Psihologia Personalitatii

 ANALIZA PERSONALITĂŢII
 CURS 2
 SCHEMA-LOC A SISTEMULUI PERSONALITĂŢII
 Personalitatea
 este !n "onstr!"t teoreti" ela#orat $e %sihologie &n s"o%!l &n'elegerii (i
e)%li"*rii +o$alit*'ii $e ,!n"'ionare a %ersoanei !+ane
 %ersonalitatea "!i-a este "onstit!it* $in ansa+#l!l $e "ara"teristi"i "are
%er+it $es"rierea %ersoanei res%e"ti-e
 .E/INIŢIE
0or$on All%ort
 Personalitatea re%re1int* îmbinarea unitară nonrepetitivă a însuşirilor psihice
ce caracterizează mai pregnant şi cu un mai mare grad de stabilitate omul
concret şi modalităţile sale de conduită.
 MO.ALITĂŢI .E ANALIZĂ A PERSONALITĂŢII
Personalitatea %oate 2 $es"ris* &n ter+eni $e3
 tr*s*t!ri
Psihologia Personalitatii
 ,a"tori
 $e%rin$eri sa! ha#it!$ini
 +oti-e
 e!
 rol!ri
 atit!$ini
 "onstr!"te
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e trăsături
 Personalitatea este $es"ris* "a !n ansa+#l! $e tr*s*t!ri
 Tr*s*t!rile s!nt %re$is%o1i'ii ale in$i-i$!l!i $e a a"'iona la ,el &n sit!a'ii
$i,erite4
 I%ote1a3 &n -irt!tea a"estor tr*s*t!ri %ersonalitatea se "o+%ort* &ntr-!n ,el
sa! alt!l4
 C!noa(terea %ersonalit*'ii &nsea+n*3
 .e2nirea tr*s*t!rilor
 I$enti2"area (i $en!+irea lor
 Sta#ilirea n!+*r!l!i $e tr*s*t!ri
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e factori
/a"tor!l este o tr*s*t!r* o#'in!t* %e #a1a anali1ei ,a"toriale
A"east* +eto$* "on,er* +ai +!lt* rig!ro1itate (i %re"i1ie &n %lan +eto$ologi"4
Psihologia Personalitatii
A%li"5n$ anali1a ,a"torial* !nor %er,or+an'e e)%ri+ate n!+eri" 6re1!ltate la
teste $e %ersonalitate7 et"487 se %oate a9!nge la o#'inerea !nor ,a"tori s%e"i2"i7
$e gr!% sa! "o+!ni4
S"o%!l anali1ei ,a"toriale este $e a "ara"teri1a 2e"are in$i-i$ %rintr-!n n!+*r
restr5ns $e ,a"tori7 $intre "are 2e"are ar re%re1enta !n "ara"ter ,!n$a+ental7 o
:a%tit!$ine %ri+ar*;7 %er+i'5n$ s* se ,a"* !n %rognosti" as!%ra re!(itei a"est!i
in$i-i$ &ntr-o +are -arietate $e sar"ini4
<n 2nal se o#'ine %entr! 2e"are in$i-i$ !n %ro2l $e %ersonalitate !ni"4
Un!l $intre "ele +ai "!nos"!te +o$ele $e $es"riere a %ersonalit*'ii &n ter+eni
$e ,a"tori este "el %ro%!s R44 Cattell4 El "onstr!ie(te (i %!#li"* &n =>?@
Chestionarul celor 16 factori ai personalităţii4
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e deprinderi sau habitudini
 A"east* +o$alitate $e $es"riere a ,ost intro$!s* $e #eha-ioris+
 Personalitatea este3
 Ansa+#l!l $e ha#it!$ini 6rela'ii S-R8 re%etate
 Pro$!s!l 2nal al siste+!l!i $e ha#it!$ini al in$i-i$!l!i 6&n"e%e s* se
,or+e1e la na(tere (i se "ontin!* toat* -ia'a8
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e motive
 Care s!nt +oti-ele "are e)%li"* %ersonalitateaA
 <n"er"are $e anali1* (i &n'elegere ,oarte %ro,!n$* a %ersonalit*'ii
 Ten$in'* $e a se "!%la ,a"torii $e nat!r* +oti-a'ional* "! "ei $e or$in
"ogniti-
 <n"er"are $e a se ra%orta +oti-a'ia in$i-i$!l!i la sit!a'iile &n "are este
i+%li"at
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e eu
Psihologia Personalitatii
 <n"er"are $e a $eter+ina n!"le!l %ersonalit*'ii B e!l
 S%e"i2"* orient*rilor !+aniste
 <n"er"are $e "lasi2"are a e!l!i 621i"7 s%irit!al7 et"48 (i $e a sta#ili rela'iile
$intre ele
 Se "entrea1* %e se+i2"a'ia e)%erien'ei s!#ie"ti-e a in$i-i$!l!i
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e roluri
 A#or$are s%e"i2"* %sihologiei so"iale
 Personalitatea este !n ansa+#l! $e rol!ri
 Rela'ia3
 Persoan* B Personalitate - Sit!a'ie
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e atitudini
 Personalitatea B %rel!are (i interiori1are a realit*'ii e)terne
 Atit!$inile - %o1i'iile s%e"i2"e %e "are %ersoana le a$o%t* ,a'* $e so"ietate7
,a'* $e "eilal'i oa+eni7 ,a'* $e +!n"* (i ,a'* $e sine
 Atit!$inile re%re1int* re"!noa(terea -alorilor7 &ns!(irea sa! interiori1area lor
$e "*tre in$i-i$
 Anali1a %ersonalit*'ii
&n ter+eni $e constructe
 0eorge CellD B teoria "onstr!"telor %ersonale
 Pre+i1e3
 To'i oa+enii3
Psihologia Personalitatii
 S!nt sa-an'i
 S!nt "a%a#ili s*-(i ela#ore1e o teorie as!%ra %ersonalit*'ii
 <(i ela#orea1* o serie $e a(te%t*ri %e #a1a "*rora &(i s"hi+#* %ro%ria
i$ee
 Co+%orta+ent!l a"t!al este $eter+inat $e anti"i%*rile o+!l!i
 Anti"i%*rile $e%in$ $e o serie $e lentile %e "are (i le "onstr!ie(te
6"onstr!"te %ersonale8
 .es"rierea %ersonalit*'ii &n ter+eni $e trăsături
 Teoriile ti%ologi"e
 Cea +ai !tili1at* +o$alitate $e anali1* a %ersonalit*'ii
 Personalitatea este $e2nit* &n a"est sens "a !n ansamblu de trăsături4
 A"east* +o$alitate $e $es"riere a %ersonalit*'ii este ,oarte a%ro%iat* $e
+o$!l "!+ -e$e %ersoana o+!l "oti$ian4
 Trăsătura psihică
 este "on"e%t!l "are e-i$en'ia1* a"ele &ns!(iri sa! %arti"!larit*'i relati- sta#ile
ale !nei %ersoane sa! ale !n!i %ro"es %sihi"
 În plan comportamental7 o tr*s*t!r* este in$i"at* $e %re$is%o1i'ia
in$i-i$!l!i $e a r*s%!n$e &n a"ela(i ,el la o -arietate $e sti+!li4
 e)3 ti+i$itatea este !n +o$ relati- sta#il $e "o+%ortare +ar"at $e
st5ng*"ie7 hi%ere+oti-itate7 +o#ili1are energeti"* e)agerat*7 et"48
Tr*s*t!rile s!nt &n %ri+!l r5n$ no'i!ni $es"ri%ti-e7 $ar ele $o#5n$es" &n
%ra"ti"* (i -aloare e)%li"ati-*
 Ele s!nt %re$is%o1i'ii ale in$i-i$!l!i $e a a"'iona la ,el &n sit!a'ii $i,erite4
 Se %oate a9!nge "hiar la o e)%li"a'ie ta!tologi"*3 "ine-a este hi%ere+oti-
%entr! "* este ti+i$ sa! este ti+i$ %entr! "* este hi%ere+oti-4
 <n -irt!tea a"estor tr*s*t!ri %ersonalitatea se "o+%ort* &ntr-!n ,el sa! alt!l4
Psihologia Personalitatii
 Mo$ele $e $es"riere a %ersonalit*'ii &n ter+eni $e tr*s*t!ri
MO.ELELE TIPOLO0ICE
ERNST CRETSCHMER
Ti%ologia "onstit!'ional* 6=>228
 a %le"at $e la i$eea "* &ntre "onstit!'ia so+ati"* sa! "or%oral* a !n!i in$i-i$
(i +ani,est*rile l!i $e or$in %sihi" e)ist* an!+ite %aralelis+e ,ra%ante
 Crets"h+er $es"rie trei tipuri costituţionale7
"*rora le "ores%!n$ trei grupaje de trăsături psihologice $istin"te
 Pi"ni" B Ci"loti+
 Asteni" B S"hi1oti+
 Atleti" B Inter+e$iar
 PICNIC - CICLOTIM
 sil!et* $e stat!r* +i9lo"ie7
 e)"es %on$eral7
 ,a'* %lin*7
 +5ini (i %i"ioare s"!rte7
Psihologia Personalitatii
 a#$o+en!l (i tora"ele #ine $e1-oltate7
 g5t s"!rt
 -oi"i!ne7
 +o#ilitate7
 o%ti+is+7
 !+or7
 s%ontaneitate &n gest!ri (i -or#ire7
 "a%a"itate $e a sta#ili ra%i$ "onta"te7
 s!%er2"ialitate &n rela'iile so"iale
 ASTENIC - SCHIZOTIM
"or% al!ngit (i sla#7
gre!tate in,erioar* "elei nor+ale7
+5&nile (i %i"ioarele l!ngi (i s!#'iri7
siste+ osteo-+!s"!lar 2ra-
&n"lina'ie s%re a#stra"ti1are7
interiori1are7
sensi#ilitate %entr! ,or+a e)terioar* a rela'iilor $intre oa+eni7
+eti"!lo1itate $!s* !neori %5n* la %e$anterie7
si+' a"!t al onoarei7
+ani,est*ri $e a+#i'ie "e as"!n$ !neori !n "o+%le) $e in,erioritate
 ATLETIC - INTERME.IAR
 #ine %ro%or'ionat 21i"7
 "! tora"ele (i +!s"!lat!ra #ine $e1-oltate
 &n"lina'ia s%re a"ti-it*'i "! "ons!+ +are $e energie7
Psihologia Personalitatii
 e"hili#r! e+o'ional7
 #!n* $is%o1i'ie7
 &n"re$ere &n sine7
 a!toa%re"iere realist*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful