5:38 - 

- 
  : ' 

  : 
 
" : 

 ,


 " 

19:48 9:16 5:46 

20:25 9:20 5:39 - 

- 
  : ' 

  : 
 
" " : 

"'
 " •

22

‫דבר המערכת‬

‫כל כ פשוט!‬
‫המצב בארה"ק ‪ -‬מתקפות הטרור אל מול התגובה‬
‫הפחדנית והמבישה של הממשלה‪ ,‬ה התגשמות אזהרותיו‬
‫של הרבי מה"מ כפשוט‪" .‬מרובה מידה טובה" ולכ כולנו‬
‫מתגייסי למע הפתרו היחיד ‪ -‬הפצת בשורת ונבואת‬
‫הגאולה והגואל כפשוט‬

‫ב‬

‫ ‪ , 
 
  ,‬‬
‫ ‪ 
 – –  
  ,‬‬
‫ 
 ' '‪,    
,‬‬
‫    "
 

‫    
‪ ( )  ,‬‬
‫
‪  ''  ,' '   .‬‬
‫ ""  
 ‪  ,‬‬
‫  
   ‪  ,‬‬
‫''‪..‬‬
‫   "     ‬
‫‪
  
 
  ,‬‬
‫ 
‪ '  
  
  ,‬‬
‫ '‪ 
' ' ,'   ' ,‬‬
‫ 
)  (  
 ‪.‬‬
‫   
 ' 
  
'‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫' 
'‪   ,  
,‬‬
‫ ‪ .  
   
,‬‬
‫ ‪ 
      ,‬‬
‫ 
‪. ,    ,‬‬
‫   
 

 ‬
‫ 
"‪' '  .  ,‬‬

' ' ' '‪  .  
 
 ,‬‬
‫   ‪   
 ,‬‬
‫  

  ‪   .‬‬
‫ 
 ‪,  


 -‬‬
‫ 
 
 ‪ . 
 ,‬‬
‫ 
'  
'‪  

 ,‬‬
‫ 
‪ -    ,  ,‬‬
‫  ‪. 
 :‬‬
‫  
 
 
 ‪ ,‬‬

‫ 
" "  

"‪  .‬‬
‫ ‪,      ,‬‬
‫ 

  '  '‪  
 ,‬‬
‫ ' ‪  
  ."  ...‬‬
‫‪ 
 , 

 
,‬‬
‫ 
‪. 
  ,‬‬
‫ 
" " " 
 
‪ ,‬‬
‫  
 
 "‪ ,‬‬
‫ 

 
 ' ' 
‪ ,
.‬‬
‫   ‪,   
 ,‬‬
‫
   "‪.‬‬
‫  
 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪,  
  ,‬‬
‫     ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
‪ -  
 ,‬‬
‫  
‪ 
,  
 ,‬‬
‫ 
 
   
‬
‫ 
‪
'  ' ' 
 ,‬‬
‫ 
 
' 
'‪.‬‬
‫ 

  
‪ ,‬‬
‫  "  "‪ 

 ,‬‬
‫‪   .   ,‬‬
‫  " "   ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪
  
 
 ,‬‬
‫ ‪   
  
,‬‬
‫ 

‪ 
   .‬‬
‫  

  
‪ ,‬‬
‫  
‪ 
,   " ,‬‬
‫    
 ‪  
,‬‬
‫ ' ‪:   ,‬‬
‫    
 !‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪23‬‬

‫הפרשה החסידית‬

‫קרב התמיד‬

‫פתגם השבוע בענייני גאולה‬

‫הרב יוסף אברהם פיזם‪,‬‬

‫מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫מדוע דווקא מהכבשים?‬
‫" " 
‪,
 .   :‬‬
‫ 
  

" "‬
‫  
‪.‬‬
‫) ‪( , , ,‬‬

‫צפונה לפני ה'‬
‫" " 
‪    :‬‬
‫‪  .  
,‬‬
‫ 
   
 ‪
 .‬‬
‫  

  ‪
,‬‬

 '  

 ‪.‬‬

‫  
  

 ‬
‫ ‪" "  , ,‬‬
‫ "‪  ,   ,‬‬
‫"  "  " ‬
‫ "‪," "   ,‬‬
‫ 
  ‪   ,‬‬
‫ ‪ ," ( )  
" ,‬‬
‫ !‬
‫  ‪ 
  
:‬‬
‫ –    ‬
‫     ‪  ,‬‬
‫ "  )("‪  ,‬‬
‫ – "  "‪   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫) " 
‪( " 
 " , 
" ,‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫) 
‪(.,, ,‬‬

‫קרבני לחמי לאישי‬
‫" " 
 ‪   :‬‬
‫  
  ? ‬
‫ 
  
  


‫ 
  ‪." 
 
" :  ,‬‬
‫ "  
"‪ 

.

- 

.‬‬
‫ 
 

 '  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫) ‪('  
,‬‬

‫בית הלל ובית שמאי‬
‫" " 
"‪ .   :‬‬
‫  
‪   
 :‬‬
‫ 
 '   ‪.‬‬
‫   

 
 ‪
,‬‬
‫   ‪. 
 .‬‬
‫)" " ' 
(‬

‫קרבן התמיד מכפר‬
‫" " 
"‪
  :‬‬
‫‪
 ,
  

 .‬‬
‫   
‪
," " .‬‬
‫  ‪ 
   .‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫)" " 
‪( ' ,‬‬

‫‪24‬‬

‫• " 
'"‬

‫אתה ציויתנו‬
‫" " 
"‪ 
  
:‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ 
 ‪'   :‬‬
‫    '‪  ...‬‬
‫ 


 
  '‪ 
 .‬‬
‫ 
 ?‬
‫ 
  ‪  ..‬‬
‫‪ 
     ...‬‬
‫ ‪  
  ...‬‬
‫ 
  
  ‪.‬‬
‫) 
" ‪(251 ' " -‬‬

‫לא היה ראוי העולם‬
‫להשתמש בזהב‬
‫" " 
 "‪   :‬‬
‫ 

  
 
 

‫ 

‪.‬‬
‫ 
  ‪
   -‬‬
‫     
‪ 
 
 .‬‬
‫ 
 
 ' " 
 

‫  
  
"‪.‬‬
‫ 
' 
   
‬
‫ 
‪   

  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫)   
' ‪(322‬‬

‫מאוצר המל‬

‫הרבי מעודד בחור‬
‫לשלוח את מאמריו‬
‫לראש ישיבת 'חברו'‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על דו"ח של אחד‬
‫התמימים שהגיע מירושלים לבית חיינו‪ ,‬וכתב על ההצלחה‬
‫של ישיבת הערב בירושלים ועל דבר הפצת ספרי החסידות‪:‬‬

‫‪[ =] " [
 =] "
(1‬‬
‫" ]]=  [[‬
‫ – 
"‬
‫‪ ,   (3‬‬
‫[‪( .‬‬
‫ 
   " ]= '  [?‬
‫– 
 ‪.‬‬
‫‪  
   
   , "   -‬‬
‫ ‪:‬‬
‫ 
‪:  .‬‬
‫‪ 
– " – ] " .  (4 

 – 
   

 (2‬‬
‫ " ]=  [‪.‬‬
‫ [‪.‬‬
‫      ‬
‫‪.[  =] " (5‬‬
‫   ‪:  ,‬‬

‫   ‬

‫ 
"

‫) 
"  
"(‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪25‬‬

‫התוועדות חסידותית‬
‫הרי הקב"ה מנהל את העולם ומנהיגו ‪ -‬מדועו הוא‬
‫'נזקק' אפוא להביא את הרבי הריי"צ למאסר כה‬
‫קשה כדי לקבל את ה'גילויים' שעם ישראל זכה להם‪,‬‬
‫והרי יכול היה 'לעקוף' זאת ולזכות אותנו מיד באותם‬
‫'אורות' נעלים ונפלאים? • לקח אקטואלי לפרשת‬
‫המאסר והגאולה לימינו אלה‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫פרשת המאסר‬

‫אקטואלית לימינו‬
‫בתוך הרפש‬
‫   "   "‪,‬‬
‫  " " ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 " " ‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫ 
‪ , 
,‬‬
‫ 

 
‪  .‬‬
‫ ) 
 ‬
‫ (  

‫   
 ‬
‫' '‪' ' ,‬‬
‫)  
 ' ‬
‫ " 
 " "–" (‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫  ‬
‫
 ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪ "
 
 ,‬‬
‫ 
)"
" ) ( ' ‪:(43‬‬

‫‪26‬‬

‫• " 
'"‬

‫" 
  ‪,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫" 
‪   
,‬‬
‫) 
 ‪
  . (...‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪  

 ,‬‬
‫‪ 
-   

 .‬‬
‫ ‪."
 " -‬‬
‫"  
  
‬
‫  

  ‬
‫ 
‪, 
, 
.‬‬
‫ 
   
‪ .‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫  
 
  ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪ -  

,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫]   ‪
  
:‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 "  ‬
‫  
  ‪.‬‬

‫ 

  ) ' ‪(160‬‬
‫ 
‪ 
"  
 ,‬‬
‫  
‪,   ,‬‬
‫  
 


‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
    
‪:‬‬
‫"    ‪,‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫ ‪ 
  
.‬‬
‫ )  (  ‬
‫ 
‪ 

  .‬‬
‫)  (‪   ,‬‬
‫ ‪  
, ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫" ‪  - -‬‬
‫
‪  , ,‬‬

‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
  ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫]  
 ‬
‫"  ‪ .‬‬
‫  [ "? ) 
‬
‫‪
. 
- (.‬‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫  
‪.‬‬
‫" 
 

‫‪ 
-  
.‬‬
‫‪" ,

 .‬‬
‫!"‪,  " : .‬‬
‫ "‪ ,  .‬‬
‫ ‪, ,  ,‬‬
‫  ! ! " !"‬
‫ 
‪ " . .‬‬
‫ !" ‪, 
 .‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫" 
‪ -  -‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫‪ .  .‬‬
‫ 
‪- 
- ? 
,‬‬
‫" 
‪." 
, ,‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  . .‬‬
‫  ‪ " .‬‬
‫ ?"‪ . " , ,‬‬
‫ ‪  

 
. .‬‬
‫   

 ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫" ‪:‬‬
‫" ‪ , , ,‬‬
‫"‪ 

,  
.‬‬
‫ ‪ 
. .‬‬
‫ ‪ . 
 .‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
 
‪.  .‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ ‪ .  .‬‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫ ‪ 
  
.‬‬
‫‪,   .‬‬
‫ 
  ‪, 
  ,‬‬
‫ ‪. ,
,‬‬
‫"  ?" ‪ -‬‬

‫ƒ‬

‫כל אחד מאתנו מנסה )ובהחלט חשוב לכוון לכך גם את‬
‫הילדים והילדות( לקרוא את פרשת המאסר והגאולה‬
‫כפי שהיא מופיעה ב'לקוטי דיבורים'‪ ,‬ב'ספר התולדות'‬
‫וכדומה‪ ,‬כדי לחיות זאת מחדש וללמוד מזה כיצד לנהוג בימינו‬
‫אנו‪ .‬מה גם שהקריאה אינה דורשת מאמץ גדול‪.‬‬
‫ ‪ 
. " -‬‬
‫ ‪."!  
.‬‬
‫"‪ -  - , ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫"‪ 
. ,‬‬
‫   
‪ " .‬‬
‫ ?  ‪ .‬‬
‫    
‪.‬‬
‫  ' '"‪.‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
‪. 
. 
 .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
" "‪ .‬‬
‫ 
‪ , . 
  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫"‪   - .‬‬

 " 
[‪.‬‬
‫ 
" 
 ‬
‫) 

(‪, 
" :‬‬
‫" ‪ 
 
,‬‬
‫ ]  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫[ 
 ‬
‫  ‪,  
-‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫  
‪,  -‬‬
‫  ‪  - .‬‬
‫‪,   
,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫  ‪, .–-‬‬
‫ 
 
 ‪
,‬‬
‫ 

‪ 
 .‬‬
‫  
‪ " :‬‬
‫ !" 
‪."" :‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫"  

‫ 

‪ .  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  "" ‪!" :‬‬
‫   ? ‬
‫  ?  ‬
‫  ‪ 
-‬‬

‫  ‪ "!  ,‬‬
‫   ‪: 
 .‬‬
‫"  ?"  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ 
  

 ‬
‫ ‪ . 
 
,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ "  ‪ " :‬‬
‫ "‪ 
   .‬‬
‫   
‪,‬‬

   ‪ ,‬‬
‫  ‪ 

-‬‬
‫  ‪ 

  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫  
 ‬
‫  
  ‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫  
 

‬
‫‪  
 ,‬‬
‫" "‪:()   .‬‬
‫" 

 "‪.‬‬
‫" 
 
 ‬
‫ 

 ‪,
,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫ ‪ ) " 
" :‬‬
‫ 
(‪  
 

.‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪
 
, -‬‬
‫  

 ‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫  

 ‪ .‬‬
‫     

‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ 
 

 ‬
‫‪  
 ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
  
‪ : 
,‬‬
‫  ?  
 ‬
‫
 
‪ 

,   .‬‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪27‬‬

‫התוועדות חסידותית‬

‫  ‪ 

" :‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
"‪  
 - .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ""‪ .‬‬
‫ 

  

‫  ‪.‬‬
‫" ‪ 
,  :‬‬
‫  
 ‬

‫ƒ‬

‫ 
   ‬
‫ 
   ‬
‫  
‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
‪ ," 
" ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫"–" ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ " 
 " ‬
‫     ‬
‫ 
‪ 
  .‬‬
‫ 
 " 

‫נשאלת השאלה‪ ,‬הרי הקב"ה מנהיג את העולם ‪ -‬למה‬
‫היה צריך מלכתחילה להיות כל כך הרבה צרות וייסורים‬
‫ולשם מה נדרש כל כך הרבה מסירות נפש‪ ,‬כדי שלבסוף‬
‫נחגוג את השחרור והגאולה‪ .‬עדיף שלא יהיו צרות וייסורים‬
‫מלכתחילה‪ ,‬ולא יהיה צורך בגאולה?!‬
‫" ‪ 
 -‬‬
‫   

‬
‫ ‪   
-‬‬
‫ ‪  
 :‬‬
‫ ‪ 
" ,‬‬
‫ 
"‪
 ,


.‬‬
‫""   "‪ .‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫סיפור המאסר ותרגומו‬
‫האקטואלי‬
‫"   ‪-‬‬
‫ " 
 
‪ :‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

 ' 

 

‫ ‪ 

 ," " ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪ " ,‬‬
‫ ) 
 ( )(‬
‫ 
" ‪,  
-‬‬

‫‪28‬‬

‫• " 
'"‬

‫  
‪  -‬‬
‫  
  

‫  ‪.   
,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫    
‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫• • •‬
‫  ‪ :‬‬
‫  
 
 "‬
‫ ‪ 

 .‬‬
‫ 
  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ 
  :‬‬
‫ 
  ‪
,‬‬
‫  
 

‫
 ‪ 
 .‬‬
‫ ‪"  " :‬‬
‫" ‪   ,‬‬
‫ 
‪ 
 , 
,‬‬
‫
 
"‪ 
,‬‬
‫ 
  

‫ ‪.  -‬‬

‫ 
  


‫  
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪  " ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
‪" ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ?!‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪ 

 :‬‬
‫   
‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫ '  "–" ‪ .‬‬
‫ 
 
   ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫   
‬
‫ 
 ‪  

,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   " ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ ' 
 ,‬‬
‫ 
'‪.  , ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 "‬
‫ )  ""‬
‫  '  " ‬
‫"(‪" 
 .‬‬
‫  
 

‫ 
  
 

‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ "  ‬
‫
 
 ‪
,‬‬
‫   ‬
‫ 
" 
 " 

‫   ‪ ,‬‬
‫"   
"‪ .‬‬
‫"‪  , ,‬‬
‫  
‬
‫‪.‬‬
‫‪ "  ,‬‬
‫ 
 

‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫"‪ "–" '  ,‬‬ 

  
 

   

 .
  

"  

 
 
;"   
  
-   
.
  
 
  
  

 –  

 ," 
–" 

 
  . 
 
   

 
 
 ,   

   

  
 

 

 . 

   

. 
 -  

 , 
, .   

 "  

)  
 
" :(855 ' ( ) "  

 
  
  

  

. 
   . 

 
  
    
   
 , 

.  
 

   

  
, ..…… ( 
) .……
." .…  
    
   

  
 
 
, 
 
  " 
."   

,   . 
  .'  
,   
, 
 , 

,   
  
. 
 
  
  
, 
 '  
 
 .' 
  
.

   
 
  
   

   
.(" 
 
"

)  

 " 

 -  

."
 
" ," 

 ,
   

  
 
- (" 

 "
)  
  
 
. , 
,  
 
 
   
 ,  , 

 
-  
 

  . 
 

  , "
 

" 
. 
 .   
"  
 
 "  
,  
 ,  
" ." 
"   ( ) 

, 
  - "
"  ") " 
(
" " 
 
' ("
)  

   "
.
 

www.RadioMoshiach.org : , 
(3# / 9# / 1# 
) 770–9493–08

29

• 933 '  

:( )   

  ,  
 .
  
 ." 
 " , 
 
  
 . 
"
" 
"–"  
 

 
 
 

 ,  
 
. 
 
 , 
  
, 

,

  
  

  
 . 
  
 ,  

. 
 
 
 
  
 .  
 
,   " 
   
 
   . 
, 
  
 
 , 
.  , 

‫נדרשת מסירות נפש‬ 

" 
   
  "  

,  ," 
" 
 . 
 " 

  
  

 
, 
.  

  


-   " 

 
. " " 
.  
 
.  . 

, ,  

,""  
 
  

1640/1700AM :
  
718 557 7701 :" 


‫היסטוריה חב"דית‬

‫נשיא ארצות הברית שכונה "קל השתקן" ועמו יושב‬

‫בעקבות דברי הרבי מה"מ בהתוועדות חג הגאולה תשמ"ג‪" :‬מדינת ארצות הברית‪ ,‬והעומדים‬
‫בראשה שהם השתדלו לשחרורו של בעל הגאולה ויציאתו אל מחוץ לגבולות המדינה‬
‫ההיא ‪ -‬בדרכי נועם ובדרכי שלום‪ ,‬ביחד עם בני ביתו‪ ,‬ספריו וחפציו" ‪ -‬ערך ההיסטוריון החסידי‬
‫ר' שניאור זלמן ברגר תחקיר מורכב‪ ,‬והגיע לממצאים השופכים אור על הפעולות שנעשו‬
‫בארצות הברית למען שחרור אדמו"ר הריי"צ ממאסרו • מיוחד לחג הגאולה‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫הבית הלב‬

‫למע שחרור‬
‫הרבי הריי"צ‬

‫‪30‬‬

‫• " 
'"‬

‫ראש ועדת החוץ בסנט שכונה "האריה מאיידהו" פעלו לשחרור הרבי הריי"צ‬

‫י‬

‫   ‬
‫   
 

‫" " " ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 " 

‫‪ ;  ,‬‬
‫  
 ‬
‫  

‪ .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 

   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
 " ‬
‫  
  ‬
‫  " 
" ‪ 
,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫" 
   ‪-‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

 
 


‫    ‬

‫   
‪," 
" ,"
:  .  " 
" ,‬‬
‫'   ‪ 
 "   -‬‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪31‬‬

‫היסטוריה חב"דית‬

‫  ‪  -‬‬
‫ 
‪ ,  ,‬‬
‫' ‪    ...‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   

 ...‬‬
‫ 
 
  ‪-‬‬
‫    

‫ 
 
 "‪.‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ 
 
 ‬‫ 

  ‬
‫    ‪ 
-‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
‪,  -  ,‬‬
‫ 
   
"‬
‫) 
" " ' ‪–1734‬‬
‫‪.(7735‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪  , .‬‬
‫   ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 " " ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 

 .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫    "‬
‫" 
"‪.‬‬
‫ 
  

‬
‫  
 
"‪  

,‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ " "  ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫  " " 
‪ ,‬‬
‫ 
  

‫  
  ‬
‫ ‪:‬‬
‫" " "‪...‬‬
‫ 
 
 

‫  
‪  ...‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
  ‪...  -‬‬
‫ 

 
‬
‫ 
 
 ‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 

   

‫ ‪ 
 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ 
"
   
'  

‫ ‪
 


 ,‬‬
‫  " "‪ .‬‬
‫   

‫‪   ,‬‬
‫  

‬
‫  
‪.‬‬
‫   

‫ 
  ‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫"  

‬
‫  
 

‫ 
 ‪.‬‬
‫  

‬
‫"  

'  
‪    
  ,‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  
‪" 
"  ,‬‬
‫  
  

‫ 
  ‬
‫החלטה כבדה מנשוא‬
‫ ‪ 
 ,
 
.‬‬
‫ " "‪   
 
 .‬‬
‫  ‪ . 
 ,  
 .‬‬
‫   
" 
 
 ‪,‬‬
‫ " " ‪. 
  ,‬‬
‫  
 
‪
 .‬‬
‫   ‬
‫    
 
  ‬
‫   ‪  
 
   .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  
" ‪, 
 ,‬‬
‫ 
  ‪  
  -‬‬
‫      " ‪  .‬‬
‫ 
‪  
  
,( " ) 
:‬‬
‫ ' ) "  ( 
 
 
  ‬
‫) "   " "
(  
 
 ‬
‫ ) " 
"(‪.  .‬‬
‫  
 
‬
‫   ‬
‫ ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫' 
'‪.‬‬
‫  ‪,   .‬‬
‫‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫  
  

‫‬
‫ ‬
‫‪.‬‬
‫ ‬
‫ 

‫ 
  

‪.‬‬
‫ 
 
 ‪  ,‬‬

‫יהדות ארצות הברית‬
‫מתוודעת לראשונה‬
‫   ‬
‫  ‪, 
 .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫ 

 
 


‫ ‪ ' 
 ,‬‬
‫   
 

‫ 
 ‪.  " :‬‬
‫ 

‬
‫   
‪ .‬‬
‫   
‪." .‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
 '  " "‬
‫ 
    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 
 '  ‬
‫  

‪  ,‬‬
‫   
 ' ) 

‫   


‫ ( "  ‪ -‬‬
‫ '   ) ‬
‫ 
 " " 

"(‪.‬‬
‫  "  ‬
‫ 
 ' 
 ‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 '   ‬
‫ 
   ‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ ‪
 :‬‬
‫ ' 
  

‫ 
 ‪
 
,‬‬
‫ ' 

 
‬
‫    ‬
‫ ] 
[‪ 
 .‬‬
‫  
 ' 
 ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫‪  
 " ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫  
 "  ‬
‫ 
   

‫  ‪  
" :‬‬
‫ 
 
  

‫   
‪,‬‬
‫   

 –‬
‫ ‪,  
 .‬‬

‫  

‫‪" 
 

" -‬‬

‫  
 '‬
‫‪" 
 " -‬‬

‫ "   
' ‬
‫  " 
"‬

‫
 
 ‬
‫ 

  ‬

‫   
 

‫   
"‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫"   
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫" "  
 ‬
‫ 
 ‪, .‬‬
‫   ‬
‫    


‫‪.‬‬
‫   "‬
‫ '  
‪,  ,‬‬
‫ '   
 ‬
‫   "‪ .‬‬
‫  ‪ 
 '  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
 ‬

‫ '   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫   '  
' 

‫   
‬
‫  ‪:‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 

"!‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ' 
' ‪' :  -‬‬
‫ 
  ‪, 687 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪33‬‬

‫היסטוריה חב"דית‬

‫ ‪ "  :‬‬
‫‪ , 
  ,‬‬
‫  ‪.
 ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
 " ‪,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
 

 "‬
‫"‪ 
  .‬‬
‫ 
 ‪  , :‬‬
‫ 
  ‪ -‬‬
‫‪   

 .‬‬
‫ " 
" 
 ‬
‫   

‫ ‪.‬‬

‫נשיא ארצות הברית‬
‫נרתם למען הרבי‬
‫   ‬
‫ " 
‪
 ,‬‬
‫ "  
‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪" 
,‬‬
‫ ‪, 
 .‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   
‬
‫  " "‪.‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫ 
  ‬
‫ "  
‬
‫ ‪   -‬‬
‫   
  ‬
‫  
 

‫ ‪   
.‬‬
‫" 
"‪.‬‬
‫  " "‬
‫ 
  ‬
‫    ‪ .‬‬
‫  
‪
 .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫   
‪  .‬‬
‫ 
 
  

‫‪ 
" 
 .‬‬
‫ '  ‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 " "‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫   '  ‬

‫‪34‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
  ‪  .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ "  
 

‫ " ‪ 
 -‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 " "‪.‬‬

‫"עוד מוזר לנו אופן חופשיותו"‬
‫"  "‪
 .‬‬
‫  
 
‪" .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫ 
 
" "  ‬
‫  

 ‪ 
.‬‬
‫  
 
‪
 ,‬‬
‫ " ‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   
  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫"‪  
  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫
' 
  

‫  
‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪ , " .‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫‪      .‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   
   ‬
‫ 
‪,  
.‬‬
‫ 
 
 

‫ 
   
" ‬
‫  " 
  "‬
‫"‪:‬‬
‫  ‪, , :‬‬
‫ ‬
‫   
 ‬
‫ 
 
  


‫ 
  "
‬
‫    
 ‬
‫   
  

‫ " ]
"[ " ] 
 ‬
‫  
[ ‬
‫  
  ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  ‪, 
  
,‬‬

‫ 
  
‪:‬‬
‫"    ‬
‫   
 ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
'  ‪ 
,‬‬
‫
  
 ‬
‫  
 
 

‫'  '  '  ‬
‫'   
" ‬
‫  " " 
"  ‬
‫  
  ‬
‫  
 ""‪.‬‬
‫   

‫  " ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫ 
‪,‬‬
‫ !‬
‫ "  "‬
‫ 
  '‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
‪– [ ']  4‬‬
‫  
‪  -‬‬
‫' 
‪.' , ,231‬‬
‫ 
‬
‫  
 
"‪,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ "  
 
‬
‫ ‪.‬‬
‫ ' " ]' [ ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫   
"‬
‫ ' ‪ ;' , 
,‬‬
‫ 

‪'
 ;' , 
,‬‬
‫ ‪; , ' ; , ,‬‬
‫ 
" ‪ " ; , 
,‬‬
‫‪  ; ' ; ,‬‬
‫‪ ; , ' ; ,‬‬

' ‪; ,  ; ,‬‬
‫ ' ‪  ;' ,‬‬
‫‪, ' ;' ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫ ‪ ,  ,  :‬‬
‫"  
‪,  " ,‬‬
‫ ‪ 
 ,   ,‬‬
‫ 
   ‪,
 
,‬‬
‫  ‪ ," , ,‬‬
‫ 

   
‬ 

" 

    
‡" ‰ " 
„‡ ˜"

‰ ‡ ‡ ‰ 

‰˜„ˆ ‰ ‰
" 
ˆ ‰- "  
"
,"‰˜„ˆ" ‰
,‰
‰ „ 
- "" ‰ ˆ‰ „ ‰ 
‰ (‡
„ 
‰‡ ˜ 
 ,„ 

."‰˜„ˆ ' 
‰„  
ˆ" "
-‰˜
,‰

 - ‰ : 
‰ ‰ 

 , ‰ 

‰ - ‰ ‰
,
„ - ‰- ‰ ;‚"- ˜ ,‡˜ ;„
˜
." ‰ "‰
‰" ‰ ‰ 

‰ „ ,‰  
  

 „ ‰  - 

‰ „ 
‰  ‰
,‰‡ ‰
- 
‰ ‰
. ‡ 
‰
˜ ‰  ‰
˜ "‰ 
‰ - ‡
‚ ˆ‰ „ ‰ (
.( "
, " , "
 
,‡" " ,‡" " „) ' ‡
' ‡ˆ
‰ - ‰˜„ˆ‰
.‰˜„ˆ
‰ ,‰
„ 

‰ ‡ " (‚
.
„ 
'‚ - 
‰
,
„ 

"„ ‰ ,‡ ‰
˜‰ ‡ ‰‡
, ˆ‰  ‰  ‰

.(‚" ‡"˜ "
‡ " 
„" ") „
˜ ‡ ‚ ‰
,"‡
„˜‰
‡ ‰ ‡„ - 
"‰ 

‡ ‰‡ ‡ 
:
‰

.‰
‡ ,‰
, 
,‡ ‰‡ :ˆ ] ˆ ‰ - „ 
„ ‰ („
.‰‰ ‰ ,‰ ‡‰
 ,˜" ,‰˜„ˆ ,‰ 
, ,(‰ 
‰ ) 
." ‰ „ 

[ ‰ ‰


„
 
‰ 

„‡ 

35

• 933 '  

‫משיח וגאולה ‪ -‬בראייה עכשווית‬

‫שמחת הגאולה‬
‫לכל אחד מאתנו יש איזושהי חבית בנפש ש'יושבת לנו על הלב' ולא‬
‫נותנת לנו לשמוח‪ .‬אם רוצים להוציא אותה מאתנו‪ ,‬צריך לעורר בנו‬
‫שמחה ממקום כזה שלא תלוי בשום דבר‪ ,‬אלא בעצם העצמיות שלנו‪,‬‬
‫ועל ידי השמחה הזו כבר נצליח להוציא את החבית החוצה‪ ,‬ולהכניס‬
‫פנימה את הגאולה‬
‫מאת הרב נדב כהן‬

‫פרס או משימה?‬
‫ 
  ‬
‫' 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
?‬
‫  ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫  

‪  ,‬‬
‫  ' '‬
‫ 
 
‪
 .‬‬
‫  
 ‬
‫ '
' ‬
‫ ‪ 

  " :‬‬
‫ 
 "‪  ,‬‬
‫"  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪ , ,‬‬
‫  
 ‪."...‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  ‪...  ,‬‬

‫לא באנו ללונה פארק‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   "  ‬
‫   ‬
‫ ‪,  .
 -‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ ‪
 "  ,‬‬
‫  
 ?‬

‫‪36‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
  ‬
‫  
 ‬
‫  
 ‬
‫ ‪' '  .‬‬
‫ 
"‪   ,‬‬
‫  


  ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ ' '  
‬
‫  ' ' 
‪:‬‬
‫ 
‪  , 

 ,‬‬
‫ 
‪ , 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
  

‫ 

 ‪
 
.‬‬
‫   ‬
‫
 
 ‬
‫ 

" ‪  .‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
‪  
  -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪ 

 
:‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ ,
  ,‬‬
‫  
 
?!‪  ...‬‬
‫ 
 
 

 ‬
‫ ;    

‫ ‪, 
  .‬‬
‫  ‪ 

 
,‬‬
‫  

 ‬

‫ 

  

' '‬
‫ ‪.‬‬

‫היתרונות באיש שמח‬
‫ 
 
 ‬
‫   
;  ‬
‫ 
   "‬
‫  ‪
  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
   
‬
‫ 
‪
 . -‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫‪,   
.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫  
 ‪
-‬‬
‫   ; ‬
‫  
  ‬
‫ 
‪ 

 .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ ,' ' 
.‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫  

‪,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪...‬‬
‫ 

 ‬

‫‪  , ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫השמחה מרסקת מחיצות‬
‫ 
  


‫   
  ‪,‬‬
‫     

‫ 
‪.‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫  
‪, 
 ,‬‬
‫  
 


‫  ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   

 ,‬‬
‫ 
‪ , 
  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫   ? ‬
‫     ?‬
‫  
! 

‬
‫   ‬
‫  ‪, 
 .‬‬

    ‬
‫  ‪
 
.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪ , 
 .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
 

‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  

 ,‬‬
‫  ;  ‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
‬
‫ 
 ‪ -‬‬
‫ 
 ‪ 
 
,‬‬
‫  ‪
  ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 
  

‫ ‪,  
,‬‬

‫ 
 
  ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  
  ‬
‫ 
"‪  

 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫‪
 
  .‬‬
‫ 
 
 "‬
‫  "–" ‪ 
.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 
.‬‬

‫ 
   

‫  ‪ .‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 

  

‫ ‪   ...‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫  
 ‪ 
 " :‬‬
‫ 
‪,   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫?!"   
‪  :‬‬
‫ 
  " ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫"‪  
 
 ,‬‬

‫ƒ‬

‫השמחה שלנו בשמחת הגאולה של הרבי הקודם‬
‫בחג הגאולה בי"ב–י"ג תמוז‪ .‬כשאנחנו שמחים בחג‬
‫הגאולה‪ ,‬אנחנו פורצים גדרות נוספים בעולם ומוסיפים‬
‫בגאולה עצמה‪ .‬כשאנחנו שמחים ביום זה מעצם העובדה‬
‫שיש לנו רבי והרבי הזה יצא מאפלה לאורה‪ ,‬אנחנו‬
‫פורצים את הגבולות‪ ,‬מגלים את העצם ובכך מוסיפים‬
‫בגאולה של הרבי הקודם‪.‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 "‪.‬‬
‫ 
 
 "‬
‫ 
 
‪
,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫  
  

‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ ,  .‬‬
‫   ‬
‫   

‪ ,‬‬
‫  

‪.‬‬

‫סיפור על שמחה‬
‫  
 
‬
‫ '  
‬

‫ 
  ‪...‬‬
‫

  ‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    

‫  ‪  .‬‬
‫ ‪ 
 
...‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 
‬
‫

' 
 ' ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ " 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 " :‬‬
‫!"‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪37‬‬

‫משקיעי בחינו ‪ /‬נת אברה‬

‫לכל ילד ‪ -‬מפתח משלו‬
‫כאשר מזכירים 'חינוך' ‪ -‬המילים הנרדפות הן‪' :‬מלאכת החינוך'‪' ,‬עבודת‬
‫החינוך'‪' ,‬שדה החינוך'‪' ,‬משנת החינוך'‪ .‬מורה עם שלושים תלמידים או‬
‫אבא עם ששה–שבעה ילדים ויותר‪ ,‬מבין מהר מאוד ששיטה חינוכית‬
‫שעבדה עם ילד אחד לא בהכרח תעבוד עם האחר‪ .‬עליו להיות דינאמי‬
‫ונמרץ ולעמול על מציאת פתרונות לכל אחד בפני עצמו‬

‫ב‬

‫ – 
 ‪, ,‬‬
‫ 
  
 ‪ , .‬‬
‫ 

  ‪ .‬‬
‫ ‪  
 
 ,‬‬
‫‪ 
    :‬‬
‫ 

 
 ‪.‬‬
‫" 
 
?" 
‪  ,‬‬
‫   
  ‪ 
 -‬‬
‫ ‪ 
. ,   
.‬‬
‫  

 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  
 ' .‬‬
‫‪. 
,'   ,‬‬
‫   
 ‪ 

 .‬‬
‫ ‪,   . 
 ,‬‬
‫  
 "  ‪ 

,‬‬
‫ 

 ‪   .‬‬
‫ 
;  
 
  

‫ 
‪   
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
  ‪ 
 
 -‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫    ‪ 

,‬‬
‫    
 

‫   
   ‪.‬‬
‫    
  ‬
‫  
    ‬
‫  
  
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 

 – ‪.‬‬

‫אי–אפשר לעשות 'העתק–הדבק' בשיטות חינוך‬
‫  
  
  ‬
‫  
‪,   .  
 .‬‬
‫   ‪  , 
   ,‬‬
‫ 
‪ 
     .‬‬
‫  ‪ 


 
 ,‬‬

‫‪38‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪  

  ,‬‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫ 
  

 
‪,‬‬
‫
    ‪ 
 .‬‬
‫  
 ‪  ,  .‬‬
‫   
 ‪ . 

   ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  
 ‪   ,‬‬
‫ 
‪, 
 
,   ,  ,‬‬
‫   
  ‪ ,‬‬
‫ 
 
 
‪  .‬‬
‫ 
‪ 
,  
  
,‬‬
‫   
   ‪ .‬‬
‫   
‪. 
 

 
 ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫     

‫   ‪.‬‬
‫ –‪  
 ,‬‬
‫ 
‪
 
  ,‬‬
‫‪
     .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬‫  ‪  
  ,‬‬
‫  
‪ #$" :
   
.‬‬
‫ ‪
   
,  - "%& *+‬‬
‫ 
‪   
 " .‬‬
‫ 
‪ 
 
 
.‬‬
‫ 
"  
‪.‬‬
‫ 
 
 
 
‪,
 ,‬‬
‫ 
‪'– ' 
 
–
 -‬‬
‫ 
 
  ‪ .  -‬‬
‫  ‪ 
 
  ,‬‬
‫  ?‬‫  

 '' ‪  -‬‬

‫‪
' ,' 
' ,' ' ,' ' :‬‬
‫
‪.   
 
-‬‬
‫'‪ 
–

   

 .‬‬
‫      

‪.‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫ ‪ 
 

  ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫     ‪ 
,‬‬
‫ ‪    
 -‬‬
‫ 
    

‫  
 

‪ .  ,   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪ " : ,  
 .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ "‪  
 .‬‬
‫ 
‪ 
 -‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫חינוך אינו יכול‬
‫   ‬
‫    

‫ 

‪  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫להתבסס על גישה‬
‫ ‪ ' "   .‬‬
‫ ‪.   -‬‬
‫ '  
" 
‬
‫המלך‬
‫שלמה‬
‫אחת‪.‬‬
‫  ‪ 
  
,‬‬
‫‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫כבר כתב בספר משלי‪:‬‬
‫ 

‫ 

‫‪  
,‬‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫ְ‬

‪.‬‬
‫"חנוֹ ַל ַ ּנ ַער ַעל ּ ִפי‬
‫ ‪  
,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ַד ְרכּ ו" ‪ -‬זאת אומרת‪,‬‬
‫  ) ‬
‫‪.‬‬
‫' '(‪ 
 

 ' :‬‬
‫ ‪

 - 
 -‬‬
‫שלכל נער דרך הבנה‬
‫ 
 ‪  
-‬‬
‫  ‪,  .‬‬‫  
‪  

,‬‬
‫שונה‪.‬‬
‫שכלית‬
‫ותפיסה‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ - - 
 .‬‬
‫חז"ל הדגישו גם‬
‫ 

‫ ‬
‫ 

‫‪,‬‬
‫

‫‪. 
 , ,‬‬
‫‬
‫ 

‫‬
‫‬
‫ ‬‫שכשם שפרצופיהם‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 
?   
 
‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪,' 
 ,‬‬
‫שונים כך דעותיהם‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫  
'‪   ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫שונות‪ .‬כאשר מבינים‬
‫ ?‬
‫   
 ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫שלכל ילד יש את‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  

 

‫הכלים שלו‪ ,‬הקצב‬
‫  
  ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫שלו‪ ,‬והאינטליגנציה‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫ ‪,"–  

 ,‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫שלו ‪ -‬מובן שאי–אפשר‬
‫ ‪.   .‬‬
‫  
  

‬
‫ 
 
  

‫לעשות 'העתק–הדבק'‬
‫ –" 
‪  ,‬‬
‫  ‪
  -‬‬
‫ 


‫ 
 
 ‬
‫משיטת חינוך שעבדה‬
‫  
‪    .‬‬
‫‪ "
   .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  "‪ 
 
 ,‬‬
‫היטב בילד אחד ‪ -‬אל‬
‫    ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ילד אחר‪.‬‬
‫ ‪  , 
 
.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ארבעה יסודות לכולם‪ ,‬אבל עם‬
‫  – ‪.‬‬
‫מינון שונה‬
‫ ‪   

 -‬‬
‫ ‪ 
 –  
,    .‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ 
‪  

.  ,‬‬
‫" 
 
  
‪  
.‬‬
‫‪

 
 
 
 ,‬‬
‫'  
'‪'   '  
 ,‬‬
‫ ‪  . 
, 
, 
,  
-‬‬
‫  ' 
  '‪ 

 ,‬‬
‫ ‪! 
? ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ?‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
 

‫      ‬
‫ 
    
 
 ‬
‫    ‪ , , :‬‬
‫ 
?!‬
‫
‪.    ,  .‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪39‬‬

‫זכרונות בעקבות הוראת הרבי הריי"צ לחמי להיות בביתו שעתיים לפני‬

‫ג אחרי תש"י הרבי‬
‫המשי לשבת בצד‬
‫שמאל‪,‬‬
‫‪,‬‬

‫מביט‬
‫על הכסא‬

‫הרב יוסף גולדשטיין ע"ה‪ ,‬זכה לראות מקרוב‬
‫את הרבי הריי"צ ברגעים מיוחדים‪ ,‬ולהשתתף‬
‫בהתוועדויותיו • 'בית משיח' קיבל מבנו‪ ,‬הרב לוי‬
‫גולדשטיין‪ ,‬תמליל קלטת של זכרונותיו המרתקים‪,‬‬
‫ובהם סיפורים המתפרסמים כאן לראשונה‪,‬‬
‫ואפיזודות מתקופת הבראשית של נשיאות הרבי‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫• " 
'"‬

‫שבת‪ ,‬הזדרז חמי לצאת מהעיר‪ ,‬וניצל בנס מההצפה שסחפה רכבים רבים‬
‫הרמ"ש הצטרף לבחורים בריקודם‬
‫  
 "‪  .‬‬
‫ ‪ 
 "   ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ) "
(  " 


‫ 
‪.‬‬
‫    " "‪.  ,‬‬
‫ "  '  ‪.‬‬
‫ 
   
 "‪ ,‬‬
‫ ‪  ' 
 .‬‬
‫ 
   ‪
- 
 

-‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫‪.   
 ,‬‬

‫'שיריים' במפתיע‬
‫   "  ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
‪  ,   
.‬‬
‫   ‪  
.‬‬
‫‪" 
   ,‬‬
‫ 
"‪.    ,‬‬
‫  ‪," 
  ,‬‬
‫  

 "‪ .‬‬
‫ 

  ‪ .‬‬
‫ 

  ‪  .‬‬
‫ 

‪ "  ," :  ,‬‬
‫ " )= (‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪    
.‬‬
‫  ‪.‬‬

‫ומורא רבך ‪...‬‬
‫  
 

 "‪ ,‬‬
‫ 
 ‪"   .‬‬
‫ ‪ 
 " 
 ! .‬‬
‫  ‪ ,
 
 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪.   ,  ,‬‬
‫ ‪...  ,‬‬

‫סומך נופלים‬
‫ 
)  
" ( 

‫ 
  

‬
‫"‪ 

 . 
  
,‬‬
‫ 

  "‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
 , 
 
 .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫הזהירות של הרבי בפסח‬
‫  ‪ () .‬‬
‫ 
    
 
‪.‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫ 
 ‪
 
   ,‬‬
‫ 
  " – 
"‪.‬‬
‫    ‪ 
  ,‬‬
‫  
‪ ."  
 
,‬‬
‫    

  ‬
‫ 
‪
   
.‬‬
‫  


, ... 
   ,‬‬
‫   
   ‬
‫‪ " 
 
  , .‬‬
‫‪....‬‬

‫לא שניתי‬
‫ 
 
 " ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ ,   ,  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "  "‪  ,‬‬
‫ ‪ , 
  .‬‬
‫  " "‪  ,
   .‬‬
‫ ‪,  , 
 ,‬‬
‫ 
‪.  , 

 ,‬‬
‫ ‪ 
, 

  :‬‬
‫  ‪ 

 -‬‬
‫ 
‪."
" .
 ,‬‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪41‬‬

‫זכרונות‬

‫   ‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫ 
 ‪
 ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ ‪  , 
 .‬‬
‫    

‫ 
‪.‬‬

‫רגישות הדדית‬
‫ 
  –‬
‫‪  
,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‪ , .‬‬
‫ ‪.  .‬‬
‫  
 ‬
‫‪    ,‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫עת לכל דבר‬
‫ ‪' 
 
 ,‬‬
‫   ) ‬
‫ 
‪ ,(' 
,‬‬
‫   " 

‫ ‪ 

  .‬‬
‫ 
‪ 

,‬‬
‫‪   
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   " :‬‬
‫  " )" 

‬‫  "(‪' 

 
 .‬‬‫‪.‬‬
‫‪  
 
,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫הריי"צ אומר מאמרי חסידות‬
‫בחדרו של חתנו‬
‫ "   ‬
‫  

 


‫ 
'  '‪ .‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫  ‪
 .‬‬

‫‪42‬‬

‫• " 
'"‬

‫  
–‪.
" 
770‬‬

‫     
"‪(...‬‬

‫פתח במהירות‪ ,‬עיין לרגע‪ ,‬סגר‬
‫והיו עיניך רואות את מוריך‬
‫את הספר והחזירו לי‬
‫ 
‪-  ,‬‬
‫ 
" ‪  ' ' -‬‬
‫ 
‪. 

  .‬‬
‫ 
  
" ‬
‫ "‪!  ,‬‬
‫  

"'"‬
‫ ‪.‬‬

‫למסור נפשו באחד‬
‫ ' ‪ 
 ,‬‬
‫
"‪. " ,‬‬
‫ 
 
‬
‫"‪,
 ""  
.‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫ )  
 
‬
‫   
 
‬
‫(‪  
 .‬‬
‫‪.    
,‬‬
‫ "
  ‪ ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫עד מתי?!‬
‫ 

"‪ ,‬‬
‫ 

'  
‪ .‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪,  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ 
" 
" 
‬
‫
"‪   
,‬‬
‫ 
   
'‪ :‬‬
‫ "‪ ,(2448) '  ,‬‬
‫ 


'‪  .‬‬
‫ 

‪'  ,‬‬
‫  ‪" 

 ,‬‬
‫  ‪
  .‬‬
‫  ‪ ," 

 , .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪ " , " 
,‬‬
‫‪" 
, ' ' ,‬‬
‫ ‪.  .‬‬
‫) ‪  
 ,‬‬
‫  ‪ " :  ,‬‬
‫   
?  ‬

‫ 

 –‪
, 770‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
 
?‬
‫  "   ‬
‫ " " 
;  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
 

 ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫‪(?' )  
.‬‬
‫
  ‪  :‬‬
‫ ' '‪ 
.‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬

‫שאלה בהלכות נטילת ידים‬
‫ "   ‬
‫ 
  ‬
‫ "
 
‪ .‬‬
‫ 
‪  
 :‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
?‬
‫ 

 
‪ ,‬‬
‫  
‪ ,  
.‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  

" ‬
‫ "   ‪ .‬‬
‫     ‪, ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  

 ‬

) 
"  ‬
‫ 
(‪.‬‬

‫אימרו לחיים לרבי!‬
‫ " "  ‬
‫‪   

 .‬‬
‫  
  ' '‬
‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‪,  :‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ' '‪ .‬‬
‫ ' '‪  ,
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ 
 ‬
‫ ‪
 ,  ,‬‬
‫‪
 
 ,‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪, : ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ * ) 
'‬
‫ 
‪ (" ,‬‬
‫ 
   ‪" :‬‬
‫  
 "‬
‫"  

 "‪.‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫במקווה עם הרבי‬
‫בערב יום כיפור‬
‫  
" ‪ ,‬‬
‫  ‪, 
 .‬‬
‫ ‪ .  ' ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫‪
, ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪
 ,‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪ , ,‬‬
‫   
‪
 .‬‬
‫‪  
  " :‬‬
‫ ?   ?"‬

‫לא מוותר‬
‫בעד כל הון דעלמא‬
‫  
' ) 
(‬
‫ "?  
‬
‫
" ‪ 
 .‬‬
‫‪ .
  " 
,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫  
‪ ' :‬‬
‫    '‪.‬‬
‫ 
  " 

‫
"‪ 
  .
 ,‬‬
‫ 
‪... 
  .‬‬

‫שמח בהתוועדות‬
‫אצל הרבי הריי"צ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬

‫ 
‬
‫  
‬
‫"‪ 
  .‬‬
‫"  " 
"‪.‬‬
‫ "  
‬
‫ ‪    " :‬‬
‫ " )=  

‫ 

(‪- 
 .‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
‪ ,  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫" ‪.‬‬
‫ 

 

 ' 
 ‬

‫ ‪
 
  ,‬‬
‫ 
 "‪  .‬‬
‫ 
  
‪, .‬‬
‫  
 ‪

 ,‬‬
‫
) (  ‪:‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
 
‪  
=) ..‬‬
‫ (‪     .‬‬
‫ ‪. " .‬‬
‫ 
 ‪
 ,‬‬
‫ " 
 
‬
‫ ‪"!.."   ,‬‬

‫איה מקום כבודו‬
‫  

 " ‬
‫‪  , 
 :‬‬
‫ 

" ‪ 
 
" 
.‬‬
‫ ‪
" . " ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪,
 
 ,‬‬
‫   
 
‪.‬‬

‫הרמ"ש מיהר להביא את‬
‫"תורת שלום" לריי"צ‬
‫ 
" 
"  ‪,‬‬
‫  
 
‬
‫  
‪ .‬‬
‫  

 ‪
 ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ "
  ‬

‫להיות בבית שעתיים‬
‫לפני הדלקת נרות‬
‫ ‪ , ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  
‬
‫ 
‪ " .‬‬
‫  
 ‬
‫‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
) ( 
 ‬
‫ 
  
 ‪ .‬‬
‫   
‬
‫ 
‪.   .‬‬
‫  
  
‬
‫ 
‪,
 
 .‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  

‪, 

 ,‬‬
‫ 
  
‪ .‬‬
‫ 
" ‪
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫‪
,  
. ,‬‬
‫ 
 
  
‪ .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫חת"ת במכונית‬
‫ ‪ 
, ,‬‬
‫‪ ( 
)  :‬‬
‫ ?‬
‫ 
 ‪, 
 
 :‬‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫ ) (‪  
 .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪43‬‬

‫בשליחות המל כמעט מדי יום‪ ,‬זרמו אלינו פניות שונות‪' :‬שמענו‬
‫זוג צעיר שמעולם לא חשב לצאת‬
‫לשליחות במדינה אפריקנית‪,‬‬
‫מוצא את עצמו בהשגחה פרטית‬
‫מנהל 'ליל סדר' באדיס אבבה‪,‬‬
‫בירת אתיופיה‪ .‬לאחר החג שב‬
‫הזוג לארץ ישראל‪ ,‬כשכעבור זמן‬
‫שוב הוא מצא את עצמו באדיס‬
‫אבבה‪ ,‬בבית חב"ד קבוע‪• ...‬‬
‫שליחות במדינה נחשלת‪ ,‬איטית‬
‫שכל משימה הופכת לאתגר רבתי‪,‬‬
‫אבל גם שם מסתובבים יהודים‬
‫המבקשים שמישהו יכין אותם‬
‫ואת המקום להתגלותו של מלך‬
‫המשיח • אדיס אבבה על המפה‬

‫א‬

‫ראיין‪ :‬נתן אברהם‬

‫ ‪ .  ,‬‬
‫ 

  ‬
‫  
‪: ,‬‬
‫' 
'‪.‬‬
‫‪ 
   
 ,‬‬
‫  " 
‪  ,‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫ 
 ‪, 
 
 ,‬‬
‫
  

‪ 
 
 .‬‬
‫ 
  ‪
  ,‬‬
‫ 
‪ 
 ,  , :‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫ 
 ‪ 
 – .‬‬
‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
 

‪. ,‬‬
‫"  
  

‫ 

 
   ‬
‫  
"‪  
 ,‬‬
‫‪, 
    .‬‬

‫‪44‬‬

‫• " 
'"‬

‫את הקהילה‬

‫שהייתם כאן בפסח‪ ,‬איפה אפשר להשיג מזון כשר?'‪' ,‬איפה בית חב"ד?'‬

‫מקימי‬
‫לתחייה‬

‫היהודית באדיס–אבבה‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪45‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫ƒ‬

‫  
  

‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
 

‫
? 
 
‬
‫‪ ,  
 .‬‬
‫   


‫ 
 ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫   ‪-‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 

  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   
 ‬

‫ 
  
 ‬
‫ 


 ‬
‫  
 

‫  
‪  ,‬‬
‫   " ‬
‫‪   .‬‬
‫  

‫ " "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  ‬
‫‪   ,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫" 
 
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪,  .‬‬

‫"כנראה שההשגחה העליונה חשבה אחרת‪ .‬במשך כמה‬
‫חודשים‪ ,‬כמעט מדי יום‪ ,‬זרמו אלינו פניות שונות‪' :‬שמענו‬
‫שהייתם כאן בפסח‪ ,‬איפה אפשר להשיג מזון כשר?'‪' ,‬איפה נמצא‬
‫בית חב"ד?'‪ .‬היינו כמובן בישראל והבנו שנוכחות חב"דית בעיר‬
‫היא חשובה‪.‬‬
‫ 
‪ 
  
,‬‬
‫   –‪ . 
150‬‬
‫    ‬
‫‪.   ,‬‬
‫    "‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫‪
, , 
,‬‬
‫ 
‪"–"  ,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫  ‪ , ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫קפיצה למים עמוקים‬
‫  

‫  
" ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
  ' '‪.‬‬
‫"  
 ‬
‫ 

 
 ' '‬
‫‪  .‬‬

‫‪46‬‬

‫• " 
'"‬

‫     ‬
‫   

‫ 
  
 ‬

‪   .‬‬
‫ 
  
 

‫' '‪.‬‬
‫"  ‬
‫ 
  

‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 ‪ 
 
.‬‬
‫    ‬
‫ 

‪.  .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  -‬‬
‫‪.‬‬
‫" 
 
  ‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫ 
  "‪.‬‬
‫   ‬

‫   

  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫"  

 
‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   
 

‫ 


 ‪ .‬‬
‫ ?  ? ‬
‫ ‪
  
.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ 
.‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 


 ‬
‫  ‪
 .‬‬
‫ 

 
 

‫  ‪ , .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫" 


 ‬
‫  

‬
‫‪. 
  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 


‬
‫  ‪
 
 .‬‬
‫   
‪ 
.‬‬
‫ ‪  

,‬‬
‫   ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫ 

‪  .‬‬
‫    ‬
‫   
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
 
 ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫"  
‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‫ ‪  
 .‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   
 

‫ ‪  
,‬‬
‫ ; 
 
 

‫  ‪,  
 ,‬‬
‫  ‪
  -‬‬
‫"‪.‬‬
‫  
 ‬

‫ 
  
‬
‫   ‬
‫    

‫ 
; 
‪ ,‬‬
‫  
‪ 
 
" .‬‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
  


‪,‬‬
‫  
 ‬

 ‪ 

.‬‬
‫   
 ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪  , .‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫אדיס אבבה לצמיתות‬
‫   ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
  
 

‫  
 
‪.‬‬
‫" 

  

‫‪ , 
  
.‬‬
‫  ‪:
  ,‬‬
‫' 

 ‪ ,‬‬
‫ 
 
 
?'‪ ' ,‬‬
‫ "?'‪ 
  .‬‬
‫ 
"  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫"  
‬
‫ 
‪ . ,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
 ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  
‬
‫  ‪ " .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
   


 ‪, 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫‪ 

 
 
.‬‬
‫   
?  


‫ 
  


‫ 
 ‪

 .‬‬
‫  " ‬
‫   
 "‪.‬‬
‫ 
 
‬
‫   
‪ .‬‬
‫  ‪,‬‬

‫
‪ 
  
  : 
."  
 :‬‬

‫ 

 
‬
‫  ‪ .‬‬
‫  
 
 ‬
‫  
‬
‫ "‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
  

‫  
 
 ‬
‫ 
‪ 
 " .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ "‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫" 
 
‪  ,‬‬
‫  " ‬

‫ 

 ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪
  
.‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  
 

‫ 
‪  .  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 

‪  
 ,‬‬
‫  

 ‬
‫ 
  
 ?‬
‫ 

 
 "‪.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪47‬‬

‫בשליחות המלך‬

‫ƒ‬

‫    ‬
‫? 

 ‬
‫  ‪ 
 ' .‬‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫ 
 ?'‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
  
‬
‫ 
 
 

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫‪
    
.‬‬
‫  ‪ 
 

.‬‬
‫ 
  
 
 ‬
‫‪ 

 
,‬‬
‫  "‪.‬‬

‫‪ 

 
,‬‬
‫ 

 ‪  .‬‬
‫‪ 
  , 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫  
‪  
.‬‬
‫ 

  ‬
‫  


‫  ‪ " .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ; 

 ‬
‫  

‫ 
 
 
 
‪,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫
 
‪  -‬‬
‫ 
 ‬

‫"מעבר לקו היה איש עסקים ישראלי שהשתתף בסדר פסח‬
‫וביקש להעביר לנו מעטפה עם תרומה בטרם הוא עוזב את‬
‫אתיופיה‪ .‬המתנתי לו בלובי המלון‪ ,‬ובחלוף דקות ספורות הפקיד‬
‫בידי מעטפה ומיהר להסתלק‪ .‬כשפתחתי את המעטפה וספרתי‬
‫את הכסף‪ ,‬כמעט קפאתי על מקומי"‬

‫‪48‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪  .‬‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   
 ‬
‫  


 ‪.‬‬
‫"  

‫ ‪ 

 ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫‪ 
  
 ,‬‬
‫ ‪ 

.‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫ 
 ? 

‫ 
 ‪? ' ,‬‬
‫  ?  ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  


'‪"...‬‬

‫מנהל חברת 'טמפו'‬
‫מחפש נשמות באתיופיה‬
‫   "‬
‫ " ‬
‫ 
‪
 
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬ 

  '   : 
. 
  
: 

  


,49

• 933 '   

  
" 
 
 


 

, 

 , 

   


. 
 , 
 
 
 
 

. 
  

 
   
  
   

.  

' 
, 
  
 
 ,' 

.   
 
 
 
  ,  
. 
 , 
" 
 
 
 
   

 
 
.  

 

 , 

,    

 ,  
 
. 
  
, 
 

 , 
 
.  

   " 

 ,   
  
.  
.  
, 
' 
   
 .  
,' 

 "  
 ." 
  
,  , 

 
,   
.  

 
.  
, 
 
" 
  
 
' '  
,  

 

  

 
 
 , 

 .  

  

,  ." 
" 
  
 ,  
 .  , 

, .   
 
  

‫בשליחות המלך‬

‫כל משימה ‪ -‬אתגר‬
‫    
 ‪  
.‬‬
‫‪,  ,    
-  :‬‬
‫  
 
‪, . 
  ,‬‬
‫
 
  
‪.‬‬
‫ 
 
‪ 
 
 
 

  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫"    
  ‪ 
 .‬‬
‫  
 ‪' , .   ,‬‬
‫ '  ‪ 
 . 
   

 ,‬‬
‫ 
 ‪   ,  
.‬‬
‫ ‪ ,  , .    ,‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫"  ‪.   
 ,‬‬
‫ 
  
  ‪ 
,  ,‬‬
‫  ‪.  
 
 
.‬‬
‫" 
' 
'  
‪  . 
 .‬‬
‫
 ‪."   - 
    ,‬‬
‫"  "  ‪ 
  
 ,‬‬
‫    

‪   
 
.‬‬
‫  ‪  
 ,  

,‬‬
‫ 
 
‪ , . 
 ,  

  .‬‬
‫ 
      
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
 

‪
, 

 
.   
,‬‬
‫ 
‪     . 
 ,‬‬
‫‪  
 
 ," 
  
 ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫ 
 ‪ . 
   , 
 ,‬‬

 
 ‪,' 
,  
 
 ' -‬‬
‫ " 

 
 
  '‪...‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 ‬
‫  "‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‬
‫   ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ ‪, 
 .‬‬

‫‪50‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
 
 ‬
‫
   ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫‪  
,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ 

" .‬‬
‫ 

‬
‫  

 ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ 

 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   ' .‬‬
‫ ?'  
 
‪ ,‬‬
‫ 
 
 


‫    

‫ ‪, – 
 .‬‬

‫  ‪.‬‬
‫" 
  
 ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 

‪   ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
  
 
‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫
    ‬
‫  ‪ , 
,‬‬
‫ 
 
   ‬
‫‪.  
,‬‬
‫" 
  ‪,‬‬
‫ 
   
 

‫‪ . 
 
 .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪,  
 
-‬‬
‫  
 ‬
‫‪ 
  200‬‬
‫ 
‪,'  ' .‬‬
‫ ‪
 
 ,‬‬
‫ "‪ 
 .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫"    
 ‬
‫ 
‪  
-‬‬
‫ 
"‪.‬‬

‫מאתיופיה מונע הרבי את‬
‫סגירת המוסד החינוכי‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫ 
  ‪:‬‬
‫ 


 ‪ ,‬‬
‫ ?‬
‫"  

‫ 
  ‬
‫  ‪ 
 
.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  

 ‬
‫ "‪ , 
 .‬‬
‫ 
  

‫ ; 
 ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" 
  ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ) ‬
‫ ( 
 
 ‪.‬‬

‫    ‪.‬‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫? 
 ‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
 

  ‪.‬‬
‫"  
  ‬
‫
 
 

 ‬
‫
   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫
  
"‪...‬‬
‫ 
  

‫ "‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ – 
‪  
,‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫    

‫   
‪.‬‬

‫"  
‪,
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫  
‪ 
," ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 

  ‬
‫  ‪.‬‬
‫"  ‬
‫"  ‪ .‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫ 
 
‪ 
,‬‬
‫  

‪ 

 .‬‬
‫  
   ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫‪  
 
.‬‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫   
‬
‫   
"‪.‬‬
‫ ‪:‬‬
‫"  " ‬
‫ 
‪, 
 

 
.‬‬
‫ ‪ 

 .‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ " ‪
   ,‬‬

‫‪   .‬‬
‫‪ . 
 ,‬‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫ 
' 
'‪ ,‬‬
‫ 
 ' 
'‪.‬‬
‫"  
 ‪ ,‬‬
‫ 

  
  ‬
‫ 
‪ , 
 ,‬‬
‫  

  ‬
‫ " ‪    .‬‬
‫
  ‪   ,‬‬
‫
 ‪–  ...‬‬
‫ 

 
 "‪.‬‬

 
?‬
‫   

‫  ‪   " :‬‬
‫  
‬
‫ 
  
 "‪.‬‬
‫  ‪ ,  
,‬‬
‫    ‬
‫  

 ‬
‫‪    .‬‬
‫‪
   .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
   "‪.‬‬

‫רגע מיוחד ע הרבי‬
‫  
‬
‫ 
 
"‪ .‬‬
‫   
‪ :‬‬
‫ 
) 
(‪ ,‬‬
‫ 
 ) 
(‪,‬‬
‫ 
  ) 
(‪,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ '‪  ,‬‬
‫ ‪ 
,‬‬

‪ 
) 
 ,‬‬
‫ (‪ ,‬‬
‫  ) 
( ‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ) 
(‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
‪.  :‬‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪51‬‬

‫ ‪  :‬‬

‫פעילות למעלה ממאה אלף חוברות‪ ,‬כחצי מיליון פליירים‪ ,‬עשרות אלפי מ‬

‫הקמפיי שכבש‬

‫את אר ישראל‬

‫‪52‬‬

‫• " 
'"‬

‫דבקות ואלפי 'ערכות הפצה' חולקו במסגרת הקמפיין הארצי של ארגון 'ממש'‬
‫תחת הסלוגן 'משיח‪ .‬עוד מעשה קטן ‪ -‬והוא כאן' יצאו אלפי חסידי חב"ד‬
‫אל הרחובות בשבוע האחרון והביאו את בשורת הגאולה לאזרחי ארץ‬
‫ישראל • כיצד מתרגמים רעיונות נשגבים לישראליות מדוברת ואיזו‬
‫אסטרטגיה הוכיחה את עצמה בבניית הקמפיין • הכל על התשובה‬
‫החב"דית לטרור הרצחני‬
‫מאת‪ :‬זלמן צרפתי‬

‫ ‪   , ' ,‬‬
‫   ‪. 7:00 ,‬‬
‫  

 
‬
‫   

 ‬
‫ ' 
 ‪.' -‬‬
‫ 
 

‪ ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ 

  ‪ 
 .‬‬
‫ ? 
 ‪
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‪ " .‬‬
‫"   ‪  .‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ "


 ‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫   ‪' ' .‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 

  
?‬
‫ 

‪.‬‬
‫ 
‪,"   
,‬‬
‫ ‪   , ,‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
‪
   
 ,‬‬
‫‪. 

  ,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  ‪ " .‬‬
‫  

'
'"‪,‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬

‫  ‪  ,‬‬
‫  
‪ 
 " .‬‬
‫ "? 
 ‪,‬‬
‫"   "‪,‬‬
‫  ‪ 
" ,‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫ 
 

‪.‬‬
‫  " 
‪.‬‬
‫ ‪
"  .‬‬
‫ "  ‪ 
" .‬‬
‫ 
"‪ 
," ,
 ,‬‬
‫‪.  "  ,‬‬
‫" "‪
 "  ,‬‬
‫ 
 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪
 
 ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫‪ ' 
 ' .‬‬
‫  
 
‬
‫"‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  " ,‬‬
‫ "‪ 
" .  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪
 
,‬‬
‫
   

‫ "‬
‫   ‬
‫   ?‬
‫‪" 
 
 
,‬‬
‫ 
"
 
‬
‫  
  
‬
‫  
‪
 
,‬‬
‫ ‪ 
 ,  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪"! "  ,‬‬
‫" 
'  
" ‬
‫  
‪ 

.‬‬

‫ 
 ‪. .‬‬
‫
 
‪, 
,‬‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   
‪,‬‬
‫   


‫ 
"  
" ‬
‫ 
"  
 

‫   "‪  .‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫‪ . 
, , ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 

– 
‪ " .‬‬
‫ ‪.  .‬‬
‫" 
 
"‪,‬‬
‫ ‪ 
 " ,‬‬
‫ 
  
 "‪.‬‬
‫ 

?‬
‫"‪   .‬‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫  "
 ‬
‫    
‪.‬‬
‫ ‪ 
,  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪  
, .‬‬
‫  
‪
 ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫" ‪  
  ,‬‬
‫‪ ."
" 
  ,‬‬
‫ "   ‬
‫ 

 '  ‪ 
-‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
  "
‬
‫ 
  "‪.‬‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪53‬‬

‫משיח וגאולה ‪ -‬בראייה עכשווית‬

‫   ‬
‫ "

 
 ‬
‫  
 ‬
‫ 
 
  

‫ 
"  
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫  '   ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‬
‫   
‪.‬‬

‫לא לשמור אצלנו‬
‫את בשורת הגאולה‬

‫
 ?‬
‫"  
"

‫    
‬
‫‪  
 .‬‬
‫ 

   "‪.‬‬
‫
 
  
‪,‬‬

 

?‬
‫' 
' 


‫  
 
 ‬
‫ 
"
‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
  ‬
‫ 

"‪  ,‬‬
‫ 
 ' 
' ‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ "‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫• " 
'"‬

‫לא המתינו לג' תמוז‬
‫  ‪.‬‬
‫    ' ‬
‫  
  ‬
‫  ‪ 
 " .‬‬
‫ "‪. 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ "   ‪,‬‬
‫  ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
   

‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫    ‬
‫ 
–    
‪.‬‬

‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫   

‫"‪  "... " .‬‬
‫‪"  
 " ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫" 

 
"‬
‫  ‪ " .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 

 .‬‬
‫   
"‪,‬‬
‫  ‪  " .‬‬
‫  
"   ‬
‫  
 ‬
‫ 
' '‪ 
.‬‬
‫ ‪, ,  
,‬‬
‫ 
 ‪ ,? ,‬‬
‫
 
‪. 
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫  – ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫   

‫ 
 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪ 
 
,‬‬

‫   ‪  .‬‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫ 
 

‪ 
, 

.‬‬
‫ ‪,  
,‬‬
‫   
 

‫ 
 ‪.‬‬
‫ 

‫ ‬
‫"‬
‫   

‫   
" ‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
 
‪ ' 
,‬‬
‫  ' ' ‬
‫   
'‬
‫  ‪ 
 
.‬‬
‫ 
‪
,   ,‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫ 
 

‬
‫ ‪.‬‬
‫" 

 

‫ ‪
  .‬‬
‫'
'  
 
‬
‫  
  ‪
,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬‫"   ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫"
‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪" 
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ .
  .‬‬
‫ "

  ‬
‫  ‪
 .‬‬
‫ ' ' 

‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫"‬
‫ 
– "
‪ 
  ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬

‫חד‬
‫ש!‬
‫לחוברת‬
‫יולדות‬

‫ברכונימ‬

‫ " 
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 


 ‬
‫ ‪" 
 

,‬‬
‫  " "   ‬
‫ 
 – ‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  

‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪
" 
  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
 
 
'‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   –‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫' '‪  .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
  
‪.‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬

‫ 
"‪ 
" .  ,‬‬
‫  
  

‫  
 
‪
,‬‬
‫  
 ‬
‫
 
 ‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫
    ‬
‫   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫"   ‬
‫  
‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫  

" " ‬
‫ 

"  
"‪.‬‬

‫המבצע רק החל‪.‬‬
‫זאת ההזדמנות שלכם!‬
‫ 

' ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪,"  " .‬‬
‫  ‪, 
 " .‬‬
‫ 
"

 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
   

‫ 
 

‬
‫   ‬
‫ "‪.‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ 
 
 

‪.‬‬
‫  
  ‬

‫~”Š‰‹‬
‫—Œ…ƒ˜‬

‫להזמנות חייגו‪:‬‬
‫‪077-5123-770‬‬

‫תשורות‬

‫לחתד‬
‫ש!‬
‫שורה‬
‫אפש‬
‫ערניש‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪55‬‬

‫שולחן שבת‬

‫צינור הקשר‬

‫להקב"ה‬

‫בכל בוקר‪ ,‬גם בצהריים ובערב‪ ,‬יש ליהודי הזדמנות לקחת את הטלפון‬
‫האישי שלו‪ ,‬ולהתקשר אל הקב"ה ולשוחח עמו‪ .‬כן‪ ,‬לשוחח עמו‬
‫ולבקש מה שצריך‪ .‬זו גם הזדמנות להתקרב ולהתחבר אליו יתברך‪.‬‬
‫בגלל שפע ההזדמנויות הללו‪ ,‬חשוב לעצור מדי פעם ולהתבונן בזכות‬
‫התלת–יומית הזאת‪ ,‬כדי לחוות את החוויה מחדש • כוחה של תפילה‬
‫מאת הרב יוסף קרסיק‬

‫ל‬

‫ 
 ‬
‫ ‪ .‬‬
‫ 
 ‬
‫‪  ,‬‬
‫ 
"  !‬
‫ 
‪, 
 :‬‬
‫  
 

‪ 
,‬‬
‫ ‪   , 
,‬‬
‫ 
 ;  ‪-‬‬‫ 
 ‪ .‬‬
‫  
 ‬‫  ‪ ,‬‬
‫ 


‪ ,‬‬
‫   
‪'" ,‬‬
‫ ‪ 
 ."  ..‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪ -‬‬
‫ 
  – ‬
‫
– 
  ‬
‫   "  ‬
‫'" ‪.'  -‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  –‬
‫ 
'! " ‬
‫ 
"‪ 

 .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  

‫   ‪
 ,‬‬
‫ !‬

‫‪56‬‬

‫• " 
'"‬

‫שליח הרבי ורב אזורי בת חפר ‪ -‬עמק חפר‬

‫  
 ‬
‫ 
'‪," 
 " ,‬‬
‫ " 
"  ‬
‫ "‪' 
,‬‬
‫ ‪-‬‬
‫
 
 

‫ ‪ "  ,‬‬
‫ 
 
‪ 
,‬‬
‫   " " ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
" "‪  ,‬‬
‫   

‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ 
  
; ‬
‫   ‬
‫ '; 

  ‬
‫" 
 
"‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
‬
‫  ‪ 
" ,‬‬
‫"‪ !  ,‬‬
‫ 
!‬

‫בקשת ה' ממשה רבינו‬
‫" 
 ‬
‫ 

' 
 
‪,‬‬
‫ 
 
–‪:‬‬
‫ 
 
 ‬

‫   ‪ 
 
,‬‬
‫  ‪ " :  ,‬‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫ 
 

‬
‫  ?!"‬
‫ 

   
‪:‬‬
‫ ‪ : 
. . .‬‬
‫  "‪
  .‬‬
‫‪. 
  .‬‬
‫ 
 

  ‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫ ' 
  
 ‬
‫ 

 ‪.. ' " -‬‬
‫
 ‪..  
.‬‬
‫  '  
 ‬
‫ " ‪ 
 :'  -‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  
.‬‬
‫   – " 

‫  "?!‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪'

 
(1 :‬‬
‫  ‪"
,‬‬
‫ '  
 ‬
‫ "‪  ' (2 .‬‬
‫ ‪ .. 
 " ,‬‬
‫  
 '" ‪-‬‬
‫  '  
 

‫  ‪  

,‬‬

‫ 

 ‪.‬‬
‫   ‪" -‬‬
‫ 
 – 
 
‬
‫!‬

‫שני צינורות המחברים לה'‬
‫  

 ‪ ' ,‬‬
‫ 
 

‬
‫)= (‪   .‬‬
‫ ?‬
‫ 
 
  ‬
‫   
‪'


-‬‬
‫  ‪'  
,‬‬
‫ 
 
 ‪ 
,‬‬
‫ '  

‫  '  

‬
‫ 
‪:‬‬
‫ 

 " 
 ‬
‫ 
 "‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫'‪ –  
 ,‬‬
‫‪ ,  
,‬‬
‫ ‪ ,–  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  "‪,  ,‬‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ' ‪  ! -‬‬
‫'     ‪,‬‬

‫  ‪" ,‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫  "‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ ' -‬‬
‫ 

 
  ‪.‬‬

‫הבעל של בת המלך‬
‫ 
 
"‪ ,‬‬
‫ 
 

 "‪:‬‬
‫ 
"‪
 
:‬‬
‫  ‪."'   ,‬‬
‫  
– 

 ‬
‫ ‪ . (3 . (2 . (1 :‬‬
‫
" 

  ‪  (1 :‬‬
‫) 
!(‪  (3 . (2 .‬‬
‫) 
 
 ‪.(  ,‬‬
‫ 
 

"  
‪,‬‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫ ‪ 
 "
 ,‬‬
‫  ‪
   ,‬‬
‫     ‪ " -‬‬
‫
" 
 ‪'  -‬‬
‫ ‪, 
  ,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪
 
" 

 
-‬‬

‫ 
 
 '‪:‬‬
‫ 
  
'‬
‫    
 ‬
‫    '‪ ,‬‬
‫  

  ‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫    

‪ ,‬‬
‫ 
  
‪" ,‬‬
‫  
  "‪ ,‬‬
‫ 
;‬
‫  

)( ‬‫ ) ‪
 
 :‬‬
‫ (‪ , 
  
,‬‬
‫'   
  ‪-‬‬
‫ ' 
‪  -‬‬
‫ ‪. 
 .‬‬
‫  
!‬
‫ "  ‬
‫  
  ‪ -‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫ישראל וה' ‪ -‬המלך והמלכה‬
‫ 
  
"‬
‫ 
 ‪(1 :  

-‬‬
‫ ‪ 

,"" , 

(2 .‬‬
‫ – ‪. (3 .‬‬
‫ 
  ‪
:‬‬
‫  

 
  

‪.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪57‬‬

‫שולחן שבת‬

‫ƒ‬

‫ 
   
‪ ,‬‬
‫ 

‪ 

 .‬‬
‫ ‪  "  
 ,‬‬
‫ 
‪
 

 ,‬‬
‫ 
"!  ‪ " :‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  ! 
,‬‬
‫' 
 

‪ 
 ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
  

‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
)  


‫ ‪  , 
 ,‬‬
‫ 
 
‪
 
 ,‬‬
‫  
‪" " :‬‬
‫ ‪; 
 " " ,‬‬

‫
"?  ‪  :‬‬
‫ 

‪    
.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  

 .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   

‫ 
 
" ‪  

-‬‬
‫ ‪:  ,‬‬
‫  
 ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ;‬
‫  
‪ " ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬

‫תפילה היא גם זו שתזרז את ביאת המשיח‪ ,‬לא רק שאנו‬
‫מתפללים כל תפילה לגאולה בברכת "את צמח דוד עבדך‬
‫מהרה תצמיח כו'"‪ ,‬אלא עוד זאת כל תפילה ותפילה מזרזת את‬
‫הגאולה‪ ,‬כך אומרת הגמרא‪ :‬בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות‬
‫ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך‪ ,‬הקדוש ברוך הוא‬
‫מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך‬
‫ 
‪ 

,‬‬
‫ 

 
 
‪ 
,‬‬
‫ (‪.‬‬
‫
 
 ‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫ 
;  ' ‬
‫  
– 

‫‪.‬‬
‫ 
 

‪:‬‬
‫   

‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫  

‬
‫ ‪   
.‬‬
‫
‪   ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   
‪.‬‬
‫   

 ‬
‫ ‪,  
 " ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫  

 ‬
‫  ‪  " 

 ,‬‬
‫  ‪ 

  ,‬‬

‫‪58‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
"‪   

 .‬‬
‫     ?‬
‫   "  ‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫תפילה בכוונה‬
‫ 
 ‪
 -‬‬
‫ '‪  
,‬‬
‫   ‬
‫  '‪  :‬‬
‫" "‪ 
,‬‬
‫  
  '‪.‬‬
‫

"  "‬
‫' ‪ 
 ,‬‬
‫ "‪ 

,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.'  -‬‬
‫   
 ‬
‫
‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫– 
 ‪  ,‬‬

‫‪ ,  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 
‬‫ 
‪.‬‬
‫• • •‬
‫  ‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫   

‪." -‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫" 
  
 "‪,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫ 
  ‪' 
,‬‬
‫'   
 

‫ 
  ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ '‪   ,‬‬
‫ 
‪ 
 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
‬
‫   
  ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ?‬
‫ 
' 
 

‫ 


 ‬
‫" "‪   ,‬‬
‫ 
   
‬
‫  

 ‪ 
" -‬‬
‫  "‪,‬‬

‫התחינה והתפילה למשיח‬
‫  
 ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫  "  ‬
‫   '"‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ) ‪ 

 
:( ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫  
  
 ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪
  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   

‫  
‪.‬‬
‫ ‪. 
,  
 :‬‬
‫ ‪.‬‬

‫בוא נתוועד על זה‬

‫לקחת )את ה(אישי‬

‫התוועדויות קטנות באמצע החיי‪ ,‬ע הרב חיי ועקני‬

‫ק‬

‫    
‪ 
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪  , .‬‬
‫ 
 ‪  ) ...'  '  -‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  ‪.(...‬‬
‫‪   ,  ,‬‬
‫   
 

 
‬
‫''‪   
 .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
  ‪ . 
 : .‬‬
‫ ' ‪ " 

 .‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ ?"    ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
  


‫דור הגאולה כבר‬
‫ 

   ‬
‫ 
‪    -‬‬
‫ 
‪  , 
, .‬‬
‫רוצה להתרומ‪ ,‬וזה‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ' '  ,‬‬
‫צרי לבוא מהמקו‬
‫ 
 "  " ‬
‫' 
'  
  ‬
‫ 
 

 " ‬
‫ביותר‪.‬‬
‫התחתו‬
‫ 
‪ 
  .‬‬
‫  ‪'  ,‬‬
‫ 
)  
 (‪.‬‬
‫כל אחד והמקו‬
‫ 
' 
  ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫התחתו שלו‪ .‬יש‬
‫   

‬
‫ ' 

  ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ג אנשי פשוטי‪,‬‬
‫'‪...‬‬
‫    ‬
‫‪, 
  
,‬‬
‫שהמקו‬
‫כמוני‪,‬‬
‫    


‫   ‬
‫התחתו הוא המקו‬
‫ 
 
 


‫‪. 
, 
 ,
 .‬‬
‫האישי שבו אנחנו‬
‫   

 ‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫רוצי את הכל קרוב‬
‫ 

   ‬
‫   
 ‬
‫אלינו‪ ,‬נוח לנו‪ ,‬מדבר‬
‫ ' 

'‪,
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫אלינו‪ .‬וג את המקו‬
‫ 
‪.  
 ,‬‬
‫ ‪  

  .‬‬
‫ ‪  , 
  ,‬‬
‫ ‪   
.‬‬
‫הזה צריכי להרי‪.‬‬
‫ ‪. 
.‬‬
‫ ‪    
.‬‬
‫ 
   

‫ 
  ‬
‫" "‪.   ,‬‬
‫‪  
.( )  
 ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   

  ‬
‫ ‪-    
 .‬‬
‫ 

‪ .  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫ 
   ‪. ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
  

‪   
,‬‬
‫  ‪
   .‬‬
‫ ‪.     .‬‬
‫) 
 ?(‪ 
 
 
.‬‬
‫ 
‪,  :   ,‬‬
‫

‫ 
  

) ‪ ,‬‬
‫ 
‪ ' 
 
 , ,‬‬
‫‬
‫(‪ 
, , 
 

 .‬‬
‫ 
  
   

‫‪,‬‬
‫‬
‫  

  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‪   . ,‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫  
 
  
 

‫" ‪  "  "
 " -‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬
‫  

 
"‪   
.‬‬
‫ 
‪
  
–  ,‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  

  
‪.‬‬
‫ 

‫‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫

‫ 
?  ) 
  ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫‪.‬‬
‫‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ 
‪ybv770@gmail.com : ...  (...‬‬
‫' 
'‪    
.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪59‬‬

‫  –‪770‬‬
‫האם בגלל שזכינו ל'בחירה חופשית' יש בידינו ברירה‬
‫לא לומר את הדבר אשר שם הרבי שליט"א בפינו? לא‬
‫ולא‪" .‬לא אוכל לעבור את פי ה' לעשות טובה או רעה‬
‫מליבי‪ .‬אשר ידבר ה' אותו אדבר!"‪ .‬את דבריו של הרבי‪,‬‬
‫נפיץ ונפרסם‪.‬‬

‫נבואת הגאולה‬
‫אותה נשמור לדבר!‬

‫" 
 "  

‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 

 ' ‪
 
.‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪.  -‬‬
‫  
‪
  ,‬‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫
 ‪. 
 
 -‬‬
‫ 
  

‪ 
,‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ 
 ‪" ;" 
 ,‬‬
‫ 
 
 ‪.' " ,‬‬
‫  ‪, 
  ,‬‬
‫ 
 ' ' ‪
 -‬‬
‫ 

 
‬
‫   ‪  .‬‬‫  " "‪ ,‬‬
‫  " ‬
‫ 
"  
 ‪.‬‬
‫" "  ‪,  . .‬‬
‫  
 "‪.‬‬
‫ 
'‪. 
 ,‬‬
‫ 
‪
  ,‬‬
‫' 
' 
 ‬
‫   

 
"‬
‫? 

 ‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ 
" ‪ 
  -‬‬
‫    
?!‪..‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
 
 ??‪...‬‬

‫‪60‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪'   " .‬‬
‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫'  !"‪ 
 .‬‬
‫   
;‬
‫    

‫ 
 ‪; 
,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
  
 

‫ ‪
   -‬‬
‫ 
‪ ! 

:‬‬
‫‪
 ,   ,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
‪ ,  -‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫‪:  
,‬‬
‫    
‬
‫ ‬
‫ 
‪,‬‬
‫ !‬
‫ ‪.'
' 770 ,‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬ראש חודש תמוז‬
‫ 
 ‪'   ,‬‬
‫ ‪. 


 
 ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 
 
 ‬
‫  

"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  
 
"‪ .‬‬
‫ 
    

‫
' ' ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
 
"‬
‫‪   
,‬‬
‫ 
 "  ‪.‬‬

‫יו שני‪ ,‬ב' תמוז‬
‫"
‪   ,‬‬
‫‪ , ' ,  ,‬‬
‫  "  "‪,‬‬
‫ 
    

‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫   
 ‬
‫  "
 
 ‬
‫  
  

‫ 
" 
" "‪.‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ 
 
"  ;‬
‫   

;‬
‫  
 
"‬
‫
)  ‪ ,‬‬
‫  
(‪.‬‬

‫   '  
 

‫  
 ' ‬
‫
"‪


.  
 ,‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫    

‫  

" ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
' ‪ '..‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
'  ‬
‫  '  

‫ 
''‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  
,‬‬
‫    
 

‫" ‪   .‬‬
‫  ' '‪  ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ ‪"  
,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
"  ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫
  ‪  .‬‬
‫    "

‫  ‪ 
'  ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ '  
" ‪.'
' 770 -‬‬
‫ ‪ 
- 

,‬‬
‫ !‬

‫  
  ‪ '  ,‬‬

‫יו שלישי‪ ,‬ג' תמוז‬
‫חג האמונה והגאולה‬

‫ 

 ‪ " ,‬‬
‫ 
"  ' '‪,‬‬
‫    ‬
‫   
 
‪.‬‬
‫ ‪ 
:  ,‬‬

 " ‪  , -‬‬
‫ ‪ 770 - 
 .‬‬
‫ ‪..  ,‬‬
‫ 
 ‪.  ,‬‬
‫  ‪ 
" ,  ,‬‬
‫    ‬
‫  

"‪  .‬‬
‫‪ 
, - 

 ,‬‬
‫ !‬
‫ 
   ‬
‫ ' 
 ‪,‬‬
‫  ‪  .770‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
 ‪  
,‬‬
‫ "  

‫" " 
 ‬
‫    
‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪,"
 ,‬‬
‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫'  '  ' '  '‬
‫ '‪ ,   .‬‬
‫    ‬

‫"  ‪."
-‬‬
‫  
''‬
‫ 
‪  
 
,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
' '‪ ,‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫ 
 
"‪.  ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ 
‪ 
 
,‬‬
‫  
 
‪. 
,‬‬
‫ 
  ‪ ,770‬‬
‫ 
 

‫ 
‪ '   
.‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" ' ' 
‪ ,‬‬
‫    ' ‬
‫ 
‪ , -‬‬
‫  
  
‬
‫ 
' 
'‪.‬‬
‫"  "‪ ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪ :  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
‪" " 
 ,‬‬
‫  

"‪.  ,‬‬
‫ 
‪  ,9:25‬‬

‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪61‬‬

‫   –‪770‬‬

‫  
'  ' '  

‫ 
  
    ' ‬

‫יו חמישי‪ ,‬ה' תמוז‬

‫ 
'  
 
''‬
‫   
" ‬
‫ ‪.   
.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   "‬
‫ " 


‪ ,‬‬
‫ 
‪.770 
 ,‬‬
‫ ‪ 
, 
 ,‬‬
‫ ) ‪ ,‬‬
‫  
(‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ ''‪' ' 
 ,‬‬
‫‪   
,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
‪   , 
 .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫‪  ,  .‬‬
‫‪,' ' .  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 


 ' ‪,‬‬
‫   
  

‫ ‪.  , .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
‪.‬‬

‫ 
  ' 
 '‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
  

" "‬
‫ 
    "‪,‬‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫     ‪,‬‬
‫  
 ‪ :‬‬
‫   !‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪ . 
 ,‬‬
‫ " 

" ‬
‫    ‬
‫ "‪     .‬‬
‫    
‪ .‬‬‫ ‪ ,
  ,‬‬
‫ ‪." 
 " .‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ ' ‪   ,‬‬
‫  '  ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    
‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬ד' תמוז‬

‫יו שישי‪ ,‬ו' תמוז‬

‫  ‪  ,‬‬
‫
 ‪,   .‬‬
‫ "
  

‫ ‪  , 
 -‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
' '  
‪ 
.‬‬
‫    


‫   ‪  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫  ' '‪ 
,‬‬

‫  
  
‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫  
‪! . ,‬‬
‫ 
‪ 

 
'
 ,‬‬
‫‪
 ,  
.‬‬
‫  

‪ 
 -‬‬
‫ 
'    ‬

 '‪.  .‬‬
‫  
 "
‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫‪. 
- 
 .‬‬

‫שבת קודש‪ ,‬פ' בלק‪ ,‬ז' תמוז‬
‫ 
 
'  ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  
‪- 1:30‬‬
‫ 
  ' 

‫ 
" ‪   -‬‬
‫ 
''‪   ,‬‬
‫" " 
" ‪1:33 
.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫‪
  ,‬‬
‫ 
"   
‪.‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ 
 
" ‪  ,‬‬
‫ 
"  
'' 

‫  
' '‪.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫     

‫' '‪   .‬‬
‫' " '‪.‬‬

‫ 
 ‪  /‬‬

‫אין בממשלה אף שר שמוכן לקחת אחריות‬
‫ולצאת למלחמה שתמגר את הטרור‪ .‬לפני‬
‫שתי קדנציות היה כאן ראש ממשלה שעל‬
‫חטיפה של שלושה חיילים בלבנון יצא‬
‫למלחמה וריסק את תשתיות הטרור ועל‬
‫חטיפת חייל בעזה יצא גם למבצע צבאי שם‪.‬‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫שגרה ישראלית‪:‬‬

‫ילדים רצים למקלטים‬

‫ונהגים עם קסדות‬
‫א‪.‬‬
‫ 
  
‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫–   
 

‫ ‪   
.‬‬
‫
‪

 
 ,‬‬
‫

‪," 
 
" .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪  
 
.‬‬
‫    

‫   ‬
‫ 

 ‪ .‬‬
‫ 
 –  ‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫
 ‪ 
  
,‬‬

‫‪  
 
.‬‬
‫   
‬
‫ 
  ‪15‬‬
‫ 
‪  ! , , .‬‬
‫  ‪ .‬‬

   ‬
‫   ‬
‫‪ . 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   

 
‬
‫ 
 
 –‬
‫ 
‪ 
 

,‬‬
‫‪. , 

 .‬‬
‫ 
  

‫ 
  ‬
‫    

‫ 
‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫
 
‪ 
 .‬‬
‫    

‫  
‪ 
 60,000‬‬
‫    
‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 
 .‬‬
‫   ‪:‬‬
‫ 
 

 
 ‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬

‫ב‪.‬‬
‫ 
  

‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫ 
  

‫ 
 ‬
‫ ‪  ...‬‬
‫ 
 
‪

 .‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪63‬‬

‫  ‪
 /‬‬

‫ƒ‬

‫לתקשורת עדיין קשה להודות שאזורי השיגור מהם יורים‬
‫המחבלים את הטילים ומטווחים את הרי הדרום‪ ,‬הם‬
‫אותם אזורים בהם פרחו פעם יישובי גוש–קטיף‪ .‬שוב התקשורת‬
‫מספרת לנו שיורים מעזה‪ ,‬כשבעצם יורים מגוש–קטיף‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫ 


 

‫ 

   ‬
‫  
  ‬
‫   
‪.‬‬
‫  
‬
‫ 
  " "‪ ,‬‬
‫ 

 ‪ 
  .‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪. 
 ,‬‬
‫ "   ‬
‫  


‫ 
‪" 
 
.‬‬
‫ 
  ‬
‫  

‪  .‬‬
‫  
 
"‬
‫ 
  
‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫   
‬‫   
‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 
 ‬
‫  
‪, .‬‬
‫ 
 
 
 ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 

 
  
‪ .‬‬
‫ 

 

‫ 

  ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
  
‪-‬‬
‫ ‪ 
 
 -‬‬
‫ 
  
–‬
‫‪.‬‬

‫ג‪.‬‬
‫ 
 
‬
‫   " ‬
‫ "‪  
 .‬‬
‫ 

–‪ 

,‬‬
‫  


‫ ‪
  .‬‬
‫    ‬

‫‪64‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
– ‬
‫ 
–  ‪.‬‬
‫  

‫ 
 
–‬
‫   
 ‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪ 
 
.‬‬
‫ 
 
   ‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 

–‪ 

.‬‬
‫  
 –‬
‫ 
 
‪   
,‬‬
‫ 
–‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
 
–‪,‬‬
‫   


‫  
‬
‫ 

–  

‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ 

  ‬
‫ 
  
 ‬
‫‪   
 .‬‬
‫ 
 
‪ "  ,‬‬
‫ "  

‫  – ‬
‫  
 ‬
‫ 

 
‬
‫ 
‪ 

 .‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫   
 

‫ 
‪.‬‬

‫ד‪.‬‬
‫ 
–  
 ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   

‫ 
  
‪.‬‬
‫ 
 


– ‬
‫‪,  
– .‬‬
‫ 
 
– 
 ‪ .‬‬
‫  

 

‫ 
–  
 ‪.‬‬
‫  – ‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫  

‬
‫ – 

 ‬
‫ 
 
 ‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫   

‫  
 ‪-‬‬
‫  
‬
‫ 
–‪   ,‬‬
‫  ‪" .‬‬
‫ 
–  ‬
‫
 
  ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
 
 ‬
‫‪–   .‬‬
‫ 
 
–‪  ,‬‬
‫ 

   

‫ 
 
‪ 
:‬‬
‫   

  

‫ 
–   ‪...‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 ‬
‫   
–‪,‬‬
‫ 
  
‬
‫ 

  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 
‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

   ‬
‫ 

– 
‬
‫  


‫ 
  
‬
‫ 
 ‬
‫ 
 –‪.‬‬

‫ה‪.‬‬
‫  ‪:‬‬
‫"   ‪ 
 /‬‬
‫  ‪ 
  /‬‬
‫‪
 / 
  
/‬‬
‫‪ 
 /  
 /‬‬
‫‪ /  . 
 /‬‬
‫ ‪ /   /‬‬
‫  ‪ / 
 /‬‬
‫ 
"‪ , 
   
) .‬‬
‫‪(" 
 ,‬‬

770– ' 

 

" 
"
   ,
" , '    
   
  
  ,  
, 
 
,
"  

"   • 
    

  
  

 

  

 

  
 ." 
  

  
 
 
.  
,
   
:    . 
 
 

.  
'  '

65

• 933 '  

 
  
 
    ,770  
,  

, 
    

 
   
." " 
 

, 
    
   

.    

   

,  " 


,' 
'   

    

 ,' ' 
 
. '  

     

  
, 
  

 ,  
. 
 
   


 , 

  
 ,  
  . 
 

, 
    
 

.    , 

       

,    ," 
 " 
." "  
 
 

,    
 
   
" 
 
 . 
 
 
 – 
 
  

770– ' 


770 -  
770    

  

'  " 

 
" 

  

  

 
 

 
, 
.  ,  

 , 
   , 
 
 

 
 ' . 
 

. , 
 
 ' ,  

"    
, 

    , 
   , .770 '
' , 
"
  ,   


.
 , 

  ,  
 
,  
.  , 
.
  
   
.  

, 
   ' 
' ' 
,    

.
 

," 
" 
   ' 

 " " 

 ' '
.  

,  ," 

"   
  ' 
 
. 
  , " 

" "      
 


 
,"
 
"   ,' 
   

, 
 

, ' 
" 
  

 , 
  
. 
 ,  '  "  
,  


 
, 


  - "
 
 
! 
 
 . -   


   
' 

    , 
'
 '  '  .  
.   
" 

  
  
  ' ' 
 , 
, 
 " ,  
 '
." 

,  
  
  . 
 ''   

 .    , 
 
- 
  , 

.    
,  
"'
 " •

66 

 ' 

  ,


  
 
,   


 
•  
   , "  

• 
    

' : 
."
  .  

  , , 
  

 

 , 
 
  
 
,     .
.    ,
   

" 

" 
,  
:  , ' - 
 
 
,
,  
   
,  " 
  
. 
   
 
 , 
   "
,

." 

, 
 

  ,    
 

  
    
.   

   ,   
  
  
.  
,  
  " , 
 ,"  
. 
'    "
, 
  ,  

3 
   ,   "
,"...   
 -  
, 
"  ,   
  
. 
 
 , , " : , 
     
." 
   ,  

," 
" 
,  
. 
 "
 
   
 
  ,   
. 
 "

,'  ,  
" 
." " 12  
  

 


  
  
 ,  
.   ,"  

 
,   " "  
 
. 

 " ,  
 

-  , , 3 
   

 ! 
  ,  
.
 
   -  

   .  

67

• 933 '  

. 

 

  

 

       

 

"  - 
 
 
 

."   "  , 
 
' ' " 
 , 
 
  " :  
 , 


- 
   
   .   ." 
   
" .  

." 
 
  
  

.   
  ,  

, 
  , 
" 
 

    ,  
 
!   -  !   - 
"  ,     
, 
    " , 
,    ,  
 
 " : 
   
."   
 

  

  

  

" " 
,"  "  

,    
."  
 
  
 
. 
,  "  ,   

 
,    
. 

   " 
" : 

. 
 . 
 
  

." 
  ,
 ,  , 

."  "  
  
     , 
" 

 " :  
   
. 
– 

  
 

  
    
."'    
,  '   ' '  " 
.  " :  
  
,"  "    
 

:" 
  


  

   

.  
   
    

 " "  

  


"    

    

. 
 

   
 
  , – : 
  

 '    

  , 
  -   
  - 
 "  .  

"'
 " •

68 

, 
 
 
 
"  
 
  

  
, 
  . '  
  
"  

 
 
. 
 

   
  

  

'   
 
"  

." 
" : 
 
, " 

  
  
"  
    
.' 
' 

 , 
  
     

 

 
"
  

. '    

, 
  : 

  
" 

. 
 ,    " 
. 
  
 

 ,  

 
  
,   

 , 
  

   

,   
 
 
   
 
  
.  

' 
    


 , 

." '
'  " 

'  , '  
   ' 

   
  
 

''  , 

,    

 
 

.(!)    
 

 
  : 

'
'   , 
, 
" 
  

 
  
 

 
 
   

  

' '  

 
   

    
 , 
." 
" 


69

• 933 '   

 , 
" "  

 
  

"   
,
," " 
 
  

. 
  

'   

   

' , '  , –
.770 '
,    


 : 

 


 

,   
,


 " . "
' ' '"
' 

."  
    

' 

 
  ' " . 
 

 ," 
 
."  – 

 
  
 
  
 
' 

" . 
.    , 
."    
  
"   
" " ,'   
," "  
" 

'    

  '

. 
   

 ,  : 
,  ," 
"
,  , 
, "
 
" 
 
,  
 ,  

,"
" " ,  
.    
 –   

"  , 
 
. 

 : . 

  
,  
 –  

'  .
"  

  '
 ' -  

  
, 
. ' 
 
   

,   

 


 
  .' 
 
  .  

  
 
. 
   
 
 "
.  
, 
, 

  "
20 .  
 
  ' 

,  
. 
 
  . 

"!   

, 
 
 

 
   

 
 ." 
' 
 
,  

"  " . 
 
.  ,"
 

   

."
  


 
 
 
   
, 
  . 

 " 

 
 

 

  

   
. 
 

,  

  '
'
'  

  

, 
 

." 
  
" "   
' "  

.   
 

 

" 
–  

 
  

, 
  

 ,    
.    

  
  
.' – 
 

'  

 
 
 

 , 
 

.  
 " 
 :   
 
,  
 , 
.    

,  

 
  
 

, 
 
. 

 
  
  
 
 ,  
. 
"'
 " •

70

‫אחרו חביב ‪ /‬הרב שניאור חביב‬

‫נקמה‬

‫  
 
  ‪ ,‬‬
‫‪1‬‬
‫ ‪    
 
 .‬‬
‫ 
‪ . 
 
 ,‬‬
‫ 
‪.' 

' 
   ,‬‬
‫

‪


 .  ,‬‬
‫  ‪."  
  ,‬‬
‫ 
    ‬
‫     
 

‫ 
‪  , , 
 . ,‬‬
‫  
‪ .  
  ,‬‬
‫ ‪,
   ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
      ‬
‫ 
  

 
 

‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫"‪ ,
   
,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ 

‫‬
‫‬
‫ 

‫  
 
‪,  
 .‬‬
‫ 

‫ 

‫‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ 


‫ 

‫ ‪
 
 . 
,‬‬
‫ ‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‪.‬‬
‫– 
–– ‬
‫‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫'‬
‫' ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫‪,‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   
 ‬
‫"כולם מדברים השבוע‬
‫   
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
   ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫על נקמה‪ .‬נקמה‪ ,‬נקמה‪,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫נקמה‪ .‬אני גם חשבתי‬
‫ 

  
 ‬
‫‪3‬‬
‫ 

‫'  '‪ .‬‬
‫נקמה‬
‫לעשות‬
‫שצריך‬
‫‪.    ,‬‬
‫ 

‫ 
 
 ‬
‫ 

‪
, .‬‬
‫במחבלים ימח–שמם‪.‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬

‪,  ,  ,‬‬
‫  

‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬

?‬
‫התחלתי‬
‫בבוקר‬
‫ואז‬
‫ 

‪, 
 
 
.‬‬
‫‬
‫ !‬
‫ ‬
‫ 

‫ ‬
‫ '   


‫להתפלל ופתאום באו‬
‫‬
‫‬
‫‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫לי מחשבות זרות‪ .‬נתתי‬
‫ 
‪   ? ,‬‬
‫  

  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫להם אגרוף והרגתי‬

‪ 
 
 
 .‬‬
‫ 

‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ 
' –‪ 
  ,‬‬
‫אותם‪ .‬זו היה הנקמה‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ –
  
 ‪,‬‬
‫שלי"‬
‫""‪ 
 " ,  ,‬‬
‫  
 ‪ 80‬‬
‫  ‪ 
 . , , .‬‬
‫   ‬
‫ 
 
   –
‪ .‬‬
‫     
  ‬
‫    
‪ .‬‬
‫ ‪,    
 , .‬‬
‫   ‪ '  ,"
  .‬‬
‫ ‪ 


 
 
 ,‬‬
‫ 
   
 ‬
‫
 
‪" / " / 
/ 
/‬‬
‫– 
‪    , 
.‬‬
‫    ' 
‪
) ...‬‬
‫ 
  
‪ 


40 .‬‬
‫ 
  (  '‪.‬‬
‫     ‪
 
 .‬‬
‫   
‪ 
" . 
 ' .‬‬
‫‪2‬‬
‫ 
"‪,   " ,  
,‬‬
‫ 

 
 – 
 
‪,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫ 
 
 ‪   .‬‬
‫ ‪,  . 
 .‬‬
‫ ‪,‬‬
‫   
 

‫ 
 

‪ .  .‬‬
‫ ‬
‫ '‪,‬‬
‫ 

 ' 
‬
‫  ?  ‪   .‬‬
‫‬
‫ 

‫‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫ "‪
  
   .‬‬
‫ ‪shneorc@gmail.com :‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ' ‪• 933‬‬

‫‪71‬‬

‹‡–’~ŠŒ˜‡

³°

‹‡’–ƒ”‚ 
˜ƒ…‘‰‚‡Š‰

˜–~ƒ’Œ—ƒ•˜‡–’
‚‡—‡‡‡…˜‡Š‰Š
˜Ž‰˜‡ƒ—–Œ˜‡ 
‹‡‡˜ƒ‰‡~“ƒ˜‡‰ƒ‰„˜”ƒŒ 
˜ƒ—‡…˜ƒ‡€ƒŠƒŽ‰†ƒ—Ž—
‘Œ‡‡…Šƒ–Œ—‡—ˆ‰
‹‰Š—‚‡–’‚Š—‹‡‰ƒ–~ 

½³½¸°Ç³ɺǰ° 
ÉǺµ´½¼¸ÇÃÀ¯»½ɸ°» 
¼¸¸½ÁÃɽ¯³»¸½³ 
±¶°ɸɸ½¯ɴǸ¶»ÇÈƳ°
³ÉÉk´¸¶¶Àó 

¼¸ÇÃÀ³ÉÈÇý³ÈÁ½»É´¯Ç´³³½ 
Ȳ´Æ¸ÇÃÀɸÇÃÀ´É¸°°¼¸Æ¸ɶ¯´²¶¯»ºÈ 
³»±¿°Ȳ´Æ¸°Éº´¼¸ÇÃÀ³°É´°Ç³»´¸À´³»´ 
Ȳ´Æ¸ÇÃÀ¯»½ɸ°´É¸°³¸³¸ÈÉ´²¸À¶°´ 
³²´½¯´³¸º¼¸ÇÃÀ´É¸°ɯ¯»½½¸²´³¸ 

ɽ¯ÉǴɳµ´¿±´»¯¼¸ÇÃÀ°È
ɽ¯"¼¸ÇÃÀ¯»½ɸ°É´°¸É³¸Ã´À 

‹‰Š—‘‰‚‡Š‰Š…ƒ‡ŒƒŠ…‹
770Š—‚Ž‡–†‡ƒƒ
”ƒŠƒ€Š—˜‡—‡~‚Œ~˜‚

beit.moshiach@gmail.com*‚•‡–Œ~ƒ’”*Š~–—‡˜ƒŽŒ„‚ƒ‹‡†–’Š
ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡ 
“‘
' " •

72

73

• 920 ‘  

‫נולדו במזל"ט‬
‫ 
' 

‫•‬
‫ ‪-  ,‬‬
‫ ; 

‫' 
 
 ‪; ,‬‬
‫ 
'  
‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ "
" " 
,‬‬
‫‪; - ,‬‬
‫ 
' 

‫ ‪
; , ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫; 
' ‬
‫ ‪' 
; ,‬‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪
" " 
,‬‬
‫ " ''‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' 

‫ ‪-  ,‬‬
‫ ; 

‫'  
‪ ,‬‬
‫ ; 
'  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‬
‫‪ -  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' 
 ‪,‬‬
‫ ‪. - ,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ -  , ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‬
‫‪-‬‬

‫‪74‬‬

‫• " 
'"‬

‫ ‪.‬‬
‫• 
' 
 ‪,‬‬
‫‪ - ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' 
‬
‫ ‪; - " ,‬‬
‫ 
– 
‪,‬‬
‫; 
'  ‪,‬‬
‫ ; 
'  ‬
‫‪." ,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ "
" " 
,‬‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫ 
; 

‫'  
‪,'  ,‬‬
‫; 
 ‬
‫ ‪
" " 
,‬‬
‫ "   

‫ ‪ ,‬‬
‫ "   ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ "
" " 
,‬‬
‫ ‪ ; -‬‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫; 
'  

‫‪  ; 
,‬‬
‫‪  ; 
,‬‬
‫)(‪. 
,‬‬
‫• 
'  
‪,‬‬
‫ ‪ ; -‬‬
‫ 
' 

‪ ; ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
' 
‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪ "
" " 
,‬‬
‫‪- ,‬‬
‫ ; 

‫ ‪' 
;" ,‬‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫• 
' 
 ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
' 
‪
,‬‬
‫" "
" ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
' ‪,‬‬

‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪ ; -‬‬
‫ 
' 
 
‪,‬‬
‫ 
; 
' ‬
‫‪. 
,‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫ " ‪; -‬‬
‫ 
' 
‬
‫ 
‪
;" ,‬‬
‫' 
‪ ,‬‬
‫";  ‪ 
,‬‬
‫; 
' ‬
‫‪." ,‬‬
‫•‬
‫‬
‫'‬
‫ 

‫•‬
‫ ‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫  ‪- , 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ " ‪; 
 -‬‬
‫ 
' 


‫ ‪' 
; ,‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫ "; 
' ‬
‫ ‪." ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪ ; -‬‬
‫ 
' 
‪ ,‬‬
‫ ;  ‪; ,‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫ "; 
'  ‪,‬‬
‫; 
'  ‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫• 
'  
‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫ 
' ‬
‫ ‪
; ,‬‬
‫‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
" "
" ‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
" "
" 

‫ ; ‬‫ 
'  ‪
,‬‬
‫" "
" ‪,‬‬

‫ ; 
' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
' 

 ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫  ; ‬‫ 
'  ‬
‫‪ ' 
; ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ " ‪; -‬‬
‫ 
'  ‬
‫‪ ' 
; 
,‬‬
‫ ‪." ,‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫
‪
; ,‬‬
‫' 
 ‪" 
,‬‬
‫"
" 
‪. ,‬‬
‫• 
' 
‪ ,‬‬
‫ ‪ ; -‬‬
‫ 
'  
‪,‬‬
‫ ; 
' ‬
‫ ‪. ,‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫• 
'  
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫  ; ‬
‫ 
' 
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫• 
' 

‪ ,‬‬
‫ " ‪'  -‬‬
‫   ; ‬
‫ 
' 
‪; ,‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫• 
' 
 
‪,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫ ‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫• 
' ‬
‫‪ '  - ,‬‬
‫ 

" 

‫ 
' ‪. ,‬‬ 

- " , 

"  ' 
' 
 
;  ,  
 
' 

;" , 

, 
' 
" " 

.
 ; , 

 ' 

- , . , 

 '  

 " 

,  '  

 "
" "
. 
" ,  
• 
 '  
 ' 

"
"
" " 
, 

 ;
. , 
 ' 

, ,  

- 

 
' 

 
" 

 ' 

; 
, 

' 

' ; 
; 
;   

' 

; 
 '
. 

  

" " 
, 

; "  " 

()  
; 
, 

. 
, 
, 
 ' 

'  
-  

 "  
,  
 ' 
 ;" 

; 
, 

,   
 " " 
' 
; 

. 
,  
- 
 ' 
• 
 '  

' 
 
" 
,   
 ;
.  ; 

, ' 

'  
- '
' 
 " 
. ,  

 
, 
• 
 '  
 ' 
 " 
; ,  

,  
, 
 ' 
; 
 ; 
. , 

,  
' 

'  
- 
' 
 " 
; 
,  
;
 
. 
 
 ' 

, ,  
• 
 '  -  

" 
 

,  ' 

' 
; ;
. , 
, 
 ' 

'  - "  

 
 

 

' 
 "
."  , 

‫הקימו בית בישראל‬
‫ בית חב"ד‬, 
 ' 
• 
'  
- 
' 


"
. ,  
 ' 

- " ,  
 

 
'  

' 
 
 "
; 
,   
' 
 
;" , 
, 
  

' 
; 

. 
, 
 ' 
• 
'  , 

' 

"
."  , 
,  

‘  
-  
 “  
. 
 ,  

 ' 

- "  , 

 '   

 
"

,  
 

'  - 

" 
 
 
,  ' 
 

;" 
, 
 

 
  
" 
  

; 
 

 , 
.   

 ' 
• 
- ,  

  '  

 " 

;' ,   ' 
 ' 
 
 ;" ,
. 
,
, 
 
' 

'  - " 
" 
 

 

  


"
" " 
, 
; ;  

. ,  
,  
' 

"
" " 

 - ,
" 
 

 '
,  ' 


.  

 
' 

- , 
 

 '  

" 
 


. , '  

,  
• 

 '  

" 

, ,  '
. 

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com

www.RadioMoshiach.org : , 
(3# / 9# / 1# 
) 770–9493–08

75

• 933 '  

:( )  

1640/1700AM :
  
718 557 7701 :" 


‫מדור צרכנות‬
‫מכל הסיבות ‪ -‬מטרנה!‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ 
‬
‫ ‬
‫ ‪ -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‬
‫   ‬
‫ –‪ 
 M‬‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫• 
‪BIO-‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ 

‫‪  
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫•  
 ‬
‫ ‪  -‬‬
‫  
 ‬‫  
  ‬
‫  
 ‪
.‬‬
‫  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
‬
‫‪.‬‬
‫• ‪
LCPUFA‬‬
‫ ‪  6– 3‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ 
  

‫ ‪   .‬‬
‫  
‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫   "‬
‫ 

 ‪.‬‬

‫מבצע המקפיאי‬
‫של "עו אנ"ש" נמש‬
‫  
" "
"‬
‫ 
  ‪!  -‬‬
‫   ‬
‫!  

‫ 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
" "
" 
‬
‫ 
 
‪, < 400‬‬
‫  ‪
 .‬‬
‫ 
  ‪,‬‬

‫‪76‬‬

‫• " 
'"‬

‫  
‪ < 400‬‬
‫   

‫" "
"‪,  , , 
:‬‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫  
‪  
.‬‬
‫  ‬
‫   

‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
 
‪-‬‬
‫  ‪
.‬‬
‫  
‪  -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫  ' ‪,‬‬
‫" ‪  ,‬‬
‫  " ‪ .‬‬
‫   
‬
‫‪  03–688–70–70‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫בנק מרכנתיל עור כנסי‬
‫לקוחות לעסקי קטני‬

‫ 


  ‬
‫ ‪   ,  ,‬‬

‫ 
 ‬
‫    ‬
‫   

‫ 
   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪ 
 2‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ " ‪  ,‬‬
‫  ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   

‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‬
‫‪  
 .‬‬
‫ 
" ‬
‫ ‪.‬‬

‫טונה סטארקיסט נבחרה‬
‫לאחד המותגי המובילי‬
‫בישראל לשנת ‪ 2014‬מטע‬
‫ה'סופרברנדס' העולמי‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‬

 ‬
‫‪Market‬‬
‫‪Watch‬‬
‫ 
'  ' ‪ 
-‬‬
‫  
 
‬
‫ 

  –‬
‫ " "  ‪.2014‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪  
2014‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫  
 ‪.‬‬

‫'פודינג בטע וניל' של‬
‫'עלית' מקבוצת שטראוס‬
‫באריזת שקית‬
‫  ‬
‫‪,‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  

‫‪.‬‬
‫  ‬
‫' ' ‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ 
‪ 
 .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
‪ 
  
,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪  
 .‬‬
‫ 

 ‬
‫‪ 
  
,‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫' ' 
 ‬
‫  
 

‫   
‪,‬‬
‫   ‬

‫ 

‫ 
‪,‬‬
‫"  ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 

‪ 
. 80 - .‬‬
‫"  ‪. -‬‬

‫פרסיל משיקה‪:‬‬
‫אריזת ‪ XXL‬חסכונית‬
‫ע ‪ 8‬ק"ג ועד ‪ 176‬כביסות‬
‫ ‬
‫ 

‫‬
‫ 

‫ ‬
‫‬
‫ 

‫ 

‫‬
‫ 
‬
‫‪.‬‬
‫ ‬
‫‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫ 

 
 
‪.‬‬
‫
‪ XXL ,‬‬
‫‪. 176  " 8‬‬
‫  
‬
‫  ‪Cold Active‬‬
‫‪  Staintec‬‬
‫    

‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬

‫סנו מקסימה‬
‫ג'ל לכביסה ‪XXL‬‬
‫ ‪100– , 5‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪ 
.‬‬
‫ ' ' ‪-‬‬
‫ ‬
‫ 
 '‪:‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫  ' 

‫ ‪ 

 ,‬‬
‫  
 '‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
' 
‬
‫ ‘  ‬
‫   ‬
‫ ‪ 
'
  .‬‬
‫  ‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪!  -‬‬

433    

.) $ ) ' !
$ >$ ! "$ $ 5" .$
H!B

) )&" 
.) $ &
, %C
) $ " '*%!
$ 
" &
) 
$ ) *" &, 
81 "2&
, %
) 
) '&" )! )!" $0 $

"‚»
r Ëj ‚‹
q ‚
n –ÌÈ‚
p
Œq 
! #" $ 

( 6 !5
$ A
$ 9( , < ., !5
$ $
A %
, .
" ," )%C
) !
$ 
" >) $ &
,
H!.' " , $ 
%5
, $ 81 "2 &, $ ! !*#$ 
@ 

81 "2$ '>" $ " #) ) 0 81 "2 $ % %.) 
*) $ "% "81 "2 ," #
) %-" $ 

, ,&
" 
%
,
0 $. ) !
, " $ $+&, 
!+>$ $ " &, -, $ , & )2 " $ " !& ' 
( ' % *' $ " 81 "2$ $ &, 

 $ '9 $ " #) 81 "2$ &, !@=!.@&% -$ 
-' 
1 B
) 
$ !
) B
" ) (" *) %.%
$
.!*
"
#$ 
!D.$ 
$ )2$ " ) " " 81 "2$ ) *" $ 
)%2
$ &
, '" 
$ 9" $ .
" %
' . 
" ) &" ) 
, -' 
1 B
) $ " ) ,/" 
$ ) *" .$ 
" " B) &" ) 81 "2$ &, $ )% , " ) 
$ 6 %
' ." =!7$ " %#" #$ $ %* $ $ 
$! " ) ) %!
0
)0 $
" !
) "+$ " ) ) 0 $ 
) %8
0 $ %  %*1 $2 8, .) $ 
! 0 $+ $ %
' ." ) *$ ) "%E$ " ) "2 $ " *) $ 
.) $ !
, " " &
) ) &" ) "-) 
1 /, ." &!8
, 
' ' 
" 
1 /, ." 
81 "2
$ $8 1 B
" "+#$ " 6
)
) $ =
0 .=
" $ 
.
' ) "
) &) (" , 
' %
' '" )% . 

@ 

$ ) &" 
) /, .
" ) ) , $ ) " )7$ 
D$ 
$ ' 
$ % %
' "$ &
, ' )9!*#$ 

$$ .) $ &, 
$ $ "
1 
) ) &" 
) % . " 81 "2$ 
"9%
(568   

M

"‹Ì¾‚~Ô‚
q
Âr Šr 
%%& '! (" *) %+
$ 

$ &" 
, ) 
!&-&, $ ." /" !
) 0 ' ) &" 
!0 &" 1 " ) %
" ! " $ "$ )2$ " 
%+
$ "5!
$ '%0 $ "!!&
0 
67*, *) &, 
% )) !
" " $0 
‚ rŽ°r ̌ jÀ ‚ p„ ˜ÌÀ…q Šj ŠÌ‰ r‡ ~Ô –r jÀ ‡ nŽ~l 
‡Š‡n n °j ·n 
!8 19) &" .:
) ") &" .
) 6
$

;;; 

$ " ) ! )2) " ! "+) " !< , &, =!. 

!" >) $ !
$ #" %
) $ " &1 .) $  
,?$
@&) " .) $ 5' " $ .
" ." $ " 
) ) &" ) 
% 81 "2&) " .) $ A !
) "#, " $ &@
"
&@
) " 
)+$ " %%8
'
19% '&
" .) $ &,

;;; 

&.
" ) %&!
" 
" $
0 ,?!B
$
C) 
$ , 
!*# 
@ 

$
81 "2
$ $ ." 
$ $ " " 
$ ) . !B, ,$ $ (" ) 
6=!
$ 
!
) 

$ , !*
'
# 

$
.!
" 

/&" ) ' "9&&$ % " 
, ) B' " $ " 
!
) >" $ !D" $ " ) " 
) )2*$ $ )%2$ , 
(" *) .$ 
!D" $ " ) " (" *) 
$ , 
$ )2 

)
$$ .) $ 
(" *) .$ ) B$ &" *) $ -' $ " &$ 5&, ) "9 
6 ) $ 
0 
) &" =
) %!
$ 
" &
) 
$ .) $ E' .) 
.' ) !*#$ 
." F " $ G/, # = " 
! 0 $ #) "&$ " *, $ ! #" $ , .) $ 

% " $ &, , )  $ B$ 
' (" ) N, , " % 0 $ , , $ D, $ 
N, , 9 (' 0 H , , $ D, $ % $ 
O' (" ) 
%" $8&, ) ! '' =9) %$ 
N, , ." 6 "M !2.$ ) $ 0 !" $0 &, 
) " . P81 "2.$ %
$ "9 ' (" ) 
' 9 !8&, ) " #$ $ Q8&, )%0 $ 
' (" )N, R !
,
2.R
$
9 %( 0 $! 
!8 19&=
, 
' & " 
$ "9& )2" $ "%
$ "9 
'>" $ " #) ) 0 81 "2.
$ ) " ) 
)+$ 
$ =/
, 0 $=) +$ "+
$ 9 
$ %
' , " 81 "2 &, )+$ " %8&, 
)5" #$ &" 
) 81 "2
$ $ ".
) )0 $ " 
) $ '9 
= ,, .) $ &, % , $ %( 0 $ 
$ " %" !
) %# 
)&" $ &) *$ 
%) ' 
0 
$ , 6.' $ "6%& " 
) ' 
0 &) 
0 $
O%%!2 
   
 "! 
# $
$ " %! &$ 

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ   


 
   

‹—‚˜ƒ~”  

! $ 

‡•–’

’q –j †»’Š
p j jŽŒ
–
p 

%! "$ 

" %! 
" ) ' " " , 6 "! ) " $ !2.) 6 " /9 $ 0 $ / ' 
)& '" )!
" 
' " +&%#
, 
" B$ &" *) 
) ' " 
$ ' " 
$ ) ) ." 
.' ' " " N!) &) 0 $ +$ , 5" " , ' ' %.$ 
, ,9$ 

' 0 $ .
" )8 $2 "9) " $
, .
) >" B$ " 
) !*
$ !>" $ 
5$ &1 #
" %=
$ 9 , , 1 %&
"

0 !
$ 0 
$ % "2
$ 0 *$ $ 

$ ) &%# $E' $ !
" ) *" .%
$ " $ %0 #
$ . 
"
)7$ "%. 
)%0 $ ) +.&
$ ' $ " ) &
, 1" .
) ) 5" !
$ ' 


, 
, 5" " &
,
$B%!" &) " )%&) ) +
$ $ $ ." 
&
, 0 
$ 0 *$ 
$ '" ) % 
' %
'
)9) &
, ) ) 0 
$ ' 0 ' 
&
, 5" " 
,
&!
, 
!
, ' " $ "!" " ) ) % %
, 
) . %
" 
" ) ,/ "/, 
' ) ) 0 ' ") .
" ) $ &!
0 
" 
% " 
, 
, " () .
" 
$ D) !
)
"%" $ "&) 0 

$ 6
' 
% *' &
, /, 5%
' , " 
) " /9&
, ! 0 $ 
/' " $ "S&
, 
" %
$ " $ ' &) "
$ !
, " " )8 1 " 

/ " ) $!) . 
" ) , &
' -' !
) D$ $ 0 $5" " 
, 
% ! '9, !
' 1" .
) Q%
$ 2$ 7&!
,
C" 
$
).!= "=9% 
% '6 ) #5' #$ &" !
)
)9 ) 
, $ 5" " 
,
) 
) ' 
0 &
, , %
' " )7) 
" &) Q$ # 
A% 2 /9 G, ,9 !" .) =/, : " * 

$+
$ 
, ) " $ " #' $ " 
) )
0 &N%
) " , . 
H
"
&) 
' 5" " , 
," ) %!#
" &G/< , "&' 9 ) ) 
0 , 
, ) $ 
0 &
' ' 

,!" )! )=
0 9) &" !
) %
' .
" &, 

;;; 

770@
,
.
) 5" " &
,
$B!
" %
' ) "$ $ "
$ $ " 

! " " $ " ) .%
" ' &, "!
" .
" ' )>$ 
' 9" 
) , 

A9: ", " )=
' %
'
#$ 
@&%/
0
9=!
$
.9 
%(
" $ .
" ' 
,  

% %
' @ ," .$ =
$ $ %
' 0 ' 
/.' 
) 5" " =
, 
!
$ 
) " .
) " ) '! $9 " 6
) 
' , 
)8&
, %
' . %%V
" 

$ )>
$ %
'
# 

$ 
) " ) " !&" $ ." 

, ,9 
$ ' .!
"  

$%&&   

) " .
) %
' .
" ).
$ " -$ 
$ $ B! "7
$ >
$ 
$ )2$ ." 
N, , .
" &$ ' .H!
" 
%.
" ,, 1*" 
$ ! 0 *$ 
$ %
,
%*$ 
)9 "$ &, %. ) / " ) ) " ) %-5$ >) ) 0 $ (, , &." 

)$ N
" %7
) $ 
) $ )G%@ %
)
%* 
$ ) .
" ,&, " , 
!5" 
$ )$ C" &
, ) < 
, 
) ' " $ .!9
" 
1 ) *" 
$ ' &%# 
! %." $>&, ) Q&" $ 9 "$ ' $ 0 N, 9&, 
) .
" % !
, 
G '7, .
" &) 
0 '% "
) $ " ) ".) 
!0 
%8 1 B
" $ " 
) &Q
, &" B
) 
, ' 9 ) ) 0 !
$ ) 770@
' 
!
) 
)$ 
" &%
, ) " )!C" 
$ ) +.
$ .) $ ( & %+
, 
) ' &" 
$D$ "! % &, % ) " G%C$ " !" 2&, ' !8' %8 1 B" 
91 0 % +
) !
) " '% ") 
)" , &/
, &%%&
" 
$ ) " #$ .
$ )$ 
" &%%
, 

" , 
= )0 #$ 
) ,' "9% %
" $ D' .) &
, .) $  "?
$ (' 0 
$ G/
, (" $ 
6 
$ $ ) !%
' %
' 0 !
' (!
" &
, ) ) 
0 ' "
$ ' " &
) , 
B $.
" , 
#$ .
" , '+
$ !
, ." -) &
, ) >1 *" 
$ ) " &1 *" 
$ .' 

, .' 
) B$ " )7&%+
, 
$ 
' )& ,%&
" $ $ "8&
, 5" " 
,
$2 
% ' "/" $/ "&) " $" &1 !
"
)9 $ *$ ($ *" 
$ %(." $ 
%
) , "9 

= "  !  
= ! 3 " % "$ <!    

! ! $ 
! $ % 1, $2 
C6 B= 

! 2#888"$ >  

9! "  
! 9! " 
 "! 
%! 
! 9! "" 
 :,
$ "$ <! 
" 770' 

! $ $ 

 
888! $ , $ 
$ " %! &$    

#$ /! 
, 
"?! % 9! ) > = " ! $ 
 ! $ : ,?  
$1,*$ > " 
%  

$ %
$ 
! 3 B
$ 
, 
! $ 
"$ > 
! 
:! 9  

$  ! 770' 

;
! 4  

$ ! 2.% 
&! % 
! $ % 
 5,
! : 888 

9! D E 

% 
,
!  D 

$( 
! 
!C  

! 
! $ 9 : 

! 
$ ! (, 

 2
> & 
*$ > " 
%  
 

! 
;  

2% 
! ! C 


! $ % 
! 
! 9! " % @ 
= 

! ! 
C 
,
! 9$ ) 
! 

$ 9! 
% 
&$ 1% 
"$  
=$ 9 
) 
 
"$ >&  $ & F3 3 % !  
1 4! 1 770'! 9 $  
! !
8" %! &$ 
 
! 
$ % 
% 

* 
$ $( 9
! ) *> 

 
  
"$ <!  
* ! $ *$ % D %"$ 
":$ B D F9
$ $ 6$ 
% !C ! % @  ! ! 3  &$ 2 &$ 1 ! $ % $ 
$  
 
!  $1% ; $ 1 
! ,! $ 6 "  
" >  

 ! 

2 & 

 $ 
 3" 
 ;
! $ ! 

$  

! "
! $ 
8 $ A 
*$ > " !  
 ! 

C9 &! ,"$ > ! !  ! $ 6 &$ 1 - ! 2
! 3  

2
$ : 9 

$ 
$ 1 ! $ ,FG; 
$1F9
! 6! & %
8H $  
*$ > " 
! 9! "8 
!5$ $ 
 
$ $770, 

$ 

!  

= ! 
! 
 " 
"! 2@; 
 
= 5 3 9
> ) 
; 

 %3
$ 
$ ;
$ $18 $2; 
$2 

! !C B 

, $2/  
"$  
! $C% 
) 
 
! $ $8 
$ $$ %  

! ) & 
!
!C! % 
! 9! " 

 
% 

 9 

$ 85 
$ /! 
!
!C! % 
! 9
$ 
! 9! " 
% C 
! 
8 !4 C' ! % ;)9 &
! ! !C! % = $1 ,; $1 
$ : ! ! 9! " 

$ %! ( ! 3 
"
$ 2 ) $ 
-. 
$ *  "  
8"$ >& 
$ & 
=$ >1 !C! %,;) 

9 
! 
8 
"
$  
= " % C ! ! $ =$ ! 3  $ (3 9 ! , @! 
6 9 
 ) 

> 
$ $ 
 ! ! 9! " 
  
 
$ "$ 
"$ 
=$ >18 )
$ ! % 
" %! &$ 
 
! 
$ % 
% 

* 
$ $( 
2
! 


˜»‰Šj Œ–
q q ¹j 

‡…n j‡ ˜–‡q °n ˜~p Ì
o Œj ‡·n –q ‚r Ì~ 
»Ž oŽÌ
o ~l
'  

!
$( )
!
!%  

$ *
**
$  

+ (" 

,770 
, 
,77
7700 

-. 
$ / 

 % 
$! 
! 
$ 1 2   
! % 3 
$ 3$ 1 % 4 $ , ! 
%  
, $5 $ 6 
4 
888
$ $ 9 : 


! * 
*
8)! $ : 
$1 

2
$ : 9 ( 
$($ ! 
)
$ ! % ! $  $  
,;;2 
2  

!4 $ 
  

$ "$ <! 8 
"$ 

! = ! 3 
 " 
$ $ 
> "$ ?! 
;;% 

" %% 
 @ 

9! 
 
 6
! ! =
$ 
! $ 
A$ & 
, $2 
6 B= 

! 18 
2 & 

 $ 
 
!4 $ 
C$ $ $&!  

! $  

F3 % 
! , 
=
$ 
C 
! 

4 
 $4 
 1 .; 
!1 
! ; $ ! $
8; $ ! F
$ )$ 
! 3$ 
! =$ > : 
770'! %$ 
$ %  
$ $ 1%  
= % ,; ( ;  
 
 
! $  "! 
$ B
$ 
. 
$ & 
 ,$ /! 

" 
! 
$  
$ /!  

,
! $( ),
! 
.( 
8 
-$ 

$$ !  
"$ ! 
= ! 3 
: 
.
! % 
$1,)$ 9 
> =$ >  
! $@& ! % (% $% ! $
8"! 
 
! $ % 
" = % 
$ 3 % ,;&
$ 1 

$ C 

! %$ C > ; 1 ! 
! $ % =$  
"<! &!  
$ % @  ! ! 3 8= "! 
,% % 
-. 
" 
  

" 
:$ = ! 
$(9>  
%
! 
! 

$ I- "$ >  $ 
&! ;(! % @  ! ! 3 
8=  
"
$
<! 
$ 3 ,; 
14 ,
$ 3  % 
!   

! $ % 
9 > &  
! , 
2  6  
" 
 
 $ !4" 
%- * ; 
8 
$1$ 
$ 

$ * % 
"$ >& 
$ &  

! ;
$ 2 
 
$ 
4 %  

 % E
$
%= 
8 
%! $C !$ 
8$ $ 
"$ $@% 

 " 
 

= 
!C% 1
$ C$ 3$  
,
$ = " 
; 
$! 
$ @! ,! !1 
 % 
1 
9! "  
 : 

! 
," %! 
$ =$ > C  ! 
" 

?D
!
!1 B
! 
$ 1 % 

 " 

$
# 
2 
 6 

! $ 5%! 
3! !  

1 
 !  
$$ ;3$ ! 
@:! 
"  
$ > 
! $ ! "
$ 

$ 
! 

" 
 
 $ 4" 
%  

 1
, 
3 
% !  
% 

! !1 $1 ! $ $ 13 9 ! 

$ ! !      
= 
= >1% 1 ,888 
2  6 
% 
% !
%$ "$  (  3
888 
:;
! $1
" $@% 
. 
! $ % "  $ *$ /  
$ 

$ 
"
$ 

 
= " 
(9! 
"  
1 
": B
$ 
!  
! $ % 
$ /$ , 
"$ 

! = ! 3 

F 
! 
! $  "! =$ >1%770'
$ 

! $ $ 
$ 
$ 

$ 6$ 
$

$ $18$ /! 

 
 
 $ 
! 9! "8 
"$ >& 
-$ &   

! "?
$ =$ >2 , 

$C 
; $ ! 

$ 2- &   

 !  
$ 3 

 
 
 
! $ % 
! 
! 3$ ! 
! % 
 

$ 
 
= 

! 2, 
2 & 

 $ 
% 

-. 

)
! 9 ! 
*$ > " 
$  

, 

!  
)! $ : 
&$ 1 %!  

"% 

- *I 
  

 
$ =$ " ,I 
$ &! 

 " ! 
$ *$ % 

$ 3 , 
6 
22
$
$.% 
! 1 
, 
* 
 

$ /  

 
! 
 
$ ! $ %,  

! / 
"$ <! H 
, 
2
$ 
 
 6 
%  


! % 

$ 
-$ ' 
 
! 43 

% $ :

$ $ % 
 6
! ! $ % 
" , 

 $18 ! 9
$ 
! 3$ 2 
"
!
?
! 
! " 
$ ! & =$ * 
$ %$ ( 
 6 . 
% 
 $ ," %! 
$ =$ > C  &
! 
! % 

%! " 
 

 " > 
%6 3> % 

 "  

$ 
! ,770' 

! % 
" 

?

! $ 
 ) 

! " , 
=$ > C 

 
! $ 
," %! 
$ =$ > C  !  
9 
% ! $ % 
"?!  "$ 8
-. $ 
$ (! 
8" %! 
$ =$ > C  ! 
" 

?
! )* 
H
! $ % 
$ !@%, 

" 

 " 
 
" ; 
9
$
:! ! 
, 
2 
 6 
% 

 " > 
$2! 1
! , 

 "H  

$ 
9 
:! %
! - *I 
  
2 

 
 6 
 
! 
9" 

$ 2 $4,12: 9 ,.
! 
2 

 
 6 

 " 

$ 68 
2 

 
 6  

" 

 9! 12 

: 9 

! " 

$ 4

$ 
" 
 
4 

= " 
2(% 
! % 
! "$ > ,

! 9 
9$ :$ ? 
 (% 
! %
$ * ,
! $ $ 

 " 
 

$ !C
! % 2 , )
$ ! % 
! $ 
"$ > 
8! 9! " 
 ! 
= " ! $ %, 
. 
$ 6$ 1 $ B
$ 

$ 
 #+ 2  

! =$ 
!2 8% C 
! % !! 
! 9! ",$ 6$ 
 
% 1
8 4% 

$ % & 
 
% " 3# 
2 

 
 6 

 
1 
 

" 3= 
% 
" 

?
! % 

 " 

! 

$%&&   

W   

‚‡˜’Œ‚ƒ•’~Š•–’    

AA   W 
A   
      
A W 

        

W    

   

W       

      
       
      
        
W

;;; 

   
    

W  
  

      
    
  
W W 
      
N  
   W 
 
  
    

    

     

 
677      

 
W    
       
      
A H  
W   
   
  W   
    
         
      

         

     
 
        

! $ 

#

$ 

  ! 
 # 

{mjkimrl”i”mmg 

WWA    

  

A   

W 
 W  
      
      W 
  
    
 G 
        
 
      

O O   

O    
W  
             

@ 
W     

 
A@ 

G   W  
   
AAA    
 
A   

    

A   
   
G       
  
    
W   
 
    
       

      

       W 
A W      
G  
  W      
    
W  

      
      
    
       
 W 

W    
              

A  
A  

        
          

W   

   

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

$ 

$%&&  

;;; 

  W 
W   
   

      
A

%

–‡ nƒ~l ‚‡
r –o ‚l †q Œj
) $ & &' 
' "$ " )0  % 
6 ' , " ' ." %" . 

' !&
$ 
!>, 
$ 8 %
,
." 
)0  , -, $*" &, "*$ $ % "9 !++ ) ." 
@ ) " &  )0 ) "!
$ ).$ .$ = "1*" $ 
'! $9 " 6
)
)6%
0 
" .= " 1*" 
$ )0  %,
$ "&" , 
%5
) '% "2%." $2@' " "$ !
" 
0 ' "$ " 
!
' B %
" 
&" /
) " $ $ "9%" . ) "%&, "9&
, '! $9 " 
) )0 
)! 0 1 ' %" B@
, $ ." "#$ ' " B) % )8) #" 
%" .% @' " 5
) $ 0 $ )0 $" V1 
) "1 
" )0 .$ 
O7 $ 0 
$ !
) " ) ) !+
0 
%
$ 
) "!
$
)0 
, - $" 
' " B
) 
$ 
' ./
" " $ " $G
' ' " ) " , " 
, $ ' "&$ " ' "!
@ $ .
" "#
$ $ 0 .
$ 0 *$ 
$ 
$ 
" ,#) " $ 9%" . "#$ 
!! "! " "#$ &" #
) # $9
$ !
, " " #) &
, ' 0 $ &
, !
$ . )
0 B,
O%-
$ "#$ 
$ , ' " 
B@
, $ ." '7&$ " !0  %%5$ 9 =/, " 
.$ $ ' ) 0 '!
" 
8) !&B 8, $ " )9 6 " =, ' ." 6 "#$ $ , ' , 
/ " )! B) " 
) 1" . %
)
" %9 %
$
2!+ ) .
" 8
) $ $ 
%!
" ,!7&) .
"
)%&) ) B" 
$ ( @ '&
" 
, B@
, $ ." 
'B" 
) ) &&
" , ,7=!9
$
) )0 $ F H, '! %
' 
" ) %8 1" 
! %.
' $ " !>" $ " ) " !
) @
0 ) 0 $ !-#) % %&" $ 
!' () " 
)0 
$ ' .
" "#$ %+
$ %
) 
$ 
0 
, ,&" 

$
$+$ 
% " $
O%##$ $ .
" $
) 
$ !8
$
$2 " ) "%" . 
, 
, $ D, 
%
$
" 
$ &, 0 $9&
, B' $ !G
" % 

)
$+$ 
% " $ 
!+D) .
$ -' .!
) 
!
"
&
, .) 
$ ) .
" !& !
0
)&" )= $ 
).$ %*) % ! )&" $ " $ " ) 0 $ #) " , " %*) &, 
! "%&
' $ .$ $ 
' .%
" 0 $ "&-" .
) '%5" 
)8) #&
" * %
1 

' &
' 
#$ 

) 
6
) 
< #$ 
) ) " $ ) "9 
HQ 

) #' " , $ " % 0 $ $ 9 .' &$ " , %+
' %
) ." ) .$ " "#$ 

!>, $ ! &" $ ." )0  , #) " $ " ) 
( " % $ " ) ." &' $ " ) !
! 
-' $ " *) 
$ B) 
$ 
, !&
) 0 $ 
' ' ) ", 
)) .
" .) 
' " $ 6 " )7&, ' "#$ " !
) /& & 
, E.$ %
) $ ' (" &&0 $ , >' ) 7)7*, ) 
, %
, 
' (R
" 
%!8
$ 
) 
0 &" 
, !>" $, ' *' &
, !
$ B$ 
" $
) #) ) "&, >, 
$ 
, -' $ *" & 
, )! ", &
, ,) " ) 
)+) 0 6
$
) " "9=, , ! !
" 
0 
$ /, .
" " " )7&
, !5" 
%' ( %
"
"%#&" &
) N
' )
$ .=
" 9%=9&' .
" ) 0 ($ *" $ 
% 2
$ . ") .&
" ' .' $
" 
) )2*$ &
, 
$ 
%) 
$ ' (" . %8
) 
$ 
)
$ , ,.&
" ' 
, .) $!
" 
.
" ' E" 
$ 
, $ ) "# ) ' " '?$ " ) "= $$ ' 
)! &) " , , "9 
$ ' " $2 $ />
$ & , "$ B) 
$ $ 
' 7B) 
&N
) .$ $2&
$ ) "
$ !
) 
0 ) "8B$ " 
) * $9!
) " &" )C) 1 " 
"*$ $ $8&$ $ N$ + )>" $ % !
" %%8$ $ , G ) " ' $ 
N*' $ " 
) %
$ %.
" ' " V) &, 
, 8&, , !( !
) C" $ %%8$ $ " ) " "$ *" $ ) "*$ $ 
&" 
, ) &
, 
0 ) " 0 &
$ )0 .
$ '8$ " 
) , , "9 
$ !
' 
)0 " & , , '7$ "+&, N!.$ %" . ! "$ ) " $ " 
.' =% ." % "9 $ " 71 " )0 .$ %"  , '8$ ) .) " *$ $ 
, , "9$ 
!) " .
) B" ,' .
, " )) " $%8$ $, ' 
' 
, #) " .$ ) 
) " $?&, ' #) " ($ )>' $ "*) $ , B) " $ " , , "9$ .' , 
B$ " ) , (, 0 $ " , , "9$ .' , =, 5, .$ $ 5" ' "$ " 
%." -
$ !
' ' &
, #) " &$ " $ .=
$ " '#) " E$ &
, ) B" 
!%." & %
, 
" )/6=
$ 8) #" 
$ /, %
' 
) " $?&,
O!5C) =%#
$ 
%
)
." %6
'
"=9=9% 2!) .
" 
$ )2$ 

! $ 

%

& 
&, 0 $9) ) .
" )+!8
$ @ %
' 
" !
) %#&
, )0 .
$ )+
$ &, 0 $9 
+) " 
) ) ) .
" #) ".
) )+!8
$ 
' ' @
0 
) "9&
, )0 .
$ )+$ 
) ) .@ 
"
) "9$ !"  %." 5$ ) %0 $ ." %" $ , , " $ 
!0 .$ ) " )7&, "9  )0  , ' $ " ) = " %&) 
%# &, %+ %
) ) %
" " , ,9$ . ) %
" %" . ) "% 

)0 =
, .
" ) 0 $ " 
& ' N, . , C' @
$ #' ! %#@
$ !
' "#$ /." "9 =, , ." 
%!& ) "7&$ 
" ) ) "#$ 
$ , !>G% 
$ 
$ " ) ) " ) 
&, )% "2 ) " .) )% " B@
, $ ." %&" ) ' " !
) "#$ 
)0 $%=, , .
" ) %
"
(" , .
" "9 ) )& " )
0 ) " 
!&) "! !
)
&" $ .
" )8& 
, ) B" 
$ +) " C) 
$ 
, 5) "!=
$ '% 
, B, N!
)
" "#$ 
$ , 
' &
, )%&) ) B" 

$ 
N!
) 
N! " ' (" ) $ 0 $ $ .' $ !
" "#$ $ &, '8$ !&,  

$2 / " ) $ "9$ &) $ .
) 
$ ) ." $ *" & 
@ 

, 
) B" $ ' 
$ "
%" )=) $ . 

"
)8*) $ 

' 
, B
, &
, " $ 
$ , 
'" ) $2/" $ $ "9!8' %!>
$ 
=
,
,*, 
$ '" ) 
%#' $ 
8) #" $ 

.1 
" " $ .
" " ! )>" $ &
, !* $9 
5' " $ "! '+ $ " , , 1
" B" Q
$ &" ,B@
, $ .
" "#$ !7
$ &) ." 
)." 
) "#$ 
$ , ' . %!
"
"9' &
, ) "9!+ ) .
" )8*) 
$ /
, " $ 
) ) 0 $ ) ." = " .1 *" $ .' " , $ ,, % % G$ %7&$ " 
! ) 0 $ &, 
".) &, %# 
$ %7) "#$ $ , C' &, 'B" ) ! 
9 $ ) ".) .$ &" !
$ N0 $ 
$ ) &" ) ' ?$ 
% " $ &, " 
* $9# ") .
" %9

' 
)&
" $ &) *=
$ ,
, .) $ $2 % " % 
% " %9 /
$ " $ "B@
, $ .
" "#
$ '7&$ " '2$ " ) ") B" 
!+ ) ." 
) "#$ ) &%5
' $ " !
, 5" " ,  %7$ 
$ B) &" *$ $ 
$  1" & '5 ) "#$ $ ' " B) , '7&$ "! / " ) G, , 6 " 
! ) ) "#$ $ )%&) ) B" $ 
" -' $*" $ $ 5" $ 
G
$ ) " $ " )." 
) " !
1 
" $ .%
" " 
, ' .) " &, , )) " 
% 
%" . )0 $ ' ." , ' 0 0 $ " "#$ $ ' " B) !7&) 
.) 
$ ) " ) "" )8 1!
" ' () "! %.
' 
$ ' " 5
) B
) 
$ !$ " 
%
$ 0 .
$ !&
) -" $ 

>) $ " !8
) ) 0 &!8
, ' 9& ' "B
, $ . /
" " )
$ 8 1 "6 
$ .
" ) 5/
" 9 " )&, ) $2H % , ,8 $ %
0 
=
" ." 
"#$ . %!&
$
* $9 / " ) % '& %
"
& )$ %
' 
) " ) "B, 
!>, *$ &
, 
$ $ B %
$
" $ B % 
$ 
!&$ 
$ !&/" )=) 
%9 )?.
$ " ) 

! 
) .

) )&
" $ &) *=
$ ,
, .) $ 
, $ & 
, ) 
"#
$ $ "# 
H
) , 0 *$ $ " 
)&
" .) $ >' $ " ) "# ) $ '9 
)
0 $2 )9 $
' >1 
" ," #=
) "%" . , /
$ " $ "B@
, $ ." 

%" . "#
$ '% 

) 0 $ !%
" 
" . "#
$ , B
, ) "%&, "95&%%
,
.
" 0 
'8#$ &" N
) 0 *$ $ &
, ) %
"
)0 , 

' " 5
) 

, )&
" $ &) *=
$ ,
, .) $ ) %%+
' 

$ , ' ." 
)
0 ).%
" 
) C" &
,
)0 . )!#
" '+ 
H 

$
$+$ 
% " $ 
)+$ $ ' =9 @ ) &%7
" &, )0 ! ) "! %" ) &" , ) 

& 

$%&&  

() 

! $ 

(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful