You are on page 1of 1

Ritbefovo stvaralatvo

Nove tendencije u poeziji se najjasnije uoavaju u njegovoj poeziji. Pisao je jasno,


hrabro je odbacio trubadursku tradiciju i muziku, koristi puno retorikih sredstava: igre rei i
rime, efekat postie umeem kazivanja.
Gotovo sva njegova dea su u stihu: osmerac, aeksandrinac, poustih.
Po tematici njegovo stvaraa!tvo deimo na " ceine #nema jasne granice$:
%. po&sie personnee
'. po&sie mora
". po&sie d(actuait&
Pisao je hagiografske pripovetke, fabioe, dramske monooge i dijaoge, ivote svetaca,
kazivanja #dite ) dits$, mirakue #Miracle de Theophile$, po&sie mariae, irsku poeziju.
*+,- . od atinskog dicto . posovica/ to su slova, kazivanja. ,o je irsko . narativni
deo, obik kratke pesme ii prie naje!e u stihu, me!avini stiha i proze. Najese grupisanje
stihova: distisi i katreni, a neje!i stih je aeksandrinac. ,eme su esto poune ii satirine.
0iski su fabioima, u prvom icu i bave se op!tim zbivanjima.
Najvaniji deo njegovog stvaraa!tva su irske pesme #ine$ koje nose zajedniki
naziv Pomes de l'Infortune #Pesme o nesrei$, od kojih su najpoznatije: La Povrt ute!euf,
"omplainte ute!euf, Le Maria#e ute!euf, La $rieche ute!euf #1grek2 nevoja, aost$.
3entrana figura je siroti onger koji trai pomo od gospodara. ,on ovih pesama je vedar,
pun humora, ai to nije gaski duh. -tani motivi su: kockanje, gubitak prijateja, brane
nevoje, sike gadi, hadnoe, moranog propadanja, gootinje, dake, puno reaistinih detaja
koji bi trebao da stvore kod itaoca iuziju neeg ve doivjenog, odaje privid
autobiografskog. 4itbef nije pisao o sebi. 5irski subjekat predstvaja i ivot svojih saputnika,
npr. Grevskih ukih radnika u %it de ri!auds de $rve #po&sie d(actuait&$& Postoje i
razmi!janja o mestu i uozi pisca. Pisac je parazit koji samo moi za pomo.
6eoma je poznat po jakoj satiri, po svom angaovanju. 7!tro kritikuje prosjake redove. 7
tome pi!e u poznatom aegorinom deu u kome koristi motive omana o enaru' Le enard
!estourn #Izvrnuti enar$ pi!e strastveno, ei da ubedi itaoce. Pi!e o icemerstvu crkve Le
%it de ()pocrisie. 8atim, znaajna su dea La *ataille de +ice et de +ertu, Les Plaies du
Monde ,n je propovednik, vizionar prosvetjava oveanstvo. Napisao je i tubaice:
"omplainte d',utre Mer, -ouvelle "omplainte d',utre Mer, deo posveeno 0ogorodici
Miracle de -otre.%ame...