You are on page 1of 13

(rzepis art !

ust " pkt # lit f ustawy stanowi% e udostpnieniu podlega informacja publiczna% w
szczeglnoci o zasadac) funkcjonowania podmiotw% o ktryc) mowa w art * ust "% w tym o
prowadzonyc) rejestrac)% ewidencjac) i arc)iwac) oraz o sposobac) i zasadac) udostpniania
danyc) w nic) zawartyc) +art ! ust " pkt # lit f ustawy$ Zauway naley% i racjona%ny
(!tawodawca nie wprowadzi& rozr'nienia na reje!try wewn$trzne, porzd"ujce prace "omre"
or)anizacyjnych, czy te' zewn$trzne & przepisie tym jest mowa wycznie o prowadzeniu
rejestrw 'koro tak% to 'dana przez !"ar'ce)o informacja, dotyczca udo!t$pnienia reje!trw
umw, prowadzonych w *ance%arii +reze!a ,ady -ini!trw w %atach 2012 i 2013, !tanowi
informacj$ pub%iczn. , (owyszy pogld znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sdw
administracyjnyc) +patrz wyrok &'- w &arszawie z dnia ./ marca ./"* r sygn akt 00 '-1,&a
2*/,"#% dotyczcy zestawienia umw w oparciu o rejestr umw$ , 3onkludujc stwierdzi naley% i
w wietle ustawy o dostpie do informacji publicznej dana przez skarcego informacja
stanowia informacj publiczn% a zatem organ pozostawa i pozostaje w zwoce w zakresie
rozpoznania wniosku z dnia # listopada ./"# r
=statecznie 8rezes 9ady 4inistrw zaprzesta% kompromitowania rzdu post.powaniem
niezodnym z prawem z wykorzystaniem poj.cia ;dokumentu wewn.trzneo< zmieniajc swoj
praktyk. na rzecz udost.pniania in0ormacji pu3licznej, a wyroki te powinny 3y5 tak1e wskazwk
w szczelno2ci dla innyc- cz%onkw 9ady 4inistrw! @iniejsza sprawa pokazuje, 1e jest inaczej,
co uzasadnia odpowiedni synalizacje 8rezesowi 9ady 4inistrw na podstawie na podstawie art!
1++ 7 1 p!p!s!a! celem usuni.cia narusze/ prawa realizowanyc- przez 4inistra Cinansw Dstron.
przeciwnE w tej sprawie i jej podo3nyc-!
,odatkowo w ramac- uzasadnienia wniosku o synalizacj. mo1na zwrci5 uwa. na to, 1e
wed%u in0ormacji z Wydzia%u >n0ormacji Sdowej tut! Sdu
1
w latac- 2012*2014 przez tut! Sdem
rozpoznano 1)' sprawy ze skar na 4inistra Cinansw, w tym w 42 decyzje uc-ylono
2
, )1
oddalono
)
, )0 zo3owizano do rozpatrzenia wniosku
4
, 12 skar odrzucono
+
, B umorzono
'
, '
1 Wiadomo25 z A lipca 2014 roku znak W>S*041( (14 do naczelnikFjawnosc!tk
2 G>>> SA(Wa 2'(14, G>>> SA(Wa 2?(14, G>>> SA(Wa B2(14, G>>> SA(Wa 1)1(14, G>>> SA(Wa 2B+(14, G>>> SA(Wa
?+2(1), G>>> SA(Wa ?+)(1), G>>> SA(Wa ?+4(1), G>>> SA(Wa ?'4(1), G>>> SA(Wa A01(1), G>>> SA(Wa A02(1),
G>>> SA(Wa A0)(1), G>>> SA(Wa A04(1), G>>> SA(Wa A0+(1), G>>> SA(Wa A0'(1), G>>> SA(Wa A2)(1), G>>>
SA(Wa A)4(1), G>>> SA(Wa A?1(1), G>>> SA(Wa AB?(1), G>>> SA(Wa AA+(1), G>>> SA(Wa AA'(1), G>>> SA(Wa
AA?(1), G>>> SA(Wa 101B(1), G>>> SA(Wa 101A(1), >> SA(Wa 21B'(1), G>>> SA(Wa 1?A(1), G>>> SA(Wa 4?1(1),
G>>> SA(Wa 4?B(1), G>>> SA(Wa 4A0(1), G>>> SA(Wa 4A1(1), G>>> SA(Wa ++0(1), G>>> SA(Wa '21(1), G>>>
SA(Wa '?4(1), G>>> SA(Wa '?B(1), >> SA(Wa 1B1(12, >> SA(Wa '4A(12, >> SA(Wa 11)1(12, G>>> SA(Wa 1+A(12,
G>>> SA(Wa 1'0(12, >> SA(Wa 4?B(1), >> SA(Wa ?1'(1), >> SA(Wa 1)0)(1)
) G>>> SA$(Wa 1A(1), G>>> SA$(Wa 2'(1), G>>> SA$(Wa )A(1), G>>> SA$(Wa 42(1), G>>> SA(Wa 1)2(14, G>>>
SA$(Wa 21(14, G>>> SA$(Wa 24(14, G>>> SA(Wa B4'(1), G>>> SA(Wa A)+(1), G>>> SA(Wa AB1(1), G>>> SA$(Wa
B(1), >> SA(Wa 22A+(1), >> SA$(Wa 2+B(1), >> SA$(Wa )A'(1), G>>> SA(Wa )A'(1), G>>> SA(Wa 4))(1), G>>>
SA(Wa 4+4(1), G>>> SA(Wa ++B(1), G>>> SA(Wa ?+1(1), >> SA(Wa 1'41(12, G>>> SA(Wa 1+B(12, G>>> SA(Wa
)42(12, G>>> SA$(Wa ?(12, G>>> SA$(Wa 1?(12, G>>> SA$(Wa 2'(12, G>>> SA$(Wa )0(12, G>>> SA$(Wa )4(12, >>
SA(Wa B?2(1), >> SA(Wa 10BB(1), >> SA(Wa 110A(1), >> SA(Wa 1'+4(1)
4 G>>> SA$(Wa 11(1), G>>> SA$(Wa 12(1), G>>> SA$(Wa 1?(1), G>>> SA$(Wa 1B(1), G>>> SA$(Wa 21(1), G>>>
SA$(Wa 22(1), G>>> SA$(Wa )4(1), G>>> SA$(Wa 40(1), G>>> SA$(Wa 4A(1), G>>> SA$(Wa B2(1), G>>> SA$(Wa
B)(1), >> SA$(Wa 21(14, G>>> SA$(Wa 11(14, G>>> SA$(Wa 11(14, G>>> SA$(Wa 14(14, G>>> SA$(Wa 1?(14, G>>>
SA$(Wa 1B(14, G>>> SA$(Wa 1A(14, G>>> SA$(Wa 20(14, G>>> SA$(Wa 22(14, G>>> SA$(Wa 2)(14, G>>> SA$(Wa
?(1), G>>> SA$(Wa A(1), G>>> SA$(Wa 10(1), >> SA$(Wa 'A+(1), >> SA$(Wa ?1)(1), >> SA$(Wa ?+'(1), >>
SA$(Wa )B(12, G>>> SA$(Wa 22(12, G>>> SA$(Wa )2(12
+ G>>> SA$(Wa +1(1), >> SA$(Wa 204(14, G>>> SA$(Wa )A(14, G>>> SA(Wa B2+(1), G>>> SA(Wa AAB(1), G>>>
SA(Wa 110'(1), >> SA$(Wa 2'(1), >> SA$(Wa 1A2(1), >> SA$(Wa 4B0(1), G>>> SA(Wa 4++(1), G>>> SA(Wa
+2A(12, >> SA(Wa 1BB0(1)
' G>>> SA$(Wa 12(14, G>>> SA$(Wa 1)(14, G>>> SA$(Wa 1+(14, G>>> SA$(Wa 1'(14, G>>> SA$(Wa 42(14, G>>>
wymierzono rzywn. za nieprzekazanie skari
?
, 4 przekazano
B
, 1 po%czono
A
, 1 stwierdzono
niewa1no25 decyzji
10
, 1 zakre2lono w repetytorium
11
, co daje 11B spraw merytorycznie
rozpoznanyc-, w tym B? D?4H z 11BE skar uwzl.dnionyc-!
I-cia%3ym przy tym zwrci5 rwnie1 uwa. na niedoceniane przez prawnikw
;psyc-oloiczne< skutki 3ezzasadneo odmawiania i oraniczania dost.pu do in0ormacji w sdac-!
>m d%u1ej zwleka si. z udost.pnieniem takiej in0ormacji lu3 unika zaj.cia merytoryczneo
stanowiska Dc-ocia13y neatywneo, np! wydania decyzji odmownej z powo%aniem si. na oc-ron.
danyc- oso3owyc-E, tym 3ardziej ro2nie nieu0no25 i poczucie wnioskodawcy, 1e =ran
reprezentujcy pa/stwo ;ma co2 do ukrycia<, co pod3urza zasada 3udowania zau0ania o3ywateli do
pa/stwa wywodzon przez &ry3una% #onstytucyjny z art! 2 #onstytucji 98!
+(rope*s$i ,rb(na" -raw .z"owie$a wra/nie ws$aza" na 'r(ncie art) 10 +(rope*s$ie*
1onwenc*i -raw .z"owie$a w sprawac23 ,AS4 przeciw$o W'rom, nr wnios$( 56564/07,
wro$ z 14 $wietnia 2008 r) i 9"odzieowa Inic*atwa na :zecz -raw .z"owie$a przeciw$o
Serbii, nr wnios$( 4;157/06, wro$ z 27 czerwca 2015 r), e prawo do in<ormac*i p(b%iczne*
*est prawem cz"owie$a) We wsplnej i z3ie1nej opinii do wyroku w sprawie 4%odzie1owa
>nicjatywa na 9zecz 8raw Iz%owieka przeciwko Ser3ii, nr wniosku 4B1)+(0' s.dziowie Saj i
GuJini5 podkre2lili" 4estemy w peni zgodni co do wnioskw i rozumowania niniejszego
orzeczenia 4est ono szczeglnie wane dla tyc) krajw% gdzie nawet w dzisiejszyc) czasac)
utrwalone zwyczaje utrudniaj dostp do danyc)% ktre w czasac) totalitaryzmu byy
wykorzystywane dla celw opresyjnyc) przez tajne suby 4ednake napisalimy t zbien opini%
w szczeglnoci aby podkreli ogln potrzeb interpretacji art "/ w zgodnoci z rozwizaniami
w prawie midzynarodowym dotyczcymi swobody informacji% ktra obejmuje dostp do informacji
gromadzonyc) przez organy publiczne 5awizujemy tu w szczeglnoci do 3omentarza 6glnego
5r #* 3omitetu (raw 7zowieka +dokument 77(8,7,97,#* z ". wrzenia ./""% : ";$ <rybuna
niedawno stwierdzi ponownie +w orzeczeniu w sprawie 9illberg = 'weden >97? +nr *"2.#,/!% :
2*% # kwietnia ./".$% e @prawo do otrzymywania i przekazywania informacji w sposb oczywisty
stanowi cz prawa do wolnoci wyraania opinii% zgodnie z art "/ <o prawo zasadniczo
zakazuje 8zdowi ograniczania dostpu do informacji% ktre inni c)c lub mog by skonni
udostpni +zob np Aeander = 'weden% .! marca "B;2% : 2*% 'eria - nr ""!% oraz 9askin = t)e
Cnited 3ingdom% 2 lipca "B;B% : D.% 'eria - nr "!/$E
8odej2cie prezentowana przez Kuropejski &ry3una% 8raw Iz%owieka do prawa do in0ormacji
pu3licznej podzielane jest przez &ry3una% #onstytucyjny! W wyroku z dnia 1+ paLdziernika 200A r!,
syn! akt # 2'(0B &# wskaza% m! in!" (owszec)ny i szeroki dostp do informacji publicznej stanowi
niezbdn przesank istnienia spoeczeFstwa obywatelskiego% a co za tym idzie G urzeczywistnienia
demokratycznyc) zasad funkcjonowania wadzy publicznej w polskim paFstwie prawnym Hostp
do informacji publicznej jest bowiem% z jednej strony% warunkiem wiadomego uczestnictwa
obywateli w podejmowaniu rozstrzygni wadczyc) +zob ( &inczorek% 3omentarz do 3onstytucji
8( z dnia . kwietnia "BB2 r% &arszawa .///% s ;#$% a z drugiej% umoliwia efektywn kontrol
SA$(Wa 4)(14, G>>> SA$(Wa 44(14, >> SA$(Wa 20?(1)
? G>>> S=(Wa A(1), G>>> S=(Wa +(14, G>>> S=(Wa '(14, G>>> S=(Wa B(14, >> S=(Wa 1B(1), >> S=(Wa 2?(1)
B >> SA$(Wa 2A'(1), >> SA(Wa 10?0(12, >> SA(Wa 1AA?(1), >> SA(Wa 21?A(1)
A G>>> SA$(Wa 1(14
10 >> SA(Wa '4)(12
11 G>>> SA$(Wa 2)(1)
obywatelsk dziaaF podejmowanyc) przez organy wadzy publicznej +zob & 'krzydo%
3onstytucja 8zeczypospolitej (olskiej 3omentarz% 3rakw "BB;% s D;I 0 Aipowicz% +wJ$
3onstytucje 8zeczypospolitej oraz komentarz do 3onstytucji 8( z "BB2 roku% pod red 4 1ocia%
&rocaw "BB;% s ""*$ 'td wielkie znaczenie powszec)noci dostpu do informacji publicznej &
demokratycznym spoeczeFstwie podstawowym prawem jest wiedzie i by informowanym o tym% co
i dlaczego czyni wadze publiczne +zob 4 K 'tiglitz% 6n Aiberty% t)e 8ig)t to 3now% and (ublic
HiscourseJ <)e 8ole of <ransparency in (ublic Aife% +wJ$ 9lobalizing 8ig)t <)e 6Lford -mnesty
Aectures% pod red C 4 9ibneya% 6LfordM5ew Nork .//#% s ""D i n$
Charakter informacji
:odzi5 si. nale1y ze stron przeciwn, 1e kwestia zasadnicza na tle stanu 0aktyczneo, ktra
wymaa rozstrzyni.cia w niniejszej sprawie, jest to, czy 1dana in0ormacja w postaci zestawienia
umw i porozumieF zawartyc) w roku ./"# w oparciu o 8ejestr w Oinisterstwie Pinansw w
formie arkusza kalkulacyjnego% zawierajcego co najmniej dane w zakresie podmiot i tryb zawarcia
umowy% data zawarcia umowy% numer umowy% okres obowizywania umowy% strona umowy% warto
umowy% data zrealizowania umowy bez zastrzeeF z dniem wpywu gwarancji i rkojmi% data
wszczcia postpowania% data zakoFczenia postpowania sdowego, stanowi in0ormacje pu3liczn!
I-cia%3ym podkre2li5, 1e w wniosku z dnia ? sierpnia 201) roku jako podstaw. prawn wniosku
wskaza%em art! '1 #onstytucji 98! 4oim zdaniem podstawowym, aczkolwiek niejedynym try3em
realizacji teo uprawnienia jest ustawa z dnia ' wrze2nia 2001 roku o dost.pie do in0ormacji
pu3licznej, ktra moim zdaniem powinna znaleL5 w niniejszej sprawie zastosowanie, c-ocia1 ani
=ran, ani Sd nie jest tym zwizany!
,ost.p do in0ormacji o dzia%alno2ci oranw w%adzy pu3licznej oraz os3 pe%nicyc- 0unkcje
pu3liczne Ddalej" in0ormacje o =W8E, o ktrej mowa w art! '1 #onstytucji 98 stanowi niez3.dn
przes%ank. wsp%czesnej demokracji i spo%ecze/stwa o3ywatelskieo! 8owszec-ny i szeroki dost.p
do in0ormacji o =W8 stanowi niez3.dn przes%ank. istnienia spo%ecze/stwa o3ywatelskieo, a co
za tym idzie * urzeczywistnienia demokratycznyc- zasad 0unkcjonowania w%adzy pu3licznej w
polskim pa/stwie prawnym!
,ost.p do in0ormacji o =W8 jest z jednej strony, warunkiem 2wiadomeo uczestnictwa
DpartycypacjiE o3ywateli w podejmowaniu rozstrzyni.5 w%adczyc- a z druiej, umo1liwia
e0ektywn kontrol. o3ywatelsk dzia%a/ podejmowanyc- przez orany w%adzy pu3licznej! Std
wielkie znaczenie powszec-no2ci dost.pu do in0ormacji o =W8
12
! W demokratycznym
spo%ecze/stwie podstawowym prawem jest wiedzie5 i 3y5 in0ormowanym o tym, co i dlaczeo
czyni w%adze pu3liczne
1)
! W kontek2cie konstytucyjnym zasada jawno2ci realizowana poprzez
zawarantowanie dost.pu do in0ormacji o =W8 jest konsekwencj przyj.cia zasady
zwierzc-nictwa narodu! 6edynie w sytuacji zapewnienia o3ywatelom pe%nej in0ormacji o
dzia%aniac- administracji pu3licznej rzeczywist sta5 si. mo1e odpowiedzialno25 os3
12 zo3! &! 9! Aleksandrowicz, #omentarz do ustawy o dost.pie in0ormacji pu3licznej, Warszawa 2004, s!?, 8!
Winczorek, #omentarz do #onstytucji 98 z dnia 2 kwietnia 1AA?r!, Warszawa 2000, s! B), W! Skrzyd%o,
#onstytucja 9zeczypospolitej 8olskiej! #omentarz, #rakw 1AAB, s! +BM >! Nipowicz, Dw"E #onstytucje
9zeczypospolitej oraz komentarz do #onstytucji 98 z 1AA? roku, pod red! 6! $ocia, Wroc%aw 1AAB, s! 114
1) zo3! 6! K! Stilitz, =n Ni3erty, t-e 9i-t to #now, and 8u3lic ,iscourse" &-e 9ole o0 &ransparency in 8u3lic Ni0e,
Dw"E Olo3alizin 9i-t! &-e =P0ord Amnesty Nectures, pod red! Q! 6! Oi3neya, =P0ord*@ew Rork 200), s! 11+ i
n!E!< * wyrok &ry3una%u #onstytucyjneo z 1+!10!200Ar!, syn! akt # 2'(0B! :o3! tak1e &!Orzy/ska" 8rawo do
in0ormacji i zasada jawno2ci administracyjnej, #rakw 1AAA
sprawujcyc- 0unkcje pu3liczne wo3ec spo%ecze/stwa * suwerena!
Sama zasada wyra1ona zosta%a w art!'1 #onstytucji 98 i jest przejawem pu3liczneo prawa
podmiotoweo! Io wi.cej ta reulacja konstytucyjna, jako jedna z niewielu, mo1e 3y5
3ezpo2rednio stosowana na podstawie art! B ust!2 #onstytucji 98, niezale1nie od jej rozwini.cia w
ustawie szcze%owo okre2lajcej try3 i zakres podmiotw zo3owizanyc- do udzielania
in0ormacji
14
! :asada jawno2ci dzia%ania oranw administracji pu3licznej ma c-arakter zasady
olnej prawa administracyjneo
1+
! 6awno25 poczyna/ administracji Dokre2lana te1 mianem
przejrzysto2ci administracjiE 0unkcjonuje nierozdzielnie z prawem dost.pu do in0ormacji pu3licznej!
@a tle prawa konstytucyjneo nie wyst.puje poj.cie in0ormacji pu3licznej! W mojej ocenie
poj.cie in0ormacji pu3licznej, z art! 1 ust! 1 ustawy z dnia ' wrze2nia 2001 roku o dost.pie do
in0ormacji pu3licznej Ddalej"u!d!i!p!E, przy uwzl.dnienia wyk%adni prokonstytucyjnej nie mo1e
przewidywa5 istnienia s0ery wewn.trznej! Ody3y zaapro3owa5 pold o s0erze wewn.trznej w
ustawie, okaza%o3y si., 1e spo%ecze/stwo o3ywatelskie 0unkcjonuje w warunkac-
niekonstytucyjneo ;pomini.cia ustawodawczeo<! :atem in0ormacj pu3liczn jest ka1da
in0ormacja o ktrej mowa w art! '1 ust! 1 i 2 #onstytucji 98 Din0ormacja o =W8E, czyli ka1da
wiadomo25 wytworzona lu3 odnoszona do w%adz pu3licznyc-, a tak1e wytworzona lu3 odnoszona
do innyc- podmiotw wykonujcyc- 0unkcje pu3liczne w zakresie wykonywania przez nie zada/
w%adzy pu3licznej i ospodarowania mieniem komunalnym lu3 mieniem Skar3u 8a/stwa!
&aka wyk%adnia zapewnia spjno25 systemu prawa i dostateczn oc-ron. praw jednostki przed
ar3itralno2ci w%adzy pu3licznej w demokratycznym pa/stwie prawnym zapewniajc m!in! dost.p
do kontroli instancyjnej Dart! 1' ust! 2 u!d!i!p! w zwizku z art! 12? ust! 1 #8AE i sdu oraz nie
pozostawia swoistej ;luki< w ktrej norma ustrojodawcy z art! '1 #onstytucji 98 nie zosta%a3y w
prawid%owy spos3 zrealizowana w ustawodawstwie! Wyk%adnia prawa S przyjmujca racjonalno25
ustawodawcy S nie mo1e prowadzi5 do takic- wnioskw! 8onadto jak podnosi doktryna odno2nie
oraniczania praw i wolno2ci przede wszystkim nale1y d3a5 o zac-owanie ic- istoty przy
dokonywaniu oceny konieczne jest uwzgldnienie tyc) wszystkic) elementw materialnyc)% ktre
okrelaj istot QpaFstwa demokratycznegoE% bo ograniczenia niepoczalne z aksjologi tego
paFstwa s a limie niedopuszczalne DN! Oarlicki #atalo i zakres o3owizywania praw
podstawowyc- S warunki dopuszczalnyc- oranicze/ i ic- wp%yw na porzdek prawny w"
#onstytucja Cederalna Szwajcarskiej #on0ederacji z 1AAA r! i #onstytucja 9zeczypospolitej
8olskiej z 1AA? r!, $ia%ystok 2001, s! A4E!
=wszem, prawo do in0ormacji o =W8 nie ma c-arakteru a3solutneo i podlea oraniczeniom,
co wynika wprost z art! '1 ust! ) #onstytucji 98! 8rzy wprowadzaniu oranicze/ nale1y
uwzl.dnia5 tak1e art! )1 ust! 1 #onstytucji 98! =3a te przepisy w spos3 wyraLny wskazuj, 1e
wszelkie oraniczenia prawa do in0ormacji pu3licznej wymaaj ureulowania w ustawie! = ile w *
szczelnyc- przypadkac- S ;s0era wewn.trzna< mo1e zas%uiwa5 na oc-ron. to wymaa to
inerencji ustawodawcy pozytywneo, ktry okre2li szcze%owy jej zakres oraz uwzl.dni np!
mec-anizmy kontroli stanowiska oranu w%a2ciwe dla demokratyczneo pa/stwa prawa! &aka
sytuacja wyst.puje w prawodawstwie wsplnotowym!
:wracam uwa. na stanowisko dotyczce dokumentu wewn.trzneo pro0! dr! -a3! s.dzi @SA
14 Wyrok WSA w #rakowie z dnia 14 luteo 201) roku w sprawie syn! akt! >> SA$(#r 21+(12
1+ zo3! szerzej :! #mieciak, =lne zasady prawa i post.powania administracyjneo, Warszawa 2000, s! )2
4a%orzaty 6a2kowskiej" Cwaam% e na tle ustawy o dostpie do informacji publicznej nie ma
prawnyc) podstaw do wyodrbnienia tzw dokumentw wewntrznyc)% zwalniajcyc) generalnie z
obowizku udzielenia informacji Rwiadczy o tym c)ociaby uregulowanie tzw poprawki 8ockiego
+S$ 5aley zatem zauway% e jeeli ustawodawca zamierza wyczy pewne dokumenty
wewntrzne spod pojcia informacji publicznej% to czyni to w sposb wyraTny% jak np w art .;*
ustawy z dnia .2 sierpnia .//B r o finansac) publicznyc)% wedug ktrego Q" (lan audytu oraz
sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowi% udostpnian na wniosek% informacj publiczn
w rozumieniu ustawy z dnia ! wrzenia .//" r o dostpie do informacji publicznej . 0nformacji
publicznej nie stanowi inne ni wymienione w ust " dokumenty wytworzone przez audytora
wewntrznego w trakcie prowadzenia audytu wewntrznegoE D6a2kowska 4a%orzata, ,ost.p do
in0ormacji pu3licznej w orzecznictwie sdw administracyjnyc- Dwy3rane pro3lemyE, :eszyty
@aukowe Sdownictwa Administracyjneo 2014(1, str! A i n!E!
:wracam tak1e uwa. na pold pro0! dr -a3! $ous%awa $anaszak i dr 4ic-a%a $ernaczyka"
Zasadniczym problemem po "/ latac) obowizywania ustawy pozostaje aktywistyczna interpretacja
pojcia Qinformacja o sprawie publicznejE +art " ust " udip$% ktra coraz cz$ciej !taje !i$
narz$dziem .cenzurujcym/ informacj$ o dzia&a%noci pa0!twa, odrywajcym !i$ od
"on!tytucyjne)o wzorca +art !" ust " 3onstytucji 8($ Zaskakujce jest% e znakomita wikszo
spraw trafiajcyc) do sdw nie dotyczy decyzji o odmowie dostpu do informacji ze wzgldu na
prawo do oc)rony prywatnoci% tajemnice przedsibiorcy lub tajemnice ustawowo c)ronione +art D
ust " i . udip$ -ktualna praktyka stosowania udip z pewnoci rozmija si z intencjami
ustawodawcy% ktry oczekiwa% e organy wadzy publicznej bd prowadzi spr z obywatelem co
do istoty% a wic o to% czy udostpnienie informacji naruszyoby wyartykuowany interes prawnie
c)roniony +bezpieczeFstwo% porzdek publiczny% prywatno itd$ Zamiast tego organy wadzy
publicznej bardzo czsto prowadz spr Qna przedpoluE% a wic neguj QpublicznyE c)arakter
informacji bez wskazania ustawowyc) ograniczeF 3rta droga do informacji wiedzie najpierw
przez skomplikowany% nasycony coraz wiksz arbitralnoci jurydyczny test na okoliczno jej
QpublicznegoE c)arakteru Hekada stosowania udip opara si na niekwestionowanym
pogldzie% e Qinformacja o sprawie publicznejE to Q"a'da wiadomo wytworzona %ub odno!zona
do w&adz pub%icznych, a ta"'e wytworzona %ub odno!zona do innych podmiotw wy"onujcych
fun"cje pub%iczne w za"re!ie wy"onywania przez nie zada0 w&adzy pub%icznej i )o!podarowania
mieniem "omuna%nym %ub mieniem 1"arbu +a0!twa. 2nformacja pub%iczna dotyczy !fery
fa"twE D$ous%aw $anaszak, 4ic-a% $ernaczyk, #onsultacje spo%eczne i prawo do in0ormacji o
procesie prawotwrczym na tle #onstytucji 98 oraz postulatu ;otwarteo rzdu<, :eszyty @aukowe
Sdownictwa Administracyjneo 2012(4, str! 2)E!
S0era wewn.trzna administracji jest niezde0iniowanym terminem, ktry nie wynika z przepisw
prawa! &akie s0ormu%owania pojawiaj si. w wypowiedziac- medialnyc- s.dzi @SA >reny
#ami/skiej oraz w niektryc- orzeczeniac- sdw administracyjnyc-! 6ednak1e jest to
pozaprawne oraniczenie prawa cz%owieka uznaneo w 8olsce w art! '1 #onstytucji 98! 9aczej
termin ten zakwali0ikowa5 nale1y do 0aktu prawotwrczej dzia%alno2ci sdw administracyjnyc-,
ktra to doprowadzi%a to wykreowania noweo wy%czenia jawno2ci! 6ednak1e nie mo1na
apro3owa5 sytuacji w jakiej to zakres praw cz%owieka oraniczany jest poprzez orzecznictwo
sdw!
4o1na zwrci5 uwa., 1e w wszystkic- przywo%anyc- przez =ran orzeczeniac- @aczelneo
Sdu Administracyjneo odwo%ujcyc- si. do s0ery wewn.trznej
1'
w sk%adzie orzekajcym 3y%a
s.dzia @SA >rena #ami/ska! W innyc- sk%adac- orzekajcyc- @SA pold o istnieniu w prawie
;s0ery wewn.trznej< jest wyraLnie kwestionowany np! wyrok @SA z dnia 10 stycznia 2014 roku w
sprawie syn! akt! > =S# 221)(1), wyrok @SA z dnia 1 rudnia 2011 roku w sprawie syn! akt! >
=S# 1++0(11! 4ocny sprzeciw wyst.puje tak1e ze strony przedstawicieli doktryny! @iezale1nie w
orzecznictwie sdw administracyjnyc- na tle art! '1 #onstytucji 98 i art! 1 ust! 1 ustawy o
dost.pie do in0ormacji pu3licznej przyjmuje si. szerokie rozumienie poj.cia in0ormacji pu3licznej
jak przedstawiono powy1ej
1?
!
@a tle sprawy trudno zaakceptowa5, a3y ;oc-ron procesu decyzyjneo< mia%y3y podlea5
in0ormacje o zawartyc- umowac- Dsprawa nie dotyczy ic- projektwE, ktre zwizane 3y%y z
konkretnym uszczupleniem 2rodkw pu3licznyc- w przesz%o2ci! @awet w prawie wsplnotowym
uznaje si., 1e dokumenty stanowice 0ina% procesu decyzyjneo s jawne, w szczelno2ci umowy
mi.dzynarodowe po zako/czeniu neocjacji i podpisaniu!
:wracam uwa., 1e przepisy ustawy o 0inansac- pu3licznyc- przesdzaj w zasadzie o jawno2ci
ospodarki 0inansowej w s0erze pu3licznej! 6awno25 0inansw pu3licznyc- ma szczelny
c-arakter i nale1y spojrze5 na nieo przez pryzmat kontroli spo%ecznej nad dzia%aniem
administracji! & doktrynie przyjmuje si% e jawno finansw publicznyc) oznacza swobodny
dostp obywatela do informacji o dziaalnoci paFstwa w wymiarze finansowym +& Oisig% -
5iedzielski% 4awno i przejrzysto finansw publicznyc) w (olsce wietle standardw
Oidzynarodowego Punduszu &alutowego% 8aport 0nstytutu 1adaF nad 9ospodark 8ynkow
.//"% 5r .B% s DI zob 7 3osikowski% 5owa ustawa o finansac) publicznyc) 3omentarz%
&arszawa ./"/% s "DD$% a take szerzej jako sytuacj% w ktrej informacje dotyczce
funkcjonowania caego sektora finansw publicznyc) s publicznie dostpne i podlegaj publicznej
ocenie +S$ 8ozumienie wic jawnoci w kontekcie budetu rozszerzono na cay sektor finansw
publicznyc) w odniesieniu do gospodarowania rodkami publicznymi 3o wi$cej po!tu%atywna
za!ada jawnoci uzy!"a&a !tatu! normatywnej, a wi$c prawnie wi'cej. -ktualna Pin(ublC z
.//B r recypuje w zasadzie +z niewielkimi zmianami$ rozwizania poprzednic) ustaw o finansac)
publicznyc) DQstawa o 0inansac- pu3licznyc-! #omentarz red! pro0! dr -a3! 8awe% Smole/, 9ok
1' W odpowiedzi na wniosek i skar. wyrok z dnia 1B sierpnia 2010 roku w sprawie syn! akt! > =S# B+1(10, w
odpowiedzi na skar. wyrok z dnia 1B sierpnia 2010 roku w sprawie syn! akt! > =S# B+1(10, wyrok z dnia 14
wrze2nia 2012 roku w sprawie syn! > =S# 120)(12, wyrok z dnia 2? stycznia 2012 roku w sprawie syn! akt! >
=S# 21)0(11, wyrok z dnia 1+ lipca 2010 roku w sprawie syn! akt! > =S# ?0?(10
1? W orzecznictwie sdw administracyjnyc- na tle art! '1 #onstytucji 98 i art! 1 ust! 1 ustawy o dost.pie do
in0ormacji pu3licznej przyjmuje si. szerokie rozumienie poj.cia in0ormacji pu3licznej! ,e0iniuje si. j zatem jako
ka1d wiadomo25 wytworzon przez szeroko rozumiane w%adze pu3liczne oraz oso3y pe%nice 0unkcje pu3liczne, a
tak1e inne podmioty ,ktre t. w%adz. realizuj 3dL ospodaruj mieniem komunalnym lu3 majtkiem Skar3u
8a/stwa w zakresie swoic- kompetencji! 8odkre2la si., 1e taki c-arakter ma rwnie1 wiadomo25 niewytworzona
przez podmioty pu3liczne, lecz odnoszca si. do tyc- podmiotw< D6ako jedne z pierwszyc- wyroki @SA z dnia )0
paLdziernika 2002r !, syn! akt >> SA 1B1(02 i >> SA 1A+'(02 oraz >> SA 20)'*20)?(02! 8o re0ormie sdownictwa
administracyjneo linia ta 3y%a kontynuowana" por! wyrok @SA z dnia 11 lipca 200' r!, syn! akt > =S# 10'0(0+,
wyrok @SA z dnia 1' marca 200A r! ,syn! akt > =S# 12??(0B, =@SAiWSA 2010 nr + poz! A1, wyrok @SA z dnia
24 listopada 200A r!, syn! akt > =S# B+2(0A, oraz wyrok @SA z dnia 1' marca 2010 r!, syn! akt > =S# 1'4)(0A,
wyroki @SA z dnia 1B sierpnia 2010 r!, syn! akt > =S# ??+(10 i > =S# B44(10, wyroki @SA z dnia + listopada
2010 r!, syn! akt > =S# 14'A(10, syn! akt > =S# 14?0(10, syn! akt > =S# 1+01 (10, wyrok @SA z dnia 1B maja
2011 r!, syn! akt > =S# 1AB(11, wyrok @SA z dnia 1? czerwca 2011 r!, syn! akt > =S# 4A0(11, wyrok @SA z dnia
A listopada 2011 r!, syn! akt > =S# 1)?2(11, wyrok @SA z dnia 1 rudnia 2011 r!, syn! akt > =S# 1++0(11, wyrok
@SA z dnia 12 rudnia 2012 r! syn! akt > =S# 214A(12(, wyrok @SA z dnia + kwietnia 201) r!, syn! akt > =S#
1?+(1)( za uc-wa% @SA z dnia 0A rudnia 201) roku w sprawie syn! akt! > =8S B(1)E
wydania" 2012, Wydawnictwo" I!T! $eck, Wydanie" 1 poprawione S komentarz do art! ))E!
6awno25 w s0erze 0inansw pu3licznyc- ma szczelny c-arakter na co zwraca uwa. m! in!
Iezary #osikowski, ;8rawne aspekty zasady jawno2ci i przejrzysto2ci 0inansw pu3licznyc-<
Dre0eratE" Rrodki publiczne w wikszoci poc)odz od obywateli (aFstwo powinno wic ujawni%
jaki jest udzia obywateli w tworzeniu doc)odw publicznyc)% a take i to% na finansowanie jakic)
wydatkw doc)ody te s wystarczajce Hla obywateli% a zwaszcza dla ic) postawy w zakresie
ponoszenia ciarw publicznyc)% nie jest obojtnym to% w jaki sposb jest rozoony ciar danin
publicznyc) oraz w jaki sposb paFstwo gospodaruje wpywami z tego tytuu 6bywatele c)c take
wiedzie% ile kosztuje ic) utrzymanie paFstwa i jego aparatu oraz to% w jaki sposb s dzielone
wydatki publiczne dotyczce take celw +konsumpcja zbiorowa i indywidualna$ 'poeczeFstwo
pragnie rwnie wiedzie% czy aparat wadzy publicznej potrafi planowa% organizowa% zarzdza
i kontrolowa gospodarowanie rodkami publicznymi 4awno i przejrzysto finansw
publicznyc) staje si zatem narzdziem oceny systemu sprawowania wadzy publicznej 6cena ta
jest za potrzebna% poniewa to spoeczeFstwo dokonuje bezporedniego lub poredniego wyboru
wadzy publicznej 4awno i przejrzysto finansw publicznyc) ma take znaczenie wyc)owawcze
&adzy publicznej nakazuje postpowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem
spoecznym 5atomiast spoeczeFstwu pozwala na zwikszenie zainteresowania yciem publicznym i
uczestniczeniem w nim
S#d administrac*ne nie*edno$rotnie opowiada" si, e zestawienie =re*estr> (mw
stanowi in<ormac*e p(b%iczn# np) w wro$( WSA w ?%sztnie z dnia 27 %(te'o 2014 ro$( @
s'n) a$t) II SAB/?% 7/1, Wro$ WSA w Warszawie z dnia 04 marca 2014 ro$( @ s'n) a$t) II
SAB/Wa 685/15, wro$ WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2014 ro$( @ s'n) a$t) II SAB/Wa
640/15, wro$ WSA w Warszawie z dnia 16 $wietnia 2014 ro$( @ s'n) a$t) II SAB/Wa 648/15,
wro$ WSA w Warszawie z dnia 26 ma*a 2014 ro$( @ s'n) a$t) II SAB/Wa 16;/14, wro$
WSA w Warszawie z dnia 21 ma*a 2014 ro$( @ s'n) a$t) II SAB/Wa 6;/14, wro$ WSA w
?%sztnie z dnia 26 czerwca 2014 ro$( @ s'n) a$t) II SAB/?% 72/14)
4ajc na wzl.dzie powy1sze uwa1am, 1e 1dane in0ormacje tj! zestawienie umw i
porozumieF zawartyc) w roku ./"# w oparciu o 8ejestr w Oinisterstwie Pinansw w formie
arkusza kalkulacyjnego% zawierajcego co najmniej dane w zakresie podmiot i tryb zawarcia
umowy% data zawarcia umowy% numer umowy% okres obowizywania umowy% strona umowy% warto
umowy% data zrealizowania umowy bez zastrzeeF z dniem wpywu gwarancji i rkojmi% data
wszczcia postpowania% data zakoFczenia postpowania sdowego stanowi in0ormacje pu3liczn
i podleaj udost.pnieniu w try3ie i na zasadac- okre2lonyc- w ustawie z dnia ' wrzesnia 2001
roku o dostepie do in0ormacji pu3licznej!
Zakres informacji w rejestrze
=dnoszc si. do stanowiska strony przeciwnej +$ rejestr zawiera jedynie pewne informacje na
temat umw zawieranyc) przez Oinisterstwo Pinansw +S$ DodpowiedL na skar., s!4E nale1y
podkre2li5, 1e rejestr ten zawiera wszystkie 1dane in0ormacje, co potwierdza strona przeciwna
piszc 4ednoczenie naley zauway% e forma i zakres danyc) informacji odpowiadaj formie i
zakresowi rejestru DodpowiedL na skar., s!BE! :odnie z odpowiedzi udzielon przez =ran w
dniu 21 sierpnia 201) roku Dza%cznik 2 do skari na 3ezczynno25E 0unkcjonowanie rejestru okre2la
zarzdzenie @r 1B($O(200? ,yrektora Oeneralneo 4inisterstwa Cinansw z dnia 1) czerwca
200? r! w sprawie zasad i try3u rejestracji umw oraz porozumie/ w centralnym rejestrze umw i
porozumie/ w 4inisterstwie Cinansw Dza%cznik ) do skari na 3ezczynno25E, w ktreo
parara0ie 10 zapisano"
1! W rejestrze prowadzonym w postaci ta3elarycznej zamieszcza si. nast.pujce dane"
1E zawarcie umowy, porozumienia, aneksu"
aE kolejny numer wpisu,
3E data dokonania wpisu,
cE sym3ol okre2lajcy podmiot i try3 zawarcia umowy,
dE komrka wiodca,
eE data zawarcia umowy,
iE numer umowy,
E okres o3owizywania umowy,
-E oso3a zawierajca umow.,
iE podstawa prawna i upowa1nienie do zawarcia umowy,
jE strony umowy,
kE warto25 umowy,
1E Lrd%o 0inansowania umowy D3ud1et Ientrali 4inisterstwa, resortu, inne Lrd%o
0inansowania, dzia%, rozdzia%, parara0EM
2E dat. zrealizowania umowy 3ez zastrze1e/ mi.dzy innymi z dniem up%ywu terminu
warancji i r.kojmiM
)E dat. wszcz.cia post.powania sdoweo dotyczceo umowyM
4E dat. zako/czenia post.powania sdoweo dotyczceo umowy!
2! ,o rejestru do%cza si. potwierdzone za zodno25 z oryina%em kserokopie
dokumentw, o ktryc- mowa w 7 ' ust! ) i 4!
)! Wzr rejestru okre2la za%cznik nr 2 do zarzdzenia!
@a potrze3y sporzdzenia wniosku przepisano do nieo w pe%ni odpowiedni 0rament
zarzdzenia!
Zestawienia jako informacja publiczna i demagogia Organu
=ran szeroko w odpowiedzi na skar. odnosi si. do odoso3nionyc- orzecze/ prezentujcyc-
koncepcje s0ery wewn.trznej jako wy%om od poj.cia in0ormacji pu3licznej, do ktreo to skar1cy
odnis% si. w rozdziale ;I-arakter in0ormacji<, a3y nast.pnie podsumowa5 to stwierdzeniem"
W zwizku z powy1szym, stwierdzenie przez Skar1ceo, 1e 1dane in0ormacje
stanowi in0ormacje pu3liczn w ocenie oranu stanowi niedopuszczalne rozszerzenie
de0inicji in0ormacji pu3licznej! Ody3y uzna5 twierdzenie Skar1ceo za zasadne,
mo%o3y to doprowadzi5 to do sytuacji, 1e r1neo rodzaju orany, w tym rwnie1 sd
Dnp! w zakresie wydanyc- orzecze/E, zamiast wykonywa5 swoje ustawowe zadania,
tworzy%y3y na potrze3y o3ywateli, w okre2lonyc- przez nic- uk%adac- zestawienia i
analizy, ktryc- o3owizek nie wynika z uodip, a nie takie 3y%o zamierzenie
ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisw uodip!
@iniejszy 0rament ujawnia jakie realne podej2cie ma =ran do Udokumentu wewn.trzneoU,
ktre dla =ranu ma zwalnia5 eneralnie z udost.pniania in0ormacji pu3licznej i 3y5 wyodne dla
administracji, a nie c-roni5 okre2lone warto2ci Dswo3od. procesu decyzyjneo i za tym idcy
interes pu3licznyE! =ran stara si. sprawi5 wra1enie, 1e UtaniejU ni1 udost.pni5 plik w $>8 lu3
c-ocia1 na wniosek D=ran posiadaj otowy plik komputerowy, ktry mo1e przes%a5 3ez 1adnyc-
operacjiE jest odmwi5 dla zasady, 3o tylko arstka z nic- pjdzie do sdu, a to odstraszy nast.pne
oso3y, ktre wiedzc, 1e try3 dost.pu do in0ormacji pu3licznej w posiadaniu 4inistra Cinansw
wiedzie przez sd odstpi od z%o1enia wniosku! 6est to przejaw imprenacji w%adzy pu3licznej na
dzia%alno25 suwerena, co jest najwi.kszym zaro1eniem demokracji i wyrazem kultury tajemnicy,
ktra S moim zdaniem * nie powinna 3y5 tolerowana przez Sd w demokratycznym pa/stwie!
:wracam uwa. jak w doktrynie rozumiany jest standard demokracji wprowadzony w art! '1
#onstytucji S pro0! dr -a3! $ous%aw $anaszak w komentarzu do art! '1 #onstytucji" & drugiej
poowie UU w nastpio odejcie w zdecydowanej wikszoci paFstw demokratycznyc) od
traktowania dziaania organw wadz publicznyc) jako realizacji suwerennoci paFstwa i
wykonywania imperium paFstwowego w taki sposb% e jedynie niektre dziaania% a zwaszcza ic)
efekty +np normy prawne% akty stosowania prawa$ byy jawne Ctrzymywanie w tajemnicy wielu
przejaww aktywnoci organw wadz publicznyc) i ic) piastunw zapewni miao w przeszoci
wiksz skuteczno ic) dziaania &spczenie wanym elementem rzetelnoci dziaania organw
paFstwa demokratycznego jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o
dziaalnoci organw wadzy publicznej czcego si z powszec)nie aprobowan w paFstwac)
demokratycznyc) zasad otwartego rzdu +open go=ernment$ oznaczajc otwarto G tzn jawno
+transparentno G transparency$ dziaalnoci wszystkic) organw wadz publicznyc) 7el ten
staraj si zrealizowa ustawodawcy lub ustrojodawcy w wielu paFstwac) 4est on take uznawany
za konieczny przez instytucje midzynarodowe <ytuem przykadu mona wskaza na rezolucj
.//D,!; 3omisji (raw 7zowieka 65Z% w ktrej podkrela si% e Qtransparentny% odpowiedzialny%
rozliczany i partycypacyjny system wadz publicznyc) +S$ stanowi fundament% na ktrym spoczywa
dobre rzdzenie% a fundament ten stanowi konieczny warunek penego urzeczywistnienia praw
czowieka +S$E &arto te doda% e 8ada Kuropy w projekcie 8ekomendacji o Hobrej
-dministracji z .//* r do jednyc) z zasad naczelnyc) funkcjonowania administracji publicznej
zaliczya jej jawno D$ous%aw $anaszak, #onstytucja 9zeczypospolitej 8olskiej! #omentarz,
wyd! 1, I!T!$eck, Warszawa 200AE
Szcze%owa analiza twierdze/ o celu ustawy wymaa wst.pneo sprostowania inneo
przeoczenia =ranu! W odpowiedzi na skar. =ran wskazuje D!!!E polski ustawodawca
konstytucyjny przyj% rozwizanie podo3ne do ju1 istniejcyc- w innyc- pa/stwac-, oparte na
koncepcji wldu o3ywateli w dokumenty pu3liczne! Skar1cy podziela i uznaje za w%asny
przeciwny pold $ous%awa $anaszak i 4ic-a%a $ernaczyka" Analizy prawnoporwnawcze
dowodz, 1e w skali 2wiatowej mo1na przeprowadzi5 podzia% systemw dost.pu do in0ormacji na
tzw! systemy in0ormacyjne i dokumentowe, natomiast polska ustawa tworzy system mieszany
D;in0ormacyjno*dokumentowy<E, ktry staje si. coraz powszec-niejszym rozwizaniem, %wnie za
spraw nowyc- tec-noloii utrwalania i przekazu in0ormacji! D$ous%aw $anaszak, 4ic-a%
$ernaczyk, #onsultacje spo%eczne i prawo do in0ormacji o procesie prawotwrczym na tle
#onstytucji 98 oraz postulatu ;otwarteo rzdu<, :eszyty @aukowe Sdownictwa
Administracyjneo 2012(4, str! 2+E! @ale1y tutaj uwa. na szere reulacji przewidujcyc-
pu3likacje okre2lonyc- dokumentw w $>8, a tak1e na katalo in0ormacji okre2lony w art! ', ktry
odwo%uje si. przede wszystkic- rodzajowo do in0ormacji, a nie dokumentw!
4ajc na wzl.dzie powy1szeo w zakresie twierdze/ o tym, 1e nie 3y%o celem mo1liwie
szerokie udost.pnianie in0ormacji pu3licznej, tak1e w 0ormie zestawie/ pran. wskaza5, 1e na
podnoszone podczas prac podczas prac nad ustaw o dost.pie do in0ormacji pu3licznej rozumienie
in0ormacji pu3licznej przetworzonej" (amitajmy% e przepis art # dotyczy sytuacji% w ktrej da
si informacji nieistniejcej% czyli sporzdzenia informacji poprzez zagregowanie 4est oczywiste% e
prawo do informacji obejmuje rwnie t wiedz% ktra nie przybraa postaci przetworzonej
D$iuletyn nr" 4?14(>>> #omisji @adzwyczajnej do rozpatrzenia projektw ustaw dotyczcyc- prawa
o3ywateli do uzyskiwania in0ormacji o dzia%alno2ci oranw w%adzy pu3licznej oraz os3
pe%nicyc- 0unkcje pu3liczne, a tak1e dotyczcyc- jawno2ci procedur decyzyjnyc- i rup
intereswE!
4oim zdaniem in0ormacja pu3liczna przetworzona to taka in0ormacja, ktrej przyotowanie
musi 3y5 z%o1onymi dzia%aniami my2lowymi tzn! podj.cia przez podmiot zo3owizany do
udost.pnienia in0ormacji dzia%ania o c-arakterze intelektualnym w odniesieniu do z3ioru
in0ormacji, ktry jest w jeo posiadaniu Dart! 4 ust! ) u!d!i!pE i nadania skutkom teo dzia%ania cec-
in0ormacji! >n0ormacja pu3liczna przetworzona to taka in0ormacja, ktrej podmiot zo3owizany do
jej udzielenia nie dysponuje tak ;otow< in0ormacj na dzie/ z%o1enia wniosku!
8okazuje to wyraLn sprzeczno25 do stanowisku =ranu, 1e 1dane in0ormacje nie stanowi
in0ormacji pu3licznej, poniewa1 =ran posiada je w 0ormie ;otowej<, co potwierdza strona
przeciwna piszc 4ednoczenie naley zauway% e forma i zakres danyc) informacji
odpowiadaj formie i zakresowi rejestru DodpowiedL na skar., s!BE, a nawet
konieczno25 sporzdzenia okre2loneo zestawienia nie czyni 1danej in0ormacji przetworzonej,
zatem #dane in<ormac*e stanowi# in<ormac*e p(b%iczne proste!
Skoro ustawodawca przyzna% wnioskodawcy uprawnienie do wskazania 0ormy w jakiej ma
nastpi5 udost.pnienie in0ormacji, a tak1e okre2lenie zakresu, w jakim ma nastpi5 udost.pnienie,
to oran winien to uprawnienie respektowa5! W przeciwnym 3owiem razie nara1a si. na zarzut
3ezczynno2ci
1B
! >nnymi s%owy, nie jest mo1liwe narzucenie stronie 0ormy realizacji jej prawa do
in0ormacji pu3licznej, dy1 to ona powinna wskaza5 0orm. jej udost.pnienia
1A
! 4o1na zwrci5
uwa., 1e na runcie niniejszej sprawy to w%a2nie skanowanie wszystkic- dokumentw Lrd%owyc-
zawierajcyc- przedmiotowe in0ormacje mo1e 3y5 ;niewyodne< i doprowadzi5 w kolejnyc-
sprawac- do p%aczu pod -as%em ;nadu1ywania< prawa do in0ormacji pu3licznej ze wzl.du na
sprawowanie realnej kontroli zwierzc-niej suwerena ni1 udost.pnienie przedmiotoweo
zestawienia przyotowaneo w oparciu o np! prowadzony rejestr!
W zakresie udost.pniania przez Sd orzecze/ uwa1am, 1e =ran stosuje w tym zakresie
pozamerytoryczne, demaoiczne arumenty, ktre mijaj si. z prawd! W Sdzie wyst.puje
system in0ormatyczny DSystem =3s%ui Spraw =rzekanyc-E, ktry pozwala na szerokie
przeszukiwanie 3az danyc- i sporzdzanie zestawie/! Sam niejednokrotnie uzyskiwa%em w
Wydziale >n0ormacji Sdowej tut! Sdu in0ormacje w 0ormie wykazu spraw z mojej skari celem
ustalenia oranw, ktre nie przekaza%y skari! @ie 3ez znaczenia pozostaje tak1e to, 1e Sd
znaczn ilo25 in0ormacji np! w zakresie wydanyc- orzecze/ S zodnie z wol ustawodawcy *
pu3likuje w $>8! W ca%ym toku post.powania ostatecznie oczekuje pu3likacji przedmiotowyc-
in0ormacji w $>8 realizujc interes pu3liczny, poniewa1 wierz., 1e jest tylko kwesti czasu, a1
1B zo3! wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku * syn! akt! >> SA$(Wa 1A(11, wyrok WSA w Warszawie z
dnia 10 maja 2011 roku * syn! akt! >> SA$(Wa 20(11, wyrok WSA w #rakowie z dnia 12 listopada 201) roku *
syn! akt! >> SA$(#r 1'2(1), wyrok WSA w Oda/sku z dnia 1+ stycznia 2014 roku * syn! akt! >> SA$(Od 2?2(1),
wyrok WSA w Oda/sku z dnia 0+ marca 2014 roku * syn! akt! >> SA$(Od 2'2(1)
1A zo3! wyrok WSA w Warszawie z dnia 0? lipca 2010 roku * syn! akt! >> SA(Wa '20(10
in0ormacja o niemal ka1dym wydatku z 2rodkw pu3licznyc- 3.dzie dost.pna w powszec-nie
dost.pna, a 4inister Cinansw powinien w tym zakresie stanowi5 wzr!
Wyoda oranw w%adzy pu3licznej nie wp%ywa na istot. in0ormacji i nie powoduje utraty przez
ni walorw in0ormacji pu3licznej! =rany w%adzy pu3licznej s zo3owizane do oc-rony prawa
cz%owieka do in0ormacji przez zapewnienie dost.pu do romadzonyc- przez orany pu3liczne
in0ormacji, a podstaw do oraniczenia prawa cz%owieka do in0ormacji mo1e 3y5 wy%cznie inne
prawo cz%owieka Dsystem praw cz%owiekaE w zakresie niez3.dnym w spo%ecze/stwie
demokratycznym i okre2lonym przez ustaw.!
#oresponduje to z orzecznictwem Kuropejskieo &ry3una% 8raw Iz%owieka, ktry nie uznaje za
przes%ank. oraniczenia jakieokolwiek prawa cz%owieka Dw tym prawa cz%owieka do in0ormacjiE
;wyody< 9zdu! @a runcie niniejszej sprawy nale1y szczelnie wskaza5 na wyrok
Kuropejskieo &ry3una%u 8raw Iz%owieka z 2B listopada 201) r! w sprawie nr )A+)4(0?,
Vsterreic-isc-e Gereiniun zur Kr-altun, StWrkun und Sc-a00un eines wirtsc-a0tlic- esunden
land und 0orstwirtsc-a0tlic-en Orund3esitzes przeciwko Austrii" & niniejszej sprawie skarcy
zada kopii wszystkic) decyzji wydanyc) przez 3omisj od " stycznia ./// do poowy .//D roku
<wierdzi% e w istocie paFstwo ma obowizek albo do publikowania wszystkic) decyzji 3omisji w
elektroniczny bazy danyc) lub dostarczenia zanonimizowanyc) papierowyc) kopii na danie >S?
4 "on!e"wencji, wie%"ie trudnoci powo&ane przez *omi!j$ ja"o powd odmowy do!tarczenia
wnio!"odawcy "opii %icznych orzecze0 wydanych przez d&u)i o"re! ! wyni"iem w&a!ne)o wyboru
o niepub%i"owaniu 'adnych z tych decyzji. >S? (odsumowujc% naley stwierdzi% e powody
powoane przez wadze krajowe w odmawiajc wykonania wniosku dostpu do decyzji 3omisji
c)o QistotneE byy nie QwystarczajceE >S? Hoszo wic do naruszenia artykuu "/ 3onwencji
@ale1y tak1e zwrci5 uwa., 1e w orzecznictwie co do zasady wy%czono mo1liwo25 uznania, 1e
operacje na danyc- zromadzonyc- w systemac- komputerowyc- prowadz do przetworzenia
in0ormacji! 8rzyk%adowo w wyrok @SA z dnia 0' paLdziernika 2011 roku * syn! akt! > =S#
11AA(11" Pundusz w zasobac) elektronicznyc) posiada zatem wszystkie wskazane we wniosku
informacje 6peracje dotyczce ic) uzyskania trudno uzna za tak czasoc)onne i pracoc)onne
aby mona byo przyj% e sporzdzone w ten sposb zestawienie tworzy informacj przetworzon
4est to wycznie informacja prosta nawet jeli liczba skadajcyc) si na ni elementw jest
znaczna 8odo3nie wyrok Sdu Apelacyjneo w Nu3linie z dnia 2' listopada 201) r! S syn! akt >
AIa 4A)(1)" 5ie ma znaczenia% e udzielenie informacji wymaga podjcia czynnoci zwizanyc) z
obsug systemu komputerowego% ktre s czynnociami czysto tec)nicznymi i zawsze s
podejmowane w celu realizacji wnioskw o udostpnienie informacji publicznej 1rak jest podstaw%
aby twierdzi% e sporzdzone w ten sposb zestawienie tworzy informacj przetworzon A tak1e
wyrok WSA w #rakowie z dnia 2+ paLdziernika 2012 roku * syn! akt! >> SA$(#r 140(12"
&nioskodawca da dostpu do informacji arc)iwalnyc) &ymagao to zatem jedynie posuenia
si posiadanym systemem informatycznym 9eneralnego 8ejestru Cmw i ZleceF% ewentualnie
sprawdzenia ksigowoci pod ktem wystawionyc) dowodw ksigowyc) za wykonane usugi% a
nastpnie dokonania prostego zsumowania wartoci zamwieF 'd podziela zatem zarzut strony
skarcej% i wyszukanie prostej informacji w elektronicznyc) bazac) danyc) w zakresie
wystpowania tam konkretnyc) podmiotw oraz ustalenie wartoci zamwieF na podstawie
posiadanyc) dokumentw% nie stanowi informacji przetworzonej
Interpretacja skargi
=ran w odpowiedzi na skar. dokonuje interpretacji wypowiedzi wyra1onej w skardze"
'karcy podkrela% e nie wnosi o udostpnienie rejestru% a wycznie o zestawienie umw i
porozumieF zawartyc) z Oinisterstwem Pinansw% ktre mogo zosta opracowane z
wykorzystaniem rnyc) materiay pozostajcyc) w dyspozycji 6rganu m in szeroko omwiony
przez 6rgan rejestr% lecz nic nie stao na przeszkodzie% aby Trdem informacji byy take Trdowe
umowy lub waciwe dokumenty ksigowe poprzez stanowisko" 4ednoczenie naley zauway% e
forma i zakres danyc) informacji i zakresowi rejestru 7o naleaoby zinterpretowa% e 'karcy
wnosi o sporzdzenie na nowo tego samego rejestru lub jego skopiowanie% o ktry nie wnosi% co
podkrela w uzasadnieniu skargi
=ran w swoim stanowisku dokonuje nadinterpretacji, i1 3ezwzl.dnie oczekuje si.ni.cia do
dokumentw Lrd%owyc- do sporzdzenia odpowiedzi, co jest stanowiskiem nieuprawnionym!
:astosowanie 0ormy ;zestawienia DXE w oparciu o DXE rejestr DXE w 0ormie arkusza
kalkulacyjneo, zawierajceo co najmniej D!!!E< w spos3 precyzyjnie okre2la jakie dane z rejestru
i w jakiej 0ormie stanowi przedmiot wniosku, poniewa1 okre2lenie przedmiotu wniosku stanowi
o3owizek wnioskodawcy! @ie mo1na wykluczy5, 1e rejestr zawiera tak1e inne dane ni1 okre2lone
w zarzdzeniu! Skar1cy nie wnosi% o udost.pnienie pliku komputeroweo stanowiceo rejestr,
poniewa1 dopu2ci% dokonanie na nim operacji sporzdzenia wyciu DzestawieniaE, a3y usun5 np!
dane niezwizane z wnioskiem! 6ednocze2nie tym c-cia% zwrci5 uwa. jako wst.p do dalszyc-
rozwa1a/, i1 w 8olsce wyst.puje system dost.pu do in0ormacji mieszany D;in0ormacyjno*
dokumentowy<E, w ktrym przy ocenie okre2lonej 1dania w zakresie walorw in0ormacji
pu3licznej nale1y dokona5 tak1e oceny istoty in0ormacji D;@ie 3ez znaczenia pozostaje tak1e 0akt,
ze rejestr z3udowany jest w istocie z odpowiednic- 0ramentw umw i dokumentw ksi.owyc-,
a przecie1 in0ormacj pu3liczn jest tre25 umw cywilnoprawnyc- dotyczcyc- majtku
pu3liczneo DXE< skara na 3ezczynno25, s!4E, o3ok oceny istoty dokumentu! =ran w pi2mie z
dnia 22 wrze2nia 201) roku Dznak 4C*98W,*')2'1E dokona% wy%cznie oceny dokumentu, a nie
dokona% oceny istoty in0ormacji zawartyc- w tym rejestrze na co c-cia% zwrci5 uwa. skar1cy
tym zwrotem! 8odtrzymuje wniosek w zakresie okre2lonym pismem z dnia 22 wrze2nia 201) roku
zarejestrowany w 4inisterstwie Cinansw pod nr 4C*9W8*102''A(201)!
4ajc na wzl.dzie o2wiadczam, 1e popieram skar. i wnosz. o jej uwzl.dnienie!
W za%czeniu"
odpis pisma

You might also like