You are on page 1of 2

IZLETI I EKSKURZIJE U OSNOVNOJ KOLI

lankom 33., stavak 4. Zakona o osnovnom kolstvu propisano je da osnovna kola


moe izvoditi izlete i ekskurzije i poduzimati druge odgovarajue aktivnosti radi ostvarivanja
nastavnih sadraja i postizanja ciljeva i zadaa propisanih zakonom i nastavnim programom.
Sukladno stavku 5. istoga lanka uvjeti i nain izvo!enja izleta i ekskurzija te poduzimanja
drugih aktivnosti tre"ali su "iti propisani podzakonskim aktom. #ako podzakonski akt nije
donesen, ne postoji pose"na regulativa koja "i preciznije de$inirala o"veze kole u proved"i
uenikih izleta i ekskurzija.
%esporno je da je organizacija uenikih izleta i ekskurzija u nadlenosti kole u
skladu s proved"om godinjega plana i programa rada kole. &ijekom proteklih godina
kolama je upueno vie uputa i preporuka u svezi s organizacijom uenikih izleta i
ekskurzija kojima su se nastojali o"uhvatiti uoeni pro"lemi. 'z uputa koje su o"javljivane od
())*. do ())+., razvidno je sljedee-
.kola je duna planirati uenike izlete i ekskurzije godinjim planom i programom rada.
/laniranje se provodi sukladno do"i uenika i nastavnom planu i programu za pojedini
razred s o"zirom na to da je rije o o"liku izvanuionikog odgojno0o"razovnog rada u
sklopu kojeg se ostvaruju odgojno0o"razovne zadae kole. 1 planiranju je potre"no
naznaiti uenike 2razredni odjel,, vrijeme proved"e, trajanje, odredite, sadraj i oso"e
zaduene za proved"u izleta odnosno ekskurzije.
S planom i programom izleta odnosno ekskurzija potre"no je upoznati roditelje uenika te,
s o"zirom da roditelji $inanciraju proved"u, prikupiti pisane suglasnosti roditelja.
3a svaki pojedini izlet odnosno ekskurziju potre"no je izraditi proved"eni program u
kojem se detaljno razra!uju predvi!eni odgojno0o"razovni zadatci i tijek izleta odnosno
ekskurzije.
.kola je duna posvetiti punu pozornost sigurnosti uenika te s tim u svezi planirati
dovoljan "roj uitelja zaduenih za proved"u izleta odnosno ekskurzije. 4"veze uitelja
u svezi s nadzorom nad uenicima u izvanuionikom odgojno0o"razovnom radu
jednake su o"vezama koje uitelj ima prema uenicima tijekom nastave u kolskoj
zgradi.
%akon to su ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti odluku o proved"i uenikog izleta
odnosno ekskurzije donosi ravnatelj kole.
5ealizacija kolskog izleta ili ekskurzije provodi se u skladu s odred"ama Zakona o
pruanju usluga u turizmu 2%arodne novine, "roj +67*8,. %avedeni je zakon de$inirao pojam
izleta kao unaprijed utvr!enu kom"inaciju od najmanje dvije pojedinane usluge koje se
sastoje od prijevoza uli drugih turistikih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 94 sata i ne
ukljuuje noenje. S o"zirom na to da ekskurzija podrazumijeva viednevno putovanje, to "i
se ona, prema de$inicijama Zakona o pruanju usluga u turizmu, tre"ala smatrati paket
aranmanom. :ok je za paket aranman, tj. ekskurziju o"vezno angairanje ovlatene
turistike agencije, izlet smije kola provesti i samostalno. /rema odred"ama lanka +., stavak
4. Zakona o pruanju usluga u turizmu kola odnosno druga odgojno0o"razovna ustanova
moe za svoje uenike, odnosno polaznike organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i
odgojno0o"razovnih sadraja i postizanja svojih ciljeva i zadaa koji se organiziraju kao
djelatnost kole, odnosno odgojno0o"razovne ustanove. /ri tome kola je duna organizaciju
izleta prijaviti nadlenoj ispostavi podrune jedinice :ravnog inspektorata prema svome
sjeditu i to najkasnije tri dana prije poetka putovanja. .kola je ujedno duna postupati
sukladno odred"ama lanka 4.,stavak (. toke (. do 3. Zakona o pruanju usluga u turizmu, a
to znai da mora o"javiti uvjete, sadraj i cijenu svake pojedine usluge i pridravati se tih
uvjeta sadraja i cijena te za svaku izvrenu uslugu korisniku izdati raun, kartu ili potvrdu s
"rojem kojom se potvr!uje primitak uplate i uvati kopije tih dokumenata najmanje tri godine
od dana njihovog izdavanja. 1 skladu sa Zakonom o pruanju usluga u turizmu, pri
organizaciji izleta kola mora postupati s poveanom panjom, prema pravilima struke i
obiajima (panja dobrog strunjaka), pa prema tome organizaciji izleta mora pristupiti na
nain na koji to ine i pro$esionalni turistiki djelatnici. /ravo kole da organizira izlete nije
pro"lematino u sluajevima kada kola sama $inancira izlet. 4dre!eni pro"lemi javljaju se u
sluaju 2a to je najee,, kada kola naplauje trokove izleta od roditelja uenika.' u sluaju
kada kola sama ne organizira izlet, odnosno kada se organizira ekskurzija, potre"no je
de$inirati ulogu kole i ulogu turistike agencije. .kola je duna osmisliti sadraj izleta,
odnosno ekskurzije u skladu sa zahtjevima nastavnoga plana i programa i u skladu s odgojno0
o"razovnim zadaama, dok agencija, sukladno pose"nim propisima i pravilima struke,
osigurava uvjete za realizaciju planiranog sadraja. 1 svim situacijama u kojima skr"nici
uenika snose trokove 2potpuno ili djelomino, izleta, odnosno ekskurzije, takav o"lik
aktivnosti ne smije "iti o"vezan za uenika. :ragovoljnost, transparentnost, opravdanost,
preciznost planiranja i kvaliteta realizacije moraju "iti nezao"ilazni zahtjevi koje kola mora
zadovoljiti u proved"i izleta, odnosno ekskurzije,
;autaro <alinovi