Universitatea Politehnica din Bucure ti ș

FAIMA – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria i Managementul Afacerilor, Catedra de Economie ș
wwwfaimapu!ro

POLITICI ECONOMICE EUROPENE
1. Tipul şi durata programului de master
Programul de master este de tip complementar, cu durată de 4 semestre si cu 120 puncte credit.
2. Obieti!ele speiali"#rii
Specializarea de masterat "Politici Economice Europene", din cadrul FAIMA, !i propune să
pregătească speciali!ti preocupa"i de aspectele economico#manageriale si de procesele de e$aluare
!i decizie din cadrul acti$ită"ilor economice, precum !i să o%ere strategii, modele, deprinderi, te&nici
!i procedee a%late la indem'na antreprenorilor care !i des%ă!oară acti$itatea n cadrul (niunii
Europene.
)%erta se adresează tuturor a*sol$en"ilor cu studii superioare, care sunt interesa"i de o pregătire
economico#managerială de stringentă actualitate, dorindu#se %ormarea unor pro%esioni!ti in
pro*leme economice, %inanciare, conta*ile !i manageriale.
+n des%ă!urarea acti$ită"ilor didactice se urmăre!te utilizarea at't a celor mai *uni speciali!ti n
domeniu, c't !i a *azei in%orma"ionale a (ni$ersită"ii, pentru a o%eri !ansa racordării preocupărilor
te&nice din ,om'nia la domeniile prioritare ale $ie"ii economice interna"ionale.
(nul din o*iecti$ele specializării este !i o%erirea unei pregătiri interdisciplinare. Prin
disciplinele pre$ăzute n planul de n$ă"ăm'nt, de#a lungul celor patru semestre, a*sol$en"ii $or
o*"ine o pregătire complementară, prin nsu!irea unor a*ilită"i care să le permită ulterior găsirea
unui loc de muncă nu numai n ,om'nia, dar !i n acti$ită"i rezultate din mo*ilitatea %or"ei de
muncă n spa"iul comunitar.
Pregătirea n domeniul "Politici Europene" răspunde interesului ma-or mani%estat de a*sol$en"ii
n$ă"ăm'ntului superior %a"ă de noile pro$ocări ale competen"elor !i a*ilită"ilor necesare
managerului %irmelor industriale n condi"iile integrării europene !i glo*alizării. Studiile n acest
domeniu asigură apro%undarea cuno!tin"elor do*'ndite de a*sol$en"i la disciplinele economice,
manageriale !i -uridice predate de cadrele didactice din FAIMA, n scopul lărgirii orizontului
conceptual, a a*ilită"ii !i aptitudinilor necesare %undamentării deciziilor n conte.tul economic
contemporan.
"Politici Europene" o%eră cursan"ilor posi*ilitatea cunoa!terii realită"ilor !i dinamicii $ie"ii
economice rom'ne!ti, prin ela*orarea unor strategii de diagnosticare !i a unor te&nici de solu"ionare
a pro*lemelor economice stringente, prezente n organizarea !i %unc"ionarea %irmelor industriale.
Specializarea propusă $ine de asemenea n nt'mpinarea pro*lemelor dez$oltării industriei
rom'ne!ti a$'nd n $edere procesul de integrare economică a ,om'niei, prin racordarea directă a
managerilor din "ara noastră, la mediul economic din (niunea Europeană, din perspecti$a
dez$oltării unor rela"ii de parteneriat de cercetare n domeniu cu alte uni$ersită"i din "ări europene,
n scopul asigurării dialogului !i coeren"ei acti$ită"ilor de cooperare economică interna"ională.
Universitatea Politehnica din Bucure ti ș
FAIMA – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria i Managementul Afacerilor, Catedra de Economie ș
wwwfaimapu!ro
$. %sigurarea preg#tirii
Personalul didactic implicat n realizarea planului de n$ă"ăm'nt la specializarea propusă spre
acreditare pro$ine din (.P./. 0itularii de discipline sunt cadre didactice cu %unc"ia de *ază n (.P./,
care de"in titlul !tiin"i%ic de doctor, e.perien"a lor n domeniu %iind pro*ată de un porto%oliu rele$ant
de lucrări de specialitate, c't !i de recunoa!terea competen"ei lor la ni$el intern !i interna"ional.
&. Pla'ul de ('!#)#m*'t
Procesul de n$ă"ăm'nt se des%ă!oară n *aza planurilor de n$ă"ăm'nt ela*orate con%orm
standardelor sta*ilite pe plan na"ional, corelate cu normati$ele (ni$ersită"ii "Polite&nica" din
/ucure!ti.
1isciplinele de studiu pre$ăzute n planul de n$ă"ăm'nt au programe analitice ela*orate după
un model comun, care o%eră in%orma"ii re%eritoare la o*iecti$ele cursului, con"inutul acestuia !i al
lucrărilor de la*orator2seminar, metodele didactice utilizate, precum !i *i*liogra%ia minimală 3surse
*i*liogra%ice de dată recentă, de la edituri !i periodice de prestigiu4.
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul I Semestrul I
Nr Disciplina Ore pe saptamana
PC
Frma !e
crt Denumire C! C S L P e"aluare
"iscipline o!ligatorii #O$
%
&eoria economica a afacerilor UPB'(MPE'%%''
%
) ) ' ' * E
)
&ehnici cantitative +n procesul
fundament,rii deci-iilor
UPB'(MPE'%%''
)
) % ' ' * E
.
Managementul resurselor umane UPB'(MPE'%%''
.
) % ' ' * E
*
Conta!ilitatea firmei pe !a-a
standardelor interna/ionale de
conta!ilitate
UPB'(MPE'%%''
*
) ) ' ' * E
0
Institu/ii, macroeconmoie 1i
economie glo!al,
UPB'(MPE'%%''
0
) ) ' ' *
(
Cercetare stiintifica % UPB'(MPE'%%''
( ' ' ' %) %'
2
&otal discipline o!ligatorii #O$ #$ % $ #& '$
Anul I Semestrul II
Nr( Disciplina Ore pe saptamana
PC
Frma !e
crt Denumire C! C S L P e"aluare
"iscipline o!ligatorii #O$
%
Etica si negociere UPB'(MPE'%)''% ) % * E
)
&eoria economica a Uniunii
Europene
UPB'(MPE'%)'') ) % * E
.
Bani, !anci si piete financiare UPB'(MPE'%)''. ) ) * E
*
Cercetare stiintifica )
UPB'(MPE'%)''* ' ' ' %3 %3
2
&otal discipline o!ligatorii #O$ ) * $ #% '$
Universitatea Politehnica din Bucure ti ș
FAIMA – Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria i Managementul Afacerilor, Catedra de Economie ș
wwwfaimapu!ro
Anul II Semestrul I
Nr( Disciplina Ore pe saptamana
PC
Frma !e
crt Denumire C! C S L P e"aluare
"iscipline o!ligatorii #O$
%
Managementul proiectelor UPB'(MPE')%''% ) ) ' ' * E
)
Afacerile 1i politicile dura!ile
de mediu
UPB'(MPE')%'')
) % ' ' * E
.
4trategii financiare
UPB'(MPE')%''.
) ) ' ' * E
*
Pia/a unic, european, 1i
politici antitrust
UPB'(MPE')%''.
) % ' ' *
0
Investi/ii +n condi/ii de risc 1i
incertitudine
UPB'(MPE')%''.
) ) ' ' *
(
Cercetare 1tiin/ific, .
UPB'(MPE')%''* ' ' ' %' %'
2
&otal discipline o!ligatorii #O$ #$ % $ #$ '$
Anul II Semestrul II
Nr( Disciplina Ore pe saptamana
PC
Frma !e
crt Denumire C! C S L P e"aluare
"iscipline o!ligatorii #O$
%
Cercetare 1tiin/ific, .
UPB'(MPE'))''. ' ' ' )3 .'
2
&otal discipline o!ligatorii #O$ $ $ $ &% '$
+. ,a"a material#
/aza materială este concentrată la sediul 5atedrei de Economie, situat n localul (ni$ersită"ii
"Polite&nica" din /ucure!ti cu următoarea adresă6 Splaiul Independen"ei, nr. 717, sector 8, cod
99208, corp ,, 0el. 021.:02.;28<= 021.:02.;9;<.
Pentru acti$ită"ile didactice !i de cercetare !tiin"i%ică sunt disponi*ile săli de curs, seminar,
la*orator, inclusi$ la*oratorul de Macroeconomie, Statistică !i 5onta*ilitate %inanciară din 5atedra
de Economie. Pentru acti$ită"ile didactice speci%ice pre$ăzute n planul de n$ă"ăm'nt, se $a %olosi
!i *aza materială a celorlalte %acultă"i.
Pentru documentare !i in%ormare, sunt disponi*ile *i*lioteca 5atedrei de Economie, *i*liotecile
%acultă"ilor, /i*lioteca 5entrală a (.P./. /i*liotecile sunt dotate cu săli de lectură !i sunt deser$ite
de personal de specialitate cu studii superioare. +n ultimii ani, s#au %ăcut comenzi !i ac&izi"ii de
surse *i*liogra%ice 3căr"i, periodice4 editate recent, care pot %i identi%icate !i n *i*liogra%ia asociată
programelor analitice. Pentru domeniile speci%ice, e.istă at't enciclopedii, tratate !i $olume
pu*licate n edituri de prestigiu, c't !i colec"ii de re$iste de pro%il.
Respo'sabil program master,
Pro%.dr.ec. >&eorg&e )prescu