You are on page 1of 6

Wicket Framework Using Eclipse

By : Dwi Ardi Irawan


Wicket adalah salah satu dari sekian banyak java web framework ( Struts, Webwork, JSF,
Tapestry dll) Wicket adalah framework yan! berbasis komponen den!an paradi!ma yan! sama
ketika kita memban!un sebuah aplikasi desktop
Sebelumnya tools atau software yan! kita perlukan antara lain
Java S"# $% or hi!her
&clipse '"&
Jetty (http())distcodehausor!)jetty)jetty*+$$$,ip)
Wicket $-+ (http())wicketsourcefor!enet))
Wicketbench (http())wwwlau!hin!pandaor!)mediawiki)inde.php)Wicket/0ench)
0erikut adalah cara settin! environment untuk pen!emban!an aplikasi wicket men!!unakan
eclipse '"&
$ "ownload wicket ( wicket $-+ , kemudian e.tract
2. 'nstall wicketbench (plu!ins eclipse untuk wicket) ke dalam eclipse 1elalui New Remote
Site... : http())wwwlau!hin!pandaor!)svn)wicket*bench)trunk)wicket*bench*site 2tau
download ( wicketbench 3%,ip . ( http())downloadyousenditcom)4&4+45$&4F36&2%3 )

4 0uat 7roject Wicket 8ew *9 7roject *9 Wicket *9 Wicket 7roject #lik 8e.t
1
% 'si form :8ew Wicket 7roject; den!an,
+ #lik finish
2
Letak main class
aplikasit
5 Secara default akan muncul tampilan seba!ai berikut 7erhatikan, pada method 6lass
!et<ome7a!e() masih muncul error, hal ini di karenakan return value bernilai null bukan
6lass
= #arena wicketbench 3% masih men!!unakan wicket $--, !anti den!an wicket $-+ yan!
sudah die.tract tadi 6aranya, buat folder library pada project #emudian kopikan file*file
yan! ada dalam direktori wicket*$-+>lib dan file wicket*$-+jar yan! ada dalam direktori
wicket*$-+ ke folder library pada project yan! telah kita buat tadi
8. 7ada 7roject klik kanan Properties -> Java Build Path dan tekan tombol Add JARs...
1asukkan semua library y! telah kita kopi tadi dan <apus library wicket $-- dan library
bawaan wicketbench yan! sama den!an library yan! telah kita tambahkan
3
? 0uat 6lass baru ( pada packa!e yan! sama den!an 6lass 1y2pplication ) den!an e.tend
ke class Web7a!e bawaan wicket
4
Hapus library wicket
1.2.2.jar dan library
bawaan wicketbench
yang sama dengan
library yg telah kita
tambahkan tadi.
$3 7ada 6lass <elloWorld tersebut ketik kode seba!ai berikut
package edu.example;
import wicket.markup.html.WebPage;
import wicket.markup.html.basic.Label;
public class HelloWorld extends WebPage {
public HelloWorld(){
add(new Label("message", "Hello World"));
!
!
$$ Sekaran! mari kita buat template dari class <elloWorld den!an cara membuat file <T1@
(pada packa!e yan! sama) dan ketik code seba!ai berikut (
"html#
"bod$#
"spa% wicket&id'"message"#(essage goes here")spa%#
")bod$#
")html#
8AT& ( nama template harus sama den!an nama java class*nya
$- #embali pada class 1y2pplication, sekaran! pada method !et<ome7a!e ketik code
seba!ai berikut (
package edu.example;
import wicket.protocol.http.Web*pplicatio%;
)++
+ @author ,e-tr.
+)
public class ($*pplicatio% extends Web*pplicatio% {
public ($*pplicatio%() {

!
/01erride
public 2lass getHomePage() {
return HelloWorld.class;
!
!
13. #lik kanan Run As -> Run...
7ada window Run, pilih Jetty Web, klik tombol new, tentukan letak folder webapp ( yan!
didalamnya terdapat file konfi!urasi web.ml )
#emudian #lik tombol Run
5
$% 0uka 0rowser dah ketikkan http())localhost)app
6