You are on page 1of 13

BOOM

BOOM 9
Nyebeng Itim
Maikling kwento ng Tsina ni Liu Heng
Salin ni Galileo S. Zafra

Gramatika/ Retorika
Pagpapalawak ng
Pangungusap Gamit ang
Panuring (Pang-uri at Pang-abay)
Uri ng Teksto
Naglalarawan
Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-
unawa sa kwentong pangkatutubong-
kulay gamit ang teknolohiya at
pagpapalawak ng pangungusap
upang mailarawan ang kaugalian at uri
ng pamumuhay ng bansang
pinanggalingan nito.
Pamantayan sa Pagganap
Nailalarawan ng mag-aaral nang may
kasiningan ang mga kaugalian at uri ng
pamumuhay sa alinmang bansa na
pinanggalingan nito.
Yugto ng
Pagkatuto
Kasanayang
Pampagkatuto
Proseso/
Estratehiya
Pagtataya Mungkahi/
Komento
Solusyon

1. Tuklasin


2. Linangin
Nasusuri kung
anong uri ng
maikling kwento
batay sa mga
pangungusap


Nailalahad ang
kultura
nakapaloob sa
binasang
halimbawa ng
isang kwentong
pangkatutubon
g-kulay

Nabibigyang
kahulugan ang
mga kaisipan
mula sa maikling
kwento.


• Kwento ay
suriin
• Paglalarawa
n ng tauhan
• Makikilala
mo ba?

• Gumamit ng
grapikong
pantulong
sa
pamamagi
tan ng
pagsagot sa
gabay na
tanong
• Pagbasa ng
kahawig na
teksto
• Pagsagot sa
gabay na
tanong pp.
132
• Mailalarawa
n mo ba?
• Ilarawan mo
pp. 145
Hindi
magkaugnay
ang Gabay
Pangkurikulum
sa Gabay ng
Guro at Mag-
aaral. (LM &
TG)


Nangangailan
gan ng
masusing
pagsusuri
upang maging
maayos ang
nilalaman.


Yugto ng
Pagkatuto
Kasanayang
Pampagkatuto
Proseso/
Estratehiya
Pagtataya Mungkahi/K
omento
Solusyon


3. Pagnilayan
at Unawain
Napapalawak
ang mga
pangungusap
gamit ng paningit,
panuring(pang-uri
at pang-abay,
pamuno at mga
kaganapan

Nasasaliksik ang
mga tradisyon,
paniniwala at
kaugalian ng mga
asyano batay sa
maikling kwento
ng mga ito

Nailalarawan ang
sariling kultura
batay sa sariling
maikling kwento
na may uring
pangkatutubong
kulay
• Isip-isip pp.
146• Pagsagot sa
gabay na
tanong
• Pagsasaliksik


Yugto ng
Pagkatuto
Kasanayang
Pampagkatuto
Proseso/
Estratehiya
Pagtataya Mungkahi/K
omento
Solusyon

4. Ilipat Naikukwento ang
sariling karanasan
na
amykaugnayan
sa kulturang
nabanggit sa
alinmang
nabasang
maikling kwento
• Paggamit ng
rubriks
Pasalitang
paglalarawan

Maling baybay
ng mga salita
hal. Maiklin
 Boom-Boom 9

Maricel F. Abrogar
Aurora P. Andoy
Erlinda P. Chicay
Liberty T. De Jesus
Imelda P. Intano
Shirley V. Lingad
Anita A. Molina
Ruby C.Palacpac
Annabel Q. Pajo
Camille Cindy C. Quilala
Mary Ann M.Rulloda
Mercedes A. Santayana Pamantayang Pangnilalaman